grundfos serija cr - TDM

tdm.rs

grundfos serija cr - TDM

POBOLJŠANJEGRUNDFOS CR RANGE


PoboljšanjeDa bi Vam Grundfos dao CR kaošto su danas, konsultovali smose sa profesionalnim korisnicimapumpi i kupcima i pitali ih kojaunapređenja bi oni voleli dase naprave na višestepenimpumpama. Kroz naše razgovorenekoliko problema se pojavljivalostalno, tako da smo mi odlučili dato ispravimo.Jer ste Vi to tako tražiliAktivan dijalog sa kupcima ikorisnicima je dalje usredsredionašu pažnju na područja koja sunajvažnija za vas. Kao neposredanrezultat, unapređenja koja miovde možemo da iznesemoobezbeđuju:• Vrhunska pouzdanost• Neusporedivi troškovivlasništva• Najskuplji asortiman natržištuStalnim prihvatanjem isusretanjem sa narastajućimstrogim zahtevima tržišta,Grundfos je izgradio reputacijukao onaj koji je stalno u tokusa zahtevima industrije pumpi.Stalna ulaganja u istraživanje irazvoj obezbeđuju da mi možrmoda održimo tu poziciju. Kodvišestepenih centrifugalnih pumpi,CR je bio vodeći više od 25godina. Nemojte da sumnjate uto. Nova generacija CR pumpi ćenapraviti vidljivu razliku na kojojćete biti zahvalni. Unapređenje jesamo srce CR koncepta – zatounapređenje unutra.


Grundfos motorGrundfos-ov MG vlastitimotor proizvodi nizak nivobuke i visoku ekasnost.Pogodan je za samoregulirajućukonguracijusa integrisanimkonvertorom frekvencije.Kertridž sa zaptivkomGrundfos je razviokertridže sa zaptivkom dapoveća pouzdanost iolakša servisiranje ipristup.Izbor kertridža sazaptivkomKertridži dolaze u širokomrasponu materijala i kaoravni zaptivci, dvostrukizaptivci i magnetskipogonjeni.Raspon temperature je od–40oC do +180oC.Izbor priključakaŠiroki izbor priključakaodgovara zahtevimasvakog sistema.Senzor rada na suvoGrundfos-ov LiqTecTMneprekidno proverava dali je tečnost u pumpi,otklanjajući rizik odprekida rada zbog rada nasuvo.Hidraulika sa visokimmogućnostimaGrundfos-ova savremenametoda konstrukcijehidraulike i proizvodnatehnologija povećavaju,optimiziraju ekasnostpumpi.Trajni ležajeviMaterijali otporni nahabanje i širok izbor zateške tečnosti povećavajuupotrebni život CRležajeva.Izbor materijalaIzbor materijala je mogućza delove koji su u dodirusa tečnošću u pumpi:titanijum, nerđajući čelikAISI 316, nerđajući čelikAISI 304 i AISI 304/livenogvožđe.


Rad na suvo je u 25% slučajeva uzrokprestanka rada pumpi.Visoke mere zaštiteudvostručuju pouzdanost.


