Servisný návod Funkčný modul FM 448 Modul hlásenia ... - Buderus

buderus.sk

Servisný návod Funkčný modul FM 448 Modul hlásenia ... - Buderus

63010041- 03/2001 SK Pre odborných pracovníkovServisný návodFunkèný modul FM 448Modul hlásenia porúchPred spustením do prevádzky alebo vykonaním servisných prác pozorne preèíta


PredslovZariadenie spåòa základné požiadavkypríslušných noriem a smerníc.Konformita bola overená. Príslušnépodklady a vyhlásenie o konformite súk dispozícii u výrobcu.Technické zmeny vyhradené!V dôsledku neustáleho vývoja sa môžu obrázky,funkèné postupy a technické údaje nepatrne odlišova .Aktualizácia dokumentácieAk máte návrhy na vylepšenie alebo ste zistili nepresnosti,tak nás prosím kontaktujte.Adresa výrobcuBuderus Vykurovacia technika, s.r.o.SK-82104 Bratislavahttp://www.buderus.ske-mail: buderus@ buderus.skÈíslo publikácie: 6301 0310Dátum vydania: 03/2001Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!2Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Obsah1 Bezpeènos ......................................................................................................................................41.1 Pokyny pre použitie...........................................................................................................41.2 Bezpeènostné a užívate¾ské pokyny.................................................................................41.3Dodržujte tento bezpeènostný pokyn..............................................................................51.4 Odstránenie modulu.........................................................................................................52 Funkèný modul FM 448................................................................................................................62.1 Vstupy a výstupy, pripojenia............................................................................................92.2 Príklady inštalácie v regulátoroch Logamatic 4xxx....................................................102.2.1 FM 448 v regulátoroch Logamatic 4111, 4112, 4116.......................................112.2.2 FM 448 v regulátore Logamatic 4211................................................................122.2.3 FM 448 v regulátoroch Logamatic 43xx............................................................133Funkcie modulu FM 448.............................................................................................................143.1 Zapojenie funkèného modulu FM 448 v regulátore....................................................143.2 Zis ovanie spotreby tepla...............................................................................................173.2.1 Nastavenie zis ovania spotreby tepla "pod¾a impulzov"...................................173.2.2 Zobrazenie spotreby tepla..................................................................................203.2.3 Zobrazenie celkovej spotreby tepla...................................................................213.2.4 Reštart poèítania spotreby tepla........................................................................223.3 Súhrnná porucha.............................................................................................................233.4 Údržba / obnovenie signálu............................................................................................243.5 Snímaè hraniènej úrovne hladiny..................................................................................263.5.1 Aktivovanie snímaèa hraniènej úrovne hladiny................................................263.5.1 Zobrazenie a odstránenie poruchy....................................................................273.6 Vstup a výstup (0-10 V)..................................................................................................293.6.1 Premos ovací konektor (jumper) J 1.................................................................303.6.2 Vstup (0-10 V).....................................................................................................313.6.3 Výstup (o-10 V alebo 0-20 mA), U-svorky 3 a 4..............................................324 K¾úèové výrazy..............................................................................................................................33Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.3


