Obsah - Å eberov

seberov.cz

Obsah - Å eberov

OBSAHObsahÚVODNÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Sázení a sekání na předzahrádkách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Změna v redakci Zpravodaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Omluva Danielu Landovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Ze zasedání Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Informace a názory zastupitelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Z NAŠÍ ČTVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Změna provozního řádu hřiště u základní školy V Ladech 6 . . . . . . . . . . . . 9Elektronická podatelna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Projekt Czech point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Datové schránky – kdy, kdo a jak je používat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Výsledky voleb do evropského parlamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Anketa: Jednosměrky ve všech vedlejších komunikacích? . . . . . . . . . . . . . 14Anketa: Chcete zpřístupnit dopravní hřiště u MŠ Šeberov? . . . . . . . . . . . . . 15Velkoobjemový odpad v roce 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Odvoz nebezpečného odpadu v roce 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17ŠKOLSTVÍ A DĚTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Zprávičky ze školky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Základní škola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19SPOLKY, KULTURA, CÍRKVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Hrnčířští baráčníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Rodinné centrum Baráček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Kostel svatého Prokopa v Hrnčířích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Sbor Církve bratrské v Šeberově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25ŽIJEME V PRAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Světový pohár a Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu v Praze . . . . . . . . 26OPENCARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28AUTOBUSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Změna jízdních řádů a změna autobusových linek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Revizoři a jízdné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31ZDRAVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Kolorektální karcinom a novinky v roce 2009 ve vyšetřovánítestem na přítomnost okultního krvácení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33KONTAKTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Důležité kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Podmínky inzerce ve Zpravodaji Šeberov, Hrnčíře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 1


ÚVODNÍKSázení a sekání na předzahrádkáchVážení spoluobčané,Množí se nám podněty a případy, kdy majitelénemovitostí osazují různé stromky, keře,kytičky apod. na předzahrádky. Jakoukolivsadbu vítáme. Na druhou stranu s seboupřináší řadu komplikací. Většina předzahrádekje však v majetku hl. m. Prahy, svěřenoMČ Praha Šeberov. Také jsou pod velkoučástí veřejné zeleně uloženy sítě, nad kterýminemá být nic, případně s ohledem nasítě, vysazováno.Skutečností, že vysazujete např. stromky,keře, zhodnocujete životní prostředí našíMČ, na druhou stranu však zvyšujete nákladyna údržbu zeleně veřejného prostranství,které vzrůstají s vyvolaným ručnímobsekáváním těchto ploch.Proto, pokud jste si již vysadili zeleň napředzahrádky, žádáme Vás, aby jste se o nistarali. Pokud se chystáte a máte zájem zvýšitúroveň našeho životního prostředí i pohleduna vaši krásnou předzahrádku, oslovtes žádostí o souhlas Úřad MČ. Pokud tojen bude možné, rádi Vám vyjdeme vstříc.Pokud se staráte o vaše předzahrádky jižnyní, sekáte je, „vadí“ Vám, že firma starajícíse o všechnu zeleň seká v delších časovýchodstupech, občas poseká rostliny, kteréjsou nízké a nejsou označené, umístětesi prosím na vrátka, případně plot cedulkus nápisem např. „Sekám si sám“, „Starám sesám“, „Nesekat“ apod. Zajistíte tím, že rostlinámvysazeným Vámi se nic nestane a zároveňnebudete neúměrně zvyšovat nákladyna veřejnou zeleň.Petra Venturová,starostkaZměna v redakci ZpravodajeI přes výzvu, která byla zveřejněna v poslednímčísle Zpravodaje, přes osloveníněkolika spoluobčanů se zatím nepodařilozapojit další naše občany do vytváření Zpravodaje.Přesto se mi podařilo přesvědčit paní Lévovou,občanku sousedního Vestce, že od dalšíhočísla bude náš Zpravodaj připravovatprávě ona. Kontakt na redakci zůstává stejný,tedy redakce@seberov.cz, případně svépříspěvky můžete posílat na Úřad naší MČ.Petra Venturová,starostkaOmluva Danielu LandoviV posledním čísle Zpravodaje, na zadníbarevné obálce, byla zveřejněna informace,že pan Daniel Landa se zúčastní dětskéhoodpoledne pořádaného MČ v rámci losovánívelkých cen.Tato informace nebyla v den uzávěrky potvrzenaa tudíž neměla být zveřejněna.Pan Daniel Landa se našeho dětského odpolednenemohl zúčastnit vzhledem k jehopracovnímu vytížení.Tímto se panu Landovi omlouváme.Petra Venturová,starostka23/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


RADNICEZe zasedání Zastupitelstva31. ZASEDÁNÍ – 27. 4. 2009Třicátéprvní zasedání Zastupitelstva městské části se konalo v pondělí 27. 4. od 17 do17.25 hodin na Úřadu naší MČ. Přítomni byli 4 zastupitelé. Pan Pařík, paní Hrubá a paníArchalousová byli omluveni. Zasedání se zúčastnili i občané městské části.Program zasedání byl rozšířen o bod R1 – Účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtuMŠMT pro ZŠ a MŠPOTVRZENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU ČÁSTIPOZEMKU PARC. Č. 656 K. Ú. ŠEBEROVO VELIKOSTI 24,7 M 2 NA PARKOVACÍMÍSTANa základě žádosti zájemce o pronájemparkovacích ploch v souvislosti s výstavboupolyfunkčního domu v Hrnčířích požádalpan Veselý o možnost zřízení nájemnísmlouvy na část obecních pozemků. V únoru2009 zastupitelstvo MČ schválilo záměrpronájmu parkovacích míst u multifunkčníhodomu v Hrnčířích. Záměr byl zveřejněnna úřední desce. V souladu se zákonem o hl.m. Praze se záměr musí znovu schválit pozveřejnění na úřední desce.Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilozáměr pronájmu části pozemku parc. č. 656o velikosti 24,7 m 2 s vymezením účelu naparkovací plochu související se stavbou polyfunkčníhodomu na pozemku parc. č. 658/1, vše k. ú. Šeberov. Celkové roční nájemnéčiní 20 000 Kč plus inflační doložka.V mimo pracovní době budou tato stíník dispozici občanům naší MČ. Parkovacímísta budou označena dodatkovou tabulkou.Doba nájmu je stanovena na neurčito.O tomto záměru jsme informovali již v minulémZpravodaji, v komentáři k usnesenímzastupitelstva, zasedání č. 29, ve Zpravodajič. 2/2009 str. 5.ZÁMĚR SMĚNY ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 546/5Na Úřad MČ byla podána žádost manželůZmeškalových o odprodej části pozemkuo velikosti cca 25 m 2 z důvodu narovnáníhranice plotu do uličního srovnání se sousedy.Na základě zpracovaného geometrickéhoplánu, který byl vypracován na nákladymanželů Zmeškalových, se zjistilo, že najejich pozemku je sloup veřejného osvětlení.Z tohoto důvodu je nutné směnit pozemek,kde je sloup veřejného osvětlení umístěn,za část pozemku v majetku MČ azbývající část (do 25 m 2 ) by manželé Zmeškalovidoplatili. Cena by se měla stanovitpodle cenové mapy pro dané území nebopodle znaleckého posudku.Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilozáměr směny pozemků o velikosti 25 m 2 veprospěch manželů Zmeškalových za 5 m 2ve prospěch MČ Praha-Šeberov, které seoddělí z parc. č. 546/5 vše k. ú. Šeberov.Dle přiloženého zpracovaného geometrickéhoplánu se jedná o parc. č. 546/12(25 m 2 ) a parc. č. 556/22 (5 m 2 ), vše k. ú.Šeberov. Rozdíl směny, který činí 20 m 2 veprospěch manželů Zmeškalových bude doplacenna účet MČ za cenu v souladu s platnoucenovou mapou hl. m. Prahy, která činí3680 Kč/m 2 pro uvedenou lokalitu.Záměr bude následně vyvěšen na úřednídesce a poté se vrátí zpět do zastupitelstva.ZRUŠENÍ USNESENÍ ZE DNE 26. 2. 2007R2 – SVĚŘENÍ POZEMKU POD CYKLOS-TEZKOU A JEHO ZNOVUSCHVÁLENÍZ důvodu chybně uvedeného čísla pozemkuv usnesení zastupitelstva ze dne 26. 2.2007 v bodě R2 – svěření pozemku podZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 3


RADNICEcyklostezkou se toto usnesení musí zrušit aznovu schválit.Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov zrušilousnesení ze dne 26. 2. 2007 bod R2 – svěřenípozemku pod cyklostezkou.Zastupitelstvo MČ Praha-Šeberov schválilopodání žádosti na MHMP o svěření do majetkuMČ Praha-Šeberov pozemku parc. č.564/26 k. ú. Šeberov o výměře 13 342 m 2 ,na kterém MČ vybudovala cyklostezku akterý je vydělen z pozemku parc. č. 564/3k. ú. Šeberov v majetku hl. m. Prahy.* * *ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACEZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Z MŠMTPRO ZŠ A MŠNa základě přidělené účelové neinvestičnídotace přidělené MHMP příspěvkovým organizacímZŠ a MŠ – „Zvýšení nenárokovýchsložek platů a motivačních složekmezd pedagogických pracovníků s ohledemna kvalitu jejich práce“ – rozpočtové opatřeníčíslo 005007 předložili ředitel ZŠ a ředitelkaMŠ návrh na projednání pro ředitelZŠ Mgr. Střeštíka 14,4 % z přidělené dotacena I. Q a každý další Q, pro ředitelku MŠMartu Hrubou 21,4 % z přidělené dotacena I. Q a každý další Q.Čtvrtletní odměna bude vyplácena za předpokladu,že nenastanou překážky v práci(nemoc, neplacené volno, …). V tomto případěbude odměna krácena.USNESENÍ NA INTERNETUhttp://www.seberov.cz/index.php?clanek=12Zasedání zastupitelstva plánovanéna 25.5.09 se nekonalo.Podle materiálů Zastupitelstva zpracovalaPetra Venturová,starostkaNEJBLIŽŠÍ DALŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVAZastupitelstvo rokuje zpravidla jednou měsíčně obvykle v pondělí. Schůze většinou začínáv 17 hodin. Místa zasedání se střídají. Jednou se konají v budově Úřadu městské částiv Šeberově (K Hrnčířům 160), podruhé v Baráčnické rychtě v Hrnčířích (K Šeberovu 805).Příští zasedání mají tento rozvrh. Zasedání jsou konána pouze v případě, že se naplníobsahově jejich plánovaný program. Pokud není program zveřejněn min. 7 dní na úřednídesce, zasedání se nekoná.Pořadí Datum Místo konání32. 22. 6. Hrnčíře: Baráčnická rychta33. 27. 7. Šeberov: Úřad městské částiProgram najdete vždy v dostatečném předstihuna veřejné desce na internetu i nabudově Úřadu městské části a také na jednotlivýchvývěskách tu a tam rozmístěnýchv Šeberově i v Hrnčířích.Aktuální úřední deska na internetu:www.seberov.cz/index.php?deskaPetra Venturová,starostka43/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


