Výroční zpráva - Neziskovky

neziskovky.cz
  • No tags were found...

Výroční zpráva - Neziskovky

Výroční zprávaNeziskovky.cz, o. p. s.2011I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT!.......................................................Výroční zpráva 20111


OBSAHOBSAH.............................................................................................................................................................. 2ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE...................................................................................................................... 3NEZISKOVKY.CZ – STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ........................................................................... 4ORGANIZAČNÍ STRUKTURA................................................................................................................... 5HISTORIE......................................................................................................................................................... 7SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...................................................................................................................... 8INFORMACE O AKTIVITÁCH NEZISKOVEK.CZ V ROCE 2011.................................................... 9VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY................................................................................................................... 9Otevřené kurzy.............................................................................................................. 10Vzdělávání na klíč......................................................................................................... 11Rekvalifikační kurzy..................................................................................................... 11„Prosaďte se s noblesou” ........................................................................................... 11INFORMAČNÍ SLUŽBY.................................................................................................................. 12Portál www.neziskovky.cz......................................................................................... 12Grantový kalendář........................................................................................................ 13Poradenství..................................................................................................................... 13Elektronický Zpravodaj SVĚT NEZISKOVEK......................................................... 14FÓRUM ŘEDITELŮ......................................................................................................................... 15PROJEKTY........................................................................................................................................ 15„Rok společně - Krok dopředu”................................................................................ 15„Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI)”.......................... 15„Dny lobbingu”.............................................................................................................. 16„Být vidět a slyšet se společností Novartis Oncology”.................................... 16SOUTĚŽ ŽIHADLO ROKU 2011................................................................................................. 17NEZISKOVKY.CZ V TERÉNU V ROCE 2011.............................................................................. 18NEZISKOVKY.CZ V MÉDIÍCH V ROCE 2011............................................................................ 18KLIENTI............................................................................................................................................................ 19FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE...................................................................................................... 20ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEZISKOVKY.CZ, O.P.S.............................................................................. 20ZPRÁVA AUDITORA – BUDE DOPLNĚNO.............................................................................. 21PŘEHLED VÝNOSŮ ZA ROK 2011 (PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ V KČ)........... 22PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM.............................................................................................................. 23PŘEHLED MZDOVÝCH NÁKLADŮ V ROCE 2011................................................................. 24KONTAKT........................................................................................................................................................ 25ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELERok 2011 potvrdil to, co máme z praxe vyzkoušeno. Jakékoliv společenské změny, které se dotýkajípodnikatelské sféry, se v neziskovém sektoru začínají naplno projevovat přibližně po dvou letech.A stejně tomu bylo i s finanční krizí. Nechci ale, aby moje úvodní slovo k této výroční zprávě vyznělopesimisticky.Naopak. Rok 2011 byl pro mě jako pro ředitele důkazem, že v Neziskovkách.cz a ve správní raděmáme lidi, pro které je další existence této organizace důležitá. Byl pro mě důkazem, že posláníNeziskovek.cz – rozvoj neziskového sektoru – má smysl. V průběhu roku 2011, především v jehodruhé polovině, jsme zažívali náročné chvíle, protože možnosti neziskových organizací vzdělávat svélidi byly značně omezeny. Finanční krize způsobila, že neziskové organizace omezily svoje výdajena vzdělávání lidí. V případě Neziskovek.cz, které jsou minimálně z 50 % závislé na příjmu z prodejeslužeb, to znamenalo závažnou finanční ztrátu. V takové situaci bývá normální, že z organizaceodcházejí zaměstnanci. Neziskovkám.cz se to nestalo. V průběhu celého roku nám odešel jeden člentýmu a důvody nebyly finančního rázu. Všichni členové správní rady pomohli, každý podle svýchmožností. Nakonec jsme skončili s kladným hospodářským výsledkem a příslibem dvoumilionovéhodaru na rok 2012 od Nadačního fondu J&T.Členové naší správní rady, zaměstnanci, dobrovolníci, dárci a příznivci Neziskovek.cz podrželi Neziskovky.cznatolik, že nadále můžeme v České republice pomáhat vznikajícím neziskovým organizacíms rozjezdem. A těm zavedeným postupně pomáhat s kroky na cestě k jejich excelentnímu fungování.Všem našim podporovatelům, které jsem zmínil a jejichž jména naleznete v této výroční zprávě, bychproto rád závěrem srdečně poděkoval. A zároveň jim přislíbil, že i nadále budeme intenzivně pracovatna tom, aby v naší společnosti fungovaly transparentní, důvěryhodné a poctivé neziskové organice............................Marek ŠedivýŘeditel.....................................................Výroční zpráva 20112.......................................................Výroční zpráva 20113


NEZISKOVKY.CZ – STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚDATUM VZNIKU:22. dubna 1999 jako nástupnická organizace Nadace Informačnícentrum nadací a jiných neziskových organizací (založena v roce1993)ZAKLADATEL:Nadace AuxiliaPOSLÁNÍ:Podáváme pomocnou ruku neziskovým organizacím, aby tusvou mohly podat vám.VIZE:Společnost Neziskovky.cz je uznávanou a ekonomicky zdravouorganizací, poskytující vzdělávací, informační a poradenskéslužby pro nekomerční a komerční subjekty v oblasti rozvojeneziskového sektoru a filantropie..................................................................................................................................................................Výroční zpráva 20114PROČ TU JSME?• Proto, aby se v neziskových organizacích neztrácely peníze.Proto, aby přežily neziskové organizace a jejich služby, které i .vy můžete potřebovat.• Proto, aby neziskové organizace získávaly kvalitní vzdělávání .a poradenství za dostupné ceny.• Proto, aby existoval informační servis pro dárce a příznivépodmínky pro dárcovství.PRO KOHO TU JSME?• Pro neziskové organizace bez ohledu na obor jejichčinnosti.• Pro potenciální i současné dárce a příznivce neziskovýchorganizací.............................................................................................................ORGANIZAČNÍ STRUKTURAŘeditel – statutární osobaRoman Anděl – do 27. července 2011Marek Šedivý – od 28. července 2011Správní rada (k 31. 12. 2011)Dana Bérová – předsedkyněStudovala na pražské Vysoké škole ekonomickéa na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy.Poté pracovala jako manažerka a konzultantka.Byla mimo jiné redaktorkou Československé aČeské televize, ekonomickou ředitelkou Správymajetku Karla Schwarzenberga, programovouředitelkou televizní stanice TV 3. V letech 2005a 2006 byla členkou Vlády České republiky aministryní informatiky. Na ministerstvupůsobila už od roku 2002 jako náměstkyněministra a tehdy se poprvé setkala s projektemNeziskovky.cz. V současnosti pracuje pronejvětší světovou analytickou společnostv oblasti ICT Gartner a věnuje se vlastníminvestičním projektům. Je spolumajitelkouspolečností Golf Slapy s. r. o., Sanu Babu spol.s. r. o., Medexo s. r. o. a dalších firem.„Věřím, že všechno, do čeho se člověk pustí, mádělat jak nejlépe to jde. Proto mě zaujalo posláníNeziskovek.cz, které jako jediné už mnoholet umožňují, aby ti, kteří se rozhodli pomáhat,mohli diskutovat o svých problémech, učit se astále se zlepšovat.“............................................................................................................................................................................................................Kateřina Jurigová – členkaVystudovala Institut mezinárodníchstudií na Fakultě sociálních věd UK vPraze. Jedenáct let působila v oblastiPR, nejdříve jako konzultant v americkéPR agentuře Hill and Knowlton,později v české PR agentuře QandA.Pracovala především pro klienty zfarmaceutického průmyslu a zdravotnictví.V současnosti působí vmediální sekci ODS na pozici tiskovéhotajemníka poslaneckého klubu.Ve správní radě Neziskovek.cz zasedáod roku 2004, ve svém volném časevede v organizaci kurzy zaměřené napřípravu tiskových materiálů a vystupovánív médiích.„Díky spolupráci s Neziskovkami.czmohu pomáhat nejen jedné vybranéorganizaci, ale podporuji mnoho organizacía jejich pracovníky najednou.Velmi mě navíc těší práce s profesionály,kteří za Neziskovkami.czdlouhá léta stojí a se kterými mě pojíi osobní přátelství“..............................................................................................................................................................................................................Olga Medlíková – členkaPůvodním povoláním pedagožka,poté pracovala v business sféřejako manažerka a od roku 1996 jena volné noze jako lektorka, konzultantkaa moderátorka veřejnýchakcí. Lektoruje pro business, neziskovéorganizace a státní správu sezaměřením na prezentační dovednosti,sociální dovednosti (komunikace,řešení konfliktů, vyjednávání),manažerské dovednosti, společenskýa protokolární kontakt, interkultura).Specializuje se na trénink mluvčích,argumentaci, rétoriku a lektorskédovednosti. Ke svým tréninkům píšei odborné publikace a články, externěpřednáší na Masarykově ústavuvyšších studií při ČVUT Praha.„S organizací Neziskovky.cz, dříveICN, spolupracuji od roku 1997 a stáleráda. Odvádějí kvalitní práci profesionálnímzpůsobem a ještě navícjsou dobrá parta. Těší mě, že je mohupočítat ke svým přátelům.“5


