TOLL-O-TEX - Tollens

tollens.cz

TOLL-O-TEX - Tollens

TOLL-O-TEXVrchní nátěrová hmota, matná, na bázi akrylových kopolymerůve vodní fáziInteriér- exteriérSystémy nanášení - aplikace nátěrových hmotPřípravné práce nutno vždy zvažovat i s ohledem na požadovaný stav a vzhled konečnépovrchové úpravy.InteriérovéExteriérovéPodkladykovydøevo a derivátyostatníkompatibilnípodkladya základynenatøenénatøenéPenetrace nebozákladní nátìr1 vrstvaTOL FACERneboTOL METAUX1 vrstvaNORMAEPRIMAIRE1 vrstvaFASTOPRIM,PEN-FIX,TOL-FIX1 vrstvaELASTOFIXPIGMENTE,PEN-FIX,TOL-FIX1 vrstvaTOL-FIXneboELASTOFIXPIGMENTE(dle povahystarého nátìru)Vrchní vrstva2 vrstvy TOLL-O-TEXKonzultujte příslušné technické listy (Tol-Fix, Elastofi x Pigmente, Pen-Fix, Fastoprim,Normae Primaire, Tol Facer, Tol Métaux ) nebo se poraďte se svým prodejcem.Hygiena a bezpečnostHygiena a bezpeènost: Výrobek (pøípravek) není dle zákona è.157/1998 Sb., ve znìní novely è.352/99Sb., klasifikován jako nebezpeèný. Zamezte styku s kùí a oèima. Nevdechujteaerosol. Pouívejte ochranný odìv a ochranné rukavice (pøi støíkání také ochrannébrýle nebo oblièejový tít). První pomoc: pøi potøísnìní odlote kontaminovanýodìv a kùi omyjte velkým mnostvím vody, pøi náhodném poití vypláchnìte ústaa vypijte asi pùl litru vody. V pøípadì potøeby vyhledejte lékaøe.Datum vydání: Duben 2006Tímto technickým listem se ruší platnostvšech předešlých verzí.Tento technický list má za cíl informovat nae zákazníky o vlastnostech naeho výrobku.Uvedené informace se zakládají na naich souèasných znalostech. Nicménì tyto informacenemohou nahradit popis pøizpùsobený povaze a stavu natíraných podkladù. Z dùvoduneustálého technického rozvoje je na naich zákaznících, aby si u naich prodejcù ovìøili,e tento technický list nebyl pozmìnìn pozdìjím vydáním.DPC SYSTEMS s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, CZTel.: 543 250 300, FAX: 543 250 301E-mail: info@tollens.cz, www.tollens.cz

More magazines by this user
Similar magazines