RADNICEInformace a názory zastupitelůPOŘÁDEK A VEŘEJNÁ ZELEŇVážení spoluobčané,je hezké, že si mnozí z Vás upravujete zelenépásy před ploty a tím se snažíte vylepšitvzhled naší obce. Přináší to však i problémys údržbou těchto prostor. Vzhledemk tomu, že se v převážné většině případůjedná o pozemky městské části, je městskáčást tím, kdo by se o pozemky měl starat.Sekání trávy je díky výsadbě složitější a časověnáročnější. Dochází tak v poslednídobě ke zpožďování seče, hlavně ve vedlejšíchulicích.Rád bych proto znovu zopakoval pravidlaosazování obecních ploch.Pokud budete chtít cokoliv vysazovat předVaším plotem, požádejte o povolení vlastníkapozemku, tj. městskou část.Kdo již tyto plochy má osázené, je nejlepšívarianta starat se sám o sekání trávy i příslušnérostliny. V tom případě prosím označtena Vašem plotě cedulí, že se o plochustaráte sami.Pokud tak neučiníte, bude trávník posečenv rámci údržby a riskujete tak poškozenírostlin.Dalším palčivým problémem je odváženíposekané trávy a dalšího bioodpadu na různépole, remízky, či na prázdné parcely.Pokud nejste schopni zpracovat svůj odpadze zahrady vlastními silami, např. v kompostech,jsou Vám již dva roky k dispozicikontejnery na bioodpad, které zajišťují Pražskéslužby a.s. ( stejná firma, která Vám vyvážípopelnice). K tomu vždy na jaře a napodzim přistavujeme velkoobjemové kontejneryna bioodpad, do kterých můžete dátvětší množství spadaného listí, odumřelýchrostlin, ostříhaných větví atd.Poslední věc, kvůli které se na mě obracímnoho spoluobčanů jsou kontejnery na tříděnýodpad. Stále jsou potíže s nepořádkemkolem stanovišť, přeplněnými kontejnery,potažmo frekvencí svozu obsahu.Stále se setkáváme s reakcemi spoluobčanů,kteří chtějí třídit odpad, ale nechtějí homít poblíž svého domu, stejně jako všichnichceme mít ve své obci hospodu, hřiště,zpomalovací prahy, ale vše raději dál od nás,aby nás to nerušilo.Nezbývá nám, než se s takovými věcmi sžíta raději napomoct tomu, aby kolem nás byločisto, a občas zvednout tu PET láhev i poněkom jiném, sesbírat papíry a kolem těchkontejnerů pořádek udělat.Frekvence svozu je na většině stanovištíchmaximální, stejně jako počet kontejnerů,velká rezerva je v objemu námi tříděnéhoodpadu. Proto znovu apeluji – zmáčknětePET lahve, a krabice rozeberte na plochékartony – vejde se nám tam toho více!!V nejbližší době plánujeme řešit vzhled stanovišťna tříděný odpad, tak aby nám nekazilivzhled obce a lépe se udržovali v čistotě.Všem kdo se již chováte odpovědně ke svémuokolí velice děkuji, a ostatní prosím –zapojte se do obecního života alespoň tím,že budete dodržovat tato základní pravidla.Přeji Vám hezké létoPetr Kolek,místostarostaZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 5


RADNICEPODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI PŘI DĚTSKÉM ODPOLEDNIPořadatelem dětského odpoledne byla MČPraha-Šeberov ve spolupráci se ZŠ v Šeberově,rodinným centrem Baráček, obcí Baráčníkůa dalšími dobrovolníky z řad našichspoluobčanů.Touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovatvšem dobrovolníkům, kteří se natéto akci podíleli. Jedná se zejména o všechnytetičky a sousedy z řad Baráčníků – rychtářkuPospíšilovou, tetičky Wünschovou,Pavlovskou, Očenáškovou, Hráškovou, Čelichovskou,Kemzovou, souseda Šandu,Kulhavého a Paduchu, dále paní Drskovou,Šťastnou, Aubrechtovou, Pucholtovou, Pálkovou,Dvořákovou, pana Pospíšila, všechnypaní učitelky z naší ZŠ, maminky z rodinnéhocentra baráček, slečnu Štruncovous kamarádkami, paní Krásovou a zejménapaní doktorku Kateřinu Kolkovou.Program byl bohatý, v úvodu nám zazpívalMichal David, poté vystoupily se svými vystoupenímiaerobiku děvčata ze ZŠ spolus děvčaty z MŠ, městská policie Prahy 11nám ukázala jak se bránit v případě útoku,děti ze ZŠ nám předvedly sérii písničeks vlastním hudebním doprovodem a v závěrunám ještě zazpíval Pepa Vojtek, kterýmnám v cíli pomohl vylosovat „velké“ceny. Zahájení probíhalo v Hrnčířích nadětském hřišti a v cíli na fotbalovém hřiština děti čekal připravený vláček, kolotoč askákací hrad. Děti si mohly opékat buřty,pít limonádu zdarma, koupit si něco sladkého,prostě se krásně bavit. Přes nepřízeňpočasí se nám podařilo nemožné a totoodpoledne se udělalo krásně a na cestu dětemsvítilo i sluníčko.Nesmím také zapomenout i na naše sponzory,bez kterých by toto odpoledne nemohlobýt pro naše děti tak „bohaté“:– AFK Olympia Šeberov, která nám umožnilazávěrečnou část pořádat na jejich stadionua zajistila finančně skákací hrad.– Společnosti v.z.Ideastav a.s., Gauff Prahas.r.o. nám zajistily v cíli občerstvení formoubuřtů a s tím souvisejících ingrediencích.Oproti loňskému roku jsme změnili přístup63/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


RADNICEk podávání piva zdarma. I letos samozřejměbylo, ale již za peníze.– Pizeria Di Carlo, která již tradičně přispělapoukázkami do losování o větší ceny,– Pekařství Prus, díky nimž jste se mohliv cíli posilnit koláčky a ještě vyhrát větší koláčpři losování– Do balíčků pro děti, který dostaly za splněníúkolů, nám věnovaly ceny – HrnčířskýKoloniál, pobočka ČSOB Průhonice, společnostTesco, Potraviny-velkoobchod Bartoš– Velké ceny do slosování nám mimo jižzmíněných poukázek Pizzerie Di Carlo věnovalaceny také spol Tesco a solná jeskyněHerink.– Stavebniny Izomat, které nám mimo finančníhopříspěvku půjčily i svého maskotamedvěda– Dalšími sponzory byly: Stavocentral a.s.,Inpros Praha, v.o.s., MK3, Zavos, Archa-projekčníateliér s.r.o., Planet A, Dvořák Miroslav,Kateřina Kolková, OS Šupina.O spokojenosti dětí se můžete přesvědčitsami na zadní straně Zpravodaje, kde fotografienepotřebují již další komentář.Ještě jednou všem děkuji a věřím, že totonebyla v letošním roce poslední akce proděti ani pro dospělé.Petra Venturová,starostkaZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 7


RADNICEVEŘEJNÉ INVESTICE: AKCE DOKONČOVANÉ A ROZESTAVĚNÉPokračujeme v pravidelném informovaníobčanů o investiční výstavbě v naší MČ. Podrobnějšíinformace možno získat na ÚMČ.Rádi přivítáme připomínky k rozsahu a formětéto rubriky, protože pravidelný údivněkterých našich obyvatel, že „se má zaseněco stavět a co se to zase staví“ přikládámenaší nedostatečnosti. Nebo nečtení anezájmu do doby kdy se to třeba jen domnělemůže týkat i MĚ ?!REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERICKÉDOMKYVšechny uliční řady jsou dokončeny, v uliciŽluťáskové se dokončují tři domovní přípojky,jejichž realizace je náročná a do jejichžvyřešení je stavba přerušena. Dodavatelskáfirma provádí závěrečné úpravy povrchůkomunikací. Díky této technicky komplikovanéinvestici se předpokládá zlepšení funkcepodtlakové kanalizace v Hrnčířích.REKONSTRUKCE KANALIZACEZA ŠMATLÍKEMStejný efekt by měla mít i dokončená rekonstrukcekanalizace v této ulici. Systémpodtlakové kanalizace, který je použitv Hrnčířích, je ovšem i nadále značněchoulostivý na provoz, který ovlivňují doznačné míry neukáznění uživatelé. Každýpevný předmět, který se dostane do kanalizačníhosystému a tím neumožní uzavřenípodtlakového ventilu ve sběrné šachtěu objektů, způsobuje kolaps systému. To setýká i nezákonně vypouštěných srážkovýchvod a vody z bazénů. Rovněž okamžitě nenahlášenéporušení potrubí vlivem prováděnívýkopových prací znesnadňuje provozovatelikanalizace PVK a.s. zachovat jejíkapacitu a funkčnost.Po propojení kanalizačních přípojek z jednotlivýchRD bude proveden provizornípovrch komunikace. Definitivní povrch komunikacebude realizován po prázdninách.REKONSTRUKCE ULICE ZADNÍA ZA JEDNOTOU – 2.ČÁSTInvestor OMI HMP prostřednictvím FirmyZavos s.r.o. provádí výběr dodavatele stavby.Předpokládá se zahájení prací v říjnu2009. Jak již bylo uvedeno, jedná se o oběnezrekonstruované části ulice Zadní (kolména ulici K Šeberovu) a ulici Za Jednotou.REKONSTRUKCE MŠ V ŠEBEROVĚPřesně podle harmonogramu byla zahájenafirmou Renix a.s. přestavba MŠ před prvnímkvětnem. V současné době je hotovahrubá stavba a provádí se vnitřní stavebnípráce. Provoz MŠ bude zahájen od 1.9.2009.ÚPRAVY ZŠ V LADECHStavebně technologická úprava některýchvnitřních prostor započala. Dokončení sepředpokládá 16.8.2009. Další informace nawww.zsseberov.cz.CYKLOSTEZKYV současné době (uzávěrka Zpravodaje 1.6.)se stavebně rozšiřuje chodník mezi Šeberovema Hrnčířemi, aby mohl být dle normyvyužit pro společný provoz pěších i cyklistů.Do trasy bude uložen v rámci výstavby ioptický kabel pro kabelovou televizi, kterýby měl podstatně zkvalitnit TV obraz v Hrnčířích.Ukončení výstavby se předpokládákoncem června.Současně probíhá i výstavba cyklostezky č. 6spojující ulici Gočárovu s komunikací mezistatkem Drazdy a Rozkoší.Oproti Studii cyklostezek z roku 2007 (Zpravodaj4/2007) nejsou vybudovány pouzecyklostezky 1, 3, 8, které je však v jejichtrasách možno s opatrností projet po vyjetýchpolních cestách a komunikací V Ladech.Návaznost na výhledově připravované cyk-83/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


Z NAŠÍ ČTVRTIlotrasy v okolí byla a je průběžně konzultovánas Komisí RHMP i okolními mimopražskýmiobcemi.PŘÍČNÉ ZPOMALOVACÍ PRAHYZačátkem května byla zahájena výstavbapředpokládáme posledních zpomalovacíchprahů v ulici K Labeškám při ulici Babočkovéa v ulici K Šeberovu při ulici Za Jednotou.V kombinaci s připravovanou světelnousignalizací věří Zastupitelstvo v bezpečnějšía klidnější provoz na páteřních komunikacích.Současně bude na základě reklamace provedenabezplatná oprava všech poškozenýchprahů na těchto průjezdných komunikacích.CENTRUM HRNČÍŘEProbíhá demolice Kulturního domu, na jehožmístě vznikne kvalitní restaurace. V jejímokolí vznikne parková úprava s dětskýmhřištěm a potřebná parkovací místa. Úpravase dotkne i parkovací plochy u Baráčnickérychty a před obchodem. Investice jezajišťována soukromým investorem.CENTRUM ŠEBEROVRovněž zde probíhají demoliční práce prováděnésoukromým investorem. RealizaceCentra Šeberov čeká na vydání územníhorozhodnutí, které je v současné době zamítnuto.AKCE PŘIPRAVOVANÉCHODNÍK V LADECHPlatí informace z předchozího čísla Zpravodaje,viz strana 11.REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍV HRNČÍŘÍCHStále přetrvávají problémy s celkovým odvedenímsrážkových vod, na která jsou navázányprojekty většiny ještě nerekonstruovanýchkomunikací v Hrnčířích.Snaha zrekonstruovat alespoň část těchtoulic, jak bylo avizováno v minulém Zpravodaji,které by teoreticky bylo možno odvodnitdo ulice K Šeberovu se po podrobnějšímprůzkumu ukázala být nereálná.Projekční práce, nenastanou-li komplikace(požadavek EIA, majetkové vztahy…) na odkanalizováníHrnčíř by mohly být dle projednánís investorem ukončeny do konceroku.Pakliže projekční práce na komunikace započnouihned po projednání dokumentaceodkanalizování, může v ideálním případěbýt výstavba zahájena v druhé polovině roku2010.Vzhledem k této časové prodlevě zvažujeZastupitelstvo možnost upravit nejhorší úsekytěchto komunikací provizorně. Zajímalby nás proto názor občanů.Jiří Ritt,místostarostaZměna provozního řádu hřiště u základní školyV Ladech 6Vzhledem k narůstajícímu vandalismu nahřišti při ZŠ Šeberov v ulici V Ladech, jsmebyli nuceni za spolupráce s panem ředitelempřistoupit ke změně provozního řádutohoto hřiště. Bohužel i zde se nám potvrdilo,že jakékoliv veřejně přístupné hřiště jenakonec nutné opatřit správcem, který jev dosahu hřiště a dbá na řádné užívání ve-ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 9


