Bezpečnostní list - Tollens

tollens.cz

Bezpečnostní list - Tollens

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°3 /18/08/2006 Version n°4 10/01/2007Datum vydání / verze ČR: 03.01.2008 / č. 1Přípravek: CIRE CÉRUSE TOLLENS DECO A BLANCHIR (MATIERE A CREATION)1. Identifikace přípravku a společnostistrana: 1/51.1 Identifikace přípravku CIRE CÉRUSE TOLLENS DECO A BLANCHIR (MATIERE A CREATION)Kód výrobku3T300541.2 Použití: Leštící bílý vosk. Další informace viz technický list.1.3 Identifikace výrobce: MATERIS PEINTURESSídlo:71, Boulevard du General Leclerc. 92583. Clichy. FranceTelefon / Fax: 0033 141276200 / 0033 141276201 nouzový telefon: 0033 145425959Elektronická adresa osobyodpovědné za bezpečnostní list: olivier.montagne@materispaints.com, fds.support@materispaints.comDodavatel ČR: DPC Systems, s. r. o.SídloKšírova 120, 619 00 BrnoTelefon:Fax:543 250 300, 543 250 302, servisní 602 770 398543 252 301, 543 250 302IČO: 469636511.4 Telefonní číslo pro naléhavésituace:Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefonnepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, (nebo pouze ve dne 224 914 575)2. Identifikace nebezpečí2.1 Klasifikace přípravku: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný dle směrnice 1999/45/EHS(vyhláška 232/2004 Sb.):R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže2.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při používání přípravku:Účinky na zdraví: Viz klasifikace a body: 3, 8, 9, 11 a 15.Účinky na životní prostředí: Viz body: 3, 8, 9, 12 a 15.2.3 Další rizika: Viz klasifikace jednotlivých složek3. Složení / informace o složkách3.1 Chemická charakteristika (popis): přípravek3.2 Údaje o nebezpečných složkách ve smyslu směrnice 67/548/EHS:Chemický název:Číslo CAS:Einecs nebo Elincs:reg. číslo*:Benzinová frakce (ropná), hydrogenovanátěžká; Nízkovroucí hydrogenovanýbenzín+64742-48-9265-150-3Obsah v %hm.:50 ≤ c < 100 XnR 65-66Klasifikace látky:Symbol nebezpečnosti, Rvěta***pokud je k dispozici; **úplné znění R vět - viz bod 16, +obsah benzénu < 0,1%;Expoziční limity jednotlivých látek, pokud jsou k dispozici - viz bod 8Poznámka: složky obsažené v přípravku nejsou v takové koncentraci, aby zapříčinily toxikologické vlastnosti, kteréby měly, kdyby byly ve 100% čistém stavu4. Pokyny pro první pomoc:4.1 Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Přibezvědomí uložit do stabilizované polohy a nikdy nepodávat nic ústy.4.2 Při nadýchání: Při větším nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte mu teplo a klid.4.3 Při styku s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv. Kůži omyjte vodou a mýdlem nebo vhodným čistícímprostředkem. NEPOUŽÍVEJTE ředidla a rozpouštědla.4.4 Při zasažení očí: Ihned promývejte proudem čisté vody po dobu minimálně 15 minut s rozevřenýmiočními víčky. Dopravte postiženého k očnímu lékaři, zejména jsou-li oči zarudlé,bolestivé nebo při poškození vidění.4.5 Při požití: Dojde-li k požití malého množství (ne víc než jeden doušek) vypláchněte ústa vodou avyhledejte lékaře.Pokud dojde k náhodnému požití, okamžitě přivolejte lékaře k rozhodnutí o dalšímsledování a hospitalizaci. Předložte lékaři etiketu..5. Opatření pro hašení požáru :5.1 Vhodná hasiva Není relevantní5.2 Nevhodná hasiva -


