Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 3 ...

wup.rzeszow.pl

Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 3 ...

PRZEKWALIFIKOWANIEMOŻE BYĆ DOFINASOWANE– STR. 5-6FORMYWSPARCIA – STR. 81


NABÓR WNIOSKÓWPomimo tego, że już od wrześniaubiegłego roku można składać doWUP wnioski o dofinansowanie realizacjiprojektów w ramach Działania2.1, 2.3 i 2.4 II Priorytetu ZPORR,to do zakontraktowania pozostałaznaczna suma pieniędzy. WojewódzkiUrząd Pracy w Rzeszowie możepodpisać w tym roku umowy na łącznąkwotę ponad 45 milionów złotych.Zainteresowanie jest duże, wnioskówZPORRo, ale podpisanych umówwciąż nie tak dużo.ZPORRo wniosków,umów mniej…W odpowiedzi na konkurs dotyczącyDziałania 2.3 do WUP wpłynęło10 wniosków, z czego 2 zostałyzatwierdzone do dofinansowania,w tym jeden projekt własny WUPw Rzeszowie. Łączna kwota najaką podpisano umowy wynosi1 092 399,00.Na konkurs w ramach Działania2.4 wpłynęło 4 wnioski. Po weryfikacjiformalnej odrzucone zostały 3wnioski, a jeden przekazano na KOP.Niestety wniosek nie uzyskał wymaganejliczby punktów i nie zakwalifikowałsię do otrzymania dofinansowania.Podobne tendencje w wynikachprocedury naboru wniosków zaobserwowanow całym kraju. Jak wynikaz podsumowania wdrażania ZPORRzamieszczonego na stronie MinisterstwaGospodarki i Pracy do końcaubiegłego roku do instytucji odpowiedzialnychza wdrażanie ZPORRw całej Polsce wpłynęło 881 wniosków.Najwięcej, bo aż 749 wnioskówwpłynęło w odpowiedzi na konkursw ramach Działania 2.1. Do realizacjizostało zatwierdzonych 77 wnioskówna kwotę34 001 886,00. NaDziałanie 2.3 złożonezostały 92 wnioski,z czego tylko 9zostało zaakceptowanychprzez InstytucjeWdrażającena kwotę 6 336 766zł. Zdecydowaniemniejszym zainteresowaniemcieszyłosię Działanie 2.4,gdzie na 40 złożonychwnioskówzaakceptowanezostały 4 na kwotę3 012 074 PLN.Beneficjentamiskładającymi dotychczas wnioskiw ramach powyższych Działań sągłównie organizacje pozarządowe,jednostki samorządu terytorialnego,samorządy gospodarcze, stowarzyszenia,instytucje szkoleniowe, a takżeszkoły wyższe mające swoją siedzibęna terenie województwa podkarpackiego.O środki z EuropejskiegoFunduszu Społecznego z powodzeniemaplikują również instytucje spozanaszego województwa. Obecnierealizowane działania obejmują doradztwozawodowe, szkolenia podnoszącekwalifikacje zawodowe osóbpracujących, szczególnie w zakresiejęzyków obcych (Działanie 2.1) lubzawodowe skierowane do rolnikówi domowników, którzy chcą podjąćnowe zatrudnienie poza rolnictwem(Działanie 2.3).Tabela nr 1. Weryfikacja formalna wniosków w ramach 2 Priorytetu ZPORR od dnia ogłoszenia konkursu do pierwszegoposiedzenia KOP.*przedstawione w tabeli kwoty są wnioskowanymi kwotami dofinansowania projektu (wszystkie wydatki kwalifikowane projektupomniejszone o przychód projektu i wkład własny)**w tym 2 projekty badawczeNa ogłoszony w 2004 roku konkursw ramach Zintegrowanego ProgramuOperacyjnego Rozwoju Regionalnegodo Wojewódzkiego UrzęduPracy w Rzeszowie wpłynęło łącznie86 wniosków. Zdecydowana większość,bo aż 72 wnioski dotyczyły projektówszkoleniowych i badawczychw ramach Działania 2.1. Jednak tylko9 zostało zatwierdzonych do dofinansowaniaprzez Komisję Oceny Projektów,na łączną kwotę 2 342 847,00PLN. Ze względu na przeszkody formalnejednego z beneficjentów rozpoczętorealizację tylko 7 z nich.W styczniu bieżącego roku ogłoszonokolejne nabory wniosków w ramachkonkursów otwartych. Należypodkreślić, że konkursy, szczególniew ramach Działania 2.1, cieszą się dużymzainteresowaniem potencjalnychbeneficjentów, o czym świadczy frekwencjana zorganizowanych przezZespół ds. projektów spotkaniach informacyjnych.Warto przypomnieć, żez alokacji na 2004 roku WUP zakontraktowałniespełna 14,5% przeznaczonychna realizację projektów środków,a niewykorzystana alokacja zo-3


(3 z Działania 2.1, a 2 z Działania2.3) na łączną wnioskowaną kwotędofinansowania 2 807 282,62 PLN.W tabeli nr 2 przedstawiono nabórwniosków i ich drogę w rozbiciu naposzczególne Działania ZPORR. PosiedzenieKomisji Oceny Projektówodbędzie się w dniu 24 marca br.Tabela nr 2. Weryfikacja formalna wniosków w ramach 2 Priorytetu ZPORR przed II posiedzeniem KOP.*przedstawione w tabeli kwoty są wnioskowanymi kwotami dofinansowania projektu (wszystkie wydatki kwalifikowane projektupomniejszone o przychód projektu i wkład własny),** w tym 2 projekty badawczeZainteresowanie pozyskiwaniemśrodków z Europejskiego FunduszuSpołecznego na projekty w ramachII Priorytetu ZPORR jest duże i cotrzeba podkreślić, stale rośnie, jednakod początku realizacji Programupodpisano zaledwie 11 umów z beneficjentami.Zmieniające się zasadyprzygotowania i realizacji projektów,dopracowywane procedury oraz braksystemu informatycznego obsługującegowdrażanie programów, w tymGeneratora Wniosków, nie ułatwiapracy projektodawcom. Warto jednakzauważyć, że w miarę upływu czasucoraz więcej składanych do WUPwniosków jest pozytywnie ocenianapod względem formalnym i trafia podobrady KOP. Są to też coraz częściejwnioski dotyczące ciekawych, godnychzainteresowania projektów. Napawato optymizmem i zapowiada,że ostatecznie umów podpisanychz beneficjentami będzie ZPORRo.stała uwzględniona przy planowaniuwydatków w ramach ZPORR w roku2005. W pierwszym miesiącu ogłoszeniakonkursów na 21 wnioskówzłożonych, 10 zostało odrzuconych,a 11 wniosków po ocenie formalnejzostało przekazanych do KomisjiOceny Projektów (10 z Działania2.1, a 1 z Działania 2.3) na łącznąwnioskowaną kwotę dofinansowania5 338 319,07 PLN (Tabela nr 1).4W dniach 24-25 lutego br. KomisjaOceny Projektów w trakcie swojegopierwszego posiedzenia w 2005 rokupozytywnie oceniła 2 z 11 przedłożonychpod obrady wniosków. Obapozytywnie zarekomendowane wnioskidotyczyły projektów w ramachDziałania 2.1 (nauka języka angielskiegodla pracowników z obszarówzmarginalizowanych oraz usługi doradczei szkolenia podnoszące kwalifikacjezawodowe handlowców wrazz nauką języka obcego). Umowy dofinansowaniarealizacji projektów zostałypodpisane w trzeciej dekadziemarca.Na 16 wniosków złożonych przeddrugim posiedzeniem KOP, 8 zostałoodrzuconych, 3 przekazano do uzupełnienia,a 5 wniosków przekazanodo Komisji Oceny ProjektówJoanna PiórkowskaAgnieszka Kuźniar-Pelc


PREZENTACJA ZPORR – DZIAŁANIE 2.3Przekwalifikowanie może byćdofinansowaneDziałanie 2.3 ZintegrowanegoProgramu OperacyjnegoRozwoju Regionalnegoskierowane jest do rolnikówi domowników, którzy w wynikuprocesów restrukturyzacyjnychzachodzących napolskiej wsi chcieliby znaleźćzatrudnienie poza tym sektorem.Innymi słowy jest instrumentempozwalającym przejśćz zatrudnienia w rolnictwiedo innych sfer aktywnościzawodowej (uzyskać dochódz pozarolniczych źródeł utrzymania).Działanie to zakłada, że osoby,które zdecydują się na taką zmianęzatrudnienia uzyskają wsparcie,które umożliwi im zdobyciei utrzymanie zatrudnienia w nowymzawodzie nie związanymz rolnictwem. Podstawowym warunkiemaby skorzystać z pomocyw ramach tego Działania jest więcposiadanie statusu rolnika lubdomownika ∗Instrumenty możliwe do realizacjiw ramach tego Działania sąznacznie rozbudowane. Stosunkowoszeroka jest także grupa beneficjentów,którzy mogą realizowaćprojekty.Pierwszym i podstawowyminstrumentem jaki możemy wykorzystaćprzy realizacji naszegoprojektu są szkolenia i kursymające na celu zdobycie kwalifikacjizwiązanych z nowymzawodem. Przy planowaniu projektunależy więc pamiętać, żeszkolenia muszą być tak dobrane,aby beneficjenci mogli po ichukończeniu starać się o zatrudnieniew sektorach pozarolniczych.W przypadku rolników i domownikówprojekty w ramach Działania2.3 nie mogą obejmowaćszkoleń i kursów z podejmowaniadziałalności okołorolniczejczy usługowej związanej z pracąw gospodarstwie rolnym (np.agroturystyki, sprzedaży produktówz własnego gospodarstwa rolnego,uprawy ziół czy materiałówenergetycznych), wsparcie takiemoże być udzielone rolnikom alew ramach Działania 2.1.Warto więc postarać się, abyszkolenia przez nas organizowaneDziałanie 2.3 umożliwia przejście z rolnictwa do innych form aktywności zawodowej.Fot. The Audiovisual Library of the European Commission.dawały taką gwarancję oraz pamiętać,aby dokładnie i precyzyjnieopisać jakiego rodzaju szkoleniai kursy będziemy realizować,co zwiększy nasze szanse przyocenie projektu.Kolejnymi instrumentami, któremożemy wykorzystać (i któremogą być sfinansowane w ramachprojektu) w naszym projekcie sąpośrednictwo pracy na terytoriumRP (rozumiane jako pomocosobom poszukującym pracyw uzyskaniu odpowiedniego zatrudnieniaoraz pracodawcomw znalezieniu odpowiednich pracowników),informacja zawodowaoraz usługi doradcze w zakresiewyboru nowego zawodui osiągnięcia nowych umiejętnościzawodowych, w tym indywidualneplany działań.Usługa informacji zawodowejpolega na udzielaniu informacjio zawodach, rynku pracy orazmożliwościach szkolenia i kształcenia,z wykorzystaniem zasobówinformacji w formie ustnej, drukowanej,audiowizualnej i innychnowoczesnych technik przekazuinformacji opartych na technologiikomputerowej. Natomiast usługidoradcze polegają na udzielaniuporad ułatwiających wybór nowegozawodu, zmianę kwalifikacji,podwyższenie kwalifikacji czypodjęcie zatrudnienia. W ramachusług doradczych wykorzystywanesą standaryzowane metody dotyczącew szczególności badania*zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 rokuo ubezpieczeniu społecznym rolników przez rolnikarozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującąi prowadzącą na terytorium RP osobiście i na własnyrachunek, działalność rolniczą w pozostającymw jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym równieżw ramach grupy producentów rolnych, a takżeosobę, która przeznaczyła grunt prowadzonego przezsiebie gospodarstwa rolnego do zalesienia natomiastprzez domownika rozumie się osobę bliską rolnikowi,która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem wewspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkujena terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskimsąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnymi nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.5


