obsah - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

jamu.cz

obsah - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

ObsahOBSAH ................................................................................................................................................................. 1ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA ............................................................................................................................... 220 LET FESTIVALU SETKÁNÍ/ENCOUNTER ................................................................................................. 4ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010 ............................................................. 6REKTORÁT JAMU (adresář) .............................................................................................................................. 8INFORMAČNÍ, VÝUKOVÉ A UBYTOVACÍ CENTRUM ASTORKA, KNIHOVNA JAMU (adresář) .......... 9DIVADELNÍ FAKULTA JAMU (adresář) ...........................................................................................................10UMĚLECKÁ RADA DIFA, AKADEMICKÝ SENÁT DIFA, DISCIPLINÁRNÍ KOMISE DIFA ...................11PEDAGOGICKÁ PRACOVIŠTĚ ....................................................................................................................... 12STUDIJNÍ OBORY DIFA, STUDIJNÍ PLÁNY JEDNOTLIVÝCH OBORŮ A ROČNÍKŮ ............................ 21PŘEHLED SPOLEČNÝCH PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ (předměty osobní specializace) ................................ 22PŘEDMĚTY NABÍZENÉ V RÁMCI PROJEKTU ESF „Umění a multimédia“ ............................................... 23ERASMUS ENGLISH STUDENT PROGRAMME .......................................................................................... 25ČINOHERNÍ HERECTVÍ .................................................................................................................................. 26MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ .............................................................................................................................. 30KLAUNSKÁ SCÉNICKÁ A FILMOVÁ TVORBA .......................................................................................... 33ČINOHERNÍ REŽIE ........................................................................................................................................... 34DIVADELNÍ DRAMATURGIE ......................................................................................................................... 39ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA ......................................................... 44AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO ..................................................................................................... 48SCÉNOGRAFIE ................................................................................................................................................. 50DRAMATICKÁ VÝCHOVA .............................................................................................................................. 55VÝCHOVNÁ DRAMATIKA PRO NESLYŠÍCÍ ................................................................................................62DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ .......................................................................................................................... 64JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE ............................................................................................................................... 69TANEČNÍ PEDAGOGIKA ................................................................................................................................. 72DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM, OBOROVÁ RADA DOKTORSKÉHO STUDIA ............................. 74ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU JAMU ..................................................................... 76SMĚRNICE DĚKANA O STUDIU NA DIVADELNÍ FAKULTĚ JAMU .........................................................91ABECEDNÍ SEZNAM INTERNÍCH A EXTERNÍCH PEDAGOGŮ DIFA JAMU ......................................... 98


ÚVODNÍ SLOVO DĚKANAVážení kolegové,třebaže se to zdá být neuvěřitelné, v příštím akademickém roce si připomeneme již dvacet let odzásadního přelomu souvisejícího s událostmi roku 1989, který oběma fakultám JAMU vtiskl zcelanovou tvář, která v průběhu následujících let vykrystalizovala až do dnešní podoby významné amezinárodně uznávané instituce v oblasti uměleckého školství. Byla zásadně proměněna programovákoncepce a s potřebou pojmenování tvůrčího směřování a samotné podstaty existence školy vstoupilana její půdu celá plejáda vynikajících osobností; větší části z nich byla do té doby možnost předávatsvoje mimořádné profesní i lidské zkušenosti mladší generaci umělců z politických důvodůzapovězena.Před dvaceti lety vznikla zvláštní, unikátní situace. Postupně byly obnoveny fakulty JAMU,škola se vzpamatovávala z doby normalizace a částečného bezvědomí. S touto etapou znovuzrozeníDivadelní fakulty jsou neodmyslitelně spjata jména jako A. Štěpánková-Veselá (nová rektorka), A.Hajda, B. Srba, J. Kovalčuk, P. Oslzlý, P. Scherhaufer, Z. Mikotová, J. Karlík, N. Brettschneiderová,A. Přidal, V. Cejpek, M. Plešák, P. Švanda, I. Osolsobě, A. Goldflam, posléze S. Macková, D.Svozilová, A. Pernica, I. Krobot, J. Hlaváčková…Nelze určit ani pořadí, ani kompletní výčet všechklíčových osobností, které na počátku devadesátých let těsně po tzv. „sametové revoluci“ a pádutotalitního režimu určovaly nový chod školy (ti nejmenovaní nechť mi to, prosím, odpustí). Jisté je, ženaši dnešní studenti se tehdy vozili v kočárku nebo na svůj vstup na tento svět teprve čekali jakov Maeterlinckově podobenství, a bez nadsázky napínavý a velmi odvážný vznik dnešní podoby našíškoly i těsně předcházející absurdity politického i společenského života minulého režimu pro ně dneslogicky představují dávnou historii. Přesto však tato etapa neodmyslitelně vstupuje do paměti celéškoly a právě tato paměť, která je kromě jiného také základem pro „genius loci“ našich jednotlivýchbudov, nesmí být ani opomíjena, ani zapomínána. Skutečnost, že zásluhou profesionální erudice,nezměrného úsilí, houževnatosti, často i za cenu nemalých osobních obětí, byla díky celé řaděvýznamných a vynikajících osobností fakulta přebudována do podoby, jak ji společně známe dnes,zdaleka není automatickou samozřejmostí a v jiné konstalaci tomu tak ani nemuselo být.Jestliže mělo v roce 1989 divadelní oddělení JAMU dvě katedry (režie a herectví), na nichžstudovala necelá padesátka posluchačů, dnes Divadelní fakulta vyučuje okolo 360 studentů ve třináctioborech a v několika stovkách předmětů. Připomeňme s odkazem na Boloňskou deklaraci takézavedení třístupňového systému studia včetně doktorského stupně, akreditaci pro habilitace iprofesorská řízení, což je i v evropském kontextu uměleckých škol mimořádná a jedinečná skutečnost.Nelze opomenout také každoroční prestižní mezinárodně respektovaný festivalSETKÁNÍ/ENCOUNTER (letos půjde rovněž o jeho jubilejní dvacátý ročník), významná mezinárodnísympozia i semináře, Salón původní tvorby, kurzy celoživotního vzdělávání, významnou publikačníčinnost a v neposlední řadě existenci netradičních a svým zaměřením unikátních ateliérů (např. Ateliérvýchovné dramatiky Neslyšících, Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénáristiky a další).Na uplynulou dvacetiletou etapu naší školy nahlížejme s velkou úctou, k aktivitám našichvážených předchůdců se bezpochyby můžeme programově hlásit a přejme si, abychom společněnacházeli s již vykonaným dílem zřetelnou kontinuitu. Právě v duchu a tradici jejich nevšední odvahychápeme náš příští úkol jako nezbytnost „navázat, rozvíjet a pokračovat“ a nikoliv pouze „převzít audržovat“.S odkazem na výše řečené je v tuto chvíli zcela nezbytný rovněž pohled do nejbližší ivzdálenější budoucnosti naší fakulty. Vzhledem k nám všem dobře známým událostem ve světě seocitáme v nelehké společenské i finanční situaci. Objem financí pro vysoké školy není dostačující. Oto větší důraz je nutno klást na všechny dostupné formy grantů, domácích i evropských, aby si školanejen udržela dosavadní rozsah výuky, ale dokázala ho trvale rozšiřovat a obohacovat o novéosobnosti a rozvíjet o nové předměty a posléze i o obory, které budou reflektovat současný vývojdivadla i stále intenzivnější potřebu výuky zahraničních studentů na naší škole. Přestože jsme doznačné míry limitováni prostorem našich budov i zmíněnými finančními prostředky, je nezbytnéhledat cesty, jak Divadelní fakultu dále otevírat tvůrčím a inspirativním námětům i dalším výraznýmosobnostem. Samostatnou kapitolu představuje zahájení stavby Hudebně dramatické laboratořeJAMU, pro kterou je nezbytné již nyní začít vytvářet budoucí program, abychom se společně- 2 -


s Hudební fakultou důkladně připravili na provoz v nové budově. Vzniká tu příležitost k hlubší diskuzina komplexní téma výuky muzikálového oboru i k přípravě vizí a plánů, které musejí nutně vznikat jižběhem realizace stavby.Všichni členové akademické obce spolu sdílíme vzácnou hodnotu, kterou představuje tvůrčísvoboda. Prostor, v němž můžete, pedagogové společně se svými posluchači, zkoumat důsledně svůjumělecký obor. Prostor, v němž budou studenti během příslušných let svého studia profesionálněvybaveni pro svoje budoucí povolání, ale kde je zároveň dostatek místa pro hru, fantazii i experiment.Jsem přesvědčen, že prostřednictvím umění lze poznávat svět, třebaže je to bezesporu zvláštní způsobpoznávání, který je nekonečně bohatý a pestrý. Zacílení fakulty proto musí být programově pluralitní.Rozmanitost postupů i přístupů považuji za nutnou, dokonce nezbytnou. Každý z pedagogů předávásvoje zkušenosti, které získal během své profesní činnosti, a do tohoto „transportu“ poznatků vkládátvůrce - pedagog celou svoji osobnost. Proto by bylo zcela pošetilé chtít fakultu směřovat k nějakéjedné konkrétní inscenační poetice. Výuku na vysoké škole vnímám tak, že je posluchač svémupedagogovi v diskuzi partnerem. Student má dostatek příležitostí na škole různé přístupy i divadelnípoetiky vzájemně konfrontovat a vytvářet si postupně svůj vlastní budoucí tvůrčí názor i osobitýrukopis.Od doby vzniku JAMU v roce 1947 a za dobu existence naší školy vzešla z její půdy celá řadavynikajících osobností, těm všem jsme odpovědni za budoucnost i podobu naší fakulty.Přeji nám všem, aby Divadelní fakulta vždy představovala tvůrčí, svobodný a otevřený prostorpro nové podněty a zároveň spolehlivé zázemí pro neustálé hledání, objevování a poznávání.SoučasnápodobabudovyDivadelnífakultyJAMU(foto P.Francán)20LETFESTIVALUSETKÁNÍ/ENCOUNTERdoc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.- 3 -


Na počátku byla relativně malá akce, příští velikost v ní byla přítomna pouze latentně. Nikdo ve chvílijejího zrodu nemohl tušit, čeho je toto především přátelské gesto - toto skromné mávnutí křídladivadelního motýla - počátkem.V roce 1991, necelý rok po ustavení Divadelní fakulty, bylo po zásadní rekonstrukci, která jepřiblížila tvaru variabilního divadelního prostoru, nově otevřeno Studio Marta. Zakládající děkanfakulty, docent Kovalčuk, udělal důležité rozhodnutí: pozval další dvě divadelní školy tehdy ještěexistujícího Československa, pražskou DAMU a bratislavskou VŠMU, aby společně zahájily provozškolního divadla. Tento třídenní festival dostal jednoduché jméno: SETKÁNÍ.Janáčkova akademie a obě její fakulty - hudební i divadelní - se však na počátku devadesátýchlet - v době nově nabyté svobody - stejně jako celá naše společnost, otevírala zahraničí a to seotevíralo jí. Následující ročník měl stále ještě jen jednoho zahraničního hosta, Divadelní a filmovouškolu z Lodže. Ale již třetí realizace festivalu v roce 1993 měla program vskutku mezinárodněbohatý a různorodý.Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER se vedle svého nejvlastnějšího poslání - výměnyzkušeností a metod v oblasti výuky i studia dramatického umění - stává také nástrojem vytvářenízahraničních kontaktů - hlavním mediem fakultní diplomacie. Hned v prvních letech se podařilonavázat bratrský kontakt s o rok starším, avšak již prestižním, festivalem divadelních škol ITs vAmsterodamu. Odtud pak vede cesta k velkému holandsko-českému Projektu SCART, jehož idea sezrodila v Brně v době festivalu při rozhovorech mezi představiteli DIFA a Hoogeschool voor deKunsten z Utrechtu, aby do něj posléze byly zapojeny nejen obě fakulty JAMU, ale i pražská DAMUa HAMU, spolu s dalšími českými uměleckými školami.SETKÁNÍ/ENCOUNTER se stalo živým a dynamickým místem i časem mezinárodníkomunikace. Postupně si získávalo mezi příbuznými evropskými divadelními festivaly svénezaměnitelné postavení. Z počátečních tří se postupně prodlužoval počet jeho hracích dní, až se odroku 1997 ustálil na současných pěti, jež jsou však vždy extenzivně programově naplněny, takže sedaří představit každý rok v průměru čtrnáct škol (a vedle toho bohatý off-program). Zájem o účast nafestivalu rok co rok nejméně dvojnásobně překračuje jeho kapacitu, ale i tak (či právě proto) se početevropských zemí, z nichž u nás doposud divadelní škola nevystoupila, každým rokem zmenšuje (najejich spočítání již téměř stačí jen prsty jediné ruky).Mezinárodní festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER je v současnosti „vlajkovou“ akcí divadelnífakulty a spolutvoří svým výrazným podílem evropskou prestiž celé Janáčkovy akademie múzickýchumění. Není však akcí, která by měla působit jen reprezentativně, navenek, velký význam má i provnitřní programování fakulty.Současné divadlo je mezinárodním fenoménem a studenti divadelní školy se na tutoskutečnost mají připravovat. SETKÁNÍ/ENCOUNTER je proto skvělým experimentálním polem.Není pouze prezentací inscenací, je edukativní dílnou, jakýmsi velkým seminářem, při němž sepředevším studenti divadelního manažerství, vedeni svými pedagogy, v praxi učí, jak takový festivalorganizovat (jako jeho dlouholetý ředitel mohu s hrdostí dosvědčit, že se tato schopnost, toto knowhow,rok od roku zdokonaluje). Na skutečně živém festivalu, který je sám o sobě konceptuálníuměleckou akcí, se však podílejí všechny divadelní profese, proto do realizace našeho festivaluvstupují aktivně všechny obory divadelní fakulty, především pak dramaturgové, scénografové,režiséři, herci a jevištní technologové, ale aktivně a variabilně i studenti oboru divadlo a výchova. Vnejširším smyslu se festival otevírá všem studentům i pedagogům fakulty (ale i celé JAMU) jakopříležitost mezinárodních setkání inscenací, jako platforma poznávání metod zahraničních divadelníchškol, jako příležitost setkat se s kolegy z jiných zemí, s jejich divadelním myšlením, s jejich rodícímse divadelním viděním světa, jako příležitost navázat přátelství s evropskou divadelní budoucností …SETKÁNÍ/ENCOUNTER vstoupí v jarním semestru akademického roku 2009/2010,konkrétně v termínu 13. - 17. dubna 2010, do svého dvacátého ročníku. Něco se v jeho vývoji završí,ale zároveň se toho ještě více započne - nové mezinárodní kontakty, nové příležitosti pro ty, kteří naDivadelní fakultu v tomto akademickém roce teprve vstupují, pro všechny její stávající studenty i proty, kteří teprve přijdou ...prof. Petr Oslzlýředitel festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER- 4 -


Cena festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER - „Marta“ (foto P. Francán)Č A S O V Ý P L Á N A K A D E M I C K É H O R O K U- 5 -


2009 / 201029. 9. 2009 – 28. 9. 2010část I.ZIMNÍ SEMESTR 29. 9. 2009 – 14. 2. 201029. 9. 2009 - 18. 12. 2009 12 týdnů výuky29. 9. 2009 (17. 00 hod.) imatrikulace studentů I. ročníku a slavnostní zahájení akademického roku7. 11. 2009 (10. 00 – 12. 00 hod.) den otevřených dveří na DIFA27. 11. 2009 zadání bakalářských a diplomových prací30. 11. 2009 odevzdání přihlášek pro bakalářské a magisterské nenavazující studium4. 12. 2009 - 5. 12. 2009 mezinárodní doktorská konference21. 12. 2009 - 3. 1. 2010 vánoční prázdniny4. 1. 2010 - 8. 1. 2010 zápočtový týden zimního semestru a klauzury hlavních oborů15. 1. 2010 uzávěrka přihlášek zahraničních výjezdů v rámci programu Erasmus – studentiDIFA, pedagogové, zaměstnanci11. 1. 2010 - 14. 2. 2010 zkouškové období zimního semestru18. 1. 2010 - 22. 1. 2010 opravné termíny I. (DSD a DČD) i II. (závěrečných) státních zkoušek25. 1. 2010 - 7. 2. 2010 I. kolo přijímacích zkoušek pro akademický rok 2010/2011KONZULTACE – kombinované studium taneční pedagogiky:II. ročník - pondělí IV. ročník - středaTermíny zasedání Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU:pátek 16. října 2009 (v 10. 30 hod.) - učebna č. 106;Porady pedagogů fakulty:ve středu 30. září 2009 (ve 13. 30 hod.) - učebna č. 104;Státní svátky a dny pracovního volna:středa úterý čtvrtek pátek sobotarok 2009: 28. 10. 17. 11. 24. 12. 25. 12. 26. 12.Č A S O V Ý P L Á N A K A D E M I C K É H O R O K U- 6 -


2009 / 201029. 9. 2009 – 28. 9. 2010část II.LETNÍ SEMESTR 15. 2. 2010 – 28. 9. 201015. 2. 2010 - 21. 5. 2010 14 týdnů výuky24. 5. 2010 - 28. 5. 2010 zápočtový týden letního semestru a klauzury hlavních oborů12. 3. 2010 - 13. 3. 2010 17. Salon původní tvorby15. 3. 2010 uzávěrka přihlášek zahraničních studentů – program Erasmus16. 3. 2010 – 20. 3. 2010 BERG-ŠPÍL – 8. ročník krajského kola postupových přehlídek amatérského divadla (DaV)19. 3. 2010 odevzdání FRVŠ projektů na rok 2011 na fakultu2. 4. 2010 - 5. 4. 2010 velikonoční prázdniny13. 4. 2010 - 17. 4. 2010 Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 (20. ročník)21. 5. 2009 I. termín odevzdání bakalářských a magisterských diplomových prací22. 5. 2010 – 30. 5. 2010 absolventský festival28. 5. 2010 odevzdání uzavřených indexů končících ročníků31. 5. 2010 - 30. 6. 2010 zkouškové období (1. část)1. 6. 2010 - 5. 6. 2010 festival ateliéru Divadlo a výchova „Sítko“7. 6. 2010 - 11. 6. 2010 2. státní zkouška (závěrečná bc. a mg. + obhajoby výkonů a DP) – řádný termín14. 6. 2010 - 18. 6. 2010 přijímací zkoušky na magisterské navazující studium pro akademický rok 2010/201121. 6. 2010 - 24. 6. 2010 1. státní zkouška (DSD a DČD) – řádný termín29. 6. 2010 promoce1. 7. 2010 zápisy I. ročníků bakalářských a magisterských nenavazujících oborů1. 7. 2010 – 31. 8. 2010 letní prázdniny3. 9. 2010 II. termín odevzdání bakalářských a magisterských diplomových prací1. 9. 2010 - 2. 9. 2010 přijímací zkoušky doktorského studia1. 9. 2010 - 17. 9. 2010 zkouškové období (2. část)6. 9. 2010 - 10. 9. 2010 2. státní zkouška (závěrečná bc. a mg. + obhajoby výkonů a DP) – řádný termín13. 9. 2010 - 17. 9. 2010 1. státní zkouška (DSD a DČD) – řádný termín13. 9. 2010 - 24. 9. 2010 řádný termín zápisu do 2. - 5. ročníků24. 9. 2010 promoceKONZULTACE – kombinované studium taneční pedagogiky:II. ročník - pondělí IV. ročník - středaTermíny zasedání Umělecké rady Divadelní fakulty JAMU:pátky 26. února 2010 a 4. června 2010 (vždy v 10. 30 hod.) - učebna č. 106;Porady pedagogů fakulty:ve středy 20. ledna 2010 a 16. června 2010 (vždy ve 13. 30 hod.) - učebna č. 104;Státní svátky a dny pracovního volna:pátek pondělí pondělí úterý úterýrok 2010: 1. 1. 5. 4. 5. 7. 6. 7. 28. 9.- 7 -


A D R E S Á ŘREKTORÁT JAMUBeethovenova 2, 662 15 Brnoústředna: 542 591 100; 542 591 111, fax 542 591 140Přímý tel.542 59x xxxRektor prof. PhDr. Václav CEJPEK 1101Prorektořiprof. PhDr. Leoš Faltus(zahraniční styky, věda a výzkum)prof. PhDr. Miroslav Plešák11141128(studijní, pedagogická a umělecká činnost)Kvestorka JUDr. Lenka Valová 1115Sekretariát rektora Magdalena Spílková 1101Sekretariát kvestorky Dana Moláková 1102Úsek prorektora pro studijní Jana Hálová 1110a pedagogickou činnostÚsek prorektora pro zahraniční Marie Káňová 1126styky, vědu a výzkumEkonomický úsekIng. Yvona Hanáková – vedoucíJindřiška Heřmannová, finanční účetníJana Konstandinovská, daňová účetníJindřiška Doubravová, všeobecná účetníEva Novotná, všeobecná účetníMilada Káňová, mzdová účetníHana Spurná, pokladna1116110811321109112511061107Technické odděleníÚsek personálníÚsek práce a mezdIng. Josef Vinkler – vedoucíIng. Eva Mayerová, investiceAlena Cesarová, správa majetkuJiří Lázenský, doprava, CO, PO, bezp. techn.Jiří MrázekPhDr. Eva NěmcováMiluška Šnyrchová, PaM1113110311241121113311231119Úsek organizačně právní Mgr. Martin Prokeš 1105Odd.výpočetních ainformačních služebSprávce počítačové sítěSprávce počítačové sítě Astorka,studovnaSIS, studovnaSprávce web JAMUIng. Jan Búřil – vedoucíMgr. Helena ZemanováLibor SpáčilIng. Vladimír HolýJiří SpáčilMichal ValaMarek Kokeš11221118112011302300220222022207Projektový manažerMgA. Hana Krejčí, Ph.D.MgA. Lucie Abou11271134Oddělení interního auditu Ing. Marta Černá 1129- 8 -


INFORMAČNÍ, VÝUKOVÉ A UBYTOVACÍ CENTRUMASTORKANovobranská 3, 602 00 BrnoIVU centrum A S T O R K A 542 59xxxxVrátnice 21002109Spojovatelka 2111Astorka-fax 542 592 106Astorka hotel-fax 542 592 260Ředitel Ing. Jaroslav GERŠL 2300Provozně správní úsek Arna Motyčková – vedoucí 2350Provozní kolejí Tamara Novotná 2360Podatelna Jaroslava Jurčičková 2111Údržba Jan Brzobohatý, Pavel Novotný 2110Recepce hotel (červenec – září) 2370KNIHOVNA JAMUMgr. Libuše ČÍŽKOVÁ – vedoucíMgr. Romana KasperkevičováMgA. Michal KovalčukAlexandra LukášováLudmila PernicováJarmila PolickáBožena KalouskováBc. Josef BlažekVýdejSklad2200220522082201211422112211221522042114Ediční středisko PhDr. Zdeňka Stejskalová – vedoucí 2203Václav Kovář, tiskař 2206Divadelní fakulta Kabinet pedagoga 2104Hudební fakulta cvičebna I 2113Hudební fakulta cvičebna II 2112Hudební fakulta cvičebna III 2115Restaurace Astorka 2103Klub Astorka 2720- 9 -


DIVADELNÍ FAKULTA JAMUMozartova 1, 662 15 Brnovrátnice: 542 59 1300, 542 59 1354; web: http://difa.jamu.czDěkan doc. MgA. Zbyněk SRBA, Ph.D. tel. 542 59 1301, fax 542 59 1352e-mail: dekan.difa@jamu.cze-mail: srba@jamu.czProděkani prof. PhDr. Josef Kovalčukvěda, výzkum a zahr. koncepcetel. 542 59 1327, fax 542 59 1352e-mail: kovalcuk@jamu.czdoc. PhDr. Silva Mackovástudijní záležitostitel. 542 59 1346, fax 542 59 1352e-mail: mackova@jamu.czMgA. Blanka Chládkovározvoj fakulty a zahr. vztahytel. 542 59 1334, fax 542 59 1352e-mail: chladkova@jamu.czTajemník MgA. Ondřej Vodička tel. 542 59 1302, fax 542 59 1351e-mail: vodicka@jamu.czManažerkaděkanátuVěra Kadlecová tel. 542 59 1301, fax 542 59 1352e-mail: difa@jamu.czvkadlecova@jamu.czSekretářka atel. akabinetůZdenka Hniličková tel. 542 59 1304, fax 542 59 1352e-mail: hniličková@jamu.czStudijní oddělení Ing. Ivana Oulehlová tel. 542 59 1303, fax 542 59 1352e-mail: oulehlova@jamu.czEkonomickoprovozní odd.Helena Korábová tel. 542 59 1306, fax 542 59 1352e-mail: korabova@jamu.czSpráva majetku Eva Hovancová tel. 542 59 1314, fax 542 59 1352e-mail: hovancova@jamu.czVnější vztahy BcA. Jitka Honsová tel. 542 59 1305, fax 542 59 1350e-mail: honsova@jamu.czManažer vnitřníchprojektůJiří Matoušek tel. 542 59 1334, fax 542 59 1352e-mail: matousek@jamu.czZahraničníodděleníMgr. Petra Kaderková tel. 542 59 1307, fax 542 59 1350e-mail: office.difa@jamu.czPodpora AV a IT Ing. Josef BartoňIng. Igor Knězektel. 542 59 1319, fax 542 59 1352e-mail: barton@jamu.cztel. 542 59 1319, fax 542 59 1352e-mail: knezek@jamu.czSpráva budov Bc. Ladislav Šulák – vedoucí 542 59 1308e-mail: sulak@jamu.czPavel Klouda – údržba 542 59 1309Martin Burian – údržba 549 59 1309Vrátnice tel. 542 59 1300studio MARTABayerova 5602 00 BrnoDetašovanápracovištědoc. Mgr. Jan Kolegar – vedoucíe-mail: vrátnice.difa@jamu.cztel. 542 59 1512, fax 541 21 3842e-mail: kolegar@jamu.cztel. 542 59 1511e-mail: tesackova@jamu.czMgA. Lenka Tesáčková –tajemniceateliér muzikálového herectvíNovobranská 3, 602 00 Brno 542 59 2104ateliér taneční pedagogikyNejedlého 3, 638 00 Brno-Lesná 548 52 9081ateliér scénografieBayerova 5, 602 00 Brno 542 59 1513- 10 -


UMĚLECKÁ RADADivadelní fakulty JAMUprof. PhDr. Václav CEJPEKprof. Mgr. František DERFLERMgr. Pavel DRÁBEK, Ph.D. (externí, FF MU Brno)prof. Alois HAJDAdoc. Mgr. Jan HANČIL (externí, DAMU Praha)prof. Mgr. Miloslav KLÍMA (externí, DAMU Praha)prof. PhDr. Josef KOVALČUKdoc. Juraj LETENAY (externí, VŠMU Bratislava)doc. PhDr. Silva MACKOVÁprof. Mgr. Zoja MIKOTOVÁMgr. Vladimír MORÁVEK (externí, CED Brno)Mgr. Stanislav MOŠA (externí, MDB)prof. Petr OSLZLÝprof. PhDr. Petr OSOLSOBĚ, Ph.D.prof. PhDr. Miroslav PLEŠÁKprof. Mgr. Martin PORUBJAK (externí, VŠMU Bratislava)prof. PhDr. Antonín PŘIDALdoc. MgA. Zbyněk SRBA, Ph.D.prof. Pavel ŠVANDAprof. Lubomír VAJDIČKA (externí, VŠMU Bratislava)doc. PhDr. Jiří VORÁČ, Ph.D. (externí, FF MU Brno)prof. Mgr. Ján ZAVARSKÝAKADEMICKÝ SENÁTDivadelní fakulty JAMUdoc. Mgr. Jan KOLEGAR – předsedaMgr. Sylva TALPOVÁ – místopředsedkyněprof. MgA. Nika BRETTSCHNEIDEROVÁMgr. Karel HEGNERMgr. Hana CHARVÁTOVÁMgA. Lukáš RIEGER, Ph.D.Zdeňka KUJOVÁMagdaléna LIŠKOVÁOndřej NOVOTNÝDISCIPLINÁRNÍ KOMISEDivadelní fakulty JAMU(pro období od 1. května 2009 do 30. dubna 2011)prof. PhDr. Miroslav PLEŠÁK – pedagog ateliéru Režie a dramaturgie (předseda)MgA. Blanka CHLÁDKOVÁ – pedagog ateliéru Divadelní manažerstvíMgr. Sylva TALPOVÁ – pedagog ateliéru Muzikálové herectvíKateřina HORÁČKOVÁ – studentka bakalářského stupně oboru Dramatická výchovaMiloš MAXA – student doktorského stupně oboru Divadlo a výchovaPetr PAVLAS – student magisterského stupně oboru Činoherního herectví- 11 -


PEDAGOGICKÁ PRACOVIŠTĚVýuka jednotlivých oborů studijních programů Dramatická umění a Taneční umění je zajišťovánav ateliérech, jež jsou vždy vedeny výraznou osobností daného oboru. Struktura ateliérů v jednotlivých oborech jerozdílná: pro některé obory je pouze jeden ateliér, který se dále člení na ročníky (divadelní manažerství a jevištnítechnologie, scénografie, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, výchovná dramatika pro Neslyšící,dramatická výchova, taneční pedagogika), pro některé obory je více samostatných ateliérů (činoherní herectví,muzikálové herectví, divadelní dramaturgie, činoherní režie), které zajišťují výuku průběžně během celého studiasamostatně. Rozdílnost takového organizačního členění je dána specifickou potřebou jednotlivých oborů ikonkrétní situací.Ateliér činoherního herectvívedoucí: doc. Mgr. Aleš BERGMAN, Ph.D.pedagog: doc. Mgr. Jana HlaváčkováAteliér se snaží vytvářet podmínky pro studium herectví jako oboru v celé jeho šíři. S vědomím existencerůzných přístupů, postupů a technik v herecké tvorbě klade základní důraz na herectví, které je chápáno jakoumění přesáhnout sama sebe přetělesněním a přeosobněním. Psychosomatická cvičení, etudy, jevištní projekty vprvním ročníku vedou posluchače k hledání a objevování nejen sebe, ale v napětí mezi autenticitou vnitřníhoprocesu a hravostí vnějších podmínek jsou vytvářeny předpoklady k tvůrčímu přesahu sama sebe. Celá hereckávýchova a první pokusy tvořivosti se vřazují do souvislosti s budoucí vědomou tvorbou herce. Druhý ročník jezaměřen na seznamování, ozřejmování a ovládnutí základních principů vědomé herecké tvorby, jejímižinspirativními zdroji jsou témata světové i české literatury, ale i vlastní tvorba posluchačů. Práce herce při tvorbějevištní postavy je chápána jako tvůrčí proces, ve kterém herec přesahuje sebe dramatickou postavou a jevištnípostavu pak přesahuje sebou v procesu vespolného jednání.Ateliér činoherního herectvívedoucí: Oxana SMILKOVÁ, CSc.pedagog : Iva ValešováAteliér vychází z myšlenky, že pro dosažení pravdivosti role je nutné pomoci studentovi pochopit pravdu o soběsamém. Uvědomit si své já ve hře, při cvičeních pro rozvoj fantazie a při improvizacích v etudách. Naučit seukládat do emoční paměti své životní reakce a vyvolávat je k životu, když to role vyžaduje.V prvních ročnících je podstatné pomoci posluchačům porozumět, že při hereckém jednání musí zapojit celétělo, celý psychofyzický mechanismus. Proto je nedostačující dát jim při cvičení cíl, ale je nutné, aby tento cílpřesahoval rámec bezprostředního syžetu cvičení. Student musí pochopit, že partner na jevišti je nutnost. I kdyžje na jevišti sám, stejně vede dialog. Na základě tohoto objevu K. S. Stanislavského jsou rozpracovány působivésystémy hereckého tréninku od M. Čechova po P. Brooka a J. Grotowského, které rozvíjejí základní prvkymoderní herecké techniky, z nichž první je cílevědomá, soustředěná pozornost, která je nasměrovaná na partnera,na objekt.Od druhého ročníku se předpokládá práce s textem. Studenti sami zkouší prvky různých existujících metodhereckého tréninku s pedagogem, a hledají také vlastní metody. Třetí a čtvrtý ročník je zaměřen hlavně naspolupráci s pedagogy a režiséry při tvorbě studentských představení. Důraz je kladen především na týmovoupráci.Ateliér činoherního herectvívedoucí: Mgr. Eva J E L Í N K O V Ápedagogové MgA. Roman Groszmannhlavního oboru MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.V našem ateliéru je herectví vnímáno jako profese vyžadující jak technickou připravenost, tak i tvůrčízodpovědnost. Základ studia spočívá ve zkoumání a rozvíjení individuálního jevištního potenciálu studenta ajeho využití především při tvorbě postavy. V prvním semestru se studenti v hereckých improvizacích zaměřují naosvojování autentické jevištní existence v podmínkách organického mlčení. Ve druhém směřují k tvorbědramatického jednání (okolnosti, motivace, přizpůsobení) v rámci etud s improvizovaným textem. Třetí semestrzkoumá různé přístupy ke kompozici obrazu postavy a čtvrtý závislost způsobu její tvorby na inscenačním stylu.V dalších semestrech spolupracují s pedagogy herectví a studenty režie na přípravě představení, ve kterých sepostupně zvyšuje rozsah a náročnost jednotlivých úkolů. Záměrem ateliéru je rovněž umožnit těsnou spoluprácijak s pedagogy ostatních hereckých ateliérů, tak i jiných divadelních škol.- 12 -


Ateliér činoherního herectvívedoucí: prof. MgA. Nika B R E T T S C H N E I D E R O V Ápedagog: prof. Mgr. František DerflerMgr. Igor DostálekI. ročník je věnován především různým improvizačním cvičením, jejichž cílem je uvolnění toku fantazie,rozvíjení partnerského a situačního cítění a způsobu používání hereckých výrazových prostředků. Další fáze bylavěnována herecké fixaci a opakovatelnosti improvizovaných scén, od spontánnosti se přechází k přesnějšístruktuře a scénickému tvaru. Ve II. ročníku se zaměříme na práci s literárními předlohami. Středem pozornostise stane maximální konkrétnost jednání a odvážnost hereckého výrazu. Zatímco v I. ročníku se studenti snažív zadaných okolnostech přesáhnout své úzké privátní Já, ve II. ročníku se pokusíme dotknout tajemství herecképroměny.III. a IV. ročník je zaměřen na další rozvoj herecké kreativity a techniky. Herecká technika se musí studentůmstát druhou přirozeností, nesmí imaginaci překážet, ale naopak ji musí vizualizovat do intenzivního výrazu.V tomto období by se studenti měli učit umění transponovat sebe sama (svou jedinečnou osobnost) a poznávattajemství herecké proměny. Ve IV. ročníku vytvoří ateliér 5 inscenací ve studiu Marta. Kromě hereckýchprojektů (III. ročník) se budou v ateliéru dále prohlubovat disciplíny, které vedou ke zvládnutí vnitřní a vnějšíherecké techniky – pohybová a herecká tvorba, rozvoj mluvního výrazu, zpěv, základy pohybového divadlaapod.Ateliér muzikálového herectvívedoucí: Mgr. Sylva TALPOVÁPetr SvozílekVýuka v ateliéru je koncipována tak, aby vedla studenty přes proces sebedisciplíny, která jim umožníodstraňovat překážky bránící přirozené expresivitě, k herecké interpretaci zpěvu a tance s důrazem na vědomévytváření dramatické postavy v rámci muzikálového díla. Herecká tvorba vychází z hledání a objevování vlastníidentity a spolu s rozvojem fantazie a osvojováním si různých hereckých technik přechází v hereckou tvorbuvědomou. Studenti mají možnost získat maximum teoretických a praktických vědomostí a znalostí tak, abymožnost jejich uplatnění byla v praxi co nejširší.Ateliér muzikálového herectvívedoucí: Ladislav KOLÁŘpedagog: Miroslava KolářováAkademický rok 2009/2010 bude pro studenty rokem pravdy. Ateliér chystá 3 projekty pro divadelní studioMarta: muzikál autorů Bohuslava Ondráčka a Jana Schneidera „Gentlemani“, dále představení „Udav sekatedrálou“ a posledním titulem bude „Muzikálový koncert“. Při těchto pracích by posluchači měli zúročit vše,co se naučili a co jim studium muzikálového herectví dalo.Ateliér muzikálového herectvívedoucí: doc. Jana JANĚ KOVÁpedagogové: PhDr. Pavlína Hoggard, Ph.D.OA Dagmar KlementováHVI - je předmět, který pod názvem herecko – vokální interpretace zahrnuje komplex cvičení směřujících kekoordinaci všech složek syntetického žánru, protínající se v jednom okamžiku, jako předpoklad k dalšímurozvoji a přitom vycházející z dispozic a možností talentu jednotlivce. Zahrnuje improvizaci pohybovou ivokální, dechová cvičení, asociační cvičení, práci s energií, imaginaci a představivost, prostorové cítění, rozvojfantazie, techniku mluveného projevu, práci s textem a to nejen dramatickým, kontaktní improvizaci, hudební avýtvarné cítění, analýzu lidského charakteru, uvědomění si lásky k profesi jako základního kódu. Pěstováníschopností filosofického pohledu při práci na postavách, při zachování možnosti jevištní improvizace a tématu,hledání identity a vlastních kořenů a kultur. Způsob práce se odvíjí od emotivní stránky člověka, základ jepředevším smyslový. Výuka vyžaduje maximální koncentraci a aktivitu studentů v hodinách. Konkrétní projektyvznikají během studia na základě tvůrčího vývoje posluchačů a schopnosti kolektivního cítění. Cílem jedosáhnout rovnováhy a lehkosti ve spojení hereckého, vokálního a pohybového projevu s následným uplatněnímabsolventů v divadelní praxi na maximální profesionální úrovni doma i v zahraničí.- 13 -


