Przedsiębiorczość WYKŁAD II - Wydział Zarządzania - AGH

zarz.agh.edu.pl

Przedsiębiorczość WYKŁAD II - Wydział Zarządzania - AGH

Fazy rozwoju systemów społecznychKryzysowa koncepcja rozwoju organizacji(M. Greiner)Wzrostorganizacjidr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład IIdr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład IIPowstawaniei wzrostStabilizacjai dynamicznarównowagaZmiana lub upadeki rozwiązaniet78Zintegrowany model cyklu życia organizacji(R. Quinn, K. Cameron)Model rozwoju małych i średnich firm1. PrzedsiębiorczośćPorządkuje sięzasobyJest wiele pomysłówPodejmowane sądziałaniaprzedsiębiorczeNiewielka potrzebaplanowania ikoordynacjiZnajduje się własnemiejsce na rynkuWładzą ma„sprężyna sprawcza”ETAPY I ICH CHARAKTERYSTYKA2. ZespołowośćStruktura ikomunikacja mającharakternieformalnyIstnieje poczuciecałościPracownicy pracująprzez wiele godzinPracownicy mająpoczucie misjiTrwa innowacjaPracownicy sąmocnazaangażowani3. Formalizacja ikontrolaFormalizowanieregułStruktura jeststabilnaKładzie się nacisk nasprawność iutrzymanieOrganizacja staje siębardziejkonserwatywnaInstytucjonalizuje sięprocedury4. DopracowaniestrukturyDopracowuje sięstrukturyNastępujedecentralizacjaRozszerza siędomenę działalnościNastępujądostosowaniaOrganizacja odnawiasiędr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II9dr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II10Wskaźniki rozwoju organizacjiOutsourcing• poziom sprzedaży (przychodów), zysku,rentowności• poziom zatrudnienia• udział produktów firmy w rynku lokalnym,regionalnym czy globalnym• zróżnicowanie produkcji• zaawansowanie technologiczne i nowoczesnośćwyrobów• złożoność struktury organizacyjnej• złożoność problemów rozwiązywanych worganizacjidr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład IIOutsourcing to przedsięwzięcie polegające nawydzieleniu ze struktury organizacyjnejprzedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przeznie funkcji i przekazanie ich do realizacji innympodmiotom gospodarczymCele strategiczne outsourcingu:- koncentracja na problemach strategicznych,- zwiększenie skuteczności i efektywności działalności,- zwiększenie elastyczności działalnościdr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II11122


