TOLL-O-TEX - Tollens

tollens.cz

TOLL-O-TEX - Tollens

TOLL-O-TEXVrchní nátěrová hmota, matná, na bázi akrylových kopolymerůve vodní fáziUrèení:Uitné vlastnosti:Popis, klasifikace:interiér- exteriér· Ochrana a dekorace fasád· Vhodná k dekoraci stìn, stropù a døevených obkladù, pøípadnì dalíchinteriérových èástí, konstrukcí a prvkù v suchém prostøedí· Nové a renovaèní práce· Dále se pouívá jako základní barvená vrstva u dekorativního systémuTOLL-O-FECT· Snadné pouití, rychlé schnutí, nevydává zápach· Velmi dobrá paropropustnost· Velká odolnost proti povìtrnostním vlivùm· Silnì kryje, nezmydelnitelná· Krásný matný vzhled· Fungicidní ochtrana s preventivními úèinkyVrchní fasádní a interiérová vodou øeditelná nátìrová hmota, matná, na báziakrylových kopolymerních pryskyøic, která vytváøí po zaschnutí matný povlak.CharakteristikaMìrná hmotnost: 1,40kg/lObsah suiny: Objemový: 34 %Váhový: 55 %Záehový bod: BezpøedmìtnýVzhled filmu: Matný, velmi jemnì strukturovaný a hladký < 5 pod 60°Vydatnost:10-12 m 2 /l v závislosti na povaze a struktuøe podkladù a na zpùsobu nanáení(orientaèní, uvedeno pro 1 neøedìnou vrstvu na hladkém podkladu)(Podle normy NF T 30-073)Doba schnutí : (orientaèní pøi 20°C a 65% relativní vlhkosti)Nechytá prach: 1hod.Suchý (dotyk) : 2 hod.Dalí vrstva: 6 hod.Barevné odstíny: Bílý, odstíny z GRAND TOTEM, TOTEM PASTEL a TOTEM FACADE pigmentovatelnéz bází A, C, Blue,Rouge, Jaune, Verte, NoureV exteriérech na exponovaných plochách nedoporuèujeme pouívat odstíny, jejich koeficient absorbce sluneèního záøeníje vyí ne 0,7 (viz. vzorkovník Totem Facade).Balení: Bílý: 5 l a 15 lBáze A, C:1 l, 5 l. a 15 lBáze BI, R, J, V, N:1 l a 5 lSkladování:12 mìsícù v originálním neotevøeném balení.Pøechovávejte na místì chránìnémpøed mrazem a horkem.Prováděcí pokynyØedìní:Pøíprava výrobku:Náøadí:Èitìní náøadí:tìtec, váleèek:pøipravený k pouitíKonvenèní pistole:øedìní 10% a 15% vody v objemuPistole airless:øedìní 5% a 10% vody v objemuPøed pouitím nátìrovou hmotu øádnì promíchejte a u pigmentovaného výrobkuzkontrolujte odstíntìtec, váleèek, pistole airless, pistole konvenèníVodou okamitì po pouití.Datum vydání: Duben 2006Tímto technickým listem se ruší platnostvšech předešlých verzí.DPC SYSTEMS s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, CZTel.: 543 250 300, FAX: 543 250 301E-mail: info@tollens.cz, www.tollens.cz