Ateliér klaunské scénické a filmové tvorbyvedoucí: Mgr. Pierre N A D A U Dpedagog: Pavel ZatloukalCílem ateliéru je předat mladým umělcům, kteří se věnují fyzickému divadlu a performanci, nástroje, směry,možné přístupy k práci, a prostřednictvím výměn, reflexí a naslouchání jim nabídnout rámec a prostředí projejich vlastní tvorbu a zkoumání. Výuka, dilny a umělecké projekty uskutečňované v rámci ateliéru či fakultyvyžadují od studentů vysoké pracovní nasazení a neustálý vývoj. Dílny, které probíhají v rámci tříletého studia,umožňují studentům-umělcům setkávat se a pracovat s uznávanými umělci a nabývat tak více kompetencí azralosti pro svou vlastní tvorbu ve vztahu ke společnosti, historii umění a umění dramaturgie. Ve výuce se kladedůraz jednak na různé možnosti dramaturgie (literární, hudební, choreografický, vizuální přístup k dramaturgii),které jsou základem a tvoří sílu a bohatost fyzického divadla, dále na vztahy mezi scénickým a filmovýmjazykem a v neposlední řadě také na různorodost prostoru (ulice, plenér) a sociálního kontextu pro hry ainscenace. Kromě toho je kladen důraz na fyzickou performanci a precizní znalost lidského těla jako nástroje propráci a zprostředkovávání emocí a imaginárních světů. První rok studií ateliéru provede studenty od novéhocirkusu a jeho poetiky, přes mim a práci s maskou až k butó. Soustředí se na vztah k tělu, jeho trénink a práci srůznými možnostmi představivosti, světů a jazyků, které tělo nabízí. Druhý ročník přináší studijní program,jehož cílem je předat studentům nástroje k nacházení vlastního zkoumání a rukopisu. Program nabízí různé typyexprese a improvizace v divadelní, fyzické a taneční tvorbě (např. Judson church, který přinesl post-moderníproudy do scénického umění) a také seznámení s historickými typy komediální improvizace jako klaun a“commedia dell' arte”, až do vysoce kodifikovaných forem typu japonského divadla. V rámci druhého ročníkuabsolvují studenti v únoru tvořivý maraton (společná tvorba, tři představení během tří týdnů) a ke konci ročníkutvorbu pod vedením významného umělce. Dílo, které tak vznikne, je uvedeno jak na studentských tak naprofesionálních divadelních scénách. V rámci druhého ročníku mají studenti také možnost specializovat svouuměleckou tvorbu směrem k scénickému nebo filmovému vyjádření. Třetí ročník se zaměřuje na zkoumání,příběhy a dobrodružství, které umožňují různá prostředí: městské, přírodní a prostředí těla. Studenti jsou kromětoho uvedeni do problematiky intervencí ve specializovaných prostředích. Závěrečný ročník bakalářského studiaje zaměřen na realizaci vlastního výzkumu a na kreaci, pro níž si studenti sami vyberou rámec aspolupracovníky. Po absolvování tříletého studia jsou studenti schopni učit jak fyzické divadlo, tak i pohyb azačleňovat se do skupin, které působí ve specializovaných prostředích (osoby s postižením, marginalizovanéskupiny, …). Získané vzdělání umožní absoloventům pracovat v profesionálních skupinách v České republice av zahraničí (divadlo, fyzické divadlo a taneční divadlo) a díky nezbytným znalostem, dovednostem aprofesionálním kontaktům nabytým během studií rovněž rozvíjet vlastní tvůrčí dráhu.Ateliér režie a dramaturgievedoucí: prof. PhDr. Josef KOVALČ UKpedagog: prof. MgA. Arnošt Goldflamprof. Alois HajdaMgA. Marek Horoščák, Ph.D.Specifikou ateliéru je těsné propojení výuky dramaturgie, režie a tvůrčího psaní, spojené s důrazem na rozvíjenípředpokladů pro práci s hercem. Pedagogové nechtějí vést studenty k předem danému názoru na divadlo či kjedné konkrétní poetice, ale naopak se snaží objevovat jejich vlastní osobitost a dávat podněty k jejímu rozvíjení.Výuka v I. a II. ročníku je zaměřena na získání širokého odborného rozhledu v oblasti teorie a dějin divadla, aletaké literatury, filmu, filozofie, výtvarného umění a hudby. Studenti procházejí také praktickou hereckouvýchovou a poznávají metody herecké práce. Samozřejmou součástí seminářů je konzultace odborných ipůvodních autorských prací, případně adaptací.V divadelních předmětech je rovnoměrně kladen důraz na problematiku dramatického textu, jeho analýzy ainterpretace – a vedle toho na oblast divadelnosti, kde se pracuje s pojmy jako je dramatická a jevištní situace,vnitřní a vnější jednání, vizualizace, ozvláštnění, stylizace atd. Často používanými metodami poznávání bývajísrovnávací analýzy různých přístupů k adaptaci dramatických i nedramatických textů, stejně jako záznamůdivadelních inscenací.Již od 2. ročníku dostávají posluchači zadání na vytváření menších projektů (od práce na dialogu a jevištnísituaci přes jevištní ztvárnění prozaického textu až k průřezu dramatickým textem). Od 3. ročníku se podílejí nasamostatné práci s posluchači hereckých ateliérů a procházejí také stážemi a asistencemi v divadlech. Svéstudium potom završují samostatnými pracemi realizovanými ve školním divadelním studiu MARTA.- 14 -


Ateliér režie a dramaturgievedoucí: prof. Petr OSLZLÝpedagog: doc. MgA. Ivo KrobotProgramování ateliéru je vedeno snahou pomoci formovat studenty ve všestranné, pro praxi vybavené osobnosti, schopnéuplatnit se nejen v různých typech divadel, ale i v širší oblasti umělecké tvorby (při tvorbě projektů na pomezí divadla,hudby, výtvarného umění, uličního divadla, happeningů, performancí atd.).V první části jde vedle intenzivního studia historie a teorie divadla také o studium dotýkající se filozofie, výtvarného umění,hudby, jazyků atd. To vše směřuje k nabytí teoretické schopnosti a k získání vědomostního vybavení potřebného pro analýzudramatického a literárního textu s ohledem na jeho další praktickou realizaci či divadelní přepis. Studenti by si postupně měliosvojovat schopnost podrobně a zřetelně hru či jiný literární text současným způsobem scénicky interpretovat. V prvníchdvou letech absolvují rovněž hereckou výchovu, která je pro ně východiskem k jejich vlastní režijní a dramaturgické práci shercem při vytváření nejprve drobných projektů s posluchači herectví (dialogy, event. části hry) směřujícím postupnýmzvyšováním náročnosti k tvorbě samostatných menších i větších inscenací. Na bakalářské úrovni je vše podřizovánopoznávání metody práce s hercem, v magisterském stupni je vedle toho kladen hlavní důraz na schopnost konceptuálníinscenační tvorby a samostatnou práci studenta při vytváření stylově kontrastních inscenací a kreací autorského typu.Současné divadlo je postaveno na týmové spolupráci, v tomto smyslu je v ateliéru propojena výuka dramaturgie a režie (v 1.a 2. roku jsou oba obory odlišovány jen při praktických projektech). Pracovní týmy vytvářejí od počátku společně studentirežie a dramaturgie, na náročnějších projektech spolupracují i se studenty scénografie a divadelního manažerství. Postupně byměli být vedeni také ke spolupráci s mladými hudebními skladateli a hudebními interprety a s mladými tvůrci dalšíchuměleckých oborů, aby výsledky jejich práce měly charakter generační výpovědi o dnešním světě.Ateliér režie a dramaturgievedoucí: prof. PhDr. Václav CEJPEKpedagogové: prof. PhDr. Miroslav Plešákdoc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.Divadlo je fenomén, který se zcela specifickými prostředky pokouší stále znovu a znovu vytvářet obraz světa.Přispívá tak velmi osobitě k jeho poznatelnosti. Základní koncepce výuky v ateliéru vychází z takto chápanéhopojmu „divadlo“, a proto je hlavní osou studia hledání spojitostí, což je jeden z bytostných principů tvorby. Málibýt divadelní myšlení produktivní, musí dokázat hledat souvislosti, spojovat jednotlivosti ve větší celky,vytvářet řetězy nápadů i souvislé linie fakt, vytvářet polemické situace (střety kontrastů) a zhodnocovat je. Natomto základním principu je budována struktura jednotlivých přednášek a seminářů i struktura celého studijníhoprogramu – třídění, spojování, řetězení. Režie a dramaturgie jsou chápány jako způsob přemýšlení o světě;zároveň je to hledání možností, jak takové přemýšlení vtělit do tvůrčího divadelního činu.Studijní program směřuje k rozvíjení kreativity a tvůrčí osobitosti posluchače. Důraz je kladen na kontextpříbuzných disciplín, které vytvoření dramaturgicko-režijní koncepce divadelního projektu bezprostředněovlivňují (literatura, hudba, výtvarné umění, film, apod.). Za velmi důležitou je pak považována práce s hercemjako nejdůležitější prostředek režisérova způsobu jevištního vyjadřování, hledání herecké pravdy, autenticity abohatě strukturované postavy.Program bakalářského studia je zaměřen více analyticky a více faktograficky, tedy tak, aby student získalpotřebnou vědomostní bázi v oblasti historie a teorie divadla a dramatických umění. Zároveň je ovšem paralelněrozvíjena také tvůrčí složka talentu (představivost a fantazie). V navazujícím magisterském studiu je završenopoznávání struktury dramatického textu. Teorie divadla je prezentována formou případových přednášekk jednotlivým problémovým okruhům moderního divadla; vedle toho se sleduje vztah dramatického textu adivadelní inscenace. Studium je samostatnější, orientované již více k projektům a seminárním pracím. Studentimají možnost ve značné míře dotvářet v duchu kreditního systému studia svůj studijní program také podle svýchspecifických zájmů.Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristikyvedoucí: prof. PhDr. Antonín P Ř IDALpedagogové: doc. PhDr. Alena Blažejovskádoc. Mgr. Jan GogolaMgA. Marek Hlavica, Ph.D.MgA. Hana Slavíková, Ph.D.prof. Pavel ŠvandaKoncepce oboru vychází z předpokladu, že profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžadujejak specializovanou průpravu, tak širší erudici v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestréškále uměleckých a publicistických žánrů. Cílem výuky je výchova dramaturgů a scénáristů, kteří jsou technicky- 15 -


zruční a zároveň přemýšliví a umělecky tvořiví. Studijní program proto kromě přednášek o tvorběrozhlasových a televizních žánrů (včetně praktických cvičení s audiovizuální technikou) zahrnuje výukuzaměřenou na společenský kontext masových médií a kultury vůbec, na typologii filmu a jeho dějiny, nauměleckou kritiku a na vybrané kapitoly z poetiky a literární historie. V seminářích autorské tvorby (creativewriting) a při výuce o mediálních žánrech jsou studenti soustavně vedeni k samostatným pokusům opublicistické, prozaické a dramatické útvary. Zvláštní pozornost se věnuje rozhlasovým a televizním adaptacímliterárních děl. Studium v rámci Divadelní fakulty posluchačům kontakt s řadou jiných oborů dramatickýchumění, s jejich akcemi a projekty, a také s pracovníky veřejnoprávních médií.Ateliér Divadlo a výchovavedoucí: doc. PhDr. Silva MACKOVÁpedagogové: MgA. Eva Brhelová, Ph.D.PhDr. Jan Roubal, Ph.D.Mgr. Simona HlínováMgr. Jarmila HrabalováMgA. Eva KadlecováMgr. Magdalena LípováMgA. Radka MackováMgr. Veronika RodriguezováAteliér Divadlo a výchova vznikl v roce 1992 jako ateliér dramatické výchovy. Zaměření na výuku předmětudramatická výchova se postupně rozšiřovalo na oblast neprofesionálního divadla (divadla hraného dětmi,mládeží i dospělými amatéry) a na nejrůznější formy výchovy k divadlu a divadlem (divadlo fórum, projekty kinscenacím, divadlo ve výchově). Již při akreditaci nové struktury studia (třístupňové studium rozdělené nabakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia) byl magisterský a doktorský obor akreditován jako oborDivadlo a výchova. Od akademického roku 2007/2008 jsme se rozhodli používat i pro ateliér název Divadlo avýchova. Lépe vystihuje zaměření studia i oblast profesního uplatnění absolventů. Ve všech materiálech se tedyvyskytují dva názvy ateliéru - do roku 2007 ateliér dramatické výchovy, od roku 2007 souběžně ještě oba názvy(ateliér dramatické výchovy a ateliér Divadlo a výchova) s tím, že postupně přecházíme na zavedení názvuDivadlo a výchova.V ateliéru Divadlo a výchova se uskutečňují tři stupně studia koncipovaného jako studium uměleckopedagogické.• V bakalářském studiu oboru Dramatická výchova je výuka zaměřena na praktické dovednosti (hlasové,pohybové, herní, herecké, režijně dramaturgické, sociálně komunikační), na metodiku práce s dětmi a mládeží ana získávání základních teoretických znalostí z oblasti dramatického umění. Studenti vykonají státní zkoušky zpředmětů pedagogika, psychologie a didaktika dramatické výchovy, které je opravňují k vykonávání učitelsképrofese a státní zkoušky z dějin českého a světového divadla a z teorie divadla. Studium zakončí kromě státníchzkoušek obhajobou bakalářské diplomové práce a bakalářského diplomového projektu.• Dvouleté magisterské navazující studium oboru Divadlo a výchova je zaměřeno především na získávání dalšíchteoretických znalostí z oblasti dramatického umění a na vlastní autorskou režijně dramaturgickou tvorbu apedagogickou práci s neprofesionální skupinou (skupiny dětí, mládeže, amatérské soubory dospělých, skupiny sespecifickými potřebami apod.).• V tříletém doktorském studijním programu Dramatická umění oboru Divadlo a výchova je studijní plánzaměřen na rozšíření teoretických znalostí, na vlastní výzkum studentů vztahující se k tématu zpracovávanédisertační práce, na jejich vlastní tvůrčí a pedagogickou činnost.• Ateliér již šest let uskutečňuje dlouhodobé kurzy celoživotního vzdělávání a od akademického roku 2007 –2008 zahájil bakalářské studium oboru Dramatická výchova v kombinované formě.Ateliér Divadlo a výchova usiluje o vstup předmětů dramatická výchova a dramatický obor na základní školy agymnázia. Praxe studentů je zaměřena na podporu škol, na kterých se dramatická výchova již vyučuje, nebo seteprve zavádí. Praxe je pojímána současně jako výzkum, jehož výsledky mohou přinést nové zkušenosti protvorbu školních vzdělávacích programů pro tyto vyučovací předměty.Oblastí, na kterou se ateliér zaměřuje nejvíce, je oblast neprofesionálního divadla. Nejde jen o inscenační tvorbus divadelními skupinami a soubory dětí, mládeže i dospělých, ale také o různé typy divadelních projektů(projekty k profesionálním inscenacím, divadlo fórum, divadlo ve výchově, participační divadlo, atd.).V budoucnu se ateliér bude věnovat dalšímu výzkumu v oblasti zařazení předmětu dramatická výchova do škol(obsah předmětu zaměřený na dramatické umění, tvorba školních vzdělávacích programů, problematikazačátečnických skupin v různém věku, otázka klasifikace v předmětu apod.), a to včetně mapování toho, jak jedramatická výchova pojímána a zařazována do škol v zemích EU, a výzkumu v oblasti neprofesionálníhodivadla.- 16 -


Z historie ateliéru Divadlo a výchova• Ateliér dramatické výchovy (dnes ateliér Divadlo a výchova) Divadelní fakulty JAMU byl založen v roce 1992.• První studenti nastoupili do ateliéru v akademickém roce 1992 – 1993. První dva ročníky probíhaly ještě jakočtyřleté nenavazující magisterské studium.• Od roku 1995 bylo studium rozšířeno na pětileté magisterské nenavazující.• Od akademického roku 2004 – 2005 probíhá studium jako tříleté bakalářské (obor Dramatická výchova) advouleté magisterské navazující (obor Divadlo a výchova). Na bakalářský a magisterský stupeň navazuje tříletédoktorské studium oboru Divadlo a výchova ve studijním programu Dramatická umění.• V akademickém roce 2007- 2008 bylo dále studium v ateliéru Divadlo a výchova rozšířeno o bakalářskéstudium oboru Dramatická výchova v kombinované formě studia.Ateliér výchovné dramatiky Neslyšícíchvedoucí: prof. Mgr. Zoja MIKOTOVÁpedagogové: PhDr. Veronika BroulíkováVáclav Gottwald – tlumočník do znakové řečiBcA. Radka KulichováVýchovná dramatika Neslyšících je tříleté bakalářské studium. Během těchto tří let je studentům věnována péčepředevším v oblasti rozšíření jejich pohybové zdatnosti a znalosti – k tomu přispívají předměty jako základnípohybová průprava, akrobacie, moderní a klasický tanec, step, žonglování, práce s náčiním.Důležitou složkou studia je předmět „pohybové divadlo“. Zde se studenti zabývají pantomimou, snaží seproniknout do tajů divadla, které využívá prvků tzv.totální komunikace. Je kladen důraz na pohybovou avýtvarnou kreativitu posluchače (+ výtvarné techniky, práce s maskou a loutkou atd.). Výsledky jsouuplatňovány především v pedagogické praxi při konkrétní práci s dětmi a také v divadelní praxi formoupředstavení pro veřejnost.Na pomezí praxe a teorie se pohybuje psychologie sebepoznání, relaxační techniky a logopedie. Ke studiu patří izdokonalování znakového jazyka, studium cizích jazyků a práce na počítači, fotografování a práce s videem.Teoretické přednášky jsou z oblasti historie umění a divadla, především však se zaměřením pedagogickým(zdravověda, základy školní hygieny, speciální pedagogika, surdopedie, pedagogická a vývojová psychologie).Teoretické i praktické předměty jsou přednášeny orálně se simultánním překladem do znakové řeči. Studentimají k dispozici i písemný záznam teoretických přednášek. Tlumočník do znakové řeči je přítomen i na všechakcích, které škola pořádá.Ateliér scénografievedoucí: prof. Mgr. Ján ZAVARSKÝpedagogové: MgA. Kateřina BláhováMgr. Marie Jiráskovádoc. Mgr. Jana PrekováMgr. Jan ŠtěpánekAteliér je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření propojující tvorbu v prostoru, času a situaci. Je tedyřízenou cestou koncepčního myšlení a tvorby sdružující současné výtvarné a technologické prostředky. Smyslemsyntézy je vizuální vyjádření tematicky vázaných literárně dramatických i volných myšlenkových obsahů.Struktura výuky zahrnuje postupy směřující ke:- získání všeobecných znalostí v oblasti hmotné kultury a divadla jako profilujícího předmětu- analýze a interpretaci tématu (metodou asociačních řad)- zvládnutí výtvarných prostředků (grafika, malba, kresba, modelování, foto, video)- získání nutných technolog. základů (jevištní, kostýmní, výstavní a grafické technologie).Syntézou těchto postupů je profilující ateliér se zaměřením na scénografii divadelní a televizní, kostýmní tvorbu,performance, instalaci, grafiku, výstavnictví s komerčním a kulturním zaměřením včetně reklamy.Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologievedoucí: doc. Mgr. Jan KOLEGARpedagogové: MgA. Lucie Aboudoc. Ing. Ivan Hálek, CSc.MgA. Blanka ChládkováMgA. Hana Krejčí, Ph.D.- 17 -


MgA. Jan PetrBcA. Jan ŠkubalJUDr. Lenka ValováAteliér divadelního manažerství připravuje formou bakalářského a magisterského studia tři typyspecializovaných divadelních manažerů.Bakalářské studium divadelního manažerství připravuje divadelní manažery na střední řídící funkce v divadlech,schopné samostatné práce ve vlastních agenturách s hlubokými znalostmi o vedení pracovních skupin apracovišť v divadle, s komplexním přehledem přes divadelní problematiku v celé škále, s dobrými jazykovýmiznalostmi, s vysokým stupněm právního vědomí, specializovanými na management uměleckých souborů amanagement marketingových oddělení v divadlech a uměleckých agenturách. V průběhu studia se studentisetkávají se zahraničními odborníky na divadelní management a marketing, vykonávají stáž v kulturní organizacijako bakalářský výkon. Organizace je vybrána podle zaměření jejich bakalářské práce.Bakalářské studium jevištní technologie připravuje divadelní manažery, schopné řídit umělecko-technickápracoviště v oborech jevištní světlo (mistr osvětlovač), jevištní zvuk (mistr zvukař) a jevištní stavba (jevištnímistr), nebo řídit všechny tyto umělecko-technické složky divadla (vedoucí umělecko-technického provozu –stage manager) s komplexním přehledem přes divadelní problematiku v celé škále, s dobrými jazykovýmischopnostmi, specializované na divadelní umělecko-technické obory (světlo, zvuk, stavba) se schopností založita řídit agenturu, nabízející služby v uvedených umělecko-technických oborech. V průběhu studia se studentisetkávají s domácími i zahraničními odborníky, vykonávají praxi ve školním divadelním studiu a profesionálníchdivadlech, kde také realizují svůj bakalářský výkon.Magisterské studium divadelního manažerství připravuje divadelní manažery s přesahem do obecného kulturníhomanagementu (art management), s hlubokými znalostmi o profilování a vedení divadla, o postavení divadla vespolečnosti, o nadačních činnostech, o financování neziskových organizací u nás a ve světě, s dobrou orientací vzahraničním managementu při reflexi historie a tradice evropského divadla a tradic jeho managementu, svýbornými jazykovými znalostmi, umožňující jim suverénní schopnost komunikace a spolupráce sezahraničními partnery, s mimořádně vysokým stupněm právního vědomí a hlubokou znalostí divadelníproblematiky (divadelní teorie a technologie). V průběhu studia se studenti setkávají mj.také se zahraničnímiodborníky na divadelní, kulturní a obecný management v seminářích, vedených v anglickém jazyce. Nejlepšístudenti mají možnost účastnit se zahraničních stáží. Svoje organizační schopnosti si mohou studenti ověřitběhem studia na národní a mezinárodní úrovni při zajišťování společných projektů ve studiu Marta a namezinárodním festivalu divadelních škol Setkání.Studium má připravit divadelního manažera – partnera členům tvůrčího týmu (režisér, dramaturg a scénograf) –sebevědomého a produktivního člena tohoto rovnocenného tvůrčího týmu.Ateliér taneční pedagogikyvedoucí: doc. Mgr. Jarmila VONDROVÁpedagog: Mgr. Ivana Kloubkovádoc. Ludvík KotzianAteliér poskytuje vysokoškolské vzdělání v oboru pedagogiky tance. Rozsah učebních plánů umožňujevychovávat pedagogy pro základní umělecké školy (kteří by odborně vedli zájmovou činnost a bezchybněrozvíjeli taneční nadání dětí), taneční konzervatoře (jako hlavní instituce pečující o výchovu aktivních tanečníků)a vysoké školy, divadla, soubory. Po odborné stránce si absolvent osvojí rozsah teoretických vědomostí a plnýrozsah praktických dovedností v klasickém, moderním a lidovém tanci a taneční gymnastice. Osvojí si poznatkyz předmětů teoretického, historického a estetického charakteru. Studium taneční pedagogiky je koncipováno jakopětileté kombinované studium magisterské. Na přednáškách a seminářích se podílejí pedagogové a výkonníumělci s mnohaletou uměleckou a vyučovací praxí, kteří jsou schopni zajistit posluchačům takové vzdělání, abybyli všestranně vybaveni pro své povolání.- 18 -


Kabinety a laboratoře jsou pracoviště zajišťující výuku, resp. také výzkumv oblasti disciplín či souhrn disciplín potřebných pro moderní vysokoškolské studium.Kabinet pro výzkum divadla a dramatuvedoucí:prof. PhDr. Josef KOVALČ UKvědecký pracovník: MgA. David Drozd, Ph.D.PhDr. Jan Roubal, Ph.D.prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.PhDr. Jarmila Turbovádva vědeckovýzkumní pracovníci (grant GA ČR):Mgr. Zuzana GilarováThDr. Jan ZámečníkA. Činnost v oblasti pedagogikyProgramové a organizační zajišťování III. stupně – doktorského studia (organizace přednášek a seminářů).Programové a organizační zajišťování přednášek význačných odborníků prezentujících nové poznatky oboru.Programové a organizační zajišťování kolokvií k výzkumu teorie a dějin divadla. Programové a organizačnízajišťování Divadelního semináře, působícího v rámci studijního programu celoživotního vzdělávání.B. Aktivity v oblasti výzkumuVýzkumné téma a metodologické otázky.Teorie divadelní tvorby (stylové proměny současné režie).Historická problematika (duch a tvar současné dramatiky).Témata volená podle individuálního badatelského zájmu účastníků výzkumu.Pomoc při vypracovávání grantů týkajících se výzkumných úkolů teoretické povahy.Kabinet pohybové výchovyvedoucí: Mgr. Hana C H A R V Á T O V Ápedagogové: Mgr. Lenka TužilováIng. David StrnadKabinet pohybové výchovy zajišťuje výuku širokého spektra pohybových disciplin pro všechny ateliéry DIFAJAMU. Reaguje na aktuální požadavky jednotlivých vedoucích ateliérů a po dohodě s nimi vytváří podmínkypro rozvoj pohybových schopností a dovedností studentů. Některé speciální disciplíny související s pohybovýmidovednostmi jsou zajišťovány prostřednictvím externích pedagogů (např. šerm, step apod.)Kabinet hlasové a hudební výchovyvedoucí: Mgr. Karel HEGNERpedagogové: Mgr. Lenka CísařováMgr. Františka Horákováprof. Mgr. Jarmila KrátkáMgr. Jana MatyášováMgr. Jaroslava MichalíkováMgr. Stanislava PergolováMgr. Markéta UngrováKabinet zajišťuje výuku praktických i teoretických hudebních disciplín a jevištní mluvy pro všechny ostatníateliéry podle požadavků jejich vedoucích. Základní úvaha vychází z předpokladu, že právě absolventi těchtopraktických oborů by měli být vybaveni dovednostmi i vědomostmi z těchto oblastí:Technika mluveného projevu – má za cíl vybudovat zdravý a znělý hlas, odstranit případné dikční a hlasovénedostatky a vybavit posluchače odpovídajícími teoretickými vědomostmi z oblasti ortoepie. Výuka přechází vumělecký přednes a v interpretaci uměleckých textů.Výuka zpěvu – smyslem je vybavit posluchače pro náročnou praxi uměleckou, event. pedagogickou,odpovídajícími vědomostmi a hlasem, který bude technicky správně tvořen a ovládán, a proto vyhoví náročnostiherecké praxe.Výuka hry na klavír pro začátečníky i pokročilé.- 19 -


Kabinet cizích jazykůvedoucí : Mgr. Dobroslava ŠVRČ KOVÁpedagogové : OA Alexandra Noubelovádoc. Wolfgang SpitzbardtOA Alexander Duncan PackerKabinet zajišťuje výuku cizích jazyků ve všech studijních zaměřeních. V základu oboru vyučuje jazyk anglický(pro obory divadelní manažerství, jevištní technologie, dramatická výchova a výchovná dramatika pro Neslyšící)nebo německý (mohou si vybrat studenti oborů s hodinovou dotací) ostatní obory si mohou vybrat ifrancouzštinu, španělštinu a ruštinu. Všechny jazyky si mohou studenti vybrat v rámci osobní specializace nebodruhého světového jazyka. Výuka v jednotlivých studijních zaměřeních respektuje charakter oboru, důraz jekladen na odbornou terminologii, výuka je směrována k maximální komunikativnosti studentů v daném jazyce au špičkových studentů pak na schopnost překladatelské práce.Laboratoř práce s médiivedoucí:Mgr. Petr F R A N C Á Npedagogové:Mgr. Aleš ZábojOA Jiří VanýsekMgA. Tomáš GrunaMgr. Rodrigo MoralesMgA. Hana Slavíková, Ph.D.technik:Ing. Josef Bartoňpracovník pro VaV: Ing. Igor KnězekLaboratoř práce s médii zabezpečuje výuku a rozvoj schopností tvůrčího individua pro vědomě reflektované,strukturované, zodpovědné a aktivní užívání informačních, multimediálních a intermediálních technologií voborech a odvětvích jejichž výuku realizuje či podporuje Divadelní fakulta JAMU.Orientace činností laboratoře sleduje především:a) zakomponování těchto technologií do umělecké tvorby korespondující s orientací Divadelní fakultyJAMU a vytváří tak prostor pro hraniční mezioborové činnosti nezbytné pro kvalitní uměleckou tvorbu aodbornou reflexi;b) zabezpečuje koncepční rozvoj výuky a užívaných technologií v souladu s profilováním potřeb fakulty;c) sleduje zhodnocování odborného i uměleckého potenciálu s využitím moderních technologií směřující kvytváření kvalitních archivů, zpracování dat těchto archivů a zpětné využití duchovního potenciálu kodborné a umělecké tvorbě.- 20 -


STUDIJNÍ OBORY DIFADivadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vznikla současně se zřízením JAMU zákonem č.168/1947Sb., ze dne 12. září 1947. Po obnovení fakultního dělení školy, ke kterém došlo nařízením vlády ČSFR č. 282/1990 Sb., zedne 9. dubna 1990, rozšířila fakulta postupně studijní programy na stávajících 12 studijních oborů studijního programuDRAMATICKÁ UMĚNÍ a 1 studijní obor studijního programu TANEČNÍ UMĚNÍ. Na Divadelní fakultě JAMU v Brně jsoutak zavedeny tyto studijní programy a obory:„DRAMATICKÁ UMĚNÍ“Bakalářský studijní program v oborech (prezenční studium):- jevištní technologie 3 leté- klaunská scénická a filmová tvorba --//--Bakalářský studijní program s možností pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu v oborech(prezenční studium):- činoherní režie 3 leté- divadelní dramaturgie --//--- divadelní manažerství --//--- dramatická výchova --//-- (akreditováno i v kombinované formě)- rozhlasová a tel.dramaturgie a scenáristika --//--- scénografie --//--- výchovná dramatika pro Neslyšící --//-- (navazující stupeň je akreditován v komb. formě)(po absolvování je možno na základě úspěšného vykonání přijímací zkoušky pokračovat ve dvouletém magisterském studiutěchto oborů)Magisterský nenavazující studijní program v oborech (prezenční studium)- činoherní herectví 4 leté- muzikálové herectví --//--Magisterský navazující studijní program v oborech (prezenční studium)- audiovizuální tvorba a divadlo 2 letéDoktorský studijní program "DRAMATICKÁ UMĚNÍ" v oborech(interní a kombinované studium):- herecká tvorba 3 leté- divadlo a výchova --//--- divadelní manažerství --//--- režijní tvorba --//--- dramaturgie a autorská tvorba --//--- scénografie --//--„TANEČNÍ UMĚNÍ“Magisterský studijní program v oboru (kombinované studium)- taneční pedagogika 5 letéSTUDIJNÍ PLÁNYJEDNOTLIVÝCH OBORŮ A ROČNÍKŮObecné zásady vyplývající ze směrnice děkana:‣ každý posluchač si povinně zapisuje všechny předměty základu oboru;‣ předměty osobní specializace si student zapisuje podle svého uvážení, přičemž si může zvolit nejen předměty uvedené usvého ateliéru, ale i jiné předměty z nabídky Divadelní fakulty JAMU, Hudební fakulty JAMU, Ústavu divadelní afilmové vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, po domluvě též z nabídky jiných vysokých škol;‣ počet předmětů si posluchači zapisují tak, aby v akademickém roce získali nejméně 60 kreditů (m.j. podmínkaprospěchového stipendia);‣ u předmětů osobní specializace si posluchači musí sami zjistit, zda se jim v rozvrhu nebudou křížit s předměty základuoboru (nejpozději v prvním týdnu výuky). Předměty osobní specializace s externími vyučujícími budou realizovány jenv případě, že se na ně zapíše alespoň 5 posluchačů.- 21 -


PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ,KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKOPŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACEHISTORIE, TEORIE A PRAXE DIVADLApředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zDějiny světovéhozkzkCejpekt, Trtílek,divadla III, IV 2 0 43 2 0 43 ŠotkovskýDějiny českéhozkzkHavlíčkovádivadla 2 0 22 2 0 22Seminář k dějinámzzTrtílekčeského divadla 0 2 20 2 2Absurdní divadlo 1 1 2 klz 2 TrtílekAmerické dramaklzŠotkovský20.století 2 0 23Umělecké literárnízkzkTrtílekdílo 0 2 22 0 2 22Základy autorskézzTrtílektvorby 0 2 22 0 2 22Autorský seminář 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 GoldflamFabulační trénink 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 GoldflamTeorie a metodyklz/zkklz/zk Bergmanherecké tvorby 2 1 12 2 1 12Umění režie azkzkB.Srba, Kovalčukdramaturgie 2 0 22 2 0 22Současné myšlení o 1 1 1 klz 2 2 1 1 klz 2 RoubaldivadleInterpretace textůsouč.dramatiky0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 HoroščákFILOZOFIE, ESTETIKA, LITERATURA, KRITIKA, FILM, VÝTVARNÉ UMĚNÍP C S zk, KR P C S zk,klz, zklz, z KRKořeny evropské 1 1 2 zk 2 1 1 2 zkOsolsoběkultury2Umění kritiky 1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 ŠvandaProměny literatury 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 PřidalPeriferní vidění 1 1 2 z 2 1 1 2 z 2 KristFilozofie a1 1 2 z 2 Kristpostmoderní situaceDějiny kultury 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 ŠmukováTypologie filmové 1 3 0 klz 2 1 3 0 klz 2 ŠvandatvorbyDějiny filmu 2 0 2 z 2 2 0 2 z 2 ViceníkováPrůvodce filmem a TV 1 3 0 z 2 1 3 0 z 2 RychlíkdokumentemInrenetový zvukovýčasopis0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 SlavíkováDABINGzk, KRzk,P C S klz, zP C S klz, z KRDabingové herectví 0 3 0 z 1 0 3 0 z 1 Talpová, StaškovičDabingová režie 1 1 2 z 2 1 1 2 z 2 TalpováÚprava českýchklzklzTalpová, Staškovičdialogů 0 3 32 0 3 31Zvuk v dabingu 0 4 0 z 2 0 4 0 z 2 Staškovič- 22 -


MÉDIAzk, KRzk,P C S klz, zP C S klz, z KRZáklady práce na PC azzLaboratoř médiís médii 0 2 22 0 2 22Tvůrčí fotografie I -zzFrancánIV 0 2 22 0 2 22PC v administrativě I,zklzGrunaII 0 2 22 0 2 22MultimediálnízzGrunazpracování projektů 0 2 22 0 2 22Grafika na PC I 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Gruna3D grafika 0 2 1 z 1 0 2 1 z 1 GrunaAudiovizuální tvorbaI, II 0 2 2z2 0 2 2z2Laboratoř médiíCIZÍ JAZYKYzk, KRzk,P C S klz, zP C S klz, z KRAngličtina 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Svrčková, ParkerNěmčina 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 SpitzbardtNěmčina rozšířená 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 SpitzbardtFrancouzština 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 NoubelŠpanělština 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 NoubelRuština 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 SpitzbardtLiterárnězzSpitzbardtpřekladatelskýseminář z NJ 0 2 22 0 2 22Úvod do judaistiky azzSpitzbardthebrejštiny 0 2 22 0 2 22Znaková řeč 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 GottwaldOSTATNÍP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, zKR1 týden z 1-3 Vedoucí ateliéruMezinárodní festivalSetkáníPodpora festivalu1 týden z 1 Ateliér DaVSítkoStáž v divadle I 2-4 týdny z 2-4Stáž v divadle II 5-9 týdnů z 5-6 Vedoucí ateléruSalon původní tvorby 1 týden z 1-2 Vedoucí ateliéruKondiční gymnastika 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 CharvátováŽonglování 0 2 1 z 1 0 2 1 z 1 ZábojScénický šerm 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 OlšanNABÍDKA PŘEDMĚTŮ NABÍZENÝCH V RÁMCIPROJEKTU ESF „UMĚNÍ A MULTIMÉDIA“Inovace umělecky zaměřených studijních programů v oblasti multimediální tvorbypředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, zKRDivadelní fakulta JAMUUmění režie adramaturgieJazyk audiovizuálníhodílaZáklady scénickéhopohybuStrukturovanýmultimediálnídokument2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 B. Srba, Kovalčuk2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 Vanýsek, Morales0 2 2 z 2 0 2 2 klz 2 Charvátová0 2 2 z 2 0 2 2 klz 2 Záboj, Morales, Gruna,Francán- 23 -


Hudební fakulta JAMUZáklady teoriekompozice I.Základy teoriekompozice II.Základy hudebníkompozice I.Základy hudebníkompozice II.2 0 2 z 2 2 0 2 zk 2 Šťastný2 0 2 z 2 2 0 2 zk 2 Medek, Dvořáková0 2 2 z 2 0 2 2 klz 2 Medek, ŠťastnýDvořáková0 2 2 z 2 0 2 2 klz 2 KavanFakulta výtvarného umění VUT v Brně ∗Dějinymultimediálníhoumění v kontextuvizuální kulturyVizuální kompozicev časeZákladymultimediálníchtechnologiíFilozofická fakulta MU v Brně2 0 2 z 2 0 2 2 zk 2 Sýkorová1 2 2 z 2 1 2 2 klz 2 Cenek1 1 2 z 1 1 1 2 klz 1 HrůzaUmění nových médií: 2 0 2 zk 4 2 0 2 zk 4 Horákovámezi uměním atechnikou 1, 2Kyberkultura 2 0 4 zk 4 J.MacekSociální teorie nových1 1 4 klz 3 J. MacekmédiíMédia a jejich praxe 2 0 2 klz 3 FlašarPosluchači mohou získat více informací o předmětech v samostatné publikaci Umění amultimédia. Zapisovat si mohou i předměty realizované na výše uvedených fakultách. Zapisují se dozápisových archů na naší fakultě do 3. října 2008, kde budou k dispozici i rozvrhy na tyto předměty.Počet studentů některých předmětů je z kapacitních důvodů omezen.Projekt „Inovace umělecky zaměřených studijních programů v oblasti multimediální tvorby“č. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Českérepubliky v rámci Operačního programu Rozvoj lidkých zdrojů, Opatření 3.2.∗- 24 -


ERASMUS EXCHANGE STUDENT PROGRAMMEAteliér/Programme: Erasmus exchange student programmeRočník/Year: 2.- 5. (Erasmus incoming students)Garant programu/Programme Guarantee: MgA. Blanka ChládkováErasmový koordinátor/Erasmus Coordinator: Mgr. Petra KaderkováPředmět/subjectzimní i letní semestr/winter andsummer termP/L C/W S/S KR/CRPedagog/pedagogueZáklad oboru/ basic subjects 1Performing project 0 4 0 8 Pedagogues from departments according to studyspecialization (mentor)Seminar to performing 0 0 2 4 Pedagogues from departments according to studyprojectsspecialization (mentor)Research Project 0 4 0 6 Pedagogues from departments according to studyspecialization (mentor)Seminar to Research Project 0 0 2 4 Pedagogues from departments according to studyspecialization (mentor)Czech for Foreigners 1 1 0 2 LipováPředměty širšího základu/Subjects offered according to study specialisationSubject/subjects offered by 1 0 1 2departments according tostudy specialization (mentor)Modern Czech Theatre 1 0 1 3 Drozd (FF MU)Creative writing 0 0 2 2 BrhelováTheatre animation – Czech 1 0 1 2 ChládkováFrameworkThe Audiovisual Dramatic 1 0 1 3 SlavíkováInterspace – Alfred RadokBetween Reality and FictionCreative Audiovisual 1 0 1 3 MoralesResources. Some of theCzech Artist experiencePlaying the character 0 2 0 2 RiegerKyogen 0 2 0 1 DostálekKredity celkem/Total number43of creditsPředměty dle osobní specializace/Subjects offered at mentor’s department or other courses 2Voice training 0 2 0 2Movement/dance training 0 2 0 2Glossary:L – lectureW – workshopS – seminarCR – number of credits1All the subjects indicated in the list can be studied in the winter or spring term2Besides the subjects above mentioned, there is also a possibility to attend such courses as juggling, step, fencing, dance,movement, singing and others, based on individual agreement with the particular mentor pedagogue- 25 -


