Aktivnosti i projekti u 2009. godini Zenica, januar 2010. - Superinfo

superinfo.ba

Aktivnosti i projekti u 2009. godini Zenica, januar 2010. - Superinfo

Rafting se proteklih godinaetablirao kao jedan odnajpopularnijih sportova unašoj zemlji, a 2009. smopodržali raftinge na Bosnii Krivaji (14) i Otvoreni raftingkup Bosna R6. (15) (14) (15)U okviru Ljetnogkošarkaškog kampa naSmetovima, upriličenaje i ljetna liga u kojoj sumališani stečena znanjaimali priliku poboljšati krozigru. (16)(17)11. Tradicionalni međunarodnikošarkaški Kengurkup koji je okupio oko 500učesnika iz sedam zemaljaregiona, odigran u četirizeničke dvorane. (17)(16)(17) (17)Karate je jedan od najmasovnijihsportova u BiH, apodrškom Karate kupu uZenici pomogli smo organizatorimada za više stotinaučesnika osiguraju optimalneuslove za takmičenje. (18) (18) (18)Kada su sportske manifestacijeu pitanju, tokom2009. godine podržali smoi takmičenje u fitnesu, takmičenjeu kickboxingu (19)malonogometni turnir. (20)(19) (20)info 20099


Katalog turističke ponude ZDKTurističke karte gradova i kantona12 info 2009


Virtual tourZavršena je i virtualna prezentacijagradova Kantona,odnosno predstavljeni su najzanimljivijidetalji svakog grada, avirtualna prezentacija je ugrađenana već postojeći DVD kao i na webstranicu Turističke zajednice ZDKwww.zedoturizam.baPutem virtualne prezentacije, korisnicimogu ući u stvarni objekat irazgledati ga. Ovdje se ne radi o 3Dtehnologiji već o skupu realnih slikakoje su posebnom metodom sklopljene.Prednost ove prezentacijeje što korisniku pruža mogućnostinteraktivnog pregleda, znači možešgledati šta hoćeš i kako hoćeš, zumirati.Mi smo vjerovatno prvi u BiHkoji imaju ovakvu prezentaciju, jerse na ovaj način najbolje prezentujezatvoren ili otvoren prostor. Za ovajprojekat izdvojili smo 15.000,00 KM.Nastupi na sajmovimaPropagandni materijal kojismo uradili prezentirali smona sajmovima u zemlji iinostranstvu. Naročito zapaženaprezentacija naše turističke ponudebila je na sajmovima FITURu Madridu, IFT Sajmu turizmau Beogradu, Cro tour sajmu uZagrebu, Lo Rist u Novom Sadu(zajedno sa Federalnom turističkomzajednicom), ZEPS-u u Zenici,Sajmu gospodarstva i Danimainfo 2009trešnje u Mostaru, Sajmu turizma,lova i ribolova u Lukavcu, Sajmušljive u Gradačcu, EkoBis-u u Bihaću,Vlašiću, Banjoj Luci, Ilidži.Ukupno za sajmove izdvojeno jeoko 40.000,00 KM.13


Obuka i organizacija ispita za turističke vodičeUsuradnji sa Federalnimministarstvomokoliša iturizma, Kantonalnimministarstvom privrede iTurističkom zajednicomSrednjobosanskog kantona,Turistička zajednicaZeničko-dobojskogkantona organizovala jeobuku i ispit za turističkevodiče. Tom prilikomurađen je priručnik za polaganjeispita za turističke vodiče. Ispitza turističkog vodiča uspješno jepoložilo 20 kandidata iz našegKantona.U obuku i ispit za turističke vodiče,koji su realizirani u suradnjisa Federalnim ministarstvomokoliša i turizma uloženo je oko16.000,00 KM.Zbog velikog interesovanja, Turističkazajednica Zeničko-dobojskogkantona planirala je iu narednoj godini organizovatiobuku i ispit za turističke vodiče,u suradnji sa Federalnim ministarstvomokoliša i turizma.14 info 2009


