Svět neziskovek 1/2012 - Neziskovky

neziskovky.cz

Svět neziskovek 1/2012 - Neziskovky

Etika není jen prázdné slovoEtika a její zásady nemusí být jen cosi svazujícího, nemusí být přítěží. Není tojen prázdné slovo, které patří do tlustých knih a do debat filosofů. Bez etikybychom brzy ztratili orientaci a svět by nám přestal dávat smysl. Situacev naší zemi dobře ukazuje, že samotné zákony a pravidla nepomohou. Našizákonodárci schvalují stále nové normy a záplatují ty staré. Avšak vždy, kdyžutěsní jednu díru, najdou si nějací filutové hned vedle jinou. Pokud neexistujeshoda na základních etických principech, které by byly široce přijímány, je tozkrátka se zákony a pravidly těžké. I na poli etiky však platí, že je třeba „vědět“a „umět“.Uznávaný německý teolog, hudebníka lékař Albert Schweitzer řekl, že „Etikaje činnost směřující k vnitřní dokonalostilidské osobnosti.“. Naplňování jehoetického programu vedlo Schweitzerak tomu, že se vzdal své akademickéi umělecké kariéry, a odjel do rovníkovéAfriky, kde vybudoval nemocnici. V době,kdy v Evropě zuřila první světová válka,pomáhal zachraňovat životy nemocných.Mohlo by se zdát, že opuštěním pohodlí,v němž žil a mohl žít i nadále, o něco přišel,něco obětoval, pokud však přehlédnemecelý jeho život, zjistíme, že šlojen o další krok, který Schweitzerovi pomohlk tomu, aby se stal světově uznávanouautoritou i mimo oblasti, jimž sedo té doby věnoval. Když později mluvilo nesmyslnosti válek a jaderné hrozbě, naslouchalimu světoví státníci a jeho názorycitovaly přední deníky po celém světě.Etika jako pohonná látkaneziskovkyNa tomto místě si dovolím velký prohřešekproti pravidlům publicistiky a pomůžusi oslím můstem. Podobně jako proAlberta Schweitzera může být totiž i procelé organizace velkou výhodou, pokudse budou držet určitého etického programu.Nejen, že tím zlepší svou důvěryhodnosta vnímání ze strany veřejnosti,ale pomocí vhodně formulovaných etickýchzásad mohou posílit i svoji vnitřníintegritu.Dokonce ani čistě komerční subjekt nevystačíjenom s tvrzením, že účelem jehoexistence je dosahování zisku. Je třebasi ujasnit celou škálu otázek, které souvisejís tím, proč a jak podnikat, a zde užto bez etiky a jejích zásad nejde. Pro existencia činnost neziskových organizací jeetika důležitá ještě mnohem více, a toz celé řady důvodů. Dokonce bych řekl,že etika je jednou z pohonných látek každédobré neziskovky.Vnitřní a vnější etika neziskovkyNeziskové organizace většinou nemohousvým zaměstnancům nabídnoutstejně atraktivní ohodnocení jako komerčnífirmy, tím důležitější je definovata dodržovat etické zásady, které by lidév organizaci mohli přijmout za své. Jednotnáetika musí prostupovat definovanéhodnoty, vize i cíle organizace, a samozřejměse musí odrážet i v její organizačníkultuře. Správně nastavená etikav těchto oblastech může výrazně napomocik vyšší efektivitě organizace a snížitfluktuaci zaměstnanců, která tradičnětrápí mnoho neziskovek.Neméně důležitá je samozřejmě etikai v souvislosti s tím, jak působí organizacenavenek. Dodržování etických zásadznamená, že organizace bude zastávatdlouhodobě konzistentní názory a budepodle nich i jednat. Občas to samozřejměmůže přinést nepříjemnosti. Vyskytnouse situace, kdy bude nutné veslovati proti proudu. Z dlouhodobého hlediskase však takový přístup jednoznačně vyplácí.Dárci se nebudou obávat nabídnoutsvé prostředky, a dobrovolníci zasesvoji energii, neziskovce, o které vědí, žese nezpronevěřovala a nezpronevěřujesvým hodnotám, názorům a poslání.Vím, že je tento článek velmi obecný,v každé organizaci se objevují trochujiné problémy, které vyžadují konkrétnířešení. Důležité okruhy jako je etika fundraisingu,lobbingu nebo vztah transparentnostia etiky zde lze pouze zmínit.