1 Bezpeènos1 BezpeènosKapitola Bezpeènos obsahuje všeobecné bezpeènostné pokyny, ktoré je nutnédodržiava pri obsluhe funkèného modulu FM 448.Všetky bezpeènostné pokyny, tohoto návodu na obsluhu je nutné presne dodržiava .Skôr ako zaènete vykonáva niektorý z postupov, opisovaných v tomto návode, preèítajtesi pozorne bezpeènostné pokyny.Nedodržanie bezpeènostných pokynov môže zapríèini ažké zranenia aj so smrte¾nýminásledkami, ako aj vecné škody a škody na životnom prostredí.1.1 Pokyny pre použitieFunkèný modul FM 448 môžete nainštalova do regulátora systému Logamatic 4000.1.2 Bezpeènostné a užívate¾ské pokynyBezpeènostné pokyny sú v tomto návode na obsluhu oznaèené výstražným symbolom.Pod týmto symbolom je uvedené heslo, ktoré poukazuje na stupeò nebezpeèenstva.Bezpodmieneène dodržujte opísané opatrenia, ktoré slúžia na zamedzenie nebezpeèenstva.VarovanieBEZPEÈNOSTNÝ POKYN PRVÉHO STUPÒAHeslo "varovanie" poukazuje na nebezpeèenstvá, ktoré môžu zapríèini zranenia sosmrte¾nými následkami.VarovanieNEBEZPEÈENSTVO USMRTENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOMTento symbol upozoròuje na nebezpeèenstvo poranenia elektrickým prúdom.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!4Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Bezpeènos1BEZPEÈNOSTNÝ POKYN DRUHÉHO STUPÒAHeslo "pozor" poukazuje na nebezpeèenstvá, ktoré môžu spôsobi škody.PozorPokyny pre užívate¾a (užívate¾ské) udávajú rôzne typy pre obsluhu alebo upozoròujú namožné príèiny závad, ktoré môžu vyvola nebezpeèenstvo.POKYN PRE UŽÍVATE¼APokyny pre užívate¾a umožòujú optimálne, hospodárne, bezpeèné a ekologické využitietechniky.1.3Dodržujte tento bezpeènostný pokynFunkèný modul FM 448 bol koncipovaný a skonštruovaný na základe dostupných technickýchpoznatkov, osvedèených bezpeènostných a technických pravidiel.Napriek tomu nie je možné v prípade neodborného ovládania úplne vylúèi vznik škôd.Skôr ako zaènete s obsluhou funkèného modulu FM 448, si preèítajte prosím, tentonávod na obsluhu.NEBEZPEÈENSTVO USMRTENIAelektrickým prúdomVarovanie- Dbajte prosím , aby všetky práce, pri ktorých je nutné otvori regulátor, vykonalakoncesovaná odborná firma.1.4 Odstránenie moduluOdstránenie modulu prenechajte autorizovanej službe (firme), ktorá zabezpeèí jeholikvidáciu ekologickým spôsobom.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.5


2 Funkèný modul FM 4482 Funkèný modul FM 448Funkèný modul FM 448 je koncipovaný výhradne pre zabudovanie do modulovanéhoregulaèného systému Logamatic 4000.Hlavná funkcia funkèného modulu FM 448 spoèíva vo vysielaní poruchového hláseniaprostredníctvom relé s beznapä ovým kontaktom. Vysielanie prebehne vždy, poobjavení sa akejko¾vek závady, èi poruchy na zariadení.Po nainštalovaní funkèného modulu FM 448 môžete využi nasledujúce funkcie alebomožnosti pripojenia:- indikácia súhrnnej poruchy s možnos ou pripojenia na akustické signalizaèné resp.poplachové zariadenie - výstup, beznapä ový kontakt- dia¾ková indikácia údajov o spotrebe tepla meraných meraèom množstva tepla(WMZ) - vstup- tlaèidlo "servis / obnovenie signálu"- snímaè hraniènej úrovne hladiny (napr. hladina zásobníka s vykurovacím olejom) -vstup- možnos pripojenia k nadradenému cudziemu regulaènému systému (DDC, GLT,ZLT) potreby tepla - vstup- možnos pripojenia cudzieho regulátora (napr. pre vetranie) požiadavky tepla - výstupZmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!6Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkèný modul FM 4482Obr. 1Èelný kryt funkèného modulu FM 448Poz. 1: dióda LED "servis / obnovenie signálu" (èervená) - aktivovaná servisná funkciaPoz. 2: tlaèidlo "servis / obnovenie signálu" aktivova / deaktivova ; potlaèenie odovzdávania signáluPoz. 3: dióda LED "porucha modulu" (èervená) - porucha modulu 448Poz. 4: dióda LED "súhrnná porucha" (èervená) - vznik súhrnnej poruchyPOKYN PRE UŽÍVATE¼AAk už je nainštalovaný regulátor systému Logamtic 4000, potom musítepred inštaláciou funkèného modulu FM 448 aktualizova softvér kontrolnéhomodulu (CM 431) a ovládacej jednotky MEC 2!Bližšie informácie Vám poskytne firma Buderus.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.7