TOLL-O-TEXVrchní nátěrová hmota, matná, na bázi akrylových kopolymerůve vodní fáziPodmínky nanáení:Podklady:Pøíprava podkladù:Interiér- exteriérTeplota vzduchu a podkladu nesmí bìhem zpracování a schnutí klesnout pod+5°C a pøesáhnout +28°C. Pøi pøímém sluneèním záøení, deti nebo silném vìtrudoporuèujeme fasádu chránit vhodným zpùsobem, jinak doporuèujeme aplikacibarev pøeruit a vyèkat lepích podmínek.Zvýená vlhkost a nií teploty vzduchu mohou výraznì ovlivnit (prodlouit) dobyschnutí a zrání nátìrových hmot.Plochy a konstrukce, které nemají být natøeny (okna, dveøe, podlahy apod.)chraòte peèlivì pøed potøísnìním (maskovací pásky, folie, noviny apod.).Eventuální odstøiky nebo potøísnìní oèistìte okamitì vodou, po zaschnutí jeodstranìní barvy velmi obtíné.Teploty a dalí specifické podmínky bìhem provádìní prací doporuèujemezaznamenávat do stavebního deníku.Nenatřené: Interiérové – sádra a deriváty sádry, vèetnì sádrokartonù, døevoa jeho deriváty, vèetnì døevovláknitých desek, s výjimkou døevin exotickéhocharakteru (teak, iroko, západní èervený cedr apod.), cementovláknité desky,kovy oetøené základním antikorozním nátìrem.Interiérové a exteriérové: vekeré podklady na bázi hydraulických pojiva zdiva, vèetnì pohledových betonù.Natřené: Výe uvedené podklady natøené starými dostateènì pøídrnýminátìrovými hmotami, pøípadnì jiné (konzultujte). Neaplikujte vak na starésilnovrstvé plastické, lakové, olejové, klihové nátìry s nepromokavou úpravoua podobné nátìry.U jiných nebo nejednoznaèných podkladù doporuèujeme konzultaci s Vaímnejbliím prodejcem.Nenatřené: podklady musí vyhovovat obecnì platným normám a pravidlùm,musí být suché, pevné a soudrné (pevnost min. 0,25 Mpa).Nové omítkya betony musí být dostateènì vyzrálé (optimálnì 21-28 dnù). Podklady nutnooèistit od prachu, mastných skvrn (napø. zbytky odformovacích olejù) a vechneèistot, které by mohly sníit pøilnavost nátìrù k podkladu. Pokozená místanutno opravit dle charakteru pùvodního podkladu (vysprávkové malty, tmely,stìrky apod.). Podklady by mìly být rovné, s rovnomìrnou strukturou povrchua savostí. V pøípadì aplikace na podklady problematické z hlediska výskytu nebopotenciální tvorby plísní, øas apod., doporuèujeme podklady oetøit pøípravkemANTI-MOUSSE.Natřené: vhodné a dostateènì pøídrné nátìry oèistit, odmastit, pøípadnì jemnìpøebrousit. Velmi staré a problematické nátìry (lakové, olejové,klihové, apod.)odstranit a podklady následnì peèlivì oèistit (napø. proudem páry).V případě aplikace na døevo a jeho deriváty tyto podklady pøed impregnacípeèlivì odmastit pomocí vhodného pøípravku (napø. odpovídajícím øedidlem).V případě pøítomnosti solných výkvìtù pøipravit podklady dle povahy a pøíèinytvorby/výskytu výkvìtù (napø. peèlivé mechanické odstranìní,aplikace speciálníhoa nejlépe komplexního sanaèního opatøení apod.)V případě jakýchkoliv nejasností pøi pøípravì podkladù se poraïte se svýmnejbliím prodejcem.Datum vydání: Duben 2006Tímto technickým listem se ruší platnostvšech předešlých verzí.DPC SYSTEMS s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, CZTel.: 543 250 300, FAX: 543 250 301E-mail: info@tollens.cz, www.tollens.cz


TOLL-O-TEXVrchní nátěrová hmota, matná, na bázi akrylových kopolymerůve vodní fáziInteriér- exteriérSystémy nanášení - aplikace nátěrových hmotPřípravné práce nutno vždy zvažovat i s ohledem na požadovaný stav a vzhled konečnépovrchové úpravy.InteriérovéExteriérovéPodkladykovydøevo a derivátyostatníkompatibilnípodkladya základynenatøenénatøenéPenetrace nebozákladní nátìr1 vrstvaTOL FACERneboTOL METAUX1 vrstvaNORMAEPRIMAIRE1 vrstvaFASTOPRIM,PEN-FIX,TOL-FIX1 vrstvaELASTOFIXPIGMENTE,PEN-FIX,TOL-FIX1 vrstvaTOL-FIXneboELASTOFIXPIGMENTE(dle povahystarého nátìru)Vrchní vrstva2 vrstvy TOLL-O-TEXKonzultujte příslušné technické listy (Tol-Fix, Elastofi x Pigmente, Pen-Fix, Fastoprim,Normae Primaire, Tol Facer, Tol Métaux ) nebo se poraďte se svým prodejcem.Hygiena a bezpečnostHygiena a bezpeènost: Výrobek (pøípravek) není dle zákona è.157/1998 Sb., ve znìní novely è.352/99Sb., klasifikován jako nebezpeèný. Zamezte styku s kùí a oèima. Nevdechujteaerosol. Pouívejte ochranný odìv a ochranné rukavice (pøi støíkání také ochrannébrýle nebo oblièejový tít). První pomoc: pøi potøísnìní odlote kontaminovanýodìv a kùi omyjte velkým mnostvím vody, pøi náhodném poití vypláchnìte ústaa vypijte asi pùl litru vody. V pøípadì potøeby vyhledejte lékaøe.Datum vydání: Duben 2006Tímto technickým listem se ruší platnostvšech předešlých verzí.Tento technický list má za cíl informovat nae zákazníky o vlastnostech naeho výrobku.Uvedené informace se zakládají na naich souèasných znalostech. Nicménì tyto informacenemohou nahradit popis pøizpùsobený povaze a stavu natíraných podkladù. Z dùvoduneustálého technického rozvoje je na naich zákaznících, aby si u naich prodejcù ovìøili,e tento technický list nebyl pozmìnìn pozdìjím vydáním.DPC SYSTEMS s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, CZTel.: 543 250 300, FAX: 543 250 301E-mail: info@tollens.cz, www.tollens.cz

More magazines by this user
Similar magazines