Z NAŠÍ ČTVRTIřejných prostor. Jelikož je hřiště určené pronaše děti, je zarážející, že naše mládež abohužel někdy i děti za doprovodů rodičů,poškozují herní prvky a užívají je v rozporus jejich účelem.Žádám Vás proto o dodržování provozníhořádu hřiště. jeho dodržování a jeho kontroluprovádí pan Kvasnička, který je správcemtohoto hřiště. V případě, že neuposlechnetejeho pokynů, pokud užíváte hřiště v rozporus provozním řádem, bude nucen se obracetna městskou policii.Výňatek z organizačního řádu ZŠ, kterýmje provozní řád venkovních hracích ploch:5. Provozní – návštěvní řád školního hřištěpro veřejnostHřiště je majetkem MČ Praha Šeberov, svěřenodo správy ZŠ Šeberov.Venkovní hrací plocha je určena pro dětido 12 let.Jedná se o ohraničené multifunkční hřiště,lezeckou stěnu a lanový jehlan.Na jiné plochy školního pozemku je veřejnostiVSTUP ZAKÁZÁN.Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů.Návštěvní doba:Pondělí až pátek od 16:40 – 19.00 hod.Sobota a neděle od 10:00 – 19.00 hod.Hřiště je přístupné pro veřejnost po ukončenívýuky a činnosti školní družiny od16:40 hodin za podmínek uvedených v provoznímřádu. Pro tuto dobu je určen správcehřiště, který dbá na dodržování řádu návštěvníkya po ukončení otvírací doby hřištězamyká.Přístup na hřiště je možný pouze otevřenoubrankou hlavního vchodu před budovou.Přelézání plotů a odstraňování ochrannýchsítí je zakázáno.V případě, že bude řád hřiště porušen zvláštěhrubým způsobem, je správce oprávněnnávštěvníka vykázat. Při neuposlechnutíjeho pokynů je oprávněn informovat Městskoupolicii.Provozovatel hřiště neodpovídá za případnéúrazy a nenese zodpovědnost za ztrátuodložených věcí.Správce hřiště:Kvasnička StanislavV Ladech 93(domek, který sousedí s pozemkem školy zahřištěm)Multifunkční hřiště lze využít pro: basketbal,volejbal, nohejbal, vybíjenou, fotbal,házenou, přehazovanou, pozemní hokej,tenis, badminton.KAŽDÝ ÚČASTNÍK JE POVINEN– na plochu multifunkčního hřiště vstupovatpouze v čisté sportovní obuvi,– respektovat pokyny správce hřiště,– chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovalostatní a ani sám sebe,– svojí činností nesmí omezovat či obtěžovatnejbližší okolí,– dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení(v případě poškození, nebo zničeníbude škola vymáhat náhradu),– přinesené sportovní nářadí návštěvníkůmusí splňovat bezpečnostní prvky a nesmíohrožovat bezpečnost ostatních účastníkůa poškozovat zařízení hřiště,– nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli(ZŠ V Ladech 6, tel. 244 911 792).JE ZAKÁZÁNO– odhazovat odpadky mimo místa k tomuurčená,– odhazovat žvýkačky na umělý povrchmultifunkčního hřiště,– vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi,která poškozuje povrch sportovní plochy,– vodit na sportoviště zvířata,– vstupovat v podnapilém stavu nebo podvlivem omamných látek,– jezdit na hřišti na kole, skateboardu a103/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


Z NAŠÍ ČTVRTIkolečkových bruslích,– vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí,– jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje,užívat omamné látky,– využívat hřiště komerčně,– užívat herní a sportovní zařízení a nářadípři zjištěném poškození.Hasiči 150Záchranná služba 155Policie 158Městská policie 156Integrovaný záchranný systém 112Městská policie Praha 11 267 913 056Strážmistr Petr Flos 607 737 191Strážmistr Antonín Šťastný 605 500 317NEJBLIŽŠÍ TELEFONÍ STANICE – v přízemízákladní školy v době do 16 hodin.Za úklid hřiště odpovídáOdpovědný pracovník: školníkTelefon: 244 911 792Provozní řád, včetně jmenovaného správcebude vyvěšen v prostoru hřiště, k dispozicina Úřadě MČ a na webových stánkách školy.Zpracováno na základě podkladů poskytnutýchpanem ředitelem ZŠ Mgr. JaroslavemStřeštíkem.Hřiště bude v provozu i během rekonstrukceZŠ, která probíhá od poloviny června dopoloviny srpna i během letních prázdnin.Prosím všechny, aby se k veřejnému majetkuchovali jako ke svému vlastnímu, jelikožslouží nám všem.Petra Venturová,starostkaElektronická podatelnaElektronická podatelna pro příjem datovýchzpráv se zaručeným elektronickým podpisem.Elektronická podatelna je provozována nazákladě zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickémpodpisu, a jeho prováděcích předpisů.Elektronická podatelna přijímá datové zprávyopatřené zaručeným elektronickým podpisema doručené formou elektronické pošty(včetně příloh) na adresu:e-podatelna@seberov.czPo přijetí podepsaného podání je provedenakontrola jeho elektronického podpisu aodesílateli je automaticky odeslána zprávao výsledku kontroly podání a jeho přijetínebo odmítnutí. Akceptovat lze pouze tzv.zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovanýmcertifikátem od akreditovanéhoposkytovatele certifikačních služeb. Podáníje považováno za podepsané, je-li zaručenýmelektronickým podpisem podepsanécelé e-mailové podání nebo alespoň jednaz příloh. Pokud je elektronický podpisv pořádku, předá podatelna podání příslušnémuúředníkovi k vyřízení.Na zprávy nepodepsané, infikované viremnebo vyhodnocené jako spam není zprávao doručení odesílána.Nepodepsané zprávy doručené na adresuelektronické podatelny budou automatickypředány do schránky info@seberov.cz.ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 11


Z NAŠÍ ČTVRTIpodání, komunikace je levnější a zejménarychlejší. Datová schránka má za úkol nahraditproužkované obálky s doručenkami,které dostáváte poštou. Odesláním pošty jezaručeno její přijetí ze strany Úřadu, kammá být zpráva podána. Zpráva je vždy doručena.Prostřednictvím datové schránky mohu posílatdokumenty, které to svoji povahou dovolujía umožňují. V praxi to znamená skorovšechny dokumenty psané elektronicky,neskenované apod.Datová schránka však není e-mailovouschránkou. Jejím prostřednictvím není možnékomunikovat přímo s konkrétními úředníky,úřadem nebo institucí. Elektronickákomunikace skrze datovou schránku nenímožná ani s jinou fyzickou osobou, podnikajícífyz.osobou nebo právnickou osobou.Je určena opravdu pouze pro komunikacis orgány veřejné moci.Zákon, zřizující datové schránky také zavádítzv. institut doručené zásilky. V praxi toznamená, že každá zásilka vložená do datovéschránky je po lhůtě 10 dnů považovánaza vyzvednutou.Zákon nám také sděluje, že jak papírovéverze, tak i elektronické verze dokumentůjsou si rovnocenné.Již jsem Vám také zmínila, že zpráva je vždydoručena. Jistě si řeknete, jak je to možné.Nebo naopak, že to je zcela nemožné. Opakje pravdou. Zpráva je vždy doručena, jelikožpodání klasicky neodesíláte (jako např.emailem), ale vkládáte dokumenty přímo dodatových schránek.Chcete-li například podat žádost na odborvýstavby, následují tyto kroky:• Přihlásíte se do své datové schránky• Vyberete adresáta, kterému má být žádostodeslána (je neustále aktualizován seznam)• Systém připojí k datové zprávě tzv. kvalifikovanéčasové razítko (je to informaceo čase odeslání) a dodá ji do datové schránkyosoby, kterou jste označil(a) jako adresáta.• Systém Vám zároveň oznámí jako odesílateli,že datová zpráva, kterou jste poslali,byla dodána do datové schránky adresáta.• Systém dá automaticky vědět adresátovi,že do jeho datové schránky byla dodánanová zpráva.Vyrozumění, že má novou zprávu může býtposláno např. prostřednictvím e-mailu najeho elektronickou adresu. Datová zprávase tedy pohybuje uvnitř systému. Směremven, jde pouze zpráva o doručení.Další informace můžete získat na internetechstránkách Ministerstva vnitrawww.mvcr.cz, na stránkách České poštywww.ceskaposta.cz, přímo na stránkáchvěnovaných datovým schránkámwww.datoveschranky.info nebo na bezplatnéinfolince 270 005 200.Podle materiálů Ministerstva vnitra ČR, materiálůČeské pošty s.p. zpracovala PetraVenturová.Výsledky voleb do evropského parlamentuPrávě proběhlé volby do Evropského parlamentu ukázaly, že Vy, občané naší městské části,jste zodpovědní a není Vám lhostejné, kdo bude zvolen do Evropského parlamentu.V níže uvedené tabulce jsou uvedeny počty zúčastněných voličů, kteří se k volbám dostavilii koho volili.ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 13


Z NAŠÍ ČTVRTIAnketa:Jednosměrky ve všech vedlejších komunikacích?Vážení spoluobčané,V poslední době se u nás množí podněty adotazy na možnosti zklidnění dopravy neukázněnýchřidičů. Mezi těmito podnětyjsou návrhy na zjednosměrnění některýchčástí komunikací – jedná se vždy o konkrétnínávrhy osob, které bydlí v bezprostředníblízkosti, proto pouze jednotlivé úseky, návrhyna zavedení snížení rychlosti v celéobytné části Šeberova a Hrnčíř, budovánídalších zpomalovacích lavic apod.Vzhledem k vlastním zkušenostem a rozhovorůms Vámi vím, že např. nedodržovánípovolené rychlosti 20 km/hod, která jepovolená v obytné zóně a tou jsou všechnyvedlejší komunikace jak v Šeberově takv Hrnčířích, se týká jednotlivců. Tito jednotlivcimají buď automobily se silnými motory,nebo si naopak občané, ne staří věkem,upravují své plechové miláčky na různésportovní verze, pokud možno svépomocí,a dále se jedná o motorkáře, kteří bohuželzcela ignorují veškeré dopravní předpisy ahlavně bezpečnost v našich obytných zónách.Jelikož je v naší MČ velký počet dětí, kterési občas potřebují vyjet na kolo, projít ses rodiči či prarodiči, majitelé psů také potřebujíchodit na procházky a cítit se u tohobezpečně a ne, že jim projíždějící řidič ještěpomalu přejede jejich psího kamaráda,je nutné přistoupit k tomuto problému jakocelku.Jelikož byl v části Šeberova zaveden systémjednosměrných komunikací a osvědčil se,je impulsem k zavedení tohoto systému ve143/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


Z NAŠÍ ČTVRTIvšech částech zastavěných rodinnou zástavbou.Jsem si vědoma skutečnosti, že ne všemse tento systém může zamlouvat, nicméněje nejrychlejší a nejefektivnější, pokud jejbudeme všichni dodržovat.Na Úřadu naší MČ je připraven koncept,který byl vypracován již v roce 2000, alebohužel nebyl nikdy plně uveden do praxe.Vzhledem k budování komunikací, kterénejsou v tomto konceptu zahrnuty, je nutnéjej zaktualizovat, znovu projednat s dopranípolicií a příslušnými dotčenými orgánystátní správy a poté jej převést do praxe. Totoprojednání není otázkou jednoho měsíce aproto máme nyní dostatek času pro Vašepodněty, pokud jste je již neposlali, připomínkya názory.Všechny tyto došlé podněty budou zpracoványa pokud to bude možné zahrnuty azohledněny v návrhu řešení dopravy v kliduv obytných částech naší MČ.Jelikož lokalita na Proutcích (Šeberov), částečnělokalita kolem komunikace Za ProdejnouŠeberov), lokalita Na Babách (Šeberov)je již vyřešena a funguje, stejně taklokalita za komunikací Zadní – anglickédomky (Hrnčíře) funguje také, tak se totodopravní řešení nejvíce dotkne obyvatelžijících v lokalitě komunikací v Hrnčířích– K Safině, Lipenská, Osvětová, U Školky,Radešovská, Za Šmatlíkem, V Zatáčce,V Záhybu, Loucká, V Březí.Návrh vychází z rozdělení úseku jednosměrnýchkomunikací tak, aby ani jedna „dlouhá“(K Safině, Lipenská, Osvětová) nešlaprojet rychle celá v kuse, ale aby jste nakaždé křižovatce museli odbočit vpravonebo vlevo a tím se dostali dále. Grafickývýkres návrhu bude zveřejněn po jeho aktualizacina internetových stránkách, vývěskách(pokud to jeho rozměr dovolí), budek nahlédnutí na Úřadu a zveřejněn ve Zpravodaji.Jste pro zavedení jednosměrných ulic nebone?Prosím Vás tedy o zaslání Vašich podnětů,názorů, zda s uvedenými základními principysouhlasíte či naopak na info@seberov.cz,případně nám je vhoďte do schránky naÚřadě či Baráčnické rychtě.O výsledku ankety, která bude probíhat cca2 měsíce, Vás budeme informovat.Závěrem bych Vás všechny chtěla také upozornitna skutečnost, kterou někteří zapomínáte,že na všech vedlejších komunikacíchplatí přednost zprava. Komunikacevypadající jako hlavní v obytné části nejsouhlavní či vedlejší, všechny jsou vedlejší a navšech platí tato přednost.Dodržujte prosím všichni dopravní předpisy,značky a budeme se všichni cítit bezpečněji.Petra Venturová,starostkaAnketa:Chcete zpřístupnit dopravní hřiště u MŠ Šeberov?Na podzim loňského roku se mi podařilasehnat dotace na rekonstrukci hřiště u MŠv Šeberově. Dotace činila celkem 2 mil. Kč.Vybudování hřiště bylo provázeno prvotnípeticí sepsanou proti budování hřiště na pozemcíchmateřské školky, které by mohlaužívat veřejnost a bylo určeno pro míčovéhry. Jelikož byla dotace vázána časovým limitempro její čerpání do konce roku 2008,bylo nutné se dohodnout s iniciátory petice.ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 15