ČINOHERNÍ HERECTVÍAteliér: Činoherní herectví – magisterské nenavazující studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. Nika Brettschneiderovápředmět zimní semestr letní semestr pedagogZáklad oboruHerecká výchovaP C S z,klzzk018 6 klz 12K P C S z,klzzk0K18 8 klz 13 Brettschneiderová,DostálekHerecká pohybová výchova 0 2 1 klz 2 0 2 1 klz 2 Krátká (Dostálek)Rytmická a taneční cvičení 0 4 1 klz 2 0 4 1 klz 2 CharvátováHlasová výchova, zpěvHerecká interpretace textu001,5 2 klz 21 2 klz 1Technika jevištní mluvy 1 1 1 klz 20001,5 2 klz 2 Kabinet hlasovévýchovy1 2 klz 1 Derfler, Mikluš,Poláčková1 1 klz 1 Kabinet hlasovévýchovyAkrobacie 0 2 1 klz 2 0 2 1 klz 2 HoraAnsámblový zpěv 0 0 1 1 klz 1 SvozílekDějiny světového divadla III.IV2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpek, Trtílek,ŠotkovskýÚvod do teorie divadla 1 2 2 klz 2 RiegerHerecká propedeutika 0 1 2 2 klz 2 RiegerCizí jazyk 0 2 2 klz 2 2 2 klz 2 Kabinet jazykůVstupní kurz 1 týden z 1 Brettschneiderová,Dostálek,CharvátováKredity celkem 31 31Předměty osobní specializaceHudební nástrojHudební nauka002211z 1z 1002211z 1 Kabinet hlasovévýchovyz 1 Kabinet hlasovévýchovyŽonglování 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 ZábojStep začátečníci 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 Čadová, VítkováZáklady práce na PC a s médii 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 kabinet médií- 26 -


ČINOHERNÍ HERECTVÍAteliér: Činoherní herectví – magisterské nenavazující studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.předmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruHerecká tvorba 0 20 5 klz 12 0 20 5 klz 12 Bergman, Hlaváčková,ZetelHerecká interpretace 0 1,5 1 klz 1 0 1,5 1 klz 1 Hlaváčkovátextu (individuální)Herecká interpretace 0 4 1 z 2 Hlaváčkovátextu (kolektivní)Zpěv (individuální) 0 1,5 2 klz 2 0 1,5 2 klz 2 Kabinet hlasové výchovyAnsámblový zpěv 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 SvozilekKlasický tanec 0 4 0 z 2 0 4 0 klz 2 CharvátováAkrobacie 0 2 0 z 1 0 2 0 klz 1 HoraCvičení s předměty 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 Charvátová, Záboj,BergmanDějiny českého 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 HavlíčkovádivadlaDějiny světového 2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpek, Šotkovský,divadla III,IVTrtílekZáklady psychologie 1 1 1 z 1 1 1 1 z 1 LípováHerecký proseminář 1 1 1 klz 1 1 1 1 klz 1 Bergman, ZetelCizí jazyk 0 2 2 z 2 0 2 2 zk 2 Kabinet jazykůPráce se studenty režie 0 4 0 z 2 Ateliér režie adramaturgie, Bergman,ZetelKredity celkem 30 31Předměty osobní specializaceScénický šerm 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 OlšanStep začátečníci 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 Čadová, VítkováKlavír 0 1 1 z 1 0 1 1 z 1 Kabinet hlasové výchovyCizí jazyk 0 1 1 z 1 0 1 1 z 1 Kabinet jazykůDílna J.M.Avšarova 2 týdny z 1 AvšarovStátní zkouška:Dějiny světového divadlaDějiny českého divadla- 27 -


ČINOHERNÍ HERECTVÍAteliér: Činoherní herectví – magisterské nenavazující studiumRočník: 3.Vedoucí ateliéru (ročníku): Oxana Smilková, CSc.předmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, zZáklad oboruHerecká výchova 0 6 2 klz 4 0 6 2 zlz 4 SmilkováProjekt 1 0 16 2 z 9 Morávek, KovalčukProjekt 2 0 16 2 z 9 Z.Srba, KrobotProjekt 3 0 16 2 z 9 Krobot,OszlýProjekt 4 0 16 2 klz 9 SmilkováHerecká interpretace 0 1 1 klz 1 0 1 1 klz 1 ValešovátextuZpěv (individuální) 0 1,5 2 klz 2 0 1,5 2 klz 2 Kabinet hlasové výchovyAnsámblový zpěv 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 SvozílekScénický pohyb 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 NadaudHistorický a0 4 0 z 2 0 4 0 z 2 Charvátováspolečenský tanecTeorie a metody 2 1 1 klz 2 2 1 1 klz 2 Bergman, Smilkováherecké tvorbyHerectví předkamerou(dílna)1týdenz 1 Lifanov, SmilkováDiplomový0 1 1 z 1 Kovalčuk, SmilkováproseminářKredity celkem 32 32Předměty osobní specializaceDabingové herectví 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 TalpováDílna pohybového 1z 1 Nawrot, ChongdivadlatýdenKRStátní zkouška:Teorie a metody herecké tvorby- 28 -


ČINOHERNÍ HERECTVÍAteliér: Činoherní herectví – magisterské nenavazující studiumRočník: 4.Vedoucí ateliéru (ročníku): Mgr. Eva JelínkováPedagogové hlavního předmětu: MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.; MgA. Roman Groszmannpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, zKRZáklad oboruMagisterskýdiplomový projekt -Inscenace IIMagisterskýdiplomový projekt -Inscenace IIIMagisterskýdiplomový projekt -Inscenace IVMagisterskýdiplomový projekt -Inscenace VMagisterskádiplomová práceSeminář k magisterskédiplomové práci0 20 2 z 10 Jelínková, Rieger,Groszmann a ped. režie0 20 2 z 10 Jelínková, Rieger,Groszmann a ped. režie0 20 2 z 10 Jelínková, Rieger,Groszmann a ped. režie0 20 2 z 10 Jelínková, Rieger,Groszmann0 0 12 z 5 0 0 20 z 10 Vedoucí DP0 2 2 z 2 0 2 2 z 2Kredity celkem 27 32Stání zkouška:Obhajoba magisterské diplomové práceObhajoba magisterského absolventského projektuInscenace ve studiu Marta:Inscenace IInscenace IIInscenace IIIInscenace IVNikolaj Erdman: Mandát (r. Rodion Ovčinikov)Petr Maška: Lešení (r. Adam Doležal)Reinaldo Arenas: Vrátný (r. Lukáš Večerka)J. A. Pitínský: Pokojíček & Ondřej Novotný: Co je ve sklepě (r. Ján Mikluš)- 29 -


MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍAteliér: muzikálové herectví – magisterské nenavazující studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Jana Janěkovápředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, klz, z KR P C S zk, KRklz, zZáklad oboruHerecko – vokální 0 12 2 klz 8 0 12 0 klz 8 Janěková, Klementováinterpretace a technikamluveného projevuZpěv 0 2 2 klz 3 0 2 2 klz 3 kabinet hlasové výchovyAnsámblový zpěv 0 5 1 klz 2 0 5 1 klz 2 KlementováModerní tanec 0 4 0 klz 2 0 4 0 klz 2 TužilováKlasický tanec 0 4 0 klz 2 0 4 0 klz 2 TužilováTanec s partnerem 0 3 2 klz 3 0 2 2 klz 3 LitterováKoncertní a scénická praxe 0 3 2 z 2 0 3 2 z 2 Litterovámoderního a současnéhotance-práce s choreografemJazzový tanec 0 4 2 klz 2 0 4 2 klz 2 StrnadAkrobacie 0 2 0 z 1 0 2 0 klz 1 HoraCizí jazyk 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 kabinet jazykůDějiny světového divadla 0 2 4 zk 3 0 2 4 zk 3 Cejpek,Trtílek,III,IVŠotkovskýKredity celkem 30 30Předměty osobní specializaceZáklady práce s médii a na 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 laboratoř médiíPCStep začátečníci 2 z 1 2 z 1 Čadová, VítkováAfro jazz - seminář: pedagog Ivona Balašová ZS- 30 -


MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍAteliér: Muzikálové herectví – nenavazující magisterské studiumRočník: 3.Vedoucí ateliéru: Mgr. Sylva TalpováVedoucí ročníku: Mgr. Sylva Talpovápředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruHerecká a muzikálová 0 10 2 klz 6 0 12 2 klz 7 TalpovátvorbaProjekt 0 6 2 klz 3 0 4 2 z 2 RiegerTechnika mluveného 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 TalpováprojevuZpěv 0 3 1 klz 2 0 3 1 klz 2 Kabinet hlasové výchovyAnsámblový zpěv II 0 3 1 klz 2 0 3 1 klz 2 KlementováKorepetice0 2 1 z 1 0 2 1 z 1 Šmiřákansámblového zpěvuKlasický tanec 0 4 0 klz 2 0 4 0 klz 2 TužilováJazzový tanec 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 StrnadModerní tanec 0 4 0 klz 2 0 4 0 klz 2 StrnadTanec s partnerem 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 StrnadPráce s mikrofonem 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 Staškovič, Talpová,při interpretaci zpěvu,Šmiřákslova a tanceDiplomový2 2 z 2 0 2 0 z 2 Talpová, Riegerproseminář 0Dabingové herectví 0 3 0 z 1 0 3 0 z 1 Talpová, StaškovičTeorie a metody 2 1 1 klz 2 2 1 1 klz 2 Bergman a kol.herecké tvorbyTeorie muzikálové 0 3 1 klz 2 0 3 1 klz 2 HoggardtvorbyKredity celkem 30 30Předměty osobní specializaceAkrobacie 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 StrnadInterpretační trénink 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 StrnadStep začátečníci 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 ČadováŠerm 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 OlšanŽonglování 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 ZábojÚprava českých 0 3 3 z 2 0 3 3 z 1 Talpová, StaškovičdialogůKurz 21. - 27. 9.2009 1týden z 3 z 3 Lepoldová, HavlíkStátní zkouška:Teorie a metody herecké tvorby- 31 -


MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍAteliér: Muzikálové herectví – nenavazující magisterské studiumRočník: 4Vedoucí ateliéru: Ladislav KolářVedoucí ročníku: Ladislav Kolářpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, zKRZáklad oboruAbsolventský projektč.1 Gentlemanni0 5 z 2Kolář,Kolářová,Strnad,Klementová, Ungrová,Matyášová ,Hoggard,Krátká, RichterAbsolventský projektč.2 Udav sekatedrálou0 16 4 z 10 Lucie RepašskáAbsolventský projektč.3 Muzikálovýkoncert0 14 2 z 8Kolář, Kolářová, Strnad,Klementová, Kloubková,Tužilová, Ungrová,Matyášová, Krátká,Hegner, RichterHerecká výchovaindividuální0 4 1 z 2 Kolář, KolářováAnsámblový zpěv 0 3 0 z 1 0 3 0 z 1 KlementováSólový zpěv 0 3 2 klz 2 0 3 2 z 2 Kabinet hlasové výchovyKlasický tanec 0 4 0 klz 2 0 4 0 z 2 TužilováJazzový tanec 0 4 0 klz 2 0 4 0 z 2 KloubkováModerní tanec /Horton/06 0 klz 3 0 6 0 z 3 StrnadSeminář k diplomovémagisterské práciMagisterskádiplomová práceKredity celkem0 3 1 z 2 0 3 1 z 2 Hoggardvedoucí diplomové prácez 5 z 1031 30Státní zkouška:Obhajoba magisterské diplomové práceObhajoba magisterského absolventského projektu- 32 -


KLAUNSKÁ SCÉNICKÁ A FILMOVÁ TVORBAAteliér: Klaunská scénická a filmové tvorba – bakalařské studiumRočník: 3.Vedoucí ateliéru: MgA. Pierre NadaudVedoucí ročníků: MgA. Pierre NadaudPředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, klz, KR P C S zk, klz, KRzzZáklad oboruTvorba pod vedením dílna z 1 PopoviciIoany PopoviciBakalářský2 2 z 2 10 6 z 8 Nadaudabsolventský projektBakalářská diplomováz 2 z 8 vedoucí prácepráceSeminář k bakalářské 2 2 z 2 2 2 z 2 Kovalčuk, PetiškovápráciRadokovské principy 1 5 5 zk 5 TurbaOd klauna5 3 klz 4 Nadaudk performanciVeřejný prostor jako5 3 klz 4 NadaudscénaHerecká tvorba 1 4 klz 2 1 4 2 klz 3 ZatloukalHistorie mimického 1 2 2 z 2 1 2 2 zk 2 PetiškovádivadlaTanec a technika6 z 3 6 z 3 Caunerová, KolečkařovápohybuRytmická a taneční2 z 1 CharvátovácvičeníJóga a cesty rozcvičení 1 4 z 2 1 4 zk 2 NadaudKrajina těl a doteků dílna z 1 Mikotová, NadaudSeminář fyzickéhodílna z 1 VášadivadlaKredity celkem 32 28Předměty osobní specializaceUmění režie a 1 1 2 z 2 1 1 2 z 2 KovalčukdramaturgieHraniční tvary divadla 1 1 2 z 2 1 1 2 z 2 OslzlýAudiovizuální tvorba 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Laboratoř médiíBakalářská zkouška:Obhajoba bakalářského projektuObhajoba bakalářské práce- 33 -


Ateliér: činoherní režie – bakalářské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Václav CejpekVedoucí ročníku: doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.ČINOHERNÍ REŽIEpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruZáklady režijní tvorby 2 2 4 z 4 2 2 4 klz 4 Srba Z.Teorie dramatu I, II 2 1 6 zk 5 2 1 6 zk 5 CejpekÚvod do praktické 1 1 3 z 3 0 2 3 z 3 Plešákdramaturgie I, IIHerecká výchova pro 0 4 0 z 2 0 4 2 z 2 BrettschneiderovárežisérySeminář režijní tvorby 0 2 2 z 2 Srba Z.Společný seminářateliéru0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Cejpek, Plešák, Srba Z.,Trtílek, ŠotkovskýAbsurdní divadlo 1 1 2 klz 2 TrtílekAmerické drama2 0 2 zk 2 Šotkovský20. stol.Dějiny světového 2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpek, Trtílek,divadla III, IVŠotkovskýDějiny kultury 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 ŠmukováPsychologie I, II 1 1 2 z 2 1 1 2 z 2 TurbováCizí jazyk 0 4 4 klz 3 0 4 4 kl 3 kabinet jazykůKredity celkem28 30Předměty osobní specializaceUmění režie a 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 B.Srba, KovalčukdramaturgieSalon původní tvorby z 1-2 Cejpek, Plešák, Srba Z.Mezinárodní festivalz 1 Cejpek, Plešák, Srba Z.SetkáníZáklady práce na PC a 0 2z 2 0 2z 2 kabinet médiís médii22Základy teorie 2 0 0 z 2 2 0 2 z 2 Šťastný (HF)kompozice IZáklady autorskéTrtílektvorbyÚvod do moderníhovýtvarného umění1 1 2 z 2 R.Horáček- 34 -


Ateliér: Činoherní režie - bakalářské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Josef KovalčukVedoucí ročníku: prof. Arnošt GoldflamČINOHERNÍ REŽIEpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruRežijní výchova 2 1 2 3 klz 3 1 2 3 klz 3 GoldflamUmění režie a 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 B.Srba, KovalčukdramaturgieDramaturgie 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Kovalčuk, HoroščákProjekt 1 0 8 2 z 5 Morávek, KovalčukProjekt 2 0 8 2 klz 5 GoldflamDějiny česk.divadla 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 HavlíčkováDějiny svět. divadlaIII,IV2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpek, Trtílek,ŠotkovskýDějiny režie 1 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 FrancisciPeriferní vidění 1 1 2 z 2 1 1 2 zk 2 Krist(filozofie)Kompozice obrazu 1 1 2 z 2 SlavíčekÚvod do moderního1 1 2 z 2 R.Horáčekvýtvarného uměníZáklady teoriekompozice I., II.2 0 2 z 2 2 0 2 z 2 Šťastný, Medek,Dvořáková (HF)Cizí jazyk 0 4 4 klz 3 0 4 4 klz 3 Kabinet jazykůStáž v divadle 5 týdnů z 4 GoldflamKredity celkem 32 28Předměty osobní specializaceAutorský seminář 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 GoldfamSalon původní tvorby 0 2 0 z 1 KovalčukMultimediálnízpracování projektů0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 GrunaStátní zkouška:Dějiny světového divadlaDějiny českého divadla- 35 -


Ateliér: Činoherní režie – bakalářské studiumRočník: 3.Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. Petr OslzlýVedoucí ročníku: doc. Mgr. Ivo KrobotČINOHERNÍ REŽIEpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruRežijní výchova 1 1 3 klz 2 1 2 3 zk 2 KrobotDramaturgický a 0 2 2 z 2 Oslzlý, Krobotrežijní seminářUmění režie a 2 0 2 zk 2zkB.Srba, Kovalčukdramaturgie2 0 22Projekt I –0 8 2 z 4 Krobot, Oslzlýinscenování poezieProjekt II – Salonpůvodní tvorby0 8 2 z 4 Krobot, OslzlýBakalářskýz 10 Krobot, Oslzlýabsolventský projektBakalářská diplomováz 2 z 8 KrobotpráceSeminář k bakalářské 2 2 z 2 2 2 z 2 Krobot, Oslzlýdiplomové práciČeská divadelní režie 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 SrbaGrotowski, Barba, 0 2 2 zk 2 Oslzlý (FF MU)divadelní antropologieBrook, Wajda, etc. 0 2 2 zk 2 Oslzlý (FF MU)Psychologie 1 1 2 z 2 1 1 2 zk 2 TurbováPráce se světlem 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 PetrZáklady teorie 2 0 2 z 2 2 0 2 zk 2 Šťastnýkompozice I.Kredity celkem 2733Předměty osobní specializaceDějiny režie II. 1 1 2 z 2 1 1 2 zk 2 FrancisciInterpretacesoučasnýchdramatických textů0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 HoroščákStátní zkouška:Dějiny režieObhajoba bakalářské diplomové práceObhajoba bakalářského absolventského projektu- 36 -


ČINOHERNÍ REŽIEAteliér: činoherní režie – navazující magisterské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Václav CejpekVedoucí ročníku: doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.předmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, zZáklad oboruRežijní tvorba 1 1 6 z 4 1 1 6 klz 4 Srba Z.Teorie divadla I, II 2 0 10 zk 6 2 0 10 zk 6 Cejpek, PlešákRežijní projekt I, II 0 16 4 z 10 0 16 4 z 10 Srba Z.Diplomovýproseminář0 2 2 z 2 Cejpek, Plešák, Srba Z.,Trtílek, ŠotkovskýSeminář k projektu 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Srba Z.Společný seminářateliéru0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Cejpek, Plešák, Srba Z.,TrtílekDabingová režie 1 1 2 z 2 1 1 2 z 2 TalpováVerš v dramatu 0 2 2 z 2 DerflerKredity celkem26 30Předměty osobní specializaceUmění režie a 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 B.Srba, KovalčukdramaturgieGrotowski, Barba,2 2 zk 2 Oslzlý (FF MU)divadelní antropologieBrook, Wajda, etc. 0 2 2 zk 2 Oslzlý (FF MU)Interpretace0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Horoščáksoučasnýchdramatických textůÚvod do moderníhovýtvarného umění1 1 2 z 2 R. HoráčekKR- 37 -


ČINOHERNÍ REŽIEAteliér:Činoherní režie – navazující magisterské studiumRočník: 2Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Josef KovalčukVedoucí ročníků: prof. Arnošt Goldflam, prof. Alois Hajdapředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zMagisterskýz 20 Goldflam, Hajdaabsolventský projektRežijní projekt z 12 Goldflam, HajdaSeminář k projektu 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Goldflam, HajdaMagisterskáz 4 z 16 Goldflam, Hajdadiplomová práceSeminář k magisterskédiplomové práci0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Kovalčuk, Goldflam,HajdaKredity celkem 20 40Státní zkouška:Teorie divadla (s aspektem k teorii režie)Obhajoba magisterské diplomové práceObhajoba magisterského absolventského projetu- 38 -


DIVADELNÍ DRAMATURGIEAteliér: divadelní dramaturgie – bakalářské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Václav CejpekPedagogové: prof. PhDr. Miroslav Plešák, MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.předmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruTeorie dramatu I, II 2 1 6 zk 5 2 1 6 zk 5 CejpekÚvod do praktické 1 1 3 z 3 0 2 3 z 3 Plešákdramaturgie I, IIUmělecké literární2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Trtílekdílo 0Základy autorské2 2 z 2 0 2 2 z 2 Trtílektvorby 0Seminář režijní tvorby 0 2 2 z 2 Srba Z.Společný seminářateliéru0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Cejpek, Plešák, Srba Z.,Trtílek, ŠotkovskýDějiny světovéhodivadla III, IV2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpek, Trtílek,ŠotkovskýAbsurdní divadlo 1 1 2 klz 2 TrtílekAmerické drama 20.2 0 2 zk 2 Šotkovskýstol.Dějiny kultury 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 ŠmukováPsychologie I, II 1 1 2 z 2 1 1 2 z 2 TurbováCizí jazyk 0 4 4 klz 3 0 4 4 kl 3 kabinet jazykůZáklady práce na PC a 0 2z 2 0 2z 2 kabinet médiís médii22Kredity celkem 28 30Osobní specializaceSalon původní tvorby z 1-2 Cejpek, PlešákMezinárodní festivalz 1 Cejpek, PlešákSetkání- 39 -


Ateliér: dramaturgie a režie - bakalářské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Josef KovalčukVedoucí ročníku: prof. PhDr. Josef KovalčukDIVADELNÍ DRAMATURGIEpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruUmění režie a 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 B. Srba, KovalčukdramaturgieDramaturgie 2 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Kovalčuk, HoroščákProjekt 1 0 8 2 z 5 Morávek, KovalčukProjekt 2 0 8 2 klz 5 KovalčukDějiny česk. divadla 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 HavlíčkováDějiny svět. divadlaIII., IV.2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpek, Trtílek,ŠotkovskýAutorský seminář 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 GoldflamPeriferní vidění 1 1 2 z 2 1 1 2 zk 2 Krist(filozofie)Kompozice obrazu 1 1 2 z 2 SlavíčekÚvod do moderního1 1 2 z 2 R. Horáčekvýtvarného uměníZáklady teoriekompozice I., II.2 0 2 z 2 2 0 2 z 2 Šťastný, Medek,Dvořáková (HF)Cizí jazyk 0 4 4 klz 3 0 4 4 klz 3 Kabinet jazykůStáž v divadle 5 týdnů z 4 KovalčukKredity celkem 29 25Předměty osobní specializaceFabulační trénink 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 GoldfamSalon původní tvorby 0 2 0 z 1 KovalčukMultimediální 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Grunazpracování projektůTypologie filmové 1 3 0 klz 2 1 3 0 klz 2 ŠvandatvorbyDějiny režie 1 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 FrancisciStátní zkouška:Dějiny světového divadlaDějiny českého divadla- 40 -


Ateliér: Divadelní dramaturgie – bakalářské studiumRočník: 3.Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. Petr OslzlýDIVADELNÍ DRAMATURGIEpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruAnalýza dramatického 1 1 3 klz 2 1 1 3 zk 2 OslzlýtextuDramaturgický a 0 2 2 z 2 Oslzlý, Krobotrežijní seminářUmění režie a 2 0 2 zk 2zkB.Srba, Kovalčukdramaturgie2 0 22Projekt I –0 6 2 z 4 Oslzlý, Krobotinscenování poezieProjekt II – Salon 0 8 2 z 4 Oslzlý, Krobotpůvodní tvorbyBakalářskýz 10 Oslzlý, Krobotabsolventský projektBakalářská diplomováz 2 z 8 OslzlýpráceSeminář k bakalářské2 2 z 2 2 2 z 2 Krobot, Oslzlýdiplomové práciČeská divadelní režie 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 SrbaGrotowski, Barba, 0 2 2 zk 2 Oslzlý (FF MU)divadelní antropologieBrook, Wajda, etc. 0 2 2 zk 2 Oslzlý (FF MU)Interpretace0 2 2 z 2 Horoščáksoučasnýchdramatických textůPsychologie 1 1 2 z 2 1 1 2 zk 2 TurbováZáklady teorie 2 0 2 z 2 2 0 2 zk 2 ŠťastnýkompoziceKredity celkem28 32Předměty osobní specializaceInterpretace0 2 2 z 2 Horoščáksoučasnýchdramatických textůDějiny režie II. 1 1 2 z 2 1 1 2 zk 2 FrancisciStátní zkouška:Teorie dramatuObhajoba bakalářské diplomové práceObhajoba bakalářského absolventského projektu- 41 -


DIVADELNÍ DRAMATURGIEAteliér: divadelní dramaturgie – navazující magisterské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Václav CejpekPedagogové: prof. PhDr. Miroslav Plešák, MgA. Pavel Trtílek, PhD.předmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, zZáklad oboruTeorie divadla I, II 2 0 10 kl 6 2 0 10 zk 6 Cejpek, PlešákDramaturgický 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Cejpek, Plešákseminář I, IIDramaturgický 0 16 4 z 10 0 16 4 z 10 Cejpek, Plešákprojekt I, IIDiplomový0 2 2 z 2 Cejpek, Plešák, TrtílekproseminářSeminář k projektu 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Cejpek, PlešákSpolečný seminářateliéru0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Cejpek, Plešák, Z. Srba,Trtílek, ŠotkovskýVerš v dramatu 0 2 2 z 2 DerflerKredity celkem22 26Osobní specializaceDabingová režie 1 1 2 z 2 1 1 2 z 2 TalpováKR- 42 -


DIVADELNÍ DRAMATURGIEAteliér: Divadelní dramaturgie – navazující magisterské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Josef KovalčukVedoucí ročníku:prof. PhDr. Josef Kovalčukpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zMagisterskýz 20 Kovalčukabsolventský projektDramaturgický projekt z 12 KovalčukSeminář k projektu 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 KovalčukSeminář k magisterské 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Kovalčuk,diplomové práciMagisterskáz 4 z 16 Kovalčukdiplomová práceKredity celkem 20 40Státní zkouška:Teorie divadla (s aspektem k teoretické dramaturgii)Obhajoba magisterské diplomové práceObhajoba magisterského absolventského projektu- 43 -


ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNARISTIKAAteliér: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika – bakalářské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Antonín PřidalPředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruScenáristická tvorba I 0 4 2 z 3 0 4 2 z 3 GogolaRozhlasové žánry I 1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 BlažejovskáTelevizní žánry 0 2 1 klz 1 0 2 1 klz 1 HlavicaTypologie filmové3 1 klz 2 1 3 1 klz 2 Švandatvorby 1Kapitoly z dějin0zk 2 2 0 2 zk 2 Viceníkovásvětového filmu 22Rozhlasové praktikum 0 3 2 klz 2 0 3 2 klz 2 BurešITeorie dramatu 1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 DrozdProměny literatuty I 1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 PřidalMédia a společnost 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 SlavíkováInternetový2 2 z 2 0 2 2 z 2 Slavíkovározhlasový projektBlackBox 0Autorská tvorba 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Hlavica, SlavíkováCizí jazyk 1 0 4 4 klz 3 0 4 4 klz 3 Kabinet jazykůKredity celkem 25 25Předměty osobní specializaceUmění kritiky 1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 ŠvandaInternetový seriál 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 HlavicaDigitální technologie 0 2 2 z 2 Externí lektořiTvůrčí fotografie I-IV 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 FrancánDokumentární tvorbaDIFA0 3 2 z 2 Slavíková- 44 -


ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKAAteliér: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika – bakalářské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Antonín PřidalPředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruScenáristická tvorba II 0 4 3 z 3 0 4 3 z 3 Gogola, AujezdskýDramaturgie scénáře 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 GogolaTypologie filmové3 1 klz 2 1 3 1 klz 2 ŠvandatvorbyKapitoly z dějin2 0 2 zk 2 Viceníkováčeského filmuKapitoly z dějin 2 0 2 zk 2 Viceníkovásvětového filmu IIProměny divadla 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 PřidalTvorba rozhlasové hry 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 PřidalRozhlasové žánry II 0 2 3 klz 3 0 2 3 klz 3 BlažejovskáRozhlasové praktikum 2 2 z 2 0 2 2 z 2 BurešII 0Internetový2 2 z 2 0 2 2 z 2 Slavíkovározhlasový projektBlack Box 0Vývoj televizní1 1 klz 2 1 1 1 klz 2 Slavíkovádramatické tvorby 1Současná televizní2 klz 2 0 2 2 klz 2 Slavíkovátvorba 0 2Adiovizuální projekt I 0 3 2 klz 2 0 3 2 klz 2 Gogola, Hlavica,Slavíková, ZlatuškováKredity celkem 26 26Předměty osobní specializace:Umění kritiky 1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 ŠvandaTvorba televizního 1 1 1 klz 2 1 1 1 klz 2 Zlatuškovádokumentu IInternetový seriál 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 HlavicaTvůrčí fotografie I-IV 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 FrancánDokumentární tvorba0 2 2 z 2 SlavíkováDifaVečerníček jako 1 1 2 klz 2 DrozdproblémPočátky filmové řeči 2 0 2 klz 2 2 0 2 klz 2 Aujezdský- 45 -


ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKAAteliér: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika – magisterské navazující studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Antonín PřidalPředmět zimní semestr letní semestr PedagogZáklad oboruDílna magistersképráceDílna magisterskéhoprojektuRozhlasovádramaturgická dílnaAudiovizuální projektIIIP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, z0 2 4 klz 3 0 2 4 klz 3 Přidal, Blažejovská,Gogola, Hlavica,Slavíková, Aujezdský0 2 4 klz 3 0 2 4 klz 3 Přidal, Blažejovská,Gogola, Hlavica,Slavíková, Aujezdský0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Blažejovská0 4 2 klz 3 0 4 2 klz 3 Aujezdský ,Gogola,Hlavica, SlavíkováRozhlasový projekt 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 BurešTypologie filmovétvorby1 3 1 klz 2 1 3 l klz 2 ŠvandaSoučasná rozhlasová 0 1 3 klz 2 0 1 3 klz 2 HoroščáktvorbaProměny literatury III 1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 PřidalSoučasná1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 Hlavicaaudiovizuálnídramatická tvorbaVývoj televizní 1 1 2 klz 2 Slavíkovádramatické tvroby IIIKredity celkem 23 21Předměty osobní specializaceUmění kritiky 1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 ŠvandaTvorba televizního 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Zlatuškovádokumentu IIInternetový seriál 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 HlavicaKRInternetový rozhlasovýprojekt Black BoxSoučasná televiznítvorbaUmění a multimedia(viz nabídka ESF)0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Slavíková0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Slavíková- 46 -


ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKAAteliér: Rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika – navazující magisterské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Antonín PřidalPředmět zimní semestr letní semestr PedagogZáklad oboruMagisterskýabsolventský projektP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, z0 0 15 z 8 0 0 30 z 15 Aujezdský, Gogola,Hlavica, Přidal,Blažejovská, SlavíkováSeminář k projektu 0 2 4 klz 3 0 2 4 klz 3 Aujezdský, Gogola,Hlavica, Přidal,Blažejovská, SlavíkováMagisterskádiplomová práceSeminář k magisterskédiplomové práci0 0 15 z 4 0 0 30 z 16 Aujezdský, Gogola,Hlavica, Přidal,Blažejovská, Slavíková0 2 4 klz 3 0 2 4 klz 3 Aujezdský, Gogola,Hlavica, Přidal,Blažejovská, SlavíkováKredity celkem 18 37Předměty osobní specializaceTvorba televizního 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Zlatuškovádokumentu 2Internetový seriál 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 HlavicaKRTypologie filmovétvorbyInternetový rozhlasovýprojekt Black BoxUmění a multimedia(viz nabídka ESF)1 3 1 klz 2 1 3 1 klz 2 Švanda0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 SlavíkováMagisterská zkouška:Rozhlasová a televizní dramaturgie IIObhajoba magisterského projektuObhajoba magisterské práce- 47 -


AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLOAteliér: Audiovizuální tvorba a divadlo – navazující magisterské studiumRočník: 1.předmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruDějiny světového 2 0 4 z 3 2 0 4 zk 3 Cejpek, Šotkovský,divadla III, IVAdaptacedramatických děl vaudiovizi a divadle ITrtílek2 0 4 z 3 2 0 4 zk 3 SlavíkováJazyk a režie2 0 2 z 2 2 0 2 zk 2 Moralesaudiovizuálního díla IRealizace a produkce 2 2 z 2 2 0 2 klz 2 Moralesaudiovizuálního dílaUmění režie a 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 B. Srba, KovalčukdramaturgieAudiovizuální 2 0 2 zk 2 Roubaldokumentace divadlaTypologie filmové 1 2 1 klz 2 1 2 1 klz 2 ŠvandatvorbyAudiovizuální 0 8 0 z 4 0 8 0 z 4 Zábojzáznam divadelníhopředstaveníDivadelní0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 FrancándokumentárnífotografieGrafika na PC I 2 2 z 2 GrunaDokumentární tvorba2 4 z 3 2 4 klz 3 Morales, SlavíkováDIFAAudiovizuální projekt 2 2 klz 2 2 2 klz 2 MoralesPříprava a servis2 z 1 2 z 1 Externí pedagogANOtechnologickýchřetězcůStřihové praktikum Dílna 5*5h. z 1 Dílna 5*5 h. z 1 Externí pedagogKamerové praktikum Dílna 5*5 h. z 1 Dílna 5*5 h. z 1 Externí pedagogZvukové praktikum Dílna 5*5 h. z 1 Dílna 5*5 h. z 1 Externí pedagogKredity celkem 31 31Předměty osobní specializaceUmění kritiky 2 0 2 klz 2 2 0 2 klz 2 ŠvandaAutorský seminář 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 GoldflamHraniční formydivadla2 0 2 klz 2 2 0 2 klz 2 OslzlýESF2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 Morales, VanýsekJazyk AV dílaZvuk v dabingu 2 2 z 2 2 z 2 StaškovičDabingová režie 2 2 z 2 2 2 z 2 Talpová- 48 -


AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLOAteliér: Audiovizuální tvorba a divadlo – navazující magisterské studiumRočník: 2.předmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruDějiny světového 2 0 4 z 3 2 0 4 zk 3 Cejpek, Šotkovský,divadla I - IVAdaptacedramatických děl vaudiovizi a divadle IITrtílek2 0 4 z 3 2 0 4 zk 3 SlavíkováJazyk a režie2 2 zk 2 Moralesaudiovizuálního dílaIIMagisterský0 2 4 z 2 0 2 20 z 8 Vedoucí projektuabsolventský projektSeminář k0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Kovalčukmagisterskédiplomové práciMagisterská0 2 6 z 4 0 2 30 z 16 Vedoucí diplomové prácediplomová práceDokumentární tvorba 0 2 4 klz 3 Morales, SlavíkováDIFATvůrčí fotografie 0 2 2 z 2 FrancánGrafika na PC I 0 2 2 z 2 GrunaZáznam divadelních 1 týden z 2 Záboj, Roubalpředstavení festivalDivadlo 17, PlzeňTelevizní záznam div. modul 8*8 h. z 3 modul 8*8 h. z 3 Vanýsekpředstavení atelevizní praxeKredity celkem 28 35Předměty osobní specializace:Umění kritiky 2 0 2 klz 2 2 0 2 klz 2 Švanda2 2 z 2 2 2 z 2 GoldflamAutorský seminářTypologie filmové 1 2 1 klz 2 1 2 1 klz 2 Švandatvorby IIZvuk v dabingu 0 2 2 z 2 0 0 2 z 2 StaškovičDabingová režie 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 TalpováMagisterská státní závěrečná zkouškaDějiny světového divadlaAdaptace dramatických děl v audiovizi a divadleJazyk a režie audiovizuálního díla- 49 -


SCÉNOGRAFIEAteliér: scénografie – bakalářské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Ján ZavarskýVedoucí ročníků: doc. Mgr. Jana Prekovápředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, klz,zKR P C S zk, klz,zZáklad oboruScénografie 0 4 4 z 4 0 4 4 z 4 PrekováKostým 0 4 4 z 4 0 4 4 z 4 PrekováAkademický projekt 0 4 4 z 4 0 4 4 z 4 PrekováKresba, malba 0 4 0 klz 2 0 4 0 klz 2 BaránekModelování 1 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 BaránekTechnické kreslení 1 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 OndrušTechnologie kostýmu 1 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 SkočovskáHistorie scénic. technol 2 0 0 klz 1 KolegarTechnologie projektu 0 1 0 z 1 KolegarGrafické techniky 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 LastomírskýDějiny jevištní 2 0 1 zk 2 2 0 1 zk 2 HavlíčkovávýpravyDějiny světového 2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpek, Šotkovský, Trtílekdivadla III, IVUmění režie a 1 0 2 zk 2 1 0 2 zk 2 Kovalčuk, B. SrbadramaturgieSymbolika 2 0 0 z 1 2 0 0 z 1 MrskošCizí jazyk 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Kabinet jazykůZáklady práce s médii a 2z2zKabinet médiína PC 022 022Kredity celkem31 31Předměty osobní specializaceDny scénografie 1 týden z 1 PrekováTypologie film.tvorby 1 3 1 klz 2 1 3 1 klz 2 ŠvandaScénogr.spoluprácena projektu režisérůz 2 pedagog režieKR- 50 -


SCÉNOGRAFIEAteliér: scénografie – bakalářské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Ján ZavarskýVedoucí ročníků: prof. Mgr. Ján Zavarskýpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, klz, KR P C S zk, klz, KRzzScénografie 0 4 4 z 4 0 4 4 z 4 ZavarskýKostým 0 4 4 z 4 0 4 4 z 4 BláhováAkademický projekt 0 4 4 z 4 0 4 4 z 4 Zavarský, BláhováKresba, malba 0 3 0 klz 1 0 3 0 klz 1 BuřivalModelování 2 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 BaránekTechnické kreslení 2 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 OndrušTechnologie kostýmu 2 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 SkočovskáTechnologie projektu 0 1 0 z 1 0 1 0 z 1 KolegarGrafické techniky 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 LastomírskýDějiny architektury 1 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 HrubýDějiny světového 2 0 3 zk 3 2 0 3 zk 3 Cejpekdivadla III, IVDějiny českého 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 HavlíčkovádivadlaSeminář k DČD 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 TrtílekŘeč obrazů 1 1 0 klz 1 1 1 0 klz 1 KřepelaCizí jazyk 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Kabinet jazykůGrafika na PC I 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 GrunaAudiovizuální tvorba 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Laboratoř médiíKredity celkem 33 33Předměty osobní specializaceScénogr. spoluprácez 2 Zavarskýna projektu režisérůDny scénografie 1 týden z 1 BláhováTypologie film.tvorby 1 3 1 klz 2 1 3 1 klz 2 ŠvandaVojenská hist. uniforma 2 0 0 z 1 ŠulákStátní zkouška:Dějiny světového divadlaDějiny českého divadla- 51 -


