Lobbing v Evropské unii - Laboutková - Euroskop.cz

euroskop.cz

Lobbing v Evropské unii - Laboutková - Euroskop.cz

Lobbing v Evropské uniiŠárka LaboutkováTechnická univerzita v Libercilaboutkova@centrum.@centrum.czcz


Lobby – výklad pojmuPůvod slova : z latiny LABIUM vstupní halaPojem přichází z USALobby – hala, vestibul, předsálíLobby – nátlaková skupina


Lobby – cizí slovo neustálenost české ortografické podoby; krátká„historie“ Lobby – podstatné jméno ženského rodu, včeštině nesklonné Odvozená slova zachovávají v základu dvě „bb„bb“ Píšeme tedy lobbování, lobbovat Přípony - istaa - ismus se nepřipojujímechanicky,ale ze dvou samohlásek (y a i)zůstává jen „i“ Píšeme tedy lobbista, , lobbing, lobbismus


Definice lobbinguneexistuje jedna jasná definiceproblém negativního vnímání samotného slovalobbymnoho praktiků lobby není spokojenas označením lobbista –výhoda používání termínu lobby – je mu obecněrozuměno


Co chceme od definiceDefinice lobbingu by měla postihnout:Vymezení cílů lobbingu;Definování lobbingu jako zdrojeinformací;Transparentnost aktérů lobbingu,Řešení vztahu lobbingu vůči korupci.


lobbování versus korupceAmerický senátor Mc Cain, , odpověděl na otázku jaký jerozdíl mezi lobbováním a korupcí následovně:„To co dělám já, jelobbování, to co dělají míprotivníci,to je KORUPCE.“


Lobbování – definicehttp://www.britannica.comLobbing je v určité formě nepostradatelnou součástíjakéhokoliv politického systému.“Luigi Graziano, , „Lobbying„and the Public Interest“Lobbing je specializovaná a odborná reprezentaceprostřednictvím široké škály prostředků, které v zásaděvylučují korupční výměnu služeb; ; ve své povaze velmiodlišná od obecné nespecializované reprezentace, kterouzajišťují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárníchzájmů lobbista dodává informace a technicko-odbornéodbornéexpertízy, které mohou být užitečné a někdy rozhodujícípři definování legislativní a správní regulace.


Lobbování v EU– definice„Za činnost spočívající v ovlivňování jeobecně považována typická činnostzájmových skupin, která má za cílovlivňovat legislativní a rozhodovacíproces EU z pohledu prosazení jejichzájmů, které jsou hypoteticky považoványza odlišné od obecnějších komunitárníchzájmů.“Schuter O.: Brusel 1995.


LOBBOVÁNÍLOBBISTICKÉ TAKTIKY Přímé lobbování (direct(lobbying) Přímý kontakt a informace Veřejné svědectví (výbor, soud) Publikování expertíz Celoplošné lobbování Vzdělávací kampaně Dopisní kampaně Informační kampaň („gong public“) Placené kampaně (PRA) Občanská neposlušnost Koalice ZS


Taktiky evropského lobbováníTaktiky evropského lobování jsou shrnutyvan Sheldenem do tzv. metahry tří P . Person – zajistit si kontakty na nejvlivnějšíosoby Position – osoby v co nejvyšších funkcích Procedures – volba optimálních postupů


K tomu je možno přidat ještě zásadudobrého načasováníTIMING IS EVERYTHING


Efektivita lobbováníLobbisté mohou zaměřit svoji činnost na Evropskou radu Parlament Komisi


Evropská radanejdůležitější institucí Společenstvípro lobbisty je však téměř nedobytnou pevnostíschází se v tematických orgánech (Rada(provšeobecné záležitosti (ministři zahraničí), pro zemědělství a ECOFIN(hospodářství a finance)význam lobbování na národní úrovnimožnost ovlivňování - pracovní skupiny Radyministrů (cca 300 – rozhodují asi v 80% případů)


Evropský parlament legislativní pravomoc v určitých oblastech–tzv.procedura spolurozhodování (90.léta) význam osobních kontaktů - intergroups –meziskupiny nízký počet asistentů - lobbisté se tudížstávají žádanými dodavateli externíchexpertíz strategickým terčem je: zpravodaj,předseda příslušného parlamentníhovýboru a administrativní strukturyParlamentu


Evropská komise srdce institucionální struktury EU navrhuje zákony Radě a Parlamentu,spravuje a zavádí do praxe politiku EU aprovádí dozor a ve spolupráci se Soudnímdvorem vymáhá evropské zákony národnostní princip výběru komisařů velká koalice širokého spektra zájmů informační izolace – prostor pro ZS


Lobby a EKPoskytování analýz a informačního monitoringudaného sektoruúloha zpětné vazby jako zásadní subjektkontroly plnění evropské legislativymožnost ovlivnit samotný začátek procesuvytváření legislativyotevřená politika je tak oboustranně výhodnýmpřístupemProblémy:- nejasná definice výběru konzultatnů doexpertních skupin (cca 1200)- otevřenost neznamená transparentnost


Empirická data Podle výzkumů agentury Donath-BursonBurson-Marsteller z roku 2001, 2003 a 2005, kteréjsou zaměřeny na efektivitu lobbovánív EU, vede přímý lobbing. Nejkomplexněji je pojatý výzkum z roku2005, který hodnotí účinnost lobbováníz pohledu Evropského parlamentu,Evropské komise i Rady ministrů


Efektivita lobbování zdroj D-B-MDEfektivita lobbyinguvlády třetích zemí4,6NGOs5,6průmysl5,6ostatní instituce EU6,8vlády členských států7,00,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0Zcela neefektivníMaximálně efektivní


Nejčetnější druhy špatného NGOlobbingu zdroj D-B-MDčasto75,9655,4 5,44,35,1 5,14,6 4,94,6432,121vůbec01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pozn.: 1 - špatné načasování; 2 - nedostatečné podklady k jednání; 3 - zdůrazňování národníhozájmu; 4 - neporozumění EU rozhodování a procedury; 5 - výběr špatné osoby; 6 - emotivnípohnutky na úkor faktů; 7 - nedostatečná transparentnost; 8 - mediální lobbování; 9 - agresivita;10 - nabízení neetických stimulů.