2 Funkèný modul FM 448POKYN PRE UŽÍVATE¼ADo regulátora sa inštaluje zásadne iba jeden funkèný modul FM 448. Inštalácia druhéhomodulu spôsobí hlásenie poruchy.POKYN PRE UŽÍVATE¼ADo regulátora 4311 nikdy neinštalujte funkèné moduly FM 447 a FM 448 spoloène.Ak nainštalujete obidva funkèné moduly, vyvoláte tým hlásenie poruchy na displeji ovládacejjednotky MEC 2.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!8Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkèný modul FM 44822.1 Vstupy a výstupy, pripojeniaNa vrchnej èasti funkèného modulu FM 448 zozadu, sú umiestnené nízkonapäové svorky a 230 V vstupy, resp. výstupy.Na lištách sú umiestnené farebné nálepky so znaèkami, ktoré zodpovedajú príslušnýmkonektorom.Konektory sú farebne oznaèené a kódované.Tab. 1Pripojenia 230 V resp. 12 VTab. 2Nízkonapä ové pripojeniaZmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.9


2 Funkèný modul FM 4482.2 Príklady inštalácie v regulátoroch Logamatic 4xxxFunkèný modul FM 448 môžete nainštalova (zasunú ) na rôzne vo¾né miesto regulátorakonštrukènej série 4000 (napr. miesto pre zasunutie 1-4 u regulátora Logamatic43xx).Tab. 3Možné miesta osadeniaPOKYN PRE UŽÍVATE¼AV grafickom znázornení je príkladné miesto inštalácie zvolené úplne vpravo.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!10Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkèný modul FM 44822.2.1 FM 448 v regulátoroch Logamtic 4111, 4112, 4116Obr. 2Funkèný modul FM 448 v regulátoroch Logamtic 41xxPoz. 1: miesto 1 pre inštaláciu ïalšieho moduluPoz. 2: miesto 2 obsadené funkèným modulom FM 448Poz. 3: miesto B za ovládacou jednotkou MEC 2Poz. 4: miesto A pre inštaláciu funkèného modulu FM 451 (len u 4111)POKYN PRE UŽÍVATE¼AMiesto B (obr. 2, poz. 3) sa nachádza za ovládacou jednotkou MEC 2 aobsahuje kontrolný a sie ový modul (CM, NM).Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.11


2 Funkèný modul FM 4482.2.2 FM 448 v regulátore Logamtic 4211Obr. 3 Funkèný modul FM 448 v regulátore Logamatic 4211Poz. 1: miesto 1 pre inštaláciu ïalšieho moduluPoz. 2: miesto 2 obsadené funkèným modulom FM 448Poz. 3: miesto B za ovládacou jednotkou MEC 2Poz. 4: miesto A pre centrálny modul ZM 422 (štandardné vyhotovenie)POKYN PRE UŽÍVATE¼AMiesto B (obr. 3, poz. 3) sa nachádza za ovládacou jednotkou MEC 2 aobsahuje kontrolný a sie ový modul (CM, NM).Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!12Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkèný modul FM 44822.2.3FM 448 v regulátoroch Logamtic 43xxObr. 4 Funkèný modul FM 448 napr. v regulátore Logamatic 4311Poz. 1: miesto 1 pre inštaláciu ïalšieho moduluPoz. 2: miesto 2 pre inštaláciu ïalšieho moduluPoz. 3: miesto 3 pre inštaláciu ïalšieho moduluPoz. 4: miesto 4 obsadené funkèným modulom FM 448Poz. 5: miesto B za ovládacou jednotkou MEC 2Poz. 6: miesto A pre centrálny modul ZM 432 (štandardné vyhotovenie)POKYN PRE UŽÍVATE¼AMiesto B (obr. 3, poz. 3) sa nachádza za ovládacou jednotkou MEC 2 aobsahuje kontrolný a sie ový modul (CM, NM).Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.13