SCÉNOGRAFIEAteliér: scénografie – bakalářské studiumRočník: 3.Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Ján ZavarskýVedoucí ročníků: Mgr. Marie Jiráskovápředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, klz,zKR P C S zk, klz,zZáklad oboruScénografie 0 4 4 z 4 0 4 4 z 4 JiráskováKostým 0 4 4 z 4 0 4 4 z 4 JiráskováAkademický projekt 0 4 4 z 4 JiráskováBakalářský projekt 0 4 4 z 4 JiráskováKresba, malba 3 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 BuřivalTechnologie projektu 0 1 0 z 1 0 1 0 z 1 KolegarKonstrukce 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 OndrušDějiny architektury 2 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 HrubýDějiny scénografie I 2 0 2 klz 2 2 0 2 klz 2 PříhodováPočítačová grafika 1 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 KřepelaVýtv. umění moderny 2 0 2 klz 2 2 0 2 klz 2 Kačírkováa postnodernySeminář k bakalářské 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Příhodová, Jiráskovádiplomové práciBakalářská diplomová 0 0 4 z 2 0 0 16 z 8 JiráskovápráceKredity celkem 27 33Předměty osobní specializaceScénogr. spoluprácez 2 z 2 Jiráskována projektu režisérůSymbolika 2 0 0 z 1 2 0 0 z 1 MrskošVojenská hist.uniforma 2 0 0 z 1 ŠulákDny scénografie 1 týden z 1 JiráskováTypologie film.tvorby 1 3 1 klz 2 1 3 1 klz 2 ŠvandaKurz Maska – pohyb -kostým1 týden z 1 Jirásková, Skočovská,ChytilováKRStátní zkouška:Dějiny jevištní výpravyObhajoba bakalářské diplomové práceObhajoba bakalářského absolventského projektu- 52 -


Ateliér: scénografie – navazující magisterské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Ján ZavarskýVedoucí ročníků: Mgr. Jan ŠtěpánekSCÉNOGRAFIEpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, klz,zKR P C S zk, klz,zZáklad oboruScénografie 0 4 4 z 4 0 4 4 z 4 ŠtěpánekKostým 0 4 4 z 4 0 4 4 z 4 ŠtěpánekAkademický projekt 0 4 4 klz 4 0 4 4 klz 4 ŠtěpánekTechnologie projektu 0 1 0 z 1 0 1 0 z 1 KolegarVýstavnictví 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 OndrušScénografie TV a filmu 0 2 2 klz 2 0 2 0 klz 2 MáčalDějiny architektury 3 2 0 2 zk 2 HrubýDějiny scénografie 2 2 0 2 klz 2 2 0 2 klz 2 PříhodováPočítačová grafika 2 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 KřepelaSoučasné výtv. umění 2 0 2 klz 2 2 0 2 klz 2 NavrátilSvětlo – kurz 1 týden z 1 PetrKredity celkem 25 24Předměty osobní specializaceScénografický projektz 10 Štěpánekv MartěScénogr. spoluprácez 5 Štěpánekna projektu režisérůSymbolika 2 0 0 z 1 2 0 0 z 1 MrskošDny scénografie 1 týden z 1 ŠtěpánekTypologie film.tvorby 1 3 1 klz 2 1 3 1 klz 2 ŠvandaKR- 53 -


Ateliér: scénografie – navazující magisterské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Ján ZavarskýVedoucí ročníků: doc. Mgr. Jana PrekováSCÉNOGRAFIEpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, klz,zKR P C S zk, klz,zZáklad oboruScénografie 0 4 4 z 4 PrekováKostým 0 4 4 z 4 PrekováAkademický projekt 0 4 4 klz 4 PrekováScénografický projekt 0 5 15 klz 10 0 5 15 klz 10 Prekováv Martě nebo jindeTechnologie projektu 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 KolegarSeminář k magisterské 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Preková, Příhodovádiplomové práciMagisterská diplomová 0 0 8 z 4 0 0 32 z 16 PrekovápráceKredity celkem 30 30Předměty osobní specializaceSymbolika 2 0 0 z 1 2 0 0 z 1 MrskošDny scénografie 1 týden z 1 PrekováTypologie film. tvorby 1 3 1 klz 2 1 3 1 klz 2 ŠvandaKRStátní zkouška:Dějiny scénografie 20.stoletíObhajoba magisterské diplomové práceObhajoba magisterského absolventského projektu- 54 -


Ateliér: Divadlo a výchova – bakalářské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru: doc. PhDr. Silva MackováVedoucí ročníku: MgA. Radka MackováDRAMATICKÁ VÝCHOVApředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruÚvod do dramatické 0 6 2 z 3 RodriguezovávýchovyInterpretace textu 0 4 1 z 2 BrhelováHlasová průprava 0 4 0 z 1,5 0 4 0 klz 1,5 HrabalováPohybová průprava 0 4 0 z 1,5 0 4 0 z 1,5 ŠumnáHerecká průprava 0 4 0 z 1,5 0 4 0 z 1,5 HájekÚvod do teorie 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 RoubaldivadlaDějiny světovéhodivadla III,IV2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpek, Trtílek,ŠotkovskýPsychologie 1 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 LípováŠkolní pedagogika 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 BrücknerováObecná didaktika,alternativnípedagogikaJazykově literární 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 LípovápraktikumLiteratura pro děti a1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 Brhelovámládež 1Angličtina 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Kabinet jazykůZáklady práce na PC 0 2z0 2zlaboratoř médiía s médii2222Rozborový seminář k 0 2 1 z 2 0 2 1 z 2 RodriguezovápraxiSpolečná praxe s 1. 00 z 2 0 4 1 z 2 Rodriguezovámag. ročníkem atřídou ZŠ4Organizace festivalu0 2 1 z 1 R. MackováSítkoRealizace festivalu9 dní klz 2 R. MackováSítkoVstupní kurz 3 dny z 1 S.MackováPraxe vevolnočasových0 2 1 z 1 0 2 1 z 1 RodriguezováHlínovázařízeníchKredity celkem30,5 31,5Předměty osobní specializace 3Tvůrčí psaní 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 BrhelováSborový zpěv 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 SvozílekRecitační přehlídka 6 dní z 2 BrhelováDílna „Legrando“ 5 dní z 1 o.s. Legrando3Studenti mohou volit předměty osobní specializace z nabídky pro svůj ročník a z nabídky školy- 55 -


DRAMATICKÁ VÝCHOVAAteliér: Divadlo a výchova – bakalářské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru: doc. PhDr. Silva MackováVedoucí ročníku: Mgr. Veronika RodriguezováPředmět zimní semestr Letní semestr PedagogP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, zKRZáklad oboruDivadlo forum 0 6 2 z 2 0 6 2 klz 2 R. MackováFonetika a fonologie 0 2 1 z 1 HrabalováPráce s veršem 0 2 1 klz 1 HrabalováPohybová průprava 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 KloubkováHerecká průprava 0 2 1 z 1 0 2 0 z 1 HájekHra s loutkou, hra v 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 MarkovámasceSociální komunikace 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 HlínováHistorie DV 1 1 2 zk 2 RodriguezováDějiny světového 2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpekdivadla III,IVDějiny českého 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 HavlíčkovádivadlaSeminář k DČD 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 TrtílekPsychologie II 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 LípováSociální pedagogika, 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 Brücknerovápedagogický výzkumTeorie divadla 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 Roubal, DrozdLiterární teorie 1 1 2 zk 2 BrhelováLiterární projekt 2 2 2 klz 3 BrhelováSeminář k bakalářské 0 2 2 z 2 0 2 2 z Mackovádiplomové práciAngličtina 0 2 2 klz 2 0 2 2 zk 2 kabinet jazykůProjekt na ZŠ 0 2 1 z 1 RodriguezováRealizace projektu 1 týden klz 1 RodriguezováRozborový seminář 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 Rodriguezovák praxiSoustavná praxe na 0 0 2 z 1 0 0 2 z 1 Rodriguezová1.st. ZŠMediální zprac.2 dny z 1 2 dny klz 1 GrunaprojektůZáklady scénického3 dny z 1 PetrsvětlaÚčast na festivalu1 týden z 1 RodriguezováSítkoKredity celkem 33 28Předměty osobní specializace: 1Tvůrčí psaní 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 BrhelováTaneční průprava 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 CharvátováLogopedie 0 2 1 z 1 0 2 1 z 1 HrabalováPraxe II 0 0 2 z 1 0 0 2 z 1 HlínováTvůrčí fotografie I-IV 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 FrancánDílna maska 1 týden z 2 FojtíkováKreativní vyprávění 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 OlahSborový zpěv 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 SvozílekRecitační přehlídka 6 dní z 2 BrhelováDílna „Legrando“ 5 dní z 1 o.s. LegrandoStátní zkouška:Dějiny světového divadlaDějiny českého divadla1Studenti mohou volit předměty osobní specializace z nabídky pro svůj ročník a z nabídky školy- 56 -


DRAMATICKÁ VÝCHOVAAteliér: Divadlo a výchova – bakalářské studiumRočník: 3.Vedoucí ateliéru: doc. PhDr. Silva MackováVedoucí ročníku: MgA. Eva Brhelová, Ph.D.Předmět zimní semestr Letní semestr PedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruInscenace podle 0 4 2 z 2 0 4 2 z 2 S. MackovápředlohyMetodika hlasové 0 2 1 z 1 0 2 1 klz 1 HrabalováprůpravyPohybová průprava 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 CharvátováHerecká průprava 2 1 z 2 0 2 1 z 2 HájekTeorie divadla 1 1 2 zk 2 1 1 2 z 2 RoubalObecná didaktika 1 1 2 z 2 1 1 2 z 2 S. MackováDidaktika DVPsychologie III 1 1 2 zk 2 1 1 2 z 2 LípováMetodologie, 1 1 2 zk 2 1 1 2 z 2 BrücknerováPedagogikaStylistika 1 1 2 z 2 BrhelováTvorba scénáře 0 2 2 klz 2 0 2 2 z 2 BrhelováBakalářská0 0 4 z 2 0 0 16 z 8 vedoucí DPdiplomová práceBakalářskýabsolventský projekt0 4 2 z 2 0 2 6 z 4 R. Mackováa vedoucí projektuRozborový seminář 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 Hlínovák praxiSoustavná praxe na 0 0 2 z 1 0 0 2 z 1 Hlínová2.stupni ZŠÚčast na festivalu1 týden z 1 BrhelováSítkoKredity celkem 24 31Předměty osobní specializace 1Tvůrčí psaní 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 BrhelováTaneční průprava 0 2 z 1 0 2 0 z 1 CharvátováRétorika 0 2 1 z 1 0 2 1 z 1 HrabalováLogopedie 0 2 1 z 1 0 2 1 z 1 HrabalováPraxe II 0 0 2 z 2 0 0 2 z 2 HlínováTvůrčí fotografie I-IV 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 FrancánVlastní projekt 0 0 2 z 1 0 0 2 z 1 R. Mackovávedoucí projektuDílna maska 1 týden z 2 FojtíkováKreativní vyprávění 0 2 2 z 2 0 2 2 z OlahSborový zpěv 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 SvozílekRecitační přehlídka 6 dní z 2 BrhelováDílna „Legrando“ 5 dní z 1 o.s. LegrandoBakalářská zkouška:PedagogikaPsychologieTeorie divadlaDidaktika dramatické výchovyObhajoba písemné bakalářské práceObhajoba absolventského bakalářského projektu1Studenti mohou volit předměty osobní specializace z nabídky pro svůj ročník nebo nižší ročníky a z nabídky školy- 57 -


DIVADLO A VÝCHOVAAteliér: Divadlo a výchova – navazující magisterské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru: doc. PhDr. Silva MackováVedoucí ročníku: Mgr. Simona HlínováPředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboru:Divadlo ve výchově 2 2 6 z 4 0 2 4 klz 3 R.MackováAutorská inscenace 1 týden z 5 0 2 10 z 6 S.MackováR.MackováBrhelováTeorie hry a dramatu 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 RoubalKořeny evropské 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 OsolsoběkulturyManagement pro DV 1 1 2 z 1 1 1 2 zk 2 VodičkováPedagogická práce ve 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 Hlínováspeciálních zařízeníchPrincipy žánrové 1 3 2 z 2 1 3 2 klz 2 BrhelovátvorbySeminář1 1 1 z 1 1 1 2 z 1 S.Mackovák magisterskédiplomové práciSeminář k praxi 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 HlínováPraktická cvičenís 1.ročníkem a třídou1.st. ZŠ0 4 2 klz 3 HlínováRodriguezováPraxe 0 0 4 z 2 0 0 4 z 2 HlínováPráce se světlerm 3 dny z 1 PetrProjekt Site Specific 1 týden z 2 ŽižkaPřehlídky0 2 2 z 2 8 dní z 2 Rodriguezováamatérského divadlaÚčast na festivalu1 týden z 1 HlínováSítkoKredity celkem 30 26Předměty osobní specializace: 1Praxe II 0 0 2 z 2 0 0 2 z 2 HlínováVlastní projekt 0 0 2 z 1 0 0 2 z 1 R. Mackováa vedoucí projektuDílna maska 1 týden z 2 FojtíkováStorytelling 0 2 2 z 2 0 2 2 z OlahSborový zpěv 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 SvozílekRecitační přehlídka 6 dní z 2 BrhelováDramaturgie dětského 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 BrhelovádivadlaTvůrčí psaní 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 BrhelováDílna „Legrando“ 5 dní z 1 o.s. Legrando1Studenti mohou volit předměty osobní specializace z nabídky pro nižší ročníky a z nabídky školy- 58 -


DIVADLO A VÝCHOVAAteliér: Divadlo a výchova – navazující magisterské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru: doc. PhDr. Silva MackováVedoucí ročníku: doc. PhDr. Silva MackováPředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboru:Inscenace se skupinou 0 0 10 z 3 0 0 10 z 3 S. MackováRežijně dramaturgický 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 S. MackováseminářTeorie hry a dramatu 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 DrozdTeorie divadla a 1 1 2 z 2 1 1 2 z 2 S.MackovávýchovyAsistence0 0 2 z 1 0 0 2 z 1 Ateliér DaVv bakalářské výuceDiplomová0 0 8 z 4 0 0 32 z 16 Vedoucí DPmagisterská práceMagisterskýabsolventský projekt0 2 8 z 5 0 0 8 z 5 R. Macková a vedoucíprojektuSeminář k praxi 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 HlínováPraxe 0 0 4 z 2 0 0 4 z 2 HlínováProjekt „Site Specific“ 1 týden z 2 ŽižkaVstupní kurz pro3 dny z 11.ročníkÚčast na festivalu1 týden z 1 S. MackováSítkoKredity celkem 24 34Předměty osobní specializace: 1Praxe II 0 0 2 z 2 0 0 2 z 2 HlínováVlastní projekt 0 0 2 z 1 0 0 2 z 1 R.Mackováa vedoucí projektuDílna maska 1 týden z 2 FojtíkováStorytelling 0 2 2 z 2 0 2 2 z OlahSborový zpěv 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 SvozílekDramaturgie dětského 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 BrhelovádivadlaTvůrčí psaní 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 BrhelováRecitační přehlídka 6 dní z 2 BrhelováDílna „Legrando“ 5 dní z 1 o.s. LegrandoStátní závěrečná zkouškaTeorie hry a dramatuTeorie divadla a výchovy + ukázková hodinaObhajoba písemné diplomové práceObhajoba absolventského projektu1Studenti mohou volit předměty osobní specializace z nabídky pro nižší ročníky a z nabídky školy- 59 -


DRAMATICKÁ VÝCHOVAAteliér: Divadlo a výchova - kombinované bakalářské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru : doc. PhDr. Silva MackováVedoucí ročníku: Mgr. Simona Hlínovápředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruHlasová průpravas metodikou8 20 60 klz 6 HrabalováPohybová průprava 8 20 60 klz 6 Charvátovás metodikouMédia 0 18 20 zk 2 GrunaLiterární projekt 14 0 60 klz 3 BrhelováLiteratura pro děti a14 0 40 zk 3 BrhelovámládežÚvod do dramatické8 20 60 klz 6 RodriguezovávýchovyDidaktika DV 8 0 60 klz 6 RodriguezováMackováPedagogika 4 0 60 klz 3 BrucknerováPsychologie 4 0 60 klz 3 LípováTeorie divadla I,II 8 0 60 klz 6 RoubalDějiny světového 8 0 60 z 6 Šotkovskýdivadla I, IIHerecká průprava4 10 30 z 3 Hájeks metodikou IPedagogická praxe 0 0 60 z 4 0 0 60 z 4 HlínováKredity celkem 30 31- 60 -


DRAMATICKÁ VÝCHOVAAteliér: Divadlo a výchova - kombinované bakalářské studiumRočník: 3.Vedoucí ateliéru: doc. PhDr. Silva MackováVedoucí ročníku: Mgr. Simona Hlínovápředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zTvorba inscenace 4 10 60 z 3 4 10 60 z 3 S. MackováPrincipy žánrové 8 20 60 klzBrhelovátvorby6Seminář k bakalářskédiplomové práci18 0 60 z 3 S. MackováBrhelováSeminář kbakalářskému18 0 40 z 3 Rodriguezová,R.MackováabsolventskémuprojektuUkázkové hodiny 0 28 60 z 4 Hlínováateliér DaVTvorba scénáře 8 20 60 klz 6 BrhelováPedagogika 4 0 60 zk 3 BrücknerováPsychologie 4 0 60 zk 3 LípováTeorie divadla I, II 8 0 60 zk 6 RoubalDějiny světového 8 0 60 zk 6 Šotkovskýdivadla I, IIDějiny českého8 0 30 zk 6 DrozddivadlaPedagogická praxe 0 0 60 z 4 0 0 60 z 4 HlínováKredity celkem 32 28- 61 -


VÝCHOVNÁ DRAMATIKA PRO NESLYŠÍCÍAteliér: Výchovná dramatika pro Neslyšící – bakalářské studiumRočník: 2Vedoucí ateliéru a vedoucí ročníku: prof. Mgr. Zoja Mikotovápředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruMetodika dramatickévýchovy1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 Mikotová, AntonovaPedagogika 12 zk 2 1 1 2 zk 2 Broulíková1Speciální pedagogika 1 1 2 zk 2 1 1 2 zk 2 AbbodováVývojová psychologie 2 0 2 zk 2 BroulíkováPedagogická2 0 2 zk 2 BroulíkovápsychologieDějiny kultury 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 ŠmukováVybrané kapitoly 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 Petiškováz dějin pohybovéhodivadlaVýtvarné techniky 0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 Dostálováa metodikaAkrobacie a metodika 0 2 1 klz 1 0 2 0 klz 1 KulichováHistorický a0 2 0 klz 1 0 2 0 klz 1 Charvátováspolečenský tanecZnakový jazyk 0 2 0 klz 2 0 2 0 klz 2 Hájková, KulichováMiličPohybové divadlo 0 4 2 klz 3 0 4 2 klz 3 Mikotová, AntonovaAngličtina 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 ŠvrčkováPedagogická praxe 0 2 2 z 1 0 2 2 z 1 Kulichová, BroulíkováprůběžnáPedagogická praxe1 týden z 1 1 týden z 1 Kulichová, Broulíkovásouvislá a stážeLiterární seminář 0 1 1 klz 1 0 1 1 klz 1 Broulíková, MikotováReflexní seminář 0 1 1 z 1 0 1 1 z 1 BroulíkováPohybové sportovní3 dny z 1 3dny z 1 ŠtefekhryKrajina těl a dotekůdílna z 1 Mikotová, Nadaudspolečný projekt sKSFTKniha – průběžnýprojekt1 týden z 1 Jirásková, Mikotová,Gottwald, BroulíkováKredity celkem 28 28Osobní specializaceRytmická cvičení, step 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 ČadováŽonglování 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 ZábojTvůrčí fotografie I 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 FrancánRytmická a relaxačnícvičení0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 Antonova- 62 -


VÝCHOVNÁ DRAMATIKA PRO NESLYŠÍCÍAteliér: výchovná dramatika pro Neslyšící – bakalářské studiumRočník: 3Vedoucí ateliéru a vedoucí ročníku: prof. Mgr. Zoja Mikotovápředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruSociální psychologie 2 0 2 zk 2 BroulíkováPsychopatologie 2 0 2 zk 2 BroulíkováSurdopedie 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 AbbodováProjekty DV pro SP 1 1 2 zk 2 Mikotová, Broulíkováa metodika DVDějiny kultury 2 0 2 zk 2 ŠmukováVybrané kapitoly z 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 Petiškovádějin pohybovéhodivadlaPohybové divadlo 0 4 1 kl 2 0 2 1 kl 1 Mikotová, AntonovaAkrobacie s0 2 1 kl 2 0 2 1 kl 2 KulichovámetodikouHistorický a0 2 0 kl 1 0 2 0 kl 1 Charvátováspolečenský tanecAngličtina 0 2 2 kl 2 0 2 2 kl 2 ŠvrčkováVýtvarné techniky 0 2 2 kl 2 0 2 2 kl 2 Dostálovás metodikouPedagogická praxe 0 2 1 z 1 0 2 1 z 1 Kulichová, Broulíkováa stážeSamostatný projekt0 2 2 kl 2 Mikotová, BroulíkováDVZnakový jazyk 1 1 1 klz 2 0 1 1 klz 1 Hájková, Milič,KulichováSeminář k bakalářské 0 1 1 z 2 1 1 1 z 2 vedoucí BPdiplomové seminářBakalářská diplomová 0 1 1 z 2 0 0 10 z 8 vedoucí BPprácePohybové a sportovní3 dny z 1 ŠtefekhryKrajina těl a dotekůdílna z 1 Mikotová, Nadaudspolečný projekt sFKSTKniha- průběžnýprojekt1 týden z 1 Mikotová, JiráskováBroulíková, GottwaldKredity celkem 29 28Osobní specializaceRytmická cvičení - 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 Čadová, VítkovástepŽonglování 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 ZábojGrafika na PC I 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 laboratoř médiíTvůrčí fotografie II 0 2 0 z 2 0 2 0 z 2 FrancánStátní zkouška:Metodika dramatické výchovy (a obhajoba samostatného projektu DV)Speciální pedagogikaVývojová a pedagogická psychologieTechniky a metodika výuky základní pohybové průpravy a akrobacieMetodika výtvarné výchovyObhajoba bakalářského absolventského projektuObhajoba bakalářské diplomové práce- 63 -


Ateliér: Divadelní manažerství – bakalářské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Jan KolegarDIVADELNÍ MANAŽERSTVÍpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, klz, z KRklz,zZáklad oboruZáklady managementu I ,II 2 0 3 zk 3 2 0 3 zk 3 HálekVznik divadelní1 1 2 z 2 PlešákinscenaceÚvod do kulturní politiky 2 0 2 zk 2 1 1 2 klz 2 ChládkováOrganizační struktury divadla 1 1 0 klz 1 KolegarOrganizace divadelního1 1 0 klz 1 KolegarprovozuHerecká propedeutika 0 6 2 z 4Vstupní kurz I Dva dny 0 z 1 ChládkováOrganizace mezinárodního 1 1 2 Z 2 1 1 4 klz 4 Chládkovádivadelního festivalu IAbouDějiny světového divadla 2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 CejpekIII,IVDějiny kultury 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 ŠmukováDivadelní dramaturgie 1 1 2 z 2 PlešákMakroekonomika 2 0 2 zk 2 AbouAngličtina 0 4 3 klz 3 0 4 3 klz 3 Kab. jazykůZáklady práce na PC a s médii 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Laboratoř médiíDivadelní praxe 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 KolegarMezinárodní divadelní festival 0 4 0 z 2 Chládková, AbouKredity celkem26 27Předměty osobní specializace: 4Samostatná produkce 0 8 0 z 4 0 8 0 z 4 Chládková, Krejčí4Studenti volí nejméně dva předměty z nabídky školy- 64 -


Ateliér: Divadelní manažerství – bakalářské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Jan KolegarDIVADELNÍ MANAŽERSTVÍpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruManagement2 0 3 zk 2 2 0 3 zk 2 Hálekřízení a vedení lidí I, IIMarketing I ,II 1 1 3 klz 2 1 1 3 klz 2 ProcházkaProjektový management I 1 1 3 z 2 KrejčíKulturní projekt I 1 1 4 klz 2 KrejčíOrganizace a technologie div. 1 1 0 klz 1 KolegarvýrobyOrganizace mezinárodního 1 1 6 klz 3 1 1 6 klz 3 Chládková,divadelního festivalu IIAbouDějiny světového divadla III,IV 2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 CejpekDějiny českého divadla 2 2 2 zk 2 2 2 2 zk 2 HavlíčkováSeminář k dějinám0 2 0 1 0 2 0 z 1 Havlíčkováčeského divadlaPrávo pro manažery I, II 2 2 2,5 zk 2 2 2 2,5 zk 2 ProkešMikroekonomika I, II 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 AbouRozpočetnictví 1 1 1 z 1 Jan OndroušekÚčetnictví 1 1 1 z 1 Jan OndroušekAngličtina 0 3 3 klz 3 0 3 3 klz 3 kab.jazykůAnglická manažerská0 1 1 klz 1 0 1 1 klz 1 kab.jazykůterminologieMetodologie výzkumu a zprac.0 2 1 z 1 Chládkovásemin.a bakalářských pracíFundraising 0 1 3 klz 1 ChládkováÚvod do sociologie I, II 1 1 1 klz 2 1 1 1 klz 1 KafkováPC v administrativě I 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 lab. mediíMez. div. festival 0 4 0 z 2 Chládková, AbouKredity celkem 30 30Předměty osobní specializace 5Vstupní kurz II dva dny 0 z 1 ChládkováSamostatná produkce 0 8 0 z 4 0 8 0 z 4 Chládková, KrejčíProdukce bakalářských0 8 0 z 4 0 8 0 z 4 Chládková, Krejčíabsolventských projektůČlen užšího týmu student. fest.rady0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Chládková, AbouStátní zkouška:Dějiny světového divadlaDějiny českého divadla5Studenti si volí další předměty z nabídky školy- 65 -


Ateliér: Divadelní manažerství – bakalářské studiumRočník: 3.Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Jan KolegarDIVADELNÍ MANAŽERSTVÍpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruZáklady marketing. výzkumu 1 1 3 zk 2 ProcházkaManagement organ.chování I 2 0 3 zk 2 HálekAbsolventský projekt 0 8 0 z 4 v průběhu celého roku Kolegar, KrejčíOrganizace mezinárodního 1 1 8 klz 5 1 1 8 klz 5 Chládková, Aboudivadelního festivalu IIIMezinárodní divadelní festival 0 8 0 z 2 Chládová, AbouCizí jazyk II 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 kab. jazykůAnglická manažerská0 1 1 klz 1 0 1 1 klz 1 kab. jazykůterminologiePrávo autorské 2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 ValováPsychologie osobnosti 1 1 2 z 1 HlínováKvantitativní metody I 2 0 1 klz 1 KafkováMarketing v obchodním oddělení 2 0 0 z 1 NykodýmovádivadlaProdukce AV díla 1 1 1 z 2 MoralesKulturní projekt II 1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 Krejčí, ChládkováBakalářská diplomová práce 0 0 4 z 2 0 0 28 z 8 ved. dipl. práceSeminář k bakalářské práci aabsolventskému výkonu0 2 0 z 2 0 2 0 z 2 Kolegar,ChládkováPC v administrativě II 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 laboratoř médiíKredity celkem 29 30Předměty osobní specializace 6Vstupní kurz III dva dny 0 z 1 ChládkováČlen užšího týmu stud.festival.rady0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Chládková,AbouSamostatná produkce 0 8 0 z 4 0 8 0 z 4 Chládková, KrejčíStátní závěrečná zkouška:ManagementDivadelní provozPrávoObhajoba bakalářské práceObhajoba absolventského výkonu/dokumentace výkonu6Student volí další předměty z nabídky školy- 66 -


DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍAteliér: Divadelní manažerství – navazující magisterské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Jan Kolegarpředmět zimní semestr Letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruProjekt I – samostatná produkce(Marta, jiná instituce)0 16 4 klz 10 V průběhu celého roku KolegarStáž v divadle nebo0 0 40 klz 19 Chládkovástudium/praxe v zahraničíSeminář ke stáži/studiu/praxi 1 1 z 1 Chládková,KolegarManagement - Organizační1 1 4 klz 3 Hálekchování IIStrategické řízení 1 1 3 zk 2 ChládkováMarketingová komunikace 1 2 2 klz 2 ProcházkaProjekt II teatrologický 0 2 10 klz 4 Kovalčuk,OslzlýSeminář k projektu II 0 2 2 z 2 Kovalčuk,OslzlýProjektový management II 1 1 2 klz 2 KrejčíKvantitativní metody II 1 1 1 klz 1 KafkováSociologie práce 2 0 2 klz 2 KafkováÚvod do mezin. kult.politiky 1 1 2 klz 2 ChládkováSeminář autorského práva I 0 2 2 klz 2 ValováMetodologie výzkumu a zprac.1 1 2 klz 2 Chládkovádipl. prácePracovní psychologie 1 1 2 klz 2 HlínováFinanční řízení z hlediska účetní1 1 1 z 1 AbouevidenceMezinár. divadelní festival 0 1 1 z 2 ChládkováKredity celkem 30 29Předměty osobní specializace 7Mezinárodní divadelní festival 0 1 1 z 2 Chládová,Abou7Student volí další předměty z nabídky školy- 67 -


DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍAteliér: Divadelní manažerství – navazující magisterské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Jan Kolegarpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, zKRZáklad oboruProjekt III - absolvetnskýprojekt0 0 13 z 10V průběhu celého rokuKolegar,ChládkováSeminář k projektu III 0 1 2 z 1 KolegarProjekt IV - producentskýzáměr (management divadla aumění)0 0 15 z 5 0 0z 5 Kolegar,Chládková,Hálek, Valová,Krejčí, Abou15Seminář k projektu IV 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Chládková,KolegarMarketing v umění 1 1 3 zk 2 ProcházkaManagement - Organizační 1 1 4 klz 3 Hálekchování IIISeminář autorského práva II 2 2 klz 2 ValováSeminář k magisterskédiplomové práci aabsolventskému projektu0 2 2 z 2 0 2 6 z 2 KolegarChládkováMagisterská diplomová práce 4 0 0 36 z 16 Vedoucí DPDotační management - kurz 1 1 1 klz 2 KrejčíQM – Evaluace kulturní 1 1 1 klz 1 ChládkováinstituceKredity celkem 34 25Předměty osobní specializace: 8teorie divadlavýběr z nabídky školyMezinárodní divadelnífestival0 1 1 z 2 ChládováAbouStátní závěrečná zkouška:Management divadla a umění (producentský záměr)Obhajoba magisterské diplomové práceObhajoba magisterského absolventského výkonu III8Studenti si volí další předměty z nabídky školy- 68 -


Ateliér: Jevištní technologie – bakalářské studiumRočník: 1.Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Jan KolegarJEVIŠTNÍ TECHNOLOGIEpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, klz, z KRklz, zZáklad oboruHistorie scénické 2 0 0 klz 1 KolegartechnologieDějiny světového 2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpekdivadla III,IVDějiny výpravy a 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 HavlíčkovákostýmuVznik divadelní 1 1 2 z 2 PlešákinscenaceOrganiz.struktury 2 0 0 klz 1 KolegardivadelOrganiz. divadel.2 0 0 klz 1 KolegarprovozuVstupní kurz I dva dny 0 z 1 ChládkováPředměty širšího základu:Makroekonomika 2 0 2 zk 2 AbouMikroekonomika 2 0 2 zk 2 AbouElektrotechnika I 2 0 1 zk 2 HolešínskýZvukotechnika I, II 2 0 1 zk 2 2 0 2 zk 2 KosTechnické kreslení I, II 0 2 1 z 1 0 2 2 z 2Základy scénické 1 1 0 z 1 KolegarstavbyZáklady scénického 1 1 0 z 1 Škubalzvuku I, IIZáklady scénického 1 1 0 z 1 0 2 2 z 2 Petrsvětla I, IIZáklady práce na PC a 0 2z0 2zLaboratoř médiís médii2222Angličtina 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Kabinet jazykůJevištní praxe:Světlo 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 PetrZvuk 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 ŠkubalStavba 0 2 0 z 1 0 4 0 z 2 KolegarDny scénografie I 0 2 0 z 1 KolegarTech. podpora festivalu 0 8 0 z 4 KolegarKredity celkem 27 27Předměty osobní specializace 9Spolupráce na klauzurách hereckých ročníků, za každou klauzuru 2 kredity9student volí předměty z nabídky školy- 69 -


Ateliér: Jevištní technologie – bakalářské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Jan KolegarJEVIŠTNÍ TECHNOLOGIEpředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruDějiny světového 2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpekdivadla III, IVDějiny českého 2 0 2 zk 2 2 0 2 zk 2 HavlíčkovádivadlaZáklady scénografie I, 0 2 1 klz 1 0 2 1 klz 1 BláhováIIZáklady2 0 3 zk 2 2 0 3 zk 3 Hálekmanagementu I, IIOrganizace technol. 1 1 0 z 1 Kolegardivadelní výrobyZáklady psychologie 2 0 2 zk 2 LipováPsychologie –2 0 2 zk 2 Lipovápráce s lidmiElektrotechnika II 2 0 1 zk 1 HolešínskýBezp. práce a 2 0 1 z 1 Plšekpožární ochranaSouvisející vyhlášky2 0 1 z 1 PlšekelektroZavěšování 0 1 0 z 1 KolegarScénická0 1 0 z 1 KolegardokumentaceAngličtina 0 2 2 klz 2 0 2 2 klz 2 Kabinet jazykůZvuk v dabingu s 3.r.muzikálu0 4 0 z 2 0 4 0 z 2StaškovičAudiovisuální 0 2 2 z 2 0 2 2 z 2 Laboratoř médiítvorba I a IIJevištní praxe:Světlo 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 PetrZvuk 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 ŠkubalStavba 0 2 0 z 1 0 2 0 z 1 KolegarMetodologie0 2 2 klz 2 Chládkovávýzkumu a zprac.semin. a bakal. pracíProjekt I – práce 0 5 0 z 2 Kolegarv tvůrčím týmu naklauzuřeProjekt II – práce0 5 0 z 2 Kolegarv tvůrčím týmu naklauzuřeDny scénografie II 0 8 2 z 4 KolegarTech.pod. festivalu 0 8 0 z 4 KolegarKredity celkem 29 30Předměty osobní specializace: 10Vstupní kurz II dva dny 0 z 1 ChládkováLogistik festivalu 0 4 0 z 2 0 4 0 z 2 KolegarStátní zkouška:Dějiny českého divadlaDějiny světového divadla10Student volí další předměty z nabídky školy- 70 -


Ateliér: Jevištní technologie – bakalářské studiumRočník: 3.Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Jan KolegarJEVIŠTNÍ TECHNOLOGIEpředmět zimní semestr letní semestr pedagogZáklad oboruSouvisející právnípředpisyManag.řízení lidí atýmů I , IIZáklady projektovéhořízeníProjekt III scénickárealizace a stavbaProjekt IVnasvícení inscenací asvícení reprízProjekt Vnazvučení inscenací azvučení reprízP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, z2 0 2 klz 2 2 0 2 klz 2 Prokeš2 0 3 zk 2 2 0 3 zk 3 Hálek1 1 2 klz 2 Krejčí0 10 2 z 10 v průběhu celého roku Kolegar0 10 2 z 10 v průběhu celého roku Petr0 10 z 2 10 v průběhu celého roku ŠkubalJeden z projektů III – V si student vybere jako Absolventský projekt, který obhajuje u státní zkouškySem. k projektům 0 1 1 z 1 0 1 1 z 1 KolegarIII – V 11Sem. k bakalářsképráci a abs. projektu0 2 0 z 2 0 2 0 z 2 KolegarChládkováBakalářská diplomová 0 0 4 z 2 0 0 28 z 8 vedoucí bakalářské prácepráceTechnická podpora0 8 0 z 4 KolegarfestivaluKredity celkem 41 20Předměty osobní specializace: 12Logistik festivalu 0 4 0 z 2 0 4 0 z 2 KolegarStátní závěrečná zkouška:ManagementObhajoba bakalářské diplomové práceObhajoba bakalářského absolventského výkonu (dokumentace absolventského výkonu)KR1112Jeden z projektů si student vybere jako bakalářský absolventský a ten bude obhajovatStudent volí další předměty z nabídky školy- 71 -


TANEČNÍ PEDAGOGIKAAteliér: Taneční pedagogika – kombinované nenavazující magisterské studiumRočník: 2.Vedoucí ateliéru: doc. Mgr. Jarmila VondrováVedoucí ročníku: doc. Mgr. Jarmila Vondrovápředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk, KR P C S zk, KRklz, zklz, zZáklad oboruKlasický tanec metodika 12 0 60 zk 3 12 0 60 zk 3 ŠtychovaKlasický tanec technika 12 0 40 z 2 12 0 40 klz 2 ŠtychovaModerní tanec metodika 10 0 40 zk 2 10 0 40 zk 2 KloubkováModerní tanec technika 10 0 40 z 2 10 0 40 klz 2 KloubkováLidový tanec metodika 10 0 40 zk 2 10 0 40 zk 2 KošíkováLidový tanec technika 10 0 20 z 1 10 0 20 klz 1 KošíkováTaneční gymnastika metodika 6 0 40 zk 2 6 0 40 zk 2 LepoldováTaneční gymnastika technika 6 0 20 z 1 6 0 20 klz 1 LepoldováPředměty teoretického základuPedagogika 10 0 40 klz 2 UnzeitigováPsychologie 8 0 40 z 2 8 0 40 klz 2 SkácelováDějiny a teorie tance a baletu 8 0 40 z 2 8 0 40 klz 2 KloubkováDějiny a teorie hudby 8 0 40 z 2 8 0 40 klz 2 J.DoleželAnatomie a fyziologi 8 0 40 z 2 8 0 40 klz 2 MráčkováÚvod do estetiky 8 0 40 klz 2 PelánCizí jazyk volitelný 0 0 50 z 2 0 0 50 z 2 Kabinet cizíchjazykůOstatní předmětyPedagogická praxe 12 0 30 z 1,5 12 0 30 z 1,5 KotzianHospitace 10 0 10 z 0,5 10 0 10 z 0,5 KotzianHra na klavír 0 0 30 z 1 0 0 30 z 1 J. DoleželKredity celkem 30 30- 72 -