Otpornost na habanje iinteligentna tehnologijaCR je uvek bio na dobrom glasuzbog svoje visoke pouzdanosti.Pošto mi neprestano tražimo daunapredimo CR, mi gledamo daljeod toga da samo napravimopumpu. Mi delimo odgovornost dau bilo kakve uslove rada je našapumpa stavljena – bez obzira kakosu ekstremni ili suprotni – praviizbor pumpe će dati isti stepenpouzdanosti.Rad na suvo je sada stvarprošlostiUvek postoji sumnja da vašapumpa može da radi na suvo.Pošto 25% prestanka rada pumpije uzrokovano baš tim – toje zajednički uzrok svih kvarovapumpi. Ubrzo nakon što tečnostprestane da dotiće u pumpu,kertridž i ležaj se zapale. Tadamorate da budete odmah krajpumpe da to zaustavite navreme.Mi nismo radili na razvojuosigurača i ležaja koji se nikadaneće pohabati. Kada to uradimo,vi ćete biti prvi koji će toznati. Naravno, testiranjem novihi alternativnih materijala, mimožemo opremiti CR pumpeosiguračima i ležajevima koji moguduže da izdrže ekstremnu toplotui hladnoću. To ih čini malo manjeosetljivim ako pumpa radi nasuvo.Ili čak bolje, mi možemo ponuditiput za izbegavanje rada na suvo.Grundfos LiqTecTM- prst naprekidačuJedini siguran put da se izbegnukatastrofalne posledice rada nasuvo jeste imati prst na prekidačusvo vreme. Sa LiqTecTM, Grundfosje konstruisao takav prst i postavioga kao slobodan izbor na svimCR pumpama. LiqTecTM je uključi- i - radi zaštita protiv rada nasuvo neprekidno proveravajući dali je tečnost u pumpi. Čim senzorutvrdi da nema tečnosti, LiqTecTMzaustavlja pumpu. Tako jednimlakim pokretom možete uklonitirizik od štete zbog rada na suvo.Vrhunska pouzdanost sajedinstvenim kertridžomTeško-habajući materijal kertridžasprečava nepotreban i produženzastoj u vašem sistemu.Pouzdanost osigurača je takođepovećana konstrukcijom osiguračatako da nema rizika.Grundfos LiqTecTM stalno prati da li je tečnostu vašoj CR. Ako je nema, zaustavlja pumpuodmah.


sklapanje delova zaptivkapogrešno, predpunjenje izvoraneispravno ili dodirivanje masnimprstima i prljavština na osetljivojpovršini. Ovo će skratiti trajanjezaptivka značajno.Konstrukcija osigurača takođeomogućava brzu zamenu kadakonačno treba da bude zamenjen.Sve u svemu, proizvodni zastojisu svedeni na najmanju meru, ato vodi ka značajnim uštedama ina kratak rok kao i na dugi rok.Titanijum- nikada ne rđaKako brzo gvozdeni metali upumpi izazivaju rđu (koroziju)u dodiru sa slanim tečnostima,to takođe deluje na pouzdanosti ekasnost pumpe. Posle radana suvo, koroziona tečnost jesledeći najčešći uobičajeni uzrokskraćenog života pumpe.Nerđajući čelik visokog stepenaide dovoljno daleko u zaštiti CRod korozije, ali ekstremni uslovitraže ekstremne mere.CR je jedina pumpa u svojojvrsti koja se izrađuje u celostiod titanijuma – CRT. Titanijumje potpuno otporan na koroziju.Čak ni deset godina potpuneuronjenosti u slanu vodu nećeostaviti ni najmanjeg traga napovršini metala.U roku od minuta možete da skinete staru zaptivku, stavite novi osigurač i pustite pumpu da radi ponovo.Sve ovo bez specijalnog alata, i sa Grundfos CR vi ne morate da demontirate pumpu.Štaviše, motor preko 35 kg može da bude ostavljen na mestu za vreme zamene zaptivka.


Elektricitet je najskuplji deopumpe.


CR smanjuje potrošnju energijeza više od 20%.* Proračun baziran na CR 5


Tečnosti od A do B po najnižojmogućoj ceniSamo je vrh ledenog bregavidljiv iznad površine. Lako jeploviti oko ovih oštrica. Ali to sunazupčane ivice ispod površinekoje prave rupe na brodskomdnu.Elektricitet – 85% troškovaeksploatacijeTroškovi posedovanja pumpe sunjena slaba tačka. Manje od 15%ukupnih životnih troškova punograda pumpe čini kupovna cenai troškovi održavanja a to jeviše vidljivo nego ostalo. Alipotrošnja energije od stranepumpe vreba ispod površine amože ugroziti donju liniju inačedobrog projekta.Potrošnja energije nije samoispuštanje CO2- premda je todovoljno važno samo po sebi.Kada Vaše pumpe rade mnogosati na dan, 10 procentnih poenapovećanja ekasnosti u pumpibrzo se transformiše u mereuštede na troškovima što semože ponoviti mesec za mesecomza celo vreme trajanjapumpe.Ekasnost pumpeKoliku razliku CR zaista pravi?Tip primeneTipična tačka rada(dužnosti)Časova rada po danu Prosečno smanjenjekWh u godini sa CRVodosnabdevanje 80 m 3 /h at 6 bar 24 časova 18500 kWhPunjenje kotla (bojlera) 40 m 3 /h at 15 bar 15 časova 12700 kWhObrada vode 2 m 3 /h at 15 bar 15 časova 3200 kWhIndustrijsko pranje& čišćenjeOpšti zadatakindustrijskih pumpi6 m 3 /h at 15 bar 5 časova 1600 kWh6 m 3 /h at 10 bar 10 časova 2200 kWhNiski troškovi eksploatacije i posedovanja CR su neusporedivi.


