Views
3 years ago

1/2 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm ... - Vietstock

1/2 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm ... - Vietstock

1/2 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm ... -

Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toánAuditing and accounting financial consultancy service Company (AASC)01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà nộiTel: 04-8241990/1 Fax: 04-8253973Email: aasc-ndd@hn.vnn.vn / aaschn@hn.vnn.vn Website: www.aasc.com.vnKhách hàng: Công ty Cổ phần In Diên HồngNiên độ: cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 Tham chiếu:Khoản mục: Tổng hợp Người thực hiện: Nguyễn Tuấn AnhBước công việc: Tổng hợp các bút toán điều chỉnh Ngày thực hiện:BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNHSttMãĐVThamchiếuNội dung nghiệp vụĐiều chỉnh trên KQKD và CĐKT Điều chỉnh trên CĐKTÝ kiến khách hàngTK Nợ TK Có Số tiền TK Nợ TK Có Số tiền Ghi chú Nội dung NgàyNĂM NAY1 - Điều chỉnh tiền ứng trước hợp đồng ủy thác nhập khẩu máy in 331n 2411 2,398,453,200 331N 241 2,398,453,2002 - Điều chỉnh hủy bút toán tạm phân phối lợi nhuận năm 2010 415 421 23,161,562 415 421 23,161,5623531 421 115,807,811 3531 421 115,807,811Bút toán điều chỉnh theo kiến nghị của đơn vị3 - Điều chỉnh công nợ ghi nhận nhầm đối tượng Công ty CP Đầu tư và Phát 3388 3388N 12,424,671 3388 3388N 12,424,671triển Giáo dục sang Ông Lê Minh Lộc.3388 3388 72,729,668 3388 3388 72,729,6684-Điều chỉnh bù trừ công nợ phải thu - phải trả trên 2 tài khoản của Công tyCP Đầu tư và phát triển giáo dục 3388 1388 72,729,668 3388 1388 72,729,6685-Điều chỉnh phải thu tiền bảo hiểm của Ông Quý đã chuyển công tác sang331 334N 1,174,607 331 334N 1,174,607Nhà xuất bản (bù trừ ngay với công nợ hàng hóa với nhà xuất bản)331 632 2,763,780 331 421 2,763,780Điều chỉnh phải thu tiền BHYT của các cán bộ nhân viên nghỉ việc dàingày 1388 334n 247,385 1388 334N 247,3851388 632 582,081 1388 421 582,0816 - Điều chỉnh khoản bồi thường thiệt hại đã thu bằng tiền 1388c 711 6,116,639 1388C 421 6,116,6391388 711 383,361 1388 421 383,3617 - Điều chỉnh báo hiểm xã hội hạch toán thiếu do nhầm lẫn 334N 3383 359,999 334N 3383 359,9991/2

Báo cáo thường niên 2009 - Vietstock
ÁO CÁO HƯỜNG NIÊN - Vietstock
NBB: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 - SJCS
2b.p nghiên cứu và tư vấn cbre
Tải về - Công ty Cổ phần GEMADEPT
Lịch tài chính - Vietstock
Báo cáo thường niên - Vietstock
Hệ thống nông nghiệp bền vững của TS. Hồng Tín - Website cá nhân
BÁ O C Á O THƯỜNG NIÊN - C ÔNG TY C Ổ PHẦN ... - Vietstock
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC, CAO ...
Những Quan sát về Hiện trạng Giáo dục trong các Ngành Khoa học ...
Báo cáo thường niên năm 2010 - Vietstock
Báo cáo ThưỜnG niên 2010 - Vietstock
Tải về - Công ty Cổ phần GEMADEPT
Giới thiệu Tập đoàn MK - Công ty Cổ Phần Thông Minh MK
Báo cáo thường niên 2012 - Vietstock
Báo cáo thường niên năm 2011 - Vietstock
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Nbb
Tủ cấy an toàn đối với các độc tố tế bào - Esco Vietnam Company Ltd.
Công Ty Hàng Đầu Trên THế giới Trong LĩnH VựC Kiềm ... - Waterous
QUYẾT ĐỊNH Về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo ...
Hướng Dẫn Sử Dụng Dịch Vụ Premier - HSBC
Hiệp định “Áp dụng các biện pháp vệ sinh và Kiểm ... - SPS Việt Nam
Theo Tạp chí Phong cách Doanh Nhân, số - Đức Khải