GE434 - Buderus

buderus.sk

GE434 - Buderus

Obsah - kapitoly so zmenami a doplnkami voèi slovenskému vydaniu 8/991 Atmosférické plynové kotly.....................................................................................................................31.1 Konštrukcia a výkon.......................................................................................................................................33 Technický popis.......................................................................................................................................43.1 Plynový kotol Ecostream Logano GE434......................................................................................................43.2 Plynový kondenzaèný kotol Ecostream Logano plus GB434.......................................................................63.3 Rozmery a technické údaje.......................................................................................................................83.4 Parametre vykurovacieho kotla....................................................................................................................125 Predpisy a prevádzkové požiadavky....................................................................................................135.1 Výòatky z predpisov.....................................................................................................................................135.2 Požiadavky na spôsob prevádzky...............................................................................................................145.3 Regulácia prevádzkovej teploty výstupu....................................................................................................158 Príklady zariadení..................................................................................................................................168.1 Údaje pre všetky alternatívy použitia............................................................................................................168.3 Logano GE434: jednokotlové zariadenie....................................................................................................178.4 Logano GE434: jednokotlové zariadenie s hydraulickým vyrovnávaním....................................................188.5 Logano GE434: dvojkotlové zariadenie.......................................................................................................198.6 Logano GE434: dvojkotlové zariadenie s hydraulickým vyrovnávaním.....................................................208.7 Logano plus GB434: jednokotlové zariadenie.............................................................................................218.8 Logano plus GB434: jednokotlové zariadenie s hydraulickým vyrovnávaním...........................................228.9 Logano plus GB434 a Logano GE434: dvojkotlové zariadenie..................................................................238.10 Logano plus GB434 a Logano GE434: dvojkotlové zariadenie s hydraulickým vyrovnávaním..................248.11 Logano GE434: jednokotlové zariadenie s dvoma internými kruhovými škrtiacimi klapkami....................258.12 Logano GE434: dvojkotlové zariadenie s dvoma internými kruhovými škrtiacimiklapkami v každom kotle.............................................................................................................................268.13 Logano GE434: dvojkotlové zariadenie s hydraulickým vyrovnaním, dve interné kruhové škrtiaceklapky v každom kotle..................................................................................................................................279 Montáž...................................................................................................................................................289.1 Doprava a inštalácia....................................................................................................................................289.3 Základ vykurovacieho kotla.........................................................................................................................309.6 Doplnková výstroj pre bezpeènostné technické vybavenie pod¾a DIN 4751-2...........................................319.7 Ïa¾šie príslušenstvo.....................................................................................................................................322Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Atmosférické plynové kotly 11.1 Konštrukcia a výkonBuderus ponúka atmosferické plynové kotly s rozsahomvýkonu od 9 do 750 kW. Inovované riešenia prerozsah výkonu od 150 do 750 kW s použitím plynovéhokotla "Ecostream" Logano GE 434 a pre výkonod 141 do 418 kW s použitím kondenzaèného kotlaLogano plus GB434.Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie3


3 Technický popis3.1 Plynový kotol Ecostream Logano GE4343.1.2 Konštrukcia plynového kotla Logano GE434Každý plynový vykurovací kotol Ecostream LoganoGE434 je dodatoène sériovo vybavený regulátoromHT 3101, ktoré kontroluje minimálnu prevádzkovúteplotu výstupu pre kotlový blok 2 (v prípade montážekruhovej škrtiacej klapky pre kotlový blok 1(príslušenstvo) aj pre neho). Pri poklese pod úroveòmenovitej hodnoty prevádzkovej teploty výstupu zredukujeregulátor HT 3101 prítok studenej vratnejvody do kotlového bloku 2. Pre tento úèel riadikruhovú škrtiacu klapku (príslušenstvo), ktorá jenamontovaná v spiatoèke pred kotlovým blokom 2(→ 9/1, poz. 2). V prípade použitia prídavnej okrúhlejškrtiacej klapky (príslušenstvo) to platí analogickyaj pre kotlový blok 1.Sériová technológia Thermostream zjednodušujenároky na techniku zariadenia. V prípade inštalácie2. kruhovej škrtiacej klapky (príslušenstvo) všetkydoteraz známe prevádzkové podmienky pre vykurovaciekotly odpadajú. To platí aj vtedy, ak je vykurovacíkotol Logano GE434 vybavený regulátorompre konštantnú teplotu kotlovej vody a reguláciou odiného výrobcu.9/1 Dvojitý kotlový blok v plynovom vykurovacom kotle Ecostream Logano GE434(Dvojitý kotlový blok v plynovom kondenzaènom kotle Logano plus GB434 s rovnakou konštrukciou)RK spiatoèkaVK výstup1 kotlový blok2 škrtiaca klapka3 servomotor4 spojovací kus pre 2. kruhovú škrtiacuklapku(2. kruhová škrtiaca klapka sa dodávaako príslušenstvo)4Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Technický popis 33.1.4 Rozvod vykurovacej vody v kotle Logano GE434 pod¾a princípu ThermostreamTechnika Thermostream funguje pri všetkých prietokochvody. Plynový kotol Ecostream LoganoGE434 je vybavený interným kotlovým regulaènýmzariadením Logamatic HT 3101, ktoré kontrolujedodržiavanie minimálnej výstupnej teploty 50 °C, priprevádzke horáka pre kotlový blok 2. Vïaka tomu jeteplota kotlovej vody aj poèas štartovacej fázy kotlaalebo aj v prípade malej potreby tepla dostatoènevysoká.V prípade použitia 2. kruhovej škrtiacej klapky prekotlový blok 1 (príslušenstvo) kontroluje regulátorHT 3101 prevádzkovú teplotu výstupu pre celý kotol.Požiadavky na prevádzkové podmienky kotla soh¾adom na prevádzkovú teplotu výstupu sú v tomtoprípade splnené nezávisle od nainštalovaného regulátora.Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie5