Z NAŠÍ ČTVRTIJak jistě víte z dřívějších informací ve Zpravodajích(č. 5/2008, str. 4, 6, 7, 11–14.,č. 6/2008, st. 4–5), zápisech ze zasedáníke kompromisu nakonec opravdu došlo atím i k vybudování hřiště.Pouze zmíním výsledek: jedno hřiště s umělýmpovrchem o velikosti cca 10×15 m, lanovka„Poletucha“, dopravní hřiště s dopravnímznačením, propojení na stávajícíchodníčky, terénní úpravy, malý kopečeknyní zelený, v zimě pro naše děti k sáňkování.Jelikož se na mě obrátili někteří občanés dotazem na možné využití pro veřejnost,obracím se já na Vás:Chtěli by jste, aby se dopravní hřiště zpřístupniloveřejnosti např. na 2–3 hodiny 2dny v týdnu?Pokud ano nebo i ne, pošlete nám svůj podnět,názor na info@seberov.cz, případněnám je vhoďte do schránky na Úřadě čiBaráčnické rychtě.Tento průzkum neznamená automatickéotevření hřiště veřejnosti, pouze chcemeznát Váš názor na tuto možnou alternativu.Zprovoznění hřiště by muselo předcházetodsouhlasení s paní ředitelkou MŠ, maléúpravy v „ohraničení“ prostoru pro veřejnost,jelikož prostory určené dětem MŠ majívelmi přísná hygienická pravidla a ne vždypřeváží přínos ze zpřístupnění veřejnostináklady na toto zpřístupnění.O výsledku ankety, která bude probíhat cca2 měsíce, Vás budeme informovat.Velkoobjemový odpad v roce 2009Vážení spoluobčané,v roce 2008, 2009 Vás Zpravodaj informoval několikrát o tom, který odpad patří do jakéhokontejneru, sběrného dvora. Který odpad patří do velkoobjemových kontejnerů, který dobioodpadu, který přímo do sběrného dvora.Je mi velice líto, že přes všechny tyto informace se najde veliký počet spoluobčanů, kteříse domnívají, že do těchto přistavovaných kontejnerů mohou dát neomezeně vše, včetněběžného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu apod.TermínyMístoČasŠeberov ulice V Ladech sobota 13. 6. 8 – 16 hodinHrnčíře ulice Osvětová sobota 27. 6. 8 – 16 hodinŠeberov ulice V Ladech sobota 11. 7. 8 – 16 hodinHrnčíře ulice Osvětová sobota 25. 7. 8 – 16 hodinŠeberov ulice V Ladech sobota 8. 8. 8 – 16 hodinHrnčíře ulice Osvětová sobota 22. 8. 8 – 16 hodinPoznámka: Kontejnery se odvážejí po svém naplnění, nejpozději však v 18 hodin večer.163/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


ŠKOLSTVÍ A DĚTIU velkoobjemových kontejnerů budou přítomni strážníci Městské policie, kteří budou kontrolovat,zda občané využívající kontejner jsou z naší MČ a zda používají kontejnerk danému účelu.Odvoz nebezpečného odpadu v roce 2009Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpaduMístoČasHrnčíře křižovatka ul. K Šeberovu – Osvětová čtvrtek 27. 8. 17.00 – 17.20Hrnčíře ul. K Šeberovu (před hřbitovem) čtvrtek 27. 8. 17.30 – 17.50Šeberov ul. K Hrnčířům (u č. p. 160 – u úřadu MČ) čtvrtek 27. 8. 18.00 – 18.20Zprávičky ze školkyS koncem dubna v MŠ Šeberov začal velký shon, neboť 1.5.2009 nastupuje do školkystavební firma, která bude provádět její přestavbu. Začalo velké stěhování. Stěhovací firmase svého úkolu zhostila na výbornou. Tři silní chlapi – a školka byla odpoledne téměřprázdná. A věcí nebylo málo! Skříně, piano, stoly, židle, všechny hračky… Však to znáte.Kam se všechny ty věci mohly vejít?!Děti měly po dny stěhování zajištěný výlet na zámek Berchtold v nedalekých Kunicích ana druhý den mohly využít prostory Baráčnické Rychty.Jak se jim výlet líbil, o tom si přečtete v dalším příspěvku.Děkuji paní učitelkám, paní školnicím, kuchařkám, že jsme stěhování bez problému zvládli.Děkuji i rodičům, kteří nám vyšli vstříc a během náhradního provozu MŠ si nechali svojeratolesti doma. Náhradní provoz byl schválen pouze pro omezený počet dětí.1.května by děti už školku nepoznaly, zbyly pouze 4 stěny a stavba je v plném proudu.Těšíme se na její nový vzhled.Děkuji panu Fořtovi, který bude sekat zahradu v MŠ Hrnčíře i po tento rok.Sběr papíru stále pokračuje, v obou školkách jsou připravené boxy a čekají na Váš starýpapír, možná že opět letos se umístíme na předních místech v soutěži Sběr s panem Popelou.ředitelka MŠZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 17


ŠKOLSTVÍ A DĚTIČASEM ZPÁTKY DO POHÁDKYChcete vědět, jakse tam dostanete?Jednoduše, jakoděti z mateřskéškoly Hrnčíře a zeŠeberova, které setam vydaly 11.5.2009 na školnívýlet.Je to asi 70 km odPrahy směr Jičín a v Dětenicích odbočíte naStaré Hrady a jste tam.Všichni jsme se již od rána těšili a náladunám nezkazilo ani deštivé počasí, které náscestou potkalo. Milá paní průvodkyně námvyprávěla o nejzajímavějších ze 150 pohádkovýchbytostí, které ožívají v prostoráchhradební půdy a tajemného sklepení. DědaFabulín pečlivě střežil opravdické sedmimí-lové boty, hrneček vařící kaši, Popelčiny střevíčkyatd. Skřítek Medovník napekl pro dětiperníčky, které jim moc chutnaly. Děti vidělyi starou hradní kuchyň s nádobím, starodávnýobchod s dobovým automatem načokoládu a hladomornu. I nezbedné děti sipřišly na své – ‚,Peklo‘‘ s Luciferem a jehopomocníky. A protože venku pěkně lilo, takděti navštívily ještě Safari výstavu, kde obdivovalyHroznýše královského. Ale byl tujiž čas oběda a děti s chutí snědly řízečky,které jim paní kuchařky ráno připravily.A pak zase hurá domů.Ještě dlouho budou děti vzpomínat na BábuBylinkářku, Lesního skřítka, Fešandu, Mlsouna,Skřítka Hasiče, čerty, čertice a celý vodnickýsvět.Jana Dojavová,učitelka MŠ Hrnčíře* * *NAŠE VELKÉ STĚHOVÁNÍProtože bylo rozhodnuto o přístavbě a celkové rekonstrukci naší mateřské školky, muselyjsme naší školičku na čas vyklidit a opustit.V posledním dubnovém týdnu nastalo velké balení. Všechny hračky, nábytek, nádobí, zkrátkavšechno muselo ze školky pryč.Pro nás, děti, zajistila paní ředitelka náhradní provoz v klubovnách a prostorách fary místníhokostela. S velkým očekáváním a obavami jsme 4. května šly do „náhradní školky.“Naše obavy se rozplynuly hned po prvním dnu. Je zde o nás dobře postaráno. Chodímepozorovat, jak stavba naší školky pokračuje a už se těšíme na školku v novém kabátě.Děti a paní učitelkyz MŠ Šeberov183/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


ŠKOLSTVÍ A DĚTIVÝLET NA ZÁMEK BERCHTOLD V KUNICÍCHVe čtvrtek 30. 4. vyjela mateřská škola autobusemna čarodějnický výlet na zámekBerchtold. Už v autobuse byla dobrá náladaa děti se nemohly dočkat.Když jsme dorazili na místo, tak se děti nejdřívevydatně nasvačily. Po svačince jsmese přemístili do sálu, kde jsme viděli dětsképohádkové představení. Po skončení divadélkanás vzala paní průvodkyně do dětskéhoráje na výstavu miniatur zámků, hradů apak do podzemí na „skutečné peklo“, kdese některé děti docela bály. Asi měly proč.Při prohlídce jsme cestou potkali kocouraMikeše z Hrusic, narazili na perníkovou chaloupkus Jeníčkem a Mařenkou a ošklivouježibabou. Děti si mohly dokonce sednoutježibabě na lopatu.Když jsme vše prohlédli,šli jsme společněna místní dětskéhřiště, kde siděti hrály a skotačily.Když si vyhrály,následovaloběd. Děti si pochutnávalyna výbornépizze. Měly velkouradost, že jedly apopíjely v místní zahradní restauraci. Kdyždojedly, nastoupily do autobusu unavené,spokojené, nadšené z krásného výletu, plnédojmů a zážitků, které budou doma vyprávět.Kristina Černocká,učitelka MŠ HrnčířeZákladní škola V LadechZPRÁVY ŘEDITELE ŠKOLYVážení rodiče oslovuji Vás v posledním příspěvkutohoto školního roku.Při svém nástupu do funkce v loňském srpnujsem si stanovil několik úkolů, které mělypo celý školní rok prioritu. Daly by se shrnoutdo tří oblastí:1. Materiální2. Informační3. LegislativníV rovině materiální byly hlavními body dovybaveníškoly pomůckami, vznik školníchpozemků, příprava na rekonstrukci, vzniknových učeben, zajištění jejich vybavenía zpracování návrhu na nové uspořádánía vzhled interiéru školy.V rovině informační jsem celý školní rokvěnoval zjišťování úrovně komunikace,mapoval požadavky rodičů a možnosti pedagogůa žáků. Vytvořil jsem www stránkyškoly a starám se o jejich aktualizaci. Proběhladotazníková šetření a dvojí testovánížáků 3. a 5. tříd s celostátním srovnánímvýsledků. Získané výsledky využiji pro dalšírozhodování při vedení školy.V rovině legislativní se jednalo o tvorbu aaktualizaci neustále se měnících předpisůa vyhlášek, podle kterých je škola povinnase řídit a mít vypracované příslušné směrnice.Zajištění všech revizí, kontrol a odesláníhlášení a zpráv o činnosti školy.ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 19


