Numer 4/2003 - Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w ...

gckszczurowa

Numer 4/2003 - Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w ...

Moim zdaniemFair play - przeniesione wprost z jêzyka angielskiego okreœlenie kojarzone zesportem rozszerzy³o swoje znaczenie i znalaz³o zastosowanie w terminologiiinnych dziedzin. To efekt wzrostu zapotrzebowania na uczciwoœæ i szlachetnoœæ,na poszanowanie zasad we wszystkich sferach ¿ycia spo³ecznego.Gmina po celtyckuTermin fair play po raz pierwszy zosta³ u¿yty w literaturzeangielskiej przez Williama Szekspira w sztucept. Król Jan. W polskich przek³adach utworu t³umaczeoddali to pojêcie innymi s³owami lub po prostu go pominêli.Ale zasada fair play przed wiekami wcale ze sportemzwi¹zana nie by³a. Zrodzi³a siê oko³o dwa tysi¹ce lattemu na Wyspach Brytyjskich, w obrêbie kultury celtyckiej.Jej wzorem by³o okreœlenie fir fer – „czyste zachowanie”.Cuchulain, bohater zaliczanego do zabytków literaturyirlandzkiego poematu Tain, ¿ali³ siê bowiem, i¿jego przeciwnicy nie zachowali siê wzglêdem niego szlachetnie:Nie potraktowano mnie zgodnie z zasad¹ „firfer”, nie przyznano mi prawa do walki z pojedynczymprzeciwnikiem i nikt nie pospieszy³ mi z odsiecz¹.Celtowie, a w³aœciwie pewna ich grupa zwana fenianami,do której nale¿eli obroñcy ludu przed napastnikami,postêpowali wed³ug zasady cothron na Feinne – honorufenian. Pomagali oni rannym wrogom, nie napadaligrup¹ na pojedynczych wojów, nie atakowali od ty³u,nie zabijali dzieci i starców podczas wojny. Byli wiêc wswojej epoce zdecydowanie wyj¹tkowi. Zasady wojownikówceltyckich, w tym rycerzy legendarnego króla Artura,bardzo mocno oddzia³a³y na kodeks moralnoœci rycerzyœredniowiecznych. Do dziœ, gdy mówimy o walce rycerskiej,mamy na myœli zmagania uczciwe, bez podstêpów.Angielski termin fair play zosta³ sformu³owany podkoniec XVI w. Wtedy tak¿e nie odnosi³ siê jeszcze do sportu,lecz do szlachetnego zachowania na polu bitwy lubwobec pos³ów.W naszym kraju propagatorzy sportu brytyjskiegopojawili siê w XIX w. U¿ywane przez nich okreœlenie fairplay nie od razu jednak zyska³o popularnoœæ. W znacznymstopniu przyczynili siê do tego t³umacze literatury.Nie ma go na przyk³ad w ¿adnym z czterech polskichprzek³adów Króla Jana Szekspira. W zamian pojawiaj¹siê ró¿ne s³owa, chocia¿by... „ceremonia”. Przed 1939 r.w Polsce s³ów fair play u¿ywano g³ównie w œrodowiskach„anglomañskich”, w klubach tenisowych i golfowych. Powojnie natomiast termin nie by³ upowszechniany w polskichsporcie, poniewa¿ w³adze uzna³y go za „bur¿uazyjny”.Sytuacja zmieni³a siê dopiero po r. 1956, chocia¿ dookreœlania polskich nagród mianem fair play trzeba by³oczekaæ a¿ do 1984 r.Coraz bardziej nabrzmiewaj¹ce w sporcie problemyetyczne wymaga³y przeciwdzia³ania. Dlatego postanowiononagradzaæ i wyró¿niaæ tych zawodników, którzy podczaswalki sportowej zachowywali zasady uczciwoœci iszlachetnoœci. Szybko jednak okaza³o siê, ¿e tych w³aœniezasad nie przestrzegaj¹ kieruj¹cy œwiatowym sportem.W styczniu 1999 r. ujawniono korupcjê wœród cz³onkówMiêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W Polscerównie negatywnego przyk³adu dostarczyli szefowieUrzêdu Kultury Fizycznej i Sportu oraz Polskiego Zwi¹zkuPi³ki No¿nej - konflikt miêdzy nimi przybra³ niebotycznerozmiary i rozgrywa³ siê w 1998 i 1999 r. przedtelewizyjnymi kamerami.Ostatnio coraz czêœciej okreœlenie fair play stosuje siêw wielu innych dyscyplinach, gdy trzeba wyró¿niæ osoby,organizacje, instytucje, czy chocia¿by jednostki samorz¹duterytorialnego, jakimi s¹ gminy. Przeniesione wprost zjêzyka angielskiego okreœlenie rozszerzy³o wiêc swoje znaczeniei znalaz³o zastosowanie w terminologii zupe³nie niezwi¹zanej ze sportem. To efekt wzrostu zapotrzebowaniana uczciwoœæ i szlachetnoœæ, na poszanowanie zasad wewszystkich sferach ¿ycia spo³ecznego. Dlatego tytu³ „GminaFair Play” przyznany w paŸdzierniku gminie Szczurowaprzez warszawski Instytut Badañ nad Demokracj¹ iPrywatnym Przedsiêbiorstwem mo¿e byæ traktowany nietylko jako przyczyna stosownego presti¿u w ca³ym województwiema³opolskim, ale tak¿e jako czynnik ³¹cz¹cy nasz kultur¹ celtyck¹.MAREK ANTOSZW ZAKOLU RABY I WIS£Y - kwartalnik. Wydawca: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.Redaktor naczelny: Marek Antosz. Zespó³: Mieczys³aw Chabura, Lucyna Gut, Jaromir Radzikowski, Grzegorz Zarych.Wspó³praca: prof. Marian Stolarczyk, ks. Jan Orlof, ks. Wies³aw Multan, Tadeusz Maj (USA), Jolanta £oboda, Urszula Stañczyk,Ma³gorzata Tracz. Adres redakcji: Rynek 4, 32-820 Szczurowa, tel. 671 41 07. Adres internetowy: ug@szczurowa.pl Sk³ad i druk:Brzeska Oficyna Wydawnicza A.&R. Dziedzic, 32-800 Brzesko, ul. Czarnowiejska 1, tel./fax 663 11 91, tel. 686 14 70. Przesy³aniekwartalnika poza teren gminy mo¿liwe za zaliczeniem pocztowym. Dystrybucja w USA: „Jolly Inn”, 6501 W. Irwing Pk. Rd., Chicago,tel. (773) 736-7606. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artyku³ów i korespondencji,adiustacji oraz zmiany ich tytu³ów. Tekstów nie zamówionych nie zwracamy.W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 3


WydarzeniaWARSZAWA. Tytu³ „Gmina Fair Play” dla SzczurowejPrzyjaŸni przedsiêbiorcom- Jednym z najwa¿niejszych zadañ Instytutu Badañnad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem prywatnym jestwspieranie przedsiêbiorczoœci prywatnej, której rozwój jestw istotnym stopniu uzale¿niony od wspó³pracy w³adzlokalnych z przedsiêbiorcami, która mo¿e byæ korzystnadla obu stron. Przyci¹gaj¹c nowe inwestycje gminy zyskuj¹m.in. nowe miejsca pracy, wzrost wp³ywów podatkowych,nowe i potrzebne obiekty, firmy realizuj¹c noweprzedsiêwziêcia z przychylnym nastawieniem samorz¹dówzyskuj¹ lepsze warunki gospodarowania, lepszewarunki finansowe, a tak¿e presti¿ i uznanie spo³eczne.Do takich wniosków prowadz¹ równie¿ informacje zebranepodczas realizacji kolejnych edycji programu promocjikultury przedsiêbiorczoœci „Przedsiêbiorstwo FairPlay”. Zespó³ instytutu doszed³ do wniosku, ¿e tak jakSpotkanie z przedstawicielem Instytutu Badañ nad Demokracj¹istniej¹ godne naœladowania wzory wœród przedsiêbiorców,tak samo istniej¹ wzorcowe spo³ecznoœci lokalne –gminy promuj¹ce zrównowa¿ony rozwój, korzystny zarównodla miejscowej spo³ecznoœci jak i dla biznesu. Pragn¹cw³aœnie takie gminy wyró¿niæ, stworzyliœmy siostrzanyprogram i konkurs dla gmin – „Gmina Fair Play”– twierdzi dr Przemys³aw Kulawczuk, dyrektor ds. badañwarszawskiego Instytutu, cz³onek Komisji OgólnopolskiegoKonkursu „Gmina Fair Play”.Decyzje o tym, którym samorz¹dom w bie¿¹cym rokunale¿¹ siê presti¿owe tytu³y, zapad³y na posiedzeniuKapitu³y Konkursu 23 wrzeœnia w siedzibie KrajowejIzby Gospodarczej w Warszawie. Poza przedstawicielamiorganizatora obecni byli reprezentanci urzêdów marsza³kowskichz województw, których marsza³kowie objêlipatronat nad konkursem. Na decyzje Kapitu³y w zakresieostatecznych ocen mia³y wp³yw trzy elementy:ankieta konkursowa, raport audytora oraz wyniki badañinwestorów przeprowadzonych przez biuro Instytutuwœród przedsiêbiorców dzia³aj¹cych na terenie danejgminy.Gminê Szczurowa pracownik Instytutu przeprowadzaj¹cyaudyt odwiedzi³ 5 sierpnia. Spotka³ siê z wójtem,radnymi, pracownikami Urzêdu Gminy odpowiedzialnymiza obs³ugê inwestorów, a tak¿e z przedstawicielamilokalnego biznesu, Banku Spó³dzielczego orazzak³adów œwiadcz¹cych us³ugi na rzecz mieszkañców.W wyniku decyzji Kapitu³y Konkursu nasza gminajako jedyna w województwie ma³opolskim otrzyma³a tytu³i certyfikat „Gmina Fair Play”. 8 paŸdziernika, podczasuroczystoœci zorganizowanej w Warszawie przezKrajow¹ Izbê Gospodarcz¹, odebrali go wójt Marian Zalewskii przewodnicz¹cy Andrzej Fio³ek- Ma³e gminy bior¹ce udzia³ w tegorocznej edycji informowa³ynas o znacznym zwiêkszeniu zainteresowanialokalnych mediów dzia³aniami podejmowanymi przezw³adze gminy na jej terenie, natomiast w wiêkszychgminach maj¹cych znaczne sukcesy w przyci¹ganiu nowychinwestycji spotkania z przedstawicielami miejscowegobiznesu pozwoli³y zweryfikowaæ w³asn¹ wiedzê urzêdówna temat jakoœci obs³ugi. W naszym konkursie wziê³yudzia³ samorz¹dy, które maj¹ pomys³ na rozwój gminy,chc¹ siê uczyæ od innych oraz maj¹ dobre i bardzo dobrewarunki dla nowych inwestorów. W gminach, które wtym roku uzyska³y tytu³ i certyfikat, na inwestorów czekaj¹profesjonalne oferty, dobrze przygotowani merytoryczniepracownicy urzêdu, znacz¹ce ulgi, dobry klimati otwarta na nowe inwestycje spo³ecznoœæ lokalna – uwa-¿a dr Przemys³aw Kulawczuk. (m)Zarz¹d i Cz³onkowie Towarzystwa Strzelce Wielkie w Chicago przesy³aj¹ serdeczne ¿yczeniaWeso³ych i Pogodnych Œwiat Bo¿ego Narodzenia i Szczêœliwego, Zdrowego Nowego Roku dlaWójta, Ksiê¿y i Parafian, Szkolnictwa, Oœrodków Zdrowia, Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,Kombatantów, Redakcji „W zakolu Raby i Wis³y”, Komitetu Budowy Koœcio³a i wszystkichMieszkañców Gminy.Julian WalasPrezes4W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003


WIERZCHOS£AWICE. Dziesiêciu gospodarnych wed³ug „Gazety Krakowskiej”1576 g³osów wiêcejOd niemal 50 lat ludowcy z ca³ej Polski spotykaj¹siê w Wierzchos³awicach na Zaduszkach Witosowych,aby uczciæ pamiêæ wielkiego polityka, trzykrotnegopremiera Rzeczpospolitej okresu miêdzywojennego iwójta gminy Wierzchos³awice. Organizatorem uroczystoœcijest Towarzystwo Przyjació³ Muzeum WincentegoWitosa. Redakcja „Gazety Krakowskiej” i StowarzyszenieGmin i Powiatów Ma³opolskich przedtrzema laty po raz pierwszy og³osi³y Plebiscyt im.Wincentego Witosa o tytu³ Najlepszego Wójta Ma³opolski,chc¹c w ten sposób zaakcentowaæ 10-lecie samorz¹dnoœciw Polsce.W czwartej edycji plebiscytu czytelnicy zg³osili doudzia³u siedemdziesiêciu dwóch gospodarzy gmin naszegowojewództwa, którzy ³¹cznie otrzymali 74 218g³osów. G³osowaæ mo¿na by³o na specjalnych kuponachdrukowanych w „GK”. Zwyciê¿y³ Zbigniew Nosekz Wojnicza (9 363 g³osy) przed Józefem Krzyworzek¹z Zabierzowa (8 837). Trzecie miejsce zaj¹³ TadeuszPatalita z Mszany Dolnej (7 091), czwarte –wójt naszej gminy Marian Zalewski (6 581), pi¹te –W³adys³aw Pazdan z Limanowej (6 483), szóste –zwyciêzca ubieg³orocznej edycji plebiscytu Wies³awRajski z Wierzchos³awic (4 796), siódme – Stanis³awPrêba z Che³mca (3 097), za nimi uplasowali siê: ZbigniewWojdas z Gdowa (2 934), Henryk Migacz zLubnia (2 768), Marek Jamborski z Kocmyrzowa-Luborzycyk. Krakowa (2 337). Spoœród wójtów powiatubrzeskiego dobrze wypad³ tak¿e Wojciech Rzepa zGnojnika, który zaj¹³ dwudzieste miejsce. W porównaniuz III edycj¹ plebiscytu, której wyniki og³oszonopod koniec 2002 r., na wójta Zalewskiego g³osowa-³o obecnie o 1576 osób wiêcej.9 listopada w Wierzchos³awicach, podczas ludowychzaduszek dziesiêciu najlepszym wójtów otrzyma³oWitosowe kapelusze. Wrêczali je prezes PSLJaros³aw Kalinowski i redaktor naczelny „GazetyKrakowskiej” Ryszard Niemiec. Dla szefa samorz¹dugminy Szczurowa by³ to ju¿ czwarty kapelusz przywiezionyz rodzinnej wsi Wincentego Witosa, co da³omo¿liwoœæ promocji osi¹gniêæ naszego samorz¹du naantenie Telewizji Kraków.(m)KRAKÓW. Julian Kawalec gratulujeDelegat na XXVIII Zjazd Zwi¹zku LiteratówZnany pisarz Julian Kawalec, cz³onek Zwi¹zku LiteratówPolskich, PEN Clubu oraz Stowarzyszenia KulturyEuropejskiej (SEC) w informacji przekazanej wójtowiMarianowi Zalewskiemu stwierdzi³, ¿e 29 listopadaw sali sceny Teatru Zale¿nego przy ul. Kanoniczej wKrakowie odby³o siê Walne Zgromadzenie Cz³onkówKrakowskiego Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich.Wybrano nowe w³adze i przedstawicieli na XXVIII ZjazdDelegatów ZLP, zaplanowany na 14 grudnia br. w Warszawie.Pisarze Krakowa i Ma³opolski mandat delegatana zjazd w stolicy powierzyli Markowi Antoszowi – autorowitrzech ksi¹¿ek i wspó³autorowi kilkunastu wydawnictwzbiorowych.- Jestem niezmiernie rad, ¿e Marek Antosz, mójm³ody przyjaciel, którego wspiera³em na pocz¹tku jegodrogi twórczej, na wniosek Komisji Kwalifikacyjnejrozpatrzony przez Zarz¹d G³ówny 4 listopada 2003r., zosta³ przyjêty w poczet cz³onków Zwi¹zku LiteratówPolskich – stwierdzi³ Julian Kawalec. – Ponadtowybór na reprezentanta œrodowiska pisarzy i poetówz po³udniowej Polski podczas Zjazdu Delegatów ZLPw Warszawie œwiadczy o uznaniu wartoœci jego poetycko-prozatorskiegoi dziennikarskiego dorobkuprzez œrodowisko literackie Krakowa, czego z sercagratulujê.(kbs)Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Narodzenia Dzieci¹tka Jezus, Zarz¹d i Cz³onkowie KomitetuPomocy Gminie Szczurowa w Chicago przesy³aj¹ serdeczne ¿yczenia Weso³ych Œwi¹t i SzczêœliwegoNowego Roku dla Wójta, Rady Gminy, Ksiê¿y, Szkolnictwa, Oœrodków Zdrowia, Redakcji„W zakolu Raby i Wis³y” i wszystkich Mieszkañców Gminy Szczurowa.Bogdan GacaPrzewodnicz¹cyW ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 5