System identyfikacji wizualnejFranchising / franczyzaTożsamość wizualna firmy to nazwa, logo, kolorystyka ikonsekwencja w ich stosowaniu.System identyfikacji wizualnej to zestaw reguł oraz konsekwentniezaprojektowanych wzorców, które w sumie mają budowaćpozytywne wyobrażenia o przedsiębiorstwie czy produkcie orazutrwalać pożądane opinie wśród pracowników, partnerów iklientów.Na system identyfikacji wizualnej składają się:• symbol organizacji (znak i logotyp firmowy),• kolory firmowe,• symbole dekoracyjne,• typografie dekoracyjne,• druki firmowe,• identyfikatory pracowników,• stemple,• materiały reklamowe,• ubiór pracowników,• wystrój stoisk targowych,dr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład IIFranchising – metoda prowadzeniadziałalności gospodarczej, polegająca natym, że przedsiębiorstwo otrzymuje prawo dooferowania i sprzedaży określonych towarówi usług w ramach systemu marketingowegoinnego przedsiębiorstwa z wykorzystaniemnazwy, znaków towarowych i doświadczeńtechniczno-organizacyjnych tegoprzedsiębiorstwa[Kolarski]• aranżacja wnętrz siedzibyorganizacji oraz wygląd otoczenia,• tablice i tabliczki informacyjne,• szyldy reklamowe• bilety wizytowe,• bloczki do notatek,• blankiety faksów,• blankiety komunikacji wewnętrznej• układ reklam i ogłoszeń prasowych. 1920dr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład IIObszary zastosowania franchisinguCechy franchisinguFranchising najczęściej stosowany jest w handlusamochodami, paliwami płynnymi, przemyśle napojówchłodzących, usługach hotelarskich, restauracjachStaje się on jednym z lepszych i bezpieczniejszychsposobów rozwijania biznesu przez drobnych iśrednich przedsiębiorców. Jest to świetna propozycjadla tych, którzy mają pieniądze na zakupnieruchomości, maszyn, surowców czy know-how, alenie dysponują „środkami na ryzyko” i budowanie firmyod zera oraz/lub sami nie mają dobrego pomysłu nasamodzielny biznes.dr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II• samodzielność pod względem prawnym• działalność według wskazówek i pod kontrolą• odgórne określanie strategii marketingowej• sprzedaż pod znakiem firmowym• kampania reklamowa• wyznaczony obszar zbytu• zakaz sprzedaży towarów konkurencyjnych wobectowarów objętych umową• udzielanie kredytu na wyposażenie przedsiębiorstwa,składowanie i zbyt towarówdr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II2122Zalety franchisinguNajczęstsze przyczyny upadku małych firm• pozwala korzystać z cudzych sprawdzonych marek i rozwiązań• może wpływać na pobudzanie wzrostu i efektywności gospodarczej• aktywizuje lokalne zasoby i konkurencje na rynku• jako etap internacjonalizacji przedsiębiorstwa wpływa na rozwójpowiązań ekonomicznych, społecznych pomiędzyprzedsiębiorstwami, a co za tym idzie pomiędzy gospodarkaminarodowymi krajów (integrowanie działalności przedsiębiorstw igospodarek)• powoduje wzrost znaczenia pojedynczej marki w gospodarceogólnoświatowej, zwiększa jej udział w światowym obrocie towarów• umożliwia prowadzenie działalności (handlu) pod znakiemfirmowym znanym w wielu krajach; pozwala korzystać zesprawdzonych metod i rozwiązań• wpływa na ujednolicenie oferty, a co za tym idzie, preferencjinabywców (powinien jednak być wystarczająco elastyczny, abymógł się dostosować do warunków określonego rynku)• sprzedając franczyzę, franczyzodawca może uniknąćprzytłaczających kosztów związanych z inwestycją w rozpoczęciedziałalności nowej firmy, nowego oddziału lub przedstawicielstwadr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II23• utrata płynności finansowej• błąd w początkowym pomyśle, strategii,wykonaniu• nieatrakcyjna lokalizacja• problemy związane z prowadzeniemksięgowości• brak umiejętności w obszarze marketingu izarządzania• bariera popytowa• trudności w dostępie do kapitałudr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II244


Cykl produkcji i obiegu gotówkiCechy dużych organizacjidr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II25• kładą nacisk na w procesie decyzyjnym nazbieranie informacji koniecznych dopodejmowania racjonalnych decyzji,przesuwając ryzykowne decyzje w czasie,dopóki nie zostaną zebrane odpowiednieinformacje i dopóki odpowiedni konsultant niewyjaśni wszystkich wątpliwości• tworzą rozbudowany system asekuracji(wymóg akceptacji przez kilku kierowników iszczebli decyzyjnych), prowadzący dorozłożenia odpowiedzialności na szeregdecydentów i w związku z tym firma działa wsposób konserwatywnydr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II26IntraprzedsiębiorczośćWarunki inicjowania intraprzedsiębiorczościIntraprzedsiębiorczość – działalnośćrealizowana wewnątrz istniejącej strukturykorporacji, będąca odpowiedzią nabiurokratyczne skostnienie i umożliwiającarozwój kreatywności i innowacyjności [Pinchot]Intraprzedsiębiorca jest stymulatorem innowacjiwewnątrz wielkiej organizacji.dr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II27Punktem wyjścia dla określenia warunków koniecznychdla inicjowania i rozwoju intraprzedsiębiorczości sąatrybuty charakterystyczne dla indywidualnychprzedsiębiorców:• indywidualna własność• pełna niezależność• całkowite zaangażowanie• elastyczność (nastawienie na „chwytanie okazji”)• sieć osobistych kontaktów• nauka na bazie popełnianych w trakcie działaniabłędów i pomyłek• ścisłe, bezpośrednie powiązania z odbiorcąproduktów/usług• holistyczny charakter zarządzania firmą• mało zbiurokratyzowany system kontrolidr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II28Obszary zastosowania intraprzedsiębiorczościPodstawowe cechy tradycyjnego menedżera,przedsiębiorcy i intraprzedsiębiorcy (I)• rozwój przedsiębiorczego klimatu• relacje z klientami• proces podejmowania decyzji• wprowadzanie nowych produktów• rozwój produktów• innowacyjność organizacyjna i technologiczna• racjonalizacja działalności poprzezwprowadzanie systemu podkontraktów• motywowanie pracowników• rozwój kompetencji pracowników• optymalizowanie funkcji i procesówdr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II29WyszczególnieniePodstawowemotywyHoryzontczasowyDziałalnośćRyzykoStatusTradycyjnimenedżerowieAwans i innekorporacyjne nagrody(np. własne biuro)Krótki horyzont, tj.osiąganie wskaźnikówkrótkookresowychPełnomocnictwanadzoru większe niżbezpośredniezaangażowanieOstrożnośćZainteresowanysymbolami swojegostatusuPrzedsiębiorcyNiezależność,szansa twórczegodziałania, pieniądzePrzetrwanie i rozwójbiznesu w okresie5-10 latBezpośredniezaangażowanieUmiarkowanyryzykantNie zainteresowanysymbolami swojegostatusuIntraprzedsiębiorcyNiezależność i możliwośćudziału w systemienagród korporacjiW zależności od pilnościzałożonych przez siebie ikorporację terminówBezpośredniezaangażowanie wyższeniż pełnomocnictwaUmiarkowany ryzykantNie zainteresowanytradycyjnymikorporacyjnymisymbolami statusu –potrzeba niezależnościdr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II305


