Views
3 years ago

5105_56-57 KK corsa ok - Opel Dixi-Car

5105_56-57 KK corsa ok - Opel Dixi-Car

5105_56-57 KK corsa ok - Opel

STUDIO PROJEKTÓW Opel Corsa czwartej generacjiCorsa naPełna gama Corsy ma liczyć w sumie aż 8 wersji nadwoziowych.Fot. AUTO BILD/Huckfeldtkażdą okazjęMały Opel urośnie. Nowa generacja Corsy nie tylko będzie miaławiększe wymiary nadwozia i przestronniejsze wnętrze, lecz takżezaoferuje 8 zróżnicowanych wariantów modeluDzieci z rozbitych ma∏-˝eƒstw majà z regu∏ytrudniejszy start ˝yciowy.Tymczasem wszystkowskazuje na to, ˝e nowy OpelCorsa i Fiat Grande Punto, owocenieudanego zwiàzku GeneralMotors i Fiata, b´dà wyjàtkiemod tej zasady. Punto w∏aÊniez sukcesem debiutuje na rynku,a Corsa przesz∏a pierwsze pozytywnetesty drogowe. Na rynkupojawi si´ pod koniec 2006 roku.Ju˝ sam wyglàd czwartej generacjima∏ego Opla wywo∏uje pozytywneskojarzenia. Za jego stylistyk´odpowiedzialni sà MartinSmith (obecniewFordzie) i BryanNesbitt (przyszed∏z Chryslera) i to onisprawili, ˝e podobniejak w przypadkuAstry wersje 3- i 5--drzwiowe ró˝nià si´tak˝e charakterem.Pierwsza ma bardziejsportowy i dynamicznywyglàdw stylu coupé, drugajest bardziej stonowana,choç równieatrakcyjna. Obydwiewyró˝niajà si´ mocno pochylonàprzednià cz´Êcià i du˝ymireflektorami wcinajàcymi si´g∏´boko w mask´ silnika i b∏otniki.Nowa generacja Corsy uro-Ênie zarówno na zewnàtrz, jakiwewnàtrz. Dla porównania:(w mm) nowa stararozst. osi 2510 2490d∏ugoÊç 4000 3840szerokoÊç 1705 1645wysokoÊç 1490 1440PojemnoÊç baga˝nika powi´kszysi´ z 260 do 275 l, a w kabinie pa-Prosta i jednocześnie zgrabna wersja 3-drzwiowamoże pełnić rolę małego, sportowego coupésa˝erowie odczujà dodatkowecentymetry przestrzeni nad g∏owamii na nogi.Kokpit nawiàzuje do Astry,choç jest mniej surowy i bardziejuporzàdkowany. Uwag´ zwracarozbudowana konsola Êrodkowa,w której w zale˝noÊciod wersji b´dzie si´ mieÊciç modu∏telefonu z systemem Bluetooth,odwtarzacz DVD i cyfroweradio. Kolorowy monitor pok∏adowegokomputera, systemuaudio-info i nawigacyjnego zainstalowanow Êrodkowej cz´Êcideski rozdzielczej. W momenciedebiutu rynkowego Corsa oferowanab´dzie w 5 wersjachwyposa˝eniowych: Essentia(bazowa), Enjoy (lifestylowa),Sport (z chromowanymi dodatkamii sztywniejszym zawieszeniem),Cosmo (luksusowa)i agresywnej OPC. Ju˝ w podstawowejstandardem majà byçABS, ESP, cztery poduszki powietrzne,elektryczne wspomaganieuk∏adu kierowniczegoi tarczowe hamulce na wszystkichko∏ach. Na liÊcie opcji znajdzàsi´ m.in.: skórzana tapicerka,alufelgi i reflektory ksenonowe(skr´tne).Oferta silnikowa obejmie jednostkibenzynowe:● 1.0/60 KM● 1.2/80 KM● 1.4/90 KM● 1.6 Turbo/180 KMwysokopr´˝ne:● 1.3 CDTI/75 KM● 1.3 CDTI/90 KM● 1.7 CDTI/125 KMDo przeniesienia nap´du wykorzystaneb´dà manualne przek∏adnie5-biegowe (z krótszymilub d∏u˝szymi prze∏o˝eniami),awnajmocniejszych wersjach 6--biegowe. Uzupe∏nieniemb´dziezautomatyzowanaskrzynia Easytronicoraz 4-biegowy „automat”.Produkcjàzajmà si´ dwie fabryki:w Eisenachw Niemczech (tylkowersja 3d) i w Saragossiew Hiszpanii.Plany na kolejnelata sà ambitne.Czwarta generacjaCorsy stanie si´ bazàdla nast´pców Merivy(debiut ok. 2010 roku prawdopodobnieprzy wspó∏pracy koreaƒskiegoGM DAT) i Tigry(2011 r.). WczeÊniej wprowadzonezostanie nowe Combo.Na decyzj´ o wdro˝eniu do produkcjiczekajà Sport-Kombi (autoo charakterze rekreacyjno--sportowym i u˝ytkowym na baziewersji 3d), Speedster (dwumiejscowyroadster z turbodo∏adowanymsilnikiem 1.6) orazwersja kombi (Caravan).Oprac. Rafał SękalskiCorsa 3-drzwiowaNie, to nie jest nowageneracja TigryTwin Top, ale budowanytakżena płycie podłogowejCorsy bardziejpurystyczny następcaSpeedstera.Lekkie nadwozie(maska silnikai drzwi wykonanez aluminium)w połączeniuz turbodoładowanymsilnikiemo mocy 180 KM zapewniczysto sportowedoznaniaCorsa 5-drzwiowaDebiut :jesień 200656 AUTO ŚWIAT | Nr 51/52 • 19 grudnia 2005

Na rynku w październiku - Opel Dixi-Car
0306_38-41 KK puma-tigra ok - Opel Dixi-Car
Opel - Limitowana seria Opel Edition 150 - Dixi-Car - Opel Dixi-Car
Testy. Trzy auta segmentu B z podstawowymi ... - Opel Dixi-Car
Praktyczny i tani, ale... Używane. Opel Astra 1.6 (plik ... - Opel Dixi-Car
opel zafira dane techniczne - Opel Dixi-Car
PL Combo Cargo 2007_05_11_tech - Opel Dixi-Car
katalog Vivaro Tour - Opel Dixi-Car
katalog Insignia BiTurbo 4x4 - Opel Dixi-Car
Katalog Zafira Tourer - Opel Dixi-Car
Akcesoria Opel: Promocyjne pakiety akcesoriów ... - Opel Dixi-Car
Czy Skoda niepokonana? (plik PDF 1,2 MB) - Opel Dixi-Car
LEGENDY MOTORYZACJI Opel Monza GSE - Opel Dixi-Car
Broszura Service4fleet - Opel Dixi-Car
prezentacja dla klienta - Opel Dixi-Car
opel vectra dane techniczne - Opel Dixi-Car
Ulotka modeli LPG Tec - Opel Dixi-Car