HP Officejet Pro 8600 (N911) Printer - PLWW - Centrum Druku

centrumdruku.com.pl

HP Officejet Pro 8600 (N911) Printer - PLWW - Centrum Druku

Informacje dotyczce prawautorskich© 2011 Copyright Hewlett-PackardDevelopment Company, L.P.Owiadczenia firmyHewlett-PackardInformacje zawarte w niniejszymdokumencie mog ulec zmianie bezpowiadomienia.Wszelkie prawa zastrzeone.Kopiowanie, adaptacja lubtumaczenie tych materiaów nie jestdozwolone bez uprzedniej pisemnejzgody firmy Hewlett-Packard,z wyjtkiem przypadków dozwolonychw ramach praw autorskich.Jedyne gwarancje, jakich HP udzielana produkty i usugi, s okrelonew owiadczeniach gwarancyjnychdostarczanych wraz z takimiproduktami i usugami. adneinformacje tu zawarte nie mog byrozumiane jako zawierajcedodatkowe gwarancje. HP nie bdzieodpowiedzialne za bdy techniczneczy edytorskie lub pominicia zawartew dokumencie.Znaki towaroweWindows, Windows XP i WindowsVista s zarejestrowanymi w USAznakami towarowymi firmy MicrosoftCorporation.ENERGY STAR oraz logo ENERGYSTAR s znakami zarejestrowanymiw USA.Informacje dotyczcebezpieczestwaPodczas korzystania z produktuzawsze naley przestrzegapodstawowych zasad bezpieczestwaw celu zmniejszenia ryzyka doznaniaobrae na skutek dziaania ognia lubporaenia elektrycznego.1. Naley przeczyta i przyswoi sobiewszystkie instrukcje zawartew dokumentacji dostarczonej wrazz drukark.2. Naley przestrzega wszystkichostrzee i zalece umieszczonych naprodukcie.3. Przed czyszczeniem naleyodczy urzdzenie od gniazdasieciowego.4. Nie wolno instalowa ani uywatego produktu w pobliu wody animajc mokre rce.5. Naley ustawi urzdzenie nastabilnej powierzchni.6. Produkt naley zainstalowaw bezpiecznym miejscu, w którymprzewód zasilania nie bdzie naraonyna uszkodzenie ani nadepnicie i wktórym nie bdzie si mona o niegopotkn.7. Jeli produkt nie dziaa prawidowo,zob. Rozwizywanie problemów.8. Wewntrz urzdzenia nie maczci, które mógby naprawiuytkownik. Napraw urzdzeniapowinni zajmowa si tylkowykwalifikowani pracownicy serwisu.Uatwienia dostpuDrukarka posiada kilka funkcji, któresprawiaj, e mog z niej korzystaosoby niepenosprawne.WzrokoweOprogramowanie drukarki jestdostpne dla uytkowników z wadamiwzroku dziki zastosowaniu opcjii funkcji uatwie dostpu systemuoperacyjnego. Oprogramowanieobsuguje take wikszo technologiipomocniczych, m.in. czytniki ekranu,czytniki braille’a i aplikacjezamieniajce gos na tekst. Dlauytkowników, którzy nie odróniajkolorów, wszystkie kolorowe przyciskii karty na panelu sterowania drukarkii w oprogramowaniu opatrzonoprostym tekstem lub ikonami, którewskazuj odpowiedni czynno.Zdolno poruszania siUytkownicy niepenosprawni ruchowomog uaktywnia funkcjeoprogramowania drukarki za pomocpolece sterowanych klawiszami.Oprogramowanie obsuguje taketakie opcje uatwie dostpu systemuWindows, jak KlawiszeTrwae,KlawiszePrzeczajce, KlawiszeFiltrui KlawiszeMyszy. Drzwiczki drukarki,przyciski, podajniki i prowadnicepapieru mog by obsugiwane przezosoby z ograniczon si i zakresemruchów.Pomoc technicznaAby uzyska informacje szczegóowena temat uatwie dostpuwprowadzonych w tym produkciei zaangaowania firmy HP w produkcjurzdze z uatwionym dostpem,naley odwiedzi witryn HP w sieciWeb pod adresem www.hp.com/accessibility.Informacje o uatwieniach dostpuw systemie Mac OS X mona znalew witrynie internetowej firmy Applepod adresem www.apple.com/accessibility.


Spis treci1 Rozpoczcie pracyUatwienia dostpu...................................................................................................................10Ochrona rodowiska.................................................................................................................11Prezentacja czci drukarki......................................................................................................12Widok z przodu...................................................................................................................12Obszar materiaów eksploatacyjnych.................................................................................13Widok z tyu........................................................................................................................13Korzystanie z panelu sterowania drukarki................................................................................14Opis przycisków i wskaników............................................................................................14HP Officejet Pro 8600...................................................................................................14HP Officejet Pro 8600 Plus oraz HP Officejet Pro 8600 Premium................................15Ikony na wywietlaczu panelu sterowania..........................................................................16Zmiana ustawie drukarki...................................................................................................18Wybieranie trybu...........................................................................................................18Zmiana ustawie drukarki.............................................................................................19Odnajdywanie numeru modelu drukarki...................................................................................19Wybór materiaów do drukowania............................................................................................19Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania......................................................20Zalecane rodzaje papieru do drukowania zdj.................................................................21Wskazówki pomocne przy wyborze materiaów.................................................................22adowanie oryginau na szyb skanera...................................................................................23adowanie oryginaów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF).............................24adowanie noników................................................................................................................25adowanie noników w formacie standardowym...............................................................26adowanie kopert...............................................................................................................27adowanie kart i papieru fotograficznego...........................................................................28adowanie materiau o niestandardowych rozmiarach.......................................................28Wkadanie urzdzenia pamici masowej..................................................................................30Instalowanie akcesoriów...........................................................................................................30Instalacja dupleksera..........................................................................................................31Instalowanie podajnika 2....................................................................................................31Konfigurowanie podajników................................................................................................33Wczanie akcesoriów w sterowniku drukarki....................................................................34Wczanie akcesoriów (Windows)................................................................................34Wczanie akcesoriów (Mac OS X)..............................................................................35Konserwacja drukarki...............................................................................................................35Czyszczenie szyby skanera................................................................................................35Czyszczenie obudowy........................................................................................................36Czyszczenie automatycznego podajnika dokumentów......................................................36Wyczanie drukarki..................................................................................................................371


