Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji - Gozdarski ...

gozdis.si

Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji - Gozdarski ...

2008/2009Katalog proizvajalcev polenin sekancev v Sloveniji


Izdaja / Issued byGozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva SlovenicaSI – 1000 Ljubljana, Večna pot 2, SlovenijaRecenzent:Marjan DolenšekAvtorja/ Authors:Nike Krajnc, Tine PremrlTehnični urednik / Technical editorIztok SinjurFotografije / PhotosNike Krajnc in Mirko MedvedVir kartnega gradiva: GURS (marec 2009), obdelava gradiva Jaka KlunTisk je omogočilo Združenje za medsosedsko pomoč, Strojni krožkiCIP - Kataložni zapis o publikacijiNarodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana662.63(497.4)(085.2)KRAJNC, NikeKatalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji :2008/2009 / [avtorja Nike Krajnc, Tine Premrl ;fotografije Nike Krajnc in Mirko Medved]. - Ljubljana :Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica,2009ISBN 978-961-6425-41-41. Premrl, Tine244533760Tisk / Print: BIROGRAFIKA BORI d.o.o.Natisnjeno v 1000 izvodih


Katalog proizvajalcev polen in sekancev v SlovenijiKAZALOUvod _____________________________________________________________________ 4Predstavitev kataloga _______________________________________________ 5Oblike in lastnosti polen in lesnih sekancev ________________________ 6Merske enote _________________________________________________________ 9Zemljevid regij _____________________________________________________ 111. POMURSKA REGIJA _________________________________________________ 122. PODRAVSKA REGIJA ________________________________________________ 133. KOROŠKA REGIJA ___________________________________________________ 164. SAVINJSKA REGIJA __________________________________________________ 185. ZASAVSKA REGIJA ___________________________________________________ 236. SPODNJEPOSAVSKA REGIJA ________________________________________ 247. JUGOVZHODNA SLOVENIJA _________________________________________ 268. OSREDNJESLOVENSKA REGIJA _____________________________________ 309. GORENJSKA REGIJA _________________________________________________ 3710. NOTRANJSKO­KRAŠKA REGIJA ___________________________________ 4311. GORIŠKA REGIJA ___________________________________________________ 4512. OBALNO­KRAŠKA REGIJA _________________________________________ 493


Katalog proizvajalcev polen in sekancev v SlovenijiUvodSlovenija je ena izmed najbolj gozdnatih dežel v Evropi, z visokim,skoraj 80 % deležem gozdov v zasebni lasti. Po podatkihGozdarskega inštituta Slovenije je skupni letni posek v letu 2007znašal dobre 3 milijone kubičnih metrov lesa, kar predstavljaslabih 70 % možnega letnega poseka. Večino okroglega lesa izgozdov je namenjeno nadaljnji predelavi v lesnopredelovalniindustriji. Dobra četrtina okroglega lesa iz gozdov se uporablja venergetske namene, predvsem za ogrevanje stanovanj.Ocenjujemo, da se v gospodinjstvih letno porabi nekaj čez milijonkubičnih metrov lesa.Zgornji podatki nam dajo slutiti kako pestra, številna in hkratirazdrobljena je proizvodnja lesne biomase za ogrevanje v Sloveniji.Trg z lesnimi gorivi se je v zadnjih letih hitro razvijal. K razvoju jeveliko prispevala tudi država z različnimi programi indodeljevanjem nepovratnih sredstev za nakup strojev. Za razvojcelotnega področja pridobivanja in rabe lesne biomase jepomemben uravnotežen razvoj ponudbe in povpraševanja.Ugotavljamo, da je proizvodnja posameznih oblik lesne biomasezelo lokalno organizirana in da je nezaupanje uporabnikov vtrajnost dobave in kakovost goriva še vedno velika.S Katalogom proizvajalcev polen in sekancev želimo prispevati kpromociji proizvajalcev lesne biomase in k večji organiziranostitrga, kar bo pripeljalo tudi do večjega zaupanja kupcev v ogrevanjez lesno biomaso kot obnovljivim in domačim virom energije.Namen kataloga proizvajalcev polen in sekancev je predstavitevvečjih proizvajalcev polen in lesnih sekancev ter s tem lesna gorivakot tudi storitve proizvajalcev v katalogu približati potencialnimkupcem in uporabnikom.4