Rad Turističkog uredaGlavni ured Turističke zajedniceZDK obavljao jestručne i administrativneposlove u skladu sa Zakonom iStatutom kao i drugim sistemskimaktima Turističke zajednice ZDK.U Turističkom uredu TZ ZDK poreddirektora zaposleno je još osamlica, od kojih je jedno lice na bolovanju.U Glavnom turističkom uredu uZenici, pored direktora zaposlenasu još tri radnika, i to jedno lice kaostručni saradnik za turizam i dva licana poslovima referenta za obavljanjeadministrativnih i stručnih poslova.Glavni turistički ured obavljasve poslove za Turističku zajednicui njena tijela, priprema materijale iorganizira sjednice tijela Turističkezajednice, sprovodi aktivnosti predviđeneprogramom rada, u okvirusvojih ovlaštenja, prava i obavezautvrđenih Zakonom i drugimpropisima, izrađuje izvještajeo radu, izvještaje o ostvarenimprihodima i rashodima, programerada i planove prihoda irashoda za narednu godinu, vršiizradu svih ugovora sa pravnim ifizičkim licima, vrši poslove platnogprometa, blagajne, obračuna plaća inaknada zaposlenika kao i naknadačlanovima tijela Turističke zajedniceZDK, podnosi mjesečne izvještajeFederalnom ministarstvu finansijai Federalnoj turističkoj zajednici ovisini prikupljenih izvornih prihoda,vodi evidenciju broja posjeta turistakao i ostvareni broj noćenja u smještajnimobjektima našeg Kantona.Isto tako, Turistički ured održavastalnu saradnju sa općinskimorganizacijama i udruženjimačija je djelatnost u neposrednojvezi sa turizmom i daje stručnamišljenja po potrebi.U Uredu u Zenici je zaposlenojoš jedno lice na određeno vrijemei u skraćenom vremenu,za obavljanje poslova čišćenja ikurirskih poslova po ugovoru oobavljanju privremenih i povremenihposlova.U Tešnju su zaposlena dva lica odkojih je jedno lice zaposleno kaostručni saradnik, a drugo na poslovimaturističkog animatora, naneodređeno vrijeme. U Turističkomuredu u Visokom zaposlenaje osoba na poslovima stručnogsaradnika i prevodioca, na neodređenovrijeme. Na Smetovima kaoturistički animator zaposleno jejedno lice na neodređeno vrijeme.16 info 2009


Konzerviranje i obnavljanje kulturno -historijskog i prirodnog naslijeđaPrema važećim propisima Turistička zajednica dužna je 20% ostvarenih prihoda po osnovučlanarine i po osnovu boravišne takse izdvojiti za ulaganja u projekte za očuvanje,konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.Uskladu sa Odlukom o usvajanju programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanjekulturno-historijskog naslijeđa i očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodnog naslijeđa,ostvarenih od članarine i boravišne takse u turističkim zajednicama za period 01.01. - 31.12. 2008.godine (Sl. novine FBiH broj 49/09) Turistička zajednica ZDK je obavezna izdvojiti sredstva u iznosu od248.193,29 KM, te ih usmjeriti u realizaciju sljedećih projekata na području Zeničko-dobojskog kantona:Projekat sanacije krova i fasade crkve sv.Prokopija u VisokomKorisnik sredstava i implementator projektaje Srpska pravoslavna crkva VisokoOdobrena su sredstva u iznosu15.000,00 KMProjekat obnove fasade u Sabornomhramu u ZeniciKorisnik sredstava i implementatorprojekta je Srpska pravoslavna crkvaZenicaOdobrena su sredstva u iznosu60.000,00 KMinfo 200917


Projekat Tragovima bosanskog kraljevstvaKorisnik sredstava i implementator projekta jeFondacija za razvoj zajednica “Mozaik”Odobrena su sredstva u iznosu 40.000,00 KMProjekat sanacije zvonika i južnogpročelja Franjevačkog samostana uKraljevoj SutjesciKorisnik sredstava i implementator projektaje Franjevački samostan sv. IvanaKrstitelja iz Kraljeve SutjeskeOdobrena su sredstva u iznosu68.193,29 KMProjekat konzervacije i sanacije zidinaStarog grada u TešnjuKorisnik sredstava i implementator projektaje Općina TešanjOdobrena su sredstva u iznosu40.000,00 KMProjekat obnove Trzanske - Alibegovedžamije u ŽepčuKorisnik sredstava i implementator projektaje Medžlis Islamske zajednice ŽepčeOdobrena su sredstva u iznosu25.000,00 KM18 info 2009

More magazines by this user
Similar magazines