SZCZUROWA. Rada Gminy przez aklamacjê pojê³a uchwa³ê o budowieBêdzie halaW s¹siedztwie budynku, w którym znajduj¹ siêwszystkie szczurowskie szko³y – liceum, szko³a zawodowa,gimnazjum i podstawówka – powstanie hala sportowa.Zdecydowa³a o tym Rada Gmina podczas wrzeœniowejsesji. Przyby³a na posiedzenie jedna z mieszkanekSzczurowej próbowa³a przekonywaæ, i¿ w³aœciwiejby³oby realizowaæ tê inwestycjê z dala od szko³y idodatkowo wybudowaæ tak¿e kryt¹ p³ywalniê.Adwersarze udowadniali jednak, ¿e koncepcja usytuowaniahali po drugiej stronie ulicy, w odleg³oœcikilkuset metrów od miejsca nauki ma wiele s³abychstron. Do najwa¿niejszych zaliczyli nara¿anie uczniówna ró¿ne niebezpieczeñstwa podczas pokonywaniaodcinka ruchliwej drogi, uci¹¿liwoœci – szczególnie wokresie jesienno-zimowym, jak równie¿ bardzo powa¿-n¹ stratê czasu – przy 45 minutach lekcji po odliczeniuczasu dojœcia oraz przebrania siê na rzeczywisteæwiczenia pozostawa³oby ok. 15 min.Natomiast pomys³ budowy p³ywalni by³by mo¿-liwy do zrealizowania, albowiem gdyby znajduj¹casiê w dobrej sytuacji finansowej gmina Szczurowawyst¹pi³a o kredyty na ten cel, banki natychmiastustawi³yby siê w kolejce. Jednak nikt ze zgromadzonychna sali nie by³ w stanie podaæ Ÿróde³ pieniêdzyna utrzymania obiektu. Powszechnie wiadomobowiem, ¿e obydwie z istniej¹cych w regionie p³ywalni(w Brzesku i Proszówkach k. Bochni) s¹ ogromniedeficytowe i walcz¹ o przetrwanie. Ka¿da z nichmiejskie bud¿ety Bochni i Brzeska kosztuje po kilkasettysiêcy z³otych rocznie.Radni po wys³uchaniu ró¿nych opinii jednog³oœniepoparli koncepcjê, wed³ug której pe³nowymiarowahala z widowni¹ ma powstaæ ko³o szko³y, a istniej¹cyju¿ budynek parafialny zaadaptowany zostaniena zaplecze. (r)OpinieStanis³awa Klisiewicz, przewodnicz¹ca KomisjiOœwiaty: - O potrzebie takiej inwestycji najlepiejwiedz¹ ci, którzy na co dzieñ borykaj¹ siê ztrudnoœciami przeprowadzenia lekcji wychowaniafizycznego, zawodów, zajêæ pozalekcyjnych, niemaj¹c do tego odpowiednich warunków lokalowych,gdy¿ obecna sala gimnastyczna s³u¿y kilkuszko³om. Najbardziej brak sali do æwiczeñ gimnastycznychodczuwaj¹ uczniowie klas I-III. Dlategouwa¿am, ¿e budowa hali, jak równie¿ jej lokalizacjarozwi¹zuj¹ te najistotniejsze problemy.Alina Oleksy, dyrektor szczurowskiej podstawówki:- Rozwój sprawnoœci fizycznej uczniówpowinien nam wszystkim le¿eæ na sercu. Planowanyprzy naszej szkole obiekt powinien s³u¿yænie tylko dzieciom, ale i innym zainteresowanym,daj¹c alternatywne mo¿liwoœci spêdzania wolnegoczasu.Robert Dzieñ, nauczyciel wychowania fizycznego:- Lokalizacja przy szkole jest dobra ze wzglêduna bezpieczeñstwo dzieci, dla których nauka wjednym budynku bêdzie korzystniejsza. Koniecznoœæpokonywanie znacznych odleg³oœci na zewn¹trz,szczególnie po lekcji, gdy organizm jestrozgrzany, mo¿e koñczyæ siê chorobami.Gra¿yna WoŸniczka, przewodnicz¹ca Rady Rodzicówprzy PSP w Szczurowej: - Zawsze by³amna „tak” dla budowy hali i walczy³am o to, ¿ebyby³a ko³o szko³y, a nie za tzw. Stawiskami.Bernadeta Sowidzka, przewodnicz¹ca Rady RodzicówPG w Szczurowej: - To dobry pomys³, z korzyœci¹dla uczniów. Dobrze by by³o, aby w godzinachpopo³udniowych z hali mogli korzystaæ mieszkañcygminy.SZCZUROWA. £awa dla szeœciorgaSpo³ecznie w s¹dachFunkcje ³awników s¹dów powszechnych, poza presti¿emwynikaj¹cym z faktu, i¿ daj¹ mo¿liwoœæ g³osowanianad wyrokiem, zazwyczaj nie s¹ dochodowe. Osobybêd¹ce ³awnikami mog¹ liczyæ na zwrot kosztów przejazduœrodkami komunikacji publicznej z miejsca zamieszkaniado miasta, w którym znajduje siê s¹d. Jedyniebezrobotni udzielaj¹cy siê spo³ecznie w s¹dach otrzymuj¹ok. 40 z³. £awnikiem mo¿e zostaæ ka¿dy w wieku30-65 lat, kto nie jest pracownikiem wymiaru sprawiedliwoœci,duchownym, policjantem, ¿o³nierzem czynnejs³u¿by wojskowej, ponadto nie jest i nie by³ karany, œciganylistem goñczym.£awników na now¹, czteroletni¹ kadencjê, która rozpoczniesiê 1 stycznia, zgodnie z ustaw¹ o ustroju s¹dówpowszechnych wybiera³y rady miast i gmin w g³osowaniachtajnych. Kandydatów zg³aszaæ mog³y zak³ady pracy,organizacje, stowarzyszenia, zwi¹zki zawodowe, prezesis¹dów i grupy co najmniej dwudziestu piêciu obywateliz danego terenu.29 wrzeœnia Rada Gminy Szczurowa spoœród przedstawionychkandydatur wybra³a szeœciu osób. £awnikamiw latach 2004-2007 w S¹dzie Rejonowym w Brzeskubêd¹ Gra¿yna Gadowska (Uœcie Solne), Janusz Krzyœciak(Niedzieliska) i Gra¿yna Tylka (Szczurowa), w S¹dzieRejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy- Maria K¹dzio³ka i Barbara Domaga³a (Strzelce Wielkie).W S¹dzie Okrêgowym w Tarnowie orzeka³ bêdzieKazimierz Tyrcha (Wola Przemykowska). (r)6W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003


SZCZUROWA. STRZELCE WIELKIE. Przez trudnoœci do gwiazdSzko³y z klas¹- Kiedy przystêpowaliœmy do akcji „Szko³a z klas¹”og³oszonej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „GazetêWyborcz¹” pod patronatem prezydenta RP AleksandraKwaœniewskiego, nie mogliœmy siê oprzeæ wra¿eniu,¿e to zbyt wielkie wyzwanie, ¿e bêd¹ trudne zadania inasza szko³a nie podo³a temu zadaniu.To tylko pozornie proste, ¿ebyuczyæ dobrze ka¿dego ucznia, pomagaæmu uwierzyæ w siebie, stworzyædobry klimat i atmosferê, przygotowaædo ¿ycia we wspó³czesnym œwiecie– mówi dyrektor Publicznej Szko-³y Podstawowej w Szczurowej AlinaOleksy. - Teraz jesteœmy dumni, ¿epo zaliczeniu wszystkich zadañ uzyskaliœmyzaszczytny tytu³ „Szko³y zklas¹”! W naszej szkole stworzyliœmykilka zespo³ów zadaniowych i solidniepracowaliœmy nad zasadami, wed³ugktórych szko³a dobrze uczy, wyjaœniai zaciekawia, sprawiedliwie im¹drze ocenia oraz rozwija spo³ecznie.Sprawozdania przesy³aliœmy zapomoc¹ Internetu do sekretariatu akcjiw Warszawie, a tam specjalnagrupa recenzentów dokonywa³a ichoceny. Zespo³y nauczycieli, którymprzewodniczy³a Jolanta £oboda, wykaza³ysiê ogromna pracowitoœci¹.Uzyskany tytu³ stanie siê okazj¹ donowych wyzwañ, ale przede wszystkimwzbogaci warsztat doœwiadczeñpedagogicznych.W ca³ym powiecie brzeskim „szkó³z klas¹” jest tylko cztery, z tego dwiew gminie Szczurowa. Tytu³em uhonorowanazosta³a te¿ placówka wStrzelcach Wielkich.- Otrzymanie certyfikatu jest dlanaszej niewielkiej szko³y prawdziwymwyró¿nieniem – uwa¿a dyrektor DorotaJaszczowska. - Jesteœmy z niegodumni, tym bardziej, ¿e zdobycie tegotytu³u wymaga³o poœwiêcenia i pracyze strony ca³ej spo³ecznoœci szkolnej- nauczycieli, uczniów, rodziców.Przyst¹piliœmy do akcji, by siê przekonaæ,¿e nie jesteœmy gorsi od innychi staæ nas na wiele. Zdawaliœmy sobiesprawê , ¿e w³o¿ony wysi³ek zaowocujepodniesieniem jakoœci pracy naszejszko³y. W ci¹gu ubieg³ego roku szkolnegozrealizowaliœmy szeœæ nie³atwych zadañ, które otrzyma³ypozytywn¹ ocenê komisji powo³anej przez organizatorówakcji. Pracowaliœmy nad tym, by lepiej przygotowywaæuczniów do sprawdzianów zewnêtrznych, precyzyj-niej, jaœniej formu³owaæ wymagania na poszczególne oceny,wybieraæ dobre programy i podrêczniki, czêœciej stosowaæmetodê projektów, przyzwyczajaæ naszych uczniówdo pe³niejszego wykorzystywania komputera i Internetu,tworzyæ ¿yczliw¹, pe³n¹ wzajemnego szacunku atmosferê.Uczniowie szko³y w Strzelcach Wielkich z dyrektorem Dorot¹ Jaszczowsk¹i nauczycielem Marianem MiziñskimUczniowie szczurowskiej podstawówki z dyrektorem Alin¹ Oleksy i nauczycielk¹Jolant¹ £obod¹Tytu³ „Szko³y z klas¹” zobowi¹zuje, dlatego nie ustaniemyw wysi³kach, by byæ placówk¹ nowoczesn¹, która kszta³cii wychowuje na miarê XXI wieku. Nasza praca zosta³auwieñczona sukcesem. JOLANTA £OBODAW ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 7


NIEDZIELISKA. Parafia poderwana do pracyZmienia siê otoczenieNowy proboszcz ks. Ryszard Sorota poderwa³ do dzia-³ania parafian, w wyniku czego w krótkim czasie zmieni³siê wygl¹d otoczenia koœcio³a i plebanii.- Wyburzony zosta³ budynek starej plebanii i jedenbudynek gospodarczy. Dobiega koñca zewnêtrzna renowacjakoœcio³a. Wybudowany zostanie parking dla kilkusamochodów, aby mogli z niego korzystaæ ci, którzy przyje¿d¿aj¹do ksiêdza lub w pobli¿u pracuj¹ – wyjaœniaradny i so³tys Boles³aw Skura.Radny Józef Czachor: - W piwnicy plebanii, która jestdu¿a, chcemy zrobiæ salê spotkañ dla ministrantów orazzaplecze sanitarne dostêpne dla osób z zewn¹trz. Aleuzale¿nione to bêdzie od wysokoœci funduszy na ten cel.W trakcie prac przy koœciele powsta³ specjalny podjazddla osób niepe³nosprawnych, z którego mog¹ te¿ korzystaæmatki z dzieæmi w wózkach.Ksi¹dz proboszcz Sorota ma konkretny cel takichdzia³añ: - Poprawa estetyki wokó³ œwi¹tyni, racjonalnewykorzystanie obszernego budynku plebanii z myœl¹ om³odzie¿y – mówi. - Koœció³ powinien d¹¿yæ do spe³nianialiturgii we wszystkich wymiarach. Pracy potrzebujerównie¿ cmentarz. Oprócz spraw porz¹dkowych trzebazabezpieczyæ jego teren przed nieodpowiednim wykorzystywaniem.Cz³onek Rady Parafialnej Stanis³aw Giba³a: - Zmianyna lepsze ciesz¹ oko, ludzie s¹ za tym. Sporo osóbprzychodzi pomagaæ, gdy trzeba wykonaæ jakieœ prace,bo efekty bêd¹ przecie¿ s³u¿yæ nam wszystkim. (m)ZABORÓW. NIEDZIELISKA. SZCZUROWA. 25. rocznica pontyfikatu Jana Paw³a IIW szko³ach i koœcio³ach16 paŸdziernika uczniowie najm³odszych klas Szko³yPodstawowej w Zaborowie, pod kierunkiem nauczycielekAgnieszki Boroñ i Bogumi³y Grocholskiej, przygotowalimonta¿ s³owno-muzyczny, w którym przedstawilibiografiê papie¿a-Polaka, wzbogacon¹ wierszami, piosenkamireligijnymi, góralskimi przyœpiewkami, anegdotamioraz fragmentami przemówieñ pielgrzymkowych.Wystêp obejrzeli uczniowie starszychklas podstawówki i gimnazjum, apodczas nabo¿eñstwa ró¿añcowego –zaborowscy parafianie. Dzieci pojecha³ytak¿e do Jadownik Mokrych,gdzie zaprezentowa³y siê w tamtejszymOœrodku Opiekuñczo-Rehabilitacyjnydla Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej.W klasie II b zaborowskiegoGimnazjum ks. Wies³aw Multanprzeprowadzi³ lekcjê pokazow¹ dlaksiê¿y i œwieckich nauczycieli religii.Temat brzmia³: „Ojciec œw. mówido nas”. W charakterze obserwatorówuczestniczy³o w niej ponadtrzydzieœci osób. Takie lekcje organizowanes¹ raz roku w jednej zeszkó³ dekanatu rad³owskiego.Ks. proboszcz Jan Orlof zorganizowa³dla gimnazjalistów ze Szczurowejseans filmowy. Uczniowie obejrzeliobraz pt. „Przyjaciel Boga” wed³ug scenariusza LeszkaSosnowskiego i re¿yserii Katarzyny Kotuli.Samorz¹d Uczniowski szko³y w Niedzieliskach, podkierunkiem dwóch nauczycielek – Moniki Mularz i LidiiKo³odziej, zorganizowa³ Szkolny Konkurs Literacki podhas³em „Ojciec Œwiêty w naszych wierszach”. Uczestni-Wystêp dzieci z Zaborowacy sami uk³adali wiersze poœwiêcone wielkiemu Polakowi.Komisja uzna³a, i¿ najlepsz¹ poetk¹ jest KatarzynaGóra z klasy czwartej. Drugie miejsce zajê³a MagdalenaMunda³a, trzecie – Daniel Sowiñski.Drugi konkurs mia³ charakter plastyczno-literacki.Polega³ na wykonaniu albumu poœwiêconego ¿yciu i dzia-³alnoœci papie¿a. Spoœród 21 albumów i 18 wierszy zanajlepsz¹ uznano pracê grupow¹ Dariusza Bernadego,Dariusza Krupy i Krzysztofa Bernadego. Drugie miejsceprzypad³o Sylwii Sowidzkiej, Magdalenie Mundale, KarolinieCzachor oraz Angelice Czachor. Trzecie zajê³atrzyosobowa grupa: Patrycja Sowidzka, Marzena Lipchardt,El¿bieta Cieœla. (r)W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 9