3 Technický popis3.2 Plynový kondenzaèný kotol Ecostream Logano plus GB4343.2.2 Konštrukcia kotla Logano plus GB434Vysvetlivky k obrázku1 obehové èerpadlo kondenzaèného tepelného výmenníka2 bezpeènostná kontrola teploty3 spalinová prípojka4 tlakový ventilátor (v každom kotlovom bloku)5 zariadenie na kontrolu tlaku6 spalinový kanál (v každom kotlovom bloku)7 poistka prúdenia8 kompaktný kondenzaèný výmenník9 vratné okruhy vykurovacej vody10 vaòa pre zachytávanie kondenzátu11 spoloèný odtok kondenzátu12 zariadenie na neutralizáciu NE 1.1 kondenzátu6Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Technický popis 33.2.3 Kondenzaèná jednotka kotla Logano plus GB434Vysvetlivky k obrázku1 tlakový ventilátor (v každom kotlovom bloku)2 zariadenie na kontrolu tlaku3 spalinová prípojka4 spalinový kanál (v každom kotlovom bloku)5 poistka prúdenia6 èidlo teploty spalín (v každom kotlovom bloku)7 obehové èerpadlo tepelného výmenníka8 vyrovnávací otvor9 kompaktný kondenzaèný tepelný výmenník10 vratné okruhy vykurovacej vody11 spoloèný odtok kondenzátu12 vaòa pre zachytávanie kondenzátuPodklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie7


3 Technický popis3.3 Rozmery a technické údaje3.3.1 Rozmery a technické údaje plynového kotla Logano GE4348Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Technický popis 33.3.2 Rozmery a technické údaje dvojkotlového zariadenia Logano GE434 so spoloènouspalinovou spojkou ako dodatoèným vybavenímPodklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie9


3 Technický popis3.3.3 Rozmery plynového kondenzaèného kotla Logano plus GB43410Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Technický popis 83.3.4 Technické údaje plynového kondenzaèného kotla Logano plus GB434Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie11


3 Technický popis3.4 Parametre vykurovacieho kotla3.4.4 Prietokový odpor na strane vodyVysvetlivky k obrázku∆p HV Habcdtlaková strata na strane vodyprietok vykurovacej vodyLogano GE434, výkon kotla 150 kWLogano plus GB434, výkon kotla 141 až 169 kWLogano GE434, výkon kotla 175 kWLogano GB434, výkon kotla 197 kWLogano GE434, výkon kotla 200 až 275 kWLogano GB434, výkon kotla 224 až 310 kWLogano GE434, výkon kotla 300 až 375 kWLogano GB434, výkon kotla 337 až 418 kW12Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Predpisy a prevádzkové požiadavky 55.1 Výòatky z predpisovPlynový kotol Ecostream Logano GE434 a plynovýkondenzaèný kotol Logano plus GB434 zodpovedajúpožiadavkám normy EN 656 resp. EN677 a predpisompre nízkoteplotné vykurovacie kotle resp. plynovékondenzaèné kotle pod¾a predpisu EnEV. Súkonštrukène prípustné pod¾a smernice pre tlakovézariadenia. Pri inštalácii a prevádzke je nutnédodrža :ÚdržbaPod¾a § 10 predpisu EnEV je nutné vykonávaúdržbu vykurovacieho zariadenia a v prípade potrebyho vyèisti (odporúèame raz za rok). Pri tom jepotrebné skontrolova bezchybnos funkcií celéhozariadenia.Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie13


5 Predpisy a prevádzkové požiadavky5.3 Požiadavky na spôsob prevádzky5.3.1 Prevádzkové podmienky pre plynový vykurovací kotol Ecostream Logano GE434a pre plynový kondenzaèný kotol Logano plus GB43428/1 Prevádzkové podmienky pre plynové vykurovacie kotly Ecostream Logano GE434 a pre plynové kondenzaèné kotly Loganoplus GB4341) V prípade použitia druhej kruhovej škrtiacej klapky (pre kotlový blok 1, príslušenstvo) nevznikajú žiadne požiadavky oh¾adom prevádzkovejteploty výstupu pri zapnutí horáka.Vhodné opatrenie pri použití regulácie od iného výrobcu v kombinácii s regulátorom pre konštantnú teplotu kotlovej vodyLogamatic, ak nie je možné splni požiadavku na prevádzkovú teplotu výstupu pri zapnutí horáka.2) Ak nie je možné ovplyvòova vykurovacie okruhy (èerpadlá, regulaèné prvky) resp. regulaèný prvok kotlového okruhu (reguláciaprevádzkovej teploty výstupu) pomocou regulátora, tak je nutné zabezpeèi pri zapnutí horáka dosiahnutie prevádzkovej teploty50 °C v priebehu 10 minút prostredníctvom obmedzenia prietoku.3) Nastavenie regulátora teploty kotlovej vody: Pri zapnutí horáka sa musí pomocou vhodných opatrení, napr. redukciou prietoku, vpriebehu 10 minút dosiahnu a následne udržiava minimálna teplota kotlovej vody.14Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Predpisy a prevádzkové požiadavky 55.4 Regulácia prevádzkovej teploty výstupu5.4.1 Kotlový rozvádzaè (regulátor) HT 3101Vykurovacie kotly Ecostream Logano GE434 a plynovékondenzaèné kotly GB434 sa sériovo dodávajús kotlovým rozvádzaèom HT3101 a s tepelne regulovanoukruhovou škrtiacou klapkou.V prípade potreby je možné objedna u firmyBuderus ako príslušenstvo druhú kruhovú škrtiacuklapku. Kotlový rozvádzaè HT 3101 plní funkciubezpeènostno-technickej kontroly resp. zaisteniakotlového bloku 2. Bezpeènostno-technickú kontrolukotlového bloku 1 ako aj generálne regulaènéfunkcie preberá regulátor priradený ku kotlu.1. Funkcia s jednou kruhovou škrtiacou klapkou(sériová dodávka)Zabezpeèovanie prevádzkovej teploty výstupu kotlamusí prebieha za pomoci regulátora resp.nadradenej regulácie (napr. DDC-zariadenia - DDC,Direct Digital Control).2. Funkcia s dvoma kruhovými škrtiacimi klapkamiAk nie je udržiavanie prevádzkovej teploty výstupuzabezpeèované pomocou regulácie, tak možnopouži druhú kruhovú škrtiacu klapku pre kotlovýblok 1 (príslušenstvo).Regulovanie a udržiavanie prevádzkovej teploty výstupupre celý kotol GE/GB434 potom preberá kotlovýrozvádzaè HT 3101.Takto je zabezpeèená prevádzková teplota výstupunezávisle od použitého typu regulátora.5.4.2 Kotlový rozvádzaè (regulátor) HT 3103 pre dvojkotlové zariadeniaKotlový rozvádzaè Logamatic HT 3103 možno použipri viackotlových centrálach s tlakovým rozvádzaèompre hydraulické uzavretie vykurovacieho kotla,ktorý nie je v prevádzke.Kotlový rozvádzaè Logamatic HT 3103 využíva škrtiaceklapky zabudované v kotle Logano GE434 nahydraulické uzav-retie kotla. K tomu je potrebnépouži pre každý kotolkotlový rozvádzaè Logamatic HT 3103 ako aj druhúkruhovú škrtiacu klapku pre kotlový blok 1 (príslušenstvo).Riadenie prebieha prostredníctvom regulátorovLogamatic od firmy Buderus. V prípade použitiaregulácie od iného výrobcu je potrebný vstupnýsignál s napätím (230 V).Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie15