Karol Moravec – členVystudoval Ekonomicko-správnífakultu Masarykovy Univerzity v Brně.Pochází ze silně plavecky založenérodiny. Sport považuje za výraznýprvek tvarující osobnost člověka,který ho učí principům fair-play,odpovědnosti, návyku na jistý režim,cílevědomosti, pokoře a v neposlednířadě snaze a obětování se.Jako vrcholový plavec reprezentujícíSlovenskou republiku založil a vedlsoukromou plaveckou školu pro děti.Podílel se na založení a řízení rodinnéfirmy Swimmax, kde okrajověpůsobí dodnes. V současnosti pracujepro J&T Banku, a. s., kde zastáváfunkci Privátního bankéře – Seniora,zodpovědného převážně za segmentneziskových organizací.„Neziskové organizace v ČR majíšikovné týmy výkonných lidí, avšakv mnoha případech v nich chybíodborný přístup k fundraisingu,hospodaření s financemi, vedení lidí,administrativě, stanovování si priorita ostatním nezbytným součástempodporujícím jejich výkonnou funkci.Proto jsem rád přijal členství vesprávní radě Neziskovek.cz, kterámá primární cíl tyto nedostatkyodstraňovat“.6........................................................................................................................................................................................................................Karel Štogl – členVystudoval Právnickou fakultu MasarykovyUniverzity v Brně, pracovaljako podnikový právník aadvokátní koncipient, věnoval sekomunální politice jako tajemníkMěÚ v Mikulově a vedoucí odděleníhospodářského rozvoje Magistrátuměsta Brna. Byl poradcem ministraobrany a ministra financí, nynípracuje jako Business DevelopmentManager se zaměřením na oblastzdravotnictví, dopravy, fondy EU, cestovníruch a sport. Ve volném čase sevěnuje nejraději běhu, plavání, tenisua toulkám přírodou s rodinou.„S Neziskovkami.cz spolupracuji,protože jsou vedeny týmem velmischopných lidí, kteří mají vysoký odbornýi morální kredit.“........................................................................................................................................................................................................................Kateřina Tůmová – členkaVystudovala Institut humanitních vědUniverzity Karlovy a následně pracovalav oblasti marketingu u několikareklamních agentur a větších firemjako Skanska, ING, Telefónica CzechRepublic aj. V posledních šesti letechpracuje v obchodním oddělení TVNova, kde je zodpovědná za prodejnestandardních forem komunikace.Ve správní radě Neziskovek.cz zasedáod roku 2008. Ve volném čase sevěnuje především své téměř dvouletédceři, která je pro ni obrovskoumotivací a hnací silou dělat vše conejlépe.„K Neziskovkám.cz mne pojípředevším profesionalita a neutuchajícíentuziasmus těch, kteříse každý den snaží tím správnýmzpůsobem pomoci tam, kde je třeba.V neposlední řadě je to pak i můjdlouholetý přátelský vztah s MarkemŠedivým, kterého si velmi vážím projeho přístup k sociální problematice asnahu dělat vše na sto procent a celousvou bytostí.“DOZORČÍ RADA (k 31. 12. 2011)• Brigitte Lintner – předsedkyně• Irena Brichtová - členka• Pavel Šafránek - členZAMĚSTNANCI (k 31. 12. 2011)• Marek Šedivý – fundraiser, tiskový mluvčí• Hana Prchalová – vedoucí vzdělávacích programů,fundraiser• Aleš Mrázek – informační specialista• Alena Sladká – koordinátorka projektů• Barbora Kopencová - koordinátorka vzdělávání• Hana Kopřivová – vedoucí kancelářeEXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI (k 31. 12. 2011)• Lukáš Vaníček – redaktor elektronického zpravodaje Světneziskovek• David Dvořák – správce sítěHISTORIE1993Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací nazákladě dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskovýchorganizací.1994Vychází měsíčník pro neziskový sektor Bulletin. Nadace ICN se stává jedinýmzástupcem ČR v Orpheus Civil Society Network – mezinárodní síti neziskovýchorganizací.1997Osamostatnění projektu sdružování dárců – vzniká samostatná organizaceFórum dárců. Osamostatnění projektu občanských poraden a vzniku samostatnéorganizace. Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresníknihovně v Olomouci.1998ICN pořádá 1. ročník celonárodní kampaně 30 dní pro neziskový sektor. V HradciKrálové, Strakonicích a Českém Krumlově vznikají další regionální centra NadaceICN. Nadace ICN administruje granty německé Nadace Roberta Bosche.1999Z Nadace ICN vznikají dvě samostatné organizace – Informační centrumneziskových organizací, o. p. s. a Nadace ICN.2000Transformace regionálních center ICN na samostatné subjekty. Měsíčník proneziskový sektor Bulletin byl přejmenován na časopis GRANTIS – měsíčník neziskovéhosektoru.2002Spuštění internetového informačního portálu www.neziskovky.cz2002Spuštění internetového informačního portálu www.neziskovky.cz2003Založena Aliance lektorů a konzultantů ICN, jejímž cílem je zajišťovat kvalitní asystematické vzdělávání neziskových organizací v ČR.2005Společnost ČESKÝ TELECOM vyhlásila ve spolupráci s ICN, o. p. s. Fond drobnéhodárcovství ČESKÉHO TELECOMU.2006Vzniká vzdělávací projekt ICN l PFIZER I ACADEMY, který je zaměřen navzdělávání neziskových organizací pomáhající nemocným a vyloučeným.2007ICN pořádá 1. ročník soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň – ŽIHADLO.Kampaň 30 dní pro neziskový sektor ukončena v rámci 10. ročníku.2008Změna názvu na Neziskovky.cz, o. p. s. Změna názvu měsíčníku GRANTIS naNEZISKOVKY.CZ a ukončení vydávání tištěného měsíčníku k 31. 12. 2008.2009Změna názvu měsíčníku Neziskovky.cz na zpravodaj Svět Neziskovek.Od 1.4.2009 vydáván v elektronické podobě.2010Založení Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).2011Vytvoření a realizace vzdělávacího programu pro pacientské organizaceve spolupráci se společností Novartis Oncology v rámci mezinárodníhoprojektu ICBA (International Capacity Building Alliance).7


SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍČlenství Neziskovek.cz• zastoupení v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO)• zakládající člen Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)• členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD)• členem Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA)• členem mezinárodní sítě International Capacity Building Alliance (ICBA).................................................................................................................................................................................Členství zaměstnanců Neziskovek.cz v poradních orgánech a komisích v roce 2011• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (Marek Šedivý)• Programové partnerství Operačního programu Praha – Adaptabilita (Marek Šedivý)• Hodnotící komise Siemens Fond pomoci (Marek Šedivý, Hana Prchalová)• Výběrová komise MPSV ČR Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost,prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce (Aleš Mrázek).................................................................................................................................................................................Spolupráce s univerzitami v roce 2011• Česká zemědělská univerzita v Praze• Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze• Vysoká škola ekonomická v Praze• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně......................................................................................................................................................................................................................................Výroční zpráva 20118INFORMACE O AKTIVITÁCH NEZISKOVEK.CZ V ROCE 2011VZDĚLÁVACÍ SLUŽBYNeziskové organizace byly v roce 2011 proškoleny v následujících oblastech:Sociální služby• Práce na Standardech kvality sociálních služeb• Dokumentace v sociálních službách podleStandardů kvality sociálních služeb• Komunikace s klientem v poradenství• Dobrovolnictví v sociálních službách• Sociální firma - podnikání nebo sociální služba neboobojí?Fundraising, marketing a PR• Základy fundraisingu• Individuální fundraising• Fundraising pro manažery• Jednejte s firmami - máte jim co nabídnout!• Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetněstrukturálních fondů EU• Práce se správní radou• Marketing a public relations v praxi• Funkční propagační materiály• Kultura prezentačních materiálů projektu aorganizace• Facebook a sociální sítě pro neziskové organizace• Internetová komunikace – trendy, novinky a jejívyužití v rámci PR pro neziskovkyŘízení a vedení• Vedení týmu v neziskové organizaci poskytujícísociální služby• Delegování bez nařizování a obav• Koučovací rozhovor jako forma motivace vneziskové organizaci• Jak správně realizovat projekt• Projektové řízení• Finanční řízení v neziskové organizaci• Úvod do samofinancování a řízení vzniku studieproveditelnosti pro podnikatelský záměr v NNO...............................................................................................................................................................................Legislativa, účetnictví• Účetnictví v praxi s ohledem na účetní uzávěrku• Vnitřní účetní směrnice• Uzavírání smluv v neziskové organizaci• Právní zajištění fundraisingových aktivit• Dopady novely zákona o obecně prospěšnýchspolečnostech• Odpovědnost ředitele obecně prospěšné společnostiOsobnostní rozvoj• Lektorské dovednosti pro junior lektory• Rozpoznání manipulace a obrana proti ní• Time management• Rétorika – pomoc či zbraň?.......................................................Výroční zpráva 20119


Lektoři spolupracující s Neziskovkami.czv roce 2011• Kateřina Fadljevičová• Mgr. Jan Horký• PhDr. Vladimír Jelen• Blanka Junová• Bc. Zdeňka Konečná• Mgr. Dana Kovářová• PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilová• Karel Malý• PaedDr. Olga Medlíková• Ing. Pavel Němeček• Bc. Zdenka Nosková• Štefan Novák• Bc. Hana Prchalová• Mgr. Zuzana Richterová• Mgr. Jana Rychterová• MgA. Jitka Sedláčková• PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková• Ing. Marek Šedivý• Mgr. Petr Vít• Mgr. Marcela Vítová• Mgr. Petr Vrzáček• PhDr. Milada Záborcová, Ph.D......................................................Výroční zpráva 201110.........................................................................................................................................................................................Otevřené kurzyJednodenní až dvoudenní vzdělávací kurzy zaměřenéna specifická témata. Slouží zejména těm, kteří si chtějíjednorázově zvýšit úroveň svých znalostí v dané oblasti.Účastníci si zde mohou utřídit své poznatky, konfrontovatpraxi s teorií, ale také se setkají s kolegy z jiných neziskovýchorganizací, s nimiž mohou sdílet své zkušenosti. Otevřenékurzy tak bývají často zdrojem nových nápadů, které pak jejichúčastníci využívají ve své odborné praxi.V roce 2011 uspořádaly Neziskovky.cz 63 otevřených kurzů(81 školících dní), kterými prošlo 648 pracovníků neziskovýchorganizací.1601601401401201201001008080 6060 4040 202000Počet realizovaných otevřených kurzů v jednotlivých letechPočet realizovaných otevřených kurzů v jednotlivých letech50506565999980891491492005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pro grafika ‐ graf:pro grafika ‐ graf:Počet účastníků otevřených kurzů v jednotlivých letechPočet účastníků otevřených kurzů v jednotlivých letech16001600 140014001368120013681200 1000114510008001145887800887 761600685648761600 400 510 685648400 20051020000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112005 2006 2007 2008 2009 2010 2011802005 2006 2007 2008 2009 2010 2011896363Vzdělávání na klíčJednodenní i vícedenní vzdělávací akce na zakázku,přizpůsobené konkrétním potřebám dané organizace, podlekterých se vybírá nejvhodnější forma vzdělávání. Nejčastějijde o workshopy, semináře a facilitovaná setkání. Lektor jev kontaktu s organizací již při přípravě akce a její programpřizpůsobí tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle.Semináře na klíč jsou vhodné pro skupiny pracovníků z jednéorganizace, kterých se týká společné téma. Nejčastěji jde otýmovou práci, strategické plánování, marketing, fundraisingapod.V roce 2011 uspořádaly Neziskovky.cz 16 vzdělávacích akcí(17 školících dní), kterými prošlo 253 pracovníků neziskovýchorganizací. Vzdělávání na klíč si objednaly 3 organizace, vespolupráci s Národním orgánem pro koordinaci při Ministerstvupro místní rozvoj ČR uspořádaly Neziskovky.cz sériiseminářů na téma Příprava a realizace projektů financovanýchze strukturálních fondů EU.Počet vzdělávacích akcí na klíč v jednotlivých letechVzdělávání na klíčVzdělávání na klíč„Prosaďte se s noblesou“Jednodenní i vícedenní vzdělávací akce na zakázku, přizpůsobené konkrétním potřebámJednodenní dané organizace, i vícedenní podle vzdělávací kterých se akce vybírá na nejvhodnější zakázku, přizpůsobené forma vzdělávání. konkrétním Nejčastěji potřebám jdeZa finanční podpory Nadace Auxilia realizovaly Neziskovky.cz šestidenní vzdělávací programdané o workshopy, organizace, semináře podle a kterých facilitovaná se vybírá setkání. nejvhodnější Lektor je forma v kontaktu vzdělávání. s organizací Nejčastěji již při"Prosaďte jde se s noblesou" pro pracovníky neziskových organizací, kteří komunikují so přípravě workshopy, akce a semináře její program a facilitovaná přizpůsobí tak, setkání. aby bylo Lektor dosaženo je v kontaktu požadovaného s organizací cíle. Semináře již veřejností, při prezentují a prosazují zájmy vlastní organizace. Do programu se zapojilo 10přípravě na klíč jsou akce vhodné a její program skupiny přizpůsobí pracovníků tak, aby z jedné bylo dosaženo organizace, požadovaného kterých se týká cíle. společné Semináře neziskových organizací, které vyslaly vždy po jednom zástupci.na téma. klíč Nejčastěji jsou vhodné jde o pro týmovou skupiny práci, pracovníků strategické z jedné plánování, organizace, marketing, kterých fundraising se týká apod. společnétéma. Nejčastěji jde o týmovou práci, strategické plánování, marketing, fundraising apod.50454035302520151050164341452005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Rekvalifikační kurzyNeziskovky.cz pravidelně pořádají akreditované rekvalifikační kurzy zaměřené na zvýšeníodbornosti pracovníků neziskových organizací. V roce 2011 byl realizován rekvalifikační kurz„Manažer neziskové a příspěvkové organizace“ o 12 vzdělávacích modulech, osvědčenío rekvalifikaci získalo 12 účastníků.191416..................................................................................................................................................................Rekvalifikační kurzyNeziskovky.cz pravidelně pořádají akreditované rekvalifikačníkurzy zaměřené na zvýšení odbornosti pracovníků neziskovýchorganizací. V roce 2011 byl realizován rekvalifikačníkurz „Manažer neziskové a příspěvkové organizace“ o 12vzdělávacích modulech, osvědčení o rekvalifikaci získalo 12účastníků.„Prosaďte se s noblesou“Za finanční podpory Nadace Auxilia realizovaly Neziskovky.cz šestidenní vzdělávací program ,,Prosaďte se s noblesou”pro pracovníky neziskových organizací, kteří komunikují sveřejností, prezentují a prosazují zájmy vlastní organizace. Doprogramu se zapojilo 10 neziskových organizací, které vyslalyvždy po jednom zástupci........................................................Výroční zpráva 201111


