F O R M U L A R Z O F E R T O W Y - SOP - Grudziądz

sop4.grudziadz.com.pl

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y - SOP - Grudziądz

3. Zobowiązujemy się wykonać wyżej wymienione zamówienie wnieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu i w Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia.4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych WarunkówZamówienia. Uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami izasadami postępowania.5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowaniaOferty.6. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia.7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia ( Projekt umowy).8. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniaoświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2ustawy Pzp, ustanowiliśmy pełnomocnika:..................................................................................................................(W/w pkt wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę)9. Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom:1. ………………………………………………………………..2. ………………………………………… ………………………3. ………………………………………… ………………………10. W przypadku wybrania naszej oferty zapłata zostanie wykonana na nasze kontow …………………nr rachunku……………………………………………………….11. Przedstawicielem Wykonawcy koordynującym zamówienie jest Pan/Pani…………………………………………….12. Do niniejszej oferty dołączamy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(pieczęć , data , podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


ZałącznikOznaczenie sprawy 721/5/PN/2011O Ś W I A D C Z E N I EO SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUZgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychoświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu określonew art. 22 ust. 1 ustawy Pzp(w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, oświadczeniewinno być złożono przez ustanowionego pełnomocnika)…………...................................................(pieczęć , podpis i data upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Oznaczenie sprawy 721/5/PN/2011ZałącznikW Y K A ZPODOBNYCH DOSTAWLpNazwa Wykonawcy(podmiotu)wykazującegospełnianie warunkuCharakterystyka(rodzaj dostaw)Data(dzień-miesiąc-rok)RozpoczęciaZakończeniaMiejscewykonania1 2 3 4 5 6...........…………………………………………………(podpis i data upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)


Oznaczenie sprawy 721/5/PN/2011ZałącznikO Ś W I A D C Z E N I EO BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIAJa, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Nazwa / firma i adres Wykonawcy)NIP ……………………………...................REGON ………………………....................Nr TELEFONU ……………………………Nr FAKSU …………………………………oświadczam, że brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp .(W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia- oświadczenie składa każdy Wykonawca )...........................…………..................................................(pieczęć, podpis i data upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika)


Oznaczenie sprawy 721/5/PN/2011ZałącznikO Ś W I A D C Z E N I EO BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W ZAKRESIE ART. 24UST. 1 PKT 2Oświadczenie składa wyłącznie wykonawca będący osobą fizycznąJa, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(nazwa / firma i adres Wykonawcy)NIP ……………………………...................REGON ………………………....................Nr TELEFONU ……………………………Nr FAKSU …………………………………oświadczam, że brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp .………….................................................(pieczęć , podpis i data upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika)

More magazines by this user
Similar magazines