zainteresowań i uzdolnień zawodowych.Warto zwrócić uwagę, żew przypadku pośrednictwa pracyinstytucja, która włączy tę formęwsparcia do swojego projektu powinnazagwarantować, że będzieona realizowana przez podmiotposiadający odpowiedni certyfikatw tym zakresie.Ostatnim instrumentem, jakimożemy wykorzystać przy realizacjinaszego projektu jest subsydiowaniezatrudnienia. Ta formapomocy beneficjentom ostatecznympozwala im bezpośredniozweryfikować i wykorzystaćwszystko to czego nauczyli się naszkoleniu. Samo zagadnienie subsydiowanegozatrudnienia w nowymmiejscu pracy jest zagadnieniemzłożonym, podlegającymosobnym regulacjom prawnym(szerzej na ten temat czytaj w artykulept. „Subsydiowanie zatrudnieniaw ZPORR”).Pracodawca u którego będziemyje realizować musi spełniaćpewne warunki, a mianowicie zatrudnienie:• musi stanowić wzrost netto liczbypracowników zarówno w zakładzie,jak i w danym przedsiębiorstwiew porównaniu ze średniąz ostatnich 12 miesięcy,• będzie utrzymywane przez minimalnyokres trzech lat w przypadkudużych przedsiębiorstw lubdwóch lat w przypadku małychi średnich przedsiębiorstw (wymógten dotyczy utrzymania stanowiskapracy),• nowi pracownicy zatrudnieniw wyniku stworzenia zatrudnienianigdy nie mieli pracy lubstracili ją lub też tracą obecniepoprzednią pracę.Tak w skrócie przedstawiająsię możliwości, jakie daje namrealizacja projektów w ramachDziałania 2.3 ZPORR. Szczegółoweinformacje co do podmiotówuprawnionych do składania projektóww ramach tego Działaniamożna znaleźć w UzupełnieniuProgramu ZPORR oraz na stronieinternetowej WojewódzkiegoUrzędu Pracy w Rzeszowie (www.wup-rzeszow.pl/zporr)Andrzej Burnat6PREZENTACJA ZPORRObszary podlegające restrukturyzacjiczyli o komplementarności Działańw ZPORRZintegrowany Program OperacyjnyRozwoju Regionalnego z założeniakoncentruje się na finansowaniuprojektów z zakresu infrastrukturywpływającej na wzrostkonkurencyjności regionu. Choćwszystkie Fundusze Strukturalnezorientowane są na osiągnięcie celówStrategii Lizbońskiej, w którejpodkreśla się konieczność tworzenianowych miejsc pracy, czylikreowanie popytu na pracę, zwracasię również szczególną uwagęna stronę podażową – dobrze wykształcone,elastyczne, mobilne zawodowoi przygotowane na zmianytechnologiczne i organizacyjnezasoby pracy – kapitał ludzki. Podpowyższym pojęciem kryją się zarównoosoby pracujące, pozostającebez pracy jak również przygotowanieuczniów w systemie szkolnym, któregopoziom i jakość ma istotny wpływna kształtowanie kadry pracowniczej.Nie ulega wątpliwości, że w ten sposóbzwrócono uwagę, iż o rozwojumożemy mówić tylko wówczas,gdy finansowaniu infrastruktury towarzyszyćbędą równie intensywnedziałania związane z dostosowaniemszkolnictwa do potrzeb rynku pracypoprzez prowadzenie badań i analizoraz rozpowszechnianie informacjio przyszłych trendach rozwojowychrynku pracy. Ważne jest wyrównanieszans edukacyjnych i przygotowywanieuczniów szkół ponadgimnazjalnychi studentów do łagodnegoprzejścia ze świata nauki do światapracy, co możliwe będzie dziękistworzeniu powiatowych i gminnychfunduszy stypendialnych czy organizacjępraktyk zawodowych. Wreszciechodzi tu o wytworzenie wewnętrznejpotrzeby do ciągłego podnoszeniakwalifikacji i wsparcie kształceniaustawicznego poprzez finansowanieprojektów umożliwiających osobompracującym uczestnictwo w szkoleniachjęzykowych, zawodowych czyobsługi komputera. Dzięki tak różnorodnymdziałaniom, przemieszaniuprojektów „twardych” i „miękkich”,regionalnych i lokalnych, włączeniez jednej strony samorządu na każdymszczeblu podziału administracyjnego,a z drugiej umożliwienie aktywnegouczestnictwa we wdrażaniu programuorganizacjom pozarządowym ma byćkluczem do sukcesu.Komplementarnośći synergiaBy różnorodność przyniosła planowaneefekty konieczne jest zrozumieniedwóch słów -kluczy: komplementarnośći synergia. Słownik językapolskiego pod hasłem komplementarnyokreśla, iż chodzi tu o wzajemneuzupełnianie się, dopełniania. Rozumiem,że jeżeli dwie części są ze sobąkomplementarne, żadna z nich samaw sobie nie stanowi pełnej wartości.Tym bardziej jest to godne podkreślenia,że w Uzupełnieniu ZPORR,w opisie każdego Działania wskazujesię na bardzo silny związek pomiędzyróżnymi Działaniami poprzez określenie,że są one komplementarne – dopełniającesię z innymi Działaniami,które są wymienione. Tak chociażbyDziałanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwainformacyjnego uzupełniasię z Działaniem 1.3.1 oraz Działaniem2.1 i 3.5. Owo wzajemne dopełnianiejest na tyle istotne, że jestjednym z kryteriów oceniania składanychwniosków. Choć żaden dokumentprogramowy o tym nie mówi,moim zdaniem opisywanej w ZPORRkomplementarności powinna towarzyszyćsynergia. Słowo to oznaczawspółdziałanie różnych czynników,wzajemne potęgowanie działania.Być może nawet trafniej definiuje tosposób w jaki różnorodne projektywspierają realizację jedynego i głównegocelu, którym jest wzrost konkurencyjnościregionu.Obszary restrukturyzowane– w poszukiwaniu synergiiW swoim trzecim priorytecieZPORR umożliwia również inwestycjew Rozwój lokalny, do którychzalicza się między innymi działaniaukierunkowane na rozwój obszarówwiejskich, infrastruktury społecznejczy mikroprzedsiębiorstw. Stara sięwspierać przedsięwzięcia związaneze zmianą funkcji obszarów rewitalizacjimiast, dzielnic miast, obszarówpoprzemysłowych i powojskowych