ŠKOLSTVÍ A DĚTINelze říci, která z uvedených oblastí mě stálanejvíce sil, ale mohu zodpovědně prohlásit,že tento školní rok vynakládám opravduenormní úsilí. Doufám, že jste spokojenis realizovanými změnami, sledujete dění veškole na internetových stránkách.Nyní se blíží zahájení rekonstrukce, kterájistě přinese další nečekané starosti, ale najejím konci by měla stát modernizovanábudova připravená na novou etapu výuky.Bude to završení snah prvního roku mé funkceo vytvoření odpovídajícího prostředí pronaše žáky a učitele, abychom měli srovnatelnépodmínky s plně organizovanými školami.Zde je na místě poděkovat zřizovateliškoly, úřadu MČ Praha 4-Šeberov, jmenovitěpaní starostce Ing. Petře Venturové a zastupitelstvuobce za podporu a poskytnutífinančních prostředků na jejich realizaci.V novém školním roce plánuji zaměření nasledování kvality a metod výuky a využívánídostupných výukových pomůcek. Zpracujemenabídku dalšího vzdělávání pedagogickýchpracovníků. Plánuji školenípočítačových dovedností pro pedagogy, rodičea také pro širokou veřejnost z řad místníchobčanů. Dále zpřesnění nabídky zájmovýchkroužků, výuky angličtiny a zcelanový obsah kroužku počítačů pro žáky prvníhostupně.Na závěr bych chtěl poděkovat všem učitelůma správním zaměstnancům školy za jejichpráci v tomto školním roce a navázánípracovních vztahů. Jsem přesvědčen, ženaše vzájemná spolupráce se bude dále rozvíjeta prohlubovat. Zvláště bych chtěl poděkovatzastupující paní učitelce Mgr. JaněSazmové, která nám pomohla v nouzi nejvyšší,kdy nám chyběla učitelka do prvnítřídy. Od 1. září nastoupí do druhé třídy paníMgr. Lenka Beranová na stálý úvazek.Věřím, že plánované akce na konci školníhoroku, škola v přírodě, zájezd do Anglie acelá rekonstrukce školy, dobře dopadnou anajde se během léta čas pro načerpání novýchsil do dalšího školního roku.Přeji Vám všem krásné slunečné léto, klidnoudovolenou a žákům příjemné prázdniny.Aktuální informace sledujte nawww.zsseberov.czZPRÁVY ZE ŠKOLY* * *Jaroslav Střeštík,ředitel školyŠkolní rok se kvapem blíží do svého závěru.Předchozí období bylo velice náročnéhlavně pro žáky pátých tříd, protože někteříabsolvovali přijímací zkoušky na osmiletágymnázia. Letos si zkusili novinku, poprvési mohli dát přihlášku hned na tři školy.U přijímaček se tedy zapotili také třikrát. Náročnápříprava se vyplatila. Pět dětí je teďspokojených, na vysněné gymnázium sedostalo. Radost má i dívka, kterou přijali nataneční konzervatoř.Páťáků se letos týkala ještě jedna novinkana naší škole. V rámci vyučování prošli testovánímspolečností SCIO z českého jazyka,matematiky a ze všeobecných studijníchpředpokladů. Mohou si tak porovnat znalostia úspěšnost se svými vrstevníky z pátýchtříd na ostatních školách. Stejnou možnostmají i třeťáci, kteří se testů zúčastnilijen o několik dní později.I když se většina dětí vidí už někde na prázdnináchnebo alespoň na hřišti, učitelé se zevšech sil snaží splnit plány učiva a udržetpozornost a zájem dětí. Do vyučování zařazujípoznávací výlety a vycházky, projekty,besedy i vzdělávací pořady, aby škola byla203/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


SPOLKY, KULTURA, CÍRKVEpro děti pestrá a zajímavá do posledníhodne.A co nás ještě čeká? Letos půjdeme do školynaposledy 12. června, pak už se v budověrozeběhne plánovaná rekonstrukce.V pondělí 15. června odjedeme na školuv přírodě do Dolního Dvora u Vrchlabí. Někteřížáci ze 4. a 5. tříd si tento týden užijío hodně dál – až v Anglii. Po týdnu ředitelskéhovolna si děti vyzvednou 30. 6. vysvědčenív místním kostele. A pak už hurá naprázdniny!Mgr. Hana TicháPRVŇÁČCI* * *Prvňáčci mají za sebou téměř celý prvníškolní rok. Rok pro mnohé děti nejnáročnějšía často rozhodující. Buď si školu zamilujínebo zprotiví.Je to také vždy zkouška nás dospělých.Zkouška, ve které se nemilosrdně ukáže, jakrodiče a mateřská škola děti na školu připravili,jak je škola přijme a také to, zda třídníučitelka zvládne po celý rok zacházets žáky s laskavou přísností a trpělivostí.Nejpatrnější rozdíl mezi začátkem a koncemprvního školního roku je v tom, že sežák naučí číst a sečítat a odčítat do 20.Mnohem větší pokrok však děti udělajív samostatnosti a zodpovědnosti. Dokáží sipřipravit i ohlídat spoustu věcí a úkolů.Naučí se vzájemné spolupráci a budují vztahys ostatními.Zažijí spoustu úspěchů a získají tak dostateksebedůvěry k tomu, aby se mohly pustitdo náročnější práce v dalších ročnících.Letošní prvňáčci tohle všechno zvládli a topředevším díky péči a výchově svých rodičůa také pomoci mateřské školy. Patří právemmezi žáky naší školy – jsou totiž malí,ale šikovní.Mám radost, že se přihlásili téměř všichnina školu v přírodě, která pro nás bude opravdovouzávěrečnou zkouškou samostatnosti.A já nepochybuji, že moji žáci v ní obstojí.Mgr. Jana SazmováHrnčířští baráčníciDětské odpolednePrávě tak jako loni, i letos se na pozvánípaní starostky zúčastnili Baráčníci na oslavě„Dne dětí“. Počasí se velmi vydařilo. Popředchozích vedrech a noční bouřce bylopříjemné májové ovzduší.Než jsme „nastoupili“ na nám určená místana úkolech pro děti, byli jsme přítomni nahrnčířském hřišti, sledovali zahájení i účinkovánídětí zazpívali si s Michalem Davidem.Ocenili jsme, že zavzpomínal nadobu, kdy v nahrávacím studiu v Hrnčíříchvznikaly písničky jeho i jiných známýchzpěváků.ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 21


SPOLKY, KULTURA, CÍRKVEJá, s tetičkou Wünschovou a sousedem Kulhavýmjsme na stanovišti č. 5 měli za úkolposuzovat, jak se malým dětem dařilo házetkroužky na kříž a samozřejmě jsme nešetřilichválou. Dlouhý průvod dětí s maminkamia kočárky zakončili tři strážcizákona, které jsme samozřejmě také vyzvaliať ukáží co umí. Musím říct, že se jim nedařiloani jako některým dětem. Právě tak nášsoused švandymistr Šanda na stanovišti č. 7nutil některé maminky, aby vlezly do pytlea absolvovaly skok jako jejich děti. Všichnijsme se nakonec sešli v Šeberově na hřišti,kde byla pro děti spousta atrakcí, pro dospělépak pivko a opékání špekáčků naohýnku. Celé odpoledne jsme se dobře bavilia rádi jsme přijali pochvalu paní starostky,která ocenila naší pomoc při této akci.Jiřina Pospíšilová,rychtářka Obce baráčníků HrnčířeRodinné centrum BaráčekPROGRAM AKCÍ – ČERVEN 2009www.rcbaracek.cz, e-mail: info@rcbaracek.cz, tel.: 723 418 956MALOVÁNÍ VODOU (dílna – děti)9.6.2009, 17:00 hPřijďte vyzkoušet malovaní trochu jinak –pouze pomocí vody. Vybarvíme si obrázeks motivy medvídka PÚ.Lektorka: Jarmila Herbrychová, registrace:jarmila@rcbaracek.cz, tel. 603 374 262,cena: 50 KčDOMINO S OBLÍBENÝMI POSTAVIČKA-MI (dílna – děti)10.6.2009, 16:30 hLektorka: Daniela Fremuntová, cena: 60 KčPŘÍVĚSEK Z DRÁTKŮ A KORÁLKŮ (dílna– maminky s dětmi)11.6.2009, 9:30 hPojďte si s námi vyrobit jednoduchou, aleslušivou a originální parádu třeba k letníblůzce!Lektorka: Daniela Fremuntová, cena: 100 KčSEMINÁŘ PRVNÍ POMOCI14.6.2009, 15:00 hOpravdu máte jasno v tom, jak v naléhavýchzdravotních případech pomoct dítěti?Pokud si rádi rozšíříte či oprášíte znalosti223/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


SPOLKY, KULTURA, CÍRKVEv tomto oboru, je pro vás připraveno školenío první pomoci se zaměřením na děti arozdíly v poskytování první pomoci dětema dospělým. Čeká vás i praktický nácvik nafiguríně miminka.Seminář povede zkušená lékařka s dlouholetoupraxí u Záchranné služby MUDr. VlastaMarešová, která zodpoví i vaše dotazy.Lektorka: MUDr. Vlasta Marešová, cena:80KčTVOŘENÍ PRO RADOST – KVĚTINÁČ,ubrousková technika (decupage) I. (dílna –dospělí, 1. část)17.6. 2009, 20:00 hPomocí ubrouskové techniky si ozdobímekvětináč, ve kterém se budou Vaše květinyobzvlášť krásně vyjímat. Tvoření má dvěnavazující hodiny, (náplň první hodiny –barvení květináče, krakelovací lak, příprava(vysřihování) motivu).Lektorka: Jarmila Herbrychová, registrace:jarmila@rcbaracek.cz, tel. 603 374 262Cena celého semináře (2 lekce): 150 KčVESELÝ KLAUN V KRABIČCE (dílna – děti)23.6.2009, 17:00 hVyrobíme si veselého klauna, který na nás pootevření krabičky vyskočí. To bude legrace!Lektorka: Jarmila Herbrychová, registrace:jarmila@rcbaracek.cz, tel. 603 374 262Cena: 55 Kč (vč. vstupu do herny)TVOŘENÍ PRO RADOST – sklenička, mističkanebo talířek (dílna – dospělí)23.6.2009, 20:00 hPomocí nalepovací kontury ozdobíme skleničku,mističku nebo talířek a obrázek vybarvímebarvami na sklo a porcelán. Barvypoté zafixujeme teplem a můžeme běžněpoužívat.Lektorka: Jarmila Herbrychová, registrace:jarmila@rcbaracek.cz, tel. 603 374 262,cena: 150 KčTVOŘENÍ PRO RADOST – ubrouskovátechnika (decupage) II. (dílna – dospělí, 2.část)24.6.2009, 20:00 hPomocí ubrouskové techniky si ozdobímekvětináč, ve kterém se budou Vaše květinyobzvlášť krásně vyjímat – 2 navazující hodiny(náplň druhé hodiny – přenesení motivu,lakování).Lektorka: Jarmila Herbrychová, registrace:jarmila@rcbaracek.cz, tel. 603 374 262Cena celého semináře (2 lekce): 150 KčNOVINKY A AKCE, KTERÉ PRO VÁS CHYSTÁME OD ZÁŘÍPOWERJOGA s hlídáním dětíOd nového školního roku se můžete těšitna obnovené hodiny oblíbené powerjógy,které povede zkušená lektorka Ing. DanielaFremuntová. Zatímco vy se příjemně protáhnete,o vaše děti bude postaráno.CYKLUS PŘEDNÁŠEK O VZTAZÍCH, PSY-CHOSOMATICE A ZDRAVÍOd září do ledna se každý měsíc budetedozvídat o nečekaných souvislostech mezidětstvím a dospělostí, zdravím a psychikoua kořenech rodinných konfliktů. Diskusnípřednášky o poutavých tématech povedeporadce Ing.Mgr. Kamila Pazderníková.KREATIVNÍ STEZKY PRO DĚTIV září se můžete těšit na pokračování tzv.kreativních stezek pro děti (s rodiči), kde siděti na jednotlivých „stanovištích“, kterýmimusí projít až na „konečnou“, vytvářejí nejrůznějšívýrobky pro radost.ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 23


SPOLKY, KULTURA, CÍRKVETVOŘENÍ PRO MAMINKY ZA PŘÍTOM-NOSTI DĚTÍUž nemusíte zůstávat večer doma jen kvůlivašemu malému drobečkovi, neboť na večernítvoření jsou zvány maminky i s malýmidětmi. Cílem těchto kreativních dílenbude odreagování se a vytvoření vlastnoručníhošperku nebo ozdoby.Kamila Pazderníková,Rodinné centrum BaráčekPROGRAMAktuální program Rodinného centra Baráčeknajdete na internetových stránkách.RODINNÉ CENTRUM BARÁČEK, O. S.Adresa: Baráčnická rychtaK Šeberovu 805,Praha-Šeberov (Hrnčíře)Internet: www.rcbaracek.czE-mail: info@rcbaracek.czMobil: 777 241 931Kostel svatého Prokopa v HrnčíříchNA CYRILA K PROKOPOVINěkoho možná mrzí, že letos vyjde oslavasv. Cyrila a Metoděje na neděli, a tak přijdeo den volna, ale i tak je jistě možné využítvolného pondělí a vyrazit mimo Prahu,zvláště, když děti mají prázdniny.Pro ty, kdo zůstávají v Praze, je tu však jednanevšední nabídka. Koná se totiž pouťv kostele sv. Prokopa v Hrnčířích. Možnáněkoho překvapí, že zde nebudou různépoutní atrakce, ale i samotná návštěva kostelaurčitě stojí za to.Přestože kostel z venku zůstává již několiklet stejný, uvnitř se dějí veliké věci. Pro násvěřící je samozřejmě tou největší událostíkaždá mše svatá, která se zde slouží, ale provšechny je významnou změnou nová křížovácesta a umístění busty sv. Prokopa.Novou křížovou cestu maloval MgA. VojtěchRada (*1979) a jednotlivá zastavenímají hlubokou symboliku a tak zde můžemeprojít obrazy od odsouzení Pána JežíšePilátem až po jeho smrt na kříži a pohřeb.Časem zde přibude i obraz znázorňujícíKristovo vzkříšení.Je dobře, že po delším čase má tento kosteltaké bustu světce, kterému je zasvěcen – sv.Prokopa. Tento svatý z přelomu prvního adruhého tisíciletí má svátek 4. července aletos to bude právě tisíc let, co se rozhodlpro život poustevníka u Sázavy. Také dnes,po tolika letech, nám má tento poustevníkco říct. Spolu se svými přáteli tvrdě pracovala sloužil těm nejchudším a přitom se těšili důvěře knížete Oldřicha. Ať se i nám podařínajít vlídné slovo pro všechny lidi.Mnozí z nás se zúčastnili slavnostního posvěceníkřížové cesty a busty sv. Prokopa,které vykonal pan biskup Karel Herbst zapřítomnosti paní starostky Ing. Petry Venturovéa dalších vážených hostů včetně autorakřížové cesty; ale pro ty, kteří tam nebyli,mám dobrou zprávu. Můžete se na vše přijítdo hrnčířského kostela podívat třeba právěv neděli 5. července v 11 hod. na poutní243/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