TANEČNÍ PEDAGOGIKAAteliér: Taneční pedagogika – kombinované nenavazující magisterské studiumRočník: 4.Vedoucí ateliéru: doc. Mgr. Jarmila VondrováVedoucí ročníku: doc. Mgr. Jarmila Vondrovápředmět zimní semestr letní semestr pedagogP C S zk,klz, zKR P C S zk,klz, zZáklad oboruKlasický tanec metodika 12 0 60 zk 3 12 0 60 zk 3 VondrováKlasický tanec technika 12 0 60 z 3 12 0 60 klz 3 VondrováModerní tanec metodika 10 0 60 zk 3 10 0 60 zk 3 TužilováModerní tanec technika 10 0 60 z 3 10 0 60 klz 3 TužilováLidový tanec metodika 8 0 40 zk 2 8 0 40 zk 2 KošíkováLidový tanec technika 8 0 20 z 1 8 0 20 klz 1 KošíkováPředměty teoretickéhozákladuDějiny a teorie tancebaletu8 0 40 z 2 8 0 40 klz 2 KoubkováDějiny kultury - vývoj 8 0 40 z 2 8 0 40 klz 2 Šmukováum. slohů a výtv. um.Dějiny českého divadla 8 0 40 z 2 8 0 40 klz 2 HavlíčkováVýběr a rozbor hudební 8 0 40 z 2 8 0 40 klz 2 J. DoleželpředlohyCizí jazyk volitelný 0 0 50 z 2 0 0 50 z 2 Kabinet cizích jazykůOstatní předmětyCharakterní tanec 24 0 30 z 2 24 0 30 klz 2 GrecmanováPedagogická praxe 12 0 30 z 1,5 12 0 30 z 1,5 KotzianHospitace 10 0 10 z 0,5 10 0 10 z 0,5 KotzianHra na klavír 0 0 30 z 1 0 0 30 z 1 J.DoleželKredity celkem 30 30Předměty osobní specializaceDětské taneční hry 8 0 30 z 1,5 8 0 30 klz 1,5 LepoldováTanec s partnerem 8 0 30 z 1,5 8 0 30 klz 1,5 KotzianKR- 73 -


DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAMDRAMATICKÁ UMĚNÍZákladní informace o doktorském studijním programuDoktorský studijní program „DRAMATICKÁ UMĚNÍ“ se realizuje v tříletém prezenčnímnebo kombinovaném studiu v oborech: herecká tvorba, režijní tvorba, dramaturgie a autorskátvorba, scénografie, divadelní manažerství a divadlo a výchova. Studium jednotlivých oborůje naplňováno pod vedením školitele na základě individuálního studijního plánu.K doktorskému studiu v uvedených oborech se mohou přihlásit absolventi magisterskéhostudijního programu „Dramatická umění“ či příbuzných studijních programů jiných fakult (vtomto případě se u přijímací zkoušky ověřují znalosti na úrovni státních zkoušek příslušnéhooboru magisterského studijního programu Dramatická umění). Posluchači jsou přijímáni nazákladě přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu se podávají zpravidla k 30. červnu každoročněna formulářích, které jsou k dispozici na studijním oddělení fakulty. Uchazeči si kpřijímacímu řízení připraví projekt své dizertační práce (v rozsahu 3 – 5 stran). Součástípřijímacího řízení je i ověření znalostí alespoň jednoho cizího jazyka.Doktorské studium je určeno těm uchazečům, kteří jsou schopni spojovat kvalitní uměleckoutvorbu se schopností její teoretické reflexe. Součástí doktorského studia je rovněž příprava napedagogické působení na vysoké umělecké škole a k odborné a vědecké práci. Kandidáti nadoktorské studium budou proto vybíráni především z řad tvůrců, kteří mají za sebou úspěšnouuměleckou a odbornou činnost a kteří vedle schopnosti vlastní umělecké tvorby prokáží takéschopnost samostatné vědeckovýzkumné práce v daných oborech.Absolventi doktorského studijního programu se vedle možné pedagogické a umělecké aodborné činnosti stanou nepochybně i vůdčími osobnostmi předních uměleckých kolektivů.Školitelé a učitelé doktorského studia jsou profesoři a docenti Divadelní fakulty a výjimečnětéž další významní odborníci z praxe a výzkumu, kteří mají za sebou též významnouuměleckou či odbornou tvorbu.Oborová rada doktorského studiaPředseda oborové rady: prof. PhDr. Josef KOVALČUKMístopředsedkyně: doc. PhDr. Silva MackováČlenové:prof. PhDr. Václav CejpekMgA. David Drozd, Ph.D.prof. Mgr. Zoja Mikotováprof. Petr Oslzlýprof. PhDr. Miroslav PlešákPhDr. Jan Roubal, Ph.D.prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.JUDr. Lenka Valová- 74 -


Základní schéma předmětů doktorského studijního programuZákladní schéma přednášek, seminářů a cvičení doktorského studijního programu je prokaždý individuální studijní plán (podle oboru apod.) konkretizováno školitelem. Základníschéma může být doplněno dalšími přednáškami či semináři. Individuální studijní plánschvaluje příslušná oborová rada.NázevpředmětuDoktorskýseminářFilozofie neboPsychologieKapitoly zesoučasnéhomyšlení odivadleHistorie a teoriepříslušnéhoTyp ukončení popedagog(garantpředmětu)způsob ukončeníseminář po každém semestru, Srba B., Kovalčuk zápočetcelkem 6 semestrů Drozd, Roubalpřednáška, 4. semestru Krist, P. Osolsobě, zkouška +seminářTurbová seminární prácepřednáška 2. semestru Roubal zkouškapřednáška,seminář,cvičení6. semestru školitel státní doktorskázkouškaoboruCizí jazyk cvičení 4. semestru ŠvrčkováSpitzbardtNoubelováMetodyvýzkumuEstetika divadlaa dramatuzkouškaseminář 2. semestru MackováBrücknerovázkouškapřednáška, 4. semestru P. Osolsobě zkouškaseminářÚPLNÉ ZNĚNÍ- 75 -


STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDUJANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚZE DNE 9. KVĚTNA 2006Část prvníZákladní ustanoveníČl. 1Studijní a zkušební řád Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen „JAMU“) obsahuje pravidla prostudium v bakalářských studijních programech, magisterských studijních programech, které navazují nabakalářské studijní programy (dále jen „navazující magisterský studijní program“) a v magisterských studijníchprogramech, které nenavazují na bakalářské studijní programy (dále jen „magisterský studijní program“)a doktorských studijních programech uskutečňovaných fakultami JAMU.Čl. 2Akademický rok a časové členění studia(1) Rektor každoročně nejpozději do 1. února vyhlásí začátek následujícího akademického roku.(2) Akademický rok se člení na zimní a letní semestr.(3) Děkan vyhlásí časový plán akademického roku pro fakultu. Časový plán akademického roku stanovujezejména začátek a konec výuky, zkouškové období, období prázdnin v jednotlivých semestrech a období, v němžse konají státní závěrečné zkoušky.(4) V každém semestru je zpravidla 14 týdnů výuky a 5 týdnů zkouškového období.(5) Výuka je organizována v prezenční formě studia podle týdenních rozvrhů, pokud v rozhodnutí o akreditacistudijního programu není stanoveno jinak.(6) Fakulty mohou ve směrnici děkana upravit členění studia jednotlivých studijních programů do modulůtvořících obsahově ucelený souhrn předmětů se stanovením podmínek a minimální a maximální doby pro jejichuzavření.Část druháStudium v bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijníchprogramechHlava IOrganizace studiaČl. 3Studijní plány(1) Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět (dále jen „předmět”).(2) Před zahájením výuky studijního oboru zveřejní fakulta, na které se studijní program uskutečňuje,strukturovaný seznam předmětů, jejichž absolvování je nutnou podmínkou pro řádné ukončení daného studijníhooboru. Tento seznam:a) seskupuje předměty do semestrů a ročníků, případně modulů studia,b) vymezuje podmínky návaznosti předmětů,c) vymezuje charakter jednotlivých předmětů co do úrovně povinnosti jejich zařazení do studijního plánu(3) Studijní plán oboru studijního programu je základem pro vytváření studijního plánu studenta.(4) Při zachování obsahové části studijního programu lze upravit průběh studia a termíny kontroly studia těmstudentům, kteří chtějí absolvovat část studia na jiné vysoké škole, zejména v zahraničí. Důvodem pro udělenívýjimky mohou být i závažné, zejména zdravotní důvody. Podrobnosti pro vytváření takovýchto individuálníchstudijních plánů stanoví směrnice děkana.Čl. 4Kreditový systém- 76 -


Pro kvantifikaci průběhu studia na JAMU se užívá kreditový systém, 13) jehož znaky jsou:1) pracovní zátěž studenta představuje 60 kreditů za 1 akademický rok,2) z toho jeden kredit představuje 24 – 30 pracovních hodin,3) kredit je kvantitativním ukazatelem zátěže studenta, počet kreditů přidělených jednotlivým předmětůmvyjadřuje dobu, za kterou student dosáhne stanovených cílů studia předmětu,4) pracovní zatížení studentů vyjádřené kredity zahrnuje čas strávený na přednáškách, seminářícha cvičeních, přípravou studentů na výuku, samostatným studiem a samostatnou tvůrčí činností studentů,5) kredity jsou přiděleny všem součástem studijního programu (zejména jako jsou předměty, moduly, praxe,diplomové práce, projekty)6) zakončením předmětu způsobem předepsaným podle čl. 5 získá student počet kreditů přiřazený danémupředmětu,7) kredity získané v rámci jednoho studijního oboru se sčítají.(1) Předměty jsou zakončeny:a) udělením zápočtu nebob) udělením klasifikovaného zápočtu neboc) vykonáním zkoušky.Čl. 5Způsob zakončení předmětu(2) Zakončením předmětu podle odstavce 1 student získá předmětu přiřazený počet kreditů.(3) Pokud student neukončí předmět některým ze způsobů uvedených v odstavci 1, postupuje se podle čl. 10odst. 4 nebo čl. 11 odst. 6.Čl. 6Způsoby výuky a její zabezpečení(1) Způsoby výuky jsou zejména přednášky, cvičení, semináře, projekty, kurzy, individuální konzultacea odborné praxe.(2) Způsoby výuky uvedené v odstavci 1 jsou charakterizovány takto:a) obsah přednášek odpovídá obsahu studia ve studijních oborech,b) cvičení a semináře jsou aktivními formami výuky, v nichž se předpokládá samostatná práce studentů;jejich součástí může být průběžné ústní i písemné hodnocení znalostí jednotlivých studentů, které jesoučástí závěrečného klasifikačního hodnocení,c) individuální konzultace vychází z požadavků studentů. Týdenní rozsah jejího poskytování jednotlivýmivyučujícími stanoví vedoucí pedagogického pracoviště (ateliérů, kabinetů, kateder a laboratoří).(3) Součástí studijních činností studenta je zadávaná a vlastní samostatná práce.(4) Účast na přednáškách je doporučená. Účast na ostatních formách výuky je povinná s tím, že učitel jepovinen při zahájení výuky seznámit studenty s bližšími pravidly hodnocení docházky.(5) Vedoucí pedagogických pracovišť (ateliérů, kabinetů, kateder a laboratoří) jsou povinni sledovat výukuzabezpečovanou jejich pracovištěm a dbát o její úroveň. Podkladem pro jejich hodnocení jsou rovněž výsledkyplynoucí z hodnocení výuky studenty.Čl. 7Dokumentace předmětu13 ) Kompatibilní s European Credit Transfer System (ve zkratce „ECTS“) umožňující mobilitu studentův rámci evropských vzdělávacích programů.- 77 -


Dokumentace předmětu obsahuje zejména:a) název předmětu,b) kód předmětu,c) způsob výuky předmětu a způsob jeho ukončení,d) charakter předmětu,e) ročník,f) semestr,g) počet přidělených kreditů,h) jméno vyučujícího,i) cíle předmětu (předpokládané výstupy a dosažené kompetence),j) předpoklady pro studium předmětu (zejména předchozí absolvované předměty, úroveň vědomostía dovedností),k) obsah předmětu,l) doporučenou studijní literaturu,m) vyučovací metody,n) metody hodnocení,o) jazyk výuky.Čl. 8(1) Fakulta poskytuje studentovi informace nutné pro jeho studium, zejména zajišťuje poradenství při vytvářeníjeho studijního plánu.(2) Pro zabezpečení těchto činností fakulta vytváří poradenskou a informační strukturu.Hlava IIOvěřování a hodnocení studijních výsledkůČl. 9Ověřování studijních výsledků(1) Studijní výsledky se ověřují průběžnou kontrolou studia a při zakončení předmětu zápočtem, klasifikovanýmzápočtem nebo zkouškou.(2) Směrnice děkana stanoví konečné termíny pro získání zápočtů, nebo klasifikovaných zápočtů a vykonánízkoušek v akademickém roce.Čl. 10Zápočet a klasifikovaný zápočet(1) Zápočtem se potvrzuje, že se student aktivně účastnil práce v průběhu semestru a splnil požadavky, jimižbylo udělení zápočtu na začátku výuky předmětu podmíněno.(2) Klasifikovaný zápočet je zápočet, při kterém se úroveň uložených aktivit hodnotí klasifikačním stupněm.(3) Zápočet nebo klasifikovaný zápočet je nutné získat nejpozději do konce zkouškového období semestru,v němž byl předmět vyučován. Výjimky může stanovit směrnice děkana.(4) Pokud student nezíská zápočet nebo klasifikovaný zápočet z předmětu, jehož absolvování je pro studium vdaném studijním programu povinné, a nebyl mu povolen přesun předmětu podle čl. 14 odst. 4, je mu studiumukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.(5) Student, kterému nebyl udělen zápočet nebo klasifikovaný zápočet, může požádat o přezkoumání způsobemstanoveným směrnicí děkana.(6) Udělení nebo neudělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu se zapisuje do dokumentace o studiu (čl. 49).Ve výkazu o studiu potvrdí učitel udělení zápočtu slovem „započteno” a svým podpisem a uvede datum udělení- 78 -


zápočtu. V případě klasifikovaného zápočtu se uvádí klasifikační stupeň a datum v rubrice zápočet. Do výkazu ostudiu se uvede rovněž hodnocení ECTS.(7) Neudělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu se do výkazu o studiu nezapisuje.Čl. 11Zkouška(1) Zkouška hodnotí vědomosti studenta z příslušného předmětu a jeho schopnosti tvořivě uplatňovat získanépoznatky při aplikaci v příslušném oboru. Součástí hodnocení je tvůrčí aktivita studenta ve cvičenícha seminářích předmětu.(2) Zkoušky mohou být ústní, písemné, praktické nebo kombinované. Konkrétní forma prověřování znalostí atermín jeho konání (půlsemestrální, řádné, náhradní) je stanovena vyučujícím. Pro studenta, který si danýpředmět zapsal, jsou stanovené termíny zkoušek závazné.(3) Zkoušky se skládají ve zkouškových termínech, které navazují na ukončení příslušného semestru podlečasového harmonogramu akademického roku.(4) Student, který byl klasifikován stupněm „nevyhovující”, má právo konat opravnou zkoušku. Opravnétermíny jsou dva.(5) Na žádost studenta nebo z vlastního podnětu může vedoucí pedagogického pracoviště rozhodnout o konánízkoušky před komisí, kterou jmenuje. Je-li zkoušejícím vedoucí pedagogického pracoviště, o konání zkouškypřed komisí rozhoduje a komisi jmenuje děkan.(6) Pokud student nevykoná zkoušku z předmětu, jehož absolvování je pro studium v daném studijním programupovinné, a nebyl mu povolen přesun předmětu podle čl. 14 odst. 4, je mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.(7) Pokud se student bez omluvy ke zkoušce nedostaví, nebo jeho omluva není přijata, hodnotí se známkou„nevyhověl”. O přijetí omluvy rozhoduje s konečnou platností vedoucí pedagogického pracoviště, je-li onzkoušejícím, rozhoduje děkan.(8) Výsledky zkoušky se hodnotí klasifikačním stupněm podle čl. 12.(9) Klasifikace zkoušky se zapisuje do dokumentace o studiu (čl. 49). Ve výkazu o studiu zkoušející uvedeklasifikační stupeň, bodový zisk, datum konání zkoušky nebo datum konání její poslední části a připojí svůjpodpis. Klasifikační stupeň „nevyhověl” se do výkazu o studiu neuvádí. Do výkazu o studiu se uvede rovněžhodnocení ECTS.Čl. 12Klasifikační stupnice(1) Výsledek zkoušky a klasifikovaného zápočtu se hodnotí bodovým systémem ECTS. Maximální bodový ziskje 100 bodů. Bodové hodnocení získané z průběžného hodnocení a půlsemestrální zkoušky, nelze dodatečněopravit ani zlepšit. Pro úspěšné složení zkoušky a klasifikovaného zápočtu je nutno získat minimálně 50 bodů.(2) Do studijní dokumentace se hodnocení zkoušky a klasifikovaného zápočtu zapisuje písmenem A, B, C, D, E+ počet bodů + počet kreditů.Body klasifikace ECTS:a) 0 – 49 bodů – F – nevyhověl,b) 50 – 59 bodů – E,c) 60 – 69 bodů – D,d) 70 – 79 bodů – C,e) 80 - 89 bodů – B,f) 90 - 100 bodů – A.Čl. 13Průměrná klasifikace studenta(1) Průměrná klasifikace studenta ve studiu daného celku studia (semestr, ročník studia) je vyjádřena váženýmstudijním průměrem definovaným vztahem:∑ Kp . ZpVP = --------------- 79 -


∑ KpkdeKp ...... je počet kreditů za předmět p uzavřený zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem,Zp ......je klasifikace v daném roce studia – sčítají se všechny klasifikované předměty.(2) Vážený studijní průměr se užívá zejména:a) pro přiznání prospěchového stipendia,b) pro stanovení celkového hodnocení studia (čl. 25).Hlava IIIPrůběh studiaČl. 14Kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu(1) V každém akademickém roce je kontrolováno, zda student získal v dané části studia alespoň minimální početkreditů v předepsané struktuře stanovený směrnicí děkana. Pokud student tuto podmínku nesplní, je mu studiumukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.(2) V průběhu studia je prováděna kontrola účasti studentů na cvičeních, seminářích a na výuce v ateliérech.(3) Opakovaná neomluvená neúčast ve výuce s kontrolovanou účastí je důvodem pro ukončení studia proneplnění studijních požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na rozhodování v této věci se vztahuje § 68zákona. Pravidla pro provádění kontroly studia specifikuje směrnice děkana.(4) V odůvodněných a výjimečných případech může děkan povolit studentovi přesun nezakončeného předmětudo dalšího akademického roku za podmínek stanovených ve směrnici děkana.(5) Směrnice děkana může stanovit podmínky pro pokračování ve studiu po prvním ročníku studia.Čl. 15Zápis do dalšího akademického roku studia(1) Student, který splní podmínky pro pokračování ve studiu, nebo mu byla povolena výjimka podle čl. 14 odst.4, má právo se zapsat do dalšího akademického roku studia.(2) Při zápisu si student zapisuje předměty daného studijního oboru v souladu s pravidly, která stanoví směrniceděkana.(3) Vyučuje-li určitý předmět více učitelů, má student právo výběru z nich. Toto právo uplatní formou písemnéžádosti podané děkanovi. Děkan žádosti vyhoví, nebrání-li tomu kapacitní, technické nebo jiné objektivnídůvody. Způsob a termíny podávání žádostí stanoví směrnice děkana.(4) Zápisy do studia se konají v termínech stanovených děkanem.(5) Pokud se student bez omluvy nezapíše do studia ve stanoveném termínu, nebo není-li jeho omluva děkanempřijata, jeho studium se ukončuje podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci sevztahuje § 68 zákona.Čl. 16Přerušení studia(1) Na základě písemné žádosti studenta děkan stanoví dobu a podmínky přerušení studia tak, aby byly dodrženyvšechny zásady tohoto studijního a zkušebního řádu v souladu se studiem v příslušném studijním programu.(2) Přerušení studia v době, kdy je předpoklad pro potenciální nesplnění studijních požadavků, nelze povolit.(3) Přerušení studia v průběhu prvního semestru je možné pouze ve výjimečných případech, zejména z důvodůzdravotních.(4) Přerušení studia se zpravidla ukončuje začátkem semestru.(5) Studium lze souvisle přerušit nejvýše na dobu dvou let. Výjimky zdůvodněné zejména zdravotními důvodymůže povolit děkan.(6) Studium lze přerušit i opakovaně. Celková doba přerušení studia nesmí překročit dva roky. Výjimkyzdůvodněné zejména zdravotními důvody může povolit děkan.(7) Pominou-li důvody přerušení studia, může děkan na žádost studenta přerušení studia ukončit i předuplynutím povolené doby jeho přerušení a stanovit další průběh studia.- 80 -


(8) Jestliže v době přerušení studia student studoval na jiné fakultě a konal tam zkoušky, může mu na jehožádost, doporučenou vedoucím ateliéru nebo katedry, zajišťující odpovídající předmět studia ve studijnímprogramu uskutečňovaném fakultou, děkan uznat odpovídající zkoušku vykonanou na jiné fakultě se stanovenímkreditového ohodnocení. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.(9) Osoba, která se nejpozději do pěti kalendářních dnů po uplynutí lhůty přerušení studia bez omluvy nedostavík zápisu, nebo její omluva není přijata, ztrácí právo na opětovný zápis ke studiu. O uznání omluvy rozhodnes konečnou platností děkan.(10) Studium je přerušeno studentovi, který nevykonal státní závěrečnou zkoušku, a to až do doby jejíhoopakování.Čl. 17Zanechání studiaRozhodne-li se student studia zanechat, oznámí své rozhodnutí písemně děkanovi.Čl. 18Uznání části studia(1) Studentovi, který absolvoval studium ve studijním programu nebo jeho část nebo studuje jiný studijníprogram uskutečňovaný vysokou školou v České republice nebo v zahraničí, lze na jeho písemnou žádost uznatabsolvované části studia nebo jednotlivé zkoušky. Při rozhodování se bere zřetel zejména na zaměřeníabsolvovaného studia nebo jeho části, na kreditové hodnocení jednotlivých absolvovaných předmětů studijníhoprogramu, na prospěch při studiu a dobu, která uplynula od ukončení dosavadního studia.(2) Uznání části studia lze podmínit vykonáním rozdílových zkoušek.(3) Uznané části studia nebo jednotlivým uznaným zkouškám se přiřadí kreditové hodnocení odpovídajícídanému studiu ve studijním programu.(4) Studentům, kterým byla uznána část studia, se do doby studia započte počet roků odpovídající celkovémukreditovému hodnocení uznané části studia. Přitom se vychází z tempa studia předpokládající ukončení studia vestudijním programu za dobu rovnou standardní době studia.(5) O uznání části studia rozhoduje děkan.Hlava IVŘádné ukončení studiaČl. 19(1) Studium v bakalářském, magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu se řádněukončuje po získání stanoveného počtu kreditů specifikovaného ve směrnici děkana vykonáním státníchzávěrečných zkoušek (dále jen „SZZ“). Součástí SZZ jsou zkoušky z příslušných odborných předmětů,obhajoba bakalářské nebo magisterské diplomové práce (dále jen „diplomová práce“) a absolventský výkonnebo projekt a jeho obhajoba.(2) Dnem řádného ukončení studia je podle § 55 odst. 1 zákona den, kdy byla vykonána SZZ nebo její posledníčást.Čl. 20Státní závěrečná zkouška(1) Pravidla pro organizaci a průběh SZZ specifikuje směrnice děkana.(2) SZZ nebo kteroukoli její část lze dvakrát opakovat.(3) Při opakování SZZ student opakuje tu její část, ze které byl klasifikován stupněm nevyhověl.(4) Poslední část SZZ musí být vykonána v termínech, které stanoví směrnice děkana. Pokud student do tétodoby nevykoná SZZ, je mu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona studium ukončeno. Na postup při rozhodovánív této věci se vztahuje § 68 zákona.(5) O průběhu SZZ je veden protokol; obsahuje průběh a hodnocení obhajoby absolventského výkonu neboprojektu, diplomové práce a ostatních součástí SZZ, jakož i celkovou klasifikaci SZZ podle čl. 24. Přílohouzápisu jsou posudky oponentů a hodnocení absolventského výkonu nebo projektu vedoucím učitelema hodnocení diplomové práce vedoucím diplomové práce. Formu protokolu stanoví směrnice rektora.- 81 -


Čl. 21Zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky(1) SZZ se koná před zkušební komisí pro státní závěrečné zkoušky. Předsedu a členy komise jmenuje děkantak, aby byly dodrženy zásady obsažené v § 53 odst. 2 a 3 zákona.(2) Zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky je nejméně tříčlenná.(3) Jednání zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky řídí její předseda.(4) Zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky je schopná usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetinyjejích členů.Čl. 22Absolventský projekt(1) Absolventským projektem prokazuje student úroveň své umělecké nebo odborné práce formou vlastníhouměleckého výkonu či vytvoření uměleckého díla nebo odborného projektu. Nastudování a veřejná prezentaceabsolventského projektu je součástí studijního plánu.(2) Proces výběru, způsobu zadávání a vlastní realizace absolventského projektu upravuje směrnice děkana.(3) Vedoucím absolventského projektu je zpravidla učitel studijního oboru studenta. Oponenta absolventskéhoprojektu jmenuje děkan na návrh příslušného vedoucího ateliéru nebo katedry. Oba vypracují písemný posudektak, aby s ním mohl být student seznámen nejpozději tři dny před vlastní obhajobou absolventského projektu.(4) Absolventský projekt a jeho obhajoba se klasifikují odlišně od ostatních částí SZZ udělením neboneudělením absolutoria za absolventský projekt.Čl. 23Diplomová práce(1) Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný probléma obhájit své vlastní přístupy k řešení. Bakalářská a magisterská diplomová práce se vzájemně liší charakteremzadaných problémů a rozsahem a hloubkou jejich zpracování. Vypracování diplomové práce je součástístudijního plánu.(2) Vedoucí pedagogického pracoviště navrhuje zadání diplomových prací. Termíny, způsob zadání a formálníúpravu diplomové práce děkanem stanoví směrnice děkana.(3) Zadání diplomové práce obsahuje název a stručnou charakteristiku cílů, kterých má být dosaženo, základníprameny a literaturu, jméno vedoucího diplomové práce a termín jejího odevzdání. Vedoucím diplomové prácemůže být i odborník, který není zaměstnancem JAMU.(4) Diplomovou práci lze se souhlasem vedoucího diplomové práce předložit v některém ze světových jazyků.V tomto případě diplomová práce musí obsahovat resumé v českém jazyce.(5) Oponenta diplomové práce jmenuje děkan. Vedoucí diplomové práce a její oponent vypracují posudky k tétopráci. Student musí být s nimi seznámen nejpozději tři dny před konáním obhajoby.(6) Při obhajobě diplomové práce student nejprve uvede hlavní výsledky své práce a poté se vyjádřík připomínkám uvedeným v hodnocení vedoucího diplomové práce a posudku oponenta. Dále následuje diskuse.(7) Diplomová práce je podle § 47b odst. 2 zákona zveřejněna nejméně pět pracovních dnů před konánímobhajoby na studijním oddělení příslušné fakulty, kde si každý může po předchozí dohodě pořídit na své nákladyvýpisy, opisy či rozmnoženinu této práce za dodržení obecných předpisů o ochraně duševního vlastnictví neboobchodního tajemství. 14)(8) Diplomové práce, u kterých již proběhla obhajoba, včetně jejich posudků jsou zveřejněny v elektronickédatabázi diplomových prací, která je spravována JAMU a dostupná v rámci služeb knihovny JAMU. V databázijsou zveřejněny posudky oponentů a diplomové práce v rozsahu, který respektuje obecné předpisy ochraněduševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. V databázi je rovněž zveřejněn výsledek obhajoby diplomovépráce.Čl. 24Hodnocení státní závěrečné zkoušky14 ) Např. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a ozměně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,§ 17 až 20 obchodního zákoníku.- 82 -


(1) Jednotlivé části SZZ se klasifikují samostatně, pro klasifikaci se užívá klasifikačního stupně podle čl. 12. Oklasifikaci SZZ a jejích částí se komise usnáší na neveřejném zasedání. Návrh na klasifikaci je přijat, vysloví-lise pro něj nadpoloviční většina členů komise. Stejným procesem dochází komise k rozhodnutí o udělení neboneudělení absolutoria za absolventský projekt studenta.(2) Pokud je student klasifikován stupněm „nevyhověl”, komise se usnese na odůvodnění, které uvede doprotokolu o SZZ a se kterým je student seznámen.(3) Pokud se student bez omluvy k SZZ nedostaví, nebo jeho omluva není přijata, posuzuje se, jakoby u SZZneprospěl. Omluva se podává děkanovi, který o jejím přijetí s konečnou platností rozhodne.(4) Na základě klasifikace jednotlivých částí SZZ komise rozhodne o její celkové klasifikaci, přičemža) pokud je jedna část SZZ klasifikována známkou „nevyhověl” nebo není uděleno absolutorium zaabsolventský umělecký výkon, je celkový výsledek nevyhovující,b) celkový výsledek SZZ je hodnocen známkou „výborně”, jsou-li její části klasifikovány stupněm A,maximálně jednou B,c) v ostatních případech se celkový výsledek SZZ hodnotí stupněm „vyhověl”.(1) Celkové hodnocení řádně ukončeného studia jea) prospěl s vyznamenánímb) prospěl.Čl. 25Celkové hodnocení studia(2) Student, který prospěl s vyznamenáním, obdrží vysokoškolský diplom s vyznamenáním.(3)Vyznamenání je uděleno studentům, kteří v průběhu studia dosahovali vynikající studijní výsledkyspecifikované ve směrnici děkana a při SZZ byli klasifikováni stupněm „výborně”.Část třetíUstanovení pro studium v doktorských studijních programechHlava VOrganizace a uskutečňování studia v doktorském studijním programuOborová radaČl. 26(1) Fakulty JAMU ustavují oborové rady vymezené § 47 odst. 6 zákona. Oborová rada má nejméně 5 členů,které jmenuje a odvolává po projednání v umělecké radě fakulty děkan příslušné fakulty. Děkan rovněž stanovípočet členů oborové rady a jejich funkční období.(2) Ve své činnosti se oborová rada řídí jednacím řádem, který stanoví rovněž způsob volby jejího předsedy.Jednací řád vydá po projednání s oborovou radou děkan.Oborová rada zejména:a) vyjadřuje se k návrhům na školitele,Čl. 27b) schvaluje návrhy témat samostatné teoretické a tvůrčí činnosti v oblasti umění pro příslušný studijníprogram, předložené školiteli (dále jen „téma doktorského studijního programu“), a návrhy tématdisertačních prací,c) projednává změny ve struktuře studijních předmětů, které jsou součástí příslušného studijního programu,d) navrhuje složení komisí pro přijímací zkoušky do příslušného studijního programu, komise jmenujeděkan,e) posuzuje návrhy komisí pro přijímací zkoušky a předkládá děkanovi návrh na přijetí uchazečů o studium,f) vyjadřuje se k individuálním studijním plánům studentů doktorského studijního programu a jejich- 83 -


případným změnám,g) projednává hodnocení studentů předložená školiteli,h) doporučuje děkanovi ukončení studia studenta pro neplnění studijních povinností, k projednání je přizvánstudent se školitelem,i) hodnotí působení školitelů a závěry předkládá děkanovi,j) hodnotí nejméně jednou za rok úroveň uskutečňování studijního programu a závěry předkládá děkanovi,k) iniciuje návrhy na úpravy studijního programu ve vztahu k podmínkám akreditace,l) schvaluje obsah a rozsah státní doktorské zkoušky,m) navrhuje předsedy a členy komisí pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací.Čl. 28Školitel(1) Školitel je osobnost v oblasti tvořící vědecké a umělecké zázemí studijního programu.(2) Školitele, kterým může být profesor, docent nebo významný odborník v oblasti, která tvoří zaměřenístudijního programu, ustanovuje a odvolává po schválení uměleckou radou děkan.(3) Témata studia v doktorském studijním programu, která školitel navrhuje, jsou zejména v souladu s jehovlastní výzkumnou činností, přičemž přihlíží k zaměření pracoviště školitele a pracoviště, do něhož je začleněnstudent ( dále jen „školící pracoviště“).(4) Školitel usměrňuje vzdělávání studenta tím, že:a) sestavuje ve spolupráci se studentem jeho individuální studijní plán,b) stanovuje za účasti studenta téma disertační práce a vede ho při jejím zpracovávání, předevšímv metodologických otázkách,c) poskytuje studentovi konzultace,d) sleduje plnění jeho studijního plánu a předkládá návrhy sledující splnění cílů studia,e) každoročně provádí hodnocení studenta, přičemž vychází z výsledků zkoušek a splnění úkolůz individuálního studijního plánu,f) při nevyhovujícím hodnocení navrhne školitel společně s předsedou oborové rady děkanovi ukončenístudia podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.Čl. 29Individuální studijní plán(1) Individuální studijní plán, podle něhož studium ve studijním programu probíhá, stanoví studentovi zejména:a) obsahové zaměření jeho samostatné teoretické a tvůrčí činnosti v oblasti umění a jeho vlastní vzdělávacíčinnosti s ohledem na oborovou specializaci a téma disertační práce,b) studijní předměty, které je student povinen absolvovat,c) činnosti související s tvůrčí činností, zejména studium na jiných pracovištích, účast na konferencích,seminářích, festivalech, soutěžích, letních školách,d) jeho pedagogické působení v souladu se směrnicí děkana,e) časové rozvržení studia.(2) Individuální studijní plán a případné úpravy v něm zpracovává se studentem školitel, který jej po vyjádřenívedoucího školícího pracoviště předkládá oborové radě k vyjádření. Individuální studijní plán a jeho změnyschvaluje děkan.Čl. 30Studijní předměty doktorského studijního programu- 84 -


(1) Studijní předměty doktorského studijního programu jsou stanoveny tak, aby student ve spolupráci s učitelemzískal dostatečnou základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří zaměření studijníhoprogramu.(2) Studijní předměty vedou a zkoušejí profesoři, docenti nebo další významní odborníci v příslušných oblastech.(3) Studijní předměty jsou zakončeny zkouškou.(4) Studijní předměty mají dokumentaci, která obsahuje zejména:a) název předmětu,b) rozsah předmětu,c) jména učitelů předmětu,d) obsahovou anotaci předmětu,e) osnovu předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky,f) literaturu, na níž je předmět vystavěn, a literaturu doporučenou studentům.Dokumentace předmětu je zveřejněna zejména prostřednictvím informačního systému JAMU.(5) Výuka studijního předmětu je založena v závislosti na počtu studentů, kteří tento předmět studují, buď napřednáškách organizovaných pro skupinu studentů, jejíž minimální počet na doporučení oborové rady stanovíděkan, na seminářích nebo na řízeném samostatném studiu s konzultacemi.Čl. 31Zkouška ze studijního předmětu ve studiu v doktorském studijním programu(1) Termín zkoušky ze studijního předmětu ve studiu v doktorském studijním programu stanoví zkoušející podohodě se studentem. O konání zkoušky je vždy informován školitel, který se zpravidla zkoušky účastní.(2) Zkouška je veřejná.(3) Pro hodnocení zkoušky se užívá vyjádření prospěl, neprospěl.(4) Student, který u zkoušky neprospěl, má právo konat opravnou zkoušku. Pokud zkoušku opět nevykoná, máprávo konat zkoušku před komisí. Komisi z podnětu školitele jmenuje příslušná oborová rada. Předsedoukomise je zpravidla člen oborové rady, jejími členy jsou vždy školitel a učitel daného předmětu. Termín tétozkoušky stanoví předseda komise. O výsledku zkoušky rozhoduje komise na neveřejném zasedání. Návrhklasifikace je přijat, vysloví-li se pro něj většina přítomných členů komise. O zkoušce konané před komisíje veden zápis.(5) Výsledek zkoušky se zapisuje do dokumentace o studiu. Ve výkazu o studiu se uvádí datum konání zkouškya podpis zkoušejícího, v případě konání zkoušky před komisí podpis předsedy. Hodnocení nevyhověl se dovýkazu o studiu neuvádí.(6) Nevykoná-li student zkoušku ze studijního předmětu předepsaného jeho individuálním studijním plánempřed komisí podle odstavce 4, je mu studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup přirozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.(7) Pokud se student bez omluvy ke zkoušce nedostaví, nebo jeho omluva není přijata, hodnotí se stupněmnevyhovující. O přijetí omluvy rozhoduje s konečnou platností předseda oborové rady.Čl. 32Hodnocení a kontrola plnění individuálního studijního plánu(1) Student zpravidla jednou za rok referuje na školícím pracovišti o svém studiu, výsledcích řešení tvůrčíchúkolů a o přípravě disertační práce.(2) Student každoročně v termínu stanoveném děkanem vypracuje písemnou zprávu o výsledcích své činnosti,která je jedním z podkladů pro jeho hodnocení školitelem.(3) Školitel pravidelně hodnotí plnění studijních povinností studenta a hodnocení předkládá oborové radě.(4) Při nevyhovujícím hodnocení studenta navrhne školitel po vyjádření vedoucího zaměstnance školícíhopracoviště příslušné oborové radě projednání návrhu na ukončení studia studenta podle § 56 odst. 1 písm. b)zákona. Tento postup může iniciovat též vedoucí školícího pracoviště nebo oborová rada. Na postup přirozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.Čl. 33Přerušení studia v doktorském studijním programu(1) Na základě písemné žádosti studenta doporučené jeho školitelem může děkan studium přerušit.- 85 -