Grantový kalendářINFORMAČNÍ SLUŽBYPortál www.neziskovky.czInternetový portál www.neziskovky.cz patří k nejucelenějším a nejvyužívanějším zdrojům informací o neziskovém sektoru v Českérepublice. Na jednom místě zde lze nalézt neustále aktualizované informace z prostředí neziskových organizací, vzdělávání, legislativy,ale také společenské odpovědnosti firem. V roce 2011 jej denně navštívilo průměrně 1 153 uživatelů.GrafDenní průměrný počet návštěv www.neziskovky.czv jednotlivých letechGrantový kalendář je aktuálním výstupem z Databáze finančních zdrojů, který je ve formátuPDF elektronicky rozesílán předplatitelům každých cca 10 dní. Jedná se tedy o průběžněaktualizovaný výčet platných grantových a dotačních výzev, který významně usnadňujeneziskovým organizacím práci v oblasti hledání zdrojů financování pro jejich činnost aprojekty. Grantový Na konci kalendář roku 2011 byl Grantový kalendář zasílán celkem n a 458 e‐mailových adres(387 Grantový předplatitelům kalendář a 71 je členům aktuálním AVPO bezplatně). výstupem z Databáze finančních zdrojů, který je ve formátu PDF elektronicky rozesílánpředplatitelům každých cca 10 dní. Jedná se tedy o průběžně aktualizovaný výčet platných grantových a dotačních výzev, kterývýznamně usnadňuje neziskovým organizacím práci v oblasti hledání zdrojů financování pro jejich činnost a projekty. Na konci roku2011 byl Grantový kalendář zasílán celkem na 458 e-mailových adres (387 předplatitelům a 71 členům AVPO bezplatně).GrafPočet předplatitelů Grantového kalendáře v jednotlivýchletech20001800160014001200100080060040020001783 17231419126511539255852005 2006 2007 2008 2009 2010 20118007006005004003002001000648 673 6926385985324582005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Nejdůležitějšími a nejvyužívanějšími součástmi portálu http://www.neziskovky.cz jsou:• Burza práceNejdůležitějšími a nejvyužívanějšími součástmi portálu www.neziskovky.cz jsou:Díky spolupráci se společností LMC, s. r. o., mohou naši uživatelé zdarma využívat systémportálu • Burza www.jobs.cz. práce Na webových stránkách Neziskovek.cz se filtrují aktuální pracovnínabídky Díky spolupráci v neziskovém se sektoru. společností LMC, s. r. o., mohou naši uživatelé zdarma využívat systém portálu www.jobs.cz. Na webovýchstránkách Neziskovek.cz se filtrují aktuální pracovní nabídky v neziskovém sektoru.• Kalendář akcí14Slouží jako marketingový a PR nástroj neziskových organizací, které zde zdarma mohou zveřejňovat informace o pořádaných akcích– výstavy, přednášky, koncerty, divadelní představení, dny otevřených dveří, konference apod.• Katalog neziskovekKatalog neziskovek je specializovanou evidencí aktivních neziskových organizací v České republice sloužící široké veřejnosti. V roce2011 byl starý Katalog neziskovek převeden na nový. Byly z něj vyňaty neaktivní subjekty a nově registrovaným neziskovým organizacímnabídnuta možnost poskytnout o sobě podrobnější informace (např. zveřejnění jmen členů statutárních orgánů a správnírady, základní ekonomické údaje, součet tří nejvyšších platů v organizaci aj.) Na konci roku 2011 obsahoval nový Katalog neziskovekzáznamy 392 neziskových organizací.• Databáze finančních zdrojů (DBFZ)Veřejně přístupný, pravidelně aktualizovaný přehled grantových a dotačních programů (nadací, fondů, ministerstev, krajskýchúřadů aj.) včetně jejich popisu, kontaktních osob a termínů uzávěrek. V roce 2011 bylo v DBFZ uveřejněno celkem 264 novýchvyhlášení grantových a dotačních programů......................................................Výroční zpráva 201112PoradenstvíPoradenství bylo v roce 2011 poskytováno ve dvou kategoriích. Základní poradenství týkající se zakládání neziskových organizací(zejména výběru vhodné právní formy a získávání finančních prostředků) poskytovali zaměstnanci Neziskovek.cz. Odborné dotazykonzultovali externisté, kteří se specializují na danou problematiku.15V roce 2011 zprostředkovaly Neziskovky.cz celkem 145 odborných konzultací v těchto oblastech:• právní poradenství: vznik, změny a zánik neziskových organizací, právní aspekty veřejného působení neziskových organizací,smluvní vztahy, výdělečná činnost neziskových organizací, právní aspekty fundraisingu, změny vyplývající z novely zákona oo. p. s.• účetnictví a daně: vedení účetnictví, informace o novelizaci účetních a daňových zákonů, daňová problematika• konzultace z oblasti projektového řízení, managementu, marketingu, public relations, supervizí, dluhového poradenství atd.Externí konzultanti spolupracující s Neziskovkami.cz:• Mgr. Martin Elger, Mgr. Jan Horký, Andrea Hutková, DiS., Karel Malý, Mgr. Ondřej Novák, Mgr. Petr Vít, Kateřina Vosičková.......................................................Výroční zpráva 201113