Článek je však pouze stručným představenímtématu. Máte-li zájem se o tématudozvědět více, podělit se o své zkušenostia získat odpovědi na konkrétníotázky, navštivte můj kurz „Etika pro stabilitua rozvoj neziskové organizace“.Aleš Mrázeklektor Neziskovek.czAleš Mrázek vystudoval religionistikua teologii na Husitské teologickéfakultě University Karlovy.V rámci doktorského studijníhoprogramu absolvoval delší studijnípobyt na Universität Regensburgv Německu. Od roku 2008je členem týmu společnosti Neziskovky.cz,kde zastává funkcizástupce ředitele. Dlouhodoběse věnuje etickým otázkám, kterésouvisejí s existencí a prací neziskovýchorganizací, zejména eticelobbingu, fundraisingu a vzdělávání.Pravidelně přispívá do měsíčníkuSVĚT NEZISKOVEK.slovníčekEtikapatří mezi tradičnífilosofickédisciplíny. Výrazsamotný pocházíz řeckého ethos, což znamenalozvyk, mrav ale v širším smyslui morálku jako takovou. Obecnáetika se zabývá posuzováním lidskéhojednání z hlediska dobréhoa špatného. Aplikovaná etika používáetické zásady ve vztahuk praktickým rozhodnutím, otázkáma problémům. Právě s aplikovanouetikou se denně setkávámepři práci v neziskových organizacích.Ať už se věnujeme sociálnípráci nebo třeba vzdělávání, dennějsme stavěni před otázky a problémy,které vyžadují naše rozhodování.K tomu, abychom se nemuselirozhodovat nahodile, případod případu a tedy v důsledkunekonzistentně, slouží etické zásadyorganizace.nIlustrační foto: archiv redakceZískejte kvalifikaci v oblastisupervize v sociálních službách!Akreditace MPSV ČR 2010/0604-PC/SP/VPCO VÁM KURZ PŘINESE?• komplexní přehled v oblasti supervize v sociálních službách• supervizorské dovednosti pro vedení individuálnícha skupinových supervizí v sociálních službách• zlepšení manažerských dovedností a schopností vést lidi• nové kontakty a zkušenosti• osvědčení o absolvování vzdělávání zvyšující kvalifikaciCO VÁS NAUČÍME?• rozumět řízení a provozování sociálních služeb v kontextupotřeb klientů i poskytovatelů• poskytovat supervizi v sociálních službách• sebezkušenost a lepší porozumění vlastním motivům pro práciv pomáhajících profesí• vést a motivovat týmyJAK BUDE KURZ STRUKTUROVÁN?• kurz probíhá v Praze (mimo prvního a posledního bloku)v období únor – prosinec 2012• 11 dvoudenních až čtyřdenních modulů (program je k dispozicina www.neziskovky.cz)• jedenkrát až dvakrát měsíčně• intenzivní výuka provázaná s praktickými tréninkyJAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ?• sociální pracovník s minimálně VOŠ nebo VŠ vzděláním(doložené kopií diplomu)• 2 roky praxe v přímé práci s klienty doložené profesním CVs uvedením pracovních pozic• 1 rok praxe s vedením týmu (min. 3 lidi)• po celou dobu výcviku možnost realizovat tréninkovousupervizi• motivační dopis (max. 1 A4)NOVINKA – kurz probíhá ve dnech pátek a sobota, případně středa,čtvrtek, pátek, sobota.Poplatek za jednoho účastníka činí 32 000 Kč. Cena kurzu zahrnuje 256hodin výuky, pracovní materiály, náklady na dva pobyty mimo Prahu.V případě vašeho zájmu se přihlaste na našich webových stránkáchwww.neziskovky.cz.Uzávěrka přihlášek je 20. února 2012.svět neziskovek 1 / 20127

More magazines by this user
Similar magazines