mieleckiropczyckosdziszowskidbickiTarnobrzeg –miastokolbuszowskistrzyowskijasielskikronieskiKrosno -miastotarnobrzeskiPowiaty objte wsparciemw ramach Dziaania 3.2Powiaty nieobjte wsparciemw ramach Dziaania 3.2brzozowskistalowowolskioraz łagodzić procesy związane z restrukturyzacjągospodarki. Podkreślasię, że problemy związane z restrukturyzacjąmają charakter zarówno gospodarczyjak i społeczny. Wysokastopa bezrobocia, niski poziom wykształcenialudności, wysoki udziałdochodów ze źródeł socjalnych powodują,że nawet podstawowe potrzebygospodarcze i społeczne nie sązaspakajane w odpowiednim stopniu.Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji,którego głównym celemjest przeciwdziałanie marginalizacjispołecznej i ekonomicznej obszarówrestrukturyzowanych umożliwiarealizację projektów związanych zezwiększaniem atrakcyjności gospodarczeji inwestycyjnej oraz tworzeniemsprzyjających warunków do wzrostuzatrudnienia. Nawet krótka analizaproblemu, którego rozwiązaniu mająsłużyć wymienione przedsięwzięciaumożliwia wyciągnięcie wniosków,że zaproponowane Działanie nie jestw stanie zneutralizować negatywnychskutków restrukturyzacji, szczególnietych społecznych. Potrzebne jesttu wsparcie nie tylko infrastrukturytransportowej, rewitalizacji obszarówpoprzemysłowych, ochronę środowiskaale również nakłady finansowe napomoc osobom, które bezpośrednioodczuwają skutki wprowadzanychw przedsiębiorstwach zmian. Zatemwypisana lista Działań i Priorytetówkomplementarnych do tego Działaniajest spora. Obok innych Działań Priorytetu3 wymienia się również SektorowyProgram Operacyjny WzrostKonkurencyjności Przedsiębiorstworaz Działanie 2.4 Reorientacja zawodowaosób zagrożonych procesamirestrukturyzacyjnymi. O związku tegoDziałania 3.2 i 2.4 świadczy międzyinnymi wyróżnienie obszarów (powiatów)restrukturyzowanych. Powiatyte zostały wymienione w Aneksie IIMapa obszarów wsparcia do Działania3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji,przy czym muszą one spełnićdwa z poniższych kryteriów: a) średniastopa bezrobocia w latach 1999 –2001 była równa lub większa od 15%,b) średni udział pracujących w przemyślew latach 1999 – 2001 przekroczył30% oraz c) w latach 1999 – 2001zanotowano ponad 50% spadek pracującychw przemyśle w relacji dospadku pracujących ogółem (obszaryrestrukturyzowane w województwiepodkarpackim przedstawione zostałyna mapie).Synergia w tym przykładzie polegaćbędzie na realizacji ściśle zesobą powiązanych projektów zupełnieodmiennego rodzaju. Z jednejstrony będą to typowo „twarde”- inwestycyjne projekty w ramachDziałania 3.2, a z drugiej strony projektyo charakterze szkoleniowo-doradczym,współfinansowanymi z EFSw ramach II Priorytetu ZPORR. Projektyte mogą być skierowane międzyinnymi do pracowników przemysłówzlokalizowanych na obszarach obję-sanockiniaskileskileajskiacuckibieszczadzkiprzeworskiprzemyskiPrzemyl -miastorzeszowskiRzeszów -miastolubaczowskijarosawskitych wsparciem w Działaniu 3.2. czyliwymienionych we wspomnianymAneksie. Należy podkreślić, iż takujęty opis grupy docelowej Działania2.4 umożliwia objęciem wsparcia nietylko osoby będące na wypowiedzeniustosunku pracy, czy pracownikówzakładów, które ogłosiły upadłośćbądź są w stanie likwidacji, ale równieżpracowników zakładów pracy,które na obszarze powiatu restrukturyzowanegosą zlokalizowane. Dzięki„wspólnej” przemyślanej realizacji takróżnych projektów możliwe będziezrealizowanie inwestycji, z którą społecznekorzyści będą bezpośredniozwiązane – osoby zagrożone utratąpracy uzyskają nowy zawód, któryumożliwi im zatrudnienie czy to przypracach remontowo budowlanychczy to w przedsiębiorstwie, które powstałodzięki przygotowaniu terenówpod inwestycje.Komplementarność na KOPUzupełnienie ZPORR wskazujerównież, że wnioski składane w odpowiedzina konkursy ogłaszane dlaDziałania 2.4 winny być komplementarnez projektami inwestycyjnymirealizowanymi na rzecz obszarów restrukturyzowanychdo których należywspieranie rozbudowy i modernizacjisieci dróg gminnych i powiatowycho znaczeniu lokalnym, sieci kanalizacyjnych,infrastruktury ochrony środowiska,jak również przygotowanieterenów pod inwestycje, czy wreszciebudowa lub modernizacja lokalnejbazy kulturalnej i turystycznej.Pierwsze zalecenie instrukcji wypełnianiawniosków o dofinansowanierealizacji projektu z EFS w ramachZPORR określa, iż jednym z podstawowychwarunków skutecznegoubiegania się o środki finansowe jestdokładne zaznajomienie się z dokumentamiprogramowymi, w tymprzede wszystkim ze ZintegrowanymProgramem Operacyjnym RozwojuRegionalnego i UzupełnieniemZPORR. Niejednokrotnie jednak niewystarcza dokładne nawet przeczytaniezasad dotyczących działania,w ramach którego chcemy złożyćnasz projekt. Równie ważne są informacjezawarte w załącznikach i aneksachdo Programu, których lekturępolecam jako obowiązkową.Marcin Dygoń7


FORMY WSPARCIASubsydiowanie zatrudnienia w ZPORRProjekty napływające doWUP w Rzeszowie na ogłoszonew 2004 roku konkursy zakładałygłównie realizację szkoleń. Długooczekiwane przez wszystkichprojektodawców rozporządzeniew sprawie udzielania pomocy nawspieranie inwestycji w zakresiezatrudnienia zostało przyjęte 17 listopada2004 (Dz. U. 04.267.2653).Jak się okazało nie jest to koniecniewiadomych związanych z realizowaniemsubsydiowanegozatrudnienia w ramach ZPORR.Rozporządzenie zawiera wiele nieścisłościw odniesieniu do UzupełnieniaZPORR.Głównym celem projektów zakładającychsubsydiowanie zatrudnieniaw nowym miejscu pracy jest zwiększenieszans na rynku pracy osóbodchodzących z rolnictwa oraz osóbzagrożonych procesami restrukturyzacyjnymipoprzez refundowanie częścikosztów poniesionych przez przedsiębiorcówna wynagrodzenia i składkina ubezpieczenie społeczne.Subsydiowanie zatrudnienia możliwejest do realizacji w ramach Działania2.3 „Reorientacja zawodowaosób odchodzących z rolnictwa” i 2.4„Reorientacja zawodowa osób zagrożonychprocesami restrukturyzacyjnymi”,które wdrażane są przez WojewódzkiUrząd Pracy w Rzeszowie.Beneficjenci uprawnieni do składaniawniosków o dofinansowanie w ramachw/w Działań zostali enumeratywniewymienieni w UzupełnieniuZPORR.Zgodnie z wytycznymi nie mawśród nich przedsiębiorców. AdresatamiRozporządzenia są natomiastprzedsiębiorcy. W związku z tympojawia się pierwsze pytanie – czykatalog uprawnionych beneficjentówwymieniony w Uzupełnieniu ZPORRjest spójny z zapisami Rozporządzenia,skierowanego do przedsiębiorców,którym udzielana będzie pomocpubliczna na wspieranie inwestycjiw zakresie zatrudnienia?Chociaż przytoczone wyżej Rozporządzenieokreśla, iż jedynymiwnioskodawcami ubiegającymi sięo dofinansowanie kosztów płacy pracownikówsą przedsiębiorcy to jednaksamo Uzupełnienie, przynajmniejw opisie Działania 2.4 uniemożliwiaskładanie wniosków choćby przezprzyszłego pracodawcę. Ewidentniekatalog uprawnionych beneficjentówwymieniony w UZPORR nie jest spójnyz zapisami Rozporządzenia.Utrzymać zatrudnienieWedług Rozporządzenia MGiP pomocna tworzenie zatrudnienia jestudzielana zgodnie z RozporządzeniemKomisji nr 2204/2002 z dnia 5grudnia 2002 r. w sprawie stosowaniaart. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniudo pomocy państwa w zakresiezatrudniania (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12. 2002r.). Zarówno w UzupełnieniuZPORR jak i w RozporządzeniuMGiP wymienione są warunki jakiepowinny być spełnione przy wspieraniuzatrudnienia z tym, że katalogwarunków wymienionych, w Rozporządzeniuzawiera dodatkowo dwiepozycje. Pierwsza - dotyczy wkładuwłasnego beneficjenta, który zostałokreślony w oparciu o mapę pomocyregionalnej i dla województwapodkarpackiego określony na poziomie35% - co nie budzi wątpliwości.Druga –zapewnienia zatrudnienie natym samym poziomie w danym podregionie.Tak postawiony waruneknakładałby na beneficjenta obowiązekdopilnowania by na obszarzepodregionu, w którym realizowanyjest projekt, zatrudnienie nie uległozmniejszeniu. Można oczywiścieprzypuszczać, że najprawdopodobniejchodzi tu o utrzymanie poziomuzatrudnienia u przedsiębiorcy korzystającegoz tej formy wsparcia, jednakzapisy Rozporządzenia nie określajątego wprost.Do kogo i gdzie składaćwnioski?Wątpliwość budzą również zapisydotyczące sposobu oceny wniosków.Zgodnie z Uzupełnieniem ZPORRwniosek podlega ocenie merytorycznej,którą dokonuje Komisja OcenyProjektów powoływana przez InstytucjęWdrażającą (w tym wypadkufunkcję tę pełni Wojewódzki UrządPracy w Rzeszowie). RozporządzenieMGiP precyzuje, że ocena merytorycznaprzeprowadzana będzie przezwyznaczanych przez marszałka województwaekspertów. Jaka więc będziew tym wypadku rola KOP? Czyocena dokonana przez ekspertów jestwiążąca dla KOP-u? Jak wybieranibędą eksperci? Czy w rzeczywistościfunkcjonować będą dwie czy jednakomisja oceniająca wnioski? Na powyższepytania trudno znaleźć dzisiajodpowiedź.Pieniądze to nie wszystkoSubsydiowanie zatrudnienia mimolicznych niedomówień jawi się jednakjako instrument bardzo korzystny dlapracodawców. Pracodawca możeotrzymać dotacje na dofinansowanieaż 65 % kosztów płacy pracowników(płaca brutto plus obowiązkowaskładka na ubezpieczeniespołeczne) przez okres 2 lat.Pracodawca ubiegający się o dotacjena subsydiowanie zatrudnieniamusi wiedzieć, że pomoc może byćudzielona jeżeli: stanowi wzrost nettoliczby pracowników u danego beneficjentaw odniesieniu do średniegozatrudnienia z ostatnich 12 miesięcyw przeliczeniu na osobę zatrudnionąw pełnym wymiarze czasu pracy,nowopowstałe miejsce pracy będzieutrzymywane przez co najmniej dwalata w przypadku małego lub średniegoprzedsiębiorstwa lub trzy lataw przepadku pozostałych przedsiębiorstw,pracownicy zatrudnieniw wyniku stworzenie zatrudnienianie byli dotychczas zatrudnieni, są zagrożeniutratą pracy lub stracili pracę,wkład własny beneficjenta w finansowanieprojektu wyniesie co najmniej25 %. Dodatkowo dofinansowaniekosztów związanych z zatrudnieniempracowników nie może dotyczyćsektorów górnictwa, budownictwaokrętowego, transportu, hutnictważelaza i stali oraz w zakresie działalnościzwiązanej z eksportem. Wartojeszcze pamiętać, że subsydiowaniezatrudnienia może dotyczyć tylkoprzedsiębiorców, zatem nie jest możliwedofinansowanie stanowisk pracyu pracodawcy będącego instytucjąpubliczną.Subsydiowanie zatrudnienia niesieze sobą wiele korzyści zarównodla przedsiębiorców jak i osób bezpośredniokorzystających z pomocy.Tym pierwszym pozwala na zredukowaniekosztów związanych z wynagrodzeniempracowników, drugimzaś daje szansę na znalezienie nowejpracy i zdobycie doświadczeniaw nowym zawodzie.Długie oczekiwanie na uregulowanieprawne subsydiowanego zatrudnienia,a teraz wątpliwości jakieniesie ze sobą Rozporządzenie MGiPw dalszym ciągu jednak wstrzymujemożliwość korzystania z tej formy pomocy.Czy więc możliwe jest subsydiowaniezatrudnienia? Oto pytanie,na które w najbliższym czasie powinniśmyotrzymać odpowiedź.Joanna PiórkowskaMagdalena Karbarz8