2 DrukowanieDrukowanie dokumentów.........................................................................................................38Drukowanie dokumentów (Windows).................................................................................38Drukowanie dokumentów (Mac OS X)...............................................................................39Drukowanie ulotek....................................................................................................................39Drukowanie ulotek (Windows)............................................................................................40Drukowanie ulotek (Mac OS X)..........................................................................................40Drukowanie na kopertach.........................................................................................................41Drukowanie na kopertach (Windows).................................................................................41Drukowanie kopert (Mac OS X)..........................................................................................41Drukowanie zdj.....................................................................................................................42Drukowanie zdj na papierze fotograficznym (Windows).................................................42Drukowanie zdj na papierze fotograficznym (Mac OS X)...............................................43Drukowanie zdj z urzdzenia pamici masowej ............................................................43Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym..........................................................44Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym (Mac OS X)................................44Ustawianie formatów niestandardowych (Mac OS X)........................................................45Drukowanie dokumentów bez obramowania............................................................................45Drukowanie dokumentów bez obramowania (Windows)....................................................46Drukowanie dokumentów bez obramowania (Mac OS X)..................................................46HP ePrint..................................................................................................................................47Drukowanie dwustronne (dupleks)...........................................................................................473 SkanowanieSkanowanie oryginau..............................................................................................................49Skanowanie do komputera.................................................................................................50Skanowanie i zapisywanie na karcie pamici.....................................................................51Skanowanie przy uyciu funkcji Webscan................................................................................51Skanowanie dokumentów do formatu, który mona edytowa.................................................52Skanowanie dokumentów jako tekstu do edycji.................................................................52Wskazówki dotyczce skanowania dokumentów do postaci tekstu do edycji....................534 Rozwizania cyfrowe HPCzym s rozwizania cyfrowe HP?..........................................................................................55Funkcja bezporedniej archiwizacji cyfrowej HP................................................................55Funkcja faksu cyfrowego HP..............................................................................................55Wymagania...............................................................................................................................56Konfigurowanie rozwiza cyfrowych HP.................................................................................57Konfigurowanie funkcji Bezporednia archiwizacja cyfrowa HP.........................................57Konfigurowanie funkcji Skanuj do folderu sieciowego..................................................58Konfigurowanie funkcji Skanuj do wiadomoci e-mail..................................................59Konfigurowanie funkcji faksu cyfrowego HP.......................................................................61Korzystanie z Rozwiza cyfrowych HP..................................................................................62Korzystanie z funkcji Skanuj do folderu sieciowego...........................................................62Korzystanie z funkcji Skanuj do wiadomoci e-mail...........................................................62Korzystanie z funkcji Faks cyfrowy HP...............................................................................635 KopiowanieKopiowanie dokumentów..........................................................................................................64Zmiana ustawie kopiowania...................................................................................................642


Spis treci6 FaksWysyanie faksu........................................................................................................................66Wysyanie standardowego faksu........................................................................................66Wysyanie standardowego faksu z komputera...................................................................67Rczne wysyanie faksu za pomoc telefonu.....................................................................68Wysyanie faksu przy uyciu funkcji monitorowania wybierania.........................................69Wysyanie faksu z pamici..................................................................................................70Planowanie wysania faksu w póniejszym czasie.............................................................70Nadawanie faksu do wielu odbiorców................................................................................71Wysyanie faksu w trybie korekcji bdów...........................................................................71Odbieranie faksu......................................................................................................................72Rczne odbieranie faksu....................................................................................................73Ustawianie rezerwowego odbioru faksów..........................................................................73Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamici.......................................................74Odpytywanie w celu odebrania faksu.................................................................................75Przekierowywanie faksów na inny numer...........................................................................75Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów.......................................................76Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzcych.................76Blokowanie niechcianych numerów faksów.......................................................................76Dodawanie numerów do listy niepodanych numerów faksów..................................77Usuwanie numerów z listy niepodanych numerów faksów.......................................77Drukowanie raportu blokowanych faksów....................................................................78Odbieranie faksów na komputerze przy uyciu faksu cyfrowego HP (Przelij faks nakomputer i Przelij faks na komputer Mac).........................................................................78Wymagania funkcji Przelij faks na komputer..............................................................79Wczanie funkcji Przelij faks na komputer i Przelij faks na komputer Mac..............79Zmiana ustawie funkcji Przelij faks na komputer i Przelij faks na komputer Mac...79Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania.........................................................................80Konfigurowanie i zmienianie wpisów szybkiego wybierania...............................................81Konfigurowanie i zmienianie grup wpisów szybkiego wybierania.......................................82Usuwanie wpisów szybkiego wybierania............................................................................82Drukowanie listy wpisów szybkiego wybierania.................................................................82Zmiana ustawie faksowania...................................................................................................83Konfigurowanie nagówka faksu.........................................................................................83Ustawienie trybu odbierania (automatyczne odbieranie)....................................................83Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem................................................................84Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne..................................................84Ustawianie rodzaju wybierania numerów...........................................................................85Ustawianie opcji ponownego wybierania numeru...............................................................85Ustawianie prdkoci transmisji faksu................................................................................86Ustawianie gonoci faksu................................................................................................87Faks i cyfrowe usugi telefoniczne............................................................................................87Protokó FoIP (Fax over Internet Protocol)...............................................................................873


Korzystanie z raportów.............................................................................................................88Drukowanie potwierdze faksów........................................................................................89Drukowanie sprawozda z bdów faksów.........................................................................90Drukowanie i przegldanie dziennika faksu.......................................................................90Usuwanie dziennika faksów...............................................................................................90Drukowanie szczegóowych informacji o ostatniej transakcji faksowej..............................91Drukowanie Raportu identyfikacji rozmówców...................................................................91Wywietlanie Historii pocze...........................................................................................917 Usugi sieci WebCo to s usugi sieci Web?.......................................................................................................92HP ePrint............................................................................................................................92Aplikacje drukarki................................................................................................................92Konfigurowanie usug sieci Web...............................................................................................93Konfigurowanie usug sieci Web przy uyciu oprogramowania drukarki HP......................93Konfigurowanie usug sieci Web przy uyciu panelu sterowania drukarki..........................94Konfigurowanie usug sieci Web przy uyciu wbudowanego serwera internetowego........94Korzystanie z usug sieci Web..................................................................................................95HP ePrint............................................................................................................................95Drukowanie przy uyciu usugi HP ePrint.....................................................................95Znajdowanie adresu e-mail drukarki.............................................................................95Wyczanie usugi HP ePrint.........................................................................................96Aplikacje drukarki................................................................................................................96Uywanie aplikacji drukarki...........................................................................................96Zarzdzanie aplikacjami drukarki.................................................................................96Wyczanie aplikacji drukarki........................................................................................96Usu usugi sieci Web..............................................................................................................968 Korzystanie z pojemników z tuszemInformacje na temat pojemników z tuszem i gowicy drukujcej..............................................97Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach.....................................................98Drukowanie z co najmniej jednym zuytym wkadem...............................................................98Wymiana pojemników z tuszem...............................................................................................99Przechowywanie materiaów eksploatacyjnych......................................................................100Zbieranie informacji o uyciu..................................................................................................1019 Rozwizywanie problemówPomoc techniczna firmy HP...................................................................................................102Uzyskiwanie pomocy technicznej drog elektroniczn.....................................................103Telefoniczna obsuga klientów HP....................................................................................103Zanim zadzwonisz......................................................................................................104Okres obsugi telefonicznej.........................................................................................104Numery wsparcia telefonicznego................................................................................104Po upywie okresu obsugi telefonicznej.....................................................................105Ogólne wskazówki i zasoby diagnostyczne............................................................................1064


