Dyrektywa odsetkowaHL

www2.wpia.uw.edu.pl

Dyrektywa odsetkowaHL

Wspólnotowe PrawoPodatkoweDyrektywa SI


Harmonizacja podatku dochodowego od osóbfizycznych Dyrektywa z 3 czerwca 2003 r.wprzedmiocie opodatkowania dochodów w zoszczędnodności w formie odsetek 2003/48/EC


Dyrektywa OdsetkowaBrak dostatecznej koordynacji krajowych systemów w podatkowych wzakresie opodatkowania dochodów w z oszczędnodności powodem uchylania sięod jakichkolwiek form opodatkowania w państwie rezydencji.Zasada subsydiarności jako podstawa do podjęcia działań na szczebluwspólnotowym, w celu usunięcia zakłóceceń w moŜliwie największymstopniu.Rezultat:Dyrektywa w sprawie opodatkowania dochodów w z oszczędnodnościw formie wypłacanych odsetek.


Dyrektywa OdsetkowaCelem dyrektywy jest stworzenie moŜliwoliwości, abyPrzychody :uzyskiwane w jednym państwie członkowskim w formie wypłat odsetek przez osobę fizyczną będącą rezydentem innegopaństwa członkowskiego


Dyrektywa OdsetkowaByły y efektywnie opodatkowane zgodnie zprzepisami państwa rezydencji osobyfizycznej, będącej bfaktycznym właścicielemwodsetek


Dyrektywa OdsetkowaŚrodek do osiągnignięcia celu:Automatyczna, coroczna wymianainformacji między PaństwamiCzłonkowskimi.


Dyrektywa Odsetkowa Faktyczny właściciel wodsetek (osoba fizyczna) Podmiot wypłacajacający cy odsetki Odsetki


Dyrektywa OdsetkowaPodmiot wypłacajacający cy informuje władze wpodatkowepaństwa, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania o osobie właściciela, wna rzecz któregodokonał wypłaty odsetek, numerze konta, na któreprzelał wypłatatę i kwocie odsetek


Dyrektywa Odsetkowa Właściwe władze wpodatkowe państwa, w którymma siedzibę podmiot wypłacajacający cy przekazująautomatycznie informacje, które uzyskały y odpodmiotu wypłacajacającego cego właściwym wwładzom wpodatkowym państwa, w którym ma miejscezamieszkania osoba fizyczna, będąca bfaktycznymwłaścicielem tych odsetek


Dyrektywa Odsetkowa Informacja przekazana Państwu rezydencjifaktycznego właściciela wodsetek jest podstawą doopodatkowania odsetek zgodnie z przepisamipaństwa rezydencji


Dyrektywa OdsetkowaProblem I:Państwa Członkowskie z szeroko rozwiniętymiwewnętrznymi uregulowaniami dotyczącymicymitajemnicy bankowejRezultat:Okres przejściowy, w czasie którego zamiastwymiany informacji będzie bstosowanypodatek potrącany u źródła.


Dyrektywa OdsetkowaProblem II:Objęcie zakresem Dyrektywy 2003/48/WEjedynie Państw Członkowskich jest dalekoniewystarczające.ce.MoŜliwe implikacje:Zakłócenia konkurencji w sektorze usługugfinansowych oraz odpływ kapitału u z rynkuwewnętrznego UE do państw trzecich orazterytoriów w powszechnie uwaŜanych anych za rajepodatkowe.


Dyrektywa OdsetkowaArt. 17(2) Dyrektywy 2003/48/WE: „Państwa Członkowskie stosują niniejsze przepisyod dnia 1 lipca 2005 r. pod warunkiem, Ŝe:(i)Konfederacja Szwajcarska, Księstwo stwo Lichtenstein, Republika San Marino,Księstwostwo Monako iKsięstwo stwo Andory stosują od tego samego dniaśrodki równowarwnowaŜne ne dookreślonych w niniejszej dyrektywie, zgodnie zumowami zawartymi przez nie ze Wspólnota Europejską, , w wynikujednomyślnych decyzji Rady;(ii)obowiązują wszystkie umowy lub inne ustalenia, co zapewnia, Ŝe e wszystkieodpowiednieterytoria zaleŜne lub stowarzyszone (Wyspy Normandzkie, WyspyMann oraz terytoriazaleŜnelub stowarzyszone na Karaibach) stosują od tegosamego dnia automatycznąwymianę informacji w ten sam sposób, jaki jestprzewidziany w rozdziale II niniejszej dyrektywy (lub w okresieprzejściowym określonym w art. 10, stosują podatek u źródła a na tych samychwarunkach, co określone w art. 11 i 12)”.