FINANSEWniosek beneficjentao płatnośćWniosek beneficjenta o płatnośćpowinien być sporządzonyna formularzu stanowiącym załącznikdo Rozporządzenia MGiPz dnia 22 września 2004r. w sprawietrybu, terminów i zakresusprawozdawczości dotyczącej realizacjiNarodowego Planu Rozwoju,trybu kontroli realizacji NarodowegoPlanu Rozwoju oraztrybu rozliczeń (Dz. U. nr 216,poz. 2205 i 2206). We wnioskuznajdują się dane identyfikacyjne,nazwa i numer projektu,wydatki kwalifikowane w podzialena dziedziny interwencji,wykaz źródeł finansowaniaoraz ewentualne przychodyKażdy z beneficjentów, któregoprojekt zostanie zatwierdzonydo realizacji, po podpisaniu umowyma obowiązek przedkładaniaw wyznaczonych terminachdo instytucji wdrażającej wnioskubeneficjenta o płatność wrazz załącznikami. Na podstawietego wniosku beneficjent będzieotrzymywał transze dotacji. Należypamiętać, aby do każdego wnioskubeneficjenta o płatność dołączyćharmonogram płatności dla projekturealizowanego z EFS na dwa kolejnekwartały, tabelę rozliczenia otrzymanychtransz dotacji oraz tabelę dotyczącąwkładu własnego(w przypadku,gdy we wniosku został wykazanywkład własny).Środki na realizację projektu przekazywanesą beneficjentowi transzamizgodnie z zapisami umowy o dofinansowanieprojektu, przy czympierwsza płatność w wysokości 20%całkowitej kwoty dotacji zostanieprzekazana po podpisaniu umowyo dofinansowanie projektu w terminie21 dni od dnia złożenia pierwszegowniosku o płatność. Warunkiemotrzymania pierwszej płatności jestzłożenie przez beneficjenta zabezpieczenia. Beneficjent może otrzymaćdrugą lub kolejną transzę dotacji dopieropo wydatkowaniu co najmniej80% kwoty dotychczas otrzymanychdotacji. Do wniosku beneficjent dołączaw dwóch egzemplarzach poświadczoneza zgodność z oryginałemkopie faktur lub innych dokumentówksięgowych o równoważnej wartościdowodowej wraz z dowodami zapłaty,potwierdzające dokonanie wydatkówujętych we wniosku oraz potwierdzoneza zgodność z oryginałemPrawidłowo sporządzony i poddanyweryfikacji wniosek beneficjenta o płatnośćumożliwia otrzymanie dotacji.Fot. Anna Mikliczkopie wyciągów bankowych potwierdzającedokonanie płatności. Należyrównież pamiętać o tym, aby wniosekbeneficjenta o płatność został złożonyw dwóch egzemplarzach oraz na nośnikuelektronicznym (dyskietka lubpłyta CD). Wniosek wraz z załącznikamipowinien być podpisany i zaparafowany(niebieskim kolorem) przezosoby upoważnione. Osoba upoważnionapowinna podpisać wniosek odręcznieimieniem i nazwiskiem orazopatrzyć pieczątką.Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowiedokonuje weryfikacji formalno– rachunkowej i merytorycznejprzedkładanego wniosku beneficjentao płatność, sprawdzając kwalifikowalnośćponiesionych wydatkóworaz zgodność realizacji projektuz zapisami umowy o dofinansowanieprojektu, uzupełnieniem ZPORR orazprzepisami prawa krajowego i unijnego.Weryfikacja przeprowadzana jestzgodnie z zasadą „dwóch par oczu”,to znaczy przez dwóch pracownikówinstytucji wdrażającej. Sprawdzaniedokumentów odbywa się za pomocąlisty sprawdzającej, która umożliwiana etapie formalno – rachunkowymsprawdzenie czy wniosekzłożono na odpowiednimformularzu oraz czy zawartow nim wymagane informacjei odpowiednio opisano wymaganedokumenty. Weryfikacjamerytoryczna polega na skontrolowaniuczy poniesione wydatkisą faktycznie kwalifikowalnei bezpośrednio związanez realizowanym projektem. Beneficjentna każdym z etapówweryfikacji może zostać poproszonyo złożenie wyjaśnieńdotyczących spornych kwestiizwiązanych z poniesionymiwydatkami, bądź o uzupełnieniezałączonych dokumentów.W przypadku niejasności dotyczącychkwalifikowalności wydatkówWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowiemoże zwrócić się na piśmie doinstytucji pośredniczącej lub zarządzającejo wykładnię w tym zakresie.Etap weryfikacji kończy się poświadczeniemkwalifikowalności wydatkówi przesłaniem do beneficjenta pismainformującego o wynikach weryfikacjiwniosku beneficjenta o płatność.Po zatwierdzeniu wniosku, w terminiewynikającym z zapisów umowyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowieprzekazuje kwotę dotacji na rachunekbeneficjenta. Nieprawidłowościwe wniosku lub w załączonychdokumentach mogą spowodowaćwstrzymanie wypłaty.Katarzyna MichnoSabina Solarska-Przywara9


AKTUALNOŚCISzkolenia dlabeneficjentów– podsumowanie2004W ubiegłym roku Polska, wstępującdo Unii Europejskiej uzyskałamożliwość ubiegania się o środkifinansowe pochodzące z funduszystrukturalnych, w szczególności z EuropejskiegoFunduszu Społecznego.Stopień i efektywność wykorzystaniafunduszy unijnych w dużej mierzezależy od skutecznej kampanii informacyjno-promocyjnej,zwłaszczaw pierwszych latach członkowstwa.Mając to na uwadze WojewódzkiUrząd Pracy w Rzeszowie w 2004roku zorganizował szereg imprez informacyjno-promocyjnych.Głównymich celem było dotarcie z informacjąo możliwościach wsparcia projektówrozwoju zasobów ludzkich do projektodawcówi opinii publicznej.Działania promujące EFS zapoczątkowałazorganizowana 4 marcaubiegłego roku konferencja regionalnapt. „Perspektywy wsparcia RozwojuZasobów Ludzkich finansowanychz EFS”. W konferencji udział wzięłoponad 100 potencjalnych projektodawcówreprezentujących powiatoweurzędu pracy, jednostki samorząduterytorialnego, instytucje okołobiznesowe,organizacje szkolenioweW zorganizowanych warsztatach i spotkaniach informacyjno-promocyjnychudział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowychPodczas spotkań informacyjno--promocyjnych została przedstawionadokumentacja konkursowa na tematprocedury pisania wniosków w ramachZPORR. Na zdjęciu Joanna Piórkowskai Magdalena Karbarz.10i szkoły wyższe. Podczas konferencjiuczestnikom przedstawiono zasadypozyskiwania środków z EFS.Kontynuacją tematyki podjętejpodczas konferencji regionalnej byłyspotkania informacyjno-promocyjnew powiatach, których głównym celembyło zapoznanie potencjalnychprojektodawców z działaniami realizowanymiprzez WUP w ramachSPO RZL. W okresie od 16 marca do15 czerwca odbyło się 21 spotkań,a udział w nich wzięło blisko 600 potencjalnychprojektodawców.Ponadto zorganizowano odrębnespotkania dla pracowników UniwersytetuRzeszowskiego, WojewódzkiegoOśrodka Doradztwa Rolniczegooraz Huty Stalowa Wola, podczas którychprzedstawiono możliwości pozyskaniaśrodków z EFS w ramach realizowanychprzez WUP programówoperacyjnych.W związku z ogłoszonymi konkursamina realizację projektów z ramachZPORR i SPO RZL zorganizowanospotkania informacyjne (12,14i 15 października dla ZPORR, 17-18listopada dla SPO RZL), których celembyło zapoznanie uczestnikówz wymogami dotyczącymi pisaniawniosków aplikacyjnych.Wobec dużego zainteresowaniaprojektodawców ogłoszonymi konkursamiw dniach 20-21 październikazorganizowano warsztaty na temat


procedury pisania wniosków w ramachZPORR. Wzięło w nich udziałok. 80 przedstawicieli organizacji pozarządowychi instytucji szkoleniowych.Z kolei „Realizacja przez PUPzadań w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPORZL. Aspekty merytoryczne, organizacyjnei prawne”, była tematem szkoleniadla pracowników PUP w dniach27-29 października ubiegłego roku.Oprócz organizacji własnych imprezpromocyjnych, w kwietniu 2004r.WUP był współorganizatorem seminariumpt. „Wdrażanie EFS w Polsce– projekty dotyczące przeciwdziałaniawykluczeniu społecznemu orazintegracji i reintegracji zawodowejkobiet” , jak również konferencji dotyczącejInicjatywy WspólnotowejEQUAL.Podsumowaniu dotychczasowejwspółpracy WUP z projektodawcamiz zakresie realizacji SPO RZL i ZPORRpoświęcona była konferencja pt.„Wdrażanie programów współfinansowanychz EFS w województwiepodkarpackim w 2004 r.”, która odbyłasię 13 grudnia ubiegłego roku.W pierwszym kwartale bieżącegoroku w związku z ogłoszonymikonkursami WUP zorganizował dwaspotkania dotyczące dokumentacjikonkursowej Działań ZPORR (luty,marzec) oraz jedno dla PUP na tematDziałań SPO RZL.10 lutego odbyło się spotkaniepracowników PUP i WUP z przedstawicielamiMGiP, którego celem byłoomówienie procedur wdrażania SPORZL w 2005 roku.Zrealizowane do tej pory działaniapromocyjne przyczyniły się do rozpowszechnieniawśród mieszkańcówPodkarpacia wiadomości na tematkorzyści płynących z wdrażania EFS.Wynikiem tego jest duże zainteresowanieogłoszonymi przez WUP konkursami.W obecnym roku działaniaw zakresie promocji i informacji będąkontynuowane, jednakże ich charakteri częstotliwość będą uzależnioneod potrzeb zgłaszanych przez projektodawców.Szczególny nacisk zostaniepołożony na praktyczne przygotowanieprojektodawców do samodzielnegopisania wniosków aplikacyjnych.Szkolenia w tym zakresiebędą odbywały się w pierwszej połowieroku, zarówno w Rzeszowie jaki innych miastach regionu. Będą miałyone postać jedno – i dwudniowychwarsztatów. Oprócz szkoleń projektodawcybędą mogli uzyskać informa-Uczestnicy szkolenia dla Powiatowych Urzędów Pracy pracowali w grupach roboczychnad budżetem i oceną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z EFS.Fot. Iwona Idzik-Maciej, Anna Miklicz11