Prava veličina za posaoMala razlika u veličini CR pumpipovećava zaštitnu ekasnost jeri malo preklapanje smanjuje ekasnostšto je pokazalo iskustvosa predimenzionisanim pumpama.Svođenjem razlike na najmanjumoguću, između kapacitetapumpe i traženog pritiskasistema i obujma, možete da dobijetepumpu koja je najbliže svojojoptimalnoj tački rada (primene).Fizikalne teorije zaostaju zastvarnim unapređenjemRazlika u ekasnosti pumpi sekreće u krajnje malim granicama.Zato je zakon o dinamici uidabio pažljivo proučavan da bi sepronašli novi putevi poboljšanjaCR ekasnosti. Rezultat ovogintenzivnog rada na razvoju jeporast u ekasnosti pumpe od 10procentnihpoena.Nulta veličina zazora zaptivka propelera(teoretski)1/10 mm veličina zazora zaptivka propelera3/10 mm veličina zazora zaptivka propeleraSavremena metoda tehnologije obezbeđuje minimum curenja upumpi i povećava ekasnost na najveću moguću meru.Prvo, unutrašnje curenje uzrokovanodiferencijalnim pritiskomunutar pumpe je smanjeno nanajmanju moguću meru. Ispitivanjai proračuni su pokazali daveličina zazora peraje zaptivkaod 1/10 mm između propelera ikomore u pumpi je ekvivalentnarezultatima CR 3 ali sa 5%smanjenja u ekasnosti (vidigrački prikaz). Da smanji oticanjetečnosti na apsolutni minimum,Grundfos sada koristiplutajući(plivajući) zaptivni prstenizmeđu komora, obezbeđujući zatvaranjedo perfektonog zaptivanja.Drugo, unapređena konstrukcijapropelera-peraje je imala kaorezultat aerodinamičniji protoku propeler i smanjila je virovit(vrtložni) protok i gubitak zbogtrenja. Jer su i smetnje u takoLasersko zavarivanjepropelera savremenommetodom.malim granicama uključive,Grundfos je razvio visoko specijalizovanutehnologiju laserskogzavarivanja koji radi sa neusporedivovelikom preciznošću. Sa ovomtehnologijom na raspolaganju,oblik i konstrukcija peraje su dovedenito tačke teoretske perfekcije.Treće, viši Na je bio dostignutmalom redukcijom pritiska proizvedenogu svakom stepenu pumpe.Sve u svemu, povećanje ekasnostipumpe od 10 procentnihpoena veoma često znači da manjimotor može da se koristi za pokretanjepumpe na bilo koju datutačku rada. Manji motor predstavljasmanjenje i u kapitalnim investicijamai u tekućim troškovima.Nastavljanjem primene novog ipostojećeg znanja, tim iza CRpostavlja standarde za ekasnosti mogućnosti višestepene pumpe.


Limitirani programi pumpeograničavaju vaše mogućnosti


CR nudi individualna rešenja zaindividualne potrebe


Ako iko ima pravu pumpu,mi imamoZa sisteme koji zahtevaju do120m3/čas, pri 40 bara, nemožete dozvoliti da ignorišeteGrundfos. CR program je najsveobuhvatnijii najrazumljiviji natržištu danas, nudeći deset veličinapumpi sa četiri osnovna materijalai hiljade konguracija. CR asortimanpumpi je no-usklađen dauključi mnogo veličina sa malimrazlikama između svake veličine.To olakšava da se usko odaberepumpa koja stvarno odgovarazahtevima vašeg sistema – nimanje ni više od toga.Izbegavanje pre-kapacitiranepumpe, već ionako velika uštedaenergije sa CR još više sepovećava. Asortiman mogućnostise još dalje proširuje sa energetskiekasnim CRE pumpama,koje imaju integrisani konvertorfrekvencije i senzor pritiska. Elektronskisenzori nadgledaju pritisaku cevovodu, i konvertor frekvencijetada automatski regulišebrzinu motora. Na taj načinizlaz je optimiziran u odnosu napromenljive uslove u sistemu.Sav CR program je pogodan zaCREkonguraciju.Izbor i materijali su odnajvećeg značajaAsortiman i drugog materijalaje omogućio da se CR prilagodida radi u širokom izboru raznihtečnosti sa kojima se danassusrećemo – od pijaće vode doagresivnih industrijskih tečnosti.CRNerđajući čelik AISI 304 sa gornjompločom od livenog gvožđa ibazomCRISvi nerđajući čelici AISI 304CRNSvi nerđajući čelici AISI 316