KnihovnaKnihovna Neziskovek.cz je jedinečným zdrojem informacío neziskovém sektoru v ČR i ve světě. Je nejobsáhlejší odbornouknihovnou v ČR, pokrývající všechny obory činnostineziskových organizací. Fond knihovny slouží převážně kprezenčnímu studiu. Čtenářům je také umožněn přístup nainternet.Fond knihovny obsahuje:• odborné publikace a časopisy,• diplomové práce,• sborníky z konferencí,• výroční zprávy neziskových organizací,• archiv propagačních materiálů neziskovýchorganizací.Ke konci roku 2011 bylo v knihovně evidováno 4 450 svazků.Knihovna měla 41 registrovaných uživatelů a uskutečnilo se180 absenčních výpůjček.Elektronický Zpravodaj SVĚT NEZISKOVEKZpravodaj Svět Neziskovek je rozesílán zdarma každý měsícvšem registrovaným zájemcům, členům AVPO a předplatitelůmGrantového kalendáře. Zpravodaj mapuje dění v neziskovémsektoru v ČR, přináší rozhovory s odborníky, zprávy ze životačeských neziskových organizací, aktuality týkající se legislativníchzměn, poradnu a řadu dalších praktických informací.Na konci roku 2011 byl Svět Neziskovek rozesílán do 458 organizacís působností po celé ČR a na 2 192 individuálních adres.Více než 4 000x byl zobrazen na webových stránkách.SVĚT12/2011 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.czNEZISKOVEKROZHOVORDobrý fundraiserje dobrý posluchačAudrey Kintzi je profesionální fundraiserkou, lektorkoua moderátorkou s bezmála třicetiletou praxí v neziskovém sektoru. V současnédobě pracuje jako senior development director na univerzitě SaintMary v Minnesotě, je členkou americké asociace Association of FundraisingProfessional Research Council a poradní skupiny Fundraising EffectivenessWorkshop Advisory Group. Získala osvědčení ACFRE, čímž se zařadila meziméně než 100 světových odborníků, kteří jsou jeho držiteli.„Když sháním peníze pro svou organizaci zabývající se dětmi, tak se s lidmibavím. Jde mi hlavně o to, aby se stali součástí mé organizace,“ říká AudreyKintzi. „Vždy chci, aby do organizace lidé přišli a pochopili podstatu jejípráce. Je to o pozvání a zapojení lidí do celého záměru. Protože když člověkbude vědět, jak organizace pracuje, bude vědět, na co se jeho peníze použijía bude ho to zajímat, tak mnohem raději a častěji peníze daruje. A tohlefunguje, nevím sice jak, ale prostě to funguje.“Více na str. 9 -10editorialVážené kolegyně,vážení kolegové,čtenářky a čtenáři,tradičně by Vám natomto místě popřálněkdo z vedení Neziskovek.cz a AVPO klidnéadventní rozjímání, krásné prožití vánočníchsvátků a hodně zdraví a sil do nového roku2012. Tentokrát Vám jejich přání pouzetlumočím, protože se s Vámi chci rozloučit.V tomto vydání zpravodaje Vám mohuještě nabídnout výsledky soutěže Žihadlo2011 spolu s rozhovory s vítězi a rozhovors profesionální fundraiserkou AudreyKintzi od mého (nyní ještě) kolegy LukášeVaníčka. Na konci roku se oceňuje i jinde, jakpoznáte z dalších rubrik. Jako vánoční dárekpřinášíme výraznou slevu na aktualizované adoplněné vydání knihy Marka Šedivého a OlgyMedlíkové Úspěšná nezisková organizace(podrobnosti na str. 4).Po třech letech spolupráce s Neziskovkami.cz se mi podařilo nahlédnout pod pokličkuneziskového sektoru a s úctou se sklánímpřed každým poctivým „neziskovákem“.Poznala jsem spoustu ohromných azapálených lidí, bez nichž by potřebníspoluobčané neměli žádné zázemí. Myslím,že by všichni, kteří rozhodují o fungovánía ekonomice tohoto státu, měli získatminimálně podobnou zkušenost. Povědomío tom, jak to v nezisku vůbec neníjednoduché, ale jak ohromně naplňujícítaková práce je. Budu se tedy snažit pomáhati nadále, byť jinak a jinde.Přeji Vám život plný pracovních i osobníchúspěchů a vlastně se neloučím...EVA PAVLATOVÁ,ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA„SOS Neziskovky“Neziskový sektor přichází o další miliardyV minulém čísle zpravodajejsme vás na tomto místě informovalio petici „Ano charitě“,která bojuje za zachování příjmupeněz ze zdanění hazardudo neziskových organizací.V této chvíli již jde o iniciativu„SOS neziskovky“. V současnédobě totiž senátoři chtějí prosadit,aby výnos z odvodů z hazardubyl rozdělen tak, aby 70 procentdostaly obce a 30 procentsport. To znamená úplné vyřazeníneziskového sektoru, kterýtak přijde o finanční podporu vevýši dosahující 2 miliard korun.Z poslanecké sněmovny do senátupůvodně odešel zákon, který počítals tím, že o odvody loterijníchspolečností se rovným dílem rozdělíobce, sport a neziskový sektor. Zákondával záruku, že neziskové organizacebudou mít i od příštíhoroku zachovány příjmy, bez nichžby nedokázaly realizovat projekty,především v oblasti sociálních služeb,kultury a vzdělávání.V této chvíli existuje ještě naděje,vysvětlit politikům, o co jde.Celá kauza je sledována médiia jde o politické téma. Bohužel médiazcela zkreslila roli a význam neziskovýchorganizací. Prezentujíje jako spojence loterijních společnostíprosazující zákon, kterýjim dovolí zneužívat peníze plynoucíz hazardu. Realita je ale úplnějiná. Neziskové organizace bojujíza udržení finančních prostředkůplynoucích do potřebných služeba činností, které stát sám neumí zajistita které vykonávají neziskovéorganizace. V případě, že penízeskončí v rozpočtech obcí, existujevíce než vysoká pravděpodobnost,že k potřebným vůbec nedojdou.Poslední možností a nadějí je samotnáaktivita neziskových organizací.V těchto chvílích se iniciátoři„SOS neziskovky“ snaží sejít se zástupcisenátních klubů a informovatje o významné roli, kterou neziskovýsektor sehrává v České republice,a o tom, že jeho činnost by mohlabýt touto změnou zákona ohrožena.Pokud nechtějí neziskové organizacepřijít o další peníze, musíse zmobilizovat a oslovit „své“ senátorya média. Výzva pro senátoryje zveřejněna na webové stráncewww.sosneziskovky.cz. Tam byměly být postupně zveřejňoványdalší podrobnosti.EVA PAVLATOVÁDále v tomto čísle:Aktuality .......................................................... 2Výběr kurzů naprosinec 2011 - březen 2012 .................... 3Kalendář akcí ................................................ 4Navštivte největší prezentaci průmyslucestovního ruchu ve střední Evropěveletrh RegiontourOpice za krkem aneb Odpovědnostv komunikaci ................................................. 5Opravdová změna komunikačníchnávyků je procesCena kvality v sociálních službáchza rok 2010 .....................................................5Poradna .......................................................... 6Potvrzení – opravný daňový dokladVeřejné sbírkyFinanční okénko ........................................... 6ZlatoVaše finance .................................................. 6Nadace OKD oceňovala ............................... 6Nadace OKD ocenila nejlepší neziskovéprojektyAnketa ............................................................ 7Co vám dal a vzal Rok jinak?Stalo se .......................................................... 8Žihadlo 2011 zná své vítěze .................... 11Ceny byly předány 15. listopaduve čtyřech kategoriíchVýsledky Žihadla 2011 .............................. 11Žihadlo 2011 a jeho vítězové ................... 12Jaké pocity a plány měli ocenění?Co změnit a upravitv neziskovém sektoru? ............................. 13Pokud budete mít chuť, můžete sezamyslet nad otázkou: Pokud bychommohli začít znovu vytvářet neziskovýsektor, jaký by byl?Fejeton ......................................................... 13Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakovédštěte SpravedlivéhoNabídka nových publikací ........................ 14Vyberte si z knih nakladatelství ANAG,Grada, Portál a Wolters Kluwer ČRSVĚT NEZISKOVEK 12 / 20111FÓRUM ŘEDITELŮPrvní setkání ředitelů neziskových organizací v roce 2011 se uskutečnilo v květnu pod záštitouposlankyně Lenky Kohoutové v Konírně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ředitelé a členovésprávních rad debatovali o lobbingu a jeho významu při prosazování poslání neziskových organizací.Druhé setkání proběhlo v prosinci v prostorách sponzora akce - kavárny Starbucks naMalostranském náměstí v Praze. Předvánoční setkání vedoucích pracovníků neziskových organizacína téma „Moc a vliv“ bylo spojené i s ochutnávkou kávy.PROJEKTY„Rok společně - Krok dopředu“Obdobně jako v předešlých letech pokračovaly Neziskovky.czve spolupráci se společností KPMG Česká republika přirealizaci vzdělávacího projektu „ROK společně – KROKdopředu“, jehož cílem je poskytnout deseti vybranýmneziskovým organizacím bezplatné odborné vzdělávání voblasti finančního řízení, pravidel vedení účetnictví, daní čiprezentačních a komunikačních dovedností. Všechny nabytévědomosti mohou proškolené neziskové organizace využítv praxi s cílem posílit své transparentní a důvěryhodné fungování.Součástí projektu byla také již tradiční soutěž o ročnípartnerství KPMG Česká republika s vybranou neziskovouorganizací. Z finalistů projektu si zaměstnanci KPMG Českárepublika zvolili občanské sdružení Amelie, se kterým zahájiliintenzivní spolupráci v říjnu 2011...............................................................................................„Být vidět a slyšet se společností NovartisOncology“Neziskovky.cz ve spolupráci se společností Novartis Oncologya v rámci mezinárodního projektu ICBA (International CapacityBuilding Alliance) vytvořily a realizovaly vzdělávací programpro pacientské organizace „Být vidět a slyšet se společnostíNovartis Oncology“. Cílem vzdělávacího programu bylo zvýšitsebevědomí deseti vedoucích pracovníků pacientskýchneziskových organizací pro veřejné vystupování a individuálníjednání se zástupci z veřejné a podnikatelské sféry......................................................Výroční zpráva 201114.......................................................Výroční zpráva 201115


generální partner hlavní partner pořádají partneři předprodej„Dny lobbingu“Ve dnech 18.–20. října 2011 organizovaly Neziskovky.cz aAVPO akci s názvem „Dny lobbingu“. Program zahájila jednodenníkonference „Umění prosadit se“ a na ni navázaly dvadny workshopů a praktických tréninků spojených s exkurzído Poslanecké sněmovny ČR. Na konferenci vystoupili se svýmipříspěvky specialisté na lobbing a s ním spojené oblasti(etika, fundraising, budování značky organizace, umění prosaditzájmy organizace, umění oslovit dárce a podporovateleaj.). Součástí programu konference byl i příklad dobré praxeze zahraničí – USA a Polské republiky. Teoretické poznatkymohli účastnici prodiskutovat u navazujících kulatých stolůa převést do praxe na workshopech a praktických trénincích.Jednotlivých částí programu se celkem zúčastnilo 103 osob.„Dny lobbingu“ podpořili: Novartis Oncology, Poštovníspořitelna ERA, Rádio Česko, U.S. Embassy, Wolters KluwerČR, a. s...............................................................................................Index udržitelného rozvoje občanskéhosektoru (CSOSI)I v roce 2011 spolupracovala organizace Neziskovky.cz sAmerickou agenturou pro mezinárodní rozvoj (USAID) přitvorbě zprávy o stavu neziskového, resp. občanského, sektoruv České republice. Od roku 2011 je do hodnocení zahrnutoširoké spektrum aktivně působících organizací občanskéspolečnosti v ČR. Vybraná skupina odborníků hodnotila vývojorganizací občanské společnosti v ČR pomocí přesně danémetodiky - tzv. indexem udržitelného rozvoje občanskéhosektoru (CSOSI). Index sleduje vývoj občanského sektoru vdevětadvaceti zemích střední a východní Evropy a Eurasii zaposledních patnáct let. Zkoumá celkovou příznivost prostředípro občanskou společnost se zaměřením na právní prostředí,organizační základnu, finanční zajištění, prosazování zájmů,poskytování služeb, infrastrukturu a veřejný obraz. Každá dimenzeje hodnocena sedmistupňovou škálou, kde 1 označujevelmi pokročilou úroveň rozvoje a 7 naopak nízkou úroveňrozvoje.SOUTĚŽ ŽIHADLO ROKU 2011Žihadlo roku - soutěž o nejlepší českou veřejně prospěšnou reklamuV roce 2011 proběhl již pátý ročník soutěže Žihadlo roku, do které se mohly zapojit nestátní neziskové organizace, které zviditelnilyveřejně prospěšný projekt prostřednictvím mediální kampaně v období od 1. září 2010. V odborné porotě zasedli vybraní zástupcimédií, reklamních agentur, firem a neziskových organizací. Porotci vybírali ze 43 projektů v kategoriích tištěná reklama, televizní akino spot, rozhlasový spot, internetová kampaň. Kromě kreativního zpracování hodnotili porotci i účelnost zvolené komunikačnístrategie, zacílení kampaně, její dopad apod. V roce 2011 klesl počet přihlášených kampaní oproti předcházejícímu roku o 19.Vzhledem k ekonomické situaci v loňském roce byly i reklamní agentury donuceny šetřit, což se projevilo také v jejich omezenýchmožnostech podpory neziskových organizací a jejich kampaní.Hlavním partnerem soutěže byla tradičně ČSOB, a. s., dále soutěž podpořili Rádio Česko, Sodexo s. r. o. a Wolters Kluwer ČR, a. s.Vítězové soutěže byli vyhlášeni na slavnostním večeru 15. listopadu 2011 v prostorách centrální budovy ČSOB, a. s. v Praze-Radlicích.Celkové výsledky Žihadlo roku 2011Kategorie: tištěná reklamaVítěz: DebRA ČRkampaň: 12plus12reklamní agentura: DebRA ČR/fotografka Lucie RobinsonV roce 2011 byla udržitelnost českého občanského sektoruohodnocena známkou 2,7. Podrobné výsledky roku 2011jsou uvedeny v následující tabulce:2011Veřejný obraz 2,4Infrastruktura 2,8Poskytování služeb 2,4Prosazování zájmů 2,1Finanční zajištění 3,2Organizační základna 3,0Právní prostředí 2,8Udržitelný rozvoj občanského sektoru v ČR 2,7Kategorie: televizní a kino spotVítěz: Diakonie ČCEkampaň: Otevřeno seniorůmreklamní agentura: ProBono (Ivan Peterka, Marek Hejduk)Kategorie: rozhlasový spotVítěz: Sdružení Linka bezpečíkampaň: Pomněnkový denreklamní agentura: DDB a.s.Kategorie: internetový projektVítěz: Amnesty International ČRkampaň: 3 minuty stačíreklamní agentura: Visual Creative, Petr UrbančíkTakTo se v našem sveTe ˇ ˇcíTí deTi ˇ s Tzv. nemocímoTýlích krídel ˇMěsíční náklady pro děti s EB6 000–20 000 Kč ošetřovací materiál,2 500 Kč speciální výživa,které nehradí pojišťovny.Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru87 777DMS Debrana telefonní čísloCena DMS je 30 Kč, DebRA ČR obdrží 27 Kčwww.debra.czJedeme za světluškou9. 11. od 21.00 na čt17. Benefiční večer „světlo pro světlušku“Aneta Langerová a hosté: Vojta Dyk | Adela Banášová | Jiřina BohdalováSimona Stašová | Pavel Liška | David Koller | Anna K. | Ondřej BrzobohatýMatěj Ruppert | 4TET | Michal Hrůza | Tonya Graves a Kašpárek v rohlíkuKühnův dětský sbor a nevidomé dětiPražská křižovatka (kostel sv. Anny) | Vstupné od 250 Kč, na místě od 300 Kč. | Živě přenášípomozte nevidomým | 99999 99999/0100 | www.svetluska.netJe občanské sdružení, které již sedmým rokem pomáhá lidem s nemocí EB prožít co nejvíce a trpět přitom co nejméně.• Epidermolysis bullosa congenita EB – neboli nemoc motýlích křídel – je vrozené genetické onemocnění• EB se projevuje hlavně velmi snadnou tvorbou puchýřů a ran na kůži, ústech, jícnu apod.• Nemocné dítě s EB se může narodit komukoli z nás• Tlak aktovky, bot, švů oblečení způsobuje vznik bolavých puchýřů• Lidé s EB neznají den bez bolestiDěkujEME, žE pOMáhátE liDEM S kůží křEhkOu jakO MOtýlí kříDla i vy!!Informační kampaň se koná pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MuDr. leoše hegera, CSc. a poslance za TOP 09 jana husáka.Odbornou garantkou je primářka Kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno MuDr. hana Bučková, phD. – zakladatelka a koordinátorkaKlinického EB Centra při FN Brno.Generální partner kampaněPartneři kampaně.......................................................Výroční zpráva 20111617