(2) Studium lze souvisle přerušit nejvýše na dobu dvou let. Studium lze přerušit i opakovaně. Celková dobapřerušení studia nesmí překročit dva roky. Výjimky, zejména z důvodů zdravotních, může povolit děkan.(3) Pominou-li důvody přerušení studia, může děkan na žádost studenta přerušení studia ukončit i předuplynutím povolené doby jeho přerušení.(4) Jestliže v době přerušení studia student studoval na jiné fakultě nebo vysoké škole a konal tam zkoušky,může mu na jeho žádost, doporučenou školitelem a oborovou radou, děkan uznat odpovídající zkouškuvykonanou na jiné fakultě nebo vysoké škole.(5) Osoba, která se nejpozději do pěti kalendářních dnů po uplynutí doby přerušení studia bez omluvy nedostavík opětovnému zápisu do studia, nebo jejíž omluva není přijata, ztrácí právo na opětovný zápis do studia. O přijetíomluvy rozhoduje děkan.Čl. 34Zanechání studia v doktorském studijním programuRozhodne-li se student studia zanechat, oznámí své rozhodnutí písemně děkanovi. Pokud student v rámcistudia přijal závazky vyplývající z řešení projektů, hlavní nebo doplňkové činnosti definované smluvnímvztahem, je povinen tento smluvní vztah řádně ukončit.Čl. 35Uznání částí studia v doktorském studijním programu(1) Studentovi, který absolvoval studium ve studijním programu nebo jeho část nebo studuje v jiném studijnímprogramu uskutečňovaném vysokou školou v České republice nebo v zahraničí, lze na jeho písemnou žádostuznat absolvované části studia nebo jednotlivé zkoušky. Při rozhodování se bere zřetel zejména na zaměřeníabsolvovaného studia nebo jeho části, na prospěch při studiu, na výsledky vlastní tvůrčí činnosti a dobu, kteráuplynula od ukončení předchozího studia.(2) Uznání části studia lze podmínit vykonáním rozdílových zkoušek.(3) O uznávání částí studia rozhoduje na návrh školitele a po vyjádření oborové rady děkan.Hlava VIDisertační práce a její obhajobaČl. 36Disertační práce(1) Disertační práce je samostatná teoretická práce, zpracovaná podle odstavce 2, obsahující výsledky řešenívědeckého nebo uměleckého úkolu.(2) Disertační práce se člení zejména na tyto části:a) přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertační práce,b) cíl disertační práce,c) výsledky disertační práce s uvedením nových poznatků, jejich analýzu a jejich význam pro realizaciv praxi nebo pro další rozvoj oboru,d) seznam použité literatury,e) seznam vlastních prací (teoretických nebo praktických) vztahujících se k tématu disertační práce.Součástí disertační práce může být rovněž dokumentace uměleckých děl nebo výkonů. Její součástí je vždysouhrn v českém a anglickém jazyce, zpravidla v rozsahu jedné strany.(3) Disertační práce se předkládá zpravidla v jazyce českém, cizinci mohou předkládat práci v jazyceslovenském, anglickém nebo německém.(4) Formální úpravu disertační práce stanoví směrnice děkana.(5) Disertační práce je podle § 47b odst. 2 zákona zveřejněna nejméně pět pracovních dnů před konánímobhajoby zveřejněna na studijním oddělení příslušné fakulty, kde si každý může po předchozí dohodě pořídit nasvé náklady výpisy, opisy či rozmnoženinu této práce za dodržení obecných předpisů o ochraně duševníhovlastnictví nebo obchodního tajemství.21 )(6) Disertační práce, u kterých již proběhla obhajoba, včetně jejich posudků jsou zveřejněny v elektronickédatabázi disertačních prací, která je spravována JAMU a dostupná v rámci služeb knihovny JAMU. V databázijsou zveřejněny posudky oponentů a disertační práce v rozsahu, který respektuje obecné předpisy o ochraně- 86 -


duševním vlastnictví nebo obchodního tajemství.21 )disertační práce.V databázi je rovněž zveřejněn výsledek obhajobyČl. 37Řízení o obhajobě disertační práce(1) K obhajobě disertační práce se může student přihlásit po vykonání všech předepsaných zkoušek a splněníúkolů daných jeho studijním programem.(2) Spolu s přihláškou k obhajobě disertační práce student předkládá:a) disertační práci ve trojím vyhotovení,b) teze disertační práce,c) přehled aktivit vykonaných během jeho studia v doktorském studijním programu, včetně seznamupublikovaných prací a prací k publikaci přijatých, respektive seznamu vytvořených uměleckých dělnebo výkonů, a ohlasy těchto prací, děl a výkonů,d) stanovisko školitele studenta k disertační práci.(3) Způsob podávání přihlášek k obhajobě disertační práce stanoví děkan(4) Řízení o obhajobě disertační práce je zahájeno doručením přihlášky.(5) Pokud přihláška k obhajobě disertační práce splňuje náležitosti podle odstavce 2, je postoupena oborovéradě k dalšímu řízení.(6) Nesplňuje-li přihláška k obhajobě disertační práce náležitosti podle odstavce 2, děkan řízení přeruší a vyzvestudenta, aby ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil, jinak řízení zastaví.Čl. 38Teze disertační práce(1) Teze disertační práce obsahují ve stručné formě základní myšlenky, metody, výsledky a závěry disertačnípráce ve struktuře stejné jako u disertační práce. Teze mají rozsah do 15 tiskových stran formátu A4.(2) Teze disertační práce, které student předkládá v 15 až 20 vyhotoveních spolu s přihláškou k obhajobědisertační práce, obdrží všichni členové komise pro obhajobu disertační práce a odborně příslušná pracoviště.Čl. 39Komise pro obhajobu disertační práce(1) Obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajobu disertační práce. Předsedu a členy komisejmenuje na návrh oborové rady děkan.(2) Komise pro obhajobu disertační práce je nejméně pětičlenná. Jeden až dva členové komise jsou osoby jinénež členové akademické obce JAMU.(3) Jednání komise pro obhajobu disertační práce svolává a řídí její předseda.(4) Komise pro obhajobu disertační práce je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů.Pro přijetí návrhu je nutná většina hlasů všech členů komise.Oponenti disertační práce a jejich posudkyČl. 40(1) Komise pro obhajobu disertační práce jmenuje nejméně dva oponenty disertační práce, z nichž alespoň jedenmusí být profesor a nejvýše jeden může být z fakulty nebo instituce, kde práce vznikla. Oponentem nemůže býtjmenován školitel, přímý nadřízený nebo podřízený studenta.(2) Oponent vypracuje na disertační práci písemný posudek.(3) Oponent se v posudku vyjádří zejména:a) k aktuálnosti tématu disertační práce,b) zda disertace splnila stanovený cíl,c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu studenta,d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru,e) vyjádření k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni.- 87 -


(4) Oponentní posudky musí být zaslány všem členům komise pro obhajobu disertační práce a studentovialespoň 15 dnů před konáním obhajoby.Čl. 41V případě, že některý z oponentů nedoporučí disertační práci k obhajobě, může student požádat o přerušenířízení o obhajobě disertační práce, aby mohl svou práci doplnit nebo přepracovat. O této žádosti rozhoduje nazákladě doporučení komise pro obhajobu disertační práce a příslušné oborové rady s konečnou platností děkan.Čl. 42(1) Obhajoba disertační práce je vědeckou rozpravou mezi studentem a oponenty, členy komise pro obhajobudisertační práce a ostatními účastníky obhajoby.(2) Obhajoba disertační práce je veřejná. Datum a místo konání musí být oznámeno na úřední desce příslušnéfakulty alespoň dva týdny předem.(3) Obhajoba disertační práce se koná zpravidla do šesti měsíců od zahájení řízení. Doba přerušení řízení se dotéto doby nepočítá.(4) Pokud disertační práce nebyla obhájena, lze se k nové obhajobě přihlásit nejdříve za šest měsíců. Není-lidisertační práce obhájena ani napodruhé, studium studenta se ukončí podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Napostup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.(5) Disertační práci je nutné obhájit nejpozději do pěti let ode dne zápisu do studia. Pokud ji v této lhůtě studentneobhájí, jeho studium se ukončí podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci sevztahuje § 68 zákona.Čl. 43(1) Komise pro obhajobu disertační práce dbá o to, aby se obhajoba konala do 30 dnů po doručení posudků odvšech oponentů. O překročení lhůty je nutno vyrozumět děkana, který ji může přiměřeně k důvodům prodloužit.(2) Obhajoba disertační práce je veřejná a probíhá za účasti oponentů. Jestliže se výjimečně některý z nichnemůže obhajoby zúčastnit, může se obhajoba konat za podmínky, že nepřítomný oponent podal kladnýposudek. V tomto případě se posudek nepřítomného oponenta čte.(3) Obhajobu řídí předseda komise pro obhajobu disertační práce, výjimečně z jeho pověření jiný člen komise.(4) Při obhajobě disertační práce se postupuje zpravidla takto:a) předsedající zahájí obhajobu, představí studenta, sdělí téma disertační práce a seznámí komisi proobhajobu disertační práce s přehledem jeho publikovaných vědeckých prací, respektive jím vytvořenýchuměleckých děl nebo výkonů,b) student vyloží podstatný obsah a hlavní výsledky své disertační práce,c) školitel seznámí komisi pro obhajobu disertační práce se svým stanoviskem k práci studentaa obhajované disertační práci,d) oponenti přednesou podstatný obsah svých posudků,e) student zaujme stanovisko k posudkům oponentů, zejména k námitkám, připomínkám a dotazům,f) předsedající zahájí diskusi, které se mohou zúčastnit všichni přítomní.(5) Obhajoba disertační práce zpravidla netrvá déle než dvě hodiny.(6) Na neveřejném zasedání zhodnotí komise pro obhajobu disertační práce za účasti oponentů a školiteleobhajobu disertační práce a v tajném hlasování rozhodne o jejím výsledku. K úspěšné obhajobě disertační práceje zapotřebí většiny hlasů všech členů komise. Po rozhodnutí ve věci se komise usnáší většinou hlasů naodůvodnění rozhodnutí. S rozhodnutím a jeho odůvodněním je student seznámen.(7) O obhajobě disertační práce je veden protokol, jehož přílohou jsou posudky oponentů. Závěry komise proobhajobu disertační práce obsahují rovněž stanovisko k tezím disertační práce a případné požadavky na úpravypro jejich publikaci.(8) O obhajobě disertační práce informuje předseda komise pro obhajobu disertační práce příslušnou oborovouradu a děkana.Hlava VIIStátní doktorská zkouškaČl. 44- 88 -


(1) Při státní doktorské zkoušce se ověřuje, zda si student osvojil širší vědní základ oboru, vědomosti z oblastitématického zaměření disertační práce, zda ovládl metody vědecké práce a je způsobilý osvojovat si novépoznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat.(2) Součástí státní doktorské zkoušky je diskuse o souvislostech s tématem disertační práce. Toto pojednáníobsahuje zejména kriticky zhodnocený stav poznání v oblasti tématu disertační práce, vymezenípředpokládaných cílů disertační práce a charakteristiky zvolených metod řešení. Rozsah pojednání určí oborovárada.(3) Státní doktorskou zkoušku lze jednou opakovat.(4) O průběhu státní doktorské zkoušky je veden protokol. Jeho formu stanoví směrnice rektora.Čl. 45Přihlašování ke státní doktorské zkoušceKe státní doktorské zkoušce se student přihlašuje zpravidla po obhajobě disertační práce.Čl. 46Zkušební komise pro státní doktorské zkoušky(1) Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí a je veřejná. Předsedu a členy komise jmenuje nanávrh oborové rady děkan v souladu s § 53 odst. 2 a 3 zákona.(2) Zkušební komise je nejméně pětičlenná.(3) Jednání zkušební komise řídí její předseda.(4) O výsledku státní doktorské zkoušky jedná zkušební komise na neveřejném zasedání a rozhoduje tajnýmhlasováním. Rozhodnutí je přijato většinou hlasů všech členů komise.Čl. 47Hodnocení státní doktorské zkoušky(1) Státní doktorská zkouška je klasifikována stupni „prospěl“ nebo „neprospěl“.(2) Pokud je student při státní doktorské zkoušce klasifikován stupněm „neprospěl”, uvede se do protokoluodůvodnění, které je sděleno studentovi.(3) Pokud se student bez omluvy ke státní doktorské zkoušce nedostaví, nebo jeho omluva není přijata,posuzuje se, jako by u zkoušky neprospěl. Omluva se podává děkanovi, který o jejím přijetí s konečnouplatností rozhodne.(4) Nevykoná-li student státní doktorskou zkoušku ani v opravném termínu, je mu studium ukončeno podle § 56odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona.Čl. 48Řádné ukončení studia v doktorském studijním programuDnem řádného ukončení studia v doktorském studijním programu je den, kdy byla vykonána státní doktorskázkouška, případně úspěšná obhajoba disertační práce, byla-li konána později.Část čtvrtáSpolečná ustanoveníČl. 49Dokumentace o studiu(1) Dokumentace o studiu slouží k zápisu, uchovávání a zpracování údajů souvisejících se studiem jednotlivýchstudentů.(2) Dokumentace o studiu je součástí informačního systému JAMU.Čl. 50Styk studenta s fakultou- 89 -


V jednání o studijních záležitostech může být student zastupován zástupcem jen v mimořádných případech nazákladě plné moci. K zastupování studenta je nutný souhlas děkana.Čl. 51Student, který ukončil studium, je povinen neprodleně odevzdat průkaz studenta a předložit doklad o vypořádánívšech pohledávek JAMU a fakult vůči němu.Rozhodnutí ve věcechČl. 52Doručování a způsob náhradního doručovánía) udělení výjimky z pravidel pro stanovení studijního plánu podle čl. 3 odst. 5,b) přerušení studia podle čl. 16 a 33,c) rozhodování podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona,d) uznávání částí studia nebo zkoušek podle čl. 18 a 35,bude studentovi doručeno do vlastních rukou, nebo náhradním způsobem, tj. osobním převzetím rozhodnutí nastudijním oddělení fakulty. Nepodaří-li se rozhodnutí podle písmen a) až d) doručit, jak je uvedeno v první větě,bude vyvěšeno na úřední desce fakulty. Datum jeho vyvěšení je dnem jeho doručení.Čl. 53Pochvaly a ocenění(1) Podle čl. 40 odst. 3 Statutu JAMU uděluje rektor jako ocenění mimořádných výsledků studenta během jehostudia Cenu rektora.(2) Ocenění za výsledky ve studiu udělovaná fakultou specifikuje směrnice děkana.Část pátáZávěrečná ustanoveníČl. 54Závěrečná ustanovení(1) Zrušuje se Studijní a zkušební řád registrovaný Ministerstvem školství, mládežea tělovýchovy dne 22. června 1999 pod čj. 23 792/99-30.(2) Tento studijní a zkušební řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem JAMUdne 16. června 2004.(3) Tento studijní a zkušební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvemškolství, mládeže a tělovýchovy.(4) Tento studijní a zkušební řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.***Změny Studijního a zkušebního řádu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně byly schváleny podle § 9odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách Akademickým senátem Janáčkovy akademie múzických uměnív Brně dne 3. května 2006.Změny Studijního a zkušebního řádu Janáčkovy akademie múzických umění v Brně nabývají platnosti podle §36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.prof. PhDr. Václav Cejpek, v. r.rektor- 90 -


Směrnice děkanaO studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brněplatná od 29. září 2009 do 28. září 2010Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla daná Studijním a zkušebnímřádem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen SZŘ JAMU) pro studium ve studijníchprogramech Dramatická umění a Taneční umění.Část prvníStudijní programy a formy studiaČl. 1Studijní programy a studijní obory1) Na Divadelní fakultě JAMU jsou realizovány dva studijní programy – Dramatická umění a Tanečníumění2) Studijní program Dramatická umění se člení na bakalářské studijní obory (Činoherní režie, Divadelnídramaturgie, Klaunská scénická a filmová tvorba, Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika,Scénografie, Divadelní manažerství, Jevištní technologie, Dramatická výchova, Výchovná dramatika proNeslyšící), magisterské navazující studijní programy (Činoherní režie, Divadelní dramaturgie,Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, Scénografie, Divadelní manažerství, Divadlo avýchova, Výchovná dramatika pro Neslyšící, Audiovizuální tvorba a divadlo), magisterské nenavazujícíprogramy (Činoherní herectví, Muzikálové herectví) a doktorské studijní programy (Režijní tvorba,Dramaturgie a autorská tvorba, Scénografie, Divadlo a výchova, Divadelní manažerství).3) Ve studijním programu Taneční umění je realizován nenavazující magisterský obor Taneční pedagogika.Čl. 2Studium v doktorském studijním programu1) Studium v doktorském studijním programu se řídí Ustanoveními pro studium v doktorských studijníchprogramech, Část třetí SZŘ JAMU.Čl. 3Formy studia1) Studium na Divadelní fakultě JAMU probíhá v prezenční formě ve všech oborech uvedených v čl. 1(odst. 2) a čl. 2.2) Studium na Divadelní fakultě JAMU probíhá v kombinované formě studia v oborech divadlo a výchova(bakalářský a magisterský stupeň), výchovná dramatika pro Neslyšící (magisterský stupeň studia) av oboru taneční pedagogika studijního programu Taneční umění a v doktorských studijních oborechprogramu Dramatická umění.3) Bakalářské studium v prezenční formě je tříleté, v kombinované formě čtyřleté. Navazující magisterskéstudium v prezenční formě je dvouleté, v kombinované formě tříleté. Nenavazující magisterské studijníobory studijního programu Dramatická umění v prezenční formě jsou čtyřleté, nenavazující magisterskýstudijní obor taneční pedagogika studijního programu Taneční umění v kombinované formě je pětiletý.Doktorský studijní program v prezenční i kombinované formě je tříletý.- 91 -


1) Akademický rok je členěn podle čl. 2 SZŘ JAMU.Čl. 4Akademický rok2) Časový harmonogram akademického roku je zveřejňován 3 měsíce před zahájením akademického rokuna webových stránkách Divadelní fakulty JAMU a v tištěné podobě studijních plánů na studijnímoddělení Divadelní fakulty JAMU.3) Součástí časového harmonogramu jsou i významné akce pořádané na Divadelní fakultě JAMUv nastávajícím akademickém roce.Část druháStudijní plányČl. 5Studijní plány1) Studijní plány jsou aktualizovány pro každý akademický rok a zveřejněny 3 měsíce před zahájenímakademického roku ve Studijním informačním systému JAMU (dále jen SIS), na webových stránkáchDivadelní fakulty JAMU a jsou k dispozici v tištěné podobě na studijním oddělení DIFA JAMU.2) Studijní předměty jsou rozděleny na studijní předměty povinného základu oboru a na předměty osobníspecializace. Předměty osobní specializace jsou dále členěny na předměty doporučené jednotlivýmiateliéry Divadelní fakulty JAMU pro daný obor a ročník (jsou uvedeny ve studijním plánu příslušnéhooboru a ročníku) a na celofakultní předměty osobní specializace (jsou uvedeny na začátku studijníchplánů v samostatném oddíle).3) Dokumentace předmětů studijního plánu pro daný akademický rok jsou zveřejněny na webovýchstránkách Divadelní fakulty JAMU. Způsob dokumentace předmětu se řídí ustanovením dle čl. 7, HlavaI, Část druhá SZŘ JAMU.Čl. 6Předměty osobní specializace1) Předměty osobní specializace (dále jen POS) si student vybírá na základě souhrnné nabídky, která jezveřejněna v SIS a Studijním plánu na příslušný akademický rok. Student svůj zájem prokážepísemným přihlášením se do jednotlivých předmětů zápisem do Studentského informačního systémuJAMU současně se zápisem předmětů základu oboru.2) U předmětů osobní specializace může být stanovena horní hranice počtu studentů, kteří si budou mocidaný předmět v příslušném semestru zapsat.3) Předmět osobní specializace, u kterého probíhá výuka individuálně, je otevřen v případě, kdy todovolují personální a prostorové možnosti fakulty. Předmět osobní specializace, u kterého probíháhromadná či skupinová výuka, je otevřen v případě zájmu nejméně pěti studentů.4) Zápis studenta do POS nabývá platnosti teprve po potvrzení zápisu pedagogem příslušného předmětu vSIS.5) Student je povinen si sám zjistit, zda se mu nebudou zvolené předměty osobní specializace křížits výukou předmětů základu oboru. V případě, že nebude moci zapsaný předmět osobní specializacez těchto důvodů absolvovat, je povinen oznámit tento fakt na studijním oddělení nejpozději do koncedruhého týdne po zahájení výuky. Studijní oddělení na základě jeho žádosti zápis do POS zruší.6) Pokud student během semestru zjistí, že není ze závažných důvodů schopen zapsaný předmět osobníspecializace studovat, může si zažádat o zrušení předmětu osobní specializace. Žádost o zrušení včetněspecifikace důvodů předloží studijnímu oddělení nejpozději do konce 7. týdne výuky příslušnéhosemestru.- 92 -


Čl. 7Způsob výuky1) Způsob výuky je stanoven čl. 6, Hlava I, Část druhá SZŘ JAMU.2) Samostatné tvůrčí projekty studentů zadává a kontroluje pověřený pedagog (pedagog předmětu, vedoucíateliéru).3) Student zpracuje písemný návrh projektu včetně prostorových, personálních a finančních požadavků.Písemný návrh obsahuje souhlas pověřeného pedagoga a vedoucího ateliéru. Formu a termín podánížádosti stanoví Studijní plán pro příslušný akademický rok.4) Návrhy projektů včetně přidělení požadovaných prostředků schvaluje děkan fakulty.Čl. 8Způsob zakončování předmětů1) Předměty jsou zakončovány podle čl. 5, Hlava I, Část druhá SZŘ JAMU.2) Klasifikované zakončení předmětů se řídí klasifikační stupnicí stanovenou čl.12, Hlava II, Část druháSZŘ JAMU.3) Zápočet (klasifikovaný zápočet) lze získat při splnění podmínek stanovených k jeho udělení vyučujícímpříslušného předmětu. Studentovi, který podmínky nesplnil, může pedagog umožnit jejich dodatečnésplnění.4) Zápočet (klasifikovaný zápočet) uděluje vyučující předmětu.5) Zápočty (klasifikované zápočty) se udělují v zápočtovém týdnu semestru. Termín zápočtového týdne jestanoven harmonogramem příslušného akademického roku.6) Ve zdůvodněných případech může na žádost vyučujícího stanovit děkan fakulty pro udělení zápočtu(klasifikovaného zápočtu) termín jiný, nejpozději však do zahájení dalšího semestru. Ve zdůvodněnýchpřípadech může být zápočet (klasifikovaný zápočet) na žádost vyučujícího a se souhlasem děkana fakultyudělen v průběhu semestru po ukončení určitého celku výuky.7) V případě, že hodnocení klasifikovaného zápočtu je „nevyhověl“, může děkan na žádost studentastanovit mimořádný opravný termín formou prověření před komisí. Komise je nejméně tříčlenná a jesložena z pedagogů příslušného ateliéru nebo jiných ateliérů příslušného studijního oboru. Komisijmenuje děkan fakulty, jejím členem je vždy příslušný pedagog hodnoceného předmětu.8) Zkouška hodnotí vědomosti studenta v příslušném předmětu a jeho schopnost tvořivě uplatňovat získanépoznatky při aplikaci v příslušném oboru.9) Zkoušky mohou být ústní, písemné, praktické nebo kombinované. Konkrétní forma prověřování znalostí atermíny konání (řádné, náhradní) jsou stanoveny vyučujícím předmětu. Pro studenta, který si danýpředmět zapsal, jsou termíny zkoušek závazné. Student se může ve zdůvodněných případech ze zkouškyomluvit a požádat o nový řádný termín. O uznání žádosti rozhoduje děkan fakulty.10) Zkoušky se skládají ve zkouškových termínech, které navazují na ukončení výuky v jednotlivýchsemestrech dle časového harmonogramu příslušného akademického roku.11) Při neúspěchu nebo neomluvené neúčasti na stanoveném řádném termínu zkoušky může student složitzkoušku v prvním či druhém opravném termínu. Opravné termíny zkoušek jednotlivých předmětů stanovípedagog předmětu nejméně se sedmidenním předstihem.12) Studenti, kteří jsou se souhlasem vedoucího ateliéru zapojeni do inscenací studia Marta nebo do tvůrčíchprojektů jiných ateliérů nad rámec vlastního studijního programu, mohou uplatnit zájem o získáníkreditního ohodnocení. Práce bude zakončena zápočtem. Zápočet uděluje a kreditní ohodnocení přiznávávedoucí příslušného ateliéru, který inscenaci nebo tvůrčí projekt vytváří, a to v maximální výši 2 kredity,což představuje maximální hodinovou zátěž studenta 60 hodin za 1 semestr. Projekt si student musí řádnězapsat prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Takto dodatečně zapsaný předmět je posuzován jakopředmět osobní specializace.- 93 -


Čl. 9Způsob zakončování ročníku a zápis do dalšího ročníku studia1) Zápis do příslušného ročníku studia probíhá elektronickou cestou ve SIS JAMU do termínu stanovenéhove Studijním plánu pro daný akademický rok.2) Studentem prvního ročníku fakulty se přijatý uchazeč stává dnem zápisu na fakultu.3) Student, který splnil stanovené minimum studijních povinností v předepsaných termínech, nejpozdějivšak do konce daného akademického roku, tj. ukončil studium všech předmětů základu oborupředepsaným způsobem v ročníku, ve kterém byl zapsán a získal počet kreditů stanovený ve Studijnímplánu pro základ příslušného oboru a ročníku v daném akademickém roce má právo zapsat se do dalšíhoročníku.4) V odůvodněných případech a na základě písemné žádosti studenta a na doporučení vedoucího ateliérumůže povolit děkan přesun předmětu, který měl student v daném akademickém roce zapsán v základuoboru, do základu oboru následujícího akademického roku. Takový přesun lze povolit maximálně ujednoho předmětu v bakalářských a navazujících magisterských studijních oborech a dvakrát za studiumv čtyřletých magisterských a pětiletých magisterských oborech, přičemž student ztrácí nárok naprospěchové stipendium za uplynulý akademický rok.5) Student, který se nedostaví k zápisu a bez písemné omluvy ze závažného důvodu se nezapíše ke studiunejpozději do jednoho týdne od zahájení výuky v příslušném akademickém roce, je posuzován, jako bystudia zanechal.Čl. 10Individuální studijní plán1) Pokud student hodlá studovat část studia nebo některé předměty na jiné české nebo zahraniční škole abude následně žádat o uznání části studia nebo předmětu, žádá předem děkana fakulty o individuálnístudijní plán (dále jen ISP). Individuální studijní plán sestavuje student na základě nabídky jiné vysokéškoly po dohodě s vedoucím ateliéru a pedagogy příslušných předmětů.2) Pokud student hodlá odjet na zahraniční pracovní stáž, žádá předem děkana fakulty o ISP. Individuálnístudijní plán sestavuje student na základě dohody s vedoucím ateliéru a pedagogy příslušnýchpředmětů.3) Dojde-li individuálním studijním plánem k rozložení ročníku na delší časové období, nejdéle však dvaroky, musí být žádost o individuální studijní plán podána současně se zápisem do rozkládanéhostudijního ročníku, nejpozději však do zahájení výuky letního semestru toho akademického roku.Žádost o rozložení ročníku posuzuje děkan fakulty na základě vyjádření vedoucího ateliéru studenta apříslušných pedagogů.4) U mimořádně talentovaných studentů může děkan fakulty na žádost studenta, po souhlasném vyjádřenízainteresovaných vedoucích ateliérů (především pedagogů hlavních oborů) a po předložení ISP povolitstudentovi v navazujícím dvouletém magisterském studiu současně studium dvou studijních oborů.Podmínkou u navazujících magisterských dvouletých oborů je úspěšné složení talentové přijímacízkoušky u obou oborů.5) Oba studijní obory poté student studuje v individuálním studijním plánu, ve kterém vedoucí obouzainteresovaných ateliérů (pedagogové hlavních oborů) stanoví především povinné předměty každéhostudijního oboru, které musí student absolvovat samostatně v jednotlivých semestrech v každém zestudijních oborů a předměty, které jsou obsahově společné, a proto je možné je absolvovat pouzev jednom z nich, s určením semestru, ve kterém je student povinen takové předměty absolvovat.6) Individuální studijní plán schvaluje děkan fakulty, který současně na návrh vedoucích zainteresovanýchateliérů stanoví počet kreditů nutných pro ukončení navazujícího magisterského dvouletého studia apředměty státní zkoušky u navazujícího dvouletého magisterského studia. Přitom společné předmětyabsolvuje student pouze jednou.7) Pro ukončení magisterského stupně studia ve dvouletých navazujících oborech je nezbytně nutnévytvořit samostatnou diplomovou práci a absolventský projekt v každém ze studovaných oborů.8) Pokud je cílem ISP spojení dvou ročníků studia, je možné spojit pouze dva ročníky na sebe navazující.- 94 -


Čl. 11Mimoškolní umělecká činnost studentů1) Student je povinen podřídit veškeré své mimoškolní umělecké a tvůrčí aktivity naplňování studijníchpovinností v termínech a formách stanovených Směrnicí děkana pro daný akademický rok.2) O veškerých svých mimoškolních uměleckých a tvůrčích aktivitách je student povinen informovatvedoucího ateliéru, který o nich vede evidenci.3) V mimořádných a odůvodněných případech a s písemným souhlasem vedoucího ateliéru může studentv souvislosti se svou mimoškolní uměleckou a tvůrčí činností požádat o individuální studijní plán.4) Na schvalování individuálního studijního plánu se vztahují pravidla uvedená v článku 10.Čl. 12Reprezentování fakulty a školy1) Posluchači příslušných oborů jsou povinni účastnit se festivalů, vystoupení, dílen a dalších aktivit, nanichž reprezentují Divadelní fakultu JAMU.2) Výjimkou je období letních prázdnin od 1. července do 31. srpna.Část třetíZakončování studiaČl. 13Podmínky zakončení studia v bakalářských a magisterských studijních programech1) Podmínky pro zakončení studia v bakalářských a magisterských studijních programech se řídíustanoveními Hlavy IV, Část druhá SZŘ JAMU.2) Podmínkou pro zakončení studia je absolvování všech předmětů označených jako základ oboru prodaný studijní obor a získání minimálního počtu kreditů pro příslušný stupeň studia.3) Pro bakalářské studijní programy činí minimální počet kreditů 180, pro navazující magistersképrogramy 120 kreditů, pro nenavazující čtyřleté magisterské obory 240 kreditů a pro nenavazujícímagisterské pětileté obory 300 kreditů.Čl. 14Bakalářská a magisterská diplomová práce,bakalářský a magisterský absolventský projekt1) Vypracování bakalářské diplomové práce nebo magisterské diplomové práce a vytvoření bakalářskéhonebo magisterského absolventského projektu je součástí studijního plánu. Termíny odevzdáníbakalářských a magisterských diplomových prací jsou stanoveny Studijním plánem pro danýakademický rok.2) Bakalářské a magisterské absolventské projekty a bakalářské a magisterské diplomové práce zadáváděkan fakulty na základě návrhů vedoucích příslušných ateliérů nejpozději do konce listopadu (uhereckých ateliérů je možno zadat konkrétní absolventský výkon do konce února) posledního ročníkustudia. Příslušné formuláře pro zadání vydává děkan fakulty pro daný akademický rok a jsou dostupnéna webových stránkách Divadelní fakulty JAMU.3) Vedoucího a oponenta diplomové bakalářské a diplomové magisterské práce stanoví na návrhvedoucího příslušného ateliéru děkan fakulty. Vedoucí diplomové práce předkládá hodnocenívedoucího diplomové práce a její oponent vypracuje posudek k této práci. Vedoucí diplomové práce ajejí oponent navrhují klasifikaci diplomové práce podle stupnice uvedené ve čl. 12, Hlava II, Část druháSZŘ JAMU. Student musí být seznámen s hodnocením a posudkem diplomové práce nejpozději tři dnypřed konáním její obhajoby.- 95 -


4) Bakalářským a magisterským absolventským projektem prokazuje student úroveň své umělecké neboodborné práce. Vedoucího a oponenta bakalářského a magisterského absolventského projektu stanovíděkan na návrh příslušného vedoucího ateliéru. Oponent vypracuje posudek bakalářského amagisterského absolventského projektu tak, aby s ním mohl být student seznámen nejpozději tři dnypřed vlastní obhajobou bakalářského nebo magisterského projektu. Bakalářský a magisterskýabsolventský projekt se neklasifikuje, ale je označen udělením absolutoria za projekt.5) Bakalářská státní závěrečná zkouška (dále jen BSZZ) a magisterská státní závěrečná zkouška (dále jenMSZZ), bakalářská diplomová práce a její obhajoba a magisterská diplomová práce a její obhajoba jehodnocena dle čl.12, Hlava II, Část druhá SZŘ JAMU. Obhajoba se koná před komisí. Komisi stanovíděkan.6) Při změně tématu bakalářské nebo magisterské diplomové práce či absolventského projektu musí býtděkanovi fakulty podána ke schválení nové písemné zadání na příslušném formuláři /prostřednictvím as podpisem vedoucího ateliéru). Na případnou změnu názvu bakalářské nebo magisterské diplomovépráce či absolventského projektu upozorní student na Studijním oddělení fakulty při ukončování studia.Čl. 15Bakalářská státní závěrečná zkouška1) Jednotlivé části bakalářské státní závěrečné zkoušky (dále jen BSZZ) stanoví děkan fakulty na základěnávrhu vedoucích ateliérů ve Studijním plánu pro příslušný akademický rok.2) BSZZ se dělí na dvě části. Obsahem první části je zkouška z dějin českého a světového divadla(s výjimkou oborů Výchovná dramatika pro Neslyšící, Rozhlasová a televizní dramaturgie ascénaristika, Taneční pedagogika) a ze znalostí studovaného oboru. Druhou část tvoří obhajobabakalářské diplomové práce a bakalářského projektu.3) Součástí BSZZ u pedagogických oborů je zkouška z pedagogiky, psychologie a didaktiky oboru.4) První část BSZZ může student vykonat na konci 2. ročníku studia. Podmínkou je řádné ukončení studiav předmětech, které jsou součástí BSZZ. Druhou část BSZZ může student vykonat po dosažení 180kreditů u tříletých bakalářských programů nebo 240 kreditů u čtyřletých bakalářských programů a pořádném ukončení všech zapsaných předmětů.5) BSZZ je nutno vykonat v termínech stanovených v Časovém harmonogramu pro daný akademický rok.6) Pokud student v těchto termínech státní závěrečnou zkoušku nevykoná, je mu studium přerušenorozhodnutím děkana až do doby jejího opakování.7) Státní závěrečnou zkoušku musí student vykonat u tříletých bakalářských oborů nejpozději do pěti letod zahájení studia, u čtyřletých bakalářských oborů do šesti let od zahájení studia.Čl. 16Magisterská státní závěrečná zkouška v navazujících studijních programech1) Jednotlivé části magisterské státní závěrečné zkoušky (dále jen MSZZ) stanoví děkan fakulty na základěnávrhu vedoucích ateliérů ve Studijním plánu pro příslušný akademický rok a obor studia.2) MSZZ může student vykonat po dosažení 120 kreditů a po řádném ukončení všech zapsaných předmětů.3) MSZZ je nutno vykonat v termínech stanovených v Časovém harmonogramu pro daný akademický rok.4) Pokud student v těchto termínech státní závěrečnou zkoušku nevykoná, je mu studium přerušenorozhodnutím děkana až do doby jejího opakování.5) Státní závěrečnou zkoušku musí student vykonat nejpozději do čtyř let od zahájení studia.Čl. 17Magisterská státní závěrečná zkouška v nenavazujících studijních programech1) Jednotlivé části MSZZ stanoví děkan na základě návrhu vedoucích ateliérů ve Studijním plánu propříslušný akademický rok a obor studia.2) MSZZ se dělí na dvě části. Pro první část MSZZ všech oborů nenavazujícího magisterského studiastudijního programu „Dramatická umění“ je závaznou částí MSZZ zkouška z dějin českého a světového- 96 -


divadla a zkouška ze znalostí studovaného oboru. Druhou část tvoří obhajoba magisterské diplomovépráce a obhajoba magisterského projektu.3) První část MSZZ může student vykonat na konci II. ročníku studia. Podmínkou je řádné ukončenístudia v předmětech, které jsou předměty MSZZ.4) Druhou část MSZZ může student vykonat po dosažení celkem 240 kreditů u čtyřletých magisterskýchstudijních programů a po řádném ukončení všech zapsaných předmětů.5) MSZZ je nutno vykonat v termínech stanovených v Časovém harmonogramu pro daný akademický rok.6) Pokud student v těchto termínech státní závěrečnou zkoušku nevykoná, je mu studium přerušenorozhodnutím děkana až do doby jejího opakování.7) Státní závěrečnou zkoušku musí student vykonat nejpozději do šesti let po zahájení studia.Čl. 18Podmínky ukončení studia v magisterském studijním programu Taneční umění1) Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) se dělí na dvě části.2) První část SZZ se koná po ukončení 3. ročníku studia a její součástí je praktická zkouška z předmětůhlavního oboru (pedagogický výstup v rozsahu 2 vyučovacích hodin) a ústní zkouška z metodikoborových tanečních předmětů a z dějin a teorie tance a baletu.3) Druhá část SZZ se koná po ukončení 5. ročníku studia a její součástí je praktická zkouška z předmětůhlavního oboru (pedagogický výstup v rozsahu 2 vyučovacích hodin), ústní zkouška z metodikoborových tanečních předmětů a obhajoba diplomové magisterské práce.4) MSZZ je nutno vykonat v termínech stanovených v Časovém harmonogramu pro daný akademický rok.5) Pokud student v těchto termínech státní závěrečnou zkoušku nevykoná, je mu studium přerušenorozhodnutím děkana až do doby jejího opakování.6) Státní závěrečnou zkoušku musí student vykonat nejpozději do sedmi let po zahájení studia.Čl. 19Hodnocení státní závěrečné zkoušky1) Hodnocení SZZ se řídí čl. 24 a 25, Hlava IV, Část druhá SZŘ JAMU.Část čtvrtáObecná ustanoveníČl. 20Způsob podávání žádostí1) Na DIFA se využívají následující formuláře žádostí: Žádost o individuální studijní plán, Žádost opřerušení studia, Žádost o přesun předmětu, Žádost o zrušení předmětu osobní specializace a Žádostuniverzální.2) Lhůty pro odevzdání jednotlivých speciálních žádostí na studijní oddělení jsou popsány v příslušnýchčláncích této směrnice.3) Posouzena a vyřízena bude vždy jen kompletně předložená žádost s vyjádřením všech dotčenýchpedagogů a vedoucího ateliéru.- 97 -


Abecední seznaminterních a externích pedagogů Divadelní fakulty JAMUABBODOVÁ Hana, Mgr. (externí)Absolventka speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. V současné době působí na ZŠ pro sluchověpostižené děti v Brně. Spolupráce s Pedagogickou fakultou MU v Brně. V ateliéru VDN přednáší speciální pedagogiku. Odroku 1998 pracuje také jako logoped ve speciálně pedagogickém centru pro sluchově postižené.ABOU Lucie, MgA. (externí)Je absolventkou magisterského studia divadelního manažerství na DIFA JAMU (2004). V letech 2007 – 2008 působila vAteliéru divadelního manažerství a jevištní technologie jako externí pedagog. V roce 2009 se stala interním pedagogem.Vyučuje předměty ekonomického zaměření, a sice Makroekonomika, Mikroekonomika I a II a Finanční řízení z hlediskaúčetní evidence, dále pak předmět Organizace mezinárodního divadelního festivalu, ve kterém se zaměřuje na finanční řízeníMezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. V letech 2004 – 2009 pracovala rovněž v Oddělenívnějších vztahů Divadelní fakulty JAMU, kde bylo její hlavní náplní práce řízení projektů financovaných prostřednictvímgrantů. Od března roku 2009 pracuje v Projektové kanceláři Janáčkovy akademie múzických umění v Brně jako projektovámanažerka.AUJEZDSKÝ Pavel, PhDr. (externí)Dramaturg České televize v Brně, působil jako šéfredaktor producentského centra, v současnosti je vedoucím tvůrčí skupinyzaměřené na pořady pro děti a mládež. Autor řady televizních a filmových scénářů (např. Sedmero krkavců, Poema, ORadkovi a Mileně, Gilgameš, Sladké jarní hry).BERGMAN Aleš, doc. Mgr. Ph.D. (interní)V roce l990 absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, studijní kombinaci estetika - divadelní, filmová atelevizní věda.Pracoval jako dramaturg a lektor dramaturgie (HaDivadlo), režisér (Městské divadlo Zlín, Městské divadlo Brno, DivadloABC v Praze a další divadla). Pedagogem JAMU nejprve externě, od roku 1994 učil na škole v rámci svého doktorskéhostudia (předměty herecká tvorba, herecká interpretace textu, voiceband). Od roku 1997 interním pedagogem, vyučovalhereckou tvorbu, teorii a metody herecké tvorby, teoretickou a praktickou dramaturgii. Od roku 2002 vede jeden z ateliérůherecké tvorby.BRHELOVÁ Eva, MgA. Ph.D. (interní)Absolvovala obor dramatická výchova na Divadelní fakultě JAMU. Obhájila diplomovou práci na téma Moje hledáníspecifických rysů autorské tvorby s neherci. V roce 2006 obhájila disertační práci na téma Tvorba dramatického a jejípedagogické aplikace. V ateliéru DaV působí v plném úvazku. Vyučuje předměty tvůrčí psaní, tvorba scénáře, literatura proděti a mládež, dramatický text, diplomový seminář, stylistika, literární projekt, tvorba autorské inscenace. Vyučuje literárnědramatický obor na Gymnáziu P. Křížkovského v Brně.BLÁHOVÁ Kateřina, MgA. (interní)Vystudovala scénografii na Divadelní fakultě JAMU. Po absolvování školy v roce 1995 pracuje jako scénografka a kostýmnívýtvarnice ve svobodném povolání, od roku 2000 zároveň působí na JAMU jako asistentka vedoucího ateliéru scénografie.Spolupracovala v řadě divadel (nejčastěji v HaDivadle a v Divadle v 7 a půl) s režiséry A.Goldflamem, J.A.Pitínským,M.T.Růžičkou, O.Pavelkou, A.Staňkem, L.Balákem, D. Jařabem, J. Kroftou a O. Elblem. V České televizi pak vytvořilakostýmy pro inscenace v režii J. Vanýska, K. Fuksy, P. Hajna a dalších.BLAŽEJOVSKÁ Alena, doc. PhDr. (interní)Vystudovala bohemistiku a historii na Filozofické fakultě MU. Od roku 1986 působí jako redaktorka literárně-dramatickéredakce Českého rozhlasu Brno, kde vytváří pořady pro regionální vysílání i pro celoplošné stanice, zejména Český rozhlas3-Vltava. Od roku 1996 připravuje a moderuje regionální literárně-publicistický magazín Zelný rynk, který dostal Cenuprogramového ředitele Českého rozhlasu za rok 2000, a rediguje také jeho internetovou verzi. Pro stanici Český rozhlas 3-Vltava vytváří pořady jako Četba na pokračování, Povídka, Svět poezie, Psáno kurzívou, rozhlasová pásma z cyklu Schůzkys literaturou, komponované Páteční večery, besedy i aktuální publicistiku. Je členkou svazu rozhlasových tvůrců a pravidelněse účastní rozhlasových soutěží a přehlídek jako Bilance a Prix Bohemia Radio. V roce 2008 získala za svůj dokument Drnka2.místo v kategorii Dokument, pásmo, feature v rozhlasové soutěži Report. V roce 2008 byla na DIFA habilitovaná.- 98 -


