TOL-FACADE ACRYL - Tollens

tollens.cz
  • No tags were found...

TOL-FACADE ACRYL - Tollens

TOL-FACADE ACRYLVrchní nátěrová hmota, matná, na bázi akrylových kopolymerůve vodní fáziinteriér/exteriérPodmínky nanáení: Teplota vzduchu a podkladu nesmí bìhem zpracování a schnutí klesnout pod+5°C a pøesáhnout +28°C. Pøi pøímém sluneèním záøení, deti nebo silném vìtrudoporuèujeme fasádu chránit vhodným zpùsobem, jinak doporuèujeme aplikacibarev pøeruit a vyèkat lepích podmínek. Zvýená vlhkost a nií teploty vzduchumohou výraznì ovlivnit (prodlouit) doby schnutí a zrání nátìrových hmot. Plochya konstrukce, které nemají být natøeny (okna, dveøe, podlahy apod.) chraòtepeèlivì pøed potøísnìním (maskovací pásky, folie, noviny apod.). Eventuálníodstøiky nebo potøísnìní oèistìte okamitì vodou, po zaschnutí je odstranìní barvyvelmi obtíné. Teploty a specifické podmínky bìhem provádìní prací doporuèujemezaznamenávat do stavebního deníku.Podklady:Pøíprava podkladù:Nenatřené: vápenné, vápenocementové a cementové omítky, beton, zdivo,sádrokartony, døevo- a cemento-vláknité desky. Nevhodný na sádru a sádrovéomítky, kovy,pìnový beton nevytmelený, pøímo na tmel.Natřené: výe uvedené podklady natøené starými dostateènìpøídrnými nátìrovými hmotami, pøípadnì jiné (konzultujte).Neaplikujte vak na staré silikátové, vápenné, silnovrstvéplastické, lakové, olejové, klihové a podobné nátìry.U jiných nebo nejednoznaèných podkladù doporuèujeme konzultacis Vaím nejbliím prodejcem.Nenatřené: podklady musí vyhovovat obecnì platným normám a pravidlùm,musí být suché, pevné a soudrné (pevnost min. 0,25 Mpa). Nové omítkymusí být dostateènì vyzrálé (optimálnì 21-28 dnù). Podklady nutno oèistit odprachu, mastných skvrn (napø. zbytky odformovacích olejù) a vech neèistot,které by mohly sníit pøilnavost nátìrù k podkladu. Pokozená místa nutnoopravit dle charakteru pùvodního podkladu (vysprávkové malty nebo omítky,tmely, stìrky apod.). Podklady by mìly být rovné, s rovnomìrnou strukturoupovrchu a savostí. V pøípadì aplikace na podklady problematickéz hlediska výskytu nebo potenciální tvorby plísní, øas apod., doporuèujemepodklady oetøit pøípravkem ANTI-MOUSSE.Natřené: vhodné a dostateènì pøídrné nátìry oèistit, odmastit,pøípadnì jemnì pøebrousit. Velmi staré a problematické nátìry (lakové,olejové, klihové, apod.) odstranit a podklady následnì peèlivì oèistit (napø.proudem páry). V pøípadì pøítomnosti solných výkvìtù pøipravit podkladydle povahy a pøíèiny tvorby/výskytu výkvìtù (napø. peèlivé mechanickéodstranìní, aplikace speciálního a nejlépe komplexního sanaèního opatøení apod.).V pøípadì jakýchkoliv nejasností pøi pøípravì podkladù se poraïte se svýmnejbliím prodejcem.Datum vydání: Duben 2006Tímto technickým listem se ruší platnostvšech předešlých verzí.DPC SYSTEMS s.r.o., Kšírova 120, 619 00 Brno, CZTel.: 543 250 300, FAX: 543 250 301E-mail: info@tollens.cz, www.tollens.cz

More magazines by this user
Similar magazines