NEZISKOVKY.CZ V TERÉNU V ROCE 2011- NGO Market 2011, Praha (duben) – mediální partnerství, aktivní účast na konferenci- konference Strategické CSR aneb co věděl už T. Baťa, Praha (květen) – pasivní účast- 3. regionální workshop s účastí zahraničních expertů „FUNDRAISING - cesta k finanční nezávislosti (?)“, Zlín (září) – pasivní účast- 6. Mezinárodní konference fundraisingu ve Varšavě (září) – aktivní příspěvky na konferenci- mezinárodní workshop International Capacity Building Alinace v Lyonu (říjen) – aktivní příspěvky na workshopuNEZISKOVKY.CZ V MÉDIÍCH V ROCE 2011• ČRo 6• ČT 24• Hospodářské noviny• HR Forum• Lidové noviny• Marketing & Media• Mladá fronta DNES• Můžeš• Pražský deník• Sedmička• www.ceska-media.cz• www.e15.cz• www.finance.cz• www.marketingovenoviny.cz• www.tiskovky.info• www.vasevec.cz• Zdravotnické noviny - ZDNKLIENTIAliance žen s rakovinou prsu, o. s., PrahaArmáda spásy v ČRAsistence o. s., PrahaAsociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o. s.Banka pupečníkové krve ČRCentrum Paraple o. p. s., PrahaČeský západ o. s., ToužimČlověk v tísni, o. p. s., PrahaČmelák - společnost přátel přírody o. s., LiberecDebRA ČR, BrnoDenní centrum Barevný svět, TřebíčDiakonie ČCE, PrahaDlouhá cesta o. s., ČelákoviceErudis, o. p. s., PrahaHospic Dobrého pastýře ČerčanyHyperaktivita o. s., PrahaCharita Frýdek-MístekInstitut pro památky a kulturu, o. p. s., PrahaKomuniké, o. p. s., LitomyšlLumen Vitale – centrum vzdělávání, o. s., PrahaMAS Podlipansko, o. p.s ., PečkyMaturus, o. p. s., PrahaNadace Divoké husy, PrahaNadace Partnerství, BrnoNadace Proměny, PrahaNadace rozvoje občanské společnosti, PrahaO. s. Spokojený domov, Mnichovo HradištěOblastní charita Havlíčkův BrodOblastní charita Moravská TřebováSeveN, o. p. s., PrahaSlezská diakonie, Český TěšínStep by Step ČR, o. s., PrahaStředisko pro ranou péči Praha, o. p. s.Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, PrahaTyflocentrum Praha, o. p. s.Unie Roska v ČR, PrahaŽivot 90, o. s., Praha.....................................................Výroční zpráva 201118.......................................................Výroční zpráva 201119


FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJEÚČETNÍ ZÁVĚRKA NEZISKOVKY.CZ, O.P.S.Výkaz zisku a ztráty(v tisících Kč)NÁKLADYk 31.12.2011k 31.12.2010ZPRÁVA AUDITORARozvaha (v tisících Kč) k 31.12.2011AKTIVAk 31.12.2010Spotřebované nákupy celkem 428 164501 Spotřeba materiálu 366 51502 Spotřeba energie 51 81504 Prodané zboží 11 32Dlouhodobý majetek 81 81Služby celkem 2142 3647Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0511 Opravy a udržování 29 25Dlouhodobý hmotný majetek 438 438512 Cestovné 35 17Dlouhodobý finanční majetek 0 0513 Náklady na reprezentaci 48 64Oprávky k dlouhodobému majetku -357 -357518 Ostatní služby 2030 3544Krátkodobý majetek 1332 734Osobní náklady celkem 1906 3174Zásoby 12 20521 Mzdové náklady 1504 2441Pohledávky 387 362524 Zákonné sociální pojištění 387 719Krátkodobý finanční majetek 915 331527 Zákonné sociální náklady 15 14Jiná aktiva 18 21Daně a poplatky celkem 2 0Aktiva celkem 1413 815PASIVAVlastní zdroje - 591 - 780Jmění 91 91Fondy 0 0Účet výsledku hospodaření 189 -784Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let - 871 -87538 Ostatní daně a poplatky 2 0Ostatní náklady celkem 56 54545 Kurzové ztráty 0 1549 Jiné ostatní náklady 56 53Poskytnuté příspěvky celkem 0 0Náklady celkem 4534 7039VÝNOSYCizí zdroje 2004 1595Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 2840 4310Rezervy 0 0601 Tržby za vlastní výrobky 0 0Dlouhodobé závazky 0 0602 Tržby z prodeje služeb 2828 4268Krátkodobé závazky 685 1468604 Tržby za prodané zboží 12 42Jiná pasiva – výdaje příštích období 30 3Ostatní výnosy celkem 5 319Jiná pasiva – výnosy příštích období 1289 124644 Úroky 1 1Pasiva celkem 1413 815645 Kurzové zisky 0 0649 Jiné ostatní výnosy 4 318Přijaté příspěvky celkem 1411 1230684 Přijaté příspěvky (dary) 1411 1230Provozní dotace celkem 467 188691 Provozní dotace 467 188Výnosy celkem 4723 6255Výsledek hospodaření před zdaněním 189 -748.....................................................Výroční zpráva 2011591 Daň z příjmu 0 0Výsledek hospodaření po zdanění 189 -748.......................................................Výroční zpráva 20112021