Dyrektywa OdsetkowaPo przyjęciu Dyrektywy 2003/48/WE wszczęto negocjacje międzyUE a 5 państwami trzecimi oraz na zasadzie bilateralnościmiędzy 25 Państwami Członkowskimi a 10 terytoriamistowarzyszonymi i zaleŜnymi Państw Członkowskich.Jedną z kluczowych kwestii był czas. Powołanie tzw. grupyekspertów w do spraw umów w bilateralnych, złoŜonej z onej zprzedstawicieli Państw Członkowskich w celu zapewnieniajednolitości umów w oraz zachowania określonego w Dyrektywieterminu wejścia jej w Ŝycie. Zobowiązanie KomisjiEuropejskiej do sprawdzenia umów w pod kątem kmerytorycznym(zgodności z postanowieniami Dyrektywy 2003/48/WE).


Dyrektywa OdsetkowaUmowy z państwami trzecimi zostały y podpisane w imieniu Wspólnoty wLuksemburgu dnia 7 grudnia 2004 r., z wyjątkiem umowy ze Szwajcarią,która została a zawarta 26 października 2004 r. (Memorandum ofUnderstanding zostały y podpisane przez poszczególne państwa trzecie orazWspólnotlnotę i poszczególne Państwa Członkowskie).Umowy z państwami trzecimi sąsumowami międzynarodowymi,zawierającymi jednostronne zobowiązania zania państw trzecich wobec PaństwCzłonkowskich. Zawierają zobowiązanie zanie wszystkich tych państw dopobierania w okresie przejściowym od dochodów w z oszczędnodnościuzyskanych na ich terytorium przez rezydentów w Państw Członkowskichpodatku potrącanego u źródła a i przekazywania 75% wpływywów w z tegopodatku do państwa rezydencji właściciela wodsetek.


Dyrektywa OdsetkowaProcedury uniknięcia potrącenia podatku u źródła: art. 13(1)Dyrektywy 2003/48/WE:a) wyraźne zezwolenie właściciela wodsetek udzielonepodmiotowi wypłacajacającemu cemu naprzekazanie informacji dopaństwa rezydencji; lub/orazb) przedstawienie przez właściciela wodsetek podmiotowiwypłacajacającemu cemu zaświadczeniasporządzonego w jegoimieniu przez właściwy worgan jego państwa rezydencji.


Dyrektywa Odsetkowa• Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającaśrodki równowaŜne środkom ustanowionym w dyrektywie 200348WE• Art. 15 umowy dotyczący płatności dywidend, odsetek i naleŜności licencyjnychmiędzy spółkami• 1. Bez uszczerbku dla zastosowania przepisów wewnętrznych lub opierających się naumowie, a dotyczących zapobiegania oszustwom lub naduŜyciom w Szwajcarii i wPaństwach Członkowskich, dywidenda płacona spółce dominującej przez spółkęzaleŜną nie podlega opodatkowaniu w państwie źródła, jeŜeli:• - spółka dominująca posiada minimum 25 % kapitału spółki zaleŜnej przez conajmniej dwalata, i• - jedna spółka ma siedzibę do celów podatkowych w Państwie Członkowskim, a drugaspółka ma siedzibę dla celów podatkowych w Szwajcarii, i• - zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z dowolnympaństwem trzecim Ŝadna ze spółek nie ma siedziby do celów podatkowych w tympaństwie trzecim, i