Spis treciRozwizywanie problemów z drukowaniem...........................................................................106Drukarka niespodziewanie wycza si............................................................................107Wyrównanie nie powiodo si...........................................................................................107Drukarka nie odpowiada (nie drukuje)..............................................................................107Urzdzenie drukuje powoli...............................................................................................108Drukarka emituje nieoczekiwany haas............................................................................109Jest drukowana pusta lub niekompletna strona...............................................................110Brak niektórych fragmentów wydruku lub wydruki s nieprawidowe...............................110Niewaciwe rozmieszczenie tekstu lub grafiki.................................................................111Rozwizywanie problemów z jakoci drukowania................................................................112Rozwizywanie problemów z podawaniem papieru...............................................................116Rozwizywanie problemów z kopiowaniem...........................................................................118Kopia nie zostaa wykonana.............................................................................................118Kopie s puste..................................................................................................................119Brak dokumentów lub s wyblake...................................................................................119Zmniejszony rozmiar.........................................................................................................119Niska jako kopii.............................................................................................................120Na kopii widoczne s rónego rodzaju defekty................................................................120Drukarka drukuje poow strony, a nastpnie wysuwa papier..........................................121Niezgodno rodzaju papieru...........................................................................................121Rozwizywanie problemów ze skanowaniem........................................................................121Skaner niczego nie wykona.............................................................................................122Skanowanie trwa zbyt dugo.............................................................................................122Fragment dokumentu nie zosta zeskanowany lub brakuje tekstu...................................122Nie mona edytowa tekstu..............................................................................................123Pojawiaj si komunikaty o bdach.................................................................................124Za jako zeskanowanego obrazu..................................................................................124Widoczne wady na zeskanowanym obrazie.....................................................................125Rozwizywanie problemów z faksowaniem...........................................................................126Test faksu nie powiód si................................................................................................127Rozwizywanie problemów z uywaniem usug sieci Web i witryn HP..................................140Rozwizywanie problemów z usugami sieci Web...........................................................140Rozwizywanie problemów z witrynami HP.....................................................................141Rozwizywanie problemów z rozwizaniami cyfrowymi HP...................................................141Rozwizywanie problemów zwizanych z funkcj bezporedniej archiwizacjicyfrowej HP.......................................................................................................................142Typowe problemy.......................................................................................................142Nie mona skanowa do folderu sieciowego..............................................................143Nie mona skanowa do wiadomoci e-mail..............................................................143Okno dialogowe udostpniania zmienio si po wczeniu funkcji bezporedniejarchiwizacji cyfrowej HP (Windows)...........................................................................144Rozwizywanie problemów zwizanych z funkcj faksu cyfrowego HP..........................144Rozwizywanie problemów z urzdzeniami pamici masowej..............................................146Drukarka nie odczytuje urzdzenia pamici masowej......................................................146Drukarka nie moe odczyta zdj z karty pamici..........................................................147Rozwizywanie problemów z sieci przewodow (Ethernet).................................................147Rozwizywanie ogólnych problemów sieciowych............................................................1475


Rozwizywanie problemów z komunikacj bezprzewodow.................................................148Podstawowe rozwizywanie problemów z sieci bezprzewodow..................................148Krok 1 - Upewnij si, e lampka sieci bezprzewodowej (802.11) wieci....................148Krok 2 - Ponownie uruchom elementy sieci bezprzewodowej....................................149Krok 3 - Uruchom polecenie Drukuj raport z testu sieci bezprzewodowej..................149Zaawansowane rozwizywanie problemów z sieci bezprzewodow.............................149Krok 1: Upewnij si, e komputer jest podczony do sieci........................................149Krok 2: Upewnij si, e drukarka jest podczona do sieci.........................................151Krok 3: Sprawd, czy zapora nie blokuje komunikacji................................................152Krok 4: Upewnij si, e drukarka jest w trybie online i jest gotowa............................152Krok 5: Upewnij si, e wybrano jako drukark domyln bezprzewodowwersj drukarki (tylko w systemie Windows)..............................................................153Krok 6: Upewnij si, e komputer nie jest podczony do sieci za pomocwirtualnej sieci prywatnej (VPN).................................................................................154Po rozwizaniu problemów...............................................................................................154Bezporednie drukowanie bezprzewodowe.....................................................................154Wczanie bezporedniego drukowania bezprzewodowego......................................155Drukowanie przy uyciu funkcji bezporedniego drukowania bezprzewodowego.....155Aktualizowanie drukarki....................................................................................................155Konfigurowanie oprogramowania zapory na potrzeby obsugi drukarki.................................156Rozwizywanie problemów z zarzdzaniem drukark...........................................................157Nie mona otworzy wbudowanego serwera internetowego............................................157Rozwizywanie problemów z instalacj.................................................................................158Sugestie dotyczce instalacji sprztu...............................................................................158Sugestie dotyczce instalacji oprogramowania HP..........................................................159Rozwizywanie problemów z sieci.................................................................................159Informacje na temat Raportu o stanie drukarki.......................................................................160Konserwacja gowicy drukujcej.............................................................................................162Oczy gowic drukujc................................................................................................162Wyrównaj gowice drukujce............................................................................................163Ponowna instalacja gowicy drukujcej............................................................................164Informacje na temat strony konfiguracji sieci..........................................................................165Usuwanie zaci.....................................................................................................................168Usuwanie zaci papieru..................................................................................................168Unikanie zaci papieru...................................................................................................171AInformacje techniczneInformacje gwarancyjne..........................................................................................................173Owiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard......................................174Gwarancja na wkady atramentowe..................................................................................1756


Spis treciDane techniczne drukarki.......................................................................................................176Specyfikacje techniczne...................................................................................................176Cechy i moliwoci produktu............................................................................................176Specyfikacje procesorów i pamici...................................................................................177Wymagania systemowe....................................................................................................177Specyfikacje protokoów sieciowych.................................................................................178Specyfikacje wbudowanego serwera internetowego........................................................178Dane dotyczce noników................................................................................................179Specyfikacje obsugiwanych materiaów....................................................................179Ustawianie minimalnych marginesów.........................................................................183Wskazówki dotyczce drukowania po obu stronach arkusza.....................................183Specyfikacje drukowania..................................................................................................184Specyfikacje kopiowania..................................................................................................184Specyfikacje faksu............................................................................................................184Specyfikacje skanowania.................................................................................................185Specyfikacje usug sieci Web i witryn HP.........................................................................185Specyfikacje usug sieci Web.....................................................................................185Specyfikacje witryny internetowej HP.........................................................................186Specyfikacje rodowiskowe..............................................................................................186Specyfikacje elektryczne..................................................................................................186Specyfikacje dotyczce emisji dwiku............................................................................186Dane techniczne urzdzenia pamici masowej................................................................186Specyfikacje kart pamici...........................................................................................187Dyski flash USB..........................................................................................................187Informacje wymagane prawem...............................................................................................188Owiadczenie FCC...........................................................................................................189Informacja dla uytkowników w Korei...............................................................................189Owiadczenie o zgodnoci z VCCI (Class B) dla uytkowników w Japonii......................190Uwaga dla uytkowników w Japonii dotyczca przewodu zasilajcego...........................190Owiadczenie i emisji haasu dla Niemiec........................................................................190Uwagi regulacyjne dla uytkowników z Unii Europejskiej.................................................190Owiadczenie o wskanikach LED...................................................................................191Informacje o byszczcych obudowach urzdze peryferyjnych (Niemcy).......................191Informacje dla uytkowników sieci telefonicznej w USA: wymagania FCC......................192Informacje dla uytkowników sieci telefonicznej w Kanadzie...........................................193Informacje dla uytkowników sieci telefonicznej w Niemczech........................................193Owiadczenie o faksie przewodowym w Australii............................................................193Informacje wymagane prawem dla produktów bezprzewodowych...................................194Promieniowanie fal radiowych....................................................................................194Informacje dla uytkowników w Brazylii......................................................................194Informacje dla uytkowników w Kanadzie..................................................................194Informacje dla uytkowników na Tajwanie.................................................................194Kontrolny numer modelu..................................................................................................1957