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°3 /18/08/2006 Version n°4 10/01/2007Datum vydání / verze ČR: 03.01.2008 / č. 1Přípravek: CIRE CÉRUSE TOLLENS DECO A BLANCHIR (MATIERE A CREATION)5.3 Zvláštní nebezpečí Při spalování se uvolňuje hustý černý dým a toxické produkty tepelného rozkladu.Chraňte se před vdechováním spalin a kouře. Expozice produktům rozkladu škodízdraví.5.4 Zvláštní ochrannéprostředky pro hasiče:Samostatný dýchací přístroj se stlačeným vzduchem.Zplodiny tepelného rozkladu jsou toxické.6. Opatření v případě náhodného úniku6.1 Bezpečnostníopatření naochranu osob:6.2 Bezpečnostníopatření proochranu životníhoprostředí6.3 Doporučené metodyčistění a zneškodněnístrana: 2/5Vzhledem k obsahu organických rozpouštědel v přípravku, odstraňte zdroje vznícení avětrejte prostor. Zamezte vdechování par. Prostředky osobní ochrany, viz body 7 a 8.Zamezte úniku přípravku a zachyťte jej absorpcí do vhodného nehořlavého sorpčníhomateriálu, např. písek, zemina, vermikulit (škvára), křemelina. Použijte vhodnýkontejner ke shromáždění odpadu pro následnou likvidaci.Zamezte vniknutí dokanalizace a vodních toků. Pokud dojde k úniku do vodních toků, řek neb odpadůinformujte příslušné úřady (hasiči 150, policie 158, správce povodí).Kontaminované místo čistěte přednostně detergentem, nepoužívejte ředidla.Shromážděné zbytky přípravku likvidujte dle příslušných předpisů (viz bod 13).7. Zacházení a skladování7.1 Pokyny pro zacházení:Předpisy, které se uplatňují při skladování, dodržujte i v místech kde se s přípravkem nakládá.Používejte v dobře větraném prostoru.Nepovolaným osobám přístup zakázán. Používejte prostředky osobní ochrany – viz bod 8.Dodržujte pokyny na etiketách a bezpečnostní předpisy pro pracovní prostředí.Po použití obaly opět těsně uzavírejte a uchovávejte v e vzpřímené poloze.Během používání přípravku je v prostorách aplikace zakázáno kouřit, jíst nebo pít.Obaly nikdy nevyprazdňujte pod tlakem.Obecné pokyny pro opatření na ochranu životního prostředí: postupujte v souladu se zákonem na ochranu ovzduší,vodním zákonem, zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Při obsahu těkavých organických látek vpřípravku nad 3 % (viz body 9 a 15) používejte vhodné filtry nebo odlučovače nebo jiná opatření k zachycováníúniku těkavých organických látek do ovzduší. Zamezte úniku přípravku do kanalizace a životního prostředí (např.tím, že ve skladu je záchytná stěna nebo vana).7.2 Skladování:Obaly těsně uzavírejte a ukládejte na suchém místě.Podlaha musí být nepropustná se sběrnou nádrží, aby při náhodném úniku tekutina nemohla uniknout z tohotoprostoru. Sklad musí být vybaven přívodem pitné vody a hasícím přístrojem. Sklad vybavte havarijními jímkami,hasícími přístroji, sanačními prostředky (absorbér, např. vapex, lopata, náhradní obal), zdrojem pitné vody alékárničkou.7.3 Specifické (určené) použití: Leštící barevný vosk. Další informace viz technický list. .8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky8.1. Limitní hodnoty expozice: *ČR: 361/2007 Sb.; **EU: 2000/39/ES, 2006/15/ES, 98/24/ESLátka PEL NPK-P jednotka poznámka*Benziny 400 1000 mg/m 3Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb.: není stanovenPoznámka: PEL: přípustný expoziční limit; NPK-P: nejvyšší přípustnákoncentrace8.2 Omezování expozice: Zajistěte dostatečné větrání prostoru, např. odčerpáváním vzduchu, k zajištěníkoncentrací nebezpečných látek (jejich par / aerosolů) pod limity PEL,NPK-P,pokud jsou stanoveny. Zajistěte, aby nádržky na oplach očí a bezpečnostní sprchybyly v dostatečné blízkosti pracoviště. Při vyšších koncentracích par použijte8.2.1 Omezování expozicepracovníků:osobní ochranné prostředky.Obecný pokyn: Všechny osobní ochranné prostředky včetně dýchacích přístrojůpro omezení expozice nebezpečných látek musí být voleny tak, aby splňovalypožadavky místních předpisů, např. nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým sestanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°3 /18/08/2006 Version n°4 10/01/2007Datum vydání / verze ČR: 03.01.2008 / č. 1Přípravek: CIRE CÉRUSE TOLLENS DECO A BLANCHIR (MATIERE A CREATION)strana: 3/5a) Ochrana dýchacích cest Při práci v prostředí s koncentracemi par nad expoziční limity používejte vhodnédýchací masky s proti-plynovým filtrem A1, A2, A3 (hnědý).. Výběr respirátorumusí být proveden s ohledem na předpokládané koncentrace nebezpečných látek abezpečné pracovní limity zvoleného respirátoru.b) Ochrana rukou Ochranný krém (pouze pokud ještě nedošlo ke kontaminaci kůže přípravkem)nebo ochranné rukavice. Doporučený materiál – nitrilkaučuk.Ochranné rukavice by v každém případě měly být prověřeny vzhledem kevhodnosti jejich používání na příslušném pracovišti (např. na mechanickouodolnost, odolnost vůči působení přípravku, antistatiku).Dbejte pokynů a informací od výrobce, které se týkají používání, skladování, péčea výměny rukavic. Rukavice musejí být v případě poškození nebo při prvníchpříznacích opotřebení okamžitě vyměněny.c) Ochrana očí Vhodné ochranné brýle splňující schválenou technickou normu používejte vždy,pokud je nebezpečí odstříknutí kapaliny nebo expozice parám, aerosolům čiprachu.d) Ochrana kůže Vhodný ochranný oděv. Další informace viz bod 11 Toxikologické informace.Osobní ochranný oděv splňující schválenou technickou normu by měl být volens ohledem na konkrétní práci s přípravkem a po konzultaci s odborníkem.8.2.2 Omezování expoziceživotního prostředí:9. Fyzikální a chemické vlastnostiPostupujte v souladu se zákonem na ochranu ovzduší, vodním zákonem, zákonemo odpadech, jejich prováděcími předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.Při obsahu těkavých organických látek v přípravku nad 3 % (viz body 9 a 15)používejte vhodné filtry (např. uhlíkové), odlučovače nebo proveďte jiná opatřeník zachycování úniku těkavých organických látek do ovzduší. Zamezte únikupřípravku do kanalizace a životního prostředí.K dispozici by měly být sanační prostředky (viz bod 7).9.1 Obecné informaceSkupenství (při 20°C):viskózní kapalinaBarva: -Zápach (vůně): -9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:Hodnota pH (při 23°C):nestanovitelnéTeplota (rozmezí teplot) varu (°C) nespecifikovánoTeplota (rozmezí teplot) tání (°C) nespecifikovánoBod vzplanutí (°C) > 61HořlavostSamozápalnost) (°C) (Teplota vznícení) nespecifikovánoMeze výbušnosti: dolní mez (% obj.) -Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) -Oxidační vlastnosti: -Tlak par (při 20 °C) (kPa): < 110 kPa (1,10 bar)Relativní hustota (g/cm 3 při 20 °C): < 1RozpustnostRozpustnost ve voděnemísitelnýRozdělovací koeficient n--oktanol/vodaViskozita (při 20 o C) (s) -Hustota par: -Rychlost odpařování (butylacetát=1) -9.3 Další informace:Sušina (% obj.) -VOC (g/l) 665 -10. Stálost a reaktivita:Podmínky, za nichž je přípravekPři použití doporučených předpisů ke skladování a manipulaci stabilní.