Dyrektywa Odsetkowa• obie spółki podlegają podatkowi od spółek i nie są z niego zwolnione i obiemają formę spółki kapitałowej. JednakŜe Estonia moŜe, tak długo jaknakłada podatek dochodowy na wydzielone zyski i nie opodatkowujeniewydzielonych zysków, i nie dłuŜej niŜ do dnia 31 grudnia 2008 r., nadalstosować ten podatek od zysków wydzielonych przez estońskie spółkizaleŜne na rzecz ich spółek dominujących, które mają siedzibę wSzwajcarii.• 2. Bez uszczerbku dla zastosowania przepisów wewnętrznych lubopierających się na umowie, a dotyczących zapobiegania oszustwom lubnaduŜyciom w Szwajcarii i w Państwach Członkowskich, odsetki inaleŜności licencyjne płacone przez spółkę zaleŜną spółce dominującej niepodlegają opodatkowaniu w państwie źródła, jeŜeli:• takie spółki są powiązane posiadaniem co najmniej 25 % udziałów (akcji)przez co najmniej dwa lata lub obie naleŜą do trzeciej spółki, którabezpośrednio posiada co najmniej 25 % kapitału zarówno jednej, jak idrugiej spółki przez co najmniej dwa lata, i• spółka ma siedzibę dla celów podatkowych lub zakład w PaństwieCzłonkowskim, a druga spółka ma siedzibę dla celów podatkowych lubzakład w Szwajcarii, i


Dyrektywa Odsetkowa• zgodnie z umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowaniazawartymi z państwami trzecimi Ŝadna ze spółek nie ma siedziby dla celówpodatkowych w tym państwie trzecim i Ŝaden z ich zakładów nie znajdujesię w tym państwie trzecim, i• - wszystkie spółki podlegają podatkowi dochodowemu od przedsiębiorstw inie są z niego zwolnione w szczególności w odniesieniu do odsetek inaleŜności licencyjnych i kaŜda ma formę spółki kapitałowej.• JednakŜe w przypadkach, w których dyrektywa Rady 2003/49/WE z dnia 3czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowaniastosowanego do odsetek oraz naleŜności licencyjnych między powiązanymispółkami róŜnych Państw Członkowskich ustanawia okres przejściowy wodniesieniu do danego Państwa Członkowskiego, państwo to stosujepowyŜsze ustalenia w sprawie płatności odsetek i naleŜności licencyjnychdopiero po upływie tego okresu przejściowego.• 3. Istniejące umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowaniazawarte pomiędzy Szwajcarią a Państwami Członkowskimi, któreustanawiają bardziej korzystne opodatkowanie wypłat dywidend, odsetek inaleŜności licencyjnych w momencie przyjęcia niniejszej Umowy,pozostają niezmienione.


Dyrektywa OdsetkowaUmowy dwustronne z terytoriami stowarzyszonymi i zaleŜnymi PaństwCzłonkowskich. W pełni dwustronne zobowiązania zania stron 250 umów:Grupa I:umowy zawierające postanowienia o dwustronnej wymianie informacji:umowy z Kajmanami, Montserrat, Arubą i Anguillą;Grupa II:umowy zawierające postanowienia o potrącaniu przez terytoria w okresieprzejściowym podatku u źródła a i przekazywaniu 75% wpływywów w z tegopodatku do państw rezydencji właścicieli wodsetek: umowy z Guernsey,Jersey, Wyspą Man, , Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi, Turks i Caicos,Antylami Niderlandzkimi.Procedury uniknięcia potrącenia podatku u źródła a analogiczne do tychprzewidzianych w Dyrektywie 2003/48/WE i umowach z państwamitrzecimi.


Dyrektywa OdsetkowaRatyfikacja:Zgodnie z wymogami prawa polskiego (ustawa o umowachmiędzynarodowych oraz postanowienia Konstytucji RP)podpisane umowy wymagają ratyfikacji.Umowy zawarte między Wspólnotlnotą a państwami trzecimi niewymagają ratyfikacji, co nie oznacza, Ŝe e postanowienia tychumów w nie wymagają implementacji do polskiego porządkuprawnego.


Dyrektywa OdsetkowaZgodnie z zapisami zawartymi w Memorandum ofUnderstandingoraz zobowiązaniami zaniami politycznymipodjętymi na Radzie ECOFIN w Santa Maria deFeira 19 i 20 czerwca 2000 r. oraz powtórzonymi 21stycznia 2003 r., celem nadrzędnym dnym UniiEuropejskiej jest doprowadzenie do wymianyinformacji w zakresie dochodów w uzyskiwanychz oszczędnodnościw formie wypłacanych odsetek namoŜliwie najszerszą skalę oraz w sposób b zgodny zpostępem pem międzynarodowym.


Dyrektywa Odsetkowa• Implementacja : art.42 c PIT oraz RozdziałIII Ordynacji Podatkowej

More magazines by this user
Similar magazines