cje na temat dokumentacji konkursowejpodczas organizowanych w tymcelu spotkań. Udział beneficjentóww szkoleniach z pewnością przyczynisię do skutecznego pozyskiwaniaśrodków z EFS i w rezultacie doprowadzido znaczącej poprawy sytuacjina wojewódzkim rynku pracy.Szczegółowe informacje dotycząceterminów szkoleń będą zamieszczanena stronie internetowej www.wup--rzeszow.pl/zporr.Paweł ZamorskiWarsztaty dlaPowiatowychUrzędów PracyW związku z ogłoszonym konkursemw ramach schematu „a” Działania1.2 i 1.3 SPO RZL WojewódzkiUrząd Pracy w Rzeszowie zorganizowałw dniu 22 marca br. szkoleniedla powiatowych urzędów pracy będącychbeneficjentami ostatecznymidla powyższych Działań. Szkolenierozpoczęło się omówieniem aktualnejdokumentacji konkursowej, którazostała przedstawiona przez IwonęIdzik-Maciej. Następnie Marcin Dygońi Bartosz Kostecki omówili wniosekaplikacyjny. Po części teoretycznejrozpoczęła się praktyczna częśćszkoleń. Uczestnicy podzielili się na5 grup roboczych i pracowali nad budżetemrealizacji projektu i symulacjąoceny projektu. Po podsumowaniuwarsztatów Wojciech Majewski i JoannaChrobak omówili najczęściejpopełniane błędy we wnioskach posiłkowychPUP. Warsztaty zakończyłysię rozdaniem zaświadczeń uczestnictwaw szkoleniu.Anna MikliczZmianyw SPO RZLW ostatnim czasie Działania 1.2„Perspektywy dla młodzieży” oraz 1.3„Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałegobezrobocia” w ramach SektorowegoProgramu Rozwój Zasobów12Szkolenie poprowadzili pracownicy Wydziału Obsługi Programów Pomocowych:Bartosz Kostecki i Marcin Dygoń, kierownik Zespołu ds. projektów.Fot. Iwona Idzik-MaciejLudzkich zostały gruntownie przebudowane.Najważniejsze zmiany dotycząuprawnionych beneficjentóworaz procedur ubiegania się o środkiz EFS.Jedynym uprawnionym projektodawcąw powyższych Działaniachzostały powiatowe urzędy pracy, którebędą mogły składać swoje wnioskiw odpowiedzi na ogłoszony wcześniejkonkurs. Procedura pozakonkursowa,gdzie jedynym uprawnionymbeneficjentem był Wojewódzki UrządPracy została zlikwidowana. Zmianyzwiązane są z jednoznacznym określeniemroli PUP we wdrażaniu projektów,z przejrzystym określeniemsystemu wdrażania projektów w powiatach,czy w końcu z uproszczeniemprocedury dokonywania zmianwe wnioskach.Bartosz KosteckiPrasa o nasW ubiegłym roku działalność WUPw Rzeszowie w zakresie wdrażaniafunduszy strukturalnych była przedmiotemlicznych artykułów w prasieregionalnej. Oto niektóre z nich:„Szansa dla mieszkańców Podkarpacia”,„Szansa dla bezrobotnych”,to tytuły tekstów w Dzienniku Polskimi Super Nowościach dotycząceuruchomienia programów dla osóbpracujących i bezrobotnych. Z kolei„ Szansa na szkolenia” to artykułpoświęcony konkursom w ramachZPORR, który ukazał się w Dniu Rzeszowa.„Próbują zmniejszyć bezrobocie”i „Pieniądze dla bezrobotnych”to artykuły dotyczące ogłoszonychkonkursów w ramach ZPORR i SPORZL, które ukazały się w Super Nowościach.Informacje o ogłaszanychkonkursach ukazywały się w programachinformacyjnych Radia Rzeszów,Bieszczady i Via oraz w TVPRzeszów. Ponadto pracownicy WUPgościli również na antenie zarównoradia i telewizji w programach poświęconychUnii Europejskiej i rynkowipracy. Możliwości skorzystania zewsparcia EFS w zakresie rozwoju zasobówludzkich były częstym tematemaudycji „Giełda pracy” nadawanejw radiu Rzeszów oraz programu publicystycznego„Euronauci” emitowanegow TVP Rzeszów.Za zainteresowanie realizowanymiprzez nas działaniami dziękujemy.Paweł Zamorski


DOBRE PRAKTYKIOśrodek Doradztwa IndywidualnegoBezrobotnym – „Centrum PLUS”Rzeszów jest pierwszymmiastem w Europie Środkowo--Wschodniej, w którym wprowadzonoprogram indywidualnegodoradztwa dla bezrobotnych opartyna siedmioletnim doświadczeniubrytyjskich służb zatrudnienia.Powstanie „Centrum Plus” jest rozwinięciemtrzech wcześniejszych działańpodjętych przez Powiatowy UrządPracy w Rzeszowie w zakresie zwalczaniabezrobocia. Pierwszym z nichbyło stworzenie Centrum AktywizacjiBezrobotnych, które istnieje już od2003 roku. Drugie działanie to stworzeniesieci gminnych centrów pracy,znajdujących się obecnie w każdejgminie (poza Krasnem) powiaturzeszowskiego. Trzecim etapem byłowdrożenie projektu „Szansa na powrót”,po to, aby przekonać się czy toniewydolność urzędów czy zbyt dużastagnacja na rynku pracy sprawiają,że ludzie nie znajdują zatrudnienia.– Powyższe działania zostały pozytywniezaopiniowane przez MinisterstwoGospodarki i Pracy, uznano jeza słuszne, skuteczne i nowatorskie,dlatego gdy pojawiła się koncepcjawspółpracy z Anglikami wskazano naRzeszów – powiedział Adam Panek,dyrektor PUP w Rzeszowie.Zasadą działania ośrodka jest tzw.„nowe podejście” polegające na prowadzeniubezrobotnego za rękę,a dokładnie mówiąc na indywidualnejpracy bezrobotnego z konsultantem.Współpraca ta składa się z kilkuetapów: określenia predyspozycjibezrobotnego, przygotowania indywidualnegoplanu działania, następniew oparciu o powyższy planbezrobotny przechodzi odpowiednieszkolenia, uczy się pisać dokumentyaplikacyjne i odwiedza pracodawców.Na tym jednak nie kończy siędziałalność „Centrum Plus” gdyż człowiekposzukujący pracy powraca dokonsultanta, informuje o napotkanychproblemach, rejestruje je w planiedziałania tak, aby eliminować błędya w miarę możliwości pogłębiać pozytywneefekty współpracy. Zadaniemkonsultantów jest rozbudzeniew osobie bezrobotnej wiary w siebie,własne możliwości i utwierdzenie jejw przekonaniu, że praca nie jest pozajej zasięgiem. Należy zaznaczyć, żeprogram skierowany jest do osób aktywnieposzukujących pracy, ponieważzaangażowanie, wysoka motywacjai chęć współpracy są nieodzownedla osiągnięcia wspólnego celu, a coza tym idzie powodzenia projektu. Napoczątku do uczestnictwa w programiezwaproszono 100 osób, należącychdo grup „największego ryzyka”.Są to bezrobotni, którzy długotrwalepozostają bez zatrudnienia, posiadająniskie lub nieprzydatne kwalifikacjezawodowe, osoby mające niewielkistaż pracy i znikome doświadczeniezawodowe. Są wśród nich równieżosoby, które znajdują się w stanachdepresyjnych spowodowanych brakiemzatrudnienia i trudną sytuacjąekonomiczną. Te pierwsze 100 osóbprzetrze pewien szlak, co pozwoliocenić, która z powyższych grup potrzebujenajwiększej pomocy tak, abyna nią przenieść zdecydowanie większyciężar pracy. Pracownicy „CentrumPlus” przeszli trzytygodnioweszkolenie przeprowadzone przez doświadczonetrenerki z Jobcentre Plusz New Castle, wcześniej korzystalirównież z praktyk urzędu pracy. Sąto osoby (5 konsultantów i 2 stażystki)posiadające wykształcenie wyższe,dobrą znajomość języka angielskiegoi obsługi komputera. – Uważam, żeniestety siedem osób to za mało, wierzejednak, że projekt się powiedziei rozszerzymy zarówno działalnośćjak i liczbę pracowników - stwierdziłdyrektor Panek. Na początku realizacjaprojektu przewidziana jest nadwa lata, a cykl indywidualnej ścież-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Adam Panek przedstawiłzasady działalności „Centrum Plus”Fot. Anna Miklicz13


ki prowadzącej do zatrudnienia lubpodjęcia działalności gospodarczejpowinien trwać od 3 do 4 miesięcy.Zakłada się, że skuteczność tej formyaktywizacji osób bezrobotnych wyniesie50%.W przedsięwzięcie zaangażowałsię rząd brytyjski, który wyasygnowałna ten cel 45 tysięcy funtów. Dużąpomoc uzyskano od MinisterstwaGospodarki i Pracy, władz samorządowychmiasta i powiatu. Udało sięzgromadzić również fundusze przezPUP w Rzeszowie poprzez racjonalnieprowadzoną gospodarkę. Bezrobocienie jest chorobą, którą możnauleczyć w rok czy dwa, dlatego teżnależy szukać systemowych rozwiązań,które zwiększą aktywność pracodawców,osób poszukujących pracy,jak i samych pracowników urzędówpracy. Rozwój „Centrum Plus” mana celu nie tylko kontynuacje działańale i zaproszenie do współpracypracodawców, którzy będą czynniewspierać działalność ośrodka. - Liczę,że to będzie następny etap naszejdziałalności, gdyż tylko pełnawspółpraca umożliwia osiągnięciesukcesu – zaznaczył dyrektor AdamPanek. Należy dodać, że uczestniczącyw projekcie przedstawiciele WielkiejBrytanii, Dyrektor do Spraw EuropyŚrodkowo-Wschodniej – CharlieReavley, Pani Diane Headley i AlisonHilton pogratulowali realizacji programumówiąc, iż w Rzeszowie zrobionowięcej aniżeli się spodziewali.PUP pozostaje w stałym kontakciez partnerami zachodnimi. Wzajemnewymienianie uwag, pomoc w rozwiązywaniuproblemów są niezbędne,gdyż Wielka Brytania jako jedenz nielicznych krajów europejskichma ogromne doświadczenie w zakresieprzeciwdziałania bezrobociu. Pozostajenadzieja, że uda się nie tylkow pełni zrealizować ten projekt, alerównież kontynuować go w latachnastępnych, ponieważ jest on szansądla powiatu rzeszowskiego i jegomieszkańców.Przedstawiciele Wielkiej Brytanii uczestniczący w otwarciu „Centrum Plus”. Odlewej: Alison Hilton, Diane Hedley, Charlie Reavley, Patrick Davis i koordynator projektu– Jerzy JędrykaFot. archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.Rozmowa doradcza konsultantów z klientami.Anna Miklicz14Konsultanci „Centrum Plus” . Od lewej: Anna Załęska, Piotr Pudło, Piotr Kopek,Justyna Górnik i Magdalena Nowak.Fot. Anna Miklicz (2)