3 Funkcie modulu FM 4483Funkcie modulu FM 448V nasledujúcich odsekoch Vám vysvetlíme, ako môžete využi a ako sa dajú nastavirôzne funkcie pomocou ovládacej jednotky MEC 2.3.1 Zapojenie funkèného modulu FM 448 v regulátoreVyvolanie servisnej úrovneSpôsob obsluhy ovládacej jednotky MEC 2 je vysvetlený v príslušnom servisnomnávode Vášho regulátora Logamtic 4xxx. Uvádzame krátky preh¾ad obsluhy MEC 2.MEC 2 je vybavená dvoma ovládacími úrovòami (1. ovládacia úroveò pri zatvorenejkrytke a 2. úroveò pri krytke otvorenej ) a servisnou úrovòou (vyvolá sa pomocoukódu). V servisnej úrovni sa nachádzajú hlavné ponuky, ktoré majú podradené ïalšieponuky, pomocou ktorých možno na regulátore nastavova rozlièné parametre.Obr. 5 Ovládacia jednotka MEC 2Poz. 1:Poz. 2:Poz. 3:displejotoèný gombíkfunkèné tlaèidláAby ste sa dostali do servisnej úrovne, stlaète tieto tlaèidlá (kód) a podržte ich ,pokia¾ sa na displeji neobjaví "SERVISNÁ ÚROVEÒ - Všeobecné parametre.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!14Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkcie modulu FM 4483Napojenie funkèného modulu FM 448 na úroveò MEC 2Po namontovaní funkèného modulu FM 448 (viï návod na montáž) ho regulátorautomaticky rozpozná.POKYN PRE UŽÍVATE¼AAk regulátor nerozpozná funkèný modul FM 448 automaticky, tak ho musíte jednorázovonainštalova pomocou ovládacej jednotky MEC 2.Manuálne napojenie funkèného modulu FM 448 na úroveò MEC 2Vyvolajte servisnú úroveò.Otáèajte otoèný gombík , kým sa na displeji neobjaví "SERVISNÁ ÚROVEÒ - Výbermodulu".Stlaète tlaèidlo "zobrazenie", aby ste vyvolali hlavnú ponuku "VÝBER MODULU".Na displeji sa objaví "VÝBER MODULU - Miesto A".Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.15


3 Funkcie modulu FM 448Otáèajte otoèným gombíkom, kým sa na displeji nezobrazí pozícia (miesto), kde jenamontovaný funkèný modul FM 448.Funkèný modul má by nainštalovaný napr. na mieste 3.Podržte stlaèené tlaèidlo "zobrazenie" (text v spodnom riadku zaène blika ) a otáèajteotoèným gombíkom, pokým sa na displeji neobjaví funkèný modul FM 448.Pustite tlaèidlo "zobrazenie".Stlaète tlaèidlo "spä ".Funkèný modul FM 448 je nainštalovaný na mieste 3.Stlaète dvakrát tlaèidlo "spä " alebo zatvorte ovládaciu krytku, aby ste sa dostali doovládacej úrovne 1.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!16Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkcie modulu FM 44833.2 Zis ovanie spotreby teplaZákladné softvérové vybavenie regulátorov Logamatic 4xxx umožòuje na základe nastaveniavýkonu horáka výpoèet spotreby tepla vykurovacieho zariadenia (bližšie informáciesú obsiahnuté servisnom návode príslušného regulátora).POKYN PRE UŽÍVATE¼AAk ste nainštalovali funkèný modul FM 448 a nastavili zis ovanie množstva teplaprostredníctvom meraèa (WMZ), potom nie je možné na základe nastavenia horákavypoèíta spotrebu tepla. Toto zobrazenie nebude v MEC 2 možné. Výber jednejfunkcie zároveò vyluèuje druhú funkciu.3.2.1 Nastavenie zis ovania spotreby tepla "pod¾a impulzov"Ak je v zariadení nainštalovaný meraè množstva tepla (WMZ), tak by ste spotrebutepla mali necha zobrazova na displeji ovládacej jednotky MEC 2 prostredníctvompríslušného vstupu. Funkèný modul FM 448 má vstup pre poèítanie impulzov, ktorýmusíte aktivova pomocou ovládacej jednotky MEC 2.Vyvolajte servisnú úroveò.Stlaète tlaèidlo "zobrazenie", aby ste sa dostali do hlavnej ponuky "VŠEOB. PARA-METRE".Na displeji sa objaví "VŠEOB. PARAMETRE - min. vonkajšia teplota".Otáèajte otoèným gombíkom, pokým sa neobjaví "Spotreba tepla - žiadne zobrazenie".Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.17