Podstawowe cechy tradycyjnego menedżera,przedsiębiorcy i intraprzedsiębiorcy (II)Stymulowanie intraprzedsiębiorczościpoprzez zmianę kultury korporacjiWyszczególnienieNiepowodzenia i błędyDecyzjeKomu służąHistoriarodzinyRelacje zinnymiInnymTradycyjnimenedżerowiePróbuje unikać błędówi niespodzianekZwykle zgadza się ztymi którzy posiadająwyższą pozycje wkorporacjiCzłonkowie rodzinypracowali dla dużychorganizacjiHierarchia jakopodstawa stosunkówPrzedsiębiorcyDziała wśród błędówi pomyłekPodąża z decyzjamiza marzeniamiSobie i klientomWłaściciele małychbiznesów, wolnezawody i właścicielefarm rolniczychPorozumienia idziałanie jakopodstawa stosunkówIntraprzedsiębiorcyPróbuje ukrywać ryzykoprojektów dopóki nie sągotoweUmie zjednywać innychdo pomocy w realizacjimarzeńSobie, klientom iwspierającym ich(sponsorom)Właściciele małychbiznesów, wolne zawodyi właściciele farmrolniczychPorozumienia w ramachhierarchiidr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II31• w miejsce systemu nagradzającego tradycyjnegomenedżera (tj. człowieka działającego w myśl zasady:nie wychylaj się, nie popełniaj błędów, nie podejmujinicjatyw, lecz czekaj na instrukcje) musi pojawić sięzupełnie nowy typ menedżera i postępowanie opartena wyobraźni, formułowaniu perspektywicznych celówi planów działania, nagradzania za podjęte akcje,podejmowaniu prób i eksperymentów• przewartościowaniom w sferze systemówmotywacyjnych muszą towarzyszyć zmiany wstrukturze organizacyjnej: przejście od strukturyhierarchicznej do płaskiej struktury, zdominowanejprzez zespoły zadaniowe, stabilizowanej przez pewnąliczbę mentorów (mediatorów)dr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II32Warunki wprowadzenia intraprzedsiębiorczościPrzedsiębiorczość międzynarodowa• całkowite zaangażowanie kierownictwakorporacji• pojawienie się kultury intraprzedsiębiorczościw całej organizacji• wyraźnie określony model lub charakterdziałań przedsiębiorczych• wyraźnie określony preferowany profilintraprzedsiębiorcy• zdefiniowany system nagród dlaintraprzedsiębiorcówdr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład IIPrzedsiębiorczość międzynarodowa to identyfikacja,rozpoznanie i wykorzystywanie szans pojawiających sięw obrocie międzynarodowym, dla wprowadzenia narynek nowych towarów bądź usług [McDougall&Oviatt, 2003]PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIĘDZYNARODOWAPrzedsiębiorcze zachowaniamiędzynarodowych korporacjiMiędzynarodowe zachowaniamałych przedsiębiorstwdr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II3334Poziomy umiędzynarodowienia działalności[J. Rymarczyk]Przedsiębiorczość „nowej generacji”a small business – porównanie [J. Cieślik]1. eksport2. licencjonowanie3. franchising4. joint-venture5. filia zagraniczna6. zakład produkcyjny7. spółka-córkadr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład IISmall businessW tradycyjnych sektorachFirmy jedno kilkuosoboweZarządzane jednoosobowoPrzeważa finansowanie ze środkówwłasnychW przypadku sukcesuwielopokoleniowy cykl życiaFirmy „nowej generacji”W nowoczesnych sektorachFirmy małe na początku w ciągu kilkulat mogą być bardzo dużeTypowo przez zespoły przywódczeTakże środki własne ale dodatkowokredyt, venture capital, giełdaTypowa strategia to sprzedażbiznesu i podjecie nowego wyzwaniadr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład IINiewielki wpływ na gospodarkęŹródło przełomowych zmian35366