Ne-korozivne tečnostiCR je izrađena od nerđajućegčelika AISI 304 i livenog gvožđavrhunske kavlitete. CRI je celapumpa izrađena od nerđajućegčelika. CR i CRI su prevashodnonamenjene za pumpanje vode iostalih ne-korozivnih tečnosti.Agresivne tečnostiNerđajući čelik visokog stepenaAISI 316 se koristi za CRN da izdržiagresivne industrijske tečnosti.Slane tečnostiCRT je napravljena od titanijuma izato je potpuno otporna na korozijuu slanim tečnostima – kaonijedna druga pumpa njene vrste.Samo CRT može da ponudi takovisoke nivoe pouzdanosti podtako nepodnošljivim uslovima.CR proizvedena prema željikupca-tražite i biće vam isporučenoStandardni CR asortiman jedopunjen programom proizvodnjeprema želji kupca, koji je svesamo ne standardan. Ceo razvojnitim se posvetio proizvodnji CRspo želji kupca da pokrije primenekoje su izvan uobičajenih. Radećizajedno sa korisnicima, bili smou mogućnosti da obezbedimojedinstvena rešenja koja su tadamogla da budu ugrađena u programproizvodnje po želji kupca.Tokom godina, mnogo korisnikavišestepenih pumpi nam se obratilou vezi teškoća koje su imaliu specičnim situacijama radasa pumpama. Mi pozdravljamote kontakte, jer će oni da buduosnova za proširenje CR programau budućnosti.Agresivne i korozivne tečnostiAbrazivne tečnostiOtrovne i eksplozivne tečnostiVisoko-žitke tečnostiKaljevineTečnosti koje se kristališuVisoki pritisciEkstremne temperatureMorska voda, hipohloriti, hlorovodična kiselina,hlorid gvožđa (ferohlorid), azotna kiselina,hromna kiselina, fosforna kiselinaMetasilikat – sadrži sredstva za čišćenje, abrazivnealkalne čistače, fosfateTrihloretilen, toluen, benzin, etil, alkohol, metil alkoholGlikol, karboksilati (za hlađenje), ulja za podmazivanje,ulje iz semena uljane repiceboje rastvorljive u vodi, lepak, biljna uljaGlikolni aditivi, naftalin, proizvodi od šećera (npr.dekstran), soliObrada vode, čišćenje/pranjePetrohemikalije, ulja, napajanje kotla,sekundarne tečnosti za hlađenjeCRTSve titanijumPronalaženjem prave kombinacije između veličine motora, osovine zaptivka, materijalapumpe i materijala ležaja, CR može da bude sklopljena tako da se bori sa mnoštvomrazličitih medija.