BRETTSCHNEIDEROVÁ Nika, prof. MgA. (interní)V roce 1973 absolvovala JAMU - obor herectví. Následovala angažmá ve Studiu "Y", v Huse na provázku a v HaDivadle.Pro své aktivity v oblasti lidských práv (signatářka Charty 77) se dostala do existenčních obtíží a v roce 1977 se vystěhovalado Rakouska. Tam založila se svým manželem Ludvíkem Kavínem THEATER BRETT, divadlo, které po několikaletémcestování po různých evropských zemích našlo své stálé sídlo ve Vídni. Zde hraje, režíruje a na některých hrách se autorskypodílí. V roce 1981 obdržela Kainzovu cenu za herecký výkon. Počínaje rokem 1979 vedla množství dlouhodobých ikrátkodobých divadelních dílen v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Francii a v USA. Od roku 1990 učí na JAMU hereckou apohybovou výchovu. V roce 1997 se habilitovala na DIFA, kde je vedoucí ateliéru herecké výchovy. V roce 2007 bylajmenovaná profesorkou.BROULÍKOVÁ Veronika, PhDr. (interní)Studovala pedagogickou psychologii, ruský jazyk a literaturu a odbornou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovyuniverzity v Brně. Do roku 1992 pracovala jako psycholožka ve speciálním poradenském centru pro sluchově postižené dětiv Brně. Od roku 1992 vyučuje na Divadelní fakultě JAMU. Spolupracuje se Sdružením pro kulturu sluchově postižených(SORDOS) v oblasti rehabilitace a resocializace sluchově postižených dětí. Od roku 1998 externě spolupracuje sPsychologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně v oblasti psychologie sluchově postižených.BUREŠ Michal, MgA. (externí)Vystudoval rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na Divadelní fakultě JAMU (2000). Od roku 1994 spolupracujes Českým rozhlasem Olomouc, kde postupně prošel všemi publicistickými disciplinami, aby se od roku 1998 začal věnovatpředevším slovesné umělecké realizaci. Je podepsán pod rozhlasovými režiemi adaptací próz J. Formánka,O. Filipa, G. Pausewangové, V. Kamaráda ad.; a rozhlasových her K. Legátové, D. Drábka či H. Slavíkové. Je garantem cyklu„Setkání s literaturou“ mapujícího s týdenní periodicitou tituly z oblasti současné české literatury. Věnuje se rovněž mediálníproblematice a překladům z francouzštiny.CEJPEK Václav, prof. PhDr. (interní)Absolvoval germanistiku a divadelní vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 1979 – 87 pracoval jakodramaturg Československé televize v Ostravě a v Brně (mj. pořady Divadélko pod věží, Manéž Boleslava Polívky). 1987 –2003 působil jako dramaturg Mahenovy činohry Národního divadla v Brně. Dramaturgické realizace: mj. shakespearovskýcyklus, Schiller, Goldoni, Goethe, Claudel, Anouilhe, Bernhard, B. Strauss, Dorst, Y. Reza. Překlady dramatických textůz němčiny (Bernhard: Velikáni, Lessing: Emilia Galotti, Mitterer: V jámě lvové, Handke: Hodina, kdy jsme o sobě navzájemnic nevěděli aj.), divadelní dramatizace (např. Vančura: Markéta Lazarová, Saint-Exupéry: Malý princ aj.), úpravy textů.Publikoval studie a články a články z oblasti historie a teorie divadla, mj. Brněnské německé divadlo 1918 – 1932, HeinerMüllers Verhältnis zur Tradition, Současná německá dramatika (1986). Na Divadelní fakultě JAMU působí od r. 1990; vedeateliér divadelní dramaturgie, přednáší dějiny světového divadla. Habilitace v r. 1994 (Černý anděl. Pokus o interpretacidramatické tvorby Thomase Bernharda).V letech 1996 – 2002 byl děkanem JAMU. V r. 2000 jmenován profesorem. Od r.2003 rektor JAMU. Veřejné působení: místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání, předseda RadyNárodního divadla (Praha), člen Vědecké rady Masarykovy univerzity, člen Umělecké rady AMU.Přednášky a semináře: Dějiny světového divadla I - IV; Teorie dramatu I - VI; Teorie divadla I – II; Společný seminářateliéru; Dramaturgický seminář; Dramaturgický projekt; Diplomový proseminář; Seminář k projektu.CÍSAŘ OVÁ Lenka, Mgr. (interní)Absolventka klavírního oddělení brněnské konzervatoře a posléze i JAMU. Učila i na LŠU, doprovázela významné zpěvákya hudebníky, spolupracuje s Městským divadlem Brně. Na Divadelní fakultě je zaměstnána jako korepetitorka.DERFLER František, doc. Mgr. (interní)Je absolventem oboru herectví na JAMU, jako herec působil v Divadle Jiřího Wolkera, v Divadle na provázku a v Mahenověčinohře ND v Brně (zde v 90. letech také jako umělecký šéf). Založil původně bytové Divadlo u stolu, jehož činnostv posledních letech intenzivně rozvíjí. Účinkování v rozhlase, televizi, filmu. Signatář Charty 77. Na JAMU vyučujeumělecký přednes. V roce 2005 byl na DIFA habilitován.DOLEŽEL Jiří, prof. (externí)Absolvent brněnské konzervatoře – obor klavír. Ve studiu pokračoval na JAMU, které ukončil v roce 1955. Poté nastoupiljako vyučující klavíru v Kroměříži. V letech 1962 až 1978 byl profesorem Konzervatoře v Brně. Od roku 1978 dodnes jeinterním vyučujícím na Hudební fakultě JAMU.Koncertní činnost započal v roce 1956. Má za sebou bezpočet koncertů nejen doma, ale i v zahraničí (Polsko, Rakousko,Španělsko, Jižní Korea a další). V roce 1997 pedagogicky působil v Jižní Korei. Věnoval se uvádění soudobých skladatelů akoncertní činnosti pro mládež.- 99 -


DOSTALOVÁ Šárka, Mgr. (externí)Absolventka SUPŠ Brno, Pedagogické fakulty UJEP Brno. Od roku 1976 učila na různých typech a stupních škol. Od roku1991 pracuje v oblasti dalšího vzdělávání učitelů jako metodik výtvarné výchovy. Působila na CDVU Brno. Nyní pracuje naŠÚ Brno v oddělení metodiky. Externě vyučuje na Pedagogické fakultě MU arteterapii a didaktiku výtvarné výchovy. Zabýváse keramikou, je činná v oblasti propagační grafiky a je spoluautorkou projektu komunikace s výtvarným dílem, který serealizuje v Domě umění. Absolvovala zahraniční stáže (Německo, Rakousko). Na DIFA JAMU vyučuje výtvarné techniky.D ROZD David, MgA., Ph.D. (interní)Narozen 1976 v Brně. Vystudoval Divadelní fakultu JAMU v Brně, obor divadelní dramaturgie v ateliéru prof.PhDr. BořivojeSrby, DrSc. Studium ukončil v roce 2000 a pokračuje v doktorském studiu. Publikuje recenze a eseje v odborném tisku,uplatňuje se i jako překladatel v oblasti současné anglické dramatiky. Založil internetový divadelní časopis YORICK. Vkabinetu pro výzkum divadla a dramatu působí jako vědecký pracovník. Vyučuje též na Ústavu divadelní vědy FF MU.FRANCÁN Petr, Mgr. (interní)Mgr. Petr Francán absolvoval na FF MU obor Hudební věda. Od roku 1996 vystavoval fotografie a výtvarné práce ve vícenež třech desítkách tuzemských i zahraničních galerií. Jako fotograf se podílel na čtyřech knižních publikacích. Od roku 1995se účastnil se na tvorbě více než dvaceti videofilmů, jako kameraman, scénárista a režisér. Fotografie a texty publikuje včeských hudebních a literárních časopisech.FRANCISCI Claudia, MgA. (externí)Absolventka VŠMU v Bratislavě, v roce 1997 nastoupila doktorské studium v ateliéru prof. Petera Scherhaufera na JAMU vBrně, kde přednáší Dějiny režie.GOGOLA Jan, doc. Mgr. (interní)Dramaturg a spolupracovník řady českých režisérů. Podílel se na tvorbě více než dvaceti celovečerních filmů a několika TVseriálů (např. Kouř, Rekviem pro panenku, Neuvěřitelná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina, Řád, Fanny, Kamenný most, Jetřeba zabít Sekala, Když se slunci nedaří, Dvakrát stejně, ale jinak.., Děvčátko, Pravidla lži, Tobruk; spoluautor scénáře TVseriálu Poste restante).GOLDFLAM Arnošt, prof. MgA. (interní)Absolvent JAMU v oboru činoherní režie, působil v Divadle U Jakuba, Hanáckém divadle – HaDivadle (Život ze sametu,Panoptikum, Hra bez pravidel, Návrat ztraceného syna, Biletářka, Útržky z nedokončeného románu, Dcery národa, Písek,Proces, Lidská tragikomedie, Idiot). Hostoval v Národním divadle v Brně, v Divadle Na zábradlí, Studiu "Y", v Polsku,Rakousku, Německu. Autor dvaceti původních her a řady dramatizací (Kafka, Roth, Werfel, Poláček, Němcová). Jeho hrybyly přeloženy do němčiny, angličtiny, dánštiny, polštiny a v překladech uvedeny. Autor televizních, rozhlasových afilmových scénářů (Vrah, Slavný Peterka, Červená knihovna atd.). Je činný také jako divadelní a filmový herec. Od roku1990 vyučuje na Divadelní fakultě JAMU. V roce 2007 byl jmenován profesorem.GOTTWALD Václav (interní)Lektor – tlumočník znakové řeči Neslyšících pro výchovnou dramatiku sluchově postižených studentů. Má kvalifikacisoudního tlumočníka I. kategorie.GRECMANNOVÁ Marcela, doc. (externí)Po ukončení gymnázia přijala angažmá v Slovenském lidovém uměleckém kolektivu. Během let 1961-65 vystudovalataneční pedagogiku na katedře taneční tvorby VŠMU v Bratislavě. V letech 1969-78 externí pedagog VŠMU a od roku 1978interní dosud. Na Filozofické fakultě KU v Bratislavě navštěvovala přednášky vědy o výtvarném umění.GRUNA Tomáš, MgA. (interní)Vystudoval obor dramatická výchova na DIFA JAMU v Brně. Ve své diplomové práci s názvem „Využití videa v dramatickévýchově“ se zamýšlel nad možnou funkcí videa v rámci edukačního procesu. Vede tvůrčí multimediální dílny proznevýhodněnou mládež v SDV Labyrint v Brně.- 100 -


HÁLEK Ivan, doc. Ing., CSc. (interní)Odborné zaměření doc. Hálka vychází ze studia technických, informatických, ekonomických a sociologických věd, dález praxe na vědeckých pracovištích v tuzemsku i zahraničí a z ekonomických a sociologických výzkumů, provedených v řadětuzemských podniků. Po roce 1990 pracoval doc. Hálek v Českém prognostickém ústavu a v telemarketingovém odděleníšvýcarské vydavatelské společnosti RINGIER ČR. Komplexní pohled na problematiku managementu mu pomohla dotvářetpoměrně bohatá novinářská činnost v denících i odborných ekonomických časopisech a dvouletá činnost ve funkcišéfredaktora časopisu pro odborné školství. Nyní působí doc. Hálek na ESF MU v Brně, kde vyučuje management ziskovýchorganizací formou simulačních manažerských her a systémy řízení podniků. Na DIFA JAMU vyučuje od r. 2000 v ateliérudivadelního manažerství management.HAVLÍČ KOVÁ Margita, doc. PhDr. (interní)Vystudovala divadelní vědu a španělštinu na FF MU v Brně. V polovině sedmdesátých let řídila a režírovala divadelní souborPIRÁM s repertoárem zaměřeným na české surrealisty (Kolář, Weiss, Nezval). Od roku 1981-2008 pracovala jako kurátorkav oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně, od roku 1991 spolupracovala externě s DIFA JAMU, odpodzimu 2000 zde působí jako odborná asistentka se zaměřením na výuku dějin českého divadla a starších dějin scénografie.Současně působí také v Kabinetu divadelních studií na FF MU. Zabývá se dějinami českého a německého profesionálníhodivadla, a to zejména v Brně a na Moravě. Z dění v současném českém divadle systematicky sleduje činnost brněnskéhoDivadla U stolu. V posledních letech publikuje především výsledky svého výzkumu z oblasti profesionálního divadla v Brněv 17. a 18. stol.HEGNER Karel, Mgr. (interní)Studoval konzervatoř, obor zpěv. Ve studiu pokračoval na JAMU v Brně, pak působil v AUS Praha a 8 let v brněnském LDRadost. Hostoval v HaDivadle a v Divadle na provázku. Byl členem Brněnských madrigalistů, čtyři roky pracoval vesvobodném povolání jako konferenciér a zpěvák souboru Jožky Černého. Má za sebou nahrávky v rozhlase, čtyřigramofonové desky s lidovými písněmi a koledami, herecké a moderátorské působení v televizi. S JAMU spolupracuje odroku 1987.HLAVÁČ KOVÁ Jana, doc. Mgr. (interní)Absolventka JAMU v Brně. V sezóně 1964-65 členka Divadla J.Fučíka, od r.1965 členka Národního divadla Brno. Hrálařadu stěžejních rolí světového a českého repertoáru, např. Gurmyžská v Ostrovského hře Les, Šugi v Uhryho hře Dům zmodrého listí, titulní role ve hrách Návštěva staré dámy a Projížďky paní Daisy, Alžběta Anglická v Schillerově MariiStuartovně, Erži Orbánová v Kočičí hře, nastudovala monodrama M.Uhdeho Modrý anděl. Působí v ateliéru Mgr. AlešeBergmana, Ph.D.HLAVICA Marek, MgA., Ph.D. (interní)Absolvent oboru Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika na DIFA JAMU (2000). Zde také obhájil disertační prácina téma Performanční studia (2008). Během přípravy této práce absolvoval studijní pobyt na Tisch School of Arts při NewYork University. Dramaturg České televize (dokumentární cykly Česko jedna báseň, Čtenářský deník, Divadlo žije!, televiznízáznamy divadelních představení, televizní kabarety, seriál Poste restante) a scenárista (televizní filmy České televize Kája aZabi, Tajemství dešťového pokladu, Brenten, seriály TV Nova Ulice a První krok).HLÍNOVÁ Simona, Mgr. (interní)Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Speciální pedagogika – vychovatelství pro osobyvyžadující zvláštní péči – etopedie, psychopedie a rozšiřující studium učitelů pro osoby vyžadující zvláštní péči – logopedie.Obhájila diplomovou práci na téma Využití dramatické výchovy ve vyučovacím procesu v ústavu sociální péče. Poabsolutoriu nastoupila jako speciální pedagog v oblasti základního školství, kde v letech 1995-2001 vedla dětský divadelnísoubor (Zvláštní divadlo), složený z dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Od roku 1996 působí v ateliéru DV (dnesDaV). Zajišťuje praxi studentů 3. ročníku bakalářského studia a 1. a 2. ročníku magisterského studia. Vyučuje předměty –praxe, seminář k praxi, práce ve speciálních pedagogických zařízeních a sociální komunikace. Pro ateliér DaV zajišťuje chodstudia v rámci celoživotního vzdělávání a kombinovaného studia. Spolupracuje s ateliérem divadelního manažerství.HOGGARD Pavlína, PhDr., Ph.D. (interní)Vystudovala hudební a divadelní vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a teoretickou dramaturgii sezaměřením na muzikál na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Muzikálem, zejména moderním, se teoreticky a praktickyzabývala ve Velké Británii a USA. Nyní působí jako redaktorka, dramaturgyně, pedagožka, překládá a píše. Od roku 1994spolupracuje s ateliérem muzikálového herectví Divadelní fakulty JAMU a podílí se na jeho projektech. Od roku 2005 jedramaturgem Městského divadla v Brně.- 101 -


HORÁKOVÁ Františka, Mgr. (interní)Studovala konzervatoř – obor dramatický, na JAMU vystudovala herectví. V letech 1976-1986 vyučovala na konzervatoři vBrně jevištní řeč. Od roku 1981 působí na JAMU jako pedagog techniky mluveného projevu a uměleckého přednesu. Jejíaktivní divadelní činnost je spojena s divadlem jednoho herce a s uměleckým přednesem v rámci koncertů a vernisáží.HRABALOVÁ Jarmila Mgr. (interní)V roce 1981 absolvovala JAMU – obor herectví, působila v angažmá v divadle Večerní Brno a posléze ve Slováckém divadlev Uherském Hradišti. V roce 1995 ukončila státní zkouškou Pedagogickou fakultu MU v Brně – obor speciální pedagogika -logopedie.HRUBÝ Jan, Ing. arch., CSc. (externí)Na brněnské Fakultě architektury vystudoval obor architektura, kde se dále specializoval na studium historie. Získanéznalosti zužitkoval v publikační a přednáškové činnosti. Dále je činný projekčně a výtvarně.CHARVÁTOVÁ Hana, Mgr. (interní)Taneční pedagožka a choreografka. Tanec studovala u brněnské choreografky a pedagožky Marie Turkové. Po ukončení svéaktivní taneční dráhy studovala v letech 1991 – 1996 obor Taneční pedagogika na DIFA JAMU. Od roku 1994 působí jakointerní pedagog pohybových disciplin na DIFA JAMU. Jako choreografka také spolupracuje s řadou profesionálníchdivadelních souborů v České republice (např. ND Brno, MD Brno DUS Brno Divadlo v Dlouhé Praha, MD Zlín, SD UherskéHradiště, MD Most, MD Kladno, KD Hradec Králové Moravské Divadlo Olomouc a další ), kde vytvořila řadu choreografiív oblasti činohry, opery i muzikálu. Od roku 2007 je vedoucí kabinetu pohybové výchovy na DIFA JAMU.CHLÁDKOVÁ Blanka, MgA. (interní)Je pedagogem Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie na DIFA JAMU. Vyučuje předměty: Úvod do kulturnípolitiky ČR, Fundraising, Úvod do mezinárodní kulturní politiky, Evaluace kulturní instituce, Organizace mezinárodníhodivadelního festivalu, Metodologie seminární práce, Metodologie diplomové práce, Diplomový seminář, Strategické řízeníatd. Mj. se podílela na zpracování Analýzy k transformaci příspěvkových organizací; divadel zřizovaných hlavním městemPrahou, konkrétně příspěvkem v rámci analytické stati Správa a financování divadel v zahraničí. V současnosti je členkourealizačního týmu výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006-2011)financovaného Ministerstvem kultury ČR.JANĚ KOVÁ Jana, doc. (interní)Absolvovala v roce 1976 na pražské konzervatoři obor hudebně-dramatický/pedagogové – L. Pistorius, L. Munzar, P. Šmok,J. Adamová, L. Skořepová, J. Smoláková-Svolinská, R. Pellar aj./ rolí Lisandry v hudebně-dramatickém díle V. NezvalaSchovávaná na schodech /režie Luboš Pistorius/. Během studií hostovala v pražských divadlech. Průběžné angažmá 1976 -2006 (Pardubice, Olomouc, Ostrava, ND Brno), v současné době bez trvalého angažmá. Rozsáhlá televizní a filmová činnostviz.: www.janajanekova.com.Od roku 1999 se věnuje divadelní režii. Na DIFA JAMU vyučuje od roku 1991. Od roku 1998 vede samostatný ateliermuzikálového herectví /filosofie ateliéru zaměřena na přirozený rozvoj osobnosti a původní muzikálovou tvorbu/. V roce2006 byla habilitována.JELÍNKOVÁ Eva, Mgr. (interní)Absolventka herectví na JAMU v roce 1967. Angažmá: Východočeské divadlo Pardubice, 15 let Státní divadlo Ostrava, nyníMěstské divadlo. Od roku 1986 odborný asistent uměleckého přednesu a herectví na Divadelní fakultě JAMU. Od roku 2005je vedoucí ateliéru herecké výchovy.JIRÁSKOVÁ Marie, Mgr. (interní)Absolventka katedry alternativního a loutkového divadla DAMU v oboru scénografie. Od roku 1991 ve svobodném povoláníse zaměřením na scénografii, kostýmní, filmovou tvorbou – videoklipy, grafiku, ilustraci a interiéry. Spolupráce sdivadelními soubory: Figuren Theater Wolfsburg – Odysseus, Divadelní spolek Kašpar – Fantomima, Královský hon naslunce, Sestup Orfeův, Misery love company – King Stag. Husa na provázku – Se mnou smrt a kůň. Aktivní účast nafestivalech v Německu, Francii, Polsku, Portugalsku, Holandsku, Číně – vedení workshopu v oboru kostým, loutka, maska.Výtvarná a pedagogická spolupráce se Studiem Dům Evy Tálské, na inscenacích Svatbičky, Tance krále Leara, Arlekino. Odroku 1994 vyučuje v ateliéru scénografie Divadelní fakulty JAMU.- 102 -


KADLECOVÁ Eva, Mgr. (interní)Absolvovala obor dramatická výchova na Divadelní fakultě JAMU. Obhájila diplomovou práci na téma Práce s maskou. Poabsolvování nastoupila jako pedagog volného času do Střediska volného času Lužánky – pobočka Labyrint a na částečnýúvazek jako pedagog praxe do ateliéru dramatické výchovy (dnes DaV) DIFA JAMU. Od roku 2006 působí v ateliéruv plném úvazku. Zajišťuje praxi studentů 1. a 2. ročníku a praxi v mimoškolním zařízení. Vyučuje předměty praxe, seminářk praxi, projekt na základní škole, praxe v mimoškolním zařízení, historie dramatické výchovy, tvorba masky a hra v masce.KARTOUSOVÁ Vladimíra, Mgr. (externí)Absolventka tanečního oddělení brněnské konzervatoře, angažmá v Městském divadle St.Pöltnu a posléze v Laterně magice.Vystudovala na HAMU choreografii. Působila jako šéf baletu Hudebního divadla v Brně. Je pedagogem moderního tance naTaneční konzervatoři v Brně.KLEMENTOVÁ Dagmar (interní)Absolventka Konzervatoře v Brně – obor klavír. V letech 1971-75 korepetitorka baletu Janáčkova divadla v Brně, 1975 – 93na brněnské Konzervatoři (korepetice v baletu a na hudebně-dramatickém oddělení), od roku 1991 spolupráce s ateliéremmuzikálového herectví na DIFA JAMU – vícehlasý zpěv, korepetice, herecko – vokální interpretace.Aktivní koncertní činnost: kapela Quakvarteto zaměřená na vlastní tvorbu a volnou improvizaci (r. 2001 CD Quakvarteto –Průvany), spolupráce s HADivadlem (písně Jiřího Bulise, CD „Hosté na zemi“), vlastní tématické klubové pořady zaměřenéna českou tvorbu, moderní šanson, písně J.Suchého a J. Šlitra.Autorská tvorba: písně, komorní skladby, hudba ke krátkým filmům, scénická hudba.KLOUBKOVÁ Ivana, Mgr. (interní)Po maturitě pokračovala ve studiu na HAMU obor taneční pedagogika. Absolvovala aspiranturu v oboru taneční teorie asoučasně působila na taneční katedře jako odborná asistentka. Několik let spolupracovala s Vysokoškolským uměleckýmsouborem UK. Svoji umělecko-pedagogickou činnost završila externí spoluprací v Tanečním divadle ve Freiburgu. Vsoučasnosti působí jako pedagog taneční složky Městského divadla v Brně a na DIFA JAMU.KOLÁŘ Ladislav (interní)Od roku 1970 působil jako herec v divadle v Olomouci, Státním divadle v Brně, Slováckém divadle a od roku 1990 – dosudv Městském divadle Brně. Na JAMU jako pedagog herecké výchovy v rámci ateliérů muzikálového herectví pracuje od roku2000.KOLÁŘ OVÁ Miroslava (interní)Jako herečka působí od roku 1971 ve Slováckém divadle a posléze v Městském divadle v Brně. Jako pedagog herecké tvorbyv rámci ateliérů muzikálového herectví působí na JAMU od roku 2000.KOLEGAR Jan, doc. Mgr. (interní)Absolvent DAMU v Praze, obor organizace a řízení divadelního provozu, s třicetiletou praxí v divadlech všech typů doma i vzahraničí, ve výrobě a v provoze završenou dvouletou praxí ve funkci ředitele divadla. Na fakultě působí jako pedagogdivadelního provozu a scénické technologie. Od roku 1994 vede ateliér divadelního manažerství a od roku 2000 je vedoucímstudia MARTA.KOSTELNÍK Kaj (externí)Pantomimu se učil u prof. J. Ryšánkové od roku 1961. Hrál amatérsky v Divadle pantomim Brno. S Neslyšícími pracuje odroku 1981 intenzivně, kdy byl jedním ze zakladatelů Pantomimy SI, což byl ústřední soubor pantomimy Neslyšících Svazuinvalidů. V roce 1990 spolu s Neslyšícími založil občanské sdružení pro kulturu Neslyšících SORDOS, jehož je předsedou.Sdružení je zaměřeno na práci v oblasti dramatické a výtvarné výchovy Neslyšících dětí a mládeže. Je iniciátorem studiaNeslyšících na DIFA – přednáší v ateliéru výchovná dramatika pro Neslyšící – dějiny pohybového divadla.KOŠÍKOVÁ Ladislava, Mgr. (externí)Je absolventkou Pedagogické fakulty MU a Taneční pedagogiky na DIFA JAMU. Vyučuje pohybovou výchovu na Pěveckémoddělení Státní konzervatoře Brno, Metodiku a techniku lidového tance na JAMU, Gestiku a pohyb na UTB Zlín a Tanečníobor na ZUŠ Uherské Hradiště. Jako choreografka spolupracuje s profesionálními divadelními soubory a hudebními tělesy- 103 -


(např. ND Praha, ND Brno, SD Uherské Hradiště, divadlo Radost Brno, JD České Budějovice, Musica Bohemica,Filharmonie Zlín, Vídeňská filharmonie). Je uměleckou vedoucí a choreografkou souboru Hradišťan.KOTZIAN Ludvík, doc. (interní)Od poloviny padesátých let do konce osmdesátých let působil v baletním souboru Národního divadla v Brně, kde vedleklasických rolí vytvořil i řadu odlišných typů v soudobém repertoáru. K tomu lze přičíst dlouholetou činnost hostujícíhosólisty Moravského divadla v Olomouci a Národního divadla v Bratislavě. Vystudoval teorii tance a taneční pedagogiku naVŠMU v Bratislavě. Pokračoval a ukončil studium pedagogiky tance v Petrohradě. Od začátku sedmdesátých let do roku1996 působil jako pedagog v brněnském baletním souboru a na VŠMU v Bratislavě a měl rozhodující umělecký aorganizační vliv na rozvoj Taneční Konzervatoře v Brně ve funkci zástupce ředitele a ředitele do roku 1996. Podílel se navýchově tanečních pedagogů na HAMU. Od roku 1990 byl vedoucím ateliéru taneční pedagogiky Divadelní fakulty JAMUdo roku 2006.KOVALČ UK Josef, prof. PhDr. (interní)Studoval bohemistiku (s literárněvědným zaměřením), historii a filozofii na UP v Olomouci a dramaturgii na pražské DAMU.V roce 1974 se stal spoluzakladatelem a dramaturgem HaDivadla v Prostějově (později Brno), formoval jeho profilautorského divadla i součásti hnutí otevřeného divadla a alternativní kultury. Je autorem her, řady dramatizací a spoluautoremřady scénářů divadelních inscenací HaDivadla (např. Panoptikum, Hra bez pravidel, Bylo jich pět a půl, Pouť k milosrdným,Záhadné povahy atd. – většinou ve spolupráci s A. Goldflamem). Podílel se na společných projektech studiových divadelCesty a Rozrazil. Teoreticky reflektoval práci netradičních divadel zejména ve studiích Autorské divadlo 70.let (1982), Odtématu ke scénáři (1986), Znaky autorského divadla.V letech 1990-96 byl děkanem fakulty, výrazně se podílel na jejímobnovení a vybudování, včetně otevření řady nových oborů. V letech 1997-2002 působil jako umělecký šéf činohryNárodního divadla v Praze, kde dramaturgicky spolupracoval s režiséry I.Krobotem (Romance pro křídlovku, Hamlet,Obsluhoval jsem anglického krále), J.A.Pitinským (Bloudění, Markéta Lazarová), V. Morávkem (Lucerna). V letech 2002-08byl znovu děkanem Divadelní fakulty, nyní je proděkanem pro vědu, výzkum a zahraniční koncepce.KREJČ Í Hana, MgA., Ph.D. (interní)Vystudovala Divadelní fakultu JAMU, obor divadelní manažerství. Certifikovaná projektová manažerka, lektorka kurzů aseminářů zaměřených na projektový management, financování a řízení neziskových organizací. Současně působí jakofundraiser kulturních akcí a festivalů. Na DIFA JAMU učí předměty z oblasti projektového managementu a kulturníchprojektů.KRÁTKÁ Jarmila, prof. Mgr. (interní)Absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, konzervatoř a JAMU v Brně. V divadlech působila jako sólistkazpěvohry Státního divadla Brno 1960-1969 a sólistka Janáčkovy opery v Brně 1969-1990. Zpívala operní představení téměřve všech evropských státech. Pracovala v porotách pěveckých soutěží a přednášela na odborných seminářích. Od roku 1970vyučuje na JAMU zpěv, a to jak operní, tak zpěv pro studenty muzikálového zaměření. Její teoretická práce Kapitoly zmetodiky výuky zpěvu pro potřeby muzikálového a činoherního herectví shrnuje poznatky a zkušenosti z umělecké ipedagogické práce.KRIST Jan, Mgr. Ing. (externí)1984 -1989 studium Politické ekonomie na VŠE Praha. 1988 – 1994 studium filosofie na Filozofické fakultě UK Praha. 1989– 1998 odborný asistent Katedra filosofie VŠE Praha. 1998 – 2001 umělecký šéf HaDivadlo Brno. Od roku 2002 na volnénoze – překlady. Od roku 1985 divadlo Protoč, Divadlo na okraji, A-studio Rubín. Dramaturg, herec, produkční, dramatizace(J. A. Pitínský, J. Pokorný).KROBOT Ivo, doc. MgA. (interní)Tři roky studia divadelní vědy a dějin umění na Filozofické fakultě MU v Brně, později studium činoherní režie na JAMU –absolvoval v roce 1978. 1978-1979 Dílna 24, 1979-1993 v Činoherním klubu Praha, 1974-1997 Divadlo pod Palmovkou,1997 až 2002 činohra Národní divadlo Praha. Dále desítky inscenací v jiných divadlech, především v Divadle Husa naprovázku, na mnoha se podílel jako spoluautor scénářů (Hrabal – Něžný Barbar, Rozvzpomínání, Taneční hodiny, Ostřesledované vlaky, Němcová – Babička, Viewegh – Báječná léta pod psa, Škvorecký – Příběh inženýra lidských duší, atd.).Spolupráce na různých projektech, od roku 1995 např. pravidelná spolupráce s uměleckým sdružením Serpens v synagozev Praze-Libni. Několik režií v cizině: Polsko, Maďarsko, Finsko, Francie. Na počátku 90.let pedagogická spolupráces JAMU. V současnosti je rovněž šéfem činohry Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. V roce 2007 byl na DIFAhabilitován.KULICHOVÁ Radka, BcA. (interní)- 104 -


Absolventka oboru Výchovné dramatiky Neslyšících na Divadelní fakultě JAMU Brno (2001-2005). Od roku 2006studentkou navazujícího magisterského studia oboru Aplikovaná tělesná výchova, FTK UP Olomouc. Účast na workshopecha projektech, např. Rakousko-český projekt „Neverbální komunikace – využití uměleckých prostředků“, spolupráces výtvarnou školou Kuntschule Wien – ocenění: vítězný projekt „EUROREGIO – cena za inovaci 2004“ za mimořádnouangažovanost za dlouhodobé zlepšení přeshraniční spolupráce, oceněno Rakouskem. Drama workshop – v rámci seminářeInter aktive integrative together - Meda training ve Francii (2005).Od roku 2005 spolupráce na projektu „Pro plný život – Celoživotní vzdělávání neslyšících“- projekt druhého kola výzvyiniciativy EQUAL je zaměřen na celoživotní vzdělávání Neslyšících a na zlepšení jejich komunikace s majoritní společností,celkem obsahuje 12 aktivit pokrývajících široké spektrum potřeb neslyšících.LASTOMÍRSKÝ Ján (externí)Narozen 5.6.1972 v Hlinsku v Čechách. Bydliště Vranovice, Přibická 270. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školuv Košicích (1986-1990), Pedagogickou fakultu v Prešově UPJŠ Košice (1990-1995) a Fakultu výtvarných umění VUTv Brně – ateliér grafiky (1995-2001).Od roku 2001 vyučuje na Střední škole uměleckých řemesel v Brně. Od roku 2002 ječlenem sdružení Hollar. Od roku 1999 vystavoval na 5-ti samostatných výstavách a 10-ti dalších kolektivních výstavách.LEPOLDOVÁ Jana, Mgr. (externí)Absolventka tanečního oddělení brněnské konzervatoře. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 1973 nejprve na ZUŠ a odroku 1994 na Taneční konzervatoři v Brně v oboru klasického tance a taneční gymnastiky.MACKOVÁ Silva, doc. PhDr. (interní)Absolvovala v roce 1974 FF MU, obor pedagogika – čeština. Obhájila diplomovou práci na téma „Estetická výchova sezvláštním přihlédnutím k dramatické výchově“. Pracovala jako pedagogická pracovnice oddělení estetické výchovy Domupionýrů a mládeže v Brně (později Centrum pro volný čas v Brně). Spolupodílela se na založení prvního střediskadramatické výchovy u nás (v roce 1989). Od roku 1992 působí jako pedagog dramatické výchovy (dnes Divadlo a výchovy)na DIFA JAMU. Současně působí již od studií jako vedoucí dětského a mládežnického divadelního souboru Pirko.Spolupracovala s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze na tvorbě osnov pro předměty dramatická a výchova adramatický obor v Rámcově vzdělávacím programu pro základní a gymnaziální vzdělávání, v současné době spolupracuje natvorbě RVP pro základní umělecké školy pro dramatický obor. Na ateliéru DaV vyučuje předměty didaktika dramatickévýchovy; diplomový seminář; teorie a historie dramatické výchovy; interpretace textu; úvod do DV, herní dramatický procesa proces inscenační tvorby; tvorba inscenace podle předlohy; tvorba autorské inscenace; režijně dramaturgické koncepce. Jeproděkankou pro studijní záležitosti DIFA JAMU.MACKOVÁ Radka, MgA. (interní)Vystudovala Divadelní fakultu JAMU, obor dramatická výchova. Absolvovala v roce 2002. Téma absolventského projektu idiplomové práce směřovalo do oblasti divadla ve výchově (absolventský projekt „Práce s tématy, která nabízí divadelnípředstavení Odyssea svým divákům“, diplomová práce „Divadlo Fórum“). V akademickém roce 2002/2003 působila jakopedagog v částečném úvazku v ateliéru dramatické výchovy DIFA JAMU, od roku 2003/2004 je studentkou doktorskéhostudia. Pracuje na disertační práci, která se zabývá různými formami divadla ve výchově u nás a v zahraničí. V ateliéru DaVvyučuje předměty Divadlo fórum, divadlo ve výchově, tvorba autorské inscenace, bakalářský a magisterský absolventskýprojekt, příprava a realizace festivalu Sítko. Je vedoucí nejmladší skupiny dětí v Dětském divadelním souboru Pirko avyučuje angličtinu na soukromé jazykové škole v Brně.MÁČ AL Jaroslav, Mgr. (externí)Narozen: 1. 4. 1972; Studium : 1986-1990 SUPŠ Uherské Hradiště, ateliér průmyslového designu, 1991-1997 Janáčkovaakademie múzických umění, Divadelní fakulta, ateliér scénografie. Scénograf (1991-2007 - realizace 40 scénických akostýmních výprav-Wien, Praha, Brno, Olomouc, Uherské Hradiště, Český Těšín, Jihlava, Pardubice, Příbram). Návrhářinteriérů (Regionální muzeum Mikulov, expozice “Římané a Germáni…“, prodejny, kavárny, firemní sídla). TV a filmovýarchitekt (Četnické humoresky, DELITTO IN PRIMA SERATA (Vražedná přehlídka) Itálie, RUNNING SCARED (Zběsilýútěk) USA, ...).MATYÁŠOVÁ Jana, Mgr. (interní)Je absolventkou brněnské konzervatoře a JAMU obor sólový zpěv. Po ukončení studia (1977) se stala profesorkou naKonzervatoři v Brně, kde pedagogicky působila do r.2001. Na DIFA JAMU vyučuje od r.1997. Kromě výuky zpěvuspolupracovala s Českým filharmonickým sborem, je členkou porot pěveckých soutěží, metodicky spolupracuje se ZUŠ,přednášky na odborných seminářích, koncertní činnost.MICHALÍKOVÁ Jaroslava, Mgr. (interní)- 105 -