3 Funkcie modulu FM 448Podržte stlaèené tlaèidlo "zobrazenie" a otáèajte otoèným gombíkom, pokým sa neobjaví"pod¾a impulzov".POKYN PRE UŽÍVATE¼AParameter "pod¾a impulzov" sa zobrazí iba vtedy, ak je nainštalovaný funkèný modulFM 448.Po nastavení "pod¾a impulzov" pustite tlaèidlo "zobrazenie".Funkcia bola zadaná a regulátor prevzal nastavenie.POKYN PRE UŽÍVATE¼AAktivujte v ovládacej jednotke MEC 2 vstup "pod¾a impulzov" po nainštalovaní azapojení meraèa množstva tepla do systému..Na displeji sa objaví "VŠEOB. PARAMETRE - Spotreba tepla, pod¾a impulzov".Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!18Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkcie modulu FM 4483Prispôsobenie hodnoty impulzuZosúlaïte hodnotu impulzu meraèa množstva tepla s možnos ami nastavenia v ovládacejjednotke MEC 2.Otoèný gombík pootoète doprava o jednu zarážku.Na displeji sa objaví "VŠEOB. PARAMETRE - Hodnota impulzu".Podržte stlaèené tlaèidlo "zobrazenie" a otáèajte otoèným gombíkom.Nastavte hodnotu impulzu.Tlaèidlo "zobrazenie" pustite pri požadovanom nastavení.Zobrazený text prestane blika . Vaše zadanie bolo prevzaté.Stlaète dvakrát tlaèidlo "spä " alebo zatvorte ovládaciu krytku, aby ste sa dostali doovládacej úrovne 1.POKYN PRE UŽÍVATE¼ANastavenie impulzu v regulátore musí bezpodmieneène súhlasi s nastavením impulzumeraèa množstva tepla.Nastavenie impulzu v regulátore musí bezpodmieneène súhlasis nastavením impulzu meraèa množstva tepla.Ak tomu tak nie je, bude výpoèet chybný.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.19