SPOLKY, KULTURA, CÍRKVEmši svatou. Nebude sice takové občerstveníjako při svěcení křížové cesty, ale koláčkytaké nejsou k zahození, zvlášť ne o pouti.P. Jaroslav Krajl,farářPravidelné bohoslužby se konají v neděli od11 hodin. Kostel svatého Prokopa v Hrnčíříchspadá pod Římskokatolickou farnostu kostela svatého Jakuba Staršího Praha-Kunratice.ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOSTu kostela svatého Jakuba StaršíhoPraha-KunraticeIII. pražský vikariátFarní vikář: P. Stanislav HráchFarář: P. Jaroslav KrajlAdresa: Kostelní náměstí 16,148 00 Praha-KunraticeTelefony: 244 910 469, 244 910 358Fax: 244 912 713E-mail: nazaret@volny.czInternet(Arcibiskupství pražské): www.apha.czSbor Církve bratrské v ŠeberověPondělí 19.00 – 21.00 Smíšený pěvecký sborRepertoár je velmi pestrý – zpíváme zejménakratší čtyřhlasé skladby křesťanského zaměřeníautorů různých stylových období, aletřeba i černošské spirituály.Kontakt: Pavel Stavinoha, 723 986 545,pavel.stav@seznam.czÚterý 9.30 – 11.30 Motýlek – setkání promaminky s dětmiKlub Motýlek je otevřený pro malé dětiv doprovodu dospělých. Nejčastěji k námchodí děti, které ještě nedorostly školce, alevýjimkou nejsou ani malí předškoláci činaopak sotva lezoucí miminka. Na začátkuspolečně zpíváme. Poté následuje krátkévyprávění pro děti, na něj navazuje výtvarnáčinnost. Na konci setkání cvičíme podlelidových písniček. V příbězích si vyprávímeo drobných radostech a nenápadných zázracích,někdy vycházíme z ročního cyklua z přírody, jindy z každodenních věcí, kteréděti samy prožívají, někdy si hrajemes biblickými příběhy. Vyrábění se snažímepřizpůsobovat věku dětí, často jde spíšo radost ze samotné činnosti než o výsledeksamotný. Mezi jednotlivými bloky jeprostor na to, aby se děti nasvačily, pohrálysi s ostatními. Dospělí mají čas na posezení,čaj, kávu, povídání. Za teplého a hezkéhopočasí chodíváme ven na kostelní zahradu,kde máme k dispozici pískoviště,houpačku a hračky na ven.Kontakt: Kateřina Kyslíková, 728 485 500,katerinaO2@centrum.cz, www.cb.cz/praha4/motylekZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 25


ŽIJEME V PRAZEČtvrtek 19.00 – 21.00 Setkání nad BiblíMomentálně se společně zamýšlíme střídavěnad Janovým evangeliem, starozákonníknihou Jozue nebo různými tématy z praktickéhoživota víry. Důležitou součástí našískupinky je také vzájemné sdílení všedníchzápasů, radostí a starostí a společné modlitby.Učíme se nést jeden druhého a povzbuzovatse navzájem, a to nejen ve čtvrtek.Rádi uvítáme jakékoliv nové zájemce čihosty.Kontakt: Robert Hart, 737 858 268,robert.hart@cb.czPátek 15.00 – 17.00 Klub Velryba pro dětiod 8 do 14 letNáplní schůzek jsou nejrůznější hry a sportyvenku i vevnitř, různorodá tvořivá činnost,zpívání s kytarou a krátká zamyšlení nadBiblí. Vedle pravidelných schůzek pořádámeve školním roce několik vícedenníchakcí a jako vyvrcholení letní tábor.Kontakt: Zdeněk Zimmermann, 777 215 943,zde.zim@seznam.cz, www.cb.cz/praha4/velrybaPátek 19.00 Klub Akord pro mladé lidi od15 letVětšina setkání se nese ve znamení určitéhotématu, do něhož společně pronikáme.A to za pomoci nejrůznějších prostředků odvýtvarných činností, přes zkušenostní hry,setkávání s uměním různého žánru, až pozamyšlení a diskuse. Důležitým vodítkemnám při tom jsou hodnoty křesťanské víry.Kontakt: Matěj Hájek, matej.hajek@cb.cz,777 806 755, http://akord.onesim.net/Neděle 10.00 Bohoslužba (paralelně probíháspeciální program pro děti od 3 letvýše)Hlavní setkání našeho společenství v týdnu,které je otevřené pro všechny zájemcea hosty. Přicházíme, abychom společně oslavovaliPána Boha zpěvem písní (převažujímoderní české chvalozpěvy) a modlitbami,ale i zcela osobním setkáním s druhými lidmik vzájemnému povzbuzení, podpoře apomoci. Centrální místo má v naší bohoslužběkázání, jež chce přinášet výklad poselstvíBible pro každodenní život.Robert Hart,kazatel Církve bratrské v ŠeberověSBOR CÍRKVE BRATRSKÉ PRAHA-ŠEBEROVKazatel: Robert HartMobil: 737 858 268Kazatel: Matěj HájekMobil: 777 806 755Adresa: V Ladech 10, 149 00 Praha-ŠeberovInternet: www.cb.cz/praha4Světový pohár a Mistrovství Evropy v dlouhémtriatlonu v PrazeSportu fandící příznivci, v termínu 6. – 8. 8. 2009 se v Praze – Velké Chuchli uskutečníojedinělý sportovní svátek, TRIATLONOVÝ FESTIVAL – PRAHA 2009. Jedná se o projekt,který se svým rozsahem i významem nejen v Praze, ale i v celé České republice dosudneuskutečnil.263/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


ŽIJEME V PRAZENa tři dny se zastaví v Praze světová triatlonováelita, aby v historicky prvním MEv dlouhém triatlonu, které se kdy podařiloČeské republice získat, utkala na trasách4 km plavání, 120 km na kole a závěrečném30 km běhu o tituly Mistra Evropy. Světovátriatlonová federace ITU se na základěpředchozích úspěšných dvou ročníků CzechBIGMAN rozhodla zároveň svěřit organizátorůmi statut Světového poháru, jenž v letošnímročníku čítá šest závodů, z toho pouzedva v Evropě. Jedná se o mimořádnýorganizační úspěch prezidenta projektuTRIATLONOVÝ FESTIVAL – PRAHA 2009a ředitele závodu Mgr. Roman Jaroše, kterýnám sdělil další podrobnosti. „Rád bychpozval všechny sportu fandící Pražany, abypřišli v sobotu 8. 8. svými hlasivkami povzbuditpředevším naše závodníky v čeles Petrem Vabrouškem a vytvořit tak jedinečnouatmosféru, která požene závodníky zajejich cílem v náročném závodě SP a ME,ale i ty, kteří se rozhodli absolvovat závoddaleko náročnější a to závod Czech BIG-MAN, kdy závodníci během dvou po soběnásledujících dnů absolvují dva závody. Prvníden v pátek 7. 8. závod v terénním triatlonua druhý den v sobotu 8. 8. závodv dlouhém triatlonu. Ten, kdo dokončí obazávody v předepsaném časovém limitu, získávátitul BIGMAN a zlatý přívěšek s logemzávodu a vyrytým svým osobním číslemv historickém pořadí držitelů tohoto titulu.Triatlonový festival Praha 2009 není však jeno vrcholovém sportu, ale v rámci festivaluje připravena spousta doprovodných akcívčetně EXPO výstavy sportovního zboží,výstavy sportovních fotografií, závodu v terénnímtriatlonu pro příchozí veřejnost, štafetovýchtříčlenných týmů, zdravotně a tělesněpostižených, ale také závodu pro dětiv podobě Plavecko-běžeckého poháru ( najehož startu se v minulosti vystřídalo v rámciVIII. ročníků více než 7900 dětí.).Nezapomínáme však ani na ty, kteří svůjzávod absolvují v každodenním souboji sezákeřnou nemocí, rakovinou. Jako vyjádřenípodpory bude věnováno 10 % ze startovnéhokaždého závodníka závodů CzechBIGMAN, štafet a veřejnosti na výzkum protitéto nemoci.Vážení Pražané, staňte se i Vy součástí týmuboje proti rakovině a přispějte svou závodníúčastí (byť ve štafetovém týmu) v tomtonerovném boji.“Třídenní projekt „TRIATLONOVÝ FESTIVAL– PRAHA 2009“ bude slavnostně zahájenve čtvrtek 6.8. v prostorách Křižíkovy fontánydefilém národních federací a vodnímpředstavením na hudbu „Má vlast“. Vstupenkyna toto slavnostní zahájení jsou v předprodejijiž dnes přímo na Křižíkově fontáně.Veškeré další podrobné informace včetnědopravních omezení jsou na stránkáchwww.czechbigman.cz.Pražané, přijďte se stát součástí „TRIATLO-NOVÉHO FESTIVALU – PRAHA 2009“,přijďte fandit a povzbudit nejen Českou reprezentaciza tituly Mistrů Evropy, ale i svéznámé v boji překonání sama sebe.Záštitu nad projektem Czech BIGMAN, SPa ME v dlouhém triatlonu převzal primátorhlavního města Prahy Pavel Bém, starostaMČ Praha - Velká Chuchle Stanislav Fresl,člen Mezinárodního olympijského výborua trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný,vítěz Světového poháru IRONMAN v roce2006 Petr Vabroušek.ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 27


ŽIJEME V PRAZEOPENCARDUniverzální čipové karty Prahy, tzv. opencard, využívá více než 350 tisíc lidí. Slouží jakotramvajenka na Pražskou integrovanou dopravu, pro vstup do poboček Městské knihovnyv Praze, pro úhradu parkovného v zónách placeného stání a pro přístup do aplikace„Vím, jak řídím“, pomocí které řidiči zjistí, jaké jim hrozí pokuty za dopravní přestupkyna území metropole. Tvůrci projektu slibují další rozšíření. Na otázky spojené s opencardodpovídal pro Zpravodaj mluvčí opencard Martin Opatrný.Kdy se zrodil nápad zavést v Praze městskékarty?Projekt byl de facto nastartován už v roce2006, pilotní provoz se spustil v roce 2007,kdy jsme zahájili vydávání karet určenýchk placení parkovného, fungujících jako průkazkydo Městské knihovny a určené propřístupu na portál hlavního města Prahy.V srpnu 2008 se do projektu zapojil Dopravnípodnik a opencard začaly fungovat takéjako elektronické tramvajenky. Samotnámyšlenka je však o něco starší. Inspirovalijsme se úspěšnými projekty v zahraničí aPraha se zcela správně rozhodla zavést i nasvém území městské karty po vzoru Londýna,Bruselu, Amsterodamu, Hongkongu adalších.Kolik lidí v tuto chvíli opencard využívá?V tuto chvíli opencard využívá zhruba360 000 držitelů a další přibývají. Karta býváněkdy v médiích mylně přezdívána jakokarta Pražana. Není to ale pravda, protožeslužby s ní spojené mohou využívat nejenobyvatelé Prahy, ale také její stálí či občasnínávštěvníci nebo dokonce cizinci. Kartusi navíc lidé mohou pořídit i anonymně.Jak se liší anonymní a „osobní“ karta?Jak je již z názvu patrné, osobní karta jepersonalizovaná, zatímco anonymní ne.Z tohoto důvodu se pochopitelně liší i funkce,které oba typy karet nabízejí. S anonymníopencard nemůžete například využívat službyMěstské knihovny v Praze. Oba typy karetmají samozřejmě své výhody. Velkoupředností anonymních karet je předevšímjejich přenositelnost. To v praxi znamená,že třeba firma může pořídit několik kusůanonymních opencard, nahrát na ně přenosnékupony Pražské integrované dopravy(PID) a půjčovat je zaměstnancům dle potřebypro cestování po Praze. Totéž platípochopitelně třeba i pro rodiny, jejíž členovénejezdí MHD denně. Půjčování osobníchkaret je samozřejmě z jejich podstaty vyloučené.Jakým způsobem jsou chráněna osobní datana kartách? Nehrozí jejich zneužití?V žádném případě. Ochrana osobních údajůje velmi důležitou a mimořádně citlivouzáležitostí. Je nutné podotknout, že každáosobní karta je vybavena čipem, na kterémje pouze číslo karty a datum narození držitele.Veškeré další údaje jsou na kartě pouzenatištěny. Není tedy možné je bez vědomídržitele karty přečíst. Například připřepravní kontrole v MHD je potřeba přiblížitčip karty do vzdálenosti maximálně10 cm od speciální čtečky revizorů. Ti prověří,zda je pro dané pásmo PID na kartě283/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