Absolventka Státní konzervatoře a JAMU v Brně v oboru Hra na klavír (absolutorium v roce 1995). Korepetitorka avyučující předmětu Výuka hry na klavír na Divadelní fakultě JAMU, korepetitorka Městského divadla Brno, externí hráčkana klávesové nástroje v orchestru Městského divadla, Státní filharmonie Brno a v řadě dalších souborů. Působí také jakodoprovod vokálních a instrumentálních recitálů.MIKOTOVÁ Zoja, prof. Mgr. (interní)Je absolventkou režie na JAMU, kde od roku 1991 vede ateliér dramatické výchovy pro Neslyšící.Režie v činoherních a loutkových divadlech – Divadlo bratří Mrštíků Brno, Mahenova činohra, Šumperk, Most, Zlín, Praha,Vídeň. Choreografie v Činoherním klubu Praha, Husa na provázku, HaDi, v Maďarsku, Polsku, Německu, Rakousku,Francii. Aktivní herecko-pantomimická činnost – festivaly Itálie, USA, Německo, Rakousko. Letní kurzy pantomimy,spolupráce s pantomimou Neslyšících (scénáře, kostýmní návrhy, režie představení).MLÁDEK Ladislav (externí)Absolvoval na brněnské konzervatoři (klavír). Vyučuje na Taneční konzervatoři v Brně hře na klavír a korepetuje odbornýmtanečním předmětům.MORALES Rodrigo, Mgr. (interní)Je filmovým a televizním režisérem, věnuje se především dokumentárnímu filmu. Pracoval v zemích bývalé Jugoslávie, naSrí Lance, v Kuvajtu a v Iráku. Kromě filmové tvorby působil jako novinář v českých a zahraničních médiích. Od roku 1996pracuje též jako producent se zkušeností v mezinarodních kooprodukcích. Přednášel filmovou režii a dokumentární tvorbuna Universidad Santo Tomás de Aquino v La Pazu v Bolívii, na filmovém institutu Imágen v Buenos Aires v Argentině,krátkodobě na AGRFT - Divadelní, rozhlasové, filmové a televizní akademii Univerzity v Lublani, ve Slovinsku, na katedřeDokumentární tvorby pražské FAMU. Účastnil se projektů Media a ESF. Od roku 2007 působí pedagogicky na Divadelnífakultě JAMU (Jazyk a režie audiovizuálního díla, Jazyk audiovizualního díla, Dokumentarní tvorba DIFA, Audiovizuálníprojekt, Produkce audiovizuálního díla).MRÁČ KOVÁ Věra, PaedDr. (externí)Studovala tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě MU a rehabilitaci na Lékařské fakultě MU v Brně. Působí na oddělenítělesné výchovy LF MU. Je cvičitelkou džezgymnastiky II.třídy a trenérkou a rozhodčí sportovní gymnastiky II.třídy.MRSKOŠ Martin, Ing. (externí)Vyučuje symboliku a mýtoetymologii v ateliéru scénografie.NADAUD Pierre, Mgr. (interní)Pierre Nadaud, filosof, klaun, tanečník, choreograf a pedagog. Po magisterském studiu filosofie v Paříži (závěrečná práceDEA v roce 1996 na Univerzitě Paris 8 byla zaměřena na dílo G. Deleuze), se v roce 1998 začal věnovat fyzickému divadlu atanci. Nastoupil k řádnému studiu na pražské HAMU na katedře nonverbálního divadla, které ukončil získánímmagisterského titulu v roce 2004. Současně se studiem na HAMU se také zdokonaluje v technikách současného tance apracuje jako interpret, například s Karine Ponties v Bruselu, Paco Decinou a Nathalie Sternberg v Paříži. V roce 2002vytvořil své první představení – „Figures In a Landscape“ pro pětici interpretů inspirované dílem F. Bacona. Na něj navázalov roce 2003 duo s dětskou interpretkou „Čísi lehké tělo“. V letech 2004 – 2007 tak vytvořil jedno až dvě představení ročně(Bakarabia, Fields, Extraction, Den Zloby), pracoval v Praze, ale také během tvůrčích rezidencí ve Francii (Cie Beau Geste /Dominique Boivin), Německu a Maďarsku. Režíroval ve Stavovském divadle operu M. Keprta v rámci projektu Bušení doželezné opony a ve spolupráci s režisérkou Hanou Valentovou vytvořil filmů na základě svých představení. Jeho poslednípředstavení, choreografie pro pět interpretů „Iné ráno“, vzniklo v koprodukci se Štúdiem tanca v Banské Bystrici v říjnu2008. V roce 2007 svedl taneční pedagogy, choreografy a fyzioterapeuty a v pražském Centru Paraple zahájili pravidelnékurzy pro paraplegiky s cílem prohloubit jejich poznání těla, jeho fungování a péči o něj. Od února 2008 vyučuje v AteliéruKSFT založeném Ctiborem Turbou na brněnské DIFA JAMU. Od září 2008 je vedoucím tohoto ateliéru.NOUBELOVÁ Alexandra (interní)Po maturitě v Praze studovala školu cestovního ruchu v Karlových Varech a Karlovu univerzitu – obor francouzština -italština. V roce 1968 obdržela stipendium na studia ve Francii, kde studovala na Univerzitě v Toulouse – románské aslovanské jazyky – a poté v Paříži. V roce 1977 odjíždí s rodinou přednášet francouzský jazyk a literaturu do zahraničí –SSSR, Řecko, Španělsko. Od roku 1988 vyučuje francouzštinu pro cizince na letních kurzech Univerzity v Toulose. V Brněse usazuje v roce 1993, působí na Alliance francaise, vyučuje francouzštinu a španělštinu a věnuje se překladatelské činnosti.NA JAMU působí od roku 1997, od téhož roku organizuje mezinárodní festival studentského divadla ve francouzskémjazyce.- 106 -


OLŠAN Libor (externí)Od roku 1971 sportovním šermířem TJ Zbrojovka Brno. Celých dvacet let aktivně působí jako aktér i autor v inscenacíchskupiny scénicko-historického šermu L.A.G. (Ludus antiquus gladiatorius). Od roku 1990 spolupracuje s Divadelní fakultouJAMU jak ve výuce šermu, tak i při uměleckých projektech jednotlivých ateliérů a ročníků činoherního a muzikálovéhoherectví.ONDRUŠ Martin, Mgr. (externí)Nar. 4. 7. 1972 ve Varnsdorfu, okr. Děčín. Vystudoval SPŠ – textilní, model. a návrhářství oděvů v Brně, následně DIFAJAMU, obor scénografie. V současnosti se věnuje zejména prostorově výtvarným návrhům a realizacím v oboru výstavnictvíse specializací na výstavy exponátů muzejní a galerijní povahy a uměleckých artefaktů. Je zaměstnán jako vedoucívýstavního oddělení Moravské galerie v Brně. Zabývá se rovněž scénografií (spolupráce s režisérem V. Morávkem) aadjustačními technologiemi a prostorovým řešením výstav.OSLZLÝ Petr, prof. (interní)Vystudoval divadelní vědu a dějiny umění a Filozofické fakultě MU. Byl jedním z protagonistů experimentálního divadlaQuidam, od r. 1973 je dramaturgem a jednou z vůdčích osobností Divadla Husa na provázku. Pro toto divadlo připravil většímnožství původních scénářů, adaptací i dramatizací a v řadě inscenací působil a působí i jako herec. Podílel se na výraznémprofilování souboru jako části hnutí otevřeného divadla a alternativní kultury, zasloužil se o realizaci významnýchmezinárodních i domácích divadelních projektů. Svou divadelní práci reflektoval v řadě divadelních studií, knižně vydalmonografii o divadelní skupině Living Theater (1981), dokument o tajném filozofickém semináři Podzemní univerzita,publikaci o výtvarném umění Jan Šimek – Příběhy soch a monografií Divadlo Husa na provázku 1968(7) – 1998 (kniha vpohybu I). V letech 1990 – 1992 byl poradcem prezidenta Václava Havla pro kulturní záležitosti. V současné době jeředitelem Centra experimentálního divadla v Brně, uměleckým šéfem divadla Husa na provázku a působí i na ústavudivadelní vědy FF MU. Od roku 1997 je proděkanem Divadelní fakulty. V roce 2000 jmenován profesorem.PELÁN Jiří, PhDr. (interní)Doktor filozofie, studoval sociologii, pedagogiku, jazykovědu a literaturu. Studijní pobyt Colliege Ripon-York v Anglii(umění a film). Pracoval jako vedoucí katedry filozofie a OV na PedF MU, působil i jako vedoucí ateliéru dramatickévýchovy Divadelní fakulty JAMU. Dlouhodobě se zajímá o umělecký přednes a divadlo poezie. Publikuje v oblasti filozofiepro děti – filozofování dětí, v oblasti reference o dětském divadle a zajímá se o literární tvorbu dětí.PERGOLOVÁ Stanislava, Mgr. (interní)Absolventka JAMU – obor sólový zpěv. Pedagogické činnosti se věnuje 25t let, na JAMU působí od r. 1988, v letech 1990 –2004 učila jako profesorka Konzervatoře v Brně. Spolupracovala řadu let s experimentálním „Studiem dům“ divadla Husana provázku, zpívala v souboru ČF Pražští madrigalisté a v Českém filharmonickém sboru Brno. Má na svém kontě 15 letbohaté sólistické činnosti.PETIŠKOVÁ Ladislava, PhDr. (externí)Emeritní pracovnice Divadelního ústavu v Praze. Ve své odborné práci se zabývá problematikou moderní pantomimy apohybového divadla stejně tak i tvůrčími osobnostmi české avantgardy (zejména J. Frejka). Historii nonverbálního apohybového divadla vyučuje na HAMU a v Duncan Centru, od minulého roku také v ateliéru klaunské scénické a filmovétvorby na DIFA JAMU.PLEŠÁK Miroslav, prof. PhDr. (interní)Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obor divadelní věda – čeština). Věnoval se publicistickéčinnosti (Host do domu, Divadlo, Slovenské divadlo, Index aj.). V letech 1972-1989 dramaturgem Divadla pracujících vGottwaldově (dnes Městské divadlo Zlín). Zde spolupracoval s řadou režisérských osobností (A.Hajda, M.Hynšt, E.Schorm,I.Balaďa, S.Skopal aj.) a podílel se na mimořádných výsledcích této scény. 1991-2003 dramaturgem činohry Národníhodivadla v Brně (spolupráce se Z.Kaločem, Z.Srbou, I.Krobotem, R.Polákem, P.Mikulíkem, M.Porubjakem aj.) 2003-2006uměleckým šéfem Městského divadla ve Zlíně. Od akademického roku 1999/2000 je prorektorem JAMU pro studijní,pedagogickou a uměleckou činnost.PREKOVÁ Jana, doc. Mgr. (interní)- 107 -


Studia DAMU Praha – scénografie a kostýmní tvorba, Ping Chong – Amsterodam, Min Tanaka – Praha, Brno. Od roku 1983– výtvarnice ve svobodném povolání. Od roku 1990 – pedagog ateliéru scénografie na DIFA JAMU. Tvorba scénografická,kostýmní, perform, instalace, móda, architektonická (ČR, Francie, Rakousko, USA). V osmdesátých letech spolupracovalazejména se studiovými typy divadel (Divadlo na okraji, Divadlo na provázku, HaDivadlo). Devadesátá léta – spolupráce srežiséry – J. A. Pitínským a J. Nebeským. Pedagogická práce – „Dům“ Evy Tálské, Gent – Královská akademie, Chicago –Galery 37. Workshop: Orebro – Hight school of Line arts. 1999 pražské Quadrienale – Zlatá medaile za kostýmní tvorbu.P Ř IDAL Antonín, prof. PhDr. (interní)Vystudoval anglistiku a hispanistiku s literárněvědným zaměřením na Fiolozofické fakultě Masarykovy univerzity. Všedesátých letech pracoval jako redaktor literárně dramatického oddělení Čs. rozhlasu v Brně a byl autorem řadyvzdělávacích cyklů (Malá škola poezie, Shakespeare pro začátečníky, Potulky knihami a hudbou). V sedmdesátých aosmdesátých letech převážně překládal anglickou, americkoua španělskou beletrii (Shakespeare, Chesterton, Lear, Heller,Updike, Singer, Lorca aj.)a psal ke svým překladům komentáře. V leteh 1990-91 působil jako dramaturg FS Barrandov, Odroku 1990 přednáší na Divadelní fakultě JAMU, od r. 1991 je vedoucím ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie ascénáristiky. Kromě několika básnických sbírek, publicistických knih a filmových a televizních scénáířů napsal řadudivadelních a rozhlasových her, souborně vydaných ve dvou svazcích (Všechny moje hlasy a jiné hry,1994, Políček č. 111 ajiné hry, 2006). V letech 1990-2003 byl autorem a moderátorem televizních cyklů Klub Netopýr a Z očí do očí.Jako autor arežisér spolupracuje také s Českým rozhlaasm (seriál Pan Kaplan má stále třídu, rád, literární cyklus Potulky knihami ačasem aj.) R. 1998 mu byla udělena novinářská cena Ferdinanda Perotutky, r. 2007 Státní cena za překladatekké dílo, r. 2008Cena města Brna za literární činnost.RIEGER Lukáš, MgA. Ph.D. (interní)Narozen 1978 v Jablonci nad Nisou. V roce 2000 absolvoval obor činoherního herectví NA DIFA JAMU v ateliéru prof.Josefa Karlíka a Mgr. Vladimíra Kelbla. Poté nastoupil na doktorské studium pod vedením prof. Pavla Švandy, v jehož rámcipůsobil několikrát jako asistent režie. Pracuje jako pedagog v ateliéru herectví na JAMU.RODRIGUEZOVÁ Veronika, Mgr. (interní)Je absolventkou FF MU, oboru historie – archivnictví (1992) a specializace dramatická výchova (1994). Učila dějepis adramatickou výchovu na brněnských středních školách (Akademické gymnázium, gymnázium Integra, gymnázium P.Křížkovského), od r. 1999 působí ve Středisku volného času Lužánky – pobočka Legato (dříve CVČ Ulita). Zde se začalavěnovat možnostem využití dramatické výchovy při výuce dějepisu. Je autorkou programů Tematické kooperativní výukydějepisu, které rozvíjí a realizuje jednak s žáky základních a středních škol, jednak s učiteli v rámci akreditovaných kurzů.Dále se věnuje oblasti dětského a studentského divadla. Vedla několik dětských a studentských divadelních skupin. Ječlenem Odborné rady pro studentské a experimentující divadlo NIPOS ARTAMA Praha a garantem krajských přehlídekPrima sezóna a Šrámkův Písek. Od roku 2008 působí v redakční radě časopisu Tvořivá dramatika. V ateliéru Divadlo avýchova vyučuje předměty vztahující se k praxi studentů, k historii dramatické výchovy a k organizaci divadelních přehlídek.Je studentkou doktorského studia na Pedagogické fakultě MU se zaměřením na oborovou didaktiku.ROUBAL Jan, PhDr. Ph.D. (interní)Vystudoval bohemistiku a historii (1972) a polonistiku (1986) na FF UP v Olomouci (1986), zde získal i titul PhDr. (1986). Vletech 1973-1990 působil jako vedoucí literárně dramatického oboru LŠU V. Ambrose v Prostějově, v letech 1984-1990 vestejném oboru i na LŠU Žerotín v Olomouci. Působil jako pedagog na FF UP v Olomouci na katedře divadelních, filmovýcha mediálních studií (1990-2007). Disertační práce (Ph.D.): Tři studie k současnému alternativnímu a autorskému divadlu aherectví (1995). Na DIFA JAMU v Brně působil v letech 1990-1997 jako odborný asistent v ateliérech činoherního herectví(J. Karlík, V. Martinec, B. Rychlík) a dramatické výchovy (A. Pernica), od roku 2007 v ateliéru Divadlo a výchova av Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu. Vědecká činnost: Odborné konference v ČR, Polsku a SR, studijní pobyty nainstitutech divadelní vědy v SRN (1997, 2001), přednášky v Mnichově, Vídni a Budapešti. Předmětem jeho zájmu jepředevším teorie divadla, české a světové autorské divadlo, netradiční a alternativní divadlo a otázky videodokumentacedivadla. Překládá teatrologické texty z polštiny a němčiny. Divadelní činnost: V oblasti amatérského divadla založil a vedlsoubory Divadlo na dlani (1976-1981), Takydivadlo (1983-1989; oba na LŠU Prostějov) a Pardón 1985-1991 (DK SigmaOlomouc), často působil i v soutěžních porotách. Členství v odborných institucích: Divadelní rada MK ČR (1999-2001;Rada pro výzkum a vývoj MK ČR pro oblast divadla (2002-2007); od 1999 Teatrologicka společnost, od 2002 člen redakčnírady Divadelní revue.SKÁCELOVÁ Lenka, PhDr. (externí)Vystudovala na MU v Brně pedagogiku a psychologii. V rámci hudební pedagogiky a psychologie se zaměřuje na zátěžovésituace.SKOČ OVSKÁ Soňa (externí)- 108 -


Studovala na SPŠ textilní v Brně. Její tvorba je zaměřena na návrhy a realizaci oděvu a divadelního kostýmu. Zabývá selektorskou činností v oboru technologie kostýmu.SLAVÍKOVÁ Hana, MgA., Ph.D. (interní)Vystudovala obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika na Divadelní fakultě JAMU. Tamtéž v roce 2006 obhájilasvoji disertační práci s názvem Český a slovenský televizní film 60. let – průniky s novou vlnou. V letech 2004 – 2006působila jako dramaturg Centra divadelní a dramatické tvorby ČT ( televizní film Trofej, cyklus Portréty). Od roku 2000spolupracuje s Českým rozhlasem ( cyklus portrétních dokumentů Černý Petr). Je autorkou původních rozhlasových her (Narozeniny, Klíč je na tvé straně, Cesta do Lo Ignoto). Věnuje se scenáristické tvorbě ( námět a scénáře cyklu Záhady TomaWizarda, scénář filmu Zmrtvýchvstání, dokument Cesta domů). Od roku 2000 pedagogicky působí na Divadelní fakultěJAMU. ( Současná televizní tvorba, Média a společnost, Vývoj televizní dramatické tvorby, Internetový rozhlasový projektBlack Box (ve spolupráci s Radiem R, FSS MU), Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle, Alfred Radok - TheInterspace between reality and fiction). V letech 2007 a 2008 krátkodobě přednášela na AGRFT (Akademija za gledališče,radio, film in televizijo), Univerzita v Lublani, Slovinsko.SMILKOVÁ Oxana, PhDr., CSc. (interní)Vystudovala herectví na Kyjevském institutu divadelního umění a již v době studií se stala herečkou kyjevského Národníhodivadla. V následujících letech obhájila disertaci z estetiky a získala hodnost kandidát filosofických věd. 1979 – zakládádivadlo poezie, po roce činnosti je však přinucena z politických důvodů divadlo opustit. Odchází do Moskvy, kde studujerežii u profesora A. Gončarova na GITISu. Posléze se stává hlavní režisérkou moskevského Divadla mimiky a pohybu.V letech 1992-1994 režíruje v Londýně. Od roku 1996 žije v České republice, kde nastudovala řadu inscenací, např. A. P.Čechov: Višňový sad, Divadlo Aréna, Ostrava. A. P. Čechov: Strýček Váňa, Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava, M.Bulgakov: Mistr a Markétka, Národní divadlo Praha, Elektra, studio JAMU Marta. Je aktivně činná také jako výtvarnice(výstavy v řadě evropských galerií).SPITZBARDT Wolfgang, doc. (interní)V roce 1991 se přestěhoval z Německa do ČR. Studoval slavistiku a překladatelství na Marxově univerzitě v Lipsku na UKv Praze a na Humboldtově univerzitě v Berlíně, hebrejštinu na Církevní VŠ v Erfurtu. Vyučoval češtinu mj. na Humboldtověuniverzitě v Berlíně, na Schillerově univerzitě v Jeně, v lidových univerzitách, na gymnáziu apod. Od roku 1991 vyučovalněmčinu nejprve v Praze na Státní jazykové škole a na Ministerstvu zahraničí ČSFR. Rozsáhlá překladatelská činnost (mj. R.Weiner, A. Goldflam, J. Durych, F. Křelina, do češtiny: M. Buber, B. Brecht, P. Celan. Th. Bernhardt. H. Müller, W. Schwab,G. Tabori ...). Odborně dramaturgická spolupráce s A-Studiem v Praze, s Ochotnickým kroužkem a s HaDivadlem v Brně.Tam 1996 spolupráce a účinkování v inscenaci JÓB, posléze pro HaDi a Český rozhlas inscenace SLABIKA BOL (poeziePaula Celan). Roku 1997 založil a dosud vede soubor HaChucpa. Na JAMU působí od roku 1993, vyučuje jazyk německý aruský, vede semináře Teorie a praxe uměleckého překladu a Úvod do judaistiky a hebrejštiny. Kromě toho působí v Praze naETF UK, kde vede seminář četby německých teologických textů. Roku 2006 se na DIFA habilitoval a byl rektorem JAMUjmenován docentem v oboru „Dramatická umění“.SRBA Bořivoj, prof. PhDr., DrSc. (interní)Studoval dramaturgii a divadelní vědu na JAMU. Doktorátu filozofie dosáhl na Filozofické fakultě UK. Působil jakodramaturg Divadla bří Mrštíků v Brně (1954-1959) a jako hlavní dramaturg Mahenovy činohry Státního divadla v Brně, kdespoluvytvářel program epického a lyrického, politicky angažovaného divadla, inspirovaného českou a světovou avantgardou.Roku 1967 spolu se svými žáky založil studiovou scénu Divadlo Husa na provázku a byl iniciátorem jejího programu tzv.„nepravidelné“ dramaturgie. Příležitostně s ní spolupracuje dodnes. Souběžně se od konce padesátých let věnoval prácidivadelně teoretické a historické, od roku 1963 jako vědecký pracovník Kabinetu pro studium českého divadla Ústavu pročeskou a světovou literaturu ČSAV v Praze. Jako teatrolog soustředil svou pozornost k národně obrozenecké periodě vývoječeského divadla a k českému divadlu doby první a druhé republiky a nacistické okupace, zejména pak k problematice českédivadelní avantgardy. Kromě prací vydaných jako součást velkých kolektivních děl (Dějiny českého divadla svazek II. a IV.,Národní divadlo a jeho předchůdci, Encyklopedie českých divadel, Postavy brněnského jeviště), vydal šest knižníchmonografií (Poetické divadlo E.F.Buriana, Inscenační tvorba E.F.Buriana 1939-1941, E.F.Burian a jeho program poetickéhodivadla, O nové divadlo, Umění režie). Od roku l958 působil jako pedagog na divadelní katedře JAMU a od roku 1961 nadivadelněvědném oddělení FF MU v Brně. Roku 1990 se po dvacetileté přetržce, způsobené normalizačními postihy, na oběškoly vrátil.SRBA Zbyněk, doc. MgA., Ph.D. (interní)V době středoškolských studií v letech 1977 – 1981 pracoval jako elév v divadle Husa na provázku pod vedením P.Scherhaufera a P. Oslzlého, rovněž vedl amatérské divadlo M – DÍLNA. V roce 1986 ukončil studium režie na Divadelnífakultě AMU v Praze. Po absolutoriu odešel s generační skupinou do nově otevřeného divadla v Mostě, kde se v roce 1989stal šéfem činohry. V letech 1993 – 2007 působil jako režisér Mahenovy činohry Národního divadla v Brně (1997 – 2003 šéfčinohry). V týmu s dramaturgy V. Cejpkem a M. Plešákem vytvořil např. inscenace: Stromy umírají vstoje (s Vlastou- 109 -


Fialovou) Tomáš Becket, Merlin aneb Pustá zem, Faust I, Rok na vsi, Malý princ, Král Jan, Maryša, Tři verze života, DonCarlos a další. Pohostinsky působil v řadě divadel včetně ND Praha. Režijně připravil přibližně sedmdesát inscenací naprofesionálních scénách. Na polovině z nich se podílel rovněž jako spoluautor dramatizace nebo úpravy. Na fakultě pracujeod roku 1994 jako pedagog režie (v počátečních letech v ateliéru A. Hajdy). V roce 2008 byl na DIFA habilitován.STRNAD David, Ing. (interní)Od roku 1993 do 2003 byl jako interpret, pedagog a choreograf Tanečního divadla Bralen Bratislava, se kterým absolvovalmnožství představení na Slovensku, v České republice, Polsku, Německu, Řecku, USA, atd. Od roku 2004 je uměleckýmšéfem Tanečního divadla MAXIMVS Brno. Více jak 20 let se věnuje pedagogické činnosti vedením seminářů a tanečníchškol doma i v zahraničí. Pracuje jako choreograf nejen v Tanečním divadle MAXIMVS, ale v množství divadel v Českérepublice i v zahraničí /Hradec Králové, Opava, Zlín, Uherské Hradiště, Městské divadlo Brno, Národní divadlo Brno,Berlin, Montevarchi, atd./.SVOZÍLEK Petr (interní)Po absolutoriu Konzervatoře v Brně obor klavír spolupracoval s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín-Mezinárodnídirigentské kurzy, zahraniční zájezdy. Působil jako korepetitor baletu Národního divadla v Brně, Městského divadla Brno amuzikálového oddělení na ZUŠ. Spolupracuje s řadou osobností české muzikálové a činoherní scény. Na DIFA působí jakokorepetitor-nácvik repertoiru s klavírem pro ateliéry muzikálového herectví a činohry a výuka vícehlasé vokální interpretace.ŠMUKOVÁ Svatava, PhDr. (externí)Vystudovala výtvarný obor SPŠT v Brně a dějiny umění a etnografii na Filozofické fakultě MU. Od roku 1977 učí na SPŠTvýtvarné předměty a dějiny výtvarné kultury. Příležitostně vede seminář a závěrečné práce z metodiky výuky DVK na MU.Od roku 1988 přednáší dějiny výtvarného umění na JAMU.ŠTĚ PÁNEK Jan, Mgr. (interní)Narozen 28. 3. 1970 v Praze. Po dvou maturitách (USA a SRN) absolvoval scénografii na DAMU v Praze. Od roku 1993spolupracoval s režisérem J. Pokorným v Činoherním klubu v Ústí nad Labem a brněnským HaDivadlem, dále s J. A.Pitínským v Městském divadle Zlín, v Uherském Hradišti a v Národním divadle v Praze, s D. Pařízkem v Komorním divadlev Praze a s V. Morávkem v Divadle Husa na provázku v Brně. Od roku 2002 pedagog JAMU, vedoucí ročníku v ateliéruscénografie.ŠTYCHOVÁ Eva, Mgr. (externí)Absolvovala taneční oddělení brněnské konzervatoře. Od roku 1982-96 byla členkou a později sólistkou baletu Národníhodivadla v Brně. Vystudovala taneční pedagogiku na JAMU v Brně. V současné době vyučuje na brněnské Tanečníkonzervatoři obor klasický tanec a jevištní scénická praxe.ŠVANDA Pavel, prof. (interní)V letech 1954-1958 studoval dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně. V šedesátých letech byl činný jako filmovýkritik v Hostu do domu, Filmu a době apod. Jeho literární tvorba je spojena původně se skupinou kolem měsíčníku Tvář a sHostem do domu. V letech 1971-1990 vykonával řadu praktických zaměstnání manuální povahy. K literární a novinářskéčinnosti se vrátil v roce 1990. Publikuje v denním i kulturním tisku. Knižně publikoval povídky, eseje a poezii, spolupracuje sČeským rozhlasem a Českou televizí. Věnuje se rovněž politické publicistice. Je nositelem různých literárních cen, mj. CenyJana Skácela za poezii.ŠVRČ KOVÁ Dobroslava, Mgr. (interní)V roce 1974 ukončila studia na Filozofické fakultě UJEP Brno, obor angličtina – španělština. Pracovala jako lektorka cizíchjazyků, odborná překladatelka, pracovnice sekretariátu Mezinárodního hudebního festivalu Brno a od roku 1990středoškolská profesorka. S JAMU spolupracovala mnoho let jako tlumočnice při letních Mezinárodních interpretačníchkurzech. Od září 1998 pracuje jako vedoucí Kabinetu cizích jazyků na Divadelní fakultě. Pravidelně překládá materiály propotřebu školy, např. v loňském roce 260 stran, kolejní řád, knihovní řád, senát atd. Jiiž několik let vede Letní školu češtinypro zahraniční studenty v rámci programu Erasmus.ŠULÁK Ladislav, Bc. (externí)Studoval obor dějiny umění na Filozofické fakultě MU. Soudní znalec v oboru ekonomika a kriminalistika se specializacíhistorické uniformy a zbraně. Od r. 2009 externě vyučuje na DIFA JAMU předmět Vojenská historická uniforma.TALPOVÁ Sylva, Mgr. (interní)- 110 -


Absolvovala v roce 1979 činoherní herectví na JAMU. Po ukončení studia působila v Divadle Oldřicha Stibora v Olomoucia v Divadle bratří Mrštíků v Brně. Věnuje se dabingu a rozhlasové tvorbě, pracuje jako nezávislá novinářka. Od roku 2000působí na JAMU, vyučuje muzikálové herectví, umělecký přednes a dabingové herectví, je vedoucí ateliéru muzikálovéhoherectví.TRTÍLEK Pavel, MgA., Ph.D. (interní)Vystudoval divadelní dramaturgii na JAMU v ateliéru prof. PhDr. Václava Cejpka (absolvoval roku 2002), kde získal v roce2007 doktorát (disertační práce na téma Antijazyková avantgarda – specifika francouzského absurdního dramatu).Je autorem zhruba dvaceti celovečerních divadelních her, z nichž byla většina uvedena profesionálními scénami (DivadloHusa na provázku, Jihočeské divadlo, Studio Marta, Malé divadlo, Divadlo Na zábradlí, Divadlo Polárka aj.) Některé z herjsou přeloženy do cizích jazyků (němčina, španělština, slovenština, ruština, italština, maďarština).Za hru Poslední večeře obdržel cenu Alfréda Radoka za rok 2003, hra Pět set milionů Číňanů míří na západ hledat si nevěstyzastupuje současné české drama v almanachu soudobé evropské dramatiky L’Europa sulla scena. Rozhlasovou hru Ave Marianatočil roku 2007 Český rozhlas.Dále je autorem několika básnických sbírek a textů, které byly zhudebněny.Věnuje se rovněž překladatelské činnosti z francouzštiny a angličtiny, zpravidla ve spolupráci s Janem Krupou (EugèneIonesco, Samuel Beckett, Robert Pinget, Jean Tardieu, Roland Dubillard).Coby dramaturg se podílel na inscenacích dramatických textů spadajících převážně do oblasti tzv. absurdní dramatiky(Beckett, Ionesco, Tardieu).T U R B A Ctibor, prof. (interní)Zakladatelská osobnost druhé generace české pantominy a klauniády, která přinesla přelom v dosavadním chápání žánru.S odkazem na osobnost Alfreda Jarryho postupně založil řadu souborů s jménem Alfred v názvu: Pantomina Alfréda Jarryho(Harakiri, Turba facet), Cirkus Alfred (Klaunerie) Společnost Alfred (Deklamizace, Archa bláznů) divadlo Alfred ve dvoře.Poté, co přestal ze zdravotních důvodů vystupovat, se věnuje převážně pedagogice a režii. Vyučoval na Scuola Teatro Dimitrive Švýcarsku, v cirkusové škole Chalous sur Marne ve Francii, na loutkařské katedře DAMU. Po roce 1990 vybudovalz pantomimického oddělení samostanou katedru nonverbálnío divadla na HAMU. Na JAMU působí od akademického roku2003. Do roku 2008 byl vedoucím nově akreditovaného oboru „klaunská scénická a filmová tvorba“.TURBOVÁ Jarmila, PhDr. (interní)Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě MU, kde byla mj. žákyní Dr. Hugo Širokého, zaměřovala se na otázkypsychologie umění a divadla. Působí jako klinický psycholog. Řadu let hrála v autorském Divadle X.TUŽILOVÁ Lenka, Mgr. (interní)Studovala konzervatoř J.Ježka v Praze a poté pedagogiku klasického a moderního tance na AMU v Praze. Během studia sezúčastnila několika zahraničních stáží (Palluca Schule v Drážďanech, London Contemporary Dance School). Působila vArmádním uměleckém souboru a Českém souboru písní a tanců. Jako pedagog spolupracuje s Tanečním centrem UK Praha avyučuje na DAMU v Praze. Od roku 1994 je pedagogem ateliéru muzikálového herectví DIFA JAMU.UNGROVÁ Markéta, Mgr. (interní)Vystudovala sólový zpěv na ostravské konzervatoři a později na JAMU v Brně. V té době také získala II.cenu v mezinárodnípěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Po absolutoriu se stala sólistkou Janáčkovy opery v Brně, se kterouhostovala na významných evropských festivalech a operních scénách. Pro rozhlas natočila písně klasického i muzikálovéhožánru. Neméně významná je také její koncertní činnost.UNZEITIGOVÁ Jarmila, PhDr. (externí)Studovala na brněnské konzervatoři obor klavír, na Filozofické fakultě |MU pedagogiku a češtinu, na Pedagogické fakultěMU třísemestrové doplňovací pedagogické studium. V současné době vy\učuje na Taneční konzervatoři Brno pedagogiku,psychologii, didaktiku, hru na klavír a korepetuje v odborných tanečních předmětech. Již dříve působila jako externí pedagogna JAMU - klavír, korepetice, nyní vyučuje předmět Pedagogika v ateliéru taneční pedagogiky.VA L O V Á Lenka, JUDr. (interní)Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce l978. Pracovala v různých organizacích oblasti státnísprávy a kultury, specializovala se na odvětví autorského práva a práva k výsledkům tvůrčí práce. Od roku 1990 do dubna2003 byla tajemnicí Divadelní fakulty JAMU, od roku 1992 zde i pedagogicky působí. Od května 2003 je kvestorkou JAMU.VA N Ý S E K Jiří (interní)Režisér a scenárista, studoval režii hraného filmu na FAMU u prof.Otakara Vávry. Televizní filmy: Cesta, která vede nikam(1969), Zjasnělá noc (1983), Chirurgie (1988), Zobani (1993) a další. Dokumenty o moravských básnících, Divadle Járy- 111 -


Cimrmana, Divadle na provázku. Smrt v posledním okamžiku a další. . Divadlo: Sestup Orfeův (1974). Knihy: Zakázanáholka (1988). Netalent (2007). Prožil jsem zvláštní století (2008).VICENÍKOVÁ Dora, Mgr. (externí)Vystudovala divadelní a filmovou vědu na Filozofické fakultě MU. V současné době je dramaturgyní a zástupkyní šéfaDivadla Reduta Národního divadla Brno, dramaturgyní Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni, doktorandkou na FaVU.VONDROVÁ Jarmila, doc. Mgr. (interní)Absolventka tanečního oddělení brněnské konzervatoře. Od roku 1976 byla členkou baletu Národního divadla v Brně. Záhypo otevření Taneční konzervatoře v Brně začala vyučovat klasickému a lidovému tanci, později do současnosti také metodikua vyučovací praxi klasického tance. Od roku 2005 je na Taneční konzervatoři vedoucí tanečního oddělení.. V letech 1971-1985 byla sólistkou taneční skupiny BROLNu. Vystudovala taneční pedagogiku na katedře taneční tvorby VŠMU vBratislavě. Od roku 1991 vyučuje na JAMU, od počátku akademického roku 2006/2007 je vedoucí ateliéru tanečnípedagogiky.ZÁBOJ Aleš, Mgr. (interní)Vystudoval obor tělesná výchova – vychovatelství na PF UJEP v Brně (nyní MU). V 60.-70.l. člen souboru autorskéhodivadla a dramatické výchovy Pirko, lektor dramatické výchovy (odb. práce - „Pohybové hry pro dramatickou výchovu“). V70.- 80. letech člen Divadla X, kde se autorsky podílel na repertoáru. Spolupracovník Divadla na provázku (hudebník, lektordětského studia). V pol. 80. let je jedním z iniciátorů vzniku státně a institucionálně nezávislého Projektu pro zachováníkultury. Natočil přes tisíc videozáznamů a několik desítek videodokumentů z oblasti literatury, divadelní, výtvarné tvorby aekologie (archiv uměleckých aktivit Divadla na provázku, Hadivadla a dalších kulturně společenských skupin a institucí,spolupráce na sociologickém výzkumu o alternativním způsobu života – „Pestří a zelení“). Natočil a podílel se nanezávislých autorských dokumentech: „Poušť plná vody“ – Gabčíkovo, „Sedm zastavení na pouti se sv. Anežce“, triáda ouměleckém knihaři J. Svobodovi ,“Svět lidí“ (o J. Štreitovi), dokumentech pro Vzdělávací nadaci Jana Husa, nadaci Podanéruce, Ústav pro mentálně postižené v Břežanech, nadaci Partnerství a další. Od r. 1990 spolupracoval s ČT jako kameramanna dokumentech „Doteky“, „Smíření“, „Zákon vepsaný v srdci“, „Proč nás nechcete vidět“, „Osud jako šance“,„Milosrdenství“, „Zvoňte zvony alelujá“, „Stín mý krve“, spoluprycoval na cyklech Babylon (2006), Rodinné křižovatky -„V zajetí vůle“(kamera, režie, 2007). Dále se profesionálně živil jako grafik a webmaster, vytvořil několik multimediálníchCD, DVD – “Proměny lidové kultury“ pro Etnologický ústav ČSAV, „Nadace Partnerství“, „Žonglování – základypsychomotorických dovedností pro herce“... Od r. 2001 se účastnil pěti společných výstav autorského ručního papíru afotografií. Od r. 1991 je odborným asistentem na Divadelní fakultě JAMU v Brně, kde v roce 1992 založil a do roku 2007také vedl Laboratoř pro práci s médii, v letech 2002 až 2008 byl proděkanem pro IT a technologický rozvoj fakulty.ZATLOUKAL Pavel (interní)Herec Divadla Husa na provázku od roku 1974 až do současnosti. Od roku 2004 vyučuje v ateliéru klaunské scénické afilmové tvorby hereckou improvizaci.ZAVAR SK Ý Ján, prof. Mgr. (interní)Studium scénografie na VŠMU Bratislava absolvoval v roce 1974 u profesora Ladislava Vychodila. V letech 1972-73 působiljako scénický výtvarník Divadla A. Bagara v Nitře. V letech l975-79 byl scénografem Státního loutkového divadla vBratislavě. Od roku l979 působí jako scénický výtvarník Trnavského divadla. Od roku 1981 pravidelně spolupracuje sdivadlem Husa na provázku. Od roku 1999 je vedoucím ateliéru scénografie na DIFA, v roce 2006 byl jmenován profesorem.- 112 -


Poznámky:- 113 -


STUDIJNÍ PLÁNYDIVADELNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚDIFA JAMU © 2009- 114 -

More magazines by this user
Similar magazines