3 Funkcie modulu FM 4483.2.2 Zobrazenie spotreby teplaOtvorte krytku ovládacej jednotky MEC 2.Otáèajte otoèným gombíkom dovtedy, kým sa na displeji nezobrazia rozlièné hodnotyspotreby tepla.Môžete si necha zobrazi dennú, týždennú a roènú spotrebu tepla.POKYN PRE UŽÍVATE¼ATab. 1Príklad zobrazenia spotreby teplaPOKYN PRE UŽÍVATE¼AZmena dátumu alebo èasu deformuje správnos zobrazenia hodnôt spotreby a môžespôsobi stratu údajov!POKYN PRE UŽÍVATE¼ASpotreba tepla vykurovacieho zariadenia je zobrazovaná v kWh resp.od 10 000 kWh v MWh.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!20Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkcie modulu FM 44833.2.3 Zobrazenie celkovej spotreby teplaPopri zobrazení spotreby tepla v 2. ovládacej úrovni, môžete v ponuke "Monitor"zisti aj celkovú spotrebu tepla od zaèiatku poèítania.Vyvolajte servisnú úroveò.Otáèajte otoèným gombíkom dovtedy, kým sa neobjaví "SERVISNÁ ÚROVEÒ -Monitor".Stlaète tlaèidlo "zobrazenie", aby ste sa dostali do hlavnej ponuky "MONITOR".Otáèajte otoèným gombíkom, pokým sa na displeji neobjaví "MONITOR - Množstvotepla".Stlaète tlaèidlo "zobrazenie".Na displeji sa zobrazí záhlavie "MONITOR - Množstvo tepla".Teraz sa zobrazí spotreba tepla a dátum inštalácie indikácie spotreby tepla.Stlaète trikrát tlaèidlo "spä " alebo zatvorte ovládací príklop, aby ste sa dostali doovládacej úrovne 1.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.21


3Funkcie modulu FM 4483.2.4 Reštart poèítania spotreby teplaAk chcete zaèa s poèítaním hodnôt spotreby tepla odznova, musíte najprv vykonareštart.Vyvolajte servisnú úroveò.Otáèajte otoèným gombíkom dovtedy, kým sa na displeji neobjaví "SERVISNÁÚROVEÒ - Reštart" (Reset).Podržte stlaèené tlaèidlo "zobrazenie", aby ste sa dostali do podradenej ponuky"REŠTART - Nastavenia" (Resest).Otáèajte otoèným gombíkom, kým sa na displeji neobjaví "REŠTART - Údaje ospotrebe".Podržte stlaèené tlaèidlo "zobrazenie", pokým sa na displeji znovu neobjaví"SERVISNÁ ÚROVEÒ - Reštart".Bloky v poslednom riadku postupne miznú. Až po zmiznutí posledného blo-ku jereštart dokonèený. Ak tlaèidlo pustíte skôr, ako zmizne posledný blok, reštart sapreruší. Po dokonèení reštartu sa displej automaticky prepne do nadradenejúrovne.Poèítanie množstva tepla zaène teraz odznova.Stlaète dvakrát tlaèidlo "spä " alebo zatvorte ovládaciu krytku, aby ste sa dostali doovládacej úrovne 1.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!22Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkcie modulu FM 44833.3 Súhrnná poruchaFunkèný modul FM 448 hlási súhrnnú poruchu vždy, keï vznikne porucha v regulátorealebo zariadení, ktoré je s ním prepojené (napr. pokazený snímaè, poruchahoráka, ...).Nezávisle na tom kde je funkèný modul FM 448 nainštalovaný (zásuvka alebo regulátor),všetky poruchy zariadenia sa odovzdávajú ïalej.POKYN PRE UŽÍVATE¼AAk sú regulátor alebo funkèné moduly prevádzkované manuálne, tak sa poruchazobrazí iba na displeji ovládacej jednotky MEC 2, ale nebude odovzdaná ïalej akosúhrnná porucha.Obr. 6 Èelný kryt funkèného modulu FM 448Poz. 1:Poz. 2:dióda LED "súhrnná porucha"tlaèidlo "údržba / obnovenie signálu"Ak vznikne súhrnná porucha v regulátore alebo zariadení, ktoré je s ním prepojené,rozsvieti sa na funkènom module FM 448 dióda LED "súhrnná porucha"(obr. 6, poz. 1).Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.23