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°3 /18/08/2006 Version n°4 10/01/2007Datum vydání / verze ČR: 03.01.2008 / č. 1Přípravek: CIRE CÉRUSE TOLLENS DECO A BLANCHIR (MATIERE A CREATION)stabilní:Podmínky, kterých je nutno sevyvarovat:Látky a materiály, s nimižpřípravek nesmí přijít do styku:Nebezpečné produkty rozkladu:11. Toxikologické informace:Vysoké teploty.Nejsou k dispozici.Při vysokých teplotách se mohou uvolňovat toxické plyny, např. oxiduhelnatý a uhličitý, kouř a oxidy dusíku.Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice přípravku:Akutní toxicita: toxikologické údaje o vlastním přípravku nejsou k dispoziciDalší údaje:strana: 4/5Expozice parám rozpouštědel obsažených v přípravku nad expoziční limity může mít škodlivéúčinky na zdraví, jako např.: podráždění buněčných membrán a dýchacího systému, ledvin,jater a centrální nervové soustavySymptomy mohou být: bolesti hlavy, otupělost, závratě, únava, svalová asthenie, av extrémních případech ztráta vědomí.Dlouhodobý nebo opakovaný styk přípravku s kůží může způsobit odmaštění kožního tuku avyvolat nealergickou dermatitidu při kontaktu a absorpcí epidermem.Vstříknutí do oka může způsobit podráždění a reversibilní poškození.12. Ekologické informace:12.1 Ekotoxicita Ekologické údaje o vlastním přípravku nejsou k dispoziciPřípravek nesmí vniknout do kanalizace a vodních toků.12.2 Mobilita údaje nejsou k dispozici12.3 Perzistence a rozložitelnost údaje nejsou k dispozici12.4 Bioakumulační potenciál údaje nejsou k dispozici12.5 Výsledky posouzení PBT údaje nejsou k dispozici12.6 Jiné nepříznivé účinky13. Pokyny pro odstraňování:Klasifikace odpadu (vyhláška č. 381/2001 Sb.) Kód odpadu Kategorie odpaduZpůsoby zneškodňování zbytků přípravu a kontaminovaného obalu:Zbytky přípravku (včetně kontaminované zeminy – viz bod 6) a prázdné obaly musí být likvidovány jakonebezpečný odpad v souladu se směrnicemi a zákony o odpadech a o obalech a jejich prováděcím předpisy.Zamezte zamoření životního prostředí. Recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy a přednostněprostřednictvím oprávněných osob.Použitý, řádně vyprázdněný obal je nutno odevzdat na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky přípravkuje nutno předat osobě oprávněné k nakládání s nebezpečným odpadem. Nestrhávejte etiketu z obalu.14. Informace pro přepravu :Vyňato z přepravní klasifikace a značení.Přepravu výrobku zajistěte v souladu s opatřeními ADR (silniční), RID (železniční), IMDG (námořní) aICAO/IATA (letecká) -ADR 2005 - IMDG 2004 - ICAO/IATA 2005.15. Informace o předpisechInformace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, které musí být dle směrnic67/548/EHS a 1999/45/ES (v jejich aktuálním znění) uvedeny na štítku:Nebezpečná látka:Symbol nebezpečnosti:R věty R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůžeS věty: S 23S 24S 62Nevdechujte páry/aerosolyZamezte styku s kůžíPři požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebooznačení


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°3 /18/08/2006 Version n°4 10/01/2007Datum vydání / verze ČR: 03.01.2008 / č. 1Přípravek: CIRE CÉRUSE TOLLENS DECO A BLANCHIR (MATIERE A CREATION)strana: 5/5Právní předpisy vztahující se k přípravku:Předpisy EUSměrnice Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balenía označování nebezpečných látekNařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látekSměrnice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředkůRozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádějící seznam odpadůSměrnice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovištik provedení směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickýmičiniteli používanými při práciSměrnice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovištik provedení směrnice Rady 98/24/ESSměrnice Rady 2004/42/ES, o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organickýchrozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ESNárodní předpisyZákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a navazující prováděcí předpisyNařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práciVyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelůbiologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testůa náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteliNařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředkyZákon č.185/2001 Sb., o odpadechVyhláška č.383/2001 Sb., katalog odpadůVyhláška č. 355/2002 Sb. (směrnice 1999/13/ES, 2004/42/ES), kterou se stanoví emisní limity a další podmínkyprovozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesůaplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění změny č. 509/2005 Sb.16. Další informaceZnačení dle vyhlášky č. 355/2002 Sb., příloha č. 5 (povinné pro výrobce nebo dovozce se sídlem v ČR)hustota g/cm 3 sušina % (obj.) organická rozpouštědlakg/kg produktucelkový organický uhlíkkg/kg produktu< 1 asi 30 asi 0,67 asi 0,56Značení dle vyhlášky č. 355/2002 Sb., ve znění vyhl. 509/2005 Sb .(1) (směrnice: 2004/42/EC)příloha č. 14, část II A, podkategorie Prahová hodnota těkavých látek v g/l Těkavé látky v produktu ve stavupřipraveném k použití v g/l- - -Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí a legislativy Společenství ČR.Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se otázek životního prostředí,která jsou nutná pro bezpečné použití, ale nemohou být považována za záruku užitných vlastností nebo vhodnosti prokonkrétní použití. Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele zajistit, aby práce byla plánována a prováděnav souladu s platnými právními předpisy.Při klasifikaci se vycházelo z vyhlášky č. 232/2004 Sb. a údajů poskytnutých výrobcem (SAFETY DATA SHEETCIRE CÉRUSE TOLLENS DECO A BLANCHIR (MATIERE A CREATION) kód 3T30054; Révision n°3/18/08/2006 Version n°4 10/01/2007.Úplné znění R vět z bodu 2: R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůžePoznámka pro následné uživatele / distributory: Informace o případném jiném použití, než uvedeném v tomtobezpečnostním listě a nové poznatky o možném nebezpečí při používání tohoto přípravku sdělte na adresu:marek.prosecky@tollens.cz

More magazines by this user
Similar magazines