ŽIJEME V PRAZEnahraný platný kupon či nikoliv. Žádné dalšíúdaje čtečky nezkoumají. V případě úhradyparkovného nezjišťují automaty údaje vůbecžádné. Z opencard se pouze odečtepříslušná finanční částka za parkování. Projektopencard si klade za cíl občanům zjednodušitvyužívání řady městských služeb azefektivnit komunikaci mezi veřejností aúřady. Není to žádný špion, který by jakkolivohrožoval soukromí lidí.V jakém směru by bylo možné opencardvyužívat pro komunikaci s úřady?V rámci e-govermentu dochází nejen u nás,ale v rámci celé evropské sedmadvacítkyk přechodu od papírových formulářů k těmelektronickým. Jak se říká, obíhat úřady majídata a ne občan. Nabízí se tedy logickymožnost například některých elektronickýchpodání úředních dokumentů. Trend elektronizacestátní správy probíhá ve většině Evropya Praha v tomto směru nezůstává pozadu.Naopak. Praha patří k evropským, alze říci i světovým leaderům, na poli e-govermentu.Co dál je možné s opencard využívat nainternetu?Opencard pracuje s různými weby, kteréusnadňují využívání městských služeb. Veškeréinformace lidé najdou na našem webu:www.opencard.cz. Klasickým příklademelektronického zjednodušení využívání služebměsta je e-shop Dopravního podniku,kde je možné zakoupit elektronické kuponyPID. Na internetu si jednoduše vyberetekupon a zaplatíte jej kreditní kartou či bankovnímpřevodem. Pak je samozřejmě potřeba,stejně jako u ostatních internetovýchobchodů, zakoupené zboží nějak doručit.To znamená, že virtuální elektronický kuponje potřeba nahrát na čip karty. K tomu sloužítzv. validátory – samoobslužné automatyve vestibulech metra. Do nich stačí pouzevsunout opencard. Stroj sám pozná danoukartu a ta převezme zboží, tedy dojde k nahráníkuponu. Velkou výhodou elektronickéhojízdného je fakt, že nemusím nikamdo fronty a navíc v případě ztráty karty nepřijduo zakoupený kupon. Po vystavenínové karty obsluha kontaktních míst starýkupon na navou opencard nahraje. Zajímavéje také využití opencard v síti pobočekměstské knihovny. Pomocí opencard jemožné elektronicky si rezervovat knihy, vyhledávatsi informace v nejrůznějších knihovníchdatabází, pochopitelně půjčovat siknihy, CD nebo DVD. Vedle toho knihovnanapř. pořádá také filmové projekce, kterémají držitelé opencard většinou zdarma. Užjsem také zmínil aplikaci Vím, jak řídím naportálu hlavního města. Pomocí ní mohouregistrovaní řidiči zjistit, jakých dopravníchpřestupků se v Praze dopustili a jaké finančnía bodové postihy jim hrozí.Na jaké další rozšíření služeb se může veřejnosttěšit?Já věřím, že na zajímavé. Náš projekt másvou startovní čáru, ale určitě by neměl míttu cílovou. Chceme tedy držet krok s modernímitrendy v oblasti IT a využívání městskýchslužeb a nabízet veřejnosti nové anové aplikace na karty opencard. Příklademmůže být například elektronická peněženkapro úhradu drobných výdajů, jako např.platba v trafikách apod. Platba pomocí elektronicképeněženky je rychlejší a jednoduššía není potřeba vést ke kartě žádný bankovníúčet. Jsem přesvědčen, že služby,které nabídneme, pomohou občanům zkvalitnita zjednodušit využívání městských služeba usnadní dialog mezi veřejností a městemči jeho jednotlivými částmi. PovažujiPrahu nejen za skvost mezi světovými velkoměsty,ale zároveň za moderní pulzujícímetropoli, ke které nové technologie, včetněkaret opencard, jednoznačně patří.Veškeré informace o kartách opencard jsouna webových stránkách: opencard.praha.euZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 29


AUTOBUSYZměna jízdních řádů a změna autobusových linekVážení cestující,od 14. 6. 2009 dochází ke zjednodušení azpřehlednění linkového vedení v oblasti Kamenice,Průhonic a Říčan. V oblasti Kamenicebudou zrychleny a posíleny páteřní linky337 a 339, na jejichž nejvytíženější spojese předpokládá v budoucnu nasazení kloubovýchautobusů. Zjednodušení nastávátaké v oblasti Průhonic, kde zůstávají dvěposílené páteřní linky (č. 363 přes Újezd a385 přes Šeberov). V Říčanech se mění obsluhaoblasti nádraží. Linky 496 až 499, kteréčástečně plnily roli městské dopravyŘíčany, jsou nahrazeny posílenými a prodlouženýmilinkami 303, 385 a 428, kteréumožní přímé spojení do vzdálenějších cílů.Zrychlení se dočkají také cestující z Doubku,Babic a Pacova, kteří nově pojedou doPrahy přímo bez zajíždění do Křenic a Královic.Nový model vedení linek v oblasti Čestlic aPrůhonic je znázorněn na 2. straně obálkytohoto Zpravodaje.ZMĚNY NA JEDNOTLIVÝCH LINKÁCH:324 Linka je zrušena (nahrazena linkou 363)325 Linka je zrušena (nahrazena linkou 385)385 Linka je nově vedena přes Hrnčířskýhřbitov a Průhonice, Rozkoš a nejede přesÚjezd u Průhonic, zavádějí se vložené spojev trase Opatov – Čestlice (náhrada za linku325)Nový model vedení linek: oblast Kamenice, Průhonic a Říčan.303/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


AUTOBUSYRevizoři a jízdnéPOZOR NA REVIZORYV PŘÍMĚSTSKÝCH AUTOBUSECHOd ledna 2009 se zvýšil počet revizorů napříměstských autobusových linkách. Nověse do přepravní kontroly zapojuje firmaČSAD Ingsped Praha, která vyšle do terénudesítku revizorů. Ti budou kontrolovat jakcestující, tak řidiče autobusů. Přepravní kontroluna příměstských autobusových linkáchvykonávají také revizoři Dopravního podniku.Všichni pracovníci přepravní kontrolyse prokazují kontrolním odznakem a průkazem.V minulém roce se tento systém těsnéspolupráce pracovníků kontroly Regionálníhoorganizátora Pražské integrovanédopravy (ROPID) a přepravní kontroly Dopravníhopodniku osvědčil. „Při těchto společnýchkontrolních akcích se dostanemehlouběji do regionu a můžeme kontrolovatautobusy na neobvyklých místech v neobvyklýchčasech,“ přibližuje způsob kontrolPetr Ježdík, vedoucí oddělení Sledování kvalityslužby. Systém je nastaven tak, aby sekontroly prováděly co nejrovnoměrnějiv celém regionu, ve všech tarifních pásmecha v různých časových obdobích. Kontrolořijsou zároveň proškolováni, aby byli co nejvícenápomocni, dovedli poradit a stali seúčinnou pomocí a ochranou poctivých cestujícíchi řidičů.Zpravodaj 4/2008 na straně 10 informovalo neblahém chování některých řidičů a cestujícíchv příměstských autobusech Pražskéintegrované dopravy (PID). „V poslední doběse totiž na příměstských linkách v některýchoblastech rozmáhá krácení tržeb řidiči, protoženěkteří cestující nevyžadují za zaplacenouhotovost jízdenku od řidiče. Tyto penízepak neplynou na hrazení nákladů naprovoz linky, ale pouze řidiči do kapsy,“upřesňuje Petr Ježdík.Stává se ovšem také, že šofér občas vyinkasujemenší sumu, než by cestující měl zajízdenku zaplatit podle platného tarifu.V takovém případě pasažérovi samozřejmělístek úmyslně nevystaví a celý obnos si ponechá.Pokud si cestující za předané penízenepřevezme jízdenku, je sám proti soběhned dvakrát. Jednak může dostat od přepravníkontroly pokutu, i když řidiči zaplatiltřeba i správnou cenu. Za druhé ničímnepřispívá na provoz linky, takže se můžestát, že i přes velký zájem cestujících nebudelinka kvůli nižším tržbám posílena, jakby si zasluhovala, nebo Regionální organizátorPražské integrované dopravy dokoncemůže v konečném důsledku pro nedostatekpeněz přistoupit i k rušení některýchspojů.Doporučujeme proto vždy žádat řidičeo jízdenku. Za případné nepříjemnosti přikontrole to skutečně nestojí.ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 31


AUTOBUSYJÍZDNÉ: JAK NA TOSMS JÍZDENKA NENÍ URČENA PROREGIONÁLNÍ AUTOBUSYZpravodaj o tom informoval již v čísle 1/2008 na straně 31, ale na základě četnýchdotazů a připomínek cestujících opět upozorňuji,že takzvaná SMS jízdenka neplatína příměstských autobusových linkách, a toani na území Prahy. Důvodem je skutečnost,že řidič autobusu nemá možnost ověřitsprávnost kódu na SMS jízdence.SMS jízdenky je možné využít pouze v hlavnímměstě, tedy v tarifním pásmu P, a jenv metru, tramvajích, na městských autobusovýchlinkách číselných řad 100, 200 anoční 500 a na lanové dráze na Petřín. Připoužití SMS jízdenky je cestující povinenmít ve svém mobilním telefonu obdrženouzprávu s jízdenkou již při nástupu do vozidla.I proto je časová platnost SMS jízdenkyoproti klasické jízdence za 26 korun prodlouženana 90 minut.JEDEME ZA PRAHU: TRAMVAJENKAS JÍZDENKOUPokud využijeme příměstský autobus k cestěza Prahu, například do Průhonic, Jesenicenebo Osnice, můžeme kombinovat jednotlivéjízdenky s tramvajenkou.Na příměstských autobusových linkách lzev obou směrech navazovat jízdenky pro jednotlivoujízdu na předplatní časové jízdenkypro pásma P a 0 (včetně pásma B), případněna krátkodobé časové jízdenky.Při cestě autobusem z Prahy do vnějšíchpásem Pražské integrované dopravy můžecestující označit jízdenku pro jednotlivoujízdu při nástupu nebo v momentě, kdy sezmění tarifní pásmo z B na 1, tedy na hranicihlavního města Prahy. V případě označeníjízdenky ihned po nástupu do vozidla sepásmová i časová platnost jízdenky počítáaž od skončení pásmové platnosti jízdníhodokladu, který cestující předloží pro pásmaP a 0 (včetně pásma B), čili až po opuštěníúzemí Prahy. V pražském úseku totiž cestujícímuplatí časový kupon pro Prahu, nenítedy nutné platit za pražský úsek dvakrát.Časový a pásmový posun platí pouze vesměru z Prahy a pouze v kombinaci s předplatnímičasovými (případně s krátkodobýmičasovými) jízdenkami pro Prahu.SENIOŘI A JEJICH JÍZDNÉNa území Prahy, tedy v pásmech 0 a B, sesenioři od 60 do 70 let věku přepravují zazvýhodněné jízdné v poloviční výši.Mimo území Prahy, ve vnějších pásmech,se senioři od 60 do 70 let věku přepravujíza plnocenné jízdné.Důchodci nad 70 let věku a držitelé průkazůZTP a ZTP-P se na příměstských autobusovýchlinkách PID přepravují zdarma, ato ve všech tarifních pásmech, tedy i v těchvnějších.PŘEPRAVA PSŮBezplatně lze v dopravních prostředcíchPražské integrované dopravy (PID) přepravovatpouze psy a zvířata zcela uzavřenáve schráně s nepropustným dnem. Tvor musí323/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