8 Príklady zariadení8.1 Údaje pre všetky alternatívy použitia8.1.1 Hydraulické pripojenieObehové èerpadlo vykurovacieho okruhuPod¾a nariadenia o úspore energie (EnEV) musia byobehové èerpadlá v centrálnom kúrení dimenzovanépod¾a osvedèených technických pravidiel. Privýkonoch kotla od 25 kW musí by elektrický príkonautomaticky prispôsobený minimálne v trochstupòoch odberovej potrebe podmieòujúcej prevádzku.K tomu je tu možnos zabudovania obehovéhoèerpadla vykurovacieho okruhu, ktoré regulujetlakové rozdiely.Pomocou èerpadla výmenníka tepla je èas prietoku,cca. 3,5 m 3 /h vedená cez výmenník tepla. Potrubieinštalované v rámci stavebných prác má k dispozíciizvyškový dopravný tlak 100 mbar.Opatrenia pre reguláciu prevádzkovej teplotyvýstupuRegulátor Logamatic od firmy Buderus podporujetechnológiu Thermostream a to tak, že zabezpeèujeteplotu výstupu vykurovacieho kotla Ecostream. Pripoklese pod úroveò požadovanej teploty (na kotlovomsnímaèi) a súèasnej prevádzke horáka buderegulátor Logamatic ovplyvòova èerpadlá aleboregulaèný prvok. Regulaèná funkcia bude redukovaprietok dovtedy, kým sa nedosiahne prevádzkováteplota výstupu vykurovacieho kotla Ecostream.Príslušné systémové odporúèania s vysvetleniamijednotlivých funkcií a s rozsahom použitia sú uvedenév odsekoch 8.3 až 8.13.Žiadne zvyšovanie teploty spiatoèky (v rámci stavebnýchprác) pri použití druhej kruhovej škrtiacej klapkypre kotlový blok 1.U kotlov Logano GE434 a Logano plus GB434 sdruhou kruhovou škrtiacou klapkou pre kotlový blok1 (príslušenstvo) je prevádzková teplota výstupu50 °C zabezpeèovaná interne. V prípade potreby zredukujesériový kotlový rozvádzaè HT 3101 prietokpomocou kruhových škrtiacich klapiek, ktoré súzabudované v spiatoèke kotla. V takomto prípadenie je potrebné vykona žiadne špeciálne stavebnéopatrenia pre regulovanie prevádzkovej teploty výstupualebo pre zvýšenie teploty spiatoèky.16Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Príklady zariadení 88.3 Logano GE434: jednokotlové zariadenieFK snímaè teploty kotlovej vodyFV snímaè teploty výstupnej vodyFW snímaè teploty teplej vodyHK vykurovací okruhKR spätná klapkaPH èerpadlo vykurovacieho okruhuPS plniace èerpadlo zásobníkaPZ cirkulaèné èerpadloRK spiatoèka vykurovacieho kotlaSH regulaèný prvok vykurovacieho okruhuVK výstup vykurovacieho kotlazásobníkový ohrievaè vodyplynový vykurovací kotolEcostream Logano GE43437/1 Príklad zariadenia pre plynový vykurovací kotol Ecostream Logano GE434: ohrev pitnej vody so zásobníkovým ohrievaèom vody; poèeta vyhotovenie vykurovacích okruhov v závislosti od použitého typu regulátora LogamaticOblas použitia- plynový kotol Ecostream Logano GE434- kotlová regulácia a regulácia vykurovaciehookruhu s regulátormi Logamatic 4211 alebo 4311- dvojbloková koncepcia pre zvýšené požiadavkyna prevádzkovú a zásobovaciu bezpeènosPopis funkcieRegulátor Logamatic zabezpeèuje udržiavanie prevádzkovejteploty výstupu kotla. Ak dôjde pri zapnutomhoráku k poklesu prevádzkovej teploty výstupupod požadovanú úroveò (na snímaèi FK), tak regulátorzredukuje prostredníctvom nadradenéhoriadenia regulaèných prvkov SH prietok vo výstupe.Prietok vo výstupe vykurovacieho kotla bude zníženýdovtedy, kým sa opä nedosiahne prevádzkováteplota.Táto funkcia je podporovaná aj odpojením obehovýchèerpadiel. Tieto sa opä zapnú až krátkopred dosiahnutím prevádzkovej teploty výstupu.Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie17


