Views
2 years ago

Tarifa e Integruar e Kosoves Sqarim për TARIK-Tarifa e Integruar e ...

Tarifa e Integruar e Kosoves Sqarim për TARIK-Tarifa e Integruar e ...

Tarifa e Integruar e Kosoves Sqarim për TARIK-Tarifa e Integruar e

Tarifa e Integruar Kosovare apo shkurt -TARIK, e përpiluar në mënyrë profesionale ngaCAFAO në bashkëpunim me oficerët e Sektoritpër Vlerë, Origjinë, TARIK dhe Laborator aposhkurt - VOTL, pranë Doganës së Kosovës dheështë një projekt i financuar nga KomisioniEvropian.Është i paraqitur në formën elektronike nëgjuhët: Angleze, Shqipe dhe Serbe, dhepublikohet në Web-faqen:www.dogana-ks.orgTARIK-u bazohet plotësisht në Sistemin eH a r m o n i z u a r ( H S ) t ë O B D d h e n ëNomenklaturën e Kombinuar (CN) të BE-sëduke aplikuar edhe dispozitat ligjore lidhur medoganën, akcizën, TVSH-n dhe masat tjera tëpolitikës tregtare të cilat aplikohen në Kosovë.Përveç Doganës së Kosovës, në TARIK do tëmbështeten edhe subjektet tjera në lëmin eTregtisë me jashtë të cilat merren meeksport/import, si dhe institucionet tjera merastin e sjelljes se dispozitave ligjore.Kjo është një përkrahje dhe kontribut i madh ibashkësisë ndërkombëtare dhe është njëlehtësim i madh për të gjithë pjesëmarrësit nëprocedurat doganore.Përveç Nomenklaturës se mallrave me kodetpërkatëse, në TARIK janë përmbledhë të gjithamasat dhe referimet në pajtim me dispozitatligjore në fuqi dhe do të plotësohen me ato, tëcilat mund të sillen në të ardhmen.

Disa Këshilla të rëndësishme për përdorimin e sigurt të mediave ...
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
Strategjia e e Energjise e Kosoves 2009 - 2018 - Ministria e Integrimit
Gjendja e Mbeturinave - ammk-rks.net
Shkarkoni Programin (PDF) - Bashkimi Demokratik për Integrim
Page 1 _Edam n h »z Èzfglfiüîl, su Fücebook NH h .m t a ...v_ E mE ...
Profesionální péče o vaše Vito/Viano V6 - Mercedes-Benz PRAHA
darmowego e-booka - Comarch
Për shumë mot, gëzuar krishtlindjen - Kisha dhe Jeta
Shpejt dhe lehtë deri tek VËRTETIMI PËR MOS NDJEKJEN PENALE
YTONG uradi sam UNIVERZALNE PLOČE
E-klassi hinnakiri (kupee) - Silberauto
Page 1 g é. .t .m »e u q „.I.. .Ma _ I- _n . e „u l" Iii-¿imam _. 60 atomes ...
Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO
Page 1 lego -Rekreac ' i Kafefll'yeuro' w 0 t-e . _____. I l I in arch ...
Pozostałe artykuły - FH Lider
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Udhëzime për Promovimin e Investimeve nga ... - Demi USAID
410_Guštin e-Hrvatska za korisnike Linuxa.pdf - HrOUG
e-Mesečnik 31.10.2012, Barbara Hribar oktober ... - ForBetterWorld.si
možnost stáhnout zde - Rezidenční péče