Views
2 years ago

Tarifa e Integruar e Kosoves Sqarim për TARIK-Tarifa e Integruar e ...

Tarifa e Integruar e Kosoves Sqarim për TARIK-Tarifa e Integruar e ...

Tarifa e Integruar e Kosoves Sqarim për TARIK-Tarifa e Integruar e

Tarifa e Integruar Kosovare apo shkurt -TARIK, e përpiluar në mënyrë profesionale ngaCAFAO në bashkëpunim me oficerët e Sektoritpër Vlerë, Origjinë, TARIK dhe Laborator aposhkurt - VOTL, pranë Doganës së Kosovës dheështë një projekt i financuar nga KomisioniEvropian.Është i paraqitur në formën elektronike nëgjuhët: Angleze, Shqipe dhe Serbe, dhepublikohet në Web-faqen:www.dogana-ks.orgTARIK-u bazohet plotësisht në Sistemin eH a r m o n i z u a r ( H S ) t ë O B D d h e n ëNomenklaturën e Kombinuar (CN) të BE-sëduke aplikuar edhe dispozitat ligjore lidhur medoganën, akcizën, TVSH-n dhe masat tjera tëpolitikës tregtare të cilat aplikohen në Kosovë.Përveç Doganës së Kosovës, në TARIK do tëmbështeten edhe subjektet tjera në lëmin eTregtisë me jashtë të cilat merren meeksport/import, si dhe institucionet tjera merastin e sjelljes se dispozitave ligjore.Kjo është një përkrahje dhe kontribut i madh ibashkësisë ndërkombëtare dhe është njëlehtësim i madh për të gjithë pjesëmarrësit nëprocedurat doganore.Përveç Nomenklaturës se mallrave me kodetpërkatëse, në TARIK janë përmbledhë të gjithamasat dhe referimet në pajtim me dispozitatligjore në fuqi dhe do të plotësohen me ato, tëcilat mund të sillen në të ardhmen.

Disa Këshilla të rëndësishme për përdorimin e sigurt të mediave ...
Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave - WWRO
Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
procedura standarde operative për trajtimin e personave viktima të ...
Agjendë për zhvillimin e ekonomisë lokale të Mitrovicës
Udhëzime për Promovimin e Investimeve nga ... - Demi USAID
Strategjia e e Energjise e Kosoves 2009 - 2018 - Ministria e Integrimit
Almanak për Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë në Ballkanin ... - DCAF
E-Magz-4-Edisi-Ramadhan
STANDARDE PËR DIGJITALIZIMIN E PLANEVE ... - CIVICA Mobilitas
ТАНТРА - Большая онлайн библиотека e-Reading
R E V I S T A U S P
Gjendja e Mbeturinave - ammk-rks.net
Page 1 LIST SERVER T N E G L L E T N [ff- L Q _S r e g na n nd M t ...
Integrované optické zesilovače
Marrëdhëniet me median - Udhëzues për organizatat e ... - Gazetaria
Dëmshpërblimi për personat e trafikuar dhe të shfrytëzuar - DCAF
Untitled - Commission Méditerranée de CGLU
Page 1 Page 2 y? ent t Logan-- ufawa We 2LH l'l'le e. m Ha i r " l n ...
Aktivitetet e Presidentit, nr 15 - Kosovo President
TË GJITHË NJERËZIT E MI
Bridion® – miłe złego początki….
4. kolovoza 2013 - Župa Naše Gospe Kraljice Hrvata
Page 1 _Edam n h »z Èzfglfiüîl, su Fücebook NH h .m t a ...v_ E mE ...