Nowe warunki działania na rynkachmiędzynarodowych dla mniejszych firm[J. Cieślik]• przyspieszona wymiana informacji, dziękinowoczesnym technologiom, pozwoliła nazmniejszenie dystansu kulturowego• skrócenie czasu i obniżka kosztów komunikacjimiędzynarodowej• stopniowe ograniczania ceł i innych barier w handluświatowym a także z postępującego procesu integracjigospodarczej.• nowe rozwiązania organizacyjne – franczyza, globalnyoutsourcing• do sektora dynamicznych małych przedsiębiorstwweszli ludzie wykształceni, z dobrą znajomościądr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład IINowe zjawiska w biznesie międzynarodowym[J. Cieślik]• globalny kontekst procesu przedsiębiorczości (procesuidentyfikacji, weryfikacji i wykorzystywania szans)• kupcy międzynarodowi nowej generacji• eksport dźwignią rozwoju mniejszych firm• małe dynamiczne firmy bardzo szybko po starciewychodzą na obce rynkiborn globalsBardzo krótko po „narodzeniu” wychodzące narynki międzynarodowemMultinationals (Micromultinationals)Angażujące się od początku w zagraniczneinwestycje bezpośrednie, umowy kooperacyjne,licencyjne, itp.języków obcych 3738dr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład IISpecyficzne funkcjeprzedsiębiorczości międzynarodowej[R. Morawczyński]• Marketing na rynkach zagranicznych–Produkt–Promocja–Badanie rynków zagranicznych• Finansowe problemy eksportu• Zagadnienia kultury• Czynnik ludzki w przedsiębiorczości międzynarodowej• Wykorzystanie Internetu w działalności zagranicznej• Usługi jako podstawa przedsiębiorczościmiędzynarodowejdr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II398 cech doskonałych przedsiębiorstw(Tom Peters, Robert Waterman)1. skłonność do działania2. bliski bezpośredni kontakt z klientem, prowadzący domaksymalnego zadowolenia odbiorcy3. autonomia i przedsiębiorczość – stworzenie warunkówsamodzielnego działania zespołom zdolnym doinicjatywy4. wydajność i efektywność uzyskiwana dziękipracownikom5. koncentracja na wartościach6. zasada „trzymaj się tego, co umiesz najlepiej”7. niewielki sztab o prostej strukturze8. współwystępowanie luźnych i sztywnych więziorganizacyjnychdr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II40Zalecana literaturaPrzykładowe pytania egzaminacyjneJ. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własnybiznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006J. Lichtarski (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław1999R. Morawczyński, Przedsiębiorczość międzynarodowa, WydawnictwoUniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008A. Peszko, Podstawy zarządzania organizacjami, WydawnictwaAGH, Kraków 2002B. Piasecki, Ekonomika i zarządzanie małą firmą, WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa 2001J. Targalski ( red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, WydawnictwoAkademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999K. Wach, Jak założyć firmę w Unii Europejskiej, OficynaEkonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych,2006dr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II411. Co to jest misja?2. Zagrożenia związane z zastosowaniem outsourcingu3. Istota franchisingu4. Najczęstsze przyczyny upadku małych firm5. Istota intraprzedsiębiorczości6. Obszary zastosowania intraprzedsiębiorczości7. Warunki wprowadzenia intraprzedsiębiorczości8. Poziomy umiędzynarodowienia działalności9. Nowe warunki działania na rynkachmiędzynarodowych dla mniejszych firmdr Rafał Kusa, Przedsiębiorczość, Wykład II427

More magazines by this user
Similar magazines