Bezpečnostní list - Tollens

tollens.cz

Bezpečnostní list - Tollens

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°3 /18/08/2006 Version n°4 10/01/2007Datum vydání / verze ČR: 03.01.2008 / č. 1Přípravek: CIRE CÉRUSE TOLLENS DECO A BLANCHIR (MATIERE A CREATION)5.3 Zvláštní nebezpečí Při spalování se uvolňuje hustý černý dým a toxické produkty tepelného rozkladu.Chraňte se před vdechováním spalin a kouře. Expozice produktům rozkladu škodízdraví.5.4 Zvláštní ochrannéprostředky pro hasiče:Samostatný dýchací přístroj se stlačeným vzduchem.Zplodiny tepelného rozkladu jsou toxické.6. Opatření v případě náhodného úniku6.1 Bezpečnostníopatření naochranu osob:6.2 Bezpečnostníopatření proochranu životníhoprostředí6.3 Doporučené metodyčistění a zneškodněnístrana: 2/5Vzhledem k obsahu organických rozpouštědel v přípravku, odstraňte zdroje vznícení avětrejte prostor. Zamezte vdechování par. Prostředky osobní ochrany, viz body 7 a 8.Zamezte úniku přípravku a zachyťte jej absorpcí do vhodného nehořlavého sorpčníhomateriálu, např. písek, zemina, vermikulit (škvára), křemelina. Použijte vhodnýkontejner ke shromáždění odpadu pro následnou likvidaci.Zamezte vniknutí dokanalizace a vodních toků. Pokud dojde k úniku do vodních toků, řek neb odpadůinformujte příslušné úřady (hasiči 150, policie 158, správce povodí).Kontaminované místo čistěte přednostně detergentem, nepoužívejte ředidla.Shromážděné zbytky přípravku likvidujte dle příslušných předpisů (viz bod 13).7. Zacházení a skladování7.1 Pokyny pro zacházení:Předpisy, které se uplatňují při skladování, dodržujte i v místech kde se s přípravkem nakládá.Používejte v dobře větraném prostoru.Nepovolaným osobám přístup zakázán. Používejte prostředky osobní ochrany – viz bod 8.Dodržujte pokyny na etiketách a bezpečnostní předpisy pro pracovní prostředí.Po použití obaly opět těsně uzavírejte a uchovávejte v e vzpřímené poloze.Během používání přípravku je v prostorách aplikace zakázáno kouřit, jíst nebo pít.Obaly nikdy nevyprazdňujte pod tlakem.Obecné pokyny pro opatření na ochranu životního prostředí: postupujte v souladu se zákonem na ochranu ovzduší,vodním zákonem, zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Při obsahu těkavých organických látek vpřípravku nad 3 % (viz body 9 a 15) používejte vhodné filtry nebo odlučovače nebo jiná opatření k zachycováníúniku těkavých organických látek do ovzduší. Zamezte úniku přípravku do kanalizace a životního prostředí (např.tím, že ve skladu je záchytná stěna nebo vana).7.2 Skladování:Obaly těsně uzavírejte a ukládejte na suchém místě.Podlaha musí být nepropustná se sběrnou nádrží, aby při náhodném úniku tekutina nemohla uniknout z tohotoprostoru. Sklad musí být vybaven přívodem pitné vody a hasícím přístrojem. Sklad vybavte havarijními jímkami,hasícími přístroji, sanačními prostředky (absorbér, např. vapex, lopata, náhradní obal), zdrojem pitné vody alékárničkou.7.3 Specifické (určené) použití: Leštící barevný vosk. Další informace viz technický list. .8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky8.1. Limitní hodnoty expozice: *ČR: 361/2007 Sb.; **EU: 2000/39/ES, 2006/15/ES, 98/24/ESLátka PEL NPK-P jednotka poznámka*Benziny 400 1000 mg/m 3Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb.: není stanovenPoznámka: PEL: přípustný expoziční limit; NPK-P: nejvyšší přípustnákoncentrace8.2 Omezování expozice: Zajistěte dostatečné větrání prostoru, např. odčerpáváním vzduchu, k zajištěníkoncentrací nebezpečných látek (jejich par / aerosolů) pod limity PEL,NPK-P,pokud jsou stanoveny. Zajistěte, aby nádržky na oplach očí a bezpečnostní sprchybyly v dostatečné blízkosti pracoviště. Při vyšších koncentracích par použijte8.2.1 Omezování expozicepracovníků:osobní ochranné prostředky.Obecný pokyn: Všechny osobní ochranné prostředky včetně dýchacích přístrojůpro omezení expozice nebezpečných látek musí být voleny tak, aby splňovalypožadavky místních předpisů, např. nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým sestanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

More magazines by this user
Similar magazines