3 Funkcie modulu FM 4483.4 Údržba / obnovenie signáluV prípade vzniku poruchy (signalizuje to dióda LED "údržba" obr. 7, poz. 1) a ponáslednom oznámení signalizaèným zariadením (napr. húkaèka alebo varovnýmaják) môžete toto zariadenie vypnú stlaèením tlaèidla (obr. 7, poz. 2).Obr. 7 Èelný kryt funkèného modulu FM 448Poz. 1:Poz. 2:dióda LED "údržba / obnovenie signálu"tlaèidlo "údržba / obnovenie signálu"Ak stlaèíte tlaèidlo "údržba / obnovenie signálu" (obr. 7, poz. 2), bude to ma nasledovnéúèinky:- Ak nie je na výstupe relé modulu žiadne hlásenie poruchy, dôjde na výstuperelé k potlaèeniu prichádzajúcich poruchových hlásení.- Ak je na výstupe relé modulu hlásenie poruchy, dôjde na výstupe relé k potlaèeniuexistujúcich poruchových hlásení.Ako potlaèíte poruchové hlásenia?- Podržte stlaèené tlaèidlo "údržba / obnovenie signálu" dovtedy, kým sanerozsvieti dióda LED "údržba / obnovenie signálu".Poruchové hlásenia sa nebudú ïalej prenáša nasledujúce 2 hodiny.Ak je aktivovaná funkcia "údržba / obnovenie signálu", tak svieti na funkènommodule FM 448 dióda LED "údržba / obnovenie signálu" (obr. 7, poz. 1).Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!24Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkcie modulu FM 4483Ako vykonáte potláèanie spätne?- Podržte stlaèené tlaèidlo "údržba / obnovenie signálu", kým nezhasne diódaLED "údržba / obnovenie signálu".POKYN PRE UŽÍVATE¼AFunkcia "údržba / obnovenie signálu" sa v prípade žiadnej ïalšej manipulácieobnoví automaticky po 2 hodinách.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.25


3 Funkcie modulu FM 4483.5 Snímaè hraniènej úrovne hladinyAk máte nainštalovaný snímaè hraniènej úrovne hladiny, potom si dodatoèneprostredníctvom funkèného modulu FM 448 môžete necha zobrazova na ovládacejjednotke MEC 2 zmenu úrovne hladiny.3.5.1 Aktivovanie snímaèa hraniènej úrovne hladinyVyvolajte servisnú úroveò.Stlaète tlaèidlo "zobrazenie", aby ste sa dostali do ponuky "VŠEOB. PARAMETRE".Na displeji sa zobrazí "VŠEOB. PARAMETRE - min. vonkajšia teplota".Otáèajte otoèným gombíkom dovtedy, kým sa na displeji neobjaví "VŠEOB. PARA-METRE - snímaè hraniènej úrovne hladiny".Podržte stlaèené tlaèidlo "zobrazenie" a otáèajte otoèným gombíkom, kým sa na displejineobjaví "áno".Snímaè hraniènej úrovne hladiny je aktivovaný.Stlaète dvakrát tlaèidlo "spä " alebo zatvorte ovládací príklop, aby ste sa dostali doovládacej úrovne 1.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!26Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkcie modulu FM 44833.5.2 Zobrazenie a odstránenie poruchyPopri signalizácii poruchy na 1. ovládacej úrovni si môžete necha zobrazi v hlavnejponuke "závady" aj posledné štyri hlásenia porúch vykurovacieho zariadenia.Špeciálne pre úroveò hladiny je v protokole závad iba jedno poruchové hlá-senie.Avšak poruchu signalizuje na funkènom module FM 448 aj dióda LED "poruchamodulu".POKYN PRE UŽÍVATE¼AAk bola aktivovaná funkcia "snímaè hraniènej úrovne hladiny", tak sa hláse-nieporuchy zobrazí iba na displeji ovládacej jednotky MEC 2.Otvorte krytku ovládacej jednotky MEC 2.Vyvolajte servisnú úroveò.Otáèajte otoèným gombíkom, kým sa na displeji neobjaví "SERVISNÁÚROVEÒ - Protokol závad".Stlaète tlaèidlo "zobrazenie".Otáèajte otoèným gombíkom.Ak sa zobrazia hlásenia porúch, objaví sa aj ich príèina. Takisto sa zobrazí aj zaèiatoka koniec trvania poruchy.V tomto prípade bol napr. 01.10. o 23:00 pokles hladiny. Porucha trvala až do 06:00nasledujúceho dòa.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.27


