Drzewa - Andrzej Ploch

ploch.pl

Drzewa - Andrzej Ploch

Maciej HnatiukPiotr KomorowskiFotografia? Opisujê ni¹ moje rozumienie œwiata.Eugeniusz Józefowski...Drzewo znajduje siê w centrum wszechœwiata i jestpomostem miêdzy niebem, ziemi¹ i piek³em...Jacek JaœkoWœród drzew oddalam siê od k³amstwa.Nie potrzebujê s³ów. Zbli¿am siê z Niepamiêci¹.Agnieszka WêgrzynowskaKalejdoskopWeŸ b³onê fotograficzn¹, aparat dowolnej markii udaj siê do lasu. Rozejrzyj siê wko³o i zrób seriêzdjêæ drzew w dowolny sposób. Oddaj klisze dowywo³ania, poproœ o zrobienie ka¿dej odbitkiz dwóch stron. Po³¹cz je w dowolny sposób,przypominaj¹c sobie jak w dzieciñstwie obraca³eœkalejdoskopem.Uwaga! Mo¿esz utraciæ nabyty w dzieciñstwie sposóbpatrzenia na drzewa i liœcie. Ju¿ nigdy nie bêd¹te same.Anna FronckiewiczDlaczego robiê zdjêcia?Przez bardzo d³ugi czas fotografia by³a dla mniesamej niezrozumia³¹ determinacj¹ w poszukiwaniupiêkna.Dopiero niedawno zrozumia³am, ¿e sta³a siê moimprzewodnikiem – odnalezion¹ nici¹ Ariadny –w docieraniu do prawdy o œwiecie.Poszerzanie stanu œwiadomoœci odbywa siê nie tyleprzez samo fotografowanie, co dziêki ludziom, sytuacjom,rozmowom towarzysz¹cym mi na mojej œcie¿-ce fotograficznych doœwiadczeñ. Fotografia sta³a siêwiêc równie¿ niezwyk³ym pretekstem do spotykania iobcowania z niezwyk³ymi osobowoœciami.Fotografia ju¿ ze mn¹ pozostanie.Pawe³ Socha„W najg³êbszej otch³ani jaŸni, ca³¹ swoj¹ istot¹i ca³ym sercem, przeczuwamy jesieñ drzewa nawetlatem, tê w³aœnie melancholiê pragn¹³bym malowaæ.”Egon SchieleJeden to sam. Dwa to podzia³. Trzy przezwyciê¿apodzia³. Czasami przypomina mi siê ta zasada.Czasami. Zakorzenienie i ¿ywotnoœæ. Kiedy myœlêo tym, bywa, ¿e zjawia siê w³aœnie ona – melancholia.„Szczawno Zdrój 2001”


Maciej HnatiukMaciej Hnatiuk„Ksi¹¿ 2001”„Ksi¹¿ 2001”


Andrzej PlochAndrzej Ploch„Brochów 020429”„Bielice 020519”


Piotr KomorowskiPiotr Komorowski„Maciejowiec 1998”„Kliczków 1986”


Jacek JaœkoAgnieszka Wêgrzynowska„bez tytu³u”„bez tytu³u”


Pawe³ SochaPawe³ Socha„trzy”„bez tytu³u”


Anna FronckiewiczAleksandra Kwiatkowska„bez tytu³u”„W rajskim ogrodzie”


Eugeniusz JózefowskiEugeniusz Józefowski„Droga do morza”„Droga znad morza”


Eugeniusz JózefowskiAleksandra KwiatkowskaW rajskim ogrodzieTam, gdzie koñcz¹ siê s³owa,mieszkaj¹ dusze o skrzyd³ach jak ptakiZwis³e na ga³êziach Drzewa ¯yciaTam przychodzê, by jak drzewowrastaæ w to, co trwa wiecznie,a co pozostaje ze zjednoczenia przeciwieñstwW ³onie moim kie³kuje nasionoprzeczutej ca³oœciZjednoczenie choæ zawsze niepe³newiedzie jednak do poznaniaRozpoœcieram ga³êzie ponad w³asn¹ dum¹,by w ciszy ogrodu doœwiadczeñ wieczystej obecnoœciKorzeniami mymi wrastam w Ziemiê,staj¹c siê drog¹ samego ¿yciaAndrzej Plochbezimienne, towarzysz¹ naszemu istnieniu,gin¹ i odradzaj¹ siê, rosn¹ i przewracaj¹ siê,usychaj¹, próchniej¹, porastaj¹ mchemtak dyskretne, ¿e czêsto nie zwracamy na nie uwagiich cieñ, tak wa¿ny dla nas jak one same,rzadko dostrzegamy ka¿de z osobna,czêœciej jako t³o,silne, mocne, niewzruszonei s³abe, giêtkie, rozko³ysane,ozdabiaj¹, przes³aniaj¹, kwitn¹, daj¹ owoceobserwuj¹, lecz nie zdradzaj¹ naszych tajemnic,szumi¹ na wietrze,gubi¹ barwne liœcie, by na powrót przyoblec siê w nowe,gdy odchodzimy pozostaj¹czêsto poczêci w ich cienu, na koniec bez sprzeciwu,oddajemy siê w objêcia ich korzeni„Palmy w Eraclea Mare”Egz. nrSeria Wydawnicza „FOTOGRAFIE”Wydawca: Studio Wydawniczo-Typograficzne „Typoscript”e-mail: typo@pnet.pl www.ploch.pltel. +48 71 339 83 00Wroc³aw 2002

More magazines by this user
Similar magazines