Nejčetnější druhy špatnéhoprůmyslového lobbingu zdroj D-B-MDčasto7655,7 5,75,5 5,4 5,34,9 4,84,64,3432,121vůbec01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pozn.: 1 - špatné načasování; 2 - nedostatečné podklady k jednání; 3 - zdůrazňování národníhozájmu; 4 - neporozumění EU rozhodování a procedury; 5 - výběr špatné osoby; 6 - emotivnípohnutky na úkor faktů; 7 - nedostatečná transparentnost; 8 - mediální lobbování; 9 - agresivita;10 - nabízení neetických stimulů.


Zásady vysoké efektivnostilobbování oslovit ty správné úředníky (poslance,komisaře a ministry) udržovat funkční a aktivní vztahs příslušným poslancem komisařem čiministrem a jejich úředníky dobré načasování (timing(is everything) poskytovat konzistentní, cílené arelevantní informace být objektivní - poskytovat nezkreslené,vyvážené informace bez emocí


Pravidla lobbingu v Brusselu více jak 13 000 profesionálních lobbistů; je druhým největším centrem lobbistů –prvenství má Washington D.C. ( cca 25 000) 3 000 zájmových skupin (v 60. letech to bylo asi10krát méně):- přes 500 evropských a mezinárodních federací- cca. 250 zastoupení regionů- přes 200 firemních zastoupení- cca. 100 poradenských firem v oblastimanagementu a práce s veřejností+ 100 právnických firem zaměřených naevropskou legislativu


Negativní jevy působení lobbyposkytování zkreslených informací orgánům EUmoderní komunikační technologie (internet aemail) usnadňuje organizovat masové kampaněpro či proti určité záležitosti, aniž by bylo možnékvanitifkovat, , kolik má tato kampaň reálnýchpříznivcůotázka legitimity zájmů reprezentovaných NNO(NGOs)na druhé straně, podle mnoha NNO zdeneexistují rovné podmínkyv obecné rovině je kritizován nedostatekinformací o lobbistech, , kteří ovlivňujírozhodovací procesy EU, včetně jejich finančníchzdrojů


Parlament zájmové skupiny a lobby jsou legitimnísoučástí rozhodovacího procesu EU nutná podmínka je transparentnost povinný akreditační systém zápis do veřejného rejstříku kodex chování prohlášení poslanců EP o finančníchzájmech seznamy registrovaných asistentů


Z celkového počtu lobbistů je asi 40% (cca5000) akreditovaných při EvropskémParlamentu, to je asi 8 lobbistů na jednoho poslance. Německo cca 640 Britové cca 350 akreditovaných lobbistů Francouzi a Italové asi 290 Španělé 170 Nové členské státy jich mají dohromadypouze 60


Evropská komise první adresář (1993) elektronická verze Databáze CONECCS – Konzultace meziEvropskou komisí a občanskou společností Consultation,the European commission and Civil Society (2001)- princip doborovolnosti- nejasná definice občanské společnosti- oboustranné proudění informací Rejstřík zástupců zájmových skupin – Evropská iniciativapro transparentnost a zelená kniha (2008)


Evropská iniciativa protransparentnost (2005) cílem je zlepšit průhlednost apředvídatelnost práce Komise a procesujejího rozhodování …. role lobby a nevládních organizacív rozhodovacím procesu evropskýchinstitucí


Nový rámec pro lobbování Dobrovolný registračním systém Společný kodexu chování Systém monitorování a sankcí


Rejstřík zástupců zájmovýchskupinoficiálně otevřen v červnu minulého rokuorganizace, které ze zapíší do registru, musíidentifikovat:kdo jsouco je jejich předmětem činnostijaký sledují cílo jaké oblasti politiky se především zajímajíspolu s registrem musí podepsat sedmibodovýEtický kodex.


Kritické momenty registraceRegistr požaduje různé informace o finančníchzáležitostech od různých aktérů.K registraci jsou vyzvány pouze organizace, nikolivindividuální lobbisté, , kteří pro ně pracují.Seznam lobbistických skupin vytvořený Komisí,nezahrnuje další kategorie zájmových skupin, kterémají v Bruselu důležité postavení – regionálnízastoupení, obchodní komory a účetní firmy, kterénabízejí kompletní servis zahrnující lobbistické aktivity.Právní firmy jsou očekávány se zaregistrovat, jestližejejich cílem je spíše ovlivňovat politiku než precedenčníprávo. Z požadavku registrace by měly být vyjmuty jenv tom případě, kde je nezbytné ochránit práva klienta.


Shrnutí lobbováníLobbisté jsou placenými členy zájmových skupin, kteříreprezentují tuto skupinu před vládou. Jsou vybavenipřesnými, cíleně zaměřenými informacemi k určité (a prozájmovou skupinu důležité) problematice ⇒ přímélobbování.Potřeba legislativní úpravy lobbování - zásady:nutnost registrace zájmové organizace,identifikace,veřejná prezentace cílů,přehledné hospodaření s prostředky.


Děkuji za pozornost

More magazines by this user
Similar magazines