MONITOROWANIE ZPORRPODSYSTEM EFS (PEFS)Podsystem EuropejskiegoFunduszu Społecznego,w skrócie nazywany PEFS, jestto elektroniczna baza danychbeneficjentów ostatecznychbiorących udział w projektach.W bazie tej gromadzonebędą różnorodne informacjena temat osób korzystającychze wsparcia w ramach wszelkichdziałań finansowanychz EFS, w tym również Działań2.1., 2.3. oraz 2.4. ZPORR.Beneficjent winien więc gromadzićwszelkie wymagane danedotyczące beneficjentów ostatecznychrealizowanego projektu,a następnie przekazywać je w formieelektronicznej do WUP. Danete będą przekazywane na formularzuEXCEL, którego ostatecznawersja opracowywana jest obecniew MGiP. Trwające w tej chwiliustalenia zmierzają do zmiany częstotliwościprzekazywania wspomnianychdanych na częstotliwośćkwartalną (wraz ze sprawozdaniamiokresowymi). Zmiana ta ma nacelu umożliwienie rzetelnej ewaluacjiprojektów oraz badania losówna rynku pracy beneficjentówostatecznych tych projektów.Aby wszystko przebiegałozgodnie z prawem, beneficjentpowinien uzyskać pisemnązgodę uczestników projektu(beneficjentów ostatecznych)na przetwarzanie ich danychosobowych. Pozwolenie takiepowinno zawierać ogólnie przyjętąformułę: Wyrażam zgodęna przetwarzanie moich danychosobowych, w tym danych wrażliwych,zbieranych do PodsystemuMonitorowania EuropejskiegoFunduszu Społecznego (zgodniez Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowychDz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926,ze zm.), poświadczoną podpisembeneficjenta ostatecznego. Oprócztego, beneficjent powinien poinformowaćuczestników projektu,jaki jest cel zbierania danych,a także o prawie wglądu do danychi ewentualnej ich poprawy.Dodatkowo należy uzyskać odosób biorących udział w projekciezobowiązanie do udziałuw badaniu ankietowym po zakończeniuudziału w projekcie.Badanie ankietowe przeprowadzaInstytucja Wdrażająca w 6miesięcy po zakończeniu udziałubeneficjenta ostatecznego w projekcie.Odbywa się to w następującysposób – system PEFS losujereprezentatywną grupę spośródwszystkich uczestników projektu,którzy zakończyli w nim udziałokoło 6 miesięcy wcześniej (równieżtych, którzy zrezygnowaliz udziału w projekcie w trakciejego trwania). Beneficjent ostatecznyotrzymuje odpowiedniąankietę, która zawiera m.in. pytaniatypu:Formularz do zbierania danych Beneficjentów Ostatecznych.- Jakie miał Pan (Pani) konkretneoczekiwania względem projektuprzed jego rozpoczęciem?- Czy udział w projekcie pomógłrozwinąć umiejętności potrzebnedo wykonywania Pana(Pani) pracy zawodowej?- Jakie rezultaty związane z wykonywanąpracą udało się Panu(Pani) osiągnąć dzięki udziałowiw projekcie?Zakres uzyskanych poprzezankiety informacji pozwoli na wiarygodneustalenie, co dzieje sięz beneficjentem ostatecznym pozakończeniu jego udziału w projekciei jednocześnie określenie,w jakim stopniu udało się zrealizowaćzałożenia projektu oraz jakkonkretnie wpłynął on na sytuacjęuczestnika.Zakres danych, które mają byćumieszczane w systemie PEFS możnapobrać ze strony internetowej WojewódzkiegoUrzędu Pracy.Anna Bileńki15


dziernik. W 2005 r. będą miały miejsce4 posiedzenia KOP w dniach 25kwietnia, 20 czerwca, 22 sierpnia, 21listopada. Pierwszy konkurs dla obuDziałań został ogłoszony 15 marca,wnioski przyjmowane będą do 12kwietnia i rozpatrzone na pierwszymposiedzeniu KOP pod koniec miesiąca.Przypomnieć trzeba, iż w procedurzezamkniętej weryfikacja formalnaodbywa się w ciągu 14 dni od datyzłożenia wniosku. W tym też terminieprzekazana zostanie projektodawcominformacja o wyniku etapu ocenyformalnej wniosku. Jeżeli wniosekprzejdzie etap oceny formalnej i trafipod obrady KOP, beneficjent powinienzostać poinformowany o osta-tecznej decyzji co do jego realizacjiw terminie 60 dni kalendarzowychod daty zamknięcia konkursu. Wynikikonkursu są zamieszczane na stronieinternetowej WUP - www.wup-rzeszow.pl/sporzl.Zgodnie z zapisami Wytycznychdla instytucji uczestniczących w realizacjiSPO RZL WUP może zamieścićw Ramowym Planie Realizacji Działaniadodatkowe (regionalne) kryteriai preferencje wyboru projektów składanychw odpowiedzi na konkursy.Jednak zarówno w przypadku Działania1.2 jak i 1.3 WUP nie skorzystałz tej możliwości.Opisany powyżej dokument, jaksama nazwa mówi jest ramowym planem- przedstawieniem założeń co dorealizacji projektów w danym roku.Jego wykonanie może zatem różnićsię od przewidywań i w znacznejmierze uzależnione jest od aktywnościpowiatowych urzędów pracy i ichpomysłów na wykorzystanie EuropejskiegoFunduszu Społecznego w poprawiesytuacji na lokalnych rynkachpracy.Anna BaranJoanna ChrobakKonkursy w ramach SPO RZLNa początku marca WojewódzkiUrząd Pracy w Rzeszowie ogłosiłkonkurs na składanie wnioskówo dofinansowanie projektów w ramachschematu a Działania 1.2i 1.3 Sektorowego Programu OperacyjnegoRozwój Zasobów Ludzkich.Nie jest to pierwszy konkurs,realizowany przez WUP w Rzeszowiew ramach SPO RZL. Poprzedniw ramach schematu b ogłoszonow listopadzie ubiegłego roku.Zgodnie z Uzupełnieniem SPORZL w schemacie b, zarówno Działania1.2, jak i 1.3, uprawnionymiprojektodawcami są: jednostki samorząduterytorialnego i ich jednostkiorganizacyjne, instytucje rynku pracy,organizacje pozarządowe działającena rzecz bezrobotnych, szkołyi pracodawcy. Projektodawcy mogliskładać wnioski o dofinansowaniemiędzy innymi na: usługi doradczei szkoleniowe oraz dotacje dla osóbpodejmujących własną działalnośćgospodarczą (w ramach Działania 1.2i 1.3), wspieranie inicjatyw lokalnychmających na celu pomoc młodzieżyw wejściu na rynek pracy (Działanie1.2) oraz Kluby Pracy (Działanie 1.3).Pierwszy konkurs na realizacjęprojektów w ramach Działania 1.2i 1.3 schemat b SPO RZL miał charakterotwarty. Wnioski można byłoskładać do 31 grudnia 2004 r. Z uwagina ograniczoność środków, okresrealizacji projektów nie mógł natomiastprzekroczyć 30 kwietnia br. Jakw każdym konkursie – projekty należałoprzygotować w oparciu o Dokumentacjękonkursową i Ramowy PlanRealizacji Działania, we wskazanejw ogłoszeniu o konkursie wersji GeneratoraWniosków.W ramach Działania 1.2 – „Perspektywydla młodzieży” SPO RZLweryfikacji formalnej poddano 6wniosków, złożonych przez trzechróżnych projektodawców z Rzeszowa,Sędziszowa Młp. i Krosna. Całkowitawartość wszystkich złożonychprojektów wyniosła 454 766,35 PLN.Po dokonaniu oceny formalnej, podczasobrad Komisji Oceny Projektówocenie merytorycznej poddano trzywnioski.Dwa wnioski zostały rozpatrzonena pierwszym posiedzeniu, które odbyłosię w dniu 13 grudnia 2004 r.,w siedzibie Wojewódzkiego UrzęduPracy w Rzeszowie. Członkowie KomisjiOceny Projektów zdecydowali,że żaden z przekazanych do ocenywniosków nie uzyska dofinansowania.Na drugim posiedzeniu KOP,które odbyło się w dniu 12 styczniabr. ocenie merytorycznej poddanojeden wniosek, złożony w ramachDziałania 1.2 SPO RZL przez CentrumRozwoju Społeczno-Ekonomicznegow Sędziszowie Młp. Decyzją członkówKOP wniosek „Animator młodych”otrzymał 65,5 pkt. i dofinansowaniew kwocie 65 192 PLN. Projektjest wdrażany na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiegoi leskiegow okresie od 1 lutego do 30 kwietniabr. W tym okresie 48 osób zostanieobjętych szkoleniami z zakresu aktywnegoposzukiwania pracy i doradztwazawodowego oraz szkoleniamizawodowymi.W ramach Działania 1.3 „Przeciwdziałaniei zwalczanie długotrwałegobezrobocia” SPO RZL w obu terminachzłożono 3 wnioski, które pochodziłyod dwóch projektodawcówz Krosna i Ropczyc. Całkowita wartośćzłożonych projektów wyniosła266 604,60 PLN. Wszystkie trzy projektyzostały odrzucone, w związkuz tym nie odbyły się, zaplanowane na15 grudnia 2004 r. i 14 stycznia 2005r. posiedzenia Komisji Oceny Projektówdla Działania 1.3 SPO RZL.Procedura wyłaniania projektóww ramach ogłoszonego 15 marca br.konkursu na składanie wnioskówo dofinansowanie realizacji projektówbędzie podobna do tej z ubiegłegoroku. Różnice będą wynikały zezmiany Uzupełnienia SPO RZL. Realizacjakonkursowego schematu b zostałazawieszona. Natomiast schemata jest realizowany w procedurze konkursowej.Iwona Idzik-Maciej17