3 Funkcie modulu FM 448POKYN PRE UŽÍVATE¼AAk porucha (závada) nebola ešte odstránená resp. pretrváva, zobrazí sa v spodnomriadku displeja pri dátume a èase hviezdièka.Odstránenie poruchyTáto porucha môže znamena :- Hladina poklesla pod hraniènú hodnotu.Doplòte zásobník!- Ak nedošlo k poklesu hladiny pod hraniènú hodnotu, príèinou môže by elektrickáresp. elektronická závada.Ak je v zásobníku zabudovaný plavák so spínaèom, musíte skontrolova jehofunkènos .Ak je nainštalovaná hladinová sonda, musíte takisto skontrolova jej funkènos .PozorNEBEZPEÈENSTVO USMRTENIAelektrickým prúdom.- Pred zaèatím prác na zariadení:Vypnite zariadenie z elektrickej siete.POKYN PRE UŽÍVATE¼APorušenie úrovne hladiny bude signalizované dovtedy, kým hladina nestúpne nadhraniènú úroveò alebo sa neodstráni technická závada.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!28Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkcie modulu FM 44833.6 Vstup a výstup (0-10 V)Prostredníctvom U-svoriek na funkènom module FM 448 môžu by zadávané aleboodosielané požadované hodnoty z regulátora.POKYN PRE UŽÍVATE¼AVstup je nezávislý od nastavenej adresy CAN regulátora, keïže tvorba maximálnehodnoty vyplýva zo všetkých požiadaviek.Obr. 8 Funkèný modul FM 448, U-svorky 1-4Poz. 1: premos ovací konektor (jumper J1)Poz. 2: U-svorkyPOKYN PRE UŽÍVATE¼AVýrobné nastavenie polohy jumperov je na 0-10 V.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.29


3 Funkcie modulu FM 4483.6.1 Premos ovací konektor (jumper) J1Požadovaná hodnota môže by vysielaná aj ako 0-20 mA signál.Zmeòte polohu premos ovacieho konektora J 1 (obr. 8, strana 29).Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!30Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


3 Funkcie modulu FM 4483.6.2 Vstup (0-10 V)Obr. 9U-svorky 1 a 2, 0-10 V vstupProstredníctvom svoriek U 1 a U 2 na funkènom module FM 448 možno externezadáva 0-10 V signál pre nastavovanie požadovaných hodnôt výstupu zariadenia.Táto požadovaná hodnota výstupu zariadenia urèuje minimálne požiadavky na kotolresp. zariadenie. Nadradené požadované hodnoty (napr. vykurovacie okruhy), ktorésú riadené ïalšími regulátormi sú zoh¾adòované ako doteraz.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!31Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Funkcie modulu FM 44833.6.3 Výstup (0-10 V alebo 0-20 mA), U-svorky 3 a 4Obr. 10 U-svorky 3 a 4, 0-10 V výstupProstredníctvom svoriek U 3 a U 4 na funkènom module FM 448 možno vysiela von0-10 V alebo 0-20 mA signál pre externé nastavovanie požadovaných hodnôt.Jedná sa o maximálnu požadovanú hodnotu výstupu zariadenia pre všetky okruhyspotrebièov regulátorov 4000 v zariadení.Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.32


4 K¾úèové výrazy4 Zoznam k¾úèových slovZmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!33Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


PoznámkyZmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.34


PoznámkyZmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!35Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.Servisný návod, funkèný modul FM 448 • vydanie 03/2001


Buderus Vykurovacia technika s.r.o.E-mail:buderus@buderus.skwww.buderus.sk.

More magazines by this user
Similar magazines