8 Príklady zariadení8.4 Logano GE434: jednokotlové zariadenie s hydraulickým vyrovnávanímFK snímaè teploty kotlovej vodyFV snímaè teploty výstupnej vodyFW snímaè teploty teplej vodyHK vykurovací okruhKR spätná klapkaPH èerpadlo vykurovacieho okruhuPK èerpadlo kotlového okruhuPS plniace èerpadlo zásobníkaPZ cirkulaèné èerpadloRK spiatoèka vykurovacieho kotlaSH regulaèný prvok vykurovacieho okruhuVK výstupWH hydraulické èerpadlo(vyrovnávacie potrubie)zásobníkový ohrievaè vodyplynový vykurovací kotolEcostream Logano GE43438/1 Príklad použitia pre plynový kotol Ecostream Logano GE434: ohrev pitnej vody so zásobníkovým ohrievaèom vody, poèet a vyhotovenievykurovacích okruhov v závislosti od použitého typu regulátora LogamaticOblas použitia- plynový kotol Ecostream Logano GE434- kotlová regulácia a regulácia vykurovaciehookruhu s regulátormi Logamatic 4211 alebo 4311- dvojbloková koncepcia pre zvýšené požiadavkyna prevádzkovú a zásobovaciu bezpeènosPopis funkcieRegulátor Logamatic zabezpeèuje udržiavanie prevádzkovejteploty výstupu kotla. Ak dôjde pri zapnutomhoráku k poklesu prevádzkovej teploty výstupupod požadovanú úroveò (na snímaèi FK), tak regulátorzredukuje prostredníctvom nadradeného riadeniaregulaèných prvkov SH prietok vo výstupe.Prietok vo výstupe vykurovacieho kotla bude zníženýdovtedy, kým sa opä nedosiahne prevádzkováteplota.Táto funkcia je podporovaná aj odpojením obehovýchèerpadiel. Tieto sa opä zapnú až krátko preddosiahnutím prevádzkovej teploty výstupu.18Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Príklady zariadení 88.5 Logano GE434: dvojkotlové zariadenieDV motorová škrtiaca klapkaFK snímaè teploty kotlovej vodyFV snímaè teploty výstupnej vodyFVS strategický snímaè teploty výstupuFW snímaè teploty teplej vodyHK vykurovací okruhKR spätná klapkaPH èerpadlo vykurovacieho okruhuPK èerpadlo kotlového okruhuPS plniace èerpadlo zásobníkaPZ cirkulaèné èerpadloRK spiatoèka vykurovacieho kotlaSH regulaèný prvok vykurovaciehookruhuVK výstup vykurovacieho kotlazásobníkový ohrievaè vodyplynový vykurovací kotolEcostream Logano GE434 (2)plynový vykurovací kotolEcostream Logano GE434 (1)39/1 Príklad použitia pre dva plynové kotle Ecostream Logano GE434: ohrev pitnej vody so zásobníkovým ohrievaèom vody, poèet a vyhotovenievykurovacích okruhov v závislosti od použitého typu regulátora LogamaticOblas použitia- plynový kotol Ecostream Logano GE434- kotlová regulácia a regulácia vykurovaciehookruhu s regulátormi Logamatic 4311 alebo 4312- dvojbloková koncepcia s dvojkotlovým zariadenímpre zvýšené požiadavky na prevádzkovú azásobovaciu bezpeènosPopis funkcieObidva liatinové vykurovacie kotly Ecostream možnohydraulicky uzatvori . Pomocou strategického modulupre viac kotlov možno zapína poradie kotlovv závislosti od za aženia a èasu. Pri poklese teplotyvýstupu nameranej strategickým snímaèom FVS podpožadovanú hodnotu dôjde k zapnutiu vedúcehokotla (1) do prevádzky. Ak stúpne potreba tepla, taksa automaticky zapne aj ïalší kotol (2) a otvorímotorová škrtiaca klapka DV2. Pri poklese za aženiaprebehne spínanie analogicky v opaènom slede.Regulátor Logamatic zabezpeèuje udržiavanie prevádzkovejteploty výstupu obidvoch kotlov. Ak dôjdepri zapnutom horáku k poklesu prevádzkovej teplotyvýstupu pod požadovanú úroveò, tak regulátor zredukujeprostredníctvom nadradeného riadenia regulaènýchprvkov SH prietok vo výstupe. Prietok vovýstupe vykurovacieho kotla bude znížený dovtedy,kým sa opä nedosiahne prevádzková teplota.Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie19


