Témata bakalářských prací na akademický rok 2012/13 ke stažení

userweb.pedf.cuni.cz

Témata bakalářských prací na akademický rok 2012/13 ke stažení

Témata bakalářských pracíkatedra speciální pedagogikystudijní rok 2012-2013Mgr. Lucie Durdilová1. Testové materiály využívané při logopedické intervenci2. Aktuální přístupy k terapii koktavosti3. Pohybové aktivity jako součást logopedické péče4. Rozvoj lexikálně – sémantické jazykové roviny u dětí předškolního věku5. Vlastní témaMgr. Lenka Felcmanová1. Sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení na základní škole2. Možnosti diagnostiky zrakového vnímání v předškolním věku ve vztahu k osvojováníškolních dovedností3. Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými poruchamiučení4. Prevence rozvoje specifických poruch učeníDoc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.1. Psychosociální situace jedince s tělesným postižením2. Překážky v socializaci osob s centrální poruchou hybnosti (DMO)3. Stimulace těžce tělesně postižených osob s využitím vybraného terapeutického konceptu4. Psychomotorický a řečový vývoj tělesně postižených5. Profesní příprava speciálních pedagogů pro inkluzívní vzdělávání6. Zdravotně postižené osoby v procesu školské integrace/inkluzeDoc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.1. Integrace/inkluze dětí a žáků s narušenou komunikační schopností2. Využití PC programů v logopedické intervenci3. Vlastní téma (dohoda se studentem)Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.1. Vývoj dítěte se zrakovým postižením2. Akceptace zrakového postižení v produktivním věku3. Senioři se zrakovým postižením v kontextu kvality života4. Aktuální problémy rané intervence5. Aktuální problémy školního asistenta při výuce ZP žákaMgr. Marie Mlčková, Ph.D.1. Aktuální situace v asistivních IC technologiích, zaměření na sluchově postižené; realita,praxe. Přehledová studie2. Téma 2 se zaměřením na jiný typ postižení (konzultant nutný)3. IC technologie v etopedii, analýza, hodnotící posouzení4. PC jako nástroj dítěte se speciálními potřebami, zaměření na konkrétní pedii – přehledovástudie5. ICT jako součást řešení speciálních potřeb konkrétního dítěte – případová studie


PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.1. Přínos významné osobnosti pro formování české speciální pedagogiky(výběr po dohodě s vyučujícím)2. Přínos významné osobnosti pro formování světové speciální pedagogiky(výběr po dohodě s vyučujícím)3. Role nestátních neziskových organizací při zvyšování kvality lidí se zdravotním postižením4. Role pečovatelů v rodinách se členem se zdravotním postižením5. Postavení člověka se zdravotním postižením v kontextu dějinMgr. Klára Ptáčková, Ph.D.1.Dopad KI na komunitu Neslyšících2. Ústavní péče o neslyšící seniory3. Presbyakuzie a její terapieDoc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.(u všech témat se předpokládá práce studenta s cizojazyčnými zdroji)1. Percepce umírání a smrti u člověka s mentálním postižením – vymezení problému, obsahováanalýza literatury2. Lidská práva osob mentálním postižením - analýza možných problémových oblastíporušování lidských práv v pobytových zařízeních pro osoby s mentálním postižením3. Zaměstnávání osob s (mentálním) postižením – analýza literatury, trendy v ČR, v EU4. Kvalitativní longitudinální techniky a biografický výzkumný proud – analýza současnéhostavu poznání v kontextu postižení5. Identifikace prostředků, zdrojů a institucí používaných lidmi s postižením k překonáváníbariér ve vzdělávání, zaměstnávání, volném čase apod.6. Deinstitucionalizace sociálních služeb – trendy v ČR7. Etika – kritická analýza uplatňovaných etických přístupů v zařízeních sociálních služebv kontextu postižení8. Institut způsobilosti k právním úkonů a práce s rizikem v pobytových zařízeních sociálníchslužeb – poslání; uvedení do problematiky9. Téma dle zaměření resp. volby studentaDoc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.1. Vzdělávání Romů v ČR2. Realizace ochranné výchovy v etopedických zařízeních3. Profesionální pěstounská péče v zahraničí4. Sekundární a terciární prevence závislostního chování5. Ochranná léčba ve výkonu trestu odnětí svobodyPhDr. Pavlína Šumníková, Ph.D.1. Dítě s CVI – kazuistická studie2. Rozvoj sebeobslužných dovedností v rehabilitační třídě3. Dítě s kombinovaným postižením v předškolním věku4. Rozvoj mobility dítěte s hluchoslepotou – kazuistická studie


Mgr. Valešová-Malecová Barbara, Ph.D.1. Využití expresivních terapií (biblioterapie, dramatoterapie, arteterapie, ergoterapie aj.) vespeciálněpedagogické intervenci u osob narušených či postižených (např. děti s SPU, děti s sporuchami chování, MR, osoby s tělesným postižením aj.)2. Výběr konkrétního tématu záleží na studentovi.3 Specifikace po dohodě s dr. Valešovou-MalecovouPaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.1. Vybrané osobnosti z dějin speciální pedagogiky2. Gender s škola3. Aktivační centra pro osoby s těžkým mentálním postižením4. Individuální vzdělávání, plány v edukačním procesu na ZŠ a SŠ5. Vlastní téma vybrané studentem

More magazines by this user
Similar magazines