POJAWIE. SZCZUROWA-ZAKRÊCIE. Zakoñczenie inwestycjiWoda w kranach- W Pojawiu wykonano 92 przy³¹cza, przy czym 10w³aœcicieli domów zdecydowa³o siê przyst¹piæ do realizowanegozadania w ostatniej chwili. Okazywa³o siê, ¿ew niektórych studniach jeszcze niedawno by³a dobrawoda, ale có¿ z tego, skoro z tygodnia na tydzieñ by³o jejcoraz mniej – powiedzia³ so³tys Pojawia Józef Golonka.Uroczyste oddanie do u¿ytku wodoci¹gu mia³o miejscew niedzielê, 9 listopada. Ks. proboszcz Józef Majkadokona³ poœwiêcenia, by³o te¿ przeciêcie wstêgi. W saliDomu Ludowego wyst¹pi³ zespó³ „Pojawianie” oraz dzieciprzygotowane przez Mariê Cierniak. Na akordeonie gra³Jerzy Lupa.Symboliczne zakoñczenie podobnej inwestycji odby³osiê tak¿e w Zakrêciu, przysió³ku Szczurowej. Na podwórkuu pañstwa Dopników wodoci¹g poœwiêci³ ks. proboszczJan Orlof. Wœród goœci by³ wójt oraz przewodnicz¹cy RadyGminy.- Zakrêcie to tylko 13 domów. Wodê doprowadzono dowszystkich, których w³aœciciele wyrazili tak¹ chêæ, czylido dziewiêciu. Z kranów teraz p³ynie dobra czysta woda.Bardzo jesteœmy zadowoleni, bo na przyk³ad u nas czteryrazy studnie kopaliœmy i mimo to nie uda³o siê znaleŸædobrej wody – stwierdzi³a Krystyna Dopnik.Przewodnicz¹cym komitetu wodoci¹gowania w Zakrêciuby³a Maria Dopnik, a w Pojawiu – Stanis³awM¹drzyk. (m)SZCZUROWA. Dzieñ Edukacji w Urzêdzie GminyOdznaczenia dla emerytowanych nauczycielekZ okazji Dnia Edukacji Narodowej w³adze samorz¹dowespotka³y siê z dyrektorami przedszkoli, szkó³ podstawowychi gimnazjów oraz przedstawicielami zwi¹zkówzawodowych. Zaproszono równie¿ emerytowanychdyrektorów placówek oœwiatowych. Na spotkanie przybyliUrszula ¯urek i Wanda Pêcak z Rudy-Rysia, KazimieraKozak ze Strzelec Ma³ych, El¿bieta Drewko zeStrzelec Wielkich i Franciszek Jurkowski z Zaborowa.By³y ¿yczenia od wójta i przewodnicz¹cego RadyGminy, a z ramienia zwi¹zków sk³adali je Irena Antosz(ZNP) i Andrzej Ufnalewski (OPZZ „Konfederacja Pracy”).Dwie zas³u¿one dyrektorki, El¿bieta Drewko i KazimieraKozak, zosta³y odznaczone Z³otymi Krzy¿amiZas³ugi przyznanymi przez prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego.Wójt wrêczy³ tak¿e okolicznoœciowe adresyKrystynie Szczepanek, dyrektorowi szko³y w Woli Przemykowskiej,w zwi¹zku z jubileuszem 35-lecia pracyzawodowej oraz dyrektorowi Publicznego Przedszkolaw Uœciu Solnym Bogus³awie Janik - z okazji 25-leciapracy w szkolnictwie. Wizytator Kuratorium OœwiatyLidia G³owacka przekaza³a dyrektorom szkó³ podstawowychpodziêkowania za pracê dydaktyczno-wychowawcz¹.¯yczenia przes³a³ tak¿e wicewojewoda Ryszard Pó³torak.Ca³oœæ imprezy uœwietni³ wystêp dzieci ze Szko³yPodstawowej w Szczurowej.(r)10W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003


SZCZUROWA. BRZESKO. Zjazdy ludowcówZmiany w gminie i w powiecieTrzydziestu jeden delegatów przyby³o 14 wrzeœniado Szczurowej na Zjazd Gminny Polskiego StronnictwaLudowego. Ustêpuj¹cy prezes Stanis³aw Dzi¹ækopodsumowuj¹c swoj¹ kadencjê stwierdzi³: - Minionekilka lat to by³ dla naszego stronnictwa czas trudny,ale gdy patrzymy dziœ na powiat i gminê, czas dobrzespo¿ytkowany. W wyborach prezydenckich i parlamentarnychkandydaci-ludowcy uzyskali najwy¿sze poparciespoœród wszystkich gmin w powiecie. Ubieg³orocznewybory samorz¹dowe wzmocni³y zdecydowanie nasz¹pozycjê. Mamy radnego powiatowego, a przewodnicz¹cymRady Gminy Szczurowa zosta³ cz³onek PSL.Zjazd wy³oni³ nowe w³adze. Podczas wyborów prezesanajpierw zg³oszono kandydaturê radnego powiatowegoMarka Antosza z Zaborowa, potem AndrzejaJamro¿ka - prezesa ko³a PSL w Szczurowej, Zdzis³awaNawrota ze Strzelec Ma³ych - prezesa szczurowskiejGS „SCh” i Kazimierza Tyrchy - so³tysa Woli Przemykowskiej.Antosz nie wyrazi³ zgody na kandydowaniei popar³ Tyrchê. Z ubiegania siê o funkcjê zrezygnowalitak¿e Nawrot i Jamro¿ek. Kazimierz Tyrchaotrzyma³ 30 g³osów i przej¹³ funkcjê prezesa po wieloletnimdzia³aczu Stanis³awie Dzi¹æce. Na wnioseknowego prezesa Stanis³aw Dzi¹æko jednog³oœnie zosta³wybrany honorowym prezesem gminnym PSL.Tydzieñ póŸniej w Brzesku obradowa³ Zjazd PowiatowyStronnictwa Ludowego. Ustêpuj¹cy prezes LechPiku³a powiedzia³: - W wyborach samorz¹dowych naszapartia odnios³a znacz¹cy sukces. Gdy porównamysiê z innymi powiatami, mo¿na œmia³o stwierdziæ, i¿uzyskaliœmy jeden z najlepszych wyników w kraju. Ludowcyzostali szefami samorz¹dów w Iwkowej, Czchowiei Gnojniku. Nasze poparcie mieli równie¿ aktualniwójtowie Szczurowej i Dêbna. Wspó³rz¹dzimy wBrzesku.Uczestnicy Zjazdu Powiatowego PSL w BrzeskuNa przewodnicz¹cego zjazdu delegaci wybrali MarkaAntosza. Jak zwykle najwiêcej emocji wzbudzi³y wybory prezesa.Oprócz Lecha Piku³y – przewodnicz¹cego rady MiastaBrzeska - o to stanowisko ubiega³ siê Marek Chudoba – burmistrzCzchowa, powiatowy wiceprezes partii. Delegaci obdarzyligo jednak mniejszym zaufaniem ni¿ Piku³ê.Wiceprezesem zosta³ Kazimierz Tyrcha. W sk³adzie prezydiumpowiatowego PSL znalaz³ siê tak¿e Marek Antosz.Wybrano równie¿ delegatów na zjazd wojewódzki. Z naszejgminy uczestniczyæ w nim bêd¹ Tyrcha, Antosz i AndrzejFio³ek.- Bêdê siê stara³, aby w gminie utrzymaæ tradycyjnie dobrewyniki wyborcze ludowców – stwierdzi³ Kazimierz Tyrcha.- To bardzo wa¿ne, poniewa¿ dziœ na szczeblu centralnymjesteœmy jedynym ugrupowaniem, które rzeczywiœcie chcerozwi¹zywaæ problemy mieszkañców wsi i ma³ych miast,za³atwiaæ sprawy wa¿ne dla ma³ych, czêsto biednych spo-³ecznoœci. Wspó³czeœnie bycie ludowcem to s³u¿ba dla dobratych w³aœnie spo³ecznoœci poprzez obronê ich interesów.(jr)JAB£ONKOWO. GRÓDEK. Uczcili pamiêæ twórcy polskiego ruchu ludowegoSztandar w Czechach70 lat temu Wincenty Witos, trzykrotny premier, wielkiprzywódca ruchu ludowego, zmuszony zosta³ do udaniasiê na emigracjê. Zagro¿ony aresztowaniem 28 wrzeœnia1933 r. uda³ siê niedaleko, do Czechos³owacji, któraw okresie miêdzywojennym by³a schronieniem dysydentówz wielu krajów Europy. Dla upamiêtnienia jego pobytuna goœcinnej zaolziañskiej ziemi zorganizowanouroczystoœci zwi¹zane z ods³oniêciem tablicy na obeliskupoœwiêconym Witosowi. Obelisk znajduje siê w miejscowoœciGródek, po drugiej stronie Olzy. W pobliskimJab³onkowie, w sali urzêdu miasta, odby³a siê sesja naukowa,w której wziêli udzia³ zarówno polscy, jak i czescyuczeni. Tematem by³a oczywiœcie postaæ twórcy polskiegoruchu ludowego oraz czasy jego tu³aczki.G³ównym organizatorem uroczystoœci by³o TowarzystwoPrzyjació³ Muzeum W. Witosa w Wierzchos³awicachoraz Oddzia³ Muzeum w Tarnowie. Po stronie czeskiejinicjatywê wspiera³y ró¿ne instytucje i samorz¹dy.Poœród kilkuset uczestników spotkania w Jab³onkowiei Gródku nie zabrak³o mieszkañców okolicznych wsi.Przybyli równie¿ przedstawiciele partii politycznych iczeskiego parlamentu. Polsk¹ stronê reprezentowa³ wicemarsza³ekSenatu RP Janusz Wojciechowski i prezesPSL Jaros³aw Kalinowski. Pojechali tam równie¿ ludowcyze Szczurowej. Zabrali ze sob¹ sztandar Zarz¹duGminnego PSL, który po raz pierwszy znalaz³ siê pozagranicami kraju.(jr)W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 11


WRZÊPIA. Ekspozycja zasuszonych kompozycjiLato uœpione- Po wakacjach pe³nych barw i s³oñca przychodzi jesieñ,czas zbierania plonów. Sady i ogrody wype³niaj¹siê czerwieni¹ jab³ek i z³otem liœci. Œwiat wokó³ zmieniabarwê. Nadchodzi moment, w którym cudowne dary oczarowuj¹.Pod dzia³aniem takiego uroku znalaz³a siê grupkamieszkanek Wrzêpi. Zaowocowa³o to wystaw¹ roœlin,w których przetrwa³o uœpione lato. Sztukê komponowaniaroœlin mo¿na ³atwo opanowaæ. Wystarcz¹ dobre chêci,pomys³owoœæ i wytrwa³oœæ – twierdzi jedna z m³odychspecjalistek od zasuszania kwiatów.Ekspozycja, poprzedzona wieloma dniami wyczerpuj¹cejpracy, mia³a miejsce 19 paŸdziernika w remizie OSP.Na kilkanaœcie godzin siedziba stra¿acka sta³a siê prawdziw¹galeri¹. Prace, czyli kompozycje z suszonych roœlin,zosta³y podzielone na kilka czêœci. Ka¿da z osób,która je tworzy³a, zagospodarowa³a oddzielny „k¹cik”,gdzie mog³a umieœciæ dodatkowe elementy oddaj¹ce klimatjej bukietów. Nic wiêc dziwnego, ¿e obok kwiatówstanê³o lekko pokryte rdz¹ ¿elazko na wêgiel, stara maszynado szycia, wieszak czy mêtne lustro. Nad przebiegiemca³ej wystawy czuwa³a emerytowana nauczycielkaHelena Filipska. Pod jej nadzorem ka¿da ze 120 pracznalaz³a odpowiednie miejsce. Jej podopieczne: AlicjaMaœlany, Natalia Policht, Sylwia Biernat, AgnieszkaWiœniewska, Natalia Nowak i Ma³gorzata M³ynarczykzaczê³y pracowaæ ju¿ podczas wakacji, albowiem suszenietraw i kwiatów to d³ugi proces.Wystawa cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹. Odwiedzi-³o j¹ prawie 140 osób, wœród których znalaz³ siê wójtMarian Zalewski z ma³¿onk¹ oraz dyrektorzy placówekoœwiatowych: Zdzis³aw Lew (Zespó³ Szkó³ w Szczurowej),Dorota Jaszczowska (Szko³a Podstawowa w StrzelcachWielkich), Alina Oleksy i Urszula RzeŸnik (SP Szczurowa).Nie zabrak³o te¿ przewodnicz¹cego Rady GminyAndrzeja Fio³ka, so³tysa Wrzêpi.(mm³)W skrócieWIZYTA WOJEWODY6 paŸdziernika goœci³ w gminie Szczurowa wojewodama³opolski Jerzy Adamik. Podczas spotkania w UrzêdzieGminy zapozna³ siê z najwa¿niejszymi sprawaminaszego terenu, jak bezpieczeñstwo przeciwpowodziowe,budowa nowej drogi z Koszyc przez Szczurow¹ doBrzeska, funkcjonowanie oœwiaty, a w szczególnoœciorganizacja dojazdów uczniów do szkó³, zbyt ma³ymiwzglêdem potrzeb œrodkami na oœwietlenie ulic, jakrównie¿ propozycj¹ lokalizacji na terenie naszej gminyPublicznego Domu Pomocy Spo³ecznej, którego nadzisiaj nie ma w powiecie brzeskim. Wojewoda by³ tak-¿e w Do³êdze, gdzie zwiedzi³ oddzia³ Muzeum Okrêgowegow Tarnowie.SKARBNIK Z CHICAGOW listopadzie przebywa³ w Polsce Antoni Wodka,skarbnik polonijnego Klubu Wola Przemykowska. Spotka³siê m.in. z wójtem Zalewskim, so³tysem KazimierzemTyrch¹ i Krystyna Szczepanek – dyrektoremszko³y, dziêki czemu zapozna³ siê z aktualn¹ sytuacj¹rodzinnej wsi i gminy.INDYWIDUALNY W£OSZYNPod³¹czeniami do biegn¹cej przez W³oszyn magistraliwodoci¹gowej zainteresowanie wyrazi³o tylko kilkunastuw³aœcicieli domów z tego przysió³ka Szczurowej.Do koñca listopada wykonano cztery indywidualneprzy³¹cza. Ich koszty s¹ jednak zdecydowaniedro¿sze ni¿ w innych wsiach i przysió³kach, gdziemieszkañcy zorganizowali siê i za³o¿yli komitety wodoci¹gowania.LICZ¥ SIÊ W MA£OPOLSCEKatarzyna Maj i Agata Plebanek reprezentowa³y szko-³ê z Uœcia Solnego w Konkursie Wiedzy Olimpjskiej,który odby³ siê w Nowej Hucie. Mimo du¿ej konkurencjize strony szkó³ miejskich zajê³y trzecie miejscew województwie ma³opolskim.WSPÓ£PRACUJ¥ Z OŒRODKIEMW ramach realizacji programu wspó³pracy z OœrodkiemOpiekuñczo-Rehabilitacyjnym w Jadownikach Mokrychnauczyciele zaborowskiej podstawówki zorganizowalikonkurs piosenki religijnej pod has³em „Œpiewaæ ka¿-dy mo¿e”. Uczestniczy³y w nim dwa zespo³y uczniów zeszko³y podstawowej oraz trzy z placówki opiekuñczej.Jury pod przewodnictwem ks. Wies³awa Multana powys³uchaniu wykonawców piosenek zdecydowa³o przyznaæzwyciêstwo dla uczniów z Jadownik. Uczestnicyotrzymali nagrody w postaci œpiewników pieœni i piosenekreligijnych, ufundowanych przez ks. prob. JózefaMajkê. Impreza pomyœlana by³a jako próba integracjize œrodowiskiem niepe³nosprawnych rówieœników.WIZY PRZESZKOD¥W bocheñskim Starostwie Powiatowy goœci³ marsza-³ek Senatu Republiki Bia³orusi Gienadij WasiliewiczNawicki oraz grupa dzia³aczy bia³oruskich organizacjipozarz¹dowych. Goœcie przyjechali z Wielkiej Brytanii,gdzie poznawali funkcjonowanie instytucji samorz¹dowych.Taki sam cel przyœwieca³ ich wizycie wPolsce. Nasz¹ gminê na spotkaniu w Bochni reprezentowa³dyrektor szczurowskiego gimnazjum MarekAntosz. Szko³a otrzyma³a propozycjê wspó³pracy od12W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003


kierownictwa Fundacji Jana Sapiehy z Miñska. Wtrakcie ustalania szczegó³ów obydwie strony nie ukrywa³yjednak, i¿ bardzo powa¿n¹ przeszkod¹ w realizacjiewentualnego programu wspó³pracy jest niedawnewprowadzenie wiz dla obywateli Polski i Bia³orusi.JESIENNI POECIAnna El¿bieta Zalewska, Adam Szyper i Andrzej Dêbkowski- polonijni poeci spotkali siê 24 wrzeœnia zeszczurowskimi gimnazjalistami. Czytali swoje wierszei mówili o „trudach tworzenia literatury”. Ich przyjazdzwi¹zany by³ z organizowan¹ corocznie o tej porzeMiêdzynarodow¹ Jesieni¹ Literack¹ Pogórza.101 LATNajstarsza mieszkanka gminy, Michalina Krêciprochze Szczurowej, ukoñczy³a 101 lat. Urodzi³a siê 6 listopada1902 r. w Sawczynie, ma³ej wsi ko³o Sokala –niegdyœ na pó³nocnych rubie¿ach Galicji, obecnie wgranicach niepodleg³ej Ukrainy.SPONSOR Z DO£ÊGICokwartalny koncert w wykonaniu muzyków ze Szko³yMuzycznej w Tarnowie zorganizowano w dworku wDo³êdze. Sponsorem by³a firma „Martyñski”, specjalizuj¹casiê w budowie nagrobków.SAMORZ¥DY M£ODYCHW szko³ach wybrane zosta³y samorz¹dy uczniowskiena now¹ kadencjê – rok szkolny 2003/2004. W ZespoleSzkó³ w Szczurowej przewodnicz¹c¹ zosta³a JustynaG³owacz, w Gimnazjum funkcjê marsza³ka parlamentupe³ni Sabina Górak, a w podstawówce – MartaCzaja. W Szkole Podstawowej w Uœciu Solnym na szefasamorz¹du wybrano Paulinê Plebañczyk, w StrzelcachWielkich – Kamilê Krupê, w Zaborowie – JustynêBednarczyk, w Niedzieliskach – Mateusza Czachora.Gimnazjaliœci z Zaborowa najwa¿niejsz¹ funkcjêpowierzyli Sylwii Babicz.DYREKTOR Z BAŒNI¥W ramach rozpropagowanej przez Telewizjê Polsk¹ akcji„Ca³a Polska czyta dzieciom” dyrektor Szko³y Podstawowejw Zaborowie Mieczys³aw Chabura czyta³uczniom z najm³odszych klas baœñ Hansa ChristianaAndersena „Dzikie ³abêdzie”. Mia³o to na celu zachêcenierodziców oraz innych osób do wychowywania najm³odszychpoprzez obcowanie z literatur¹.JUBILEUSZOWA RECYTACJAMarysia Szyd³owska z Zaborowa zwyciê¿y³a w X JubileuszowymKonkursie Recytatorskim pod has³em„Moje ulubione wiersze”. Drugie miejsce wœród uczniówklas najm³odszych zajê³a Magda £oboda z Rudy-Rysia,trzecie – Martyna Klich z Wrzêpi.Jury konkursu uzna³o, i¿ w grupie starszej (klasy IV-VI) palmê pierwszeñstwa nale¿y przyznaæ Ani Krzysztofek(PSP Strzelce Wielkie) przed Justyn¹ Bednarczyk(PSP Zaborów) i Ani¹ Srok¹ (PSP Szczurowa) orazwyró¿nion¹ Ani¹ Plebañczyk z Uœcia Solnego.W grupie najstarszych recytatorów (gimnazja i szko³yponadgimnazjalne) pierwsze miejsce zajê³a Anna Wojnicka(PG Zaborów), drugie – Ilona Gut (PG Szczurowa),trzecie – Pawe³ Nowak (PG Zaborów). Wyró¿nienieotrzyma³ Bogdan Kapa reprezentuj¹cy szko³ê zawodow¹Zespo³u Szkó³ w Szczurowej.Goœciem konkursu by³a znana poetka ludowa MariaTarlaga.Wieœci z powiatuWSPARCIE BEZ WSPARCIARada Gminy Szczurowa podjê³a uchwa³ê, w której wyrazi³achêæ przejêcia do prowadzenia przez nasz¹ gminêod powiatu zadania z zakresu pomocy spo³ecznej, polegaj¹cejna prowadzeniu oœrodka wsparcia dziennego dlaosób potrzebuj¹cych. Warunkiem jest przekazanie œrodkówprzez powiat. Wójt zosta³ przez radnych upowa¿-niony do zawarcia z Zarz¹dem Powiatu Brzeskiego stosownejumowy. Jednak Zarz¹d Powiatu, w którym zasiadaj¹radni z Brzeska, Borzêcina, Dêbna, Iwkowej iCzchowa, na razie nie kwapi siê do przekazywania pieniêdzyna wspomniany cel.W ZABOROWIE NIEPUBLICZNIEDyrektor Samodzielnego Publicznego Zespo³u OpiekiZdrowotnej w Brzesku Józefa Szczurek podpisa³a umowênajmu lokalu z lekarzem medycyny Izabel¹ Wróblewsk¹.W budynku, aktualnie ju¿ dawnego Oœrodka Zdrowiaw Zaborowie, powsta³ Niepubliczny Zak³ad OpiekiZdrowotnej - Poradnia Medycyny Rodzinnej, która rozpoczê³adzia³alnoœæ 1 paŸdziernika. Czynsz za wynajemwêdruje wiêc do ZOZ-u w Brzesku.RÓ¯NICE POGL¥DÓW PODCZAS SESJISporo kontrowersji wzbudzi³ punkt sesji Rady Powiatuzwo³anej na 28 paŸdziernika, dotycz¹cy sprawozdaniaz realizacji programu restrukturyzacji SamodzielnegoPublicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej wBrzesku. Dyrektor ZOZ-u Józefa Szczurek musia³apoœwiêciæ sporo czasu na formu³owanie odpowiedzi popytaniach stawianych przez radnych Mariê K¹dzio³kêi Marka Antosza oraz przyby³ego na obrady wójtaMariana Zalewskiego. G³ówny problem dotyczy³ ró¿-nic pogl¹dów na temat przysz³oœci Oœrodka Zdrowiaw Szczurowej oraz zbyt ma³ych b¹dŸ ¿adnych inwestycjiZOZ-u w wiejskich oœrodkach przez kilka ostatnichlat. Radny Stanis³aw Pacura z Mokrzysk, któryzasiada³ w Radzie Powiatu poprzedniej kadencji, przyzna³,i¿ nale¿y siê po prostu uderzyæ w pierœ, poniewa¿kosztem oœrodków po³o¿onych na peryferiach wminionych latach dofinansowywano zad³u¿ony szpitalw Brzesku. W tym samym czasie gminom wiejskimprzeszkadzano w ich przejmowaniu.qW ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 13


Opieka zdrowotnaSZCZUROWA. Wy¿sza jakoœæ œwiadczeñ medycznychOœrodek po nowemuZgodnie z przed³o¿on¹ na piœmie treœci¹ oferty oraz wypowiedzi¹doktora Mariana Pletiego, prezesa Zarz¹du CentrumMedycznego MULTI SCANMED z Krakowa, czylifirmy obs³uguj¹cej ju¿ 400 tysiêcy pacjentów, od nowegoroku w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem ZdrowiaMULTI SCANMED œwiadczyæ bêdzie nieodp³atneus³ugi medyczne podstawowej opieki zdrowotnej w 13 gabinetachbudynku oœrodka w Szczurowej. Nale¿¹cy dogminy oœrodek zosta³ oddany w u¿ytkowanie dla podstawowejopieki zdrowotnej na podstawie umowy. Nie zosta³zatem sprzedany, jak b³êdnie czasem interpretowano zmianêu¿ytkownika.- Planujemy remont poczekalni, pomieszczenia recepcjii gabinetów lekarskich – stwierdzi³ prezes. - Powstaniepodjazd dla niepe³nosprawnych, zajmiemy siê modernizacj¹budynku od strony wewnêtrznej. Je¿eli chodzi o us³ugimedyczne, to docelowo oprócz dotychczas zatrudnionychlekarzy bêd¹ pracowaæ w oœrodku równie¿ inni lekarzepierwszego kontaktu. Raz w tygodniu pacjenci bêd¹ przyjmowaniprzez urologa, laryngologa, reumatologa, ginekologa,neurologa, natomiast raz w miesi¹cu bêd¹ mo¿liwekonsultacje okulistyczne. Codziennie pobierane bêd¹ materia³ydo badañ analitycznych, przywrócona zostanie dzia-³alnoœæ gabinetu rehabilitacji, poprawie ulegnie ca³odobowaopieka medyczna. Lekarze przyjmowaæ bêd¹ codziennieod godz. 8.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 12.00.Poniewa¿ zapewniliœmy pracê wszystkim osobom aktualniezatrudnionych w oœrodku, ró¿ne formalnoœci, jak chocia¿byuzyskanie opinii zwi¹zków zawodowych, potrwaj¹do 8 stycznia. Ale z biegiem czasu pacjenci z pewnoœci¹zauwa¿¹ zdecydowan¹ poprawê. Nasza firma ma bowiemw tym zakresie doœwiadczenie.Pocz¹tkowo gmina zak³ada³a mo¿liwoœæ bezprzetargowegoprzekazania oœrodka dla doktor Marii P³achytki-Muchy.Jednak póŸniej zdecydowano siê na og³oszenie przetargu.Sta³o siê tak wówczas, gdy pomimo dwukrotnego wyst¹pieniaw tej sprawie do pani doktor, poprzedzonego omówieniemproblemu na dwóch sesjach Rady Gminy, uzyskiwanoodpowiedzi, z których wynika³o, ¿e pani doktor, planuj¹caotwarcie w³asnego niepublicznego zak³adu opiekizdrowotnej, zainteresowana jest jedynie wydzier¿awieniemparteru oœrodka, w dodatku po wczeœniejszym zaadaptowaniupomieszczeñ za pieni¹dze gminy. W piœmie z 21 maja2003 r. przeczytaæ mo¿na bowiem by³o: „Zainteresowanajestem wydzier¿awieniem pomieszczeñ na parterze budynkupo wczeœniejszym ich zaadoptowaniu do wymogów stawianychprzez s³u¿by sanitarno-epidemiologicze i inne”. Aw piœmie z 5 czerwca br.: „Podtrzymujê swoje wyst¹pienie owydzier¿awienie pomieszczeñ na parterze budynku OœrodkaZdrowia.” Podobne stanowisko zaprezentowane zosta³ow pismach z 18 czerwca i 3 listopada br.Odnoœnie zakresu œwiadczeñ medycznych w piœmie z 5czerwca 2003 r. czytamy: „Zapewniam, ¿e poziom œwiadczo-nych us³ug nie pogorszy siê. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿emo¿na zrobiæ tyle, na ile pozwalaj¹ finanse. Bior¹c pod uwagêtrudn¹ sytuacjê s³u¿by zdrowia, obni¿aj¹c¹ siê systematyczniestawkê na pacjenta oraz rosn¹ce ceny œwiadczeñ, obiecywaniepochopnie cudów w zakresie opieki zdrowotnejby³oby nieetyczne. (...) Je¿eli (...) Gmina poczyni inwestycjena budynku, który jest jego w³asnoœci¹, to stworzy to szanseprawid³owego funkcjonowania opieki medycznej na naszymterenie”.Mimo i¿ opieka ca³odobowa jest obowi¹zkiem wynikaj¹cymz kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wkolejnym piœmie z 18 czerwca br. stwierdzono: „Je¿eli udasiê zorganizowaæ opiekê ca³odobow¹ wspólnie z innymioœrodkami zdrowia tzn. Zaborowem, Uœciem Solnym i Borzêcinemto bêdê d¹¿yæ do tego by zlokalizowana by³a w³aœniew Szczurowej”- Gmina Szczurowa jest zbyt du¿a, abyœmy mogli zgodziæsiê na tak skromn¹ i niepewn¹ propozycjê us³ug – uwa¿a wójtMarian Zalewski. – Tym bardziej, ¿e w niedalekim Wojniczumieszkañcy maj¹ o wiele wy¿szy poziom œwiadczeñ. Jak towszystko w praktyce wygl¹da, przed rozpatrzeniem przetargówzorientowaliœmy siê w sposobie prowadzenia dzia³alnoœcimedycznej przez firmy. Razem z przewodnicz¹cymi komisji iprzewodnicz¹cym Rady Gminy odbyliœmy wizytacje w firmachzainteresowanych leczeniem pacjentów gminy Szczurowa. Poraz kolejny konsultowaliœmy problem podczas sesji Rady Gminy21 sierpnia br. i wtedy zapad³a decyzja o zorganizowania przetargu.Mog³y w nim uczestniczyæ zarówno podmioty publiczne,jak i niepubliczne. O terminie i warunkach przetargu poinformowanoSamodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowotnejw Brzesku, jak i pani¹ doktor P³achytkê-Muchê w pismachwys³anych za potwierdzeniem odbioru.Spoœród dwóch zbli¿onych ofert, jakie wp³ynê³y w odpowiednimterminie, po zaopiniowaniu przez przewodnicz¹cychkomisji i Radê Gminy, komisja przetargowa wybra³aMULTI SCANMED z Krakowa. Firma za te same pieni¹dzeotrzymywane z Narodowego Funduszu Zdrowia opróczdotychczasowych œwiadczeñ w zakresie opieki zdrowotnejzaoferowa³a zatrudnienie dodatkowych lekarzy, w tym piêciuspecjalistów, przywrócenie gabinetu rehabilitacji, badaniaultrasonograficzne, codzienne pobieranie materia³u dobadañ analitycznych, radykalne usprawnienie obs³ugi pacjentówpoprzez wprowadzenie systemu informatycznego(w tym przestrzeganie terminów przyjêæ zgodnie z wczeœniejsz¹rejestracj¹ telefoniczn¹ na okreœlon¹ godzinê) orazczynsz w wysokoœci 2750 z³ miesiêcznie, który przeznaczanybêdzie m.in. na wymianê okien. Dostosowanie obiektudo wymagañ technicznych ustalonych dla oœrodków zdrowiawykonywane bêdzie ze œrodków w³asnych MULTISCANMED-u.(kbr)Pogrubienia w cytatach z pism pani doktor P³achytki--Muchy pochodz¹ od redakcji.14W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003


PortretJak sobie przypomnê to sieroctwo, to zbieranie k³osków zbo¿a na polu i przymieranie g³odem,tym bardziej zdajê sobie sprawê, jak wiele zawdziêczam moim nauczycielomNierealne marzenie- Urodzi³am siê w bardzo biednej rodzinie ch³opskiejwe wsi Milówka ko³o Wojnicza. Gdy mia³am szeœæ lat,zmar³a mama. Dwa lata póŸniej – ojciec. Od dzieciñstwamarzy³am o tym, ¿eby zostaæ nauczycielk¹, ale wówczas,w codziennym zmaganiu siê z nêdz¹, by³o to nierealnemarzenie. W szkole podstawowej bardzo pomagalimi nauczyciele. To byli wspaniali ludzie. Gdy w 1955 r.przyszed³ czas egzaminów do szkó³ œrednich, wys³ali mniedo miasta pod opiek¹ rodziców mojej kole¿anki. Zda³ami znalaz³am siê w bocheñskim LiceumPedagogicznym. Uczy³am siêdobrze, w³aœciwie to by³am prymusem,a na moje utrzymanie ³o¿y³Pañstwowy Dom Dziecka w Bochni.Gdy chcia³am sobie coœ ³adnegoubraæ, musia³am zarabiaæ nato w nocy. Kosztem snu odrabia-³am lekcje kole¿ance, która po¿ycza³ami na niedzielê jakiœ ³adniejszyciuch – mówi El¿bieta Drewkog³osem spokojnym, jak zapach herbaty,który unosi siê z bia³ych fili-¿anek, ale jednoczeœnie stanowczym,jakby zwraca³a siê do grupyuczniów wymagaj¹cych czujnegonadzoru wychowawcy. W tym g³osiemo¿na us³yszeæ nutkê satysfakcji,bo o nêdzy wspomina jako oczymœ odleg³ym, przesz³ym, ledwoprzeœwituj¹cym przez mg³ê kilkudziesiêciulat.- Po maturze trafi³am na placówkêdo Strzelec Wielkich. Na podstawieskierowania, bo wtedy takowesiê otrzymywa³o. Matura zdana w nauczycielskiejszkole œredniej by³a wówczas wysokim osi¹gniêciem. Potemzaocznie ukoñczy³am Studium Nauczycielskie i filologiêpolsk¹ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie,tam otrzyma³am tytu³ magistra.Gdy w 1960 r. m³oda nauczycielka Ela Jewu³a pojawi-³a siê we wsi, siedmioklasowa szko³a liczy³a 240 uczniów,a klasa pi¹ta - 42 dzieci. Tak du¿a gromada to by³y pociechyrodziców zamieszka³ych tylko w Strzelcach Wielkich.- Wtedy nikomu siê nie œni³o o podzia³ach na grupy.Warunki nauki by³y bardzo ciê¿kie – wspomina. - Napocz¹tku by³am przera¿ona. Nie by³o œrodków komunikacji,do Szczurowej trzeba by³o przemierzaæ trasê ton¹cw b³ocie. Szko³a ma³a i stara, pod³ogi oliwione - smarowa³osiê je olejem, ¿eby poch³ania³ powstaj¹cy py³ – aubikacje na zewn¹trz. Uczniowie pisali piórami ze stalówkami,maczaj¹c je w ka³amarzach. Pomocy naukowych– ¿adnych.Jednak przera¿enie chyba minê³o, gdy pozna³a MarianaDrewko. W r. 1961 pobrali siê. Na œwiat sprowadzilitroje dzieci – dwie córki i syna. Od 1974 r. do momentuodejœcia na emeryturê w r. 2001 by³a dyrektoremszko³y, a w latach 80. radn¹ gminy Szczurowa. Wtedyzaczêto inwestowaæ w placówkê. Wymieniono dach nastarym budynku, wewn¹trz zosta³y wykonane ubikacjei szatnie, za³o¿ono centralne ogrzewanie, wymienionookna, dobudowano nowe skrzyd³o. Przez dwanaœcie miesiêcy- od wrzeœnia 1999 do sierpnia2000 r. - funkcjonowa³ w Strzelcachoddzia³ szczurowskiego gimnazjum,w którym El¿bieta Drewkope³ni³a funkcjê spo³ecznego wicedyrektora.- Trudno jest ³¹czyæ funkcjê dyrektorai nauczyciela ze wzglêdu nanawa³ prac administracyjnych, aprzecie¿ nie mog¹ na tym cierpieædzieci. Ale mimo ró¿nych problemówzawsze stara³am siê byæ cz³owiekiempogodnym. Cechowa³mnie ¿yciowy optymizm. Poniewa¿w dzieciñstwie nigdy nie przypuszcza³am,¿e bêdê nauczycielk¹, gdyni¹ zosta³am, nie traktowa³am pracyjako zarobku, ale jako pasjê.Przez wszystkie lata uczy³am g³ówniejêzyka polskiego, spo³ecznie pracowa³amw ZHP - prowadzi³amobozy, kolonie, opiekowa³am siêdru¿yn¹ harcersk¹. Wielk¹ radoœæsprawia³o mi, ¿e mog³am nieœæ pomocdzieciom i m³odzie¿y. Czêstotak¿e przychodzili do mnie ludzie starsi, prosili o pomoc,o jak¹œ radê. Dziœ, po odejœciu na emeryturê, brakuje mikontaktu z dzieæmi. D³ugo nie mog³am siê pogodziæ zmyœl¹, ¿e ju¿ nie wejdê do klasy, aby poprowadziæ lekcjê,porozmawiaæ z uczniami. Jednak¿e z perspektywy czasuwidzê, i¿ 41 lat w szkole to szmat czasu.Emerytowana dyrektorka z sentymentem wypowiadasiê o Marii Konopnickiej: - To by³ dla mnie wzór donaœladowania. Po zapoznaniu siê z jej utworami zrozumia³am,¿e by³a prawdziw¹ obroñczyni¹ biednych dzieciwiejskich i robotniczych. A przecie¿ bieda dzieciñstwaby³a mi tak bliska. W domu rodziców czêsto brakowa³onawet chleba. Przez ca³y ¿ycie wlok³y siê za mn¹ te doœwiadczenia.Jak sobie przypomnê to sieroctwo, to zbieraniek³osków zbo¿a na polu i przymieranie g³odem, tymbardziej zdajê sobie sprawê, jak wiele zawdziêczam moimnauczycielom.MAREK ANTOSZW ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 19


SportZABORÓW. II Gminny Turniej o Puchar Tadeusza ProciukaDru¿yny ze wszystkich szkó³Wywodz¹cy siê z Zaborowa Tadeusz Prociuk ci¹gle pamiêtao rodzinnej wiosce, chocia¿ wiêkszoœæ ¿ycia spêdzi³ zdala od niej. Publiczna Szko³a Podstawowa kolejny raz otrzyma³aod niego fundusze na organizacjê turnieju sportowego.W inauguracyjnej imprezie przed rokiem wziê³y udzia³cztery z szeœciu podstawówek, a obecnie wszystkie. Do³¹czy³ysiê równie¿ obydwa gimnazja.Zmagania na nowym boisku po³o¿onym w s¹siedztwieDomu Ludowego trwa³y kilka godzin. Zawodnicy zostalipodzieleni na trzy kategorie wiekowe. Najm³odsi znaleŸliSport w skróciesiê w grupie klas I-III szkó³ podstawowych, drug¹ kategoriêstanowili ch³opcy i dziewczêta z klas czwartych, pi¹tychi szóstych, a trzeci¹ – gimnazjaliœci.Niezwykle fascynuj¹cy przebieg mia³ turniej pi³ki no¿-nej. Do ostatnich chwil fina³owego meczu dru¿yn ze szkó³w Strzelcach Wielkich i Szczurowej nie by³o wiadomo, ktozostanie zwyciêzc¹. Decyduj¹cego gola zdoby³ Tomek Kijak,czym zapewni³ wygran¹ szczurowianom. Spotkanie zakoñczy³osiê wynikiem 2:1. W zwyciêskiej dru¿ynie pod czujnymokiem trenera-opiekuna Roberta Dzienia grali ponadto:Pawe³ Wojcieszek (bramkarz), Mariusz Caban, Marcin £oboda,Sebastian £oboda i Grzegorz Rêbacz.W siatkówce gimnazjalistów triumfowali gospodarze. Idziewczêta, i ch³opcy pokonali przedstawicieli PublicznegoGimnazjum w Szczurowej (dwa razy po 2:0), chocia¿ nieprzysz³o im to ³atwo. Zwyciêskie dru¿yny przygotowywa³nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Ufnalewski.W kategorii starszych klas szkó³ podstawowych do walkiprzyst¹pili koszykarze. Dru¿yny podzielono na dwie grupy.W pierwszej wygrali szczurowianie, natomiast w drugiej– uczniowie z podstawówki w Zaborowie. Fina³ przyniós³radoœæ gospodarzom, poniewa¿ wysoko (4:0) pokonaliSzczurow¹. W meczu o trzecie miejsce zawodnicy reprezentuj¹cyszko³ê w Woli Przemykowskiej okazali siê lepsiod uczniów ze Strzelec Wielkich.(r)ZABORÓW KONTRA UŒCIE SOLNESzeœæ dru¿yn reprezentuj¹cych szko³y podstawowe wziê-³o udzia³ w turnieju pi³karskim ch³opców z klas pierwszych,drugich i trzecich „Mini Euro ‘2003”. PublicznaSzko³a Podstawowa ze Szczurowej wystawi³a dwa zespo-³y. Po zaciêtej grze w finale zaborowianie wygrali z dru¿yn¹szko³y z Uœcia Solnego. Opiekunk¹ zwyciêzców by³aKrystyna Giza, uœcian – Jadwiga Rataj. Trzecie miejscewywalczyli uczniowie z Niedzielisk, czwarte i pi¹te – dru-¿yny ze szko³y w Szczurowej, szóste – Strzelce Wielkie.Puchary, dyplomy i medale wrêczali wójt Marian Zalewski,kierownik Zespo³u Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli UrzêduGminy El¿bieta G¹dek oraz Stanis³aw W¹do³owski –so³tys wsi Sczurowa.WSZYSCY GRAMY W PI£KÊ NO¯N¥We wrzeœniu gimnazjaliœci potykali siê ze sob¹ w Turniejuo Puchar Wójta Gminy Szczurowa. Zgodnie z has³emimprezy „Wszyscy gramy w pi³kê no¿n¹” obydwagimnazja wystawi³y dru¿yny ch³opców i dziewczyn. Wobydwu kategoriach wygrali reprezentanci PublicznegoGimnazjum w Zaborowie (opiekun Andrzej Ufnalewski)i to oni zdobyli g³ówne nagrody – puchary wrêczane przezszefa gminy. Turniej rozegrany zosta³ na stadionie wSzczurowej.20CZ£OWIEK-REKORD Z BIA£ORUSIPrzed uczniami szkó³ Szczurowej i Zaborowa wyst¹pi³Jurij Ziniewicz z Bia³orusi, znany jako cz³owiek-rekord.W programie „Mo¿liwoœci organizmu ludzkiego” zaprezentowa³nieprzeciêtn¹ wytrzyma³oœæ i sprawnoœæ fizyczn¹.Demonstrowa³ m.in. chodzenie po szkle i ostrzachszabel, wbijanie gwoŸdzi rêk¹ i umiejêtnoœæ wytrzymywaniapod naciskiem du¿ych ciê¿arów.PUCHARY W GIMNAZJUMDwa turnieje zorganizowa³ w szkolnej sali gimnastycznejUKS „Start”. O Puchar Dyrektora Publicznego Gimnazjumw Szczurowej Marka Antosza walczy³o dziesiêædru¿yn uniholejowych. Zwyciê¿yli ch³opcy z klasy Ia:Pawe³ Jarosz, Mateusz Tracz, Bart³omiej £oboda i ZbigniewLipchardt.Siatkarze i koszykarze z dwóch gimnazjów grali o PucharWicedyrektora Lucyny Gut. Trofeum pojecha³o doZaborowa, poniewa¿ w obydwu dyscyplinach lepsi okazalisiê uczniowie tamtejszej szko³y. Zwyciêsk¹ grupêtworzy³y: Monika Majka, Monika Cierniak, PaulinaM¹drzyk, Paulina Kamysz, Anna Majka, Ma³gorzataKotwa, Arkadiusz Kuliszewski, Krystian Dadej, AdrianCebula, Józef Pasierb, Mateusz WoŸniczka, Piotr Mê¿-czyzna, £ukasz GwóŸdŸ, £ukasz Ciaciura.W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003


Pogl¹dyKa¿dy sportowiec jest zobowi¹zany do dbania o godnoœæ swego trudu i wysi³kuChrzeœcijañski wymiar sportu (1)Omawiaj¹c postawione w temacie niniejszego opracowaniazagadnienie, pozwoli³em sobie oprzeæ siê nanajbardziej wiarygodnym Ÿródle, jakim jest nauczaniePiotra naszych czasów, Jana Paw³a II. Trudno nie zauwa¿yæ,¿e we wszystkich homiliach, wyst¹pieniach, rozmowach,a nawet gestach Ojca Œw. w¹tek religijny zespalasiê z indywidualnym i spo³ecznym. S¹ one przepe³nionemyœl¹ humanistyczn¹ i personalistyczn¹, autentyczn¹trosk¹ o cz³owieka, w której zasady etyczne,takie jak: pokój, wolnoœæ, prawda, braterstwo, odpowiedzialnoœæ,mi³oœæ odgrywaj¹ role fundamentaln¹, dalecewa¿niejsz¹ ni¿ dobra materialne, zysk, pomyœlnoœæ finansowaitp. Papie¿a œmia³omo¿na nazwaæ niedoœcignionympiewc¹ piêkna, pokoju, szlachetnoœcii dobra. Te wartoœci pragniezaszczepiæ „ludziom dobrej woli”.Tak¿e sportowcom.Karol Wojty³a sam je realizowa³od najm³odszych lat. Trudnonie wspomnieæ o jego licznychzwi¹zkach ze sportem. Jakouczeñ najczêœciej wystêpowa³ wmeczach pi³karskich na bramce.Fascynowa³y go górskie wêdrówki,kajakowe sp³ywy i jazda nanartach. Po wyniesieniu na TronPiotrowy nieustannie zaskakiwa³swoje najbli¿sze otoczenie sportowymipomys³ami i wyczynami; codziennie gimnastykowa³siê, du¿o biega³, spacerowa³, jeŸdzi³ na nartach ip³ywa³. Poleci³ wybudowanie basenu w Castel Gandolfo.Na pytanie, czy warto realizowaæ tak kosztown¹ inwestycjê,Papie¿ odpowiedzia³, ¿e jego pogrzeb „poci¹gnieza sob¹ o wiele wiêksze wydatki. Papie¿ musi byæ sprawnyi zdrowy”. Dzisiaj, na miarê swych mo¿liwoœci, równie¿stara siê dbaæ o swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. Jeœli pozwolimu czas chêtnie ogl¹da mecze pi³karskie w telewizji.Bardzo czêsto spotyka siê z ró¿nymi grupami sportowymi(ostatnio z reprezentacjami pi³karskimi Polski iW³och). Trudnym do przecenienia jest jego wk³ad w rozwójzaplecza filozoficzno-teologicznego dla katolickiej wizjisportu. Praktyka sportowa Jana Paw³a II oraz jego teoretycznydorobek w tym zakresie s¹ œwiadectwem niebywa³ejzgodnoœci czynu i myœli, bezpoœredniego uczestnictwaw sporcie, rozwa¿añ teoretycznych oraz rozwojuintelektualnego i duchowego. Z tego te¿ wzglêdu jest onwzorem osobowym, jeszcze mo¿e niezbyt œmia³o wykorzystywanymprzez nauczycieli i wychowawców sportowych,do prowadzenia procesu wychowania wœród dziecii m³odzie¿y w kulturze fizycznej i do kultury fizycznej.S³owa Ojca Œw. skierowane do ludzi sportu stanowi¹potwierdzenie aprobatywnego patrzenia przez Koœció³ nasport. W nich uwypuklona zosta³a kwestia zwi¹zana z wychowawczymi,kulturowymi, spo³ecznymi i duchowymiwalorami sportu. Ojciec Œw., gdy mówi o sporcie, to nie mana myœli jego codziennej praktyki, w której wystêpuj¹ zjawiskapozytywne i negatywne, ale chodzi mu o pewien „archetypsportu”, jego idealny wymiar, pewien wzór, którystanowi inspiracjê i cel ludzkich d¹¿eñ. Ani rzeczywistycz³owiek, uwik³any w ró¿norodne sytuacje spo³eczne niejest idea³em, ani te¿ sport, który organizuj¹ grzeszni przecie¿ludzie, nie mo¿e pretendowaæ do miana doskona³ego.Wszystkie pozytywne cechy sportu maj¹ charakter potencjalny,co oznacza, ¿e cz³owiek mo¿e je wyzwoliæ i realizowaæ.W zwi¹zku z powy¿szym odpowiedzialnoœæza przysz³oœæ sportuspoczywa na wszystkich jegouczestnikach, od jego organizatorówzaczynaj¹c, a na najm³odszychsportowcach koñcz¹c.¯ycie sportowca nie tylko sk³adasiê z sukcesów, zwyciêstw,uœmiechów, radoœci, wywiadów telewizyjnychoraz podziwu i szacunku.Sukcesy s¹ najczêœciejefektem d³ugiej, wytê¿onej pracy.Sportowiec musi zmagaæ siê zprzeró¿nymi przeciwnoœciamilosu. Wszystko to powoduje pewienrodzaj cierpienia, które wteologicznej interpretacji ma tak-¿e swoje pozytywne strony, bo uszlachetnia cz³owieka,zw³aszcza gdy jest ono drog¹ do sprawiedliwoœci, prawdyi realizacji cz³owieczeñstwa. Papie¿ mówi, ¿e cierpieniejest „najwy¿sz¹ prób¹ godnoœci cz³owieka w obliczu Boga.W tej próbie cz³owiek odnosi zwyciêstwo”. Dlatego te¿ „b³ogos³awienis¹ ci, którzy cierpi¹ z powodu trwania w sprawiedliwoœcii prawdzie”. Dotyczy to w ca³ej rozci¹g³oœcisportu i tych ludzi, którzy musz¹ znosiæ przekupstwo, oszustwa,chuligañstwo, brutalnoœæ, sztuczny doping itp. Papie¿mówi wyraŸnie: „Serdecznie pozdrawiam sportowców,którzy mimo trudnoœci i cierpienia pragn¹ daæ wyrazmocy cia³a i ducha”. S³owa te nie tylko odnosz¹ siê douczestników Olimpiady M³odzie¿y Niepe³nosprawnej, chocia¿do nich bezpoœrednio by³y skierowane.Dzisiejszy, skonfliktowany œwiat potrzebuje ludzi pokoju.Takich potrzebuje tak¿e sport, bo przecie¿ i tutajoczekuje siê siewców zgody i wzajemnego poszanowania.Tylko wtedy sport bêdzie móg³ byæ wzorem dla innychdziedzin ¿ycia oraz s³u¿yæ swoim doœwiadczeniemw rozwi¹zywaniu problemów natury nawet globalnej.Taki sport bêdzie stanowi³ praktyczne wype³nienie coubertinowskiejidei olimpizmu i bêdzie nosi³ znamionadzia³alnoœci na wskroœ humanistycznej.ks. WIES£AW MULTANW ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 21


Co s³ychaæ, so³tysieStanis³aw W¹do³owski – so³tys Szczurowej: - Ostatniozakoñczony zosta³ remont Domu Ludowego na W³oszynie– nowa elewacja, malowanie wewn¹trz, ocieplenie sufitustyropianem oraz wymiana okien na plastikowe. Przygotowujemysiê do remontu pa³acu centrum Szczurowej. Powsta³ydwa place zabaw dla dzieci. Jeden w rejonie przedszkola,drugi przy sali tañca. Drewno do wykonania huœtaweki innych elementów przekaza³ poprzedni Zarz¹d WspólnotyLeœnej. Mamy ju¿ wszystkie dokumenty dotycz¹ce budowyposterunku policji, wkrótce rozpoczniemy wykopy podfundamenty. Wszystkie wspomniane inwestycje s¹ wykonywaneprzy wsparciu wójta i Urzêdu Gminy. Buduje siê tak-¿e plebania. Najwiêkszym zmartwieniem jest dla mnie starzeniesiê naszej spo³ecznoœci. Ale mam nadziejê, ¿e dziêkinowemu planowi zagospodarowania wsi, który zosta³ sporz¹dzony,zaczn¹ siê u nas osiedlaæ i budowaæ m³odzi ludziei dziêki temu wzroœnie przyrost naturalny.Tadeusz Habura – so³tys Rylowej: - W pierwszej kolejnoœciwyremontowana zosta³a œwietlica, w której mieœcisiê gminna si³ownia. Wykonano oœwietlenie przy drodzegminnej. Trwa budowa stadionu sportowego, na ukoñczeniujest trybuna z zadaszeniem. Je¿eli warunki atmosferycznepozwol¹, w tym roku bêdzie jeszcze ogrodzenie. Wcentrum wsi zosta³ przykryty rów, gdzie w przysz³oœci jestplanowany parking. Sprzedaliœmy kawa³ek gruntu nale¿¹cegodo Wspólnoty Pastwiskowej, a pieni¹dze w ca³oœci zostan¹przeznaczone na wodoci¹gowanie Rylowej – jest ju¿gotowy projekt tej inwestycji, zosta³y z³o¿one wnioski o pozyskanieœrodków z Unii Europejskiej.Franciszek Bab³o – so³tys Zaborowa: - Wnêtrze zaborowskiegokoœcio³a zosta³o poddane generalnej renowacji– nowa polichromia, o³tarz. Dla poprawy estetyki centrumwsi oczyszczono i przebudowano staw przy drodze w kierunkuKwikowa. Cmentarz ¿o³nierzy poleg³ych podczaspierwszej wojny œwiatowej zosta³ odnowiony – naprawionoogrodzenie, przy u¿yciu specjalnych œrodków przeprowadzonorenowacje kwater wojskowych, a by³o to finansowane zfunduszy gminnych. Szko³a ma now¹ elewacjê.Stanis³aw Tabor – so³tys Do³êgi: - Po³o¿ono nowanak³adkê bitumiczn¹ na drodze gminnej ko³o dworu, ok.600m. Prowadzone by³y bie¿¹ce remonty dróg o nawierzchniachbitumicznych i ¿u¿lowych. Powsta³o asfaltowe boiskodo gry w pi³kê rêczn¹ za remiz¹.Józef Golonka - so³tys Pojawia: - Zdecydowanie najwa¿niejszymwydarzeniem dla naszej wioski w mijaj¹cymroku by³o wodoci¹gowanie. Prace zakoñczy³y siê w sierpniu.Wykonano 92 przy³¹cza, przy czym dziesiêæ osób zg³osi-³o chêæ pod³¹czenia siê do wodoci¹gu w ostatniej chwili,poniewa¿ w wielu przydomowych studniach zabrak³o wody.Janina Œwiadek - so³tys Kwikowa: - Przenieœliœmyœwietlicê wiejsk¹ z Domu Ludowego do remizy OSP, którajest po generalnym remoncie. Zakupiliœmy pi³ki i grê zrêcznoœciow¹dla dzieci, które tam przychodz¹. By³ te¿ remontdrogi do rampy, stanowi¹cej dojazd do pól.Zdzis³aw Cholewa – so³tys Górki: - Bardzo wa¿n¹inwestycj¹ by³a budowa drogi asfaltowej z Górki do KopaczyWielkich. Ponadto by³o sporo pracy przy remizie OSP.Zrobiono now¹ elewacjê – otynkowano budynek. Na plac22przy remizie nawieziono ziemi, a dooko³a zosta³ po³o¿onychodnik. Dzieci ciesz¹ siê z nowego placu zabaw.Wies³aw Noga - so³tys Ksiê¿ych Kopaczy: - Utwardzonodrogê, która biegnie w kierunku wschodnim od g³ównejdrogi wiejskiej. Wieœ zosta³a ujêta w projekcie budowywodoci¹gu, Urz¹d Gminy z³o¿y³ w tej sprawie wnioski ofundusze z SAPARDU-u.Alfred Siudut – so³tys Kopaczy Wielkich: - G³ównyproblem nêkaj¹cy ludzi to wysychaj¹ce studnie, ale w gminiejest ju¿ przygotowany projekt wodoci¹gowania. Drogi –uzupe³niono ubytki przed zim¹. Z tragiczniejszych spraw –na pocz¹tku listopada spali³ siê jeden dom, co dla naszejma³ej wioski jest spor¹ strat¹.Kazimierz Tyrcha – so³tys Woli Przemykowskiej:- Najwa¿niejszym wydarzeniem ostatnich miesiêcy by³o zakoñczeniei oddanie do u¿ytku wyremontowanej remizy OSPw Natkowie po³¹czone z gminnymi do¿ynkami. Natomiast wzakresie drogownictwa uda³o siê ze œrodków rekultywacyjnychwykonaæ remont 1300 m drogi gminnej ³¹cz¹cej na skrótyKsiê¿e Kopacze z Wol¹ Przemykowsk¹, przez pola zwane Stod³ami.Sukcesem zakoñczy³ siê letni Przegl¹d Szkolnych Zespo³ówFolklorystycznych, w którym uczestniczy³o ponad 300„krakowiaków” i „krakowianek”. Staramy siê o poprawê nawierzchnina drodze z Zam³ynia do Woli Œredniej oraz modernizacjêwa³ów Wis³y i Uszwicy, na co Wojewódzki Zwi¹zekMelioracji przygotowa³ ju¿ dokumentacjê.Bogdan Czachór – so³tys Rz¹chowej: - Przyst¹piliœmydo budowy wodoci¹gu. Istnieje ju¿ Komitet Wodoci¹gowaniawsi Rz¹chowa. Przygotowywane s¹ plany tej inwestycji.Bêdziemy pod³¹czeni do wodoci¹gu ze strony Górki iod Szczurowej. Poza tym mamy du¿e problemy z drog¹,która przebiega przez wioskê. Od czasu, gdy zosta³ wybudowanymost, wzrós³ ruch ciê¿kich samochodów, mimo znakówograniczaj¹cych tona¿. Jak d³u¿ej tak bêdzie, to ulegnieca³kowitej dewastacji. Czekamy na budowê nowej drogiod mostu w kierunku Brzeska, która przebiegaæ bêdzienow¹ tras¹.Jan Kapusta – so³tys Strzelec Ma³ych: - Mamy nowychodnik przy drodze wojewódzkiej od szko³y do skrzy¿owaniaz drog¹ wiod¹c¹ ze Strzelec Wielkich. Bêdzie remontowanyDom Ludowy. Nied³ugo zakoñczy siê zasypywaniestawu w centrum wsi, rozpoczniemy budowê parkingu namiejscu zburzonego budynku gospodarczego i stodo³y.Prawdopodobnie rozpoczniemy te¿ budowê ma³ego odcinkakanalizacji. Jest ju¿ wykonana dokumentacja i z³o¿onywniosek o budowê magistrali wodoci¹gowej w naszej wsi.Andrzej Maj – so³tys D¹brówki Morskiej: - Wyremontowanyzosta³ odcinek drogi w Ma³ej Dabrówce. Chcielibyœmy,aby w przysz³oœci uda³o siê tam po³o¿yæ nawierzchniêbitumiczn¹. Wymalowano œwietlicê i inne pomieszczenia,wybudowano piec.Jan PowroŸnik – so³tys Popêdzyny: - Zrobione zosta³outwardzenie drogi w kierunku Barczkowa o ³¹cznejd³ugoœci ok. 400 m. Projektant uzgadnia przebieg magistraliwodoci¹gowej.Stanis³aw ¯elazny – so³tys Barczkowa: - Budynekwiejski po dawnej szkole podstawowej ma now¹ elewacjê,zosta³ z zewn¹trz pomalowany. Jest tam teraz œwietlica,W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003


s³u¿y tak¿e mieszkañcom, gdy trzeba zorganizowaæ zebraniewiejskie. Mamy problem ze z³ym stanem drogi powiatowejz Uœci Solnego do Barczkowa.Gra¿yna Gadowska – so³tys Uœcia Solnego: - Powsta³Komitet Wodoci¹gowania Wsi Uœcie Solne, aktualniemieszkañcy wp³acaj¹ pieni¹dze. W trakcie budowy jest chodnikprzy drodze wojewódzkiej.Z kolei Stanis³aw P³achno, komendant jednostki OSPpowiedzia³ nam: - Zakupiony zosta³ samochód stra¿acki.Pieni¹dze otrzymaliœmy od sponsorów (Kó³ko Rolnicze i Spó³dzielnia„Samopomoc Ch³opska” w Uœciu Solnym), jak równie¿z gminy – 40 proc. potrzebnej sumy. Remontowana jestremiza. W Urzêdzie Gminy otrzyma³em zapewnienie, ¿e zbud¿etu samorz¹du zostan¹ zakupione materia³y do remontuczêœci gara¿owej.Dowiedzieliœmy siê równie¿, ¿e w Szkole Podstawowejwymalowano korytarz i zaadaptowano jedn¹ z sal lekcyjnychna salê æwiczeñ. Wyremontowano budynek gospodarczyna dzia³ce gminnej. Ustalone zosta³y warunki dostarczaniawody od strony magistrali ze Szczurowej do granicyz gmin¹ Rzezawa. Do koñca roku zostanie wykonana dokumentacjana magistralê wodoci¹gow¹ do Uœcia, Barczkowai Popêdzyny. Mimo i¿ rozpoczêty chodnik przy drodze wojewódzkiejjest zadaniem Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg, gminazakoñczy³a budowê blisko 150 m tego¿ chodnika. Z pomoc¹gminy wykonywane s¹ prace przy parkingu obokOœrodka Zdrowia. Ponadto wykonano nawierzchniê bitumiczn¹na drodze w przysió³ku Dalsze £ony. W przysz³ymroku w Uœciu planowane s¹ obchody Œwiêta Soli.Edward Zabiega³a – so³tys Strzelec Wielkich: -Œwietlica zosta³a wymalowana i pomieszczenie, w którymch³opaki graj¹ w ping-ponga. Piêknie prezentuje siê budynekszko³y z nowym ociepleniem i elewacj¹ oraz placemzabaw dla dzieci. Trwa budowa koœcio³a. Ostatnio z zewn¹trzob³o¿yliœmy œwi¹tynie ceg³¹, zrobione zosta³o ogrzewaniegazowe i wylewka. W budynku plebanii prace zbli¿aj¹siê ku koñcowi, po³o¿yliœmy ju¿ p³ytki.Andrzej Fio³ek – so³tys Wrzêpi: - W szkole wykonanoremont pomieszczeñ na salê æwiczeñ oraz zrobiono now¹scenê dla wystêpów dzieci. W remizie stra¿ackiej przebudowanopomieszczenie so³tysa, w którym mog¹ siê odbywaæma³e zebrania wiejskie – by³a wymiana stolarki okiennej,malowanie, po³o¿ono p³ytki pod³ogowe, wymalowano te¿œwietlicê wiejsk¹. Na drodze zwanej „zatok¹” po³o¿ono 180m asfaltu.Jerzy M³ynarczyk – so³tys Rajska: - Na krótkimodcinku drogi wykonane zosta³o utwardzenie nawierzchniemulsj¹ bitumiczn¹. Po³o¿ono ponad 300 m 2 kostkibrukowej na placu przy kaplicy. Wiêkszoœæ pieniêdzy naten cel przekaza³a amerykañska Polonia, ale by³y tak¿eofiary od parafian. W r. 2004 planujemy obchody 50-lecia naszej jednostki OSP i poœwiêcenie samochodustra¿ackiego.Boles³aw Skura – so³tys Niedzielisk: - Gminny LudowyZespó³ Sportowy od jesieni ma ju¿ szatniê, któr¹ zorganizowanopo zaadaptowaniu znajduj¹cego siê w pobli¿uboiska budynku po zlewni mleka. Rozpoczê³a dzia³alnoœæœwietlica œrodowiskowa. Gmina zakupi³a dzia³kê w s¹siedztwieszko³y i bêdzie ona przeznaczona dla potrzeb uczniównaszej podstawówki.Stanis³awa G³adysz – so³tys Rudy-Rysia: - Trwa³yprace wykoñczeniowe piêtra remizy OSP. Po³o¿ono p³ytkiceramiczne w sanitariatach i kuchni oraz wykonano posadzki(parkiet w czêœci tanecznej sali). Pomalowano uprzedniopo³o¿one p³yty regipsowe. Bêdzie zak³adane oœwietlenieprzy g³ównej drodze.Z ¿ycia PoloniiJubileusz Zwi¹zku Klubów Polskich21 wrzeœnia w Chicagoœwiêtowano 75-leciepowstania Zwi¹zku KlubówPolskich. Z tej okazjidzia³aczom polonijnymwrêczone zosta³y okolicznoœciowedyplomy.Od lewej stoj¹: prezesZwi¹zku KlubówPolskich Edward Mika,p. £abno, Stanis³awKozio³, prezes KlubuWola PrzemykowskaJózef Babicz, TadeuszPapuga, Józef Wojnicki,Tadeusz Kaganek,prezes Klubu Do³ê¿anW³adys³aw Sowa, Aleksander Niemczura, RaymondNaraz, Antoni Wodka, prezes Towarzystwa StrzelceWielkie Julian Walas, wiceprezes ZKP Teresa Buck-ner. Siedz¹ od lewej: Stanis³awa Latuszek, Emilia Kieparda,Ludomira Sikorska, Stefania Kamiñska, Zdzis³awaLipiñska. (r)W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 23


Pytania na czasieRozmowa z wójtem Marianem ZalewskimWIÊCEJ MIEJSC PRACYRed.: - Jaka jest szansa budowy sortowni wrazze sk³adowiskiem odpadów na terenie naszej gminyw sytuacji, gdy nie uda³o siê sfinalizowaæ sprawyze wspólnot¹ gruntow¹ w Zaborowie?Wójt: - G³ównym celem budowy sortowni i sk³adowiskaodpadów jest obni¿enie kosztów ponoszonych przezmieszkañców za wywóz worków ze œmieciami, które odbieraFirma „Konbud”. Oprócz Zaborowa rozmowy prowadzimyz Pojawiem i mam nadziejê, ¿e zakoñcz¹ siêone sukcesem. Tym bardziej, ¿e pracê przy sortowaniuodpadów w pierwszej kolejnoœci znajd¹ w³aœnie mieszkañcytej wsi. Obecnie firma odwozi œmieci na sk³adowiskow rejonie Olkusza po wstêpnym ich sortowaniu. Maj¹cw³asn¹ sortowniê i sk³adowisko, koszty bêd¹ zdecydowanieni¿sze, a ponadto do zwo¿enia worków z poszczególnychmiejscowoœci bêdziemy mogli zatrudniæ mieszkañcównaszej gminy, a nie Bochni, jak ma to miejsceobecnie.Red.: - Je¿eli mówimy o nowych miejscach pracy,to czy coœ siê poprawia w tym zakresie chocia¿byw porównaniu z rokiem ubieg³ym?Wójt: - Po raz pierwszy na szerok¹ skalê realizowaliœmyprogram „Bezpieczny wa³”. 30 mieszkañców przezpó³ roku pracowa³o przy koszeniu i oczyszczaniu z zakrzaczeniawa³ów Wis³y oraz innych rzek. By³o to mo¿liwew ramach umowy zawartej z marsza³kiem województwai Urzêdem Pracy dotycz¹cej wspomnianego programu.Mia³em obawy, czy to przedsiêwziêcie uda siê zrealizowaæ,poniewa¿ warunkiem przekazania pieniêdzy nawyp³aty dla pracowników by³o protokolarne odebranierobót przez inspektora nadzoru Wojewódzkiego Zarz¹dyMelioracji. Œciœle okreœlone area³y (30 hektarów wa³ówmiesiêcznie) musia³y byæ bowiem wykoszone i oczyszczone,bez wzglêdu na warunki atmosferyczne lub np. zwolnienialekarskie zatrudnionych. Jednak dziêki dobrejpostawie pracuj¹cych na wa³ach, z wyj¹tkiem mo¿e dwóchprzypadków, oraz w³aœciwej koordynacji prac przez kierownikawydzia³u in¿. Reginê Wilaszek i pracownikówUG, wszystko przebieg³o dobrze, za co nale¿y siê szczególnepodziêkowanie pracuj¹cym na wa³ach. Dziêki temuzaistnia³y przes³anki do organizacji podobnych robót wnastêpnych latach.Wœród innymi przyk³adów nale¿y wymieniæ zatrudnieniekilkunastu mieszkañców gminy przy robotachbudowlanych ubojni na W³oszynie, która po uruchomieniuda pracê ponad 40 ludziom. Pó³produkty z W³oszynawywo¿one bêd¹ g³ównie do Tarnowa. Ponadto w bie-¿¹cym roku kilkanaœcie nowych miejsc pracy powsta³o wbudynku pawilonu „Lewiatan” w Szczurowej, jak równie¿prê¿nie rozwijaj¹cej siê firmie piekarniczej Zdzis³awaWolszy w Rudy-Rysiu. Firma ta zdoby³a miano najlepszejpiekarni w powiecie podczas obchodów „Œwiêciechleba ’2003”.Red.: - Du¿o kontrowersji wywo³a³a informacja,¿e na wniosek w³adz Brzeska uchylono czêœæ decyzjilokalizacyjnej planowanego wêz³a autostrady.Kierowcy chc¹cy zjechaæ z przysz³ej autostradyna pó³noc, czyli w kierunku Szczurowej i Borzêcina,musieliby skrêciæ na po³udnie, a nastêpniepokonywaæ ulice Brzeska i stary wiadukt wS³otwinie. Inna bowiem mo¿liwoœæ zjechania wkierunku pó³nocnym powodowa³aby w³¹czenie siêdo drogi powiatowej wiod¹cej do Rzezawy.Wójt: - Sprawa wysz³a na jaw w momencie przygotowaniadokumentacji koncepcyjnej budowy drogi z Koszycprzez Szczurow¹ do Brzeska i kwestii po³¹czenia jejz autostrad¹ na zlecenie gmin i Zarz¹du Dróg Wojewódzkichw Krakowie. Problem dotyczy³ tego, czy zjazdna pó³noc z autostrady budowany bêdzie za pieni¹dzepañstwowe przeznaczone na autostradê, czy te¿ za pieni¹dzesamorz¹dów, co wyd³u¿y³oby w czasie i utrudni³orealizacjê inwestycji w kierunku Szczurowej. Zaraz pouzyskaniu tej informacji nawi¹za³em kontakt z senatoremMieczys³awem Miet³¹. Na jego wniosek spotkaliœmysiê z dyrektorem Rabciakiem, szefem Krakowskiego Oddzia³uGeneralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Po przedstawieniu naszych argumentów i przegl¹dniêciudokumentacji uzyskaliœmy zapewnienie, ¿e pomimostanowiska zaprezentowanego na wczeœniejszym spotkaniuw Brzesku, Generalna Dyrekcja wyra¿a zgodê naprzekazanie samorz¹dowi województwa œrodków finansowych.Bêd¹ one równe wysokoœci kosztów pierwotnieprojektowanego zjazdu i przeznaczone na budowê po³¹czenianowo projektowanej drogi w kierunku Szczurowejz wêz³em autostrady. Po dwóch tygodniach uzyskaliœmyinformacjê od in¿. Marty Maj, zastêpcy dyr. Zarz¹duDróg Wojewódzkich, z której wynika, ¿e jest ju¿ wprzygotowaniu wstêpnie uzgodniony dokument porozumieniaz Generaln¹ Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.Reasumuj¹c stan obecny sprawy dodam, ¿e wUrzêdzie Gminy prowadzone jest postêpowanie o wydaniedecyzji o warunkach zabudowy nowej drogi na podstawiedokumentacji i wniosku ZDW w Krakowie. Marsza³ekwojewództwa ma³opolskiego zg³osi³ wniosek doprogramu operacyjnego na lata 2004-2006 dotycz¹cybudowy tej drogi na odcinku od Koszyc przez Szczurow¹do skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ w kierunku Wygody(za Niedzieliskami). Ponadto przygotowuje na lata2006-2008 budowê odcinka z Rudy-Rysia do wêz³a autostrady.DGDK i A zleca obecnie dokumentacjê na budowêwêz³a autostrady w Brzesku, co ³¹cznie z informacjamiprasowymi pozwala wierzyæ, ¿e w r. 2008 r. zostanieoddany do u¿ytku odcinek autostrady pomiêdzy Wieliczk¹i Brzeskiem.Red.: - Z informacji, które dotar³y do Redakcji,wynika, ¿e na posiedzeniu szczurowskiego zarz¹-24W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003


du Sojuszu Lewicy Demokratycznej pad³o pytanieskierowane do senatora Mieczys³awa Miet³y:czy zosta³a przeprowadzona kontrola podleg³egogminie Zak³adu In¿ynieryjno-Budowlanego, którydzia³a³ do koñca 2001 r.?Wójt: - Ja równie¿ przypadkiem o tym siê dowiedzia³emi zaraz potem poinformowa³em senatora, ¿e kontrolêprzeprowadzili inspektorzy Urzêdu Skarbowego zBrzeska w dniach od 16 do 23 stycznia 2002 r. Kontrolata nie wykaza³a ¿adnych nadu¿yæ.Red.: - Czy jest szansa na poprawê stanu chodników,a wiêc i bezpieczeñstwa przy drogach powiatowych?Wójt: - Po kilkunastu interwencjach, w tym równie¿dziêki przewodnicz¹cemu Komisji Bud¿etu i FinansówRady Powiatu Brzeskiego Markowi Antoszowi, powiatprzygotowa³ propozycjê organizacji robót. Pomimo ¿ebudowa i utrzymanie tych chodników jest wy³¹cznymobowi¹zkiem powiatu, widz¹c brak dzia³añ w tym zakresiegmina Szczurowa w ramach czêœci œrodków przeznaczonychna zadania w³asne, jak wodoci¹gowanie,utrzymanie szkó³, dróg gminnych itp., zdecydowa³a siêwstêpnie zadeklarowaæ partycypacjê w wysokoœci 51 proc.wartoœci prac przy modernizacji lub budowie chodnikówprzy oœmiu odcinkach dróg powiatowych. Czy powiatznajdzie pozosta³e 49 proc. œrodków finansowych, nie jestemw stanie powiedzieæ, choæ ju¿ najwy¿szy czas, abynareszcie zaprzestaæ w powiecie brzeskim stosowanianegatywnej praktyki zabierania pieniêdzy z subwencjidrogowej i przeznaczania na inne cele.Red: - I na koniec sprawa œwiadczeñ medycznychw Szczurowej. Dlaczego, Pana zdaniem, lekarzeprzybyli m.in. z Borzêcina, Gnojnika i Zaborowapodczas spotkania zorganizowanego 25 listopadabr. przez kierowniczkê Oœrodka Zdrowia wSzczurowej, tak ostro wystêpowali przeciwkowprowadzanym przez gminê zmianom w dzia³alnoœcitego oœrodka? Zmianom - maj¹cym na wzórWojnicza - podwy¿szyæ poziom œwiadczeñ? Przecie¿zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnymprzeprowadzanie takich zmian to wy³¹czne zadaniegminy. A docelowe zwiêkszenie iloœci lekarzy,przyjmowanie raz w tygodniu pacjentów przezurologa, laryngologa, reumatologa, ginekologa,neurologa, comiesiêczne konsultacje okulistyczne,codzienne pobieranie materia³u do badañ analitycznychi wykonywanie analityki dla POZ, przywróceniedzia³alnoœci gabinetu rehabilitacji, zmianaœwiadczeñ ca³odobowej opieki medycznej itp.to chyba dzia³ania korzystne i oczekiwane przezpacjentów...Wójt: - Wydaje siê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ takiego zachowaniajest obawa, i¿ ich pacjenci zaczn¹ przenosiæ siêdo POZ w Szczurowej i w konsekwencji mo¿e to wymusiæzbli¿enie zakresu œwiadczonych us³ug w ich placówkachmedycznych do poziomu Szczurowej czy Wojnicza.Red.: - Dziêkujê za rozmowê.GRZEGORZ WIADOMSKIKultura i wypoczynekWypowiedŸ Grzegorza Zarycha, dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i SportuSezon na œwietliceCorocznie w ró¿nychwsiach gminy Szczurowaod listopada rozpoczynaj¹dzia³alnoœæ œwietlice sezonowe.Dobre zaplecze wpostaci budynków w wiêkszoœciwiosek umo¿liwiaGminnemu Centrum Kultury,Czytelnictwa i Sportuuruchomienie w okresiezimowym 14 dodatkowychDyrektor Grzegorz Zarych œwietlic oprócz sta³ych,dzia³aj¹cych w Szczurowejoraz przy bibliotekach w Uœciu Solnym, Do³êdze, Zaborowie,Woli Przemykowskiej i Pojawiu. W bie¿¹cym rokusezonowe œwietlice otwarto 14 listopada. G³ównym celemjest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m³odzie¿y,stworzenie mo¿liwoœci czynnego wypoczynku – w œwietlicachmo¿na graæ w bilard, tenis sto³owy, gry stolikowe.Osoby prowadz¹ce œwietlice organizuj¹ ró¿ne konkursy iokolicznoœciowe spotkania z ciekawymi ludŸmi. Dzia³al-noœæ œwietlic to alternatywa wzglêdem innych form spêdzaniaczasu przez m³odzie¿y, czyli ze spo¿ywaniem alkoholui stosowaniem ró¿nych u¿ywek.Osoby prowadz¹ce œwietlice sezonoweGminnego Centrum KulturyBarczków – Katarzyna MadejDabrówka Morska – Maria CierniakGórka – Agnieszka MikuœKwików – Mariola WróbelNiedzieliska – Renata ZiejaRajsko – Urszula Œwi¹tekRudy-Rysie – Zdzis³awa StachuraRylowa – Miros³aw Œwi¹tekStrzelce Ma³e – Ma³gorzata MajStrzelce Wielkie – Beata Zió³kowskaSzczurowa-W³oszyn – Magdalena KamyszWola Przemykowska-Zam³ynie – Marzena PolakWola Przemykowska-Natków – Danuta WilkWrzêpia – Anna PolichtW ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 25


Czas minionyHistoria Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Do³êdzePocz¹tki w czasach GalicjiDo³êska stra¿ za³o¿ona zosta³a na mocy zarz¹dzeniaw³adz austriackich z roku 1902. Jej pierwszym organizatoremby³ ówczesny wójt gromady Do³êga Józef Rzepka.Inicjatywa powstania jednostki wy³oni³a siê z potrzebyzorganizowanej ochrony mienia podczas klêsk ¿ywio³owychoraz zdarzeñ losowych. Pocz¹tkowo wyposa¿eniemstra¿aków by³y tylko wiadra i rêczne sikawki.W r. 1921 wróci³ ze Stanów Zjednoczonych AndrzejSowa. Zosta³ nowym wójtem. Dziêki jego staraniom, którychefektem by³o pozyskanie ofiarodawców zza oceanu,zakupiono jedenaœcie mundurów oraz konn¹ sikawkêrêczn¹. Podczas akcji gaszenia po¿aru przy jej obs³udzepracowaæ musia³o oœmiu stra¿aków. Wówczas to funkcjêkomendanta pe³ni³ Wojciech Kijak, a prezesa - Jan Kijak.W 1925 r. komendantem zosta³ Antoni Olender, natomiastprezesurê przej¹³ Jan P³achno. W praktyce pe³nilioni swoje funkcje tak¿e podczas okupacji, mimo ¿eformalnie w owym okresie dzia³alnoœæ wszelkiego typupolskich organizacji by³a zakazana.Rok po zakoñczeniu wojny komendant Olender wyjecha³na Ziemie Odzyskane. Przez krótki czas zastêpowa³go Marcin Jarosz. Do r. 1955 trwa³a na tym stanowiskurotacja. Kolejno komendantami byli Jan Gofron,Andrzej St¹siek i Antoni Kowalczyk. Ale mimo to powsta³Komitet Budowy Domu Ludowego. W jego sk³adzieznaleŸli siê: Jan PaŸdziora, Ignacy Kowalczyk, Fran-ciszek Mika oraz cz³onkowie zarz¹du OSP. W 1955 r.wykonano fundamenty pod pierwsze skrzyd³o budynku.Gdy prezesem stra¿aków wybrano Andrzeja Szafrañca,by³ r. 1956. Dom rodziny Szafrañców sta³ siê nieformalnymwiejskim centrum dzia³alnoœci spo³ecznej i spotkañmieszkañców. Komendantem OSP zosta³ W³adys³awRzepka, którego do dziœ zapamiêtano jako twardegoi zdyscyplinowanego cz³owieka. To oni dwaj wraz zby³ym komendantem Janem Gofronem postanowili pobudziæstra¿aków do dzia³ania. Uda³o siê otrzymaæ finansowewsparcie z Klubu Do³êga w Chicago. Dziêkitemu 28 kwietnia 1959 r. nast¹pi³o oficjalne przekazaniei poœwiêcenie po¿arniczegowozu konnegooraz motopompy typu„Polonia”. Ponadto druhowieotrzymali mundurynowego typu, szytena zamówienie przezmieszkaj¹cego w WoliPrzemykowskiej JakubaKucharskiego. Wowym dniu prowizoryczniepod³¹czono tak¿eelektrycznoœæ, poniewa¿w³adzom zale¿a³o napropagandowym wydŸwiêkuuroczystoœci.Rzeczywista elektryfikacjawioski zosta³a zakoñczonakilka miesiêcypóŸniej. BudynekDomu Ludowego w centrumwsi, który mia³równie¿ pe³niæ rolê remizystra¿ackiej, nie by³jeszcze ukoñczony.Przez krótki okresnieobecnoœci W³adys³awaRzepki, ze wzglêdu na wyjazd za granicê, zastêpowa³go Edward Musia³. Po powrocie komendanta, przy posesjiStanis³awa Kulisia i Tomasza Czuja, wybudowanozbiornik przeciwpo¿arowy, który przekazano do u¿ytkuw r. 1964. Nastêpnie podjêto rozbudowê Domu Ludowegoo tzw. czêœæ techniczn¹ z gara¿em. Oficjalne zakoñczenieinwestycji mia³o miejsce 29 kwietnia 1969 r. Natomiastw 1971 r. Klub Do³ê¿an w Chicago ufundowa³dla OSP i spo³eczeñstwa Do³êgi samochód po¿arniczytypu „¯uk”.Rok 1974 przynosi zmiany w kierownictwie stra¿aków-ochotników.Podczas walnego zebrania na wniosekW³adys³awa Rzepki komendantem zostaje wybrany Zdzis³awCzarnik, zaœ by³y naczelnik przejmuje honorowyZdjêcie stra¿aków wykonane w r. 1961 lub 1962. Od lewej: Pawe³ Czarnik, Józef Pawula,Józef Mizera, Stanis³aw Rzepka, Stanis³aw Gajos, Stanis³aw Pawlik, komendant W³adys³awRzepka, Jan Gofron, W³adys³aw Sowa, Franciszek Mika, Jan Pacyna, Stanis³aw Gaca.26W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003


patronat nad jednostk¹. 18 kwietnia 1978 r. , w siedemdziesi¹t¹pi¹t¹ rocznicê za³o¿enia OSP w Do³êdze uroczyœcieprzekazano jednostce sztandar ufundowany przezmieszkañców.Prezes Andrzej Szafraniec zmar³ w 1992 r. Schedê ponim przej¹³ Jan Pacyna. W r. 1993 powsta³ komitet, którypostawi³ sobie za cel dalsz¹ rozbudowê Domu Ludowego.Zgodnie z tradycj¹, wed³ug której tam, gdzie trzebapracowaæ spo³ecznie, s¹ stra¿acy, w sk³ad komitetuweszli: komendant OSP Zdzis³aw Czarnik, prezes jednostkiJan Pacyna, wiceprezes Marian Dzi¹æko, radnyStanis³aw Badzioch, so³tys Stanis³aw Tabor, Pawe³ Czarniki Czes³aw Czuj. 28 wrzeœnia 1998 r. odby³a siê uroczystoœæpoœwiêcenia i przekazania do u¿ytku obiektu,co by³o mo¿liwe dziêki spo³ecznej pracy druhów oraz finansowejpomocy ze strony gminy Szczurowa i do³êskiejPolonii z Chicago.Dwa lata póŸniej podczas zebrania sprawczo-wyborczegozrezygnowa³ z funkcji Jan Pacyna, motywuj¹c swoj¹decyzjê pogarszaj¹cym siê stanem zdrowia oraz podesz³ymwiekiem. Równoczeœnie walne zebranie powo³a³ona prezesa Zdzis³awa Czarnika, który przez 25 lat pe³ni³funkcjê komendanta jednostki. Komendantem zostajed³ugoletni chor¹¿y pocztu sztandarowego, oddany dzia-³alnoœci spo³ecznej w stra¿y Jerzy Wa³ach.7 lipca 2002 r. wystêpy zespo³ów folklorystycznychoraz zespo³u rockowego z D¹browy Tarnowskiej towarzyszy³yuroczystoœciom zwi¹zanym z setn¹ rocznic¹powstania Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, obchodzonychw ramach Dni Do³êgi i Gminy Szczurowa. Druhowie rozpoczêliœwiêtowanie od mszy œw. w kaplicy. Po przemarszuna plac apelowy przyby³ych wita³ prezes Czarnik.Wœród goœci znaleŸli siê m.in. minister spraw wewnêtrznychi administracji Krzysztof Janik, senator Józef Sztorcoraz pose³ Andrzej Skrzyñski. Poprzedniego wieczoru nauroczystym bankiecie goœcili natomiast: prezes Zarz¹duG³ównego OSP Waldemar Pawlak – by³y premier; prezesKongresu Polonii Amerykañskiej Czes³aw Moskal,senator Mieczys³aw Miet³a, pose³ Wies³aw Woda i prezesKlubu Do³ê¿an w Chicago W³adys³aw Sowa.Najaktywniejsi druhowie zostali odznaczeni z³otymi,srebrnymi lub br¹zowymi medalami za zas³ugi dla po-¿arnictwa oraz odznakami „Stra¿ak wzorowy”. PrezesKongresu Polonii Amerykañskiej Edward Moskal przekaza³dla do³êskiej jednostki motopompê, a prezes chicagowskiegoKlubu Do³ê¿an W³adys³aw Sowa wrêczy³ Z³oteMedale Serca najbardziej zas³u¿onym stra¿akom, senioromi goœciom. Urszula i Wies³aw Pawlikowie mieszkajacyw Nowej Hucie ofiarowali dla jednostki historycznyobraz œw. Floriana, który przez dziesiêciolecia wisia³na œcianie rodzinnego domu w Do³êdze.Na podstawie relacjiprezesa Zdzis³awa Czarnikaspisa³MAREK ANTOSZReklamaKrakowski Bank Spó³dzielczy jest laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP dla najlepszej instytucjifinansowej „Z³ota Firma Ma³opolski 2001, 2002 i 2003”. To równie¿ Lider Regionu 2002 - Lider GrupyKrajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych 2000, „Prymus 2000” oraz Mecenas Kultury Krakowa 2000.O banku, który siê kryzysowi nie k³aniaKrakowski BankSpó³dzielczy ma ju¿105 lat, ale najlepszeczasy prze¿ywa w³aœnieteraz, w epocetransformacji ustrojowej.Pomimo ró¿nychzjawisk kryzysowychw kraju, Europie i naœwiecie, które wyra¿aj¹siê miêdzy innymiupadkiem firm oraznie zawsze dobrymiwynikami banków komercyjnych,banko-Dyrektor szczurowskiego Oddzia³uKBS Stanis³aw Stoliñski woœæ spó³dzielcza wPolsce mia³a dobry rok.KBS w 2002 r. odniós³ wyj¹tkowe sukcesy. Od trzechlat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu banków spó³dzielczychwœród ponad 600 takowych w kraju. Dobrewyniki znalaz³y uznanie komisji przyznaj¹cej NagrodyGospodarcze Prezydenta RP dla najlepszych instytucjifinansowych i jednostek gospodarczych. Nagroda stanowiwyzwanie dla ca³ej za³ogi KBS do osi¹gniêcia jak najlepszychwyników ekonomiczno-finansowych w r. 2003.Ocena dzia³alnoœci banku za trzeci kwarta³ br. wskazuje,¿e powinien utrzymaæ przewodnictwo w grupie bankówspó³dzielczych i udanie konkurowaæ z bankami komercyjnymijako pierwszy bank spó³dzielczy w Polsce,który w roku 2002 uzyska³ zgodê Komisji Nadzoru Bankowegona samodzieln¹ dzia³alnoœæ.KBS w ci¹gu niespe³na 10 lat przeszed³ dalek¹ drogê.Z ma³ego lokalnego banku z trzema oddzia³ami wyrós³na potentata posiadaj¹cego 26 oddzia³ów, 17 filii i 4punkty kasowe. Dziêki osi¹gniêtym w minionym rokuwynikom ekonomiczno-finansowym oraz uzyskiwaniudobrych wyników w roku 2003 pozycja banku na rynkuus³ug finansowych naszego regionu ulega systematycznemuumacnianiu.Wyniki ekonomiczno-finansowe za trzeci kwarta³ br.przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 27


- suma bilansowa z 512 mln z³ wzros³a do 597,8mln z³, wykazuj¹c dynamikê 113,1%,- nale¿noœci od klientów i sektora bud¿etowego wynosz¹283,5 mln z³, co daje dynamikê 118,8%,- zobowi¹zania wobec klientów i sektora bud¿etowegowykazuj¹ dynamikê 110,7%,a ich wartoœæ wynosi 486,4 mln z³; fundusz w³asnywynosi 38,8 mln z³, co daje dynamikê 132%.Nale¿y podkreœliæ, ¿e wzrost funduszy w³asnych nastêpujem.in. w wyniku wzrostu liczby cz³onków wp³acaj¹cychpojedyncze lub wielokrotne udzia³y. Aktualnie liczbacz³onków przekracza 24 tys., a w oddziale Szczurowa- 650 cz³onków. KBS za³o¿y³ sobie ambitny plan osi¹gniêciana koniec 2003 roku funduszów na poziomie 50mln z³, aby zapewniæ sobie w³aœciwe funkcjonowanie powejœciu do Unii Europejskiej. W strukturze kredytówwielki procent kredytobiorców to rolnicy. Zapewne wieluzaskoczy informacja, ¿e to kredytobiorcy najlepsi, wogromnej wiêkszoœci wywi¹zuj¹cy siê ze swych zobowi¹zañbez zarzutu. I to w czasach, kiedy wieœ jest tak uboga.Je¿eli banki komercyjne maj¹ dziœ œrednio 20 % kredytówzagro¿onych w sp³acie, to banki spó³dzielcze tylko7 %, a KBS 5,2 %. Krakowski Bank Spó³dzielczy to bankoparty wy³¹cznie na w³asnym, polskim kapitale i takimchce pozostaæ po wejœciu do Unii Europejskiej.Dzieñ dzisiejszy to 48 placówek bankowych dzia³aj¹cychna terenie czterech województw, a wœród nich oddzia³w Szczurowej z filiami w Brzesku, Borzêcinie iRad³owie. Jest on zaliczany do najlepszych oddzia³ów,poniewa¿ osi¹ga dobre wyniki ekonomiczno-finansoweoraz wzrost liczby cz³onków, a tym samym funduszuudzia³owego, który obecnie wynosi 106 tys. z³. Uzyskiwaniedobrych wyników jest mo¿liwe dziêki du¿emu zaanga¿owaniuw pracy wszystkich pracowników, którzysystematycznie podnosz¹ swoje kwalifikacje zawodowe iogólne. To równie¿ efekt umiejêtnego kierowania dzia-³alnoœci¹ oddzia³u przez doœwiadczonego bankowca -dyrektora Stanis³awa Stoliñskiego.Oddzia³ w Szczurowej systematycznie powiêksza iaktualizuje ofertê produktów bankowych, do którychzaliczyæ nale¿y pe³ny zakres obs³ugi oszczêdnoœcioworozliczenioweji kredytowej, a tak¿e dewizowej, w tym:- otwieranie i prowadzenie rachunków bankowychw walutach wymienialnych i w walucie polskiej,- dokonywanie przekazów pieniê¿nych za granicêoraz otrzymywanie przekazów pieniê¿nych z zagranicy,- realizowanie dyspozycji przelewowych,- skup i sprzeda¿ walut obcych za gotówkê.Proponujemy naszym cz³onkom najni¿ej oprocentowanekredyty cz³onkowskie, wydawanie kart bankomatowych„Maestro” wa¿nych w Polsce i zagranic¹.W celu u³atwienia efektywnego zarz¹dzania swoimiœrodkami na rachunkach bie¿¹cych proponujemy korzystaniez naszego doradztwa i us³ug dodatkowych takichjak HOME BANKING i system rozliczeñ „ELIKSIR”,który zdecydowanie przyspiesza proces przelewania œrodkówna rachunki w innych bankach. Klientom naszegobanku udostêpniamy „BANKOFON”, dziêki któremumo¿na szybko uzyskaæ informacje na temat stanu konta,produktów bankowych czy przekazaæ dyspozycje zap³atykorzystaj¹c z telefonu domowego.Wejœcie Polski do Unii Europejskiej stwarza mo¿liwoœæpozyskania dodatkowych pieniêdzy na utrzymanie i rozwójgospodarstwa rolnego. Jest to jednak zwi¹zane z koniecznoœci¹dope³nienia wymaganych formalnoœci. Abyotrzymaæ nale¿ne œrodki, rolnik musi posiadaæ rachunekbankowy! W zwi¹zku z tym zapraszamy donaszego banku. S³u¿ymy przystêpn¹ informacj¹ i wszelk¹pomoc¹ w tym zakresie, m. in. jak wype³niaæ wnioski odop³aty. Krakowski Bank Spó³dzielczy pracuj¹cy od ponad100 lat na rzecz rolnictwa pozna³ specyfikê gospodarstwarolnego i wszelkie problemy z tym zwi¹zane. Proponujemyotwarcie rachunku na poni¿szych zasadach:- otwarcie bez op³at,- prowadzenie rachunku bez op³at,- wp³aty gotówkowe i bezgotówkowe - 0,2%, niemniej ni¿ 2 z³,- korzystne oprocentowanie rachunku.Oferta dotyczy nowo otwieranych rachunków do czasupierwszej wp³aty unijnej. Rachunek mo¿e byæ tak¿ewykorzystany do bie¿¹cych rozliczeñ w dzia³alnoœci rolniczej,nie zwi¹zanej z funduszami unijnymi.Nasza oferta Twoj¹ szans¹ na sukces! Je¿eli bank, tonajlepszy! (KBS)Echa publikacji„Polonijne zarz¹dynowej kadencji”Nasz korespondent z USA Tadeusz Maj poinformowa³,i¿ aktualny sk³ad Towarzystwa Strzelce Wielkiew Chicago jest czêœciowo inny ni¿ podano w numerze2/2003 „W zakolu Raby i Wis³y”. Okazuje siê,¿e cz³onkowie Komisji Rewizyjnej to: Rozalia Walas,Anna Chwa³a i Wies³aw Ko³ek. Chor¹¿ymi natomiasts¹ Józef Kud³a, Kazimierz Kud³a oraz Wies³awKo³ek.„Jedna z najlepszych”W numerze 3/2003 podano informacjê o uczennicykrakowskiego liceum Ma³gorzacie Dobosz, która jest jedn¹z najlepszych z terenu naszej gminy. Ma³gorzata niemieszka, jak podano, w Górce, lecz w Szczurowej.Redakcja28W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003


Kronika ¿a³obnaODESZLI SPOŒRÓD NAS (01.09 – 15.11.2003)Wanda Wojnicka ur. 1.07.1910 r. SzczurowaW³adys³aw Prus ur. 16.08.1912 r. Kopacze WielkieBronis³awa Czechowska ur. 23.03.1913 r. KwikówGenowefa WoŸniczka ur. 4.04.1914 r. GórkaStefania Chronówka ur. 29.10.1917 r. SzczurowaAnna Sêk ur. 27.07.1919 r. RylowaKatarzyna Niedziela ur. 30.11.1919 r. Kwików.Stanis³aw Antoni Golonka ur. 25.05.1922 r. ZaborówKatarzyna Frankowska ur. 16.06.1922 r. SzczurowaFranciszka Japa ur. 19.02.1923 r. SzczurowaJoanna Rakoczy ur. 8.05.1924 r. Rudy-RysieIrena Barbara M³ynarczyk ur. 1.12.1925 r. Strzelce WielkieW³adys³aw Rudnik ur. 4.02.1928 r. Rudy-RysieStefan Gadowski ur. 12.08.1928 r. Uœcie SolneAnna Dzi¹æko ur. 24.11.1928 r. SzczurowaAleksander Cieœla ur. 26.04.1929 r. SzczurowaW³adys³awa Pude³ek ur. 20.12.1930 r. GórkaJózefa RzeŸnik ur. 25.09.1932 r. WrzêpiaW³adys³awa Wróbel ur. 15.03.1933 r. NiedzieliskaJózef Franciszek Klich ur. 29.09.1934 r. SzczurowaAnna Antos ur. 24.02.1935 r. NiedzieliskaTomasz Stefan Walas ur. 8.11.1936 r. Strzelce WielkieHenryk Tracz ur. 2.10.1940 r. SzczurowaStanis³aw Zbigniew Kosa³a ur. 12.04.1947 r. Strzelce WielkieJózef Ko³odziej ur. 21.06.1953 r. Uœcie SolneJózef Sieniatecki ur. 31.07.1958 r. SzczurowaMarta Wyczesana ur. 19.04.1960 r. SzczurowaZ policyjnego notatnikaKieruj¹c siê zas³yszanymi uwagami dotycz¹cymi naszego kwartalnika w poprzednim numerze niezamieœciliœmy informacji pozyskiwanych od policji, a drukowanych jako wypiski „Z policyjnego notatnika”.Tymczasem w³aœnie brak tych wiadomoœci wywo³a³ spore niezadowolenie, o czym dowiadywaliœmysiê podczas rozmów przy ró¿nych okazjach. By³y w tej sprawie tak¿e dwa telefony ze Stanów Zjednoczonych.Wielu Czytelników stwierdzi³o, ¿e w³aœnie od „Notatnika” zaczyna lekturê pisma. Maj¹c na uwadzete opinie przywracamy policyjne zapiski i kontynuujemy je od numeru 2/2003, czyli od czerwca br.Redakcja4 czerwca. Zg³oszono kradzie¿ impulsów telefonicznychna szkodê mieszkañca Strzelec Ma³ych, który narachunku dostarczonym przez TP S.A. zauwa¿y³ sumêponad 1 000 z³. Amator rozmów na cudzy koszt w³ama³siê do skrzynki z przewodami telefonicznymi i pod³¹czy³siê do jednego z numerów.5 czerwca. Prawdopodobnie kr¹¿¹cy po wsi Romowieprzyczynili siê do znikniêcia 1000 z³ z szafy ubraniowejw domu jednej z mieszkanek Strzelec Wielkich.12-16 czerwca. 100 litrów oleju napêdowego to stratyponiesione przez Przedsiêbiorstwo Budowy Dróg iMostów z Tarnowa po w³amaniu siê nieznanego sprawcydo walca drogowego.6 lipca. Mieszkanka Niedzielisk dozna³a obra¿eñ cia-³a w wyniku pobicia.15 lipca – 2 sierpnia. W tym okresie z prywatnegolasu w Do³êdze skradziono szeœæ sosen.4 sierpnia. Do³êga. Kieruj¹cy motorowerem „Simson”zderzy³ siê prawdopodobnie z przebiegaj¹c¹ przezdrogê sarn¹. Podczas upadku uderzy³ w asfalt g³ow¹ i wciê¿kim stanie znalaz³ siê w tarnowskim szpitalu.4 sierpnia. Szczurowa, ul. Lwowska. Z samochoduzaparkowanego przed sklepem prywatnym skradzionosaszetkê, któr¹ kierowca pozostawi³ na siedzeniu i oddali³siê nie zamykaj¹c drzwi. By³y w niej dokumenty:prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ksi¹¿eczka wojskowai dowód osobisty.11 sierpnia. W godzinach wieczornych na Rynku wUœciu Solnym pobi³y siê dziewczyny. Uszkodzenia cia³adozna³a nieletnia, która do Uœcia przyjecha³a na wakacje.15 sierpnia. Tragiczny wypadek drogowy na trasieze Szczurowej do Niedzielisk. Kieruj¹cy motocyklem MZETZ-250 nie opanowa³ pojazdu na ³uku drogi, w wynikuczego zjecha³ z jezdni i znalaz³ siê w rowie. Pasa¿erW ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003 29


Wypadek przy zjeŸdzie z mostu w Szczurowej-W³oszynieprze¿y³, ale kierowca, mieszkaniec Niedzielisk, zmar³ wwyniku odniesionych obra¿eñ.21 sierpnia. Noc¹ spod pizzerii naprzeciw „Alabamy”w Szczurowej skradziono dwie ³awki. Sprawcówustalono. Okazali siê nimi mieszkañcy naszej gminy.24 sierpnia. Uœcie Solne. Przeje¿d¿aj¹cy przez wieœw godzinach porannych pracownicy stra¿y rybackiej zauwa¿yli,i¿ w stawie niedaleko Kó³ka Rolniczego od³awianes¹ ryby. Powiadomili o tym fakcie policjê. W wynikudochodzenia nie stwierdzono jednak przestêpstwa, poniewa¿staw formalnie przez nikogo nie by³ zarybiany.27-28 sierpnia. Noc¹, na drodze wiod¹cej przez las zJadownik Mokrych do Zaborowa zderzyli siê rowerzyœci.Do Jadownik jecha³y dwie dziewczyny, prawdopodobniewracaj¹ce z dyskoteki. Poruszaj¹cy siê w przeciwnym kierunkumieszkaniec Szczurowej zauwa¿y³ je zbyt póŸno.¯aden z pojazdów nie by³ oœwietlony. Szczurowianin pokolizji wsiad³ na rower i dojecha³ do domu. Rano okaza³osiê jednak, i¿ dozna³ pêkniêcia podstawy czaszki. Personaliówdziewczyn nie uda³o siê ustaliæ.5 wrzeœnia. Wszczêto dochodzenie w sprawie kradzie-¿y komputera typu laptop o wartoœci 5 tys. z³ z samochoduzaparkowanego 18 czerwca br. ko³o pizzerii w Szczurowej.Nie wiadomo jednak czy komputer zmieni³ w³aœcicielaw Szczurowej, czy gdzieœ indziej, poniewa¿ kierowca,pracownik firmy Amitech Poland z Gdañska, bra³ pod uwagêmo¿liwoœæ pozostawienia sprzêtu w Krakowie. Szczurowskichpolicjantów poinformowa³ o sprawie dopieropodczas kolejnego pobytu na naszym terenie.10 wrzeœnia. W Uœciu Solnym sp³onê³a stodo³a.1-2 paŸdziernika. Noc¹ ze stacji paliwowej w Uœciu Solnymskradziona zosta³a pompa zasilaj¹ca dystrybutor gazu.2 paŸdziernika. Kolejny wypadek na drodze prowadz¹cejze Szczurowej do Niedzielisk. O 21.55 pod ko³ami30„Seata Toledo” jad¹cego od strony Brzeska zgin¹³ mieszkaniecSzczurowej-Zakrêcia. Wed³ug zeznañ kierowcy ipasa¿era w okolicy hurtowni „Klikos” mê¿czyzna naglewtargn¹³ na jezdniê.6 paŸdziernika. Strzelce Ma³e. O 6.10 kieruj¹cy „Polonezem”potr¹ci³ rowerzystê, który z bardzo powa¿nymiobra¿eniami zosta³ przewieziony do szpitala w Tarnowie.10 paŸdziernika. Na drodze w Rudy-Rysiu pobityzosta³ mê¿czyzna.12-13 paŸdziernika. W nocy wandale zniszczyli huœtawkina placu zabaw ko³o dworku w Szczurowej. Urz¹dGminy straty oceni³ na 500 z³. Sprawcy nie przepuœcilitak¿e ³awkom, które nale¿a³y do Zak³adu GospodarkiKomunalnej. Straty – 280 z³.13 paŸdziernika. Na drodze w Strzelcach Wielkichjad¹cy na rowerze mê¿czyzna przewróci³ siê i straci³ przytomnoœæ.Przyby³y na miejsce zdarzenia lekarz pogotowiastwierdzi³ zgon.14 paŸdziernika. Prawdopodobnie w wyniku zwarciainstalacji elektrycznej spali³ siê dom w Górce, bêd¹cyw³asnoœci¹ mieszkañca Œl¹ska.2 listopada. Nocny rozbój w Uœciu Solnym. Ok. 1.30mieszkaniec Cerekwi straci³ 2,5 tys. z³, które zabrali mudwaj nieznani mê¿czyŸni.6 listopada. Wypadek drogowy na ³uku drogi przyzjeŸdzie z mostu w Szczurowej-W³oszynie. Winnym prawdopodobniejest Syryjczyk, kieruj¹cy samochodem „FordSierra” na holenderskich numerach rejestracyjnych, któryjad¹c z nadmierna prêdkoœci¹ nie opanowa³ pojazdu idoprowadzi³ do zderzenia z „Peugeotem” poruszaj¹cymsiê w kierunku Zaborowa. Prowadzi³ go mieszkaniec WoliPrzemykowskiej. Kierowcy obydwu samochodów odnieœliznaczne obra¿enia i trafili do szpitala w Brzesku.Wszyscy pasa¿erowie z wypadku wyszli ca³o.W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003

More magazines by this user
Similar magazines