8 Príklady zariadení8.6 Logano GE434: dvojkotlové zariadenie s hydraulickým vyrovnávanímFK snímaè teploty kotlovej vodyFV snímaè teploty výstupnej vodyFVS strategický snímaè teploty výstupuFW snímaè teploty teplej vodyHK vykurovací okruhKR spätná klapkaPH èerpadlo vykurov. okruhuPS plniace èerpadlo zásobníkaPZ cirkulaèné èerpadloRK spiatoèka vykurov. kotlaSH regulaèný prvok vyk. okruhuVK výstup vykurovacieho kotlaWH hydraulické výhybka (vyrovnávacie potrubie)zásobníkový ohrievaè vodyplynový vykurovací kotolEcostream Logano GE434 (2)plynový vykurovací kotolEcostream Logano GE434 (1)40/1 Príklad zariadenia pre dva plynové vykurovacie kotly Ecostream Logano GE434: ohrev pitnej vody so zásobníkovým ohrievaèom vody;poèet a vyhotovenie vykurovacích okruhov v závislosti od použitého typu regulátora LogamaticOblas použitia- plynový kotol Ecostream Logano GE434- kotlová regulácia a regulácia vykurovaciehookruhu s regulátormi Logamatic 4311 alebo 4312- dvojbloková koncepcia s dvojkotlovým zariadenímpre zvýšené požiadavky na prevádzkovú azásobovaciu bezpeènosPopis funkciePomocou strategického modulu pre viac kotlovmožno zapína poradie kotlov v závislosti odza aženia a èasu. Pri poklese teploty výstupu nameranejstrategickým snímaèom FVS pod požadovanúhodnotu dôjde k zapnutiu vedúceho kotla (1) do prevádzky.Ïalší kotol ostáva hydraulicky uzatvorenýprostredníctvom spätnej klapky KR zabudovanej vovýstupe vykurovacieho kotla. Ak stúpne potrebatepla, tak sa automaticky zapne aj ïalší kotol (2).Pri poklese za aženia prebehne spínanie analogickyv opaènom slede. Regulátor Logamatic zabezpeèujeudržiavanie prevádzkovej teploty výstupu obidvochkotlov. Ak dôjde pri zapnutom horáku k poklesuprevádzkovej teploty výstupu pod požadovanúúroveò (na snímaèi FK1 alebo FK2), tak regulátorzredukuje prostredníctvom nadradeného riadeniaregulaèných prvkov SH prietok vo výstupe. Prietokvo výstupe vykurovacieho kotla bude znížený dovtedy,kým sa opä nedosiahne prevádzková teplota.Špeciálne pokyny pre projektovaniel Riadenie trojfázových èerpadiel sa musí naprojektovazo strany stavby.l Prívodné èerpadlo PK v spojení s hydraulickýmvyrovnávaním je vhodné pri viacerých resp.ïaleko vzdialených odberových miestach.Pre zabezpeèenie hydraulického vyrovnávaniaodporúèame použi hydraulickú výhybku.Alternatívne možno použi aj otvorený rozde¾ovaès obtokom (bypass) a spätnou klapkou.20Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Príklady zariadení 88.7 Logano plus GB434: jednokotlové zariadenieFK snímaè teploty kotlovej vodyFV snímaè teploty výstupnej vodyFW snímaè teploty teplej vodyHK vykurovací okruhKR spätná klapkaPH èerpadlo vyk. okruhuPK èerpadlo kotlového okruhuPS plniace èerpadlo zásobníkaPWT obehové èerpadlo výmenníkateplaPZ cirkulaèné èerpadloRK spiatoèka vykur. kotlaRWT spiatoèka kondenzaènéhovýmenníka teplaSH regulaèný prvok vykurovacieho okruhuVK výstup vykurovacieho kotlaVWT výstup kondenzaèného výmenníka teplazásobníkový ohrievaè vodyplynový kondenzaèný kotolLogano plus GB43441/1 Príklad zariadenia pre plynový kondenzaèný kotol Logano plus GB434: ohrev pitnej vody s zásobníkovým ohrievaèom vody; poèeta vyhotovenie vykurovacích okruhov v závislosti od použitého typu regulátora LogamaticOblas použitia- plynový kondenzaèný kotol Logano plus GB434- kotlová regulácia a regulácia vykurovaciehookruhu s regulátormi Logamatic 4211 alebo 4311- dvojbloková koncepcia pre zvýšené požiadavkyna prevádzkovú a zásobovaciu bezpeènosPopis funkcieRegulátor Logamatic zabezpeèuje udržiavanie prevádzkovejteploty výstupu kotla. Ak dôjde pri zapnutomhoráku k poklesu prevádzkovej teploty výstupupod požadovanú úroveò (na snímaèi FK), tak regulátorzredukuje prostredníctvom nadradenéhoriadenia regulaèných prvkov SH prietok vo výstupe.Prietok vo výstupe vykurovacieho kotla bude zníženýdovtedy, kým sa opä nedosiahne prevádzkováteplota.Táto funkcia je podporovaná aj odpojením obehovýchèerpadiel. Tieto sa opä zapnú až krátkopred dosiahnutím prevádzkovej teploty výstupu.Kotlový rozvádzaè HT 3101 riadi sériové obehovéèerpadlo PWT v závislosti od prevádzky horáka.Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie21