18ZABEZPIECZENIA ZWROTU WYPŁACANYCH ŚRODKÓWWEKSEL – jak go wystawić?Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,jako Instytucja Wdrażająca,zawiera Umowy dofinansowania realizacjiprojektów z Beneficjentami,których wnioski podczas oceny merytorycznejotrzymały wymaganą liczbępunktów i zostały wpisane na listęrankingową. Realizacja Umów, zgodniez wytycznymi, musi być zabezpieczonana dwa sposoby. Weksel jestjedną z form zabezpieczenia Umowydofinansowania realizacji projektuzaproponowaną przez WojewódzkiUrząd Pracy w Rzeszowie w Dokumentacjikonkursowej na 2005 rok.Weksel to papier wartościowyo formie dokładnie określonej w ustawiez dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawowekslowe (Dz. U. 36.37.282) charakteryzującysię tym, że złożenie na nimpodpisu stanowi podstawę i przyczynęzobowiązania wekslowego podpisującego.Weksel występuje w obrociew dwóch formach:1. jako weksel własny (inaczejsuchy, prosty, sola) zawierający bezwarunkoweprzyrzeczenie wystawcyzapłacenia określonej sumy pieniędzywe wskazanym miejscu i czasie oraz2. jako weksel trasowany (inaczejciągniony lub trata) zawierającyskierowane do oznaczonej osobybezwarunkowe polecenie zapłaceniaPrawidłowo wypełniony weksel in blanco składany do Wojewódzkiego UrzęduPracy w Rzeszowie jako zabezpieczenie zawartej Umowy dofinansowania realizacjiprojektu.Deklaracja wystawienia weksla in blancoRzeszów, dnia………………………..Wystawca weksla: ........................................................................................................................................................................................................................................................reprezentowany przez: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr…………………………………o dofinansowanie Projektu nr………………………………………………w ramachPriorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach zawartejw dniu……………………… składam do dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie –Instytucji Wdrażającej sola weksel in blanco „bez protestu”, który Woje wódzki Urząd Pracy w Rzeszowiema prawo wypełnić w każdym czasie w przypadku niewykonania przez ………………………………………………………......................................................................................……………...zobowiązań, o których wyżej mowa, na sumę odpowiadającą kwocie istniejącego zobo wiązaniawraz z odsetkami.Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności, wedługswego uznania, miejscem płatności – Rzeszów oraz uzupełnić go brakującymi elementamii wszelkimi klauzulami, zawiadamiając uprzednio o tym wystawcę weksla, listem poleconympod wskazany adres.List ten powinien być wysłany przynajmniej na 14 dni przed terminem płatności weksla.Walutą weksla jest waluta wierzytelności, którą weksel zabezpiecza.Jednocześnie wystawca weksla przyjmuje do wiadomości, że po wygaśnięciu zabezpieczonejwierzytelności zostanie pisemnie wezwany do odebrania weksla oraz wyraża zgodę na komisyjnezniszczenie weksla w przypadku nieodebrania go we wskazanym w wezwaniu terminie.Wzór deklaracji wekslowej opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.określonej sumy pieniędzy w oznaczonymczasie i miejscu.Prawo wekslowe dopuszcza równieżistnienie weksla niezupełnegookreślanego mianem weksla in blanco.Jego istota polega głównie nazabezpieczeniu przyszłych wierzytelnościpieniężnych wystawcy, którychwysokość i terminy wymagalności niesą możliwe do sprecyzowania w chwiliwystawienia. Weksel in blanco musizawierać co najmniej podpis wystawcyweksla.Wekslowi in blanco towarzyszyz reguły deklaracja wekslowa, określającasposób postępowania w przypadkukonieczności wykorzystaniaweksla. Precyzuje ona jak weksel powinienbyć wypełniony.Wojewódzki Urząd Pracy maprawo wypełnić weksel in blancow każdym czasie w przypadku niewykonaniaprzez Beneficjenta zobowiązańwynikających z zawartejUmowy o dofinansowanie realizacjiprojektu, ma prawo opatrzyć wekseldatą płatności, miejscem płatnośćoraz uzupełnić go brakującymi elementamii wszelkimi klauzulami, zawiadamiająco tym wystawcę weksla,listem poleconym pod wskazany adres.W momencie wygaśnięcia zabezpieczonejwierzytelności Beneficjentjest wzywany do odebrania wekslalub zezwala na komisyjne zniszczeniego w przypadku nie odebrania w wyznaczonymterminie.Obrót wekslowy jest opodatkowany.Obowiązek podatkowy powstajew momencie wpisania na wekslukwoty.Skuteczność zabezpieczenia wekslowegojest uzależniona od mieniaposiadanego przez wystawcę wekslai poręczycieli wekslowych wobecktórych kierowana będzie egzekucja.Weksel niezupełny może byćzbywany w drodze indosu- indosantprzyjmuje zobowiązania z wekslaprzez podpis na nim lub cesji- wówczaswierzyciel traci swoją wierzytelnośćwobec dłużnika na rzecz cesjonariusza.Magdalena Karbarz


FAQ- NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIAFAQ, czyli najczęściej zadawanepytania są wynikiemkontaktu beneficjentówz Wojewódzkim Urzędem Pracybędącym Instytucją Wdrażającą.Odpowiedzi na nie zamieszczamyna stronie internetowej www.wup--rzeszow.pl/zporr/. Poniżej przedstawiamypytania jakie zadali namw ostatnim czasie zarówno beneficjencirealizujący już projekty jaki przyszli projektodawcy.Czy w Działaniu 2.1ZPORR beneficjentamiostatecznymi mogą być:1. osoby przebywające naurlopie wychowawczym lubmacierzyńskim, 2. osobyzatrudnione w danymprzedsiębiorstwie, alerównolegle prowadzącedziałalność gospodarczą(samozatrudnione), 3.osoby posiadające czasowezameldowanie na tereniewojewództwa podkarpackiego,4. osoby zameldowanena terenie województwapodkarpackiego, alewykonujące pracę pozawojewództwem podkarpackim,5. osoby wykonujące pracę naterenie woj. podkarpackiego,jednak siedziba pracodawcyznajduje się pozawojewództwem ?Beneficjenci ostateczni wymienieniw punktach 1 i 2 kwalifikują się doudziału w projekcie. Należy pamiętaćjednak, iż dokumentem potwierdzającymuprawnienie do udziału w projekciez zakresu podnoszenia kwalifikacjiosób dorosłych jest zaświadczenieo zatrudnieniu. Warunkiem kwalifikacjiwszystkich beneficjentów ostatecznychwskazanych w powyższychpunktach jest zamieszkiwanie naterenie woj. podkarpackiego, czegopotwierdzeniem jest złożenie oświadczeniaw tej sprawie przez beneficjentaostatecznego (zgodnie z przyjętymprzez WUP wzorem - zawartymw załącznikach Dokumentacji Konkursowej).Czy beneficjent możekontynuować kurs językaobcego na wyższym poziomiezaawansowania?Jeżeli w projekcie uzasadnionajest potrzeba realizacji dwóch stopnizaawansowania, wówczas istniejetaka możliwość.Jak powinien być ujętyVAT w budżecie projektuw zależności od statusubeneficjenta?Jeżeli beneficjent jest podatnikiemVAT (nie wypełnia oświadczeniao kwalifikowalności VAT),VAT nie będzie kwalifikowalny i należykoszt podatku VAT umieścićw wydatkach niekwalifikowanychprojektu, a w poszczególnych kategoriachwydatków w budżecie należyposługiwać się kwotami netto.Gdy beneficjent oświadczy, iż niema możliwości odzyskania poniesionegokosztu podatku VAT, tow poszczególnych kategoriach wydatkówkwalifikowalnych w budżecienależy posługiwać się kwotami brutto(w rozbiciu na kwotę netto+ VAT).Czy kosztem kwalifikowalnymprojektu w ramach Działania2.1 ZPORR będzie kosztnapojów (kawa, herbata)i ewentualnie drożdżówekna szkoleniu językowym?Trudno ustalić na etapieprojektowania, czy szkoleniedla każdego beneficjentabędzie szkoleniem pozamiejscem zamieszkania, skorobeneficjenci mają zgłaszać sięz własnej inicjatywy.W przypadku projektów szkoleniowychrealizowanych w ramachII Priorytetu ZPORR dopuszcza siękwalifikowalność wydatków związanychz zapewnieniem wyżywieniawszystkim uczestnikom szkolenia( to znaczy niezależnie od tego,czy szkolenie realizowane jest pozamiejscem zamieszkania uczestników),o ile poniesienie takiego wydatkujest uzasadnione, a poniesionewydatki udokumentowanei skalkulowane zgodnie z zasadamizdrowego rozsądku.Czy wystarczy ustanowić jednozabezpieczenie prawidłowejrealizacji umowy w ramachDziałania 2.1?Do czasu wejścia w życie nowegorozporządzenia w sprawie wzorówumów o dofinansowanie projektóww ramach ZPORR, Beneficjent maobowiązek ustanowić na okres 5 latod dnia zawarcia umowy dwa zabezpieczeniafinansowe umowy w łącznejwysokości stanowiącej co najmniejrównowartość dofinansowaniaCzy w przypadku zawieraniaumów cywilno-prawnychzwiązanych z zatrudnianiemosób do projektu w ramachZPORR stosuje się ustawęz dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz.177, z późn. zmianami)?Zgodnie z treścią art. 4 pkt 4 ustawyPrawo zamówień publicznych,przepisów ustawy nie stosuje się doumów z zakresu prawa pracy. Użytyw ustawie termin – „umowy z zakresuprawa pracy” – wskazuje, że wyłączeniedotyczy nie tylko umowyo pracę w rozumieniu art. 25 ustawyKodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r.Nr 21, poz. 94, z późn. zmianami)lecz również innych umów z zakresuprawa pracy. Do takich umówzaliczyć należy m.in. umowy, którychprzedmiotem jest wykonywaniepracy tymczasowej, zawieranych zapośrednictwem agencji pracy tymczasowejw rozumieniu ustawy o zatrudnianiupracowników tymczasowych(Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608).Należy zauważyć, że wyłączenie zawartew art. 4 pkt 4 ustawy Prawozamówień publicznych, nie obejmujeumów cywilno-prawnych, na podstawiektórych wykonywane mogąbyć czynności zbliżone do wykonywanychw ramach stosunku pracy.Umowy o dzieło oraz umowy zleceniapodlegają regulacjom kodeksu cywilnego.Nie mają do nich zastosowaniaprzepisy kodeksu pracy, co powoduje,że nie są one „umowami z zakresuprawa pracy”, o których mowa w art.4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.W konsekwencji należystwierdzić, że zatrudnienie personeluw formie umów cywilnoprawnych odbywasię z zastosowaniem przepisówustawy – Prawo zamówień publicznych,o ile wysokość wynagrodzeniajest równa lub większa niż równowartośćw złotych kwoty 6 tys. Euro.Sylwia NajdaAgnieszka Kuźniar-Pelc19