Program ochrony rodowiska naturalnego.............................................................................196Zuycie papieru................................................................................................................196Tworzywa sztuczne..........................................................................................................196Informacje o bezpieczestwie materiaów........................................................................196Program recyklingu...........................................................................................................196Program recyklingu materiaów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmyHP.....................................................................................................................................196Utylizacja wyeksploatowanych urzdze przez prywatnych uytkowników w UniiEuropejskiej......................................................................................................................197Pobór mocy.......................................................................................................................198Substancje chemiczne......................................................................................................198Informacje o baterii...........................................................................................................198Utylizacja baterii na Tajwanie.....................................................................................198Uwaga do uytkowników w Kalifornii..........................................................................198Owiadczenia o RoHS (tylko Chiny).................................................................................199Informacje dotyczce dyrektywy RoHS (tylko Ukraina)....................................................199Licencje udzielane przez inne firmy........................................................................................200BCMateriay eksploatacyjne i akcesoria HPZamawianie materiaów eksploatacyjnych w trybie online.....................................................209Materiay eksploatacyjne........................................................................................................209Wkady atramentowe i gowice drukujce.........................................................................209Materiay firmy HP............................................................................................................210Dodatkowa konfiguracja faksuKonfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne).............................................211Wybierz waciw konfiguracj faksu na potrzeby domu lub biura...................................212Przypadek A: Oddzielna linia faksu (brak odbieranych pocze gosowych)..................215Przypadek B: Konfigurowanie drukarki w sieci DSL.........................................................215Przypadek C: Konfigurowanie drukarki do pracy z systemem telefonicznym PBX lublini ISDN..........................................................................................................................217Przypadek D: Faks z usug dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii.....................218Przypadek E: Wspódzielona linia gosowa/faksowa........................................................219Przypadek F: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z usug poczty gosowej...............220Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów wspódzielona z modem komputerowym(brak odbieranych pocze gosowych)..........................................................................221Ustawienie drukarki do pracy z modemem komputerowym.......................................222Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL..................223Przypadek H: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z modemem komputerowym..........224Wspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowym...............................224Wspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowym DSL/ADSL............227Przypadek I: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z automatyczn sekretark.............228Przypadek J: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z modemem komputerowymi automatyczn sekretark................................................................................................230Wspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowym i automatycznsekretark...................................................................................................................230Wspódzielona linia gosowa/faksowa z modemem komputerowym DSL/ADSLi automatyczn sekretark..........................................................................................232Przypadek K: Wspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowymi poczt gosow...............................................................................................................233Konfiguracja faksu szeregowego............................................................................................2358


Spis treciTestowanie ustawie faksu....................................................................................................236DKonfiguracja sieciZmiana podstawowych ustawie sieci....................................................................................237Przegldanie i drukowanie ustawie sieciowych..............................................................237Wczanie i wyczanie moduu bezprzewodowego.........................................................237Zmiana zaawansowanych ustawie sieciowych.....................................................................237Ustawianie prdkoci cza..............................................................................................238Wywietlanie ustawie IP.................................................................................................238Zmiana ustawie IP..........................................................................................................238Konfigurowanie ustawie zapory drukarki........................................................................238Tworzenie i uywanie regu zapory............................................................................239Resetowanie ustawie sieciowych...................................................................................240Konfiguracja drukarki do komunikacji bezprzewodowej.........................................................240Przed rozpoczciem.........................................................................................................241Konfiguracja drukarki w sieci bezprzewodowej................................................................241Konfigurowanie drukarki przy uyciu oprogramowania drukarki HP..........................241Konfigurowanie drukarki przy uyciu Kreatora konfiguracji czabezprzewodowego......................................................................................................242Konfigurowanie drukarki przy uyciu funkcji WiFi Protected Setup (WPS)................242Konfigurowanie drukarki przy uyciu wbudowanego serwera internetowego (EWS).243Sprawdzanie typu poczenia...........................................................................................243Testowanie poczenia bezprzewodowego......................................................................244Wskazówki dotyczce zapewnienia zabezpiecze sieci bezprzewodowej......................244Przegld ustawie zabezpiecze...............................................................................245Dodawanie adresów sprztowych do routera bezprzewodowego (filtrowanieadresów MAC)............................................................................................................245Inne wskazówki dotyczce zabezpiecze sieci bezprzewodowej..............................246Wskazówki dotyczce ograniczania zakóce w sieci bezprzewodowej ...............246Odinstaluj i zainstaluj oprogramowanie HP ponownie............................................................246Windows...........................................................................................................................247Mac OS X.........................................................................................................................247E Narzdzia zarzdzania drukarkPrzybornik (Windows).............................................................................................................248HP Utility (Mac OS X).............................................................................................................248Wbudowany serwer internetowy.............................................................................................248Informacje o plikach cookie..............................................................................................249Otwieranie wbudowanego serwera internetowego...........................................................249Indeks..........................................................................................................................................2609


1 Rozpoczcie pracyW niniejszej instrukcji podano szczegóowe informacje dotyczce korzystaniaz drukarki i rozwizywania problemów.• Uatwienia dostpu• Ochrona rodowiska• Prezentacja czci drukarki• Korzystanie z panelu sterowania drukarki• Odnajdywanie numeru modelu drukarki• Wybór materiaów do drukowania• adowanie oryginau na szyb skanera• adowanie oryginaów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF)• adowanie noników• Wkadanie urzdzenia pamici masowej• Instalowanie akcesoriów• Konserwacja drukarki• Wyczanie drukarkiUwaga Jeeli korzystasz z komputera pracujcego pod kontrol systemuWindows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition, lub Windows 7 StarterEdition, niektóre funkcje mog by niedostpne. Wicej informacji znajdzieszw Wymagania systemowe.Uatwienia dostpuDrukarka posiada kilka funkcji, które sprawiaj, e mog z niej korzysta osobyniepenosprawne.WzrokoweDziki zastosowaniu opcji i funkcji systemu operacyjnego w zakresie uatwie dostpuz oprogramowania HP doczonego do drukarki mog korzysta uytkownicy z wadamiwzroku. Oprogramowanie obsuguje take wikszo technologii dla osóbniepenosprawnych, m.in. czytniki ekranu, czytniki brajla i aplikacje zamieniajce gosna tekst. W przypadku uytkowników, którzy nie rozróniaj kolorów, wszystkimkolorowym przyciskom i kartom na panelu sterowania i w oprogramowaniu HPtowarzyszy prosty tekst lub ikona, które wskazuj odpowiedni czynno.Zdolno poruszania siW przypadku uytkowników z upoledzeniem ruchu, funkcje oprogramowania monawywoywa poleceniami z klawiatury. Oprogramowanie HP obsuguje take funkcjeuatwie dostpu systemu Windows, takie jak Klawisze trwae, Klawisze filtrui Klawisze myszy. Drzwiczki drukarki, przyciski, podajniki i prowadnice papieru mogby obsugiwane przez osoby z ograniczon si i zakresem ruchów.Pomoc techniczna10 Rozpoczcie pracy