ZDRAVÍbýt ve schráně úplně uzavřen. Taška, ze kterébude psovi vyčnívat hlava, se neuznává.Schrána musí navíc odpovídat maximálnímpředepsaným rozměrům pro zavazadla.Pokud je překročí, platí se za takovou schránujako za zavazadlo.Přeprava psů bez schrány je dovolena. Musívšak mít náhubek a být na krátkém vodítku.Za takové psy se platí v příměstských autobusechi v ostatních dopravních prostředcíchkromě vlaků plnocenné jízdné jako zadospělého člověka. Při cestách do vnějšíchtarifních pásem se za psa platí plnocennéjízdné odpovídající počtu projetých tarifníchpásem, tedy opět zcela stejně jako za dospěléhočlověka.Filip Drápal,mluvčí Regionálního organizátoraPražské integrované dopravy (ROPID)Kolorektální karcinom a novinky v roce 2009 vevyšetřování testem na přítomnost okultního krváceníSlovníček:koloskopie (kolonoskopie) – vyšetření, kteréumožňuje lékaři prohlédnout si vnitřekstřeva prostřednictvím sondy s kamerou as optickými vlákny; endoskopický přístroj jezaveden konečníkem a pokračuje dále dotlustého střevaskríning / screening – metoda k vyhledáváníonemocnění u „zdravých„ osob, tedyv časném stádiu, kdy se onemocnění neprojevuježádnými příznaky.vyšetření na okultní krvácení TOKS – používáse k průkazu skrytého krvácení ve stolici(okultní znamená skrytý). Vyšetření sepoužívá v preventivních a screeningovýchprogramech. Používá se především k vyslovenípodezření na rakovinu tlustého střeva,kde má asi 20% schopnost jeho zachycení.Při pozitivním okultním krvácení musí následovatkolonoskopie, která nádor potvrdínebo vyloučí. Negativní test na okultní krvácenítedy neznamená, že pacient nádortlustého střeva nemá!Kolorektální karcinom nebo ne zcela přesněrakovina tlustého střeva představuje jednoz nejčastejších nádorových onemocnění.Nejčastěji se vyskytuje u lidí nad 50 let.Způsobuje smrt zhruba 655 000 lidí ročně.Nejpostiženějším státem na světě je Česko,které drží smutné prvenství v počtu úmrtína tuto chorobu. Kolorektální karcinom obvyklenevzniká náhle. Na sliznici tlustéhostřeva nejprve vzniká benigní polyp, ve kterémdochází k dalším změnám buněk, kterénakonec vyústí v karcinom. Odstraněnípolypu, například při koloskopickém vyšetřenítak představuje vyléčení.Vliv prostředíVlivem prostředí jsou myšleny předevšímklimatické podmínky a znečištění životníhoprostředí. Zdá se, že tyto vlivy nejsoupro rozvoj kolorektálního karcinomu výraznýmirizikovými faktory. Za určitých okolnostíse mohou jako rizikové jevit dusičnanyv pitné vodě.ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 33


ZDRAVÍŽivotní stylPoměrně výrazný vliv na rozvoj kolorektálníhokarcinomu má životní styl. Jako rizikovéfaktory se jeví nadbytek masa a nedostatekzeleniny v potravě, úprava potravygrilováním a smažením, konzumace uzenin,kouření a pití alkoholu.Vliv dědičnostiKolorektální karcinom se může vyskytovatv některých rodinách častěji, podklademmůže být genetika, ale i jiné faktory (např.stravovací návyky). Kromě toho je několikgenetických poruch, v rámci kterých semůže kolorektální karcinom vyskytovat. Proto, že je nádor součástí nějakého genetickéhosyndromu svědčí především nízký věknemocného (20–30 let) a mnohdy velmičastý výskyt nádorových onemocnění v nižšímvěku u pokrevních příbuzných.Klinické projevyNebezpečí kolorektálního karcinomu spočíváv tom, že může probíhat poměrně dlouhoskrytě a manifestovat se až v pokročilejším,a tedy obtížněji řešitelném, stádiu.Většinou se manifestuje krví ve stolici, méněčasto bolestí břicha, střídáním zácpy a průjmu,hlenem ve stolici, hubnutím nebo změnamichutě.ScreeningScreeningově se pro záchyt podezření nakolorektální karcinom uplatňují předevšímpalpační vyšetření per rectum (nádor častoroste v konečném úseku střeva v dosahuprstu) a biochemický test na přítomnost krveve stolici (TOKS).Od ledna 2009 dochází ke změně ve vydáváníTOKS pacientům v cílové skupině.Bezpříznakoví pacienti od 50 let do 54 letbudou mít test možno provést 1× za 1 rok.V 55 letech se může pac. rozhodnout – buďbude pokračovat v testování 1× 2 roky, nebozvolí koloskopické vyšetření střeva. Ta pokudbude negativní, dovoluje pacientovipřerušit testování na 10 let, kdy by mělanásledovat buď další koloskopie, nebo senavrátí k testování 1× 2 roky.Koloskopické vyšetření u pacienta s pozitivnímTOKS na účet zdravotní pojišťovnybude možné docházet jen na akreditovanágastroenterologická pracoviště, která budouvyhlášena na webových stránkách MZ.Poslední novinkou je, že testy na vyšetřeníOK mohou vydávat i registrující gynekologové.ZávěrBohužel existuje 5 % pacientů , kteří testodmítají a okolo 20 % pacientů test nevrátínebo znehodnotí. Dámy a pánové, mysleteprosím při vydání – O. K. testu – od Vašehopraktického lékaře nebo ženy od gynekologana to, jak frekvenční je onemocnění karcinomtlustého střeva, které lze zachytitvčasným preventivním, jednoduchým vyšetřením.Všem přeji slunečné létoKateřina Kolková343/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE


KONTAKTYDůležité kontaktyJednotné číslo tísňového volání – Tel.: 112Městská policie – Tel.: 156Okrsková služebna Šeberov,K Hrnčířům 34, Praha 4Tel.: 244 910 682, 244 913 314Okrskáři: Petr Floss – mobil 607 739 191a Antonín Šťastný – mobil 605 500 317Úřední hodiny: ST 15-18 hod.www.mppraha.czPolicie ČR – Tel.: 158Místní oddělení Jižní Město II,Hráského 2231, Praha 4Tel.: 974 854 710, 271 914 880Fax: 974 854 719www.mvcr.cz/policieHasiči – Tel.: 150Hasičská stanice,Květnového vítězství 2023, Praha 4Tel.: 950 854 097, www.hzspraha.czZdravotnická záchranná služba – Tel.: 155Lékárna ŠeberovK Hrnčířům 236, 149 00 Praha 4Tel.: 244 910 692Lékárna s nepřetržitým provozemAreál Fakultní Thomayerovy nemocnice,Vídeňská 800, Praha 4, tel.: 261 084 019Praktická lékařka Šeberov– MUDr. Zuzana ŠkodováK Hrnčířům 263, 149 00 Praha 4Tel.: 244 910 673, z.skodova@seznam.czOrdinační hodiny: PO, ST, PÁ 8–13,ÚT, ČT 13–18Praktická lékařka Hrnčíře– MUDr. Kateřina KolkováOsvětová 887, Praha 4,tel.: 244 913 995,www.kolkova.cz, katerina@kolkova.czOrdinační hodiny:PO, PÁ 8–13; ST 7–12; ÚT, ČT 14–18ÚT, ČT 18–19 pro objednanéAlergologie pro děti a dospěléMUDr. Helena VobořilováK Hrnčířům 263 (zdravotní stř. v Šeberově)Tel.: 272 916 975, 777 140 054Ordinační hodiny: PO 14–18 (tlf. objednání)Veterinární ordinace – MVDr. Zdeněk PospíchalK Hrnčířům 34, Praha 4 – vedle služebny městsképolicie, tel.: 244 910 776Ordinační hodiny: Po–Pá 9–18Úřad Městské části Praha-ŠeberovK Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4Tel./fax: 244 911 713, 244 912 801www.seberov.cz, seberov@zris.mepnet.czPodatelna s ověřeným elektronickým podpisem:e-podatelna@seberov.czÚřední hodiny: PO, ST 8–12, 13–17,30ostatní dny po telefonické dohoděÚřad Městské části Praha 11Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4Tel.: 267 902 111, fax: 267 902 286www.praha11.cz, podatelna@p11.mepnet.czÚř. hod.: PO, ST 8,00–17,30, ÚT 8,00–11,30Magistrát hl. m. PrahyMariánské nám. 2, 110 01 Praha 1Škodův palác, Jungmannova ul., Praha 1Tel.: 236001111www.praha-město.cz, posta@cityofprague.czÚřední hodiny: PO 12–17, ST 8–18,ostatní dny po telefonické dohoděFinanční úřad pro Prahu-Jižní MěstoPetrohradská 6, 101 00 Praha 10 - VršoviceTel.: 267 273 011, fax: 267 273 198podatelna@pjm.pm.ds.mfcr.czÚP PSSZ pro Prahu 4 - Jižní MěstoHolušická 2221/3, 148 00 Praha 4Tel.: 271 076 111, fax: 272919039podatelnaP23@cssz.czKatastrální úřad pro hl. m. PrahuPod Sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8Tel.: 284 041 111, fax: 284 042 022www.cuzk.cz, kp.praha@cuzk.czZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE3/2009 35


KONTAKTYZákladní škola ŠeberovV Ladech 6, 149 00 Praha 4, tel.: 244 911 792www.zsseberov.cz, strestik@zsseberov.czMateřská školaŠeberov – Na Příčné mezi 186, 149 00 Praha 4Tel.: 244 912 558Hrnčíře – U Školky 655, 149 00 Praha 4Tel.: 244 913 285msseberov@seznam.czInfokanál TV – Mgr. Květa VitvarováTel.: 602 201 112, nadace@barok.czHlášení poruch kabelové televize v Šeberověa Hrnčíříchwww.a1m.cz, tel.: 800 880 920, 246 089 200Hlášení poruch internetu v Šeberově a HrnčíříchTel.: 296 826 051, pechova@pha.netel.czHlášení poruch podtlakové kanalizace v HrnčíříchDenně: 7–19 hod. – 602 667 21519–7 hod. – 840 111 112Podmínky inzerce ve Zpravodaji Šeberov, HrnčířeVelikosti zrcadla1/1celá stranaA5128×185 mm1/2 strany A5128×90 mm1/4strany60×90mmPříjem inzerce ve formátechCDR do verze 13 (texty v křivkách), Al (textyv křivkách), EPS, TIF, JPEG (300 dpi), PDF vyrobenýAcrobat Distillerem do verze 5.0 (300dpi), jiné formáty po dohodě. Pokud máte inzercive formátu DOC (Word), je nutné dodatk souboru .doc ještě použité originální obrázkyzvlášť ve formátech uvedených výše nebofotografie či diapozitivy k naskenování.CeníkČernobílé inzeráty pro osoby s trvalým bydlištěmnebo sídlem v Šeberově a Hrnčířích jednorázově:1/1 A5 500 Kč1/2 A5 250 Kč1/4 A5 130 KčČernobílé inzeráty pro osoby s trvalým bydlištěmnebo sídlem v Šeberově a Hrnčířích opakovaně:1/1 A5 400 Kč1/2 A5 200 Kč1/4 A5 100 KčČernobílé inzeráty pro osoby s trvalým bydlištěmnebo sídlem mimo Šeberov a Hrnčíře jednorázově:1/1 A5 800 Kč1/2 A5 400 Kč1/4 A5 200 KčČernobílé inzeráty pro osoby s trvalým bydlištěmnebo sídlem mimo Šeberov a Hrnčíře opakovaně:1/1 A5 600 Kč1/2 A5 300 Kč1/4 A5 150 KčBarevné inzeráty (při opakování slevy po dohodě):vnitřní str. 1/1 A5 2 500 Kčvnitřní str. 1/2 A5 1 300 Kčzadní str. 1/1 A5 3 000 Kčzadní str. 1/2 A5 1 500 KčZPRAVODAJ. Číslo 3/2009 vyšlo 21.6.2009. Vydává se každé dva měsíce v městské části Praha-Šeberov.Evidenční číslo: MK ČR E 16863. Náklad 1260 výtisků. Zdarma roznášen do všech domácností v Šeberověa v Hrnčířích. Uzávěrka příštího čísla: 1.8.2009.Vydavatel: Městská část Praha-Šeberov. Adresa: Úřad městské části Praha-Šeberov, K Hrnčířům 160, 149 00 Praha415. IČ: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.Redakce: Petra Venturová. E-mail: redakce@seberov.cz. Příspěvky a inzeráty se zasílají e-mailem redakci. Lze jetaké doručit na výše uvedenou adresu Úřadu městské části či vhodit do schránek na jeho budově v Šeberově nebona Baráčnické rychtě v Hrnčířích.363/2009 ZPRAVODAJ ŠEBEROV, HRNČÍŘE

More magazines by this user
Similar magazines