8 Príklady zariadení8.8 Logano plus GB434: jednokotlové zariadenie s hydraulickým vyrovnávanímFK snímaè teploty kotlovej vodyFV snímaè teploty výstupnej vodyFW snímaè teploty teplej vodyHK vykurovací okruhHT vykurovací okruh s vysokou teplotouKR spätná klapkaNT vykurovací okruh s nízkou teplotouPH èerpadlo vykurovacieho okruhuPS plniace èerpadlo zásobníkaPWT obehové èerpadlo výmenníka teplaPZ cirkulaèné èerpadloRK spiatoèka vykurovacieho kotlaRWT spiatoèka kondenzaèného výmenníka teplaSH regulaèný prvok vykurovacieho okruhuSV poistný ventilVK výstup vykurovacieho kotlaVWT výstup kondenzaèného výmenníka teplazásobníkový ohrievaè vodyplynový kondenzaèný kotolLogano plus GB43442/1 Príklad zariadenia pre plynový kondenzaèný kotol Logano plus GB434: ohrev pitnej vody so zásobníkovým ohrievaèom vody; poèeta vyhotovenie vykurovacích okruhov v závislosti od použitého typu regulátora LogamaticOblas použitia- plynový kondenzaèný kotol Logano plus GB434- kotlová regulácia a regulácia vykurovaciehookruhu s regulátormi Logamatic 4211 alebo 4311- dvojbloková koncepcia pre zvýšené požiadavkyna prevádzkovú a zásobovaciu bezpeènosPopis funkcieRegulátor Logamatic zabezpeèuje udržiavanie prevádzkovejteploty výstupu kotla. Ak dôjde pri zapnutomhoráku k poklesu prevádzkovej teploty výstupupod požadovanú úroveò (na snímaèi FK), tak regulátorzredukuje prostredníctvom nadradenéhoriadenia regulaèných prvkov SH prietok vo výstupe.Prietok vo výstupe vykurovacieho kotla bude zníženýdovtedy, kým sa opä nedosiahne prevádzkováteplota.Táto funkcia je podporovaná aj odpojením obehovýchèerpadiel. Tieto sa opä zapnú až krátkopred dosiahnutím prevádzkovej teploty výstupu.Kotlový rozvádzaè HT 3101 riadi sériové obehovéèerpadlo PWT v závislosti od prevádzky horáka.22Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Príklady zariadení 88.9 Logano plus GB434 a Logano GE434: dvojkotlové zariadenieDV motorová škrtiaca klapkaFK snímaè teploty kotlovej vodyFV snímaè teploty výstupnej vodyFW snímaè teploty teplej vodyHK vykurovací okruhHT vykurovací okruh s vysokou teplotouKR spätná klapkaNT vykurovací okruh s nízkou teplotouPH èerpadlo vykurovacieho okruhuPS plniace èerpadlo zásobníkaPWT obehové èerpadlo výmenníka teplaPZ cirkulaèné èerpadloRK spiatoèka vykurovacieho kotlaRWT spiatoèka kondenzaèného výmenníkateplaSH regulaèný prvokvyk. okruhuVK výstup vyk. kotlaVWT výstup kondenzaè.výmenníka teplazásobníkový ohrievaè vodyRegulátor Logamatic zabezpeèuje udržiavanie prevádzkovejteploty výstupu obidvoch kotlov. Ak dôjdepri zapnutom horáku k poklesu prevádzkovej teplotyvýstupu pod požadovanú úroveò, tak regulátor zredukujeprostredníctvom nadradeného riadenia reguplynovývykurovací kotolEcostream Logano GE434 (2)plynový kondenzaèný kotolLogano plus GB434 (1)43/1 Príklad použitia pre plynový kondenzaèný kotol Logano plus GB434 s plynovým kotlom Ecostream Logano GE434: ohrev pitnej vody sozásobníkovým ohrievaèom vody, poèet a vyhotovenie vykurovacích okruhov v závislosti od použitého typu regulátora LogamaticOblas použitia- plynový kondenzaèný kotol Logano plus GB434 vkombinácii s plynovým kotlom EcostreamLogano GE434- kotlová regulácia a regulácia vykurovaciehookruhu s regulátormi Logamatic 4311 alebo 4312- dvojbloková koncepcia s dvojkotlovým zariadenímpre zvýšené požiadavky na prevádzkovú azásobovaciu bezpeènoslaèných prvkov SH prietok vo výstupe. Prietok vovýstupe vykurovacieho kotla bude znížený dovtedy,kým sa opä nedosiahne prevádzková teplota.Kotlový rozvádzaè HT 3101 riadi sériové obehovéèerpadlo PWT v závislosti od prevádzky horákaa optimalizuje prietok za úèelom dosiahnutia efektívnehoprenosu tepla.Popis funkcieObidva liatinové vykurovacie kotly možno hydraulickyuzatvori . Pomocou strategického modulu previac kotlov možno zapína poradie kotlov v závislostiod za aženia a èasu. Pri poklese teploty výstupu nameranejstrategickým snímaèom FVS pod požadovanúhodnotu dôjde k zapnutiu vedúceho kotla(1) do prevádzky. Ak stúpne potreba tepla, tak saautomaticky zapne aj ïalší kotol (2) a otvorímotorová škrtiaca klapka DV2. Pri poklese za aženiaprebehne spínanie analogicky v opaènom slede.Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie23


8 Príklady zariadení8 .10 Logano plus GB434 a Logano GE434: dvojkotlové zariadenie s hydraulickýmvyrovnávanímFK snímaè teploty kotlovej vodyFV snímaè teploty výstupnej vodyFVS strategický snímaè teplotyvýstupuFW snímaè teploty teplej vodyHK vykurovací okruhHT vyk. okruh s vysokouteplotouKR spätná klapkaNT vykurovací okruhs nízkou teplotouPH èerpadlo vyk. okruhuPS plniace èerpadlozásobníkaPWT obehové èerpadlo výmenníka teplaPZ cirkulaèné èerpadloRK spiatoèka vykurovacieho kotlaRWT spiatoèka kondenzaèného výmenníka teplaSH regulaèný prvok vykur.okruhuSV poistný ventilVK výstup vyk. kotlaVWT výstup kondenzaènéhovýmenníka teplaWH hydraulická výhybka(vyrovnávacie potrubie)zásobníkový ohrievaè vodyRegulátor Logamatic zabezpeèuje udržiavanie prevádzkovejteploty výstupu obidvoch kotlov. Ak dôjdepri zapnutom horáku k poklesu prevádzkovej teplotyvýstupu pod požadovanú úroveò (na snímaèi FK1alebo FK2), tak regulátor zredukuje prostredníctvomnadradeného riadenia regulaèných prvkov SH prieplynovývykurovací kotolEcostream Logano GE434 (2)plynový kondenzaèný kotolLogano plus GB434 (1)44/1 Príklad použitia pre plynový kondenzaèný kotol Logano plus GB434 s plynovým kotlom Ecostream Logano GE434: ohrev pitnej vody sozásobníkovým ohrievaèom vody, poèet a vyhotovenie vykurovacích okruhov v závislosti od použitého typu regulátora LogamaticOblas použitia- plynový kondenzaèný kotol Logano plus GB434 vkombinácii s plynovým kotlom Ecostream LoganoGE434- kotlová regulácia a regulácia vykurovaciehookruhu s regulátormi Logamatic 4311 alebo 4312- dvojbloková koncepcia s dvojkotlovým zariadenímpre zvýšené požiadavky na prevádzkovú azásobovaciu bezpeènostok vo výstupe. Prietok vo výstupe vykurovaciehokotla bude znížený dovtedy, kým sa opä nedosiahneprevádzková teplota.Riadenie obehového èerpadla výmenníka teplaPWT a poradia kotlov je rovnaké ako pri príkladezariadenia v odseku 8.9. Otoèenie poradia kotlov jemožné, ale nemá zmysel.Popis funkciePomocou strategického modulu pre viac kotlovmožno zapína poradie kotlov v závislosti odza aženia a èasu. Pri poklese teploty výstupu nameranejstrategickým snímaèom FVS pod požadovanúhodnotu dôjde k zapnutiu vedúceho kotla (1) do prevádzky.Ïalší kotol ostáva hydraulicky uzatvorenýprostredníctvom spätnej klapky KR zabudovanej vovýstupe vykurovacieho kotla. Ak stúpne potrebatepla, tak sa automaticky zapne aj ïalší kotol (2).Pri poklese za aženia prebehne spínanie analogickyv opaènom slede.24Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Príklady zariadení 88.11 Logano GE434: jednokotlové zariadenie s dvoma internými kruhovými škrtiacimiklapkamiFK snímaè teploty kotlovej vodyFV snímaè teploty výstupnej vodyFW snímaè teploty teplej vodyHK vykurovací okruhKR spätná klapkaPH èerpadlo vykurovacieho okruhuPS plniace èerpadlo zásobníkaPZ cirkulaèné èerpadloRK spiatoèka vykurovacieho kotlaSH regulaèný prvok vykurovacieho okruhuVK výstup vykurovacieho kotlazásobníkový ohrievaè vodyplynový vykurovací kotolEcostream Logano GE43445/1 Príklad zariadenia pre plynový kotol Ecostream Logano GE434: ohrev pitnej vody so zásobníkovým ohrievaèom vody; poèet a vyhotovenievykurovacích okruhov v závislosti od použitého typu regulátora LogamaticÚdaje pre všetky alternatívy použitia (→ str. 33)Oblas použitia- plynový vykurovací kotol Ecostream LoganoGE434- kotlová regulácia a (alebo) regulácia vykurovaciehookruhu s regulátormi Logamatic 4211 alebo4311 resp. v kombinácii s reguláciou vykurovaciehookruhu od iného výrobcu- dvojbloková koncepcia pre zvýšené požiadavkyna prevádzkovú a zásobovaciu bezpeènosŠpeciálne pokyny pre plánovaniel Riadenie trojfázových èerpadiel sa musí naprojektova zo strany stavby.l Dopravná výška èerpadiel vykurovacieho okruhupri nulovom prietoku musí by menšia ako 10metrov.Popis funkcieSériový kotlový rozvádzaè HT 3101 zabezpeèuje prevádzkovúteplotu výstupu plynového vykurovaciehokotla Ecostream. Pre tento úèel je potrebné nainštalovaprídavnú internú škrtiacu klapku pre kotlovýblok 1 (príslušenstvo).Pri vyhotovovaní prípoja vykurovacej vody nie je nutnévykona žiadne dodatoèné opatrenia pre zabezpeèeniešpeciálnych prevádzkových podmienok -nezávisle od regulaèno-technického vybavenia.Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie25