Aby uzyska informacje szczegóowe na temat uatwie dostpu wprowadzonych w tejdrukarce i zaangaowania firmy HP w produkcj urzdze z uatwionym dostpem,naley odwiedzi witryn HP w sieci Web pod adresem www.hp.com/accessibility.Informacje o uatwieniach dostpu w systemie Mac OS X mona znale w witrynieinternetowej firmy Apple pod adresem www.apple.com/accessibility.Ochrona rodowiskaFirma Hewlett-Packard dokada wszelkich stara, aby dostarcza wysokiej jakociprodukty o znikomym stopniu szkodliwoci dla rodowiska. W projekcie tego produktuuwzgldniono recykling materiaów. Dalsze informacje znajduj si w Program ochronyrodowiska naturalnegoHP dziaa na rzecz ochrony rodowiska naturalnego i zachca do tego wszystkichuytkowników. Przedstawione poniej funkcje maj uatwi dokonanie ocenyi ograniczenie wpywu eksploatowanych urzdze na rodowisko naturalne.Aby uzyska informacje dotyczce inicjatyw HP w zakresie ochrony rodowiska,zobacz www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.Zarzdzanie zasilaniemAby oszczdza energi, wykonaj nastpujce czynnoci:• Wcz tryb upienia drukarki, a nastpnie wybierz opcj wczania go po jaknajkrótszym czasie bezczynnoci. Jeli drukarka nie bdzie aktywna przez tenczas, przejdzie do trybu oszczdzania energii. Aby skonfigurowa t funkcj, nawywietlaczu panelu sterowania drukarki dotknij (przycisk ECO), dotknijpozycji Upienie, a nastpnie dotknij danej opcji.• Uyj funkcji Planowanie w./wy., a nastpnie wybierz dni i godziny, w którychdrukarka ma wcza si i wycza automatycznie. Na przykad drukarka moewcza si o 8:00 i wycza si o 20:00 od poniedziaku do pitku. Dziki temumona oszczdza energi noc i w weekendy. Aby skonfigurowa t funkcj, nawywietlaczu panelu sterowania drukarki dotknij (przycisk ECO), dotknijpozycji Planowanie w./wy., a nastpnie ustaw terminy wczania i wyczaniadrukarki.• Ustaw mniejsz jasno ekranu. Aby skonfigurowa t funkcj, na wywietlaczupanelu sterowania drukarki dotknij (przycisk ECO), dotknij pozycjiJasno ekranu, a nastpnie ustaw dan opcj.Uwaga Tryb upienia oraz funkcja planowania wyczania i wyczania drukarkis tymczasowo niedostpne, jeli w urzdzeniu brakuje jednego z wkadówatramentowych. Po woeniu odpowiedniego wkadu bdzie mona korzystaz tych funkcji.Przestroga HP zaleca jak najszybsze zainstalowanie brakujcych wkadów w celuuniknicia problemów z jakoci druku, moliwoci zuycia dodatkowegoatramentu lub uszkodzenia systemu atramentowego. Nigdy nie wyczaj drukarki,gdy brakuje wkadów atramentowych.Oszczdzanie materiaów eksploatacyjnychOchrona rodowiska 11


Rozdzia 1Aby oszczdza materiay eksploatacyjne, takie jak atrament i papier, wykonajnastpujce czynnoci:• Zmie tryb drukowania na roboczy. Zmniejsza to zuycie atramentu.• Nie czy gowic drukujcych bez potrzeby. Niepotrzebne czyszczenie powodujeutrat tuszu oraz skraca trwao pojemników.• Ogranicz zuycie papieru, drukujc na obu stronach arkuszy papieru. Jeliw drukarce jest zainstalowany modu dodatkowy do drukowania dwustronnego HP(duplekser), zobacz Drukowanie dwustronne (dupleks). W przeciwnym wypadkumona drukowa najpierw tylko strony nieparzyste, a nastpnie, po ich odwróceniu,tylko strony parzyste.Prezentacja czci drukarkiWidok z przoduW tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Widok z przodu• Obszar materiaów eksploatacyjnych• Widok z tyu1211121089345671 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)2 Szyba skanera3 Zasobnik wyjciowy4 Przedni port USB (Universal Serial Bus)5 Gniazda kart pamici12 Rozpoczcie pracy


(cig dalszy)6 Przeduenie zasobnika wyjciowego7 Podajnik 18(przycisk Zasilanie)9 Wywietlacz panelu sterowania (jest róny w zalenoci od posiadanego modeludrukarki)10 Panel sterowania (jest róny zalenie od posiadanego modelu drukarki)11 Podajnik dokumentów12 Prowadnice szerokociObszar materiaów eksploatacyjnych43211 Drzwiczki dostpu do wkadów atramentowych2 Wkady atramentowe3 Zatrzask gowic drukujcych4 Gowica drukujcaWidok z tyuPrezentacja czci drukarki 13


Rozdzia 11 Port faksu (1-LINE)2 Port faksu (2-EXT)3 Port sieci Ethernet4 Tylny port USB (Universal Serial Bus)5 Gniazdo zasilania6 Modu automatycznego druku dwustronnego (duplekser)Korzystanie z panelu sterowania drukarkiW tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Opis przycisków i wskaników• Ikony na wywietlaczu panelu sterowania• Zmiana ustawie drukarkiOpis przycisków i wskanikówPonisze schematy wraz z towarzyszcymi im tabelami stanowi skrócony przewodnikpo funkcjach panelu sterowania drukarek w podziale wg modelu. Wicej informacjiznajdziesz w Odnajdywanie numeru modelu drukarki.HP Officejet Pro 86001 2 3 4987 65EtykietaNazwa i opis1 Przycisk Ekran gówny: umoliwia powrót do ekranu gównego z dowolnego innego ekranu.2 Wywietlacz panelu sterowania: Dotknij ekranu, aby wybra opcje menu. Aby uzyskawicej informacji na temat ikon na wywietlaczu, zob. Ikony na wywietlaczu panelusterowania.3 Przycisk Pomoc: otwiera menu Pomoc.14 Rozpoczcie pracy


(cig dalszy)EtykietaNazwa i opis4 klawiatura: Klawiatura suy do wprowadzania liczb i tekstu.5 Ikona komunikacji bezprzewodowej: Gdy sie bezprzewodowa 802.11 jest wczona, ikonawieci.6 Przycisk Anuluj: Suy do zatrzymywania zadania, zamykania menu lub anulowaniaustawie.7 Przycisk Strzaka w prawo: suy do przechodzenia do ustawie w menu.8 Przycisk Wstecz: umoliwia powrót do poprzedniego menu.9 Strzaka w lewo: suy do przechodzenia midzy ustawieniami menu.HP Officejet Pro 8600 Plus oraz HP Officejet Pro 8600 Premium1 2 348 57 6EtykietaNazwa i opis1 Ikona komunikacji bezprzewodowej: Gdy sie bezprzewodowa 802.11 jest wczona, ikonawieci.2 Przycisk Ekran gówny: umoliwia powrót do ekranu gównego z dowolnego innego ekranu.3 Wywietlacz panelu sterowania: Dotknij ekranu, aby wybra opcje menu. Aby uzyskawicej informacji na temat ikon na wywietlaczu, zob. Ikony na wywietlaczu panelusterowania.4 Przycisk Pomoc: otwiera menu Pomoc.5 Strzaka w prawo: Suy do przechodzenia do ustawie w menu.6 Przycisk Anuluj: Suy do zatrzymywania zadania, zamykania menu lub anulowaniaustawie.7 Przycisk Wstecz: umoliwia powrót do poprzedniego menu.8 Strzaka w lewo: Suy do przechodzenia do ustawie w menu.Korzystanie z panelu sterowania drukarki 15