W dokumentach dotyczącychEuropejskiego FunduszuSpołecznego znajduje się wielespecyficznych słów i terminów.Poniżej wyjaśniamy znaczeniekolejnej grupy z nich.CCele - określenie w fazie wstępnejprzygotowania projektu, planowanychefektów, jakie ma przynieśćdane działanie o charakterze publicznym.PRIORYTET Cel generalny II WZMOCNIENIE - cel określającyROZWOJU perspektywę, ZASOBÓW w której LUDZKICH pomoc mazostać W REGIONACH udzielona, w tym ogólną strategiępomocy, a także niektóre celeszczegółowe.Cel horyzontalny - jest wyznaczonydla wszystkich projektówustawicznego w regionierealizowanych Pracy w Rzeszowie w ramach jednegoprogramu. 35-025 Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 20tel. (17) 850 92 15e-mail: Cel wup@wup-rzeszow.ploperacyjny - precyzyjnieoszacowany cel w konkretnym obszarzedziałań, który służy osiągnięciucelu szczegółowego. Cele te są przedstawianew przeliczeniu na produktpendialne(np. dostarczenie szkoleń dla długotrwale– Depar bezrobotnych).tament Edukacji i Kultury35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 6Cel strategiczny - cel określonyw szerszej perspektywie sektorowej,regionalnej lub krajowej, doktórej ma się przyczynić realizacjaprojektu. Cele strategiczne są przedstawionew przeliczeniu na oddziały-WODOWEJ I SPOŁECZNEJ.wanie (np. spadek stopy bezrobociaw grupie długotrwale bezrobotnych).Certyfikacja wydatków- go w weryfikacja Ministerstwie formalna, Gospodarki i merytorycznaul. Żurawia i 4, Warszawa finansowa wnioskówPracy.o tel. płatność (22) 693 47 przeprowadzana 63, 628 38 88 przeze-mail: zarzadzanieEFS@mpips.gov.plinstytucje uczestniczące we wdrażaniuInstytucja Programu, Wdrażająca:w która kończy Wojewódzki się poświadczeniem,Urząd Pracy w Rzeszowie że deklaracje wydatków35-025 przedstawianych Rzeszów, ul. Lisa-Kuli KE 20 są właściwe.tel. (17) Certyfikacja 850 92 15 jest potwierdzenieme-mail: wup@wup-rzeszow.plsprawdzenia wydatków pod względeczaniezgodności długotrwałego z umową, bezrobocia. zasadamiProgramu i Uzupełnieniem Programu,przepisami Pracy w Rzeszowie prawa wspólnotowegoi 35-025 krajowego Rzeszów, oraz ul. Lisa-Kuli kwalifikowalności20tel. (17) 850 92 15poniesionyche-mail: wup@wup-rzeszow.plwydatków ujętych wewniosku.Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanyz potrzebami regionalnegorynku pracy i możliwości kształceniaInstytucja Wdrażająca: Wojewódzki UrządDziałanie 2.2 Wyrównywanie szansedukacyjnych poprzez programy sty-Instytucja Wdrażająca: Urząd MarszałkowskiWojewództwa PodkarpackiegoPRIORYTET I. AKTYWNA POLITYKARYNKU PRACY ORAZ INTEGRACJI ZA-Działanie 1.1 Rozwój i modernizacjainstrumentów i instytucji rynku pracy.Instytucja Wdrażająca: Departament WdrażaniaEuropejskiego Funduszu Społeczne-Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży.Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwal-Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząde-mail: efs@pfron.org.plDziałanie 1.4 Integracja zawodowai społeczna osób niepełnosprawnychInstytucjaEWdrażająca: Państwowy FunduszEfektywnośćRehabilitacji Osób(wykorzysta-Niepełnosprawnych(PFRON)nia 00-828 środków) Warszawa, al. - Jana kryterium Pawła II ewalu-nr 13tel. (22) 620 03 5120acyjne porównujące wielkość nakładówna rzecz realizacji programu(np. finansowych, administracyjnych,ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciamiprogramu na poziomie produktu,rezultatu lub oddziaływania.IInicjatywy Wspólnoty -programy finansowane z FunduszyStrukturalnych, mające na celu rozwiązanieproblemów występującychna terenie całej Unii Europejskiej.Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowychulegają zmianom w zależnościod zidentyfikowanych problemówtel. (17) 850 17 20mających e-mail: wpływ na funkcjonowanieUnii punktkontaktowy@podkarpackie.plEuropejskiej. W latach 2000-2006są to: EQUAL, INTERREG, LEADER,URBAN. Działanie W 2.3 tym Reorientacja okresie programowaniaw Polsce wdrażane będą tylkozawodowaosób odchodzących z rolnictwaInstytucja Wdrażająca: Wojewódzki UrządInicjatywy Pracy w Rzeszowie EQUAL i INTERREG.35-025 Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 20INTERREG - Inicjatywa Wspólnotowae-mail: wup@wup-rzeszow.plfinansowana środkówtel. (17) 850 92 15Europejskiego Funduszu RozwojuDziałanie Regionalnego, 2.4 Reorientacja której celem zawodowa jestwspieranie osób zagrożonych współpracy procesami przygranicznej,międzynarodowej i międzyregio-restrukturyzacyjnymiInstytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urządnalnej Pracy w zarówno Rzeszowie na zewnętrznych, jaki wewnętrznych granicach Unii.INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE DLA II PRIORYTETU ZPORRW WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM35-025 Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 20tel. (17) 850 92 15Le-mail: wup@wup-rzeszow.plLEADER - Inicjatywa Wspólnotypolegająca na wsparciu dla projektówINSTYTUCJE rozwoju WDRAŻAJĄCE obszarów wiejskich, DLA DZIAŁAŃ w szczególnościlokalnych przedsięwzięć pi-SPO RZLDziałanie 1.5 Promocja aktywnej politykispołecznej poprzez wsparcie gruplotażowych. Inicjatywa ta jest w całościszczególnego finansowana ryzyka. przez EAGGF.Instytucja Wdrażająca: Departament WdrażaniaEuropejskiego Funduszu SpołecznegoSw Ministerstwie Gospodarki i Pracy.Warszawa, ul. Żurawia 4SIMIK - System Informatycznytel. (22) 693 47 63, 628 38 88Monitoringu e-mail: zarzadzanieEFS@mpips.gov.pli Kontroli FinansowejFunduszy Działanie 1.6 Strukturalnych Integracja i i reintegracja FunduszuSpójności. zawodowa kobiet SIMIK jest instrumentemwspierającym Instytucja Wdrażająca: monitorowanie Departament i zarządzaniezarówno PWW i programamiWdrażaniaEuropejskiego Funduszu Społecznegow Ministerstwie Gospodarki i Pracy.operacyjnymi, Warszawa, ul. Żurawia jak i 4poszczególnymiprojektami.tel. (22) 693 47 63, 628 38 88e-mail: zarzadzanieEFS@mpips.gov.plStudium wykonalności- PRIORYTET studium przeprowadzone II ROZWÓJ SPOŁECZEŃ- w fazieformułowania STWA OPARTEGO projektu, NA WIEDZY weryfikujące,czy dany projekt ma dobre podstawydo realizacji i czy odpowiadaDziałanie 2.1 Zwiększenie dostępu doedukacji – promocja kształcenia przezpotrzebom całe życie. przewidywanych beneficjentów;Instytucja Wdrażająca: studium powinno Biuro Wdrażania stanowić Europejskiegoprojektu; Funduszu muszą Społecznego w nim zostać w Mi-planokreślone nisterstwie Edukacji i krytycznie Narodowej przeanalizowanewszystkie szczegóły operacyjnei Sportu.00-918 Warszawa, al. Szucha 25tel. (22) 318 98 50jego e-mail: wdrażania, fundusze@menis.gov.pla więc uwarunkowaniahandlowe, techniczne, finansowe,Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczościInstytucja Wdrażająca: Rzeszowska AgencjaRozwoju Regionalnego S.A.35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51tel. (17) 852 06 06e-mail: info_zporr@rarr.rzeszow.plDziałanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjnei transfer wiedzyInstytucja Wdrażająca: Urząd MarszałkowskiWojewództwa Podkarpackiego– Depar tament Rozwoju Regionalnego35-002 Rzeszów, ul. Sobieskiego 17tel. (17) 850 17 40e-mail:punktkontaktowy@podkarpackie.plDziałanie 2.2 Podniesienie jakości edukacjiw odniesieniu do potrzeb rynkupracy.Instytucja Wdrażająca: Biuro Wdrażania EuropejskiegoFunduszu Społecznego w MinisterstwieEdukacji Narodowej i Sportu.00-918 Warszawa, al. Szucha 25tel. (22) 318 98 50e-mail: fundusze@menis.gov.plDziałanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnejgospodarkiInstytucja Wdrażająca: Polska AgencjaRozwoju Przedsiębiorczościul. Pańska 8100-828 Warszawa,tel. (22) 432 89 91e -mail: info@parp.gov.plDziałanie 2.4 Wzmocnienie zdolnościadministracyjnych.Instytucja Wdrażająca: USC – DepartamentSzkolenia i Rozwoju Służby Cywilnej.00-918 Warszawa, al. Szucha 2/4tel. (22) 694 74 87e-mail: usc@usc.gov.pl

More magazines by this user
Similar magazines