Bezpečnostní list - Tollens

tollens.cz

Bezpečnostní list - Tollens

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ESverze CZFrancie revize/datum: Révision n°3 /18/08/2006 Version n°4 10/01/2007Datum vydání / verze ČR: 03.01.2008 / č. 1Přípravek: CIRE CÉRUSE TOLLENS DECO A BLANCHIR (MATIERE A CREATION)strana: 5/5Právní předpisy vztahující se k přípravku:Předpisy EUSměrnice Rady 67/548/EHS a 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balenía označování nebezpečných látekNařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látekSměrnice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředkůRozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádějící seznam odpadůSměrnice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovištik provedení směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickýmičiniteli používanými při práciSměrnice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovištik provedení směrnice Rady 98/24/ESSměrnice Rady 2004/42/ES, o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organickýchrozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ESNárodní předpisyZákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a navazující prováděcí předpisyNařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práciVyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelůbiologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testůa náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteliNařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředkyZákon č.185/2001 Sb., o odpadechVyhláška č.383/2001 Sb., katalog odpadůVyhláška č. 355/2002 Sb. (směrnice 1999/13/ES, 2004/42/ES), kterou se stanoví emisní limity a další podmínkyprovozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesůaplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění změny č. 509/2005 Sb.16. Další informaceZnačení dle vyhlášky č. 355/2002 Sb., příloha č. 5 (povinné pro výrobce nebo dovozce se sídlem v ČR)hustota g/cm 3 sušina % (obj.) organická rozpouštědlakg/kg produktucelkový organický uhlíkkg/kg produktu< 1 asi 30 asi 0,67 asi 0,56Značení dle vyhlášky č. 355/2002 Sb., ve znění vyhl. 509/2005 Sb .(1) (směrnice: 2004/42/EC)příloha č. 14, část II A, podkategorie Prahová hodnota těkavých látek v g/l Těkavé látky v produktu ve stavupřipraveném k použití v g/l- - -Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí a legislativy Společenství ČR.Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se otázek životního prostředí,která jsou nutná pro bezpečné použití, ale nemohou být považována za záruku užitných vlastností nebo vhodnosti prokonkrétní použití. Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele zajistit, aby práce byla plánována a prováděnav souladu s platnými právními předpisy.Při klasifikaci se vycházelo z vyhlášky č. 232/2004 Sb. a údajů poskytnutých výrobcem (SAFETY DATA SHEETCIRE CÉRUSE TOLLENS DECO A BLANCHIR (MATIERE A CREATION) kód 3T30054; Révision n°3/18/08/2006 Version n°4 10/01/2007.Úplné znění R vět z bodu 2: R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůžePoznámka pro následné uživatele / distributory: Informace o případném jiném použití, než uvedeném v tomtobezpečnostním listě a nové poznatky o možném nebezpečí při používání tohoto přípravku sdělte na adresu:marek.prosecky@tollens.cz

More magazines by this user
Similar magazines