8 Príklady zariadení8.12 Logano GE434: dvojkotlové zariadenie s dvoma internými kruhovými škrtiacimiklapkami v každom kotleFK snímaè teploty kotlovej vodyFV snímaè teploty výstupnej vodyFVS strategický snímaè teploty výstupuFW snímaè teploty teplej vodyHK vykurovací okruhKR spätná klapkaPH èerpadlo vykurovacieho okruhuPK èerpadlo kotlového okruhuPS plniace èerpadlo zásobníkaPZ cirkulaèné èerpadloRK spiatoèka vykurovacieho kotlaSH regulaèný prvok vykur. okruhuVK výstup vykurovacieho kotlazásobníkový ohrievaè vodyplynový vykurovací kotolEcostream Logano GE434 (2)plynový vykurovací kotolEcostream Logano GE434 (1)46/1 Príklad použitia pre dva plynové kotly Ecostream Logano GE434: ohrev pitnej vody so zásobníkovým ohrievaèom vody, poèet a vyhotovenievykurovacích okruhov v závislosti od použitého typu regulátora LogamaticÚdaje pre všetky alternatívy použitia (→ str. 33)Oblas použitia- plynový vykurovací kotol Ecostream LoganoGE434- kotlová regulácia a (alebo) regulácia vykurovaciehookruhu s regulátormi Logamatic 4211 alebo4311 resp. v kombinácii s reguláciou vykurovaciehookruhu od iného výrobcu- dvojbloková koncepcia s dvojkotlovým zariadenímpre zvýšené požiadavky na prevádzkovú azásobovaciu bezpeènosPopis funkcieSériový kotlový rozvádzaè HT 3101 (v každom kotle)zabezpeèuje prevádzkovú teplotu výstupu obochplynových vykurovacích kotlov Ecostream. Pre tentoúèel je potrebné nainštalova prídavnú internú škrtiacuklapku pre kotlový blok 1 (príslušenstvo, jedna prekaždý kotol).Pri vyhotovovaní prípoju vykurovacej vody nie je nutnévykona žiadne dodatoèné opatrenia pre zabezpeèeniešpeciálnych prevádzkových podmienok -nezávisle od regulaèno-technického vybavenia.Hydraulické uzatvorenie druhého kotla(nie vedúceho) sa vykoná prostredníctvom zabudovanejkruhovej škrtiacej klapky a kotlovéhorozvádzaèa HT 3103 (príslušenstvo pre každýkotol).Špeciálne pokyny pre projektovaniel Riadenie trojfázových èerpadiel sa musí naprojektovazo strany stavby.l Dopravná výška èerpadiel vykurovacieho okruhupri nulovom prietoku musí by menšia ako 10metrov.l Hydraulické pripojenie treba vyhotovi pod¾atichelmannovho princípu.l Celkový tepelný výkon sa rozloží medzi oba kotlyna 50%. Pri odchýlkach rozloženia výkonu jepotrebné zabezpeèi prietoky vhodnými opatreniamiako napr. dimenzovaním rúr a (alebo) nastavenímèerpadiel.l Pre pripojenie vykurovacích kotlov na spoloènézariadenie na odvod spalín ponúka firmaBuderus vhodnú spalinovú spojku (18/1, doplnkovévybavenie).l Vïaka možnosti variabilného nastavenia dobyoneskorenia možno optimálne využíva existujúcezvyškové teplo. Odporúèanie: Uzavretiedruhého kotla - 5 minút po vypnutí horáka.26Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla LoganoGE434a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Príklady zariadení 88.13 Logano GE434: dvojkotlové zariadenie s hydraulickým vyrovnaním, dve internékruhové škrtiace klapky v každom kotleFK snímaè teploty kotlovej vodyFV snímaè teploty výstupnej vodyFVS strategický snímaè teploty výstupuFW snímaè teploty teplej vodyHK vykurovací okruhKR spätná klapkaPH èerpadlo vykurov. okruhuPS plniace èerpadlo zásobníkaPZ cirkulaèné èerpadloRK spiatoèka vykurov. kotlaSH regulaèný prvok vyk. okruhuVK výstup vykurovacieho kotlaWH hydraulické výhybka (vyrovnávacie potrubie)zásobníkový ohrievaè vodyplynový vykurovací kotolEcostream Logano GE434 (2)plynový vykurovací kotolEcostream Logano GE434 (1)47/1 Príklad použitia pre dva plynové kotly Ecostream Logano GE434: ohrev pitnej vody so zásobníkovým ohrievaèom vody, poèet a vyhotovenievykurovacích okruhov v závislosti od použitého typu regulátora LogamaticÚdaje pre všetky alternatívy použitia (→ str. 33)Oblas použitia- plynový kotol Ecostream Logano GE434- kotlová regulácia a regulácia vykurovaciehookruhu s regulátormi Logamatic 4311 alebo 4312resp. v kombinácii s reguláciou vykurovaciehookruhu od iného výrobcu- dvojbloková koncepcia s dvojkotlovým zariadenímpre zvýšené požiadavky na prevádzkovú azásobovaciu bezpeènosPopis funkcieSériový kotlový rozvádzaè HT 3101 (v každom kotle)zabezpeèuje prevádzkovú teplotu výstupu obochplynových vykurovacích kotlov Ecostream. Pre tentoúèel je potrebné nainštalova prídavnú internú škrtiacuklapku pre kotlový blok 1 (príslušenstvo, jednapre každý kotol).Pri vyhotovovaní prípoja vykurovacej vody nie jenutné vykona žiadne dodatoèné opatrenia prezabezpeèenie špeciálnych prevádzkových podmienok- nezávisle od regulaèno-technického vybavenia.Plynové kondenzaèné kotly Ecostream sú regulovanéprostredníctvom sekvenèného obvodu kotlov ato v závislosti od za aženia a èasu. Otoèenie poradiakotlov je možné.Špeciálne pokyny pre projektovaniel Riadenie trojfázových èerpadiel sa musí naprojektovazo strany stavby.l Dopravná výška èerpadiel vykurovacieho okruhupri nulovom prietoku musí by menšia ako 10metrov.l Prívodné èerpadlo PK v spojení s hydraulickýmvyrovnávaním je vhodné pri viacerých resp.ïaleko vzdialených odberových miestach. Prezabezpeèenie hydraulického vyrovnávaniaodporúèame použi hydraulickú výhybku.Alternatívne možno použi aj otvorený rozde¾ovaès obtokom (bypass) a spätnou klapkou.l Celkový tepelný výkon sa rozloží medzi oba kotlyna 50%. Pri odchýlkach rozloženia výkonu jepotrebné zabezpeèi prietoky vhodnými opatreniamiako napr. dimenzovaním rúr a (alebo) nastavenímèerpadiel.l Pre pripojenie vykurovacích kotlov na spoloènézariadenie na odvod spalín ponúka firmaBuderus vhodnú spalinovú spojku (18/1, doplnkovévybavenie).l Vïaka možnosti variabilného nastavenia dobyoneskorenia možno optimálne využíva existujúcezvyškové teplo. Odporúèanie: Uzavretiedruhého kotla - 5 minút po vypnutí horáka.Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie27


9 Montáž9.1 Doprava a inštalácia9.1.1 Spôsob dodávky28Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Montáž 99.1.3 Minimálne inštalaèné rozmery49/3 Rozmery a hmotnos jedného kotlového bloku kotla Ecostream Logano GE434 a kondenzaèného kotla Logano plus GB434* len u kotlov Logano plus GB43449/4 Rozmery a hmotnos kondenzaèného výmenníka tepla plynového kondenzaèného kotla Logano plus GB434Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotla 29


9 Montáž9.3 Základ vykurovacieho kotla49/4 Rozmery podstavca pre plynový kotol Ecostream LoganoGE434 a plynový kondenzaèný kotol Logano plus GB4341) plochá oce¾ 100 x 5 mm alebo uholníková oce¾ 100 x 50 x 8 mm30Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


Montáž 99.6 Doplnková výstroj pre bezpeènostné technické vybavenie pod¾a DIN 4751-29.6.1 Varianty bezpeènostného technického vybaveniaPodklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie31


9 Montáž9.7 Ïalšie príslušenstvo9.7.1 Tepelné uzatváracie zariadenie (TAE)Pre plynové vykurovacie kotly Ecostream LoganoGE434 a pre plynové kondenzaèné kotly Loganoplus GB434 sa ako doplnkové vybavenie dodávatepelné uzatváracie zariadenie (TAE) (→ 56/1). Totozariadenie plní požiadavky normy "Technicképravidlá pre plynové inštalácie (DVGW-TRGI1986/1996) a nariadenia o spa¾ovacích zariadeniachFeu § 4 odsek 6. Zariadenie TAE uzatvorí a dostatoèneutesní plynové zariadenia na 60 minút až doteploty 925 °C.56/1 Technické údaje tepelného uzatváracieho zariadenia (TAE)32Podklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie


PoznámkyPodklady pre projektovanie špeciálneho plynového vykurovacieho kotla Logano GE434 a plynového kondenzaèného kotlaLogano plus GB434 s výkonom od 141 do 750 kW - doplnenie33


Moderná technológia vykurovania vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Buderus preto dodáva kompletný programvýhradne cez kúrenárske firmy. Spýtajte sa na vykurovaciu techniku firmy Buderus, informujte sa v jednej z našich pobočiekalebo nás navštívte na internete.Buderus Vykurovacia technika s. r. o.Vajnorská 137, 831 04 BratislavaTel.: (02) 4445 6960, 4445 6966Fax: (02) 4425 5420E-mail: buderus@buderus.skwww.buderus.sk

More magazines by this user
Similar magazines