Rozdzia 1Ikony na wywietlaczu panelu sterowaniaIkonaFunkcjaWskazuje, czy aktywne jest poczenie przewodowe.Wskazuje, czy aktwyne jest poczenie bezprzewodowe. Sia sygnau jestwskazywana przez ilo zakrzywionych linii. Funkcja ta dziaa w trybieinfrastruktury. Wicej informacji znajdziesz w Konfiguracja drukarki dokomunikacji bezprzewodowej.Wskazuje, e funkcja ePrint jest wczona. Wicej informacji znajdziesz w HPePrint.Wywietla ekran, przy uyciu którego mona wykona kopie lub wybra inneopcje.Wywietla ekran, który umoliwia utworzenie faksu lub wybór ustawiefaksowania.Wywietla ekran, który umoliwia zeskanowanie obrazu lub zmian ustawieskanowania.16 Rozpoczcie pracy


(cig dalszy)IkonaFunkcjaWywietla ekran, na którym mona korzysta z HP Apps. Wicej informacjiznajdziesz w Aplikacje drukarki.Wywietla ekran, na którym mona korzysta z HP Apps.Wywietla ekran Konfiguracja umoliwiajcy generowanie raportów, zmianustawie faksów i innych opcji konserwacji, a take uzyskanie dostpu do ekranuPomoc. Wybranie tematu na ekranie Pomoc powoduje otwarcie na ekraniekomputera okna pomocy.Wywietla ekran Sie, co umoliwia wybranie opcji.Udostpnia dodatkowe informacje na temat funkcji drukarki.HP Officejet Pro 8600modelWywietla ekran z informacjami o wkadach atramentowych, w tym o poziomachatramentu. Kiedy wkad atramentowy wymaga uwagi uytkownika, ta ikona maczerwon obwódk.Uwaga Ostrzeenia i wskaniki dotyczce poziomu atramentu su jedynie jakoinformacje orientacyjne do celów planowania. Po wywietleniu ostrzeeniao niskim poziomie atramentu warto przygotowa zapasowy wkad, aby uniknewentualnych przestojów. Do momentu wywietlenia stosownego monitu nietrzeba wymienia wkadów.HP Officejet Pro 8600Plus i modele HPKorzystanie z panelu sterowania drukarki 17


Rozdzia 1(cig dalszy)IkonaFunkcjaOfficejet Pro 8600PremiumWywietla stan funkcji Odbieranie automatyczne. Aby j wczy lub wyczy,dotknij Odbieranie automatyczne. Aby uzyska wicej informacji, zob.Ustawienie trybu odbierania (automatyczne odbieranie).Wywietla ekran, na którym mona zapozna si z funkcjami drukarkiuatwiajcymi ochron zasobów naturalnych i ograniczenie wpywu narodowisko.Wskazówka Na tym ekranie mona skonfigurowa ustawienia niektórychfunkcji.Zmiana ustawie drukarkiZa pomoc panelu sterowania mona zmieni tryb i ustawienia drukarki, drukowaraporty i uzyskiwa pomoc dotyczc obsugi drukarki.Wskazówka Jeli drukarka jest podczona do komputera, ustawienia monatake zmienia za pomoc zainstalowanych na nim narzdzi programowych HP,takich jak oprogramowanie drukarki HP, HP Utility (Mac OS X) lub serwer EWS.Aby uzyska dodatkowe informacje na temat tych narzdzi, patrz Narzdziazarzdzania drukark.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Wybieranie trybu• Zmiana ustawie drukarkiWybieranie trybuGówne menu panelu sterowania wskazuje dostpne tryby pracy drukarki.Uwaga W celu wybrania trybu dotknij (strzaka w lewo) lub (Strzakaw prawo ), aby zobaczy dostpne tryby, a nastpnie dotknij ikony oczekiwanegotrybu. Postpuj zgodnie z komunikatami na wywietlaczu panelu sterowania byzakoczy zadanie. Wywietlacz panelu sterowania powraca do menu gównegopo zakoczeniu zadania.18 Rozpoczcie pracy


Wybór innego trybuDotknij (przycisk Wstecz), aby wróci do menu gównego. Dotknij (strzakaw lewo) lub (Strzaka w prawo ), aby przewin dostpne tryby, a nastpniedotknij ikony w celu wybrania odpowiedniego trybu.Zmiana ustawie dla danego trybu1. Po wybraniu trybu dotknij przycisków strzaek, aby przewin dostpne ustawienia.Nastpnie dotknij ustawienia, aby je zmieni.2. Postpuj zgodnie z komunikatami na wywietlaczu, by zmieni ustawienia i dotknijGotowe.Uwaga Dotknij przycisku (przycisk Wstecz), aby wróci do poprzedniegomenu.Zmiana ustawie drukarkiW celu zmiany ustawie drukarki lub wydrukowania raportów z drukowania uyj opcjidostpnych w menu Ustawienia:1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij przycisków strzaek, aby przechodzi midzy rónymi menu.3. Dotknij elementów menu, by wybra menu lub opcje.Uwaga Dotknij przycisku (przycisk Wstecz), aby wróci do poprzedniegomenu.Odnajdywanie numeru modelu drukarkiOprócz nazwy modelu (znajdujcej si z przodu drukarki), drukarka ta ma przypisanyokrelony numer modelu. Tego numeru mona uy w procesie uzyskiwania pomocytechnicznej oraz w celu okrelenia rodzaju materiaów eksploatacyjnych lubakcesoriów dostpnych do danej drukarki.Numer modelu jest wydrukowany na etykiecie znajdujcej si na wewntrznej czcidrzwiczek dostpu do wkadów, obok obszaru wkadów atramentowych.Wybór materiaów do drukowaniaDrukarka pozwala na stosowanie wikszoci rodzajów papieru stosowanych w biurach.Przed kupieniem wikszej iloci wybranego nonika najlepiej wypróbowa kilka jegoWybór materiaów do drukowania 19