PŘEHLED VÝNOSŮ ZA ROK 2011(PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ V KČ)ŘEHLED VÝNOSŮ ZA ROK 2011 (PORTFOLIO FINANČNÍCH ZDROJŮ V KČ)200620072008200920102011raf ‐ grafikVeřejnézdroje(ministerstva,úřady)Příjmy zIndividuálníprodejedárcivlastníchproduktůFiremnídárciIndividuálníOstatnídárciNadaceVýnosy zveřejnésbírkyOstatnívýnosyCELKEMVeřejné Příjmy zVýnosy zzdroje prodeje FiremníNadace veřejné(ministerstva, vlastních dárcivýnosysbírkyúřady) produktůCELKEM50,7% 30,2% 13,5% 4,2% 0,3% 0,6% 0,5% 100,0%8 075 900 4 803 900 2 149 000 663 900 50 000 99 700 78 700 15 9211002006 50,7% 30,2% 13,5% 4,2%63,8% 23,9% 7,1% 1,4% 1,2% 0,0% 2,6% 100,0%0,3% 0,6% 0,5% 100,0%11 156 0008 075 9004 183 000 1 237 0004 803 900253 0002 149 000208 200 3 000663 900455 800 17 49650 000 99 700 78 700 15 921 1002007 63,8% 23,9% 7,1% 1,4% 000 1,2% 0,0% 2,6% 100,0%20,8% 31,3% 11 156 000 34,0% 4 183 000 1,0% 10,9% 1 237 000 0,0% 253 1,9% 000 100,0% 208 200 3 000 455 800 17 496 0002 525 921 3 805 093 4 136 000 122 500 1 323 582 0 235 467 12 1482008 20,8% 31,3% 34,0% 1,0%56310,9% 0,0% 1,9% 100,0%0,2% 34,8% 2 525 921 63,3% 3 805 093 0,4% 1,2% 4 136 000 0,0% 122 0,1% 500 100,0% 1 323 582 0 235 467 12 148 563200920 000 3 470 408 0,2% 6 317 788 34,8% 40 000 121 795 63,3% 0 100,4% 444 9 980 435 1,2% 0,0% 0,1% 100,0%3,0% 68,9% 20 000 20,5% 3 470 408 2,3% 0,0% 6 317 788 0,0% 40 5,2% 000 100,0% 121 795 0 10 444 9 980 435187 819 4 310 025 1 284 913 145 660 0 0 326 705 6 255 1222010 3,0% 68,9% 20,5% 2,3% 0,0% 0,0% 5,2% 100,0%5,2% 60,1% 27,9% 2,0% 4,7% 0,0% 0,1% 100,0%187 819 4 310 025 1 284 913 145 660 0 0 326 705 6 255 122247 175 2 840 270 1 315 355 95 500 220 000 0 4 440 4 722 7402011 5,2% 60,1% 27,9% 2,0% 4,7% 0,0% 0,1% 100,0%20114 722 740 KčIndividuální dárci;2,0%Firemní dárci;27,9%247 175 2 840 270 1 315 355 95 500 220 000 0 4 440 4 722 740Nadace; 4,7%Ostatní výnosy;0,1%Veřejné zdroje(ministerstva,úřady); 5,2%Příjmy z prodejevlastníchproduktů; 60,1%PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮMFinanční dary firemČSOB 523 855 KčCZECH COAL 480 000 KčGNT 166 500 KčSANU BABU 30 000 KčMEDEXO 30 000 KčKPC 20 000 KčPASSERINVESTGROUP 20 000 KčBHBV 10 000 KčARTEX 5 000 KčGranty nadacíNadace Auxilia 220 000 Kč..........................................Veřejné zdroje – grantyU.S. Embassy 127 500 KčAmerická agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) 119 675,18 KčSpolupracující podniky a instituceČSOBJ&T BankJihočeská univerzita České BudějoviceKPMG Česká republikaMMR Česká republikaRádio ČeskoU.S. EmbassyUniverzita Karlova v Praze, Filozofická fakultaÚřad vlády České republiky, PrahaFinanční dary jednotlivcůBérová Dana 30 000 KčJurigová Kateřina 14 000 KčŠedivý Marek 20 000 KčMedlíková Olga 10 000 KčMrázek Aleš 10 000 KčŠimmrová Zuzana 6 000 KčLintner Brigitte 5 000 KčSvobodová Věra 500 KčSpolečnosti, které podpořily Neziskovky.cz formou poskytování služebNewton Media, a. s. (monitoring tisku)Magistrát hlavního města Prahy (pronájem prostor)V případě, že Neziskovky.cz chcete finančně podpořit, kontaktujte nás prosíme-mailem na: dary@neziskovky.czBankovní spojení: 204 207 265 / 0300.....................................................Výroční zpráva 201122.......................................................Výroční zpráva 201123


PŘEHLED MZDOVÝCH NÁKLADŮ V ROCE 2011Součet tří nejvyšších mzdových nákladů včetně odvodů 991 467 KčRoční odměny ředitele a členů správní a dozorčí rady společnosti Neziskovky.cz v roce 2011(částky jsou uvedeny včetně veškerých odvodů)Jméno Pozice Účel a forma odměny Částka v KčRoman Anděl ředitel (1.1. - 27.7.2011) výkon statutární funkce 0finanční manažer (1.1. - 30.9.2011) hlavní prac. poměr - finanční řízení 420 996Marek Šedivý ředitel (28.7. - 31.12.2011) výkon statutární funkce 0specialista fundraisingu, PR hlavní prac. poměr - fundraising, PR 164 496lektor dodavatel služby - lektorská činnost 88 500Dana Bérová předsedkyně správní rady výkon funkce člena SR 0Kateřina Jurigová členka správní rady výkon funkce člena SR 0lektor dohoda o provedení práce - lektorská činnost 18 000Olga Medlíková členka správní rady výkon funkce člena SR 0lektor dodavatel služby - lektorská činnost 254 400Karol Moravec člen správní rady výkon funkce člena SR 0Karel Štogl člen správní rady výkon funkce člena SR 0Kateřina Tůmová členka správní rady výkon funkce člena SR 0Brigitte Lintner předsedkyně dozorčí rady výkon funkce člena DR 0Irena Brichta člen dozorčí rady výkon funkce člena DR 0Pavel Šafránek člen dozorčí rady výkon funkce člena DR 0.....................................................Výroční zpráva 201124KONTAKTNeziskovky.cz, o. p. s.Malé náměstí 12, 110 00, Praha 1Tel: +420 224 239 876E-mail: neziskovky@neziskovky.czBankovní spojení: ČSOB, a. s.Číslo účtu: 204207265/0300.....................................................Výroční zpráva 201125


Výroční zprávaNeziskovky.cz, o. p. s.2011

More magazines by this user
Similar magazines