Predstavitev projekta

zrss.si
  • No tags were found...

Predstavitev projekta

Zgodnje učenje tujega jezika nemščine za razvijanjekomunikacijske kompetence pri učencih (2006–2010)Cilj: Intuitivno učenje tujega jezika in razvijanjekomunikacijske kompetence s poudarkom na slušnemrazumevanju v igrivih situacijah oz. v situacijah izvsakdanjega življenja.Vodja projekta: Albina Avsec, prof.Prijavitelj projekta: OŠ Gustava Šiliha LaporjeStrokovni konzulent: mag. Katica Pevec Semec,višja svetovalka ZRSŠ


Področje:Poti do kakovostnega učenja/znanja(redni pouk oz. dejavnosti med poukom)Raziskovalno vprašanje:Kako zgodnje učenje tujega jezika pripomore k večjikomunikativnosti in hitrejšemu odzivanju otrok v konkretnihgovornih situacijah.Cilji projekta:• intuitivno učenje tujega jezika,• razvijanje komunikacijske kompetence v konkretnih govornihsituacijah,• aktivno sodelovanje in razvijanje socialnih veščin,• vključevanje vseh čutov,• motivacija za učenje novih jezikov in spoznavanje novih kultur.


Metode in tehnike učenja• Učna snov se predstavi in utrjujevizualno, slušno in kinestetičnoOtrokom jo približamo s slikami, mimiko, pravimipredmeti …• Uporablja se veliko raznolikihaktivnostiOtroci pojejo, se igrajo, poslušajo zgodbe,usvajajo rime, dialoge, ustvarjajo z rokami, zlutkami …• V razredu sta dve učiteljici• Ura je razbita na trikrat petnajst minut(Model a OŠ Gustava Šiliha Laporje) ali20 in 25 minut tedensko (Model b OŠGustava Šiliha Laporje)


CILJSpodbuditi intuitivno učenje tujega jezika v kontekstualniučni situaciji pri različnih predmetih (SPO, GVZ, MAT, NIT,LVZ, ŠVZ).KAZALNIKOPIS KAZALNIKA• Organizacija obogateneizvedbe ZGTJ od 1. do 5.razreda. Vključitev timskihnačrtovanj v urnik učiteljev.• Pridobivanje in krepitevveščin timskega dela učiteljevod 1.–5. razredu spoudarkom na načrtovanju,izvajanju in evalvaciji.


CILJZ izvajanjem krajših konkretnih govornih situacij spodbujatipri učencih razvoj komunikacijskih in socialnih kompetenc.KAZALNIK• Razvite komunikacijske insocialne kompetence učencevin učiteljev.OPIS KAZALNIKA• Preučitev 8 ključnihkompetenc za vseživljenjskoučenje.• Študij komunikacijskekompetence ter tujejezikovnekompetence.• Študij socialne kompetence.• Didaktična obdelavapridobljenih spoznanj inuporaba v praksi.Nastop na šolski prireditvi


CILJUstvarjati bogate učne situacije za večje aktivno sodelovanjeučencev.KAZALNIKOPIS KAZALNIKA• Fleksibilnost organizacije:Didaktični sklopi ZGTJ v 1.–5. razredu. Uvedba različnihmetod in oblik dela, izvajanjejezikovne kopeli na različnihlokacijah, fleksibilnejša izbirapredmetov.Timsko načrtovanje in evalviranjeučnih situacij učiteljic razrednegapouka in nemščine ter medsebojnehospitacije. Vloga kritičnegaprijatelja.Med igro v šolskem parku


CILJSpodbujati veččutno zaznavanje in odzivanje učencev naučne situacije.KAZALNIKOPIS KAZALNIKA• Razvita empatija pri učencih• Ozaveščanje metajezikovnihzmožnostiraznojeuzzmožnosti in jMed uro v razredu• Izbira raznolikih učnihsredstev upoštevajoč stilezaznavanja in učenja.• Učenci širijo nejezikovno injezikovno zavedanje, so boljodprti pri komuniciranju vrazličnih jezikih in lažjepremagujejo jezikovno inkulturno drugačnost.• Pri učiteljih povečan interesza mednarodno sodelovanje.


Dejavniki triangulacije• UčiteljiIzvedba seminarjev ZRSŠ na šoli.Medsebojne hospitacije na šoli inna regijski ravni.Predstavitev dobre prakse namedregijskih posvetih s posnetkivzorčnih ur.Projekt Fleksibilni predmetnik.Refleksija na delo v projektniskupini, portfolijo.Vključitev Comenius asistentke(naravna govorka) iz Nemčije.• UčenciObrazec za spremljanje napredkaotrok.Anketni vprašalnik in preizkusznanja.Formativno spremljanje napredkaučencev.• Starši• Anketni vprašalnik.• Predstavitve modela staršemnovincev.• Odprte učne ure.


Utemeljitev 4. ravni razvojanovostiIzvajanje tujih jezikov na zgodnji stopnji v slovenski praksi že dolgo niposebnost. V projektu smo naredili preboj z več vidikov:- medpredmetne povezanosti- razvijanja večkulturnosti in raznojezičnosti- fleksibilnost organizacije- spodbujanje komunikacijskih in socialnih kompetenc učiteljev in učencevNajvečji razvoj novosti pa vidimo v organizaciji in izvedbi situacijskega učenja,kot posledice izvajanja tujega jezika pri različnih predmetih in razredih.S pomočjo tujega jezika smo na šoli dosegli odpiranje učnega okolja, v kateremsmo učencem omogočili reorganizacijo učnih ciljev, s tem, da smo jih vključilitako v načrtovanje kot izvedbo dejavnosti, ki so potekale v tujem jeziku. Zintuitivnim izvajanjem učenja tujih jezikov smo v didaktičnem pogledunadgradili t.i. CLIL kot način učenja tujih jezikov, kjer smo obogatili učni jezik vkaterem razmišljamo in sprejemamo ugotovitve.

More magazines by this user
Similar magazines