Rozdzia 1rodzajów. Noniki firmy HP zapewniaj optymaln jako druku. Wicej informacji natemat noników HP mona znale w witrynie pod adresem www.hp.com.Firma HP zaleca uywanie zwykego papieru oznaczonychlogiem ColorLok do codziennego drukowania i kopiowaniadokumentów. Wszystkie papiery z logiem ColorLok sniezalenie testowane tak, aby speniay wysokie wymagania codo niezawodnoci i jakoci wydruków oraz zapewniaj wyranei ywe kolory wydruku, gbok czer i szybsze wysychaniew porównaniu ze zwykym papierem. Papier z logiem ColorLokmona znale w rónych gramaturach i formatach w ofercierónych procentów.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Zalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowania• Zalecane rodzaje papieru do drukowania zdj• Wskazówki pomocne przy wyborze materiaówZalecane rodzaje papieru do drukowania i kopiowaniaW celu osignicia najwyszej jakoci druku zaleca si korzystanie z papieru firmy HPprzeznaczonego specjalnie do danego rodzaju projektu.W zalenoci od kraju/regionu niektóre rodzaje papieru mog by niedostpne.Papier HP BrochurePapier HP ProfessionalPapier HP PremiumPresentationPapier HP ProfessionalPapier HP Bright Whitedo drukarekatramentowychPapier HP PrintingPapier HP OfficePapiery te s byszczce bd matowe z obu stron i umoliwiajtworzenie wydruków dwustronnych. To idealne produkty do tworzeniamateriaów marketingowych o profesjonalnej jakoci, takich jakbroszury i materiay promocyjne wysyane poczt, a take grafikbiznesowych stosowanych na okadkach raportów i w kalendarzach.Te papiery maj du gramatur, s matowe i przeznaczone dodruku dwustronnego. Doskonale nadaj si do przygotowywaniaprezentacji, ofert, raportów i biuletynów. Dziki duej gramaturzedoskonale prezentuj si w wymienionych powyej zastosowaniach.Papier HP Bright White Inkjet zapewnia duy kontrast kolorówi ostro tekstu. Jest wystarczajco nieprzejrzysty, aby mona gobyo uywa do drukowania dwustronnego w kolorze. Tekst czyobrazy nie przewituj przez kartk, wic papier ten jest idealny dobiuletynów, raportów i ulotek. Zastosowana w jego przypadkutechnologia ColorLok sprawia, e efekt drukowania mniej sirozmazuje, ma gbsz czer i ywe kolory.HP Printing to wysokiej jakoci papier wielofunkcyjny. Wydrukowanena nim dokumenty wygldaj solidniej ni dokumenty wydrukowanena zwykym papierze wielofunkcyjnym lub do kopiowania.Zastosowana w jego przypadku technologia ColorLok sprawia, eefekt drukowania mniej si rozmazuje, ma gbsz czer i ywekolory.HP Office to wysokiej jakoci papier wielofunkcyjny. Nadaje si dodrukowania wersji roboczych, kolejnych kopii, notatek lub innychstandardowych dokumentów. Zastosowana w jego przypadkutechnologia ColorLok sprawia, e efekt drukowania mniej sirozmazuje, ma gbsz czer i ywe kolory.20 Rozpoczcie pracy


(cig dalszy)Papier HP OfficeRecycledPapier fotograficznyHP Premium PlusPhotoPapier fotograficznyHP Advanced PhotoPapier fotograficznyHP EverydayNadruki na koszulki HPPapier HP Office Recycled to papier wielofunkcyjny o wysokiejjakoci wykonany w 30% z odzyskanych wókien. Zastosowanaw jego przypadku technologia ColorLok sprawia, e efekt drukowaniamniej si rozmazuje, ma gbsz czer i ywe kolory.Najlepszym papierem fotograficznym HP jest papier o wysokiejgramaturze sucy do druku zdj o profesjonalnej jakoci. Wydrukischn natychmiast, co uatwia obsug i zapobiega rozmazywaniuatramentu. Jest odporny na wod, zabrudzenia, odciski palcówi wilgo. Jest on dostpny w wielu formatach, w tym A4, 21,5 x 28cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm oraz z dwoma rodzajami powok —byszczc lub póbyszczc (satynowy mat). Jest to papierbezkwasowy do drukowania dokumentów o przeduonej trwaoci.Gruby papier fotograficzny, który bardzo szybko schnie, dziki czemupodczas uywania efekt drukowania nie rozmazuje si. Jest odpornyna wod, zabrudzenia, odciski palców i wilgo. W tym przypadkuwydruki mona porówna ze zdjciami wykonanymi w zakadziefotograficznym. Jest on dostpny w wielu formatach, w tym A4, 21,5x 28 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm oraz z dwoma rodzajami powok —byszczc lub póbyszczc (satynowy mat). Jest to papierbezkwasowy do drukowania dokumentów o przeduonej trwaoci.Przeznaczony do drukowania kolorowych, standardowych fotografiipo niskim koszcie. Przystpny cenowo, szybko schnie i jest atwyw uytkowaniu. Zastosowany w drukarkach atramentowych zapewniaostre i wyrane obrazy. Dostpny w wersji póbyszczcejw rozmiarach 8,5 x 11 cali, A4, 4 x 6 cali oraz 10 x 15 cm. Jestbezkwasowy dla zapewnienia duszej trwaoci dokumentów.Nadruki na koszulki HP (do tkanin kolorowych lub do tkanin lekkichbd biaych) stanowi idealny sposób wykorzystania fotografii dotworzenia oryginalnych koszulek.Zamówienia na papiery i inne materiay eksploatacyjne HP mona skada na stroniewww.hp.com. Przejd do strony Shop for Products and Services i wybierz Ink, tonerand paper.Uwaga Obecnie niektóre czci witryny HP s nadal dostpne tylko w jzykuangielskim.Zalecane rodzaje papieru do drukowania zdjFirma HP zaleca uywanie papierów HP, które zostay zaprojektowane specjalnie dladanego typu projektu i umoliwiaj uzyskanie najlepszej jakoci druku. W zalenociod lokalizacji geograficznej niektóre rodzaje papierów mog by niedostpne.Wybór materiaów do drukowania 21


Rozdzia 1W zalenoci od kraju/regionu niektóre rodzaje papieru mog by niedostpne.Papier fotograficznyHP Premium PlusPhotoPapier fotograficznyHP Advanced PhotoPapier fotograficznyHP EverydayZestawy HP PhotoValue PackNajlepszym papierem fotograficznym HP jest papier o wysokiejgramaturze sucy do druku zdj o profesjonalnej jakoci. Wydrukischn natychmiast, co uatwia obsug i zapobiega rozmazywaniuatramentu. Jest odporny na wod, zabrudzenia, odciski palcówi wilgo. Jest on dostpny w wielu formatach, w tym A4, 21,5 x 28cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm oraz z dwoma rodzajami powok —byszczc lub póbyszczc (satynowy mat). Jest to papierbezkwasowy do drukowania dokumentów o przeduonej trwaoci.Gruby papier fotograficzny, który bardzo szybko schnie, dziki czemupodczas uywania efekt drukowania nie rozmazuje si. Jest odpornyna wod, zabrudzenia, odciski palców i wilgo. W tym przypadkuwydruki mona porówna ze zdjciami wykonanymi w zakadziefotograficznym. Jest dostpny w kilku formatach, midzy innymi A4,8,5 x 11 cali i 10 x 15 cm (4 x 6 cali), 13 x 18 cm (5 x 7 cali)z wykoczeniem byszczcym lub lekko byszczcym (satynowomatowym).Jest to papier bezkwasowy do drukowania dokumentówo przeduonej trwaoci.Przeznaczony do drukowania kolorowych, standardowych fotografiipo niskim koszcie. Przystpny cenowo, szybko schnie i jest atwyw uytkowaniu. Zastosowany w drukarkach atramentowych zapewniaostre i wyrane obrazy. Dostpny w wersji póbyszczcejw rozmiarach 8,5 x 11 cali, A4, 4 x 6 cali oraz 10 x 15 cm. Jestbezkwasowy dla zapewnienia duszej trwaoci dokumentów.Zestawy HP Photo Value Pack zawieraj oryginalne wkadyatramentowe HP i papier fotograficzny HP Advanced Photo,pozwalaj oszczdza czas i uatwiaj drukowanie na urzdzeniu HPniedrogich zdj o jakoci, jak zapewniaj laboratoria fotograficzne.Oryginalne atramenty HP oraz papier HP Advanced Photo doskonaleze sob wspódziaaj i pozwalaj na drukowanie trwaychi wyrazistych zdj, jedno po drugim. Znakomicie nadaj si dodrukowania fotografii z wakacji lub duej iloci kopii dlawspópracowników lub znajomych.Zamówienia na papiery i inne materiay eksploatacyjne HP mona skada na stroniewww.hp.com. Przejd do strony Shop for Products and Services i wybierz Ink, tonerand paper.Uwaga Obecnie niektóre czci witryny HP s nadal dostpne tylko w jzykuangielskim.Wskazówki pomocne przy wyborze materiaówAby uzyska najlepsze wyniki, naley przestrzega nastpujcych zalece:• Zawsze stosuj noniki, które odpowiadaj specyfikacjom drukarki. Wicej informacjiznajdziesz w Dane dotyczce noników.• Do podajnika lub automatycznego podajnika dokumentów (ADF) naley wkadatylko jeden rodzaj nonika naraz.• Po zaadowaniu noników do zasobników i podajnika ADF sprawd, czy zostayone poprawnie woone. Wicej informacji znajduje si w sekcji adowanienoników lub adowanie oryginaów do automatycznego podajnika dokumentów(ADF).22 Rozpoczcie pracy