Katalog proizvajalcev polen in sekancev v SlovenijiV okviru mednarodnega projekta »Biomasni logistični centri« smona Gozdarskem inštitutu Slovenije v letu 2008 in v začetku leta2009 pripravili seznam ponudnikov polen in sekancev ter storitevs sekalniki in cepilnimi stroji. Med prejemniki nepovratni sredstev,člani strojnih krožkov, kupci strojev ter preko malih oglasov smopoiskali lastnike strojev ter tiste, ki so na trgu ponujali svojeproizvode, drva ali sekance ter storitve s stroji. Z njimi smoopravili anketo ter jih povabili, da se vključijo v katalog in s temsvojo storitev oziroma proizvod približajo potencialnim kupcem.V katalog smo po opravljeni anketi vključili vse tiste, ki so izraziliželjo, da svojo storitev približajo kupcem tudi v tem katalogu.Dejstvo je, da katalog ne pokriva vseh proizvajalcev polen insekancev v Sloveniji temveč le tiste z katerimi smo na zgorajnaštete načine lahko prišli v stik. Zaradi številčnosti in majhnostiproizvodnje je najbolj pomanjkljiv seznam lastnikov strojev zaizdelavo drv in ponudnikov strojnih storitev za njihovoproizvodnjo, medtem ko je seznam sekalnikov, vsaj tistih srednjevelikih in večjih, odraz realnega stanja v Sloveniji. Sicer pa se bokatalog v prihodnosti še dopolnjeval in nadgrajeval, saj se trg zlesnimi gorivi razvija in dinamično odziva na potrebe oziromapovpraševanje doma in v tujini. Vse, ki si želijo v prihodnostivključiti v katalog, vabimo, da nam to sporočijo na elektronskinaslov: nike.krajnc@gozdis.si.Predstavitev katalogaTrenutno je v katalogu, ki je pred vami, opisanih 62 sekalnikov in55 cepilnikov večjih kapacitet (praviloma moči nad 15 t) terrezalno cepilnih strojev. Proizvajalce v katalogu smo prostorskorazdelili po statističnih regijah. Znotraj posamezne regije smoproizvajalce razdelili še po vrstah strojev.5


Katalog proizvajalcev polen in sekancev v SlovenijiNa prvem mestu so navedeni lastniki sekalnikov, na drugem mestujim sledijo lastniki rezalno‐cepilnih strojev, sledijo jim še lastnikicepilnih strojev. Poleg kontaktnih podatkov je vpisana kategorijaoziroma vrsta stroja. Taka razporeditev omogoča hitrejše iskanjenajbližjega in najustreznejšega ponudnika.Sekalnike smo razdelili v tri kategorije glede na lastnosti, ki sopredstavljene v naslednji pregledniciDelitevsekalnikovMoč (kW)Največ. premersurovine (cm)Veli. sekancev(mm)Učinki(m³/h)LAHKI 20‐30 do 15 5‐30 Do 5SREDNJI 40‐60 do 30 5‐100 Nad 5 ‐ 50VELIKI 150‐360 do 40 5‐150 50 in večV nadaljevanju smo pripravili še kratko predstavitev pojmov ternekaj koristnih informacij.Vse, ki o pridobivanju in rabi lesne biomase želite dobitipodrobnejše informacije vabimo, da pogledate na spletni naslovwww.gozdis.si, kjer je poleg elektronske verzije kataloga na voljotudi priročnik za rabo lesne biomase (natisnjen in objavljen bopredvidoma v marcu 2009).Oblike in lastnosti polen in lesnih sekancevPolena so tradicionalna oblika lesnega goriva. To so razžagani inrazcepljeni kosi lesa, dolgi od 30 do 50 cm, ki jih pridobivamoneposredno iz okroglega lesa slabše kakovosti ali iz prehodnoizdelanih merskih okroglic ali cepanic.Cepanice so 1 m dolgi kosi lesa, ki jih pridobivamo iz okroglegalesa slabše kakovosti s premerom nad 10 cm.6


Katalog proizvajalcev polen in sekancev v SlovenijiOkroglice so 1 m dolgi kosi okroglega lesa, ki jih pridobivamo izdrobnejšega okroglega lesa slabše kakovosti s premerom do 10cm.Glede na vsebnost vode v lesu delimo polena v naslednjekategorije:• w20: vsebnost vode do 20 %, polena primerna za kurjavo(sušenje vsaj 6 mesecev na zračnem in suhem mestu)• w30: vsebnost vode do 30 %, polena primerna zaskladiščenje pri končnem uporabniku• w65: vsebnost vode do 65 %, svež les – takoj po posekuPri pripravi polen je bistveno pravilno sušenje. Priporočljivo jenaravno sušenje lesa, na suhi in sončni legi. Sušenje naj poteka vsaj6 mesecev. Okroglice se sušijo bistveno slabše in počasneje kotcepanice, zato je priporočljivo les predhodno cepiti. Vspomladanskem času je vsebnost vode v lesu večja kot v zimskihali poznojesenskih dneh. Zaradi teh lastnosti sta pomembnapravočasni posek ter ustrezna predpriprava lesa. Pokazalo se je, daje imela okroglica, ki se je leto dni nepokrita sušila v senci, ševedno vsebnost vode nad 50 %. Cepanica, ki se je sušila na soncu vpokriti skladovnici, pa je imela po 4 mesecih sušenja vsebnost vodele 20 %. To dokazuje, kako zelo pomembno je mesto in načinsušenja.Polena, ki so primerna za uporabo v gospodinjstvih naj bi imela 20% vsebnost vode. Njihove dimenzije se prilagajajo kurilni napraviin se gibljejo od 20 cm pa do 1 metra. Pri tem je pomembna tudidrevesna vrsta in energetska vrednost, ki naj bi bila za listavce vsaj1700 kWh/prm in za iglavce vsaj 1300 kWh/prm.7


Katalog proizvajalcev polen in sekancev v SlovenijiSekanci so kosi sesekanega lesa, veliki do 10 cm. Običajno sekanceizdelujemo iz drobnega lesa (les z majhnim premerom, npr. drobenles iz redčenja gozdov, veje, krošnje), lesa slabše kakovosti ali izlesnih ostankov. Kakovost sekancev je odvisna od kakovostivhodne surovine in tehnologije drobljenja.Glede na velikost prevladujoče frakcije delcev, ki predstavljajo 80% mase, delimo sekance v štiri kategorije:• P16: 3,15 mm do 16 mm• P45: 3,15 mm do 45 mm• P63: 3,15 mm do 63 mm• P100: 3,15 mm do 100 mmVelikost sekancev se prilagaja kurilni napravi. Za kurilne naprave,ki se običajno uporabljajo v gospodinjstvih, so primerni sekancivelikostne kategorije P16 ali P45 z vsebnostjo vode med 20 in 30%, ter energetsko vrednostjo vsaj 900 kWh/nm 3 .Lesni sekanci z vsebnostjo vode 20 % (zračno suhi) so trajnoobstojni. Sekanci z vsebnostjo vlage do 30 % so le delno obstojni.Sekanci z vsebnostjo vode nad 30 % pa so neobstojni (gnitje,trohnenje, razvoj mikotoksinov).Pri pripravi in skladiščenju je potrebno posebno pozornostposvetiti vlažnosti, ki bistveno vpliva na kvaliteto sekancev.Ustrezno vsebnost vode sekancev najlažje zagotavljamo v primeruko izdelujemo sekance iz predhodno naravno sušenega lesa.Obstajajo pa različni načini sušenja sekancev, kjer se za sušenjelahko uporablja sončna energija ali del toplote proizvedene izsekancev.8


Katalog proizvajalcev polen in sekancev v SlovenijiMerske enoteKubični meter m 3 je prostornina lesa brez vmesnih, praznihprostorov (prostornina kocke s stranicami 1 m). Uporablja se kotmera za okrogli les.Prostorninski meter (prm) je skladovnica (velikosti kocke sstranicami 1 m) zloženih kosov lesa vključno z zračnimi vmesnimiprostori. Uporablja se kot mera za polena, cepanice in okroglice.Nasuti meter (nm 3 ) je nasutje manjših kosovo lesa (drva, sekanci,žagovina itd.) v zaboju s prostornino 1 m 3 .Klaftra (ljudski izraz) v splošnem trgovanju pomeni v skladovnicozložene metrske cepanice, dolžina skladovnice je 4 m, višina je 1 m.Primer pretvorbe med posameznimi enotami1 m 3 okroglegalesa1,4 prm metrskihcepanic2 nm 3 nasekanihpolen3 nm 3 sekancevZa približen izračun energijskih ekvivalentov lahko uporabimo naslednjepretvornike, pri katerih pa ni upoštevan dejanske izkoristek kotla1000 litrov kurilnega olja ≈5‐6 nasutih m 3 polen listavcev7‐8 nasutih m 3 polen iglavcev10‐15 nasutih m 3 lesnih sekancev2,1 t lesnih pelet9


Katalog proizvajalcev polen in sekancev v SlovenijiTabela za enostavno preračunavanje merskih enotEnoteGoliPolena (1 m)(zložena)Polena (30cm) (zložena)Polena (30cm) (nasuta)Lesni sekanci(< 5 cm)Enote Goli Polena(1 m)(zložena)Polena(30 cm)(zložena)Polena(30 cm)(nasuta)Lesnisekanci(< 5 cm)1 m 3 1 prm 1 prm 1 nm 3 1 nm 31 m 3 1 1,40 1,20 2 31 prm 0,71 1 0,85 1,40 2,101 prm 0,83 1,20 1 1,67 2,551 nm 3 0,50 0,70 0,60 1 1,501 nm 3 0,33 0,46 0,40 0,66 1Razmerje med vsebnostjo energije goriva in prostornino, ki jozavzame gorivo pri različni vsebnosti vode ter primerjava zkurilnim oljem je predstavljena v naslednji preglednici.Količina Vlažnost Masa Kurilnost Ekv. kuril. oljaW % kg MJ/kg lZložena polena (33 cm)Bukev1 prm 15 445 15,3 1891 prm 30 495 12,1 166Smreka1 prm 15 304 15,6 1321 prm 30 349 12,4 120Lesni sekanci P45BukevSmreka1 nm 3 15 295 15,3 1251 nm 3 30 328 12,1 1101 nm 3 15 194 15,6 841 nm 3 30 223 12,4 7710


Katalog proizvajalcev polen in sekancev v SlovenijiZemljevid regijRegija1 Pomurska regija2 Podravska regija3 Koroška regija4 Savinjska regija5 Zasavska regija6 Spodnjeposavska regija7 Jugovzhodna Slovenija8 Osrednjeslovenska regija9 Gorenjska regija10 Notranjsko – kraška regija11 Goriška regija12 Obalno – kraška regija11


Pomurska regija1. POMURSKA REGIJAPROIZVAJALCI SEKANCEV IN PONUDNIKI STORITEV S SEKALNIKI1Veliki sekalnikIvan FlisarMurski vrh 5, 9252 Radenci02 565 12 98 031 268 72512


Podravska regija2. PODRAVSKA REGIJAPROIZVAJALCI SEKANCEV IN PONUDNIKI STORITEV S SEKALNIKI1Srednji sekalnikAnton KekecNova vas pri Markovcih 42, 2281 Markovci pri Ptuju02 766 87 01 041 630 51413


Podravska regija234Srednji sekalnikZvonko KeršičKočno pri Polskavi 14, 2314 Zgorjna Polskava02 803 65 99 041 504 038zvonko.kersic@siol.netSrednji sekalnikZlatko LešnikKolmanova cesta 121 Radizel, 2312 Orehova vas051 637 539zlesnik@siol.netSrednji sekalnikVlado MedvedDobrina 63, 2287 Žetale041 610 21014


Podravska regijaPROIZVAJALCI DRV IN PONUDNIKI STORITEV S CEPILNIMI TERREZALNO CEPILNIMI STROJI1Rezalno cepilni strojGvido KoflerRuška cesta 75, 2345 Bistrica ob Dravi02 665 23 312Horizontalni cepilnikNikolaj JanežičVeliki Brebrovnik 5, 2275 Miklavž pri Ormožu02 719 61 17 031 257 8963Horizontalni cepilnikStanko ŠahtlerSmolnik 24, 2342 Ruše041 715 146 041 720 9344Horizontalni cepilnikEuroval d.o.o.Miklavška cesta 59, 2311 Hoče041 623 03015


Koroška regija3. KOROŠKA REGIJAPROIZVAJALCI SEKANCEV IN PONUDNIKI STORITEV S SEKALNIKI12Srednji sekalnikMirko MehZavrše 80, 2382 Mislinja02 885 59 55Srednji sekalnikBojan OrterHudi kot 12, 2364 Ribnica na Pohorju041 371 01416


Koroška regijaPROIZVAJALCI DRV IN PONUDNIKI STORITEV S CEPILNIMI TERREZALNO CEPILNIMI STROJI12Horizontalni cepilnikDrago Borovnik s.p.Razborca 36, 2382 Mislinja041 656 049borovnik.drago@siol.netCepilnikMatjaž PušnikLehen 48 a, 2363 Podvelka041 490 095Drva so najpogostejša, tradicionalna in najbolj poznanaoblika lesnega goriva. V zadnjih letih se, predvsem pri večjihuporabnikih (kotli nazivne moči nad100kW),kotgorivouporabljajo lesni sekanci. Lesni peleti se uveljavljajopredvsem za ogrevanje stanovanj in stanovanjskih hiš vurbanih naseljih.17


Savinjska regija4. SAVINJSKA REGIJAPROIZVAJALCI SEKANCEV IN PONUDNIKI STORITEV S SEKALNIKI1Veliki sekalnikZlatko SemprimožnikJeronim 28, 3305 Vransko03 572 53 27 041 724 199aureli27@gmail.com18


Savinjska regija23Veliki sekalnikBIOMASA D.O.O.Rok SuhadolnikKrnica 52, 3334 Luče03 838 40 86 041 383 383biomasa@siol.netSrednji sekalnikRobert BiderDol ‐ Suha 3, 3332 Rečica ob Savinji041 354 65745Srednji sekalnikIvo GlušičHofbauerjeva 15, 3330 Mozirje041 377 681Srednji sekalnikIvan KnezRadoblje 2, 3270 Laško03 573 22 26 031 573 22619


Savinjska regija6Srednji sekalnikK.Kran‐trade s.p.Ivan KrančičTrnovec 11, 3332 Rečica ob Savinji041 625 7047Srednji sekalnikVili KrenkerPaka 9, 3205 Vitanje041 856 5788Srednji sekalnikVlado LavbičDramlje 33, 3222 Dramlje03 579 82 72 040 915 6319Srednji sekalnikFranc ZidanšekStraža na Gori 10, 3222 Dramlje03 748 80 80 041 550 54310Srednji sekalnikDejan ZorkoPrapreče 3, 3305 Vransko031 617 649zorko.dejan@siol.net20


Savinjska regija11Srednji sekalnikEKOS Celje d.o.o.Hribarjeva ulica 3, 3000 Celje03 749 13 70PROIZVAJALCI DRV IN PONUDNIKI STORITEV S CEPILNIMI TERREZALNO CEPILNIMI STROJI1Rezalno cepilni strojMilan JugDolga gora 48, 3232 Ponikva050 648 113 041 648 1132Rezalno cepilni strojDejan ZorkoPrapreče 3, 3305 Vransko031 617 6493Rezalno cepilni strojKlemen MatkLogarska dolina 21, 3334 Luče041 556 75221


Savinjska regija4Vertikalni cepilnikKmetija HrastnikObrežje pri Zidanem Mostu 8, 1432 Zidani Most040 726 30156Horizontalni cepilnikAljaž HrenSpodnje Preloge 11c, 3210 Slovenske Konjice03 759 09 65 041 242 405aljaz.hren@siol.netHorizontalni cepilnikEmilijan KapusLatkova vas 200, 3312 Prebold031 205 439V naši bazi podatkov je trenutno evidentiranih 62 sekalnikov.Po podatkih iz opravljenih anketnih vprašalnikov lahkozaključimo, da med sekalniki po številu prevladujejo srednjisekalniki (kapaciteta od 5 do pod 50 nm 3 /uro). Zanimivo jedejstvo, da veliki sekalniki naredijo kar 86 % celotneevidentirane letne proizvodnje sekancev.22


Zasavska regija5. ZASAVSKA REGIJAPROIZVAJALCI SEKANCEV IN PONUDNIKI STORITEV S SEKALNIKI1Srednji sekalnikFranc SešlarPodlipovica 5, 1411 Izake03 567 35 30 041 373 79523


Spodnjeposavska regija6. SPODNJEPOSAVSKA REGIJAPROIZVAJALCI SEKANCEV IN PONUDNIKI STORITEV S SEKALNIKI1Srednji sekalnikCvetličarna ColaričPleteršnikova 2, 8250 Brežice041 909 243petercolaric@volja.net24


Spodnjeposavska regijaPROIZVAJALCI DRV IN PONUDNIKI STORITEV S CEPILNIMI TERREZALNO CEPILNIMI STROJI1Rezalno cepilni strojAlojz CerjakZabukovje nad Sevnico 44, 8292 Zabukovje07 818 85 24 041 384 551Dolžina polen je odvisna od velikosti odprtine zanalaganje ter velikost zalogovnika v kotlu; pri določenihmodelih kotlov z zmogljivostjo 100 kW je mogočeuporabiti 1 m dolge cepanice.Kotli za polena zahtevajo nižjo vsebnost vode in sicer do20 %, sicer izgorevanje ni popolno. Ker se za izhlapevanjevode porablja energija, pri gorenju polen z višjovsebnostjo vode v izgorevalni komori pride do padcatemperature pod minimum, ki je potreben za optimalnoizgorevanje. Posledica uporabe polen z vsebnostjo vodenad 20 % je znatno povečanje emisij, pepela in katrana.25


Jugovzhodna Slo.7. JUGOVZHODNA SLOVENIJAPROIZVAJALCI SEKANCEV IN PONUDNIKI STORITEV S SEKALNIKI1 Veliki sekalnik in srednji sekalnikMirko KovačičGrm 12, 8210 Trebnje041 300 90026


Jugovzhodna Slo.234Veliki sekalnikEkosistemi d.o.oBojan PakižZalog 21, 8000 Novo mesto040 474 076ekosistemi.zalog@siol.netVeliki sekalnikLesoj d.o.oRakitnica 27, 1331 Dolenja vas01 836 44 32 041 917 980lesoj@siol.netSrednji sekalnikJanez StrajnarDečja vas 20, 8210 Trebnje07 304 45 27 040 241 3875Veliki sekalnikStanko ŽagarBrična vas 27a, 8000 Novo mesto031 683 732janez.strajnar@amis.net27


Jugovzhodna Slo.6Srednji sekalnikIlc Andraž s.p.Goriča vas 10, 1310 Ribnica01 836 08 10 031 658 224 031 314 4487Srednji sekalnikFranc ZalokarVinica pri Šmarjeti 3, 8220 Šmarješke toplice07 307 32 86 041 782 619PROIZVAJALCI DRV IN PONUDNIKI STORITEV S CEPILNIMI TERREZALNO CEPILNIMI STROJI1Rezalno cepilni strojMatija AbsecMihelja vas 12, 8340 Črnomelj041 392 8692Rezalno cepilni strojMilan AnderličŠentrupert 70, 8232 Šentrupert051 346 70028


Jugovzhodna Slo.3Rezalno cepilni stroj in vertikalni cepilnikMarko CesarŠentjurij na Dolenjskem 8, 8216 Mirna peč07 307 83 21 041 881 5114Rezalno cepilni strojMirko KovačičGrm 12, 8210 Trebnje041 637 1465Rezalno cepilni strojJanez RatajJelše pri Otočcu 5, 8222 Otočec041 746 75067Horizontalni cepilnikJanez PelcŠkrabčev trg 30, 1310 Ribnica041 581 845janez.pelc@hotmail.comHorizontalni cepilnikTrgobomijal d.o.o.Ručetna vas 22, 8340 Črnomelj07 356 75 20 041 698 82829


Osrednjeslovenska r.8. OSREDNJESLOVENSKA REGIJAPROIZVAJALCI SEKANCEV IN PONUDNIKI STORITEV S SEKALNIKI1Veliki sekalnikStanko FermeLimovce 7, 1222 Trojane041 691 370 041 791 376stanko.ferme@siol.net30


Osrednjeslovenska r.2345Veliki sekalnikStanislav KoširBriše 18, 1355 Polhov Gradec01 364 01 29 041 965 619kosir.anja@siol.netVelika sekalnikaTisa d.o.o.Matej StegelIžanska cesta 213, 1000 Ljubljana01 428 72 60 051 693 311tisa@tisa.siSrednji in lahki sekalnikJelka Agnič‐BožičLučarjev kal 19, 1295 Ivančna Gorica01 787 61 06 051 244 679andrej.agnic@siol.netSrednji sekalnikRudi GoršičMala Ilova gora 12, 1312 Videm ‐ Dobrepolje041 744 28431


Osrednjeslovenska r.6Srednji sekalnikMiroslav KosPeče 17 a, 1251 Moravče01 723 13 88 031 883 5017Srednji sekalnikAnton KraljLimovce 5, 1222 Trojane01 723 32 36 031 861 7798Srednji sekalnikJanez MarenGozd ‐ Reka 25, 1275 Šmartno pri Litiji01 899 11 92 031 838 0589Srednji sekalnikMatej PotokarMala Račna 40, 1290 Grosuplje01 786 58 22 031 338 97910Srednji sekalnikLojze StanovnikBriše 24, 1355 Polhov Gradec01 364 59 69 041 677 704alojz.stanovnik@siol.net32


Osrednjeslovenska r.11Srednji sekalnikJanez SuhadolnikPodpeč 50, 1352 Preserje01 363 11 98 041 711 114suhadolnik@volja.netSrednji sekalnikMarjan SušnikJasen 1, 1235 Radomlje121301 723 57 55 041 623 387marjansusnik@siol.netSrednji sekalnikVinko ZajcVelika Ilova gora 12, 1312 Videm ‐ Dobrepolje041 652 18014Lahki sekalnikMiha LenarčičŠentviška 22, 1000 Ljubljana01 512 28 97 031 384 84315Lahki sekalnikAnton MrakStudenčice 34, 1212 Medvode051 351 60033


Osrednjeslovenska r.PROIZVAJALCI DRV IN PONUDNIKI STORITEV S CEPILNIMI TERREZALNO CEPILNIMI STROJI1Rezalno cepilni strojTisa d.o.o.Tone BlatnikIžanska cesta 213, 1000 Ljubljana01 428 72 60 041 714 8822Rezalno cepilni strojJelko LukanČešnjice v Tuhinju 15, 1219 Kamnik040 974 0773Horizontalni cepilnikCiber in ostali d.n.o.Golo 31, 1292 Ig01 364 41 22 041 362 4534Horizontalni cepilnikFranci KemperleŽupanje njive 19, 1242 Stahovica041 294 322 041 321 50334


Osrednjeslovenska r.56Horizontalni cepilnikJanez KošakPristavlja vas 20, 1296 Šentvid pri Stični01 780 02 22 041 672 604jmkosak@siol.netHorizontalni cepilnikVladimir LanišekLaniše 10, 1240 Kamnik031 440 0087Horizontalni cepilnikAnton LavričBerinjek 3, 1273 Dole pri Litiji041 639 3828Horizontalni cepilnikBrane ProsencZgornja Dobrava 2, 1251 Moravče041 639 6369Vertikalni cepilnikAnton KlopčičSpodnje Loke 7, 1225 Lukovica041 791 76535


Osrednjeslovenska r.10111213Vertikalni cepilnikMarjan OcepekLoka pri Mengšu, Pot na Dobeno 3, 1234 Mengeš01 723 83 14 031 217 713Vertikalni cepilnikMiha RogeljZapoge 24, 1217 Vodice031 448 118g.miha@gmail.comVečpoložajni cepilnikIgor PodgoršekSmlednik 65, 1216 Smlednik040 230 557avena‐podgorsek@siol.netCepilnik na svederJožef ŽužekStrmec 4, 1315 Velike Lašče041 575 81936


Gorenjska regija9. GORENJSKA REGIJAPROIZVAJALCI SEKANCEV IN PONUDNIKI STORITEV S SEKALNIKI1Veliki sekalnikMartin DemšarMartinji vrh 35, 4228 Železniki041 441 12537


Gorenjska regija2345Veliki sekalnikGaj les d.o.o.Aleš GodnovPotarje 12, 4290 Tržič051 230 041biomasa@gajles.siVeliki sekalnikEko‐sPeter MuriZgornje Jezersko 72, 4206 Zgornje Jezersko04 254 10 44 041 665 647peter_muri@hotmail.comVeliki sekalnikPavel VidmarRovte v Seleški dolini 12, 4227 Selca04 514 10 10Srednji sekalnikPavel DemšarLog nad Škofjo Loko 2, 4220 Škofja Loka04 518 54 2138


Gorenjska regija6Srednji sekalnikMarko DolencGabrovo 5, 4220 Škofja Loka041 745 500789Srednji sekalnikJanez KržišnikČetena ravan 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko04 518 90 40 041 350 283tomaz.krzisnik@siol.netSrednji sekalnikMegušar les d.o.o.Matej MegušarStara Loka 45, 4220 Škofja Loka04 512 10 95 040 503 830Srednji sekalnikBiofit d.o.o.Visoko 39, 4212 Visoko04 253 10 39 040 245 765 040 607 439info@bio‐fit.net, www.bio‐fit.net39


Gorenjska regija1011Srednji sekalnikJernejles d.o.o.Račeva 18, 4226 Žiri04 510 61 00 041 650 367jernejlesdoo@siol.netSrednji sekalnikMizarstvo JerebMilan Jereb s.p.Cesta na Ledinico 2, 4226 Žiri04 519 13 12 041 275 12512Lahki sekalnikMizarstvo JešeSrednja Dobrava 1, 4245 Kropa041 662 236PROIZVAJALCI DRV IN PONUDNIKI STORITEV S CEPILNIMI TERREZALNO CEPILNIMI STROJI1Rezalno cepilni strojAndrej MarkunBašelj 64, 4205 Preddvor04 255 13 3440


Gorenjska regija2Horizontalni cepilnikMiroslav Benedečič s.p.Janez MarkeljRacovnik 8, 4282 Železniki041 796 647 031 641 8983Horizontalni cepilnikAndrej CvenkelLjubno 113 b, 4244 Podnart041 608 6164Horizontalni cepilnikBoštjan HribernikVirmaše 12, 4220 Škofja Loka04 513 14 175Horizontalni cepilnikMegales d.o.o.Martin MegličStrahinj 41, 4202 Naklo041 366 2306Horizontalni cepilnikMarko ZupanBohinjska Bela 101 a, 4263 Bohinjska Bela041 848 65341


Gorenjska regija78Horizontalni cepilnikGozdar d.o.o.Zagrajškova ulica 11, 4000 Kranj041 625 874gozdar.kranj@siol.netHorizontalni cepilnikVobenca d.o.o.Delavska cesta 59, 4000 Kranj041 640 7919Cepilnik na bagerski rokiMiha VidicMlinska cesta 19, 4260 Bled031 720 442Klasifikacija kakovosti trdnih biogoriv v Evropi jenavedena v Tehnični specifikaciji SIST‐TS CEN/TS14961:2005 Trdna goriva, specifikacija in razredi goriv.Omenjena specifikacija daje informacije, ki jih jepriporočljivo upoštevati pri sklepanju pogodb za dobavotrdnih biogoriv, in pri pravi deklaracije o njihovi kakovosti(Dodatka A1 in A2).42


Notranjsko­kraška regija10. NOTRANJSKO­KRAŠKA REGIJAPROIZVAJALCI SEKANCEV IN PONUDNIKI STORITEV S SEKALNIKI1Veliki sekalnikMirko Konestabo s.p.Prelože 2, 6255 Prem041 379 059mirko.konestabo@siol.net43


Notranjsko­kraška regija2Veliki sekalnikGG Postojna d.d.Vojkova 9, 6230 Postojna05 721 11 00PROIZVAJALCI DRV IN PONUDNIKI STORITEV S CEPILNIMI TERREZALNO CEPILNIMI STROJI1Horizontalni cepilnikMarko JenkoVolče 2, 6256 Košana040 613 898Biomasni logistični in trgovski center (v nadaljevanju BLC) jelokacija, ki se določi na osnovi gozdarskih in produkcijskihznačilnostih območja ponudnikov (ponudbe) ter na osnovilokalizacije in tipologije kupcev (povpraševanja). Najprej se vnjem zagotovi prostor za skladiščenje in sušenje lesa kot takegater za pokrito skladiščenje in sušenje lesnih sekancev in polen.BLC ima vso infrastrukturo, ki je bistvena za proizvodnjo inprofesionalno trženje lesnega gorivainomogoča,dasenatržiščeponudi le kakovostno gorivo, ki ustrezajo tehničnimspecifikacijam. Najpomembnejša vloga BLC v regiji jezagotavljanje varnosti v oskrbi z vsemi oblikami lesnih goriv pozajamčeni ceni in kakovosti.44


Goriška regija11. GORIŠKA REGIJAPROIZVAJALCI SEKANCEV IN PONUDNIKI STORITEV S SEKALNIKI1Srednji sekalnikMatej GantarGodovič 50, 5275 Godovič05 374 72 08 041 499 366gantar@siol.net45


Goriška regija2Srednji sekalnikDarijan HvalaRoče 11, 5283 Slap ob Idrjici041 520 9923Srednji sekalnikMatej KobalGregorčičeva ulica 29, 5280 Idrija041 519 035kobal.trg@siol.netPROIZVAJALCI DRV IN PONUDNIKI STORITEV S CEPILNIMI TERREZALNO CEPILNIMI STROJI1Rezalno cepilni strojDanilo FabjanDragovica 12, 5251 Grgar05 307 55 642Rezalno cepilni strojPeter LogarMiren 249 a, 5291 Miren05 305 45 55 031 594 357 031 865 98946


Goriška regija3Rezalno cepilni strojVoles d.o.o.Peter PolancVojsko 106, 5280 Idrija05 374 20 42 031 409 6684567Rezalno cepilni strojAleksander ŠinkovecVojsko 32, 5280 Idrija05 374 20 24 031 241 155Rezalno cepilni strojGozdarstvo Jožef Plesničar s.p.Voglarji 54, 5252 Trnovo pri Gorici05 307 10 60 041 916 490Horizontalni cepilnikMarko BajcVišnje 24, 5273 Col05 366 81 64 041 951 789Horizontalni cepilnikRobert, Katica PrezeljIdrijske Krnice 1, 5281 Spodnja Idrija031 389 42447


Goriška regija8Horizontalni cepilnikRobert Šelj s.p.Cesta 71, 5271 Ajdovščina041 628 188Primerjava med skupno kapaciteto evidentiranihsekalnikov in dejansko proizvodnjo le teh kaže narelativno nizko izkoriščenost sekalnikov.Po naših ocenah se za rabo v Sloveniji letno proizvedeokrog 1.500.000 prm drv.Po podatkih iz anketnih vprašalnikov je bila dejanskaproizvodnja sekancev pri anketiranih lastnikih sekalnikovv letu 2007 več kot 460.000 nm 3 (nasutih kubičnihmetrov).48


Obalno­kraška r.12. OBALNO­KRAŠKA REGIJAPROIZVAJALCI DRV IN PONUDNIKI STORITEV S CEPILNIMI TERREZALNO CEPILNIMI STROJI1Rezalno cepilni strojJadran ŽeleznikArtviže 5, 6242 Materija05 687 62 40 041 388 64749


Obalno­kraška regija2CepilnikErvin MartinčičSenožeče 105 a, 6224 Senožeče041 204 139ervin.martincic@gmail.comCepanice in lesni sekanci se prodajajo bodisi po teži (€/t) bodisi povolumnu (€/prostorninski m 3 in €/nasuti m 3 ). Da bi kupci lahkoustrezno ekonomsko ovrednotili ponujene cene lesnih gorivpotrebujejo dodatne informacije o lastnostih goriva (pomembna jevsebnost vode, drevesne vrste, ….). Pri tem so še posebnopomembne Evropske tehnične specifikacije za trdna biogoriva.V zadnjih šestih letih je Evropski urad za standardizacijo (CEN) vokviru tehničnega odbora za trdna biogoriva pripravil večstandardizacijskih dokumentov, ki urejajo področje trdnih biogoriv.Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo so do sedaj sprejeli 27evropskih tehničnih specifikacij za trdna biogoriva, ki jih v Evropipokriva tehnični odbor CEN 335. OznačenasoskraticoSIST‐TSCEN/TS, tej oznaki sledi šifra, leto sprejema in ime.50


Gozdarski inštitut Slovenije