RazumevanjeNajvažniji deo procesa unapređenja je razumevanje naših kupaca – šta oni traževaše mesto na pumpi i kako se odvija vaš rad. Samo tada mi možemo da primenimo našesveobuhvatno znanjeod materijala, pumpi i sistema pumpanja do konstruisanja prave pumpe za vas.KonstrukcijaSa fokusom čvrsto na potrebama korisnika, neki od najboljih inženjera u poslu konstruisanja i povezivanje novih elemenata izgrađujuGrundfos-ovu istoriju unapređenja. Mi nastojimo da živimo za našu reputaciju kao snabdevača sa najpouzdanijim pumpama, dabudemo vodeći u tehnologiji pumpi i da proizvodimo pumpe prema potrebi kupaca. To je vaša garancija kvalitete našeg rada.IspitivanjeProces konstruisanja pumpe nije završen sve dok nije ispitana vrednost pumpe u okruženjuza koje je namenjena i pod ekstremnim uslovima. Da bi ona bila neosetljiva, mi ¨maltretiramo¨naše pumpe dok se nešto ne desi. A tada utvrdimo ¨slabost¨tako da se ne desiponovo.ProizvodnjaGrundfos sprovodi tesnu kontrolu nad svakim delom proizvodog sistema. Ništa nije ostavljeno slučaju, jer to su pumpe kojećete koristiti. Pre napuštanja fabrike, svaka pumpa se ispituje da bi bili sigurni da radi po najvišim standardima. Sve našiproizvodni kapaciteti teže istom kvalitetu i standardima životne sredine – gde god da su u svetu.Tehnička podrškaDa vam pomogne da pronađete i pustite u rad pravu pumpu za vaš sistem, Grundfos nuditehničku podršku koja ima za cilj da ne zaostaje ni za kim. U našim kompanijama u celomsvetu, pravi ljudi su uvek pri ruci da obezbede servis nakon prodaje i obuku.Pouzdanost je pečat Grundfos pumpi. Materijali i komponente koje su upotrebljenečine pumpu CR na koju se možete osloniti iz dana u dan bez bešnjenja zbog prekida. Imožete se osloniti na to da će imati dug vek trajanja u vašem sistemu.


Obezbeđivanje vrhunskog rada


Krive rada


Tehnički podaciCR 1 CR 3 CR 5 CR 8 CR 16 CR 32 CR 45 CR 64 CR 90Raspon:Nominalni protok (m3/č)Skala protoka (m3/č)Maksimalni pritisak pumpe (bar)Snaga motora (kW)Raspon temperature (oC)Maksimalna ekasnost pumpe (%)1 3 5 8 16 32 45 64 900.5-2 1.5-4 2.5-7.5 6-12 8-22 15-40 22-58 30-85 45-12022 (47) 24 (47) 24 22 (42) 23 (44) 28 (39) 26 (40) 20 (39) 20 (39)0.37 - 2.2 0.37 - 3 0.37 - 5.5 0.37 - 7.5 2.2 - 15 1.5 - 30 3 - 37 4 - 37 5.5 - 45-20 - +120 -20 - +120 -20 - +120 -20 - +120 -20 - +120 -30 - +120 -30 - +120 -30 - +120 -30 - +120(-40 - +180) (-40 - +180) (-40 - +180) (-40 - +180) (-40 - +180) (-40 - +180) (-40 - +180) (-40 - +180) (-40 - +180)48 58 66 64 70 78 79 80 81Verzija:CR (AISI 304/Liveno gvožđeCRI (AISI 304)CRN (AISI 316)CRT (Titanium)CRN-HSCRN-SFx x x x x x x x xx x xx x x x x x x x xx x x x xxx(x) (x) x x x x x xCR priključak cevi:BSP (unutrašnji navoj)Prirubnica1" & 1 1/4" 1" & 1 1/4" 1" & 1 1/4" 1 1/2" & 2"DN25 & DN32 DN25 & DN32 DN25 & DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN100(DN80) (DN100) (DN125) (DN125)CRI priključak cevi:BPS ( unutrašnji navoj)Prirubnica (DIN, JIS, ANSI)Pokretne spojniceStezaljkaCevni spoj (++GF++)1" & 1 1/4" 1" & 1 1/4" 1" & 1 1/4"DN25 & DN32 DN25 & DN32 DN25 & DN32x x xx x xx x xCRN priključak cevi:Prirubnica (DIN, JIS, ANSI)Pokretne spojniceStezaljkaCevni spoj (++GF++)DN25 & DN32 DN25 & DN32 DN25 & DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN100(DN80) (DN100) (DN125) (DN125)x x x x x (x) (x) (x) (x)x x x x xx x x x xCRT pipe connection:Pokretne spojnicex x x x x*Moguće CRT 2 & CRT 4


odgovorna je naša fondacijamišljenje unapred omogućavaunapređenje je bitGPOYU005GRUNDFOS Predstavništvo BeogradDr. Milutina Ivkovica 2a/29SCG-11000 BeogradPhone: +381 11 26 47 877Fax: +381 11 26 48 340www.grundfos.com

More magazines by this user
Similar magazines