• Nie przepeniaj zasobnika lub podajnika ADF. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie noników lub adowanie oryginaów do automatycznegopodajnika dokumentów (ADF).• Aby zapobiec zaciciom, sabej jakoci druku i innym problemom z drukowaniem,unikaj adowania do zasobników lub podajnika ADF nastpujcych noników: Formularze wieloczciowe Materiay uszkodzone, pogite lub pomarszczone Materiay z wyciciami i perforacj Materiay o gbokiej teksturze, wypukociach i takie, które nie przyjmujdobrze atramentu Materiay o za maej gramaturze lub atwo si rozcigajce Materiay zawierajce zszywki lub spinaczeUwaga W celu zeskanowania, skopiowania lub faksowania dokumentówzawierajcych strony nie speniajce tych wskaza uyj szyby skanera. Wicejinformacji znajdziesz w adowanie oryginau na szyb skanera.adowanie oryginau na szyb skaneraOryginay w formatach Letter lub A4 mona kopiowa, skanowa lub faksowa,umieszczajc je na szybie.Uwaga Wiele funkcji specjalnych nie dziaaa poprawnie, jeli szyba i wewntrznacz pokrywy s zabrudzone. Wicej informacji znajdziesz w Konserwacjadrukarki.Umieszczanie oryginau na szybie skaneraSkorzystaj z tych kroków, by umieci orygina na szybie skanera.1. Unie pokryw skanera.2. Zaaduj orygina stron zadrukowan do dou.Wskazówka Przy adowaniu oryginau pomocne s prowadnice widocznewzdu szyby urzdzenia.adowanie oryginau na szyb skanera 23


Rozdzia 13. Zamknij pokryw.adowanie oryginaów do automatycznego podajnikadokumentów (ADF)Jednostronne dokumenty skadajce si z jednego lub wielu arkuszy formatu A4 lubLetter mona skanowa, kopiowa lub faksowa, umieszczajc je w automatycznympodajniku dokumentów.Przestroga W automatycznym podajniku dokumentów nie naleyumieszcza zdj. Mogoby to spowodowa ich uszkodzenie. Uywaj tylko takichnoników, które s obsugiwane przez drukark. Wicej informacji znajdzieszw Wskazówki pomocne przy wyborze materiaów.Uwaga Przy uyciu automatycznego podajnika dokumentów (ADF) monaskanowa, kopiowa lub faksowa tylko jednostronne dokumenty w formatach A4lub Letter. ADF nie obsuguje dokumentów zadrukowanych dwustronnie ani innychformatów papieru.Uwaga Niektóre funkcje, na przykad funkcja kopiowania Dopasuj do strony, niedziaaj, gdy oryginay zostan zaadowane do automatycznego podajnikadokumentów. Oryginay naley pooy na szybie.W podajniku dokumentów mieci si maksymalnie 35 lub 50 arkuszy zwykego papieruw formacie A4 lub Letter, zalenie od modelu drukarki.adowanie oryginau do zasobnika podajnika dokumentówSkorzystaj z tych kroków, by zaadowa dokument do automatycznego podajnikadokumentów.1. Umie orygina w zasobniku podajnika dokumentów, zadrukowan stron do góry.Umie strony tak, aby najpierw pobierana bya górna krawd dokumentu.Wsuwaj papier do automatycznego podajnika dokumentów, a usyszysz dwik24 Rozpoczcie pracy


lub zobaczysz na wywietlaczu komunikat z informacj, e urzdzenie wykryozaadowane strony.Wskazówka Dodatkowe instrukcje adowania oryginaów do automatycznegopodajnika dokumentów zamieszczono na schemacie wytoczonym w zasobnikupodajnika dokumentów.2. Dosu prowadnice szerokoci do wewntrz, aby przylegay do lewej i prawejkrawdzi stosu materiaów.Uwaga Przed podniesieniem pokrywy drukarki wyjmij wszystkie oryginayz zasobnika podajnika dokumentów.adowanie nonikówW tej czci zamieszczono instrukcje dotyczce adowania materiaów do drukarki.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• adowanie noników w formacie standardowym• adowanie kopert• adowanie kart i papieru fotograficznego• adowanie materiau o niestandardowych rozmiarachadowanie noników 25


Rozdzia 1adowanie noników w formacie standardowymadowanie materiaówAby zaadowa nonik o standardowym formacie, postpuj zgodnie z tymi instrukcjami.1. Wycignij podajnik 1.2. W centralnej czci podajnika wó noniki stron przeznaczon do druku w dó.Upewnij si, e stos noników jest uoony wzdu prowadnicy szerokoci i niewystaje ponad umieszczon na niej lini.UwagaNie naley adowa papieru, kiedy drukarka drukuje.3. Przesu prowadnice materiaów w podajniku stosownie do rozmiaru zaadowanegopapieru, a nastpnie wó podajnik.4. Wycignij przeduenie zasobnika wyjciowego.26 Rozpoczcie pracy


adowanie kopertadowanie kopertAby zaadowa kopert, postpuj zgodnie z tymi instrukcjami.1. Wycignij podajnik 1.2. Koperty zaaduj stron zadrukowan do dou, jak pokazano na rysunku. Upewnijsi, e stos kopert nie wystaje poza linie oznakowania w zasobniku.UwagaNie naley adowa papieru, kiedy drukarka drukuje.3. Przesu prowadnice materiaów w podajniku stosownie do rozmiaru zaadowanegopapieru, a nastpnie wó podajnik.4. Wycignij przeduenie zasobnika wyjciowego.adowanie noników 27


Rozdzia 1adowanie kart i papieru fotograficznegoadowanie kart i papieru fotograficznegoAby zaadowa papier, postpuj zgodnie z tymi instrukcjami.1. Wycignij podajnik 1.2. W centralnej czci podajnika wó noniki stron przeznaczon do druku w dó.Upewnij si, e stos noników jest uoony wzdu prowadnicy szerokoci i niewystaje ponad umieszczon na niej lini.UwagaNie naley adowa papieru, kiedy drukarka drukuje.3. Przesu prowadnice materiaów w podajniku stosownie do rozmiaru zaadowanegopapieru, a nastpnie wó podajnik.4. Wycignij przeduenie zasobnika wyjciowego.adowanie materiau o niestandardowych rozmiarachadowanie noników o niestandardowym rozmiarze.Aby zaadowa nonik o niