Views
3 years ago

Po wypuszczeniu na wolnoœć: o wypuszczeniu na wolnoœć:

Po wypuszczeniu na wolnoœć: o wypuszczeniu na wolnoœć:

Po wypuszczeniu na wolnoœć: o wypuszczeniu na

O czym musisz pamiêtaæ podczas demonstracji albo akcji?- Zastanów siê, co mówisz na demonstracji: wœród jej uczestników zawsze s¹ tajniacy;- Nie rób zdjêæ oraz nie nagrywaj na kamerê wideo osób i akcji;- Nie idŸ na demonstracjê sam, a tak¿e sam z niej nie wracaj;- Kiedy policja zatrzyma jak¹œ osobê, zapisz na kartce jej nazwisko, imiê, datê urodzenia, miejscezameldowania, narodowoœæ, a nastêpnie przeka¿ grupie EA;- Zwykli ochraniarze nie maj¹ praw przys³uguj¹cych policji (np. nie mog¹ ciê wylegitymowaæ.Kiedy zostaniesz zatrzymany:– Wykrzykuj do otaczaj¹cych ciê ludzi twoje imiê, nazwisko, datê urodzenia, miejsce zameldowaniai narodowoœæ;– Podaj policji jedynie swoje imiê, nazwisko, miejsce zameldowania, datê i miejsce urodzenia oraznarodowoœæ;– Poza tym nie mów nic!!!– Nie sk³adaj zeznañ. Masz prawo milczeæ. Komisariat, samochód policyjny i cela nie s¹ miejscamido rozmów! Obci¹¿asz tym tylko siebie i innych!– Niczego nie podpisuj!– ¯¹daj od policji informacji na temat powodów zatrzymania;– Spróbuj skontaktowaæ siê z grup¹ EA i poinformuj j¹ o miejscu zatrzymania ciebie i innychosób;– Wnoœ sprzeciw w przypadku przeprowadzenia wstêpnych czynnoœci policyjnych (zdjêcia,odcisk palców, waga, znaki szczególne cia³a, itp.) oraz w razie pobrania próbki DNA. Tak¿e - wtedy, gdy nieprzynosi to ¿adnego rezultatu. W ¿adnym wypadku nie zgadzaj siê na dobrowolne pobranie próbki DNA (œliny,w³osów i komórek). Niczego nie podpisuj!– NajpóŸniej musz¹ ciê wypuœciæ pod koniec nastêpnego dnia albo doprowadziæ przed obliczes¹du;– Kiedy masz wra¿enie, ¿e zbyt szybko nie wyjdziesz na wolnoœæ, to najpóŸniej w chwilidoprowadzenia ciê przed oblicze s¹du domagaj siê adwokata. Pomo¿e ci go znaleŸæ grupa EA. Przed s¹dem maszprawo milczeæ. Nie mów nic!Po wypuszczeniu na wolnoœæ:- Od razu skontaktuj siê z grup¹ EA, tak¿e wtedy, gdy wczeœniej nie mia³eœ z ni¹ kontaktu, byæ mo¿ezrobi³ to ktoœ za ciebie.PORADNIK PRAWNYPolicja na Szczycie G8 w Heiligendamm, Niemcy (2007)Czego mo¿esz siê spodziewaæ i jak siê zabezpieczyæ?W 2006 roku regionalny parlament niemieckiego landu Meklenburgia – Przedmorze (MecklenburgVorpomen; dalej w skrócie: M-V), w którym w lipcu 2007 roku bêdzie mieæ miejsce Szczyt G8, wyda³ nowy “Akt dot.Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego” (“Security and Public Order Act”), którzy podczas protestów zwiêkszy³ si³yi w³adzê policji. Oficjalnie, akt ten zosta³ wydany w imiê walki z terroryzmem i zorganizowan¹ przestêpczoœci¹, ale jak pokaza³yregulacje ustawodawcze z Genui, Gleneagles oraz te, które wysz³y podczas Pucharu Œwiata, policja wykorzystuje nadan¹jej w³adzê prawn¹ i wykonawcz¹ przede wszystkim podczas demonstracji na szczytach oraz wydarzeñ pi³karskich. Nale¿¹do nich: “czerwone strefy” (tzw. “red zones”), ograniczenia poruszania siê, wielka liczebnoœæ policji, otaczanie przezni¹ demonstracji, masowe aresztowania i arbirtalnie wydawnane przepisy zakazu, które w trakcie protestów uderzaj¹w obecnych w miejscach publicznych ludzi.To wa¿ne, aby ka¿da osoba, która planuje przybycie na protesty przeciwko G8, maj¹c na wzglêdzie tenrozbudowê przys³uguj¹cych policji instrumentów oraz strategii dzia³ania, o nich informowa³a, jak równie¿ bra³a je poduwagê podczas przygotowania akcji, podró¿y i komunikowania siê przed, podczas i po Szczycie. Nie wszystkiez wymienionych praktyk policyjnych mog¹ byæ (wobec ciebie) u¿yte. Wydawanie przepisów bezpieczeñstwa “na wyrost”to równie¿ forma gry uprawianej przez w³adzê, dlatego proszê, nie czuj siê przera¿ony poni¿sz¹ ich list¹. Jak pokaza³yminione szczyty, pocz¹wszy od Genui do Gleneagles, prowadzenie udanych akcji protestacyjne jest mo¿liwe zawsze, nawetw przypadku obecnoœci hord wojowniczo usposobionej policji.W zakoñczeniu niniejszego tekstu znajdziesz ró¿ne przewodniki mówi¹ce o tym, w jaki sposób mo¿na poradziæsobie z policyjnymi represjami, a tak¿e co powienienneœ robiæ, a czego nie w razie aresztowania. Prosimy równie¿o skorzystanie z podanych pod koniec strony linków, które przekieruj¹ do ró¿nych, wydanych w jêzyku angielskim,broszurek samopomocowych i solidarnoœciowych. Symbol “paragrafu” (“§”) w nag³ówku ka¿dej czêœci poni¿szego tekstuodnosi siê do stosownego artyk³u “Aktu dot. Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego” (“Security and Public OrderAct”) wydanego przez parlament Meklenburgii – Przedmorza (M-V). W poszczególnych akapitach wyszczególniono te¿odpowiednie œrodki zaradcze.1. Sprawdzanie to¿samoœci (§29)... oznacza to, ¿e musisz okazaæ swój dokument to¿samoœci (dowód osobisty – ID card; paszport). Policjamo¿e dope³niæ tego obowi¹zku po to, aby “zapobiec zaistnia³emu w szczególnych sytuacjach zagro¿eniu”. Poniewa¿ toona decyduje, co to jest “zaistnia³e zagro¿enie” (dos³. “immanent danger”), sprawdzanie przez ni¹ to¿samoœci staje siêczynnoœci¹ rutynow¹, stosowan¹ szczególnie w policyjnych punktach kontroli “gor¹cych miejsc”, obszarów wokó³ szpitali,oficjalnych budynków oraz œrodkach transportu publicznego. Jeœli nie poka¿esz dowodu osobistego, zostaniesz zabrany/a na posterunek policji.

poczobut na wolności cegielnie i kaflarnie grodna - Kresy24.pl
Przewodnik po Radzionkowie - Na weekend do Radzionkowa ...
Izvješće o konzervatorsko-restauratorskim radovima na slici portret ...
Péče o pacienta po direktivní PTCA
U rz ą d M a rs za łk owski W o je w ó dz tw a M a ło po ls k ie ... - Fidkar
Kvalitné utierky po ruke, čo odvedú veľa práce
Ambulantní péče o pacienty po transplantaci srdce z pohledu sestry
Je to asi rok, čo som na istom tuningovom fóre ... - AutoTuning.sk
Čo potrebujeme vedieť v príprave na mimoriadne situácie
Po blisko rocznej przerwie na scenę kultury morawickiej nareszcie ...
Izvješće o konzervatorsko-restauratorskim radovima na slici Sv ...
NV SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
Priprava čebel na prvo pašo Kako kontrolirati in zmanjševati razvoj ...
Recyklácia mobilov ASEKOL ČR Čo prinášame na Slovensko?
dbali o stylistyczną spójność zespołu na - ŚWIAT ARCHITEKTURY
Izvješće o obavljenim radovima na slici s glavnog oltara crkve ...
G o r o p e č^ Podružnična c.sv.Nikolaja. Župnija Ihan. Notranjščina ...
Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na ...
O DPM na kratko - informativna zloženka - Varuh človekovih pravic
Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS bez względu na to, gdzie ...
Skazani na wolność - Szkoła Matematyki Poglądowej
Péče o pacienty po implantaci se zaměřením na operační ránu – Bc ...
Péče o klienta po endoprotéze
Organizacija delovnega časa glede na zahteve po večji ... - Planet GV
Po roku – čo je s dialógom? - Odborový zväz polície v Slovenskej ...
o ocenjivanju kvaliteta piva i pivu sl č nih proizvoda Član 1 Po ...
Pisna izjava o potrebi po dostopnih storitvah v sili na Å¡tevilki 112
130. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego po osobie zmarłej
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL