Numer 4/2003 - Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w ...

gckszczurowa

Numer 4/2003 - Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w ...

Czas minionyHistoria Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Do³êdzePocz¹tki w czasach GalicjiDo³êska stra¿ za³o¿ona zosta³a na mocy zarz¹dzeniaw³adz austriackich z roku 1902. Jej pierwszym organizatoremby³ ówczesny wójt gromady Do³êga Józef Rzepka.Inicjatywa powstania jednostki wy³oni³a siê z potrzebyzorganizowanej ochrony mienia podczas klêsk ¿ywio³owychoraz zdarzeñ losowych. Pocz¹tkowo wyposa¿eniemstra¿aków by³y tylko wiadra i rêczne sikawki.W r. 1921 wróci³ ze Stanów Zjednoczonych AndrzejSowa. Zosta³ nowym wójtem. Dziêki jego staraniom, którychefektem by³o pozyskanie ofiarodawców zza oceanu,zakupiono jedenaœcie mundurów oraz konn¹ sikawkêrêczn¹. Podczas akcji gaszenia po¿aru przy jej obs³udzepracowaæ musia³o oœmiu stra¿aków. Wówczas to funkcjêkomendanta pe³ni³ Wojciech Kijak, a prezesa - Jan Kijak.W 1925 r. komendantem zosta³ Antoni Olender, natomiastprezesurê przej¹³ Jan P³achno. W praktyce pe³nilioni swoje funkcje tak¿e podczas okupacji, mimo ¿eformalnie w owym okresie dzia³alnoœæ wszelkiego typupolskich organizacji by³a zakazana.Rok po zakoñczeniu wojny komendant Olender wyjecha³na Ziemie Odzyskane. Przez krótki czas zastêpowa³go Marcin Jarosz. Do r. 1955 trwa³a na tym stanowiskurotacja. Kolejno komendantami byli Jan Gofron,Andrzej St¹siek i Antoni Kowalczyk. Ale mimo to powsta³Komitet Budowy Domu Ludowego. W jego sk³adzieznaleŸli siê: Jan PaŸdziora, Ignacy Kowalczyk, Fran-ciszek Mika oraz cz³onkowie zarz¹du OSP. W 1955 r.wykonano fundamenty pod pierwsze skrzyd³o budynku.Gdy prezesem stra¿aków wybrano Andrzeja Szafrañca,by³ r. 1956. Dom rodziny Szafrañców sta³ siê nieformalnymwiejskim centrum dzia³alnoœci spo³ecznej i spotkañmieszkañców. Komendantem OSP zosta³ W³adys³awRzepka, którego do dziœ zapamiêtano jako twardegoi zdyscyplinowanego cz³owieka. To oni dwaj wraz zby³ym komendantem Janem Gofronem postanowili pobudziæstra¿aków do dzia³ania. Uda³o siê otrzymaæ finansowewsparcie z Klubu Do³êga w Chicago. Dziêkitemu 28 kwietnia 1959 r. nast¹pi³o oficjalne przekazaniei poœwiêcenie po¿arniczegowozu konnegooraz motopompy typu„Polonia”. Ponadto druhowieotrzymali mundurynowego typu, szytena zamówienie przezmieszkaj¹cego w WoliPrzemykowskiej JakubaKucharskiego. Wowym dniu prowizoryczniepod³¹czono tak¿eelektrycznoœæ, poniewa¿w³adzom zale¿a³o napropagandowym wydŸwiêkuuroczystoœci.Rzeczywista elektryfikacjawioski zosta³a zakoñczonakilka miesiêcypóŸniej. BudynekDomu Ludowego w centrumwsi, który mia³równie¿ pe³niæ rolê remizystra¿ackiej, nie by³jeszcze ukoñczony.Przez krótki okresnieobecnoœci W³adys³awaRzepki, ze wzglêdu na wyjazd za granicê, zastêpowa³go Edward Musia³. Po powrocie komendanta, przy posesjiStanis³awa Kulisia i Tomasza Czuja, wybudowanozbiornik przeciwpo¿arowy, który przekazano do u¿ytkuw r. 1964. Nastêpnie podjêto rozbudowê Domu Ludowegoo tzw. czêœæ techniczn¹ z gara¿em. Oficjalne zakoñczenieinwestycji mia³o miejsce 29 kwietnia 1969 r. Natomiastw 1971 r. Klub Do³ê¿an w Chicago ufundowa³dla OSP i spo³eczeñstwa Do³êgi samochód po¿arniczytypu „¯uk”.Rok 1974 przynosi zmiany w kierownictwie stra¿aków-ochotników.Podczas walnego zebrania na wniosekW³adys³awa Rzepki komendantem zostaje wybrany Zdzis³awCzarnik, zaœ by³y naczelnik przejmuje honorowyZdjêcie stra¿aków wykonane w r. 1961 lub 1962. Od lewej: Pawe³ Czarnik, Józef Pawula,Józef Mizera, Stanis³aw Rzepka, Stanis³aw Gajos, Stanis³aw Pawlik, komendant W³adys³awRzepka, Jan Gofron, W³adys³aw Sowa, Franciszek Mika, Jan Pacyna, Stanis³aw Gaca.26W ZAKOLU RABY I WIS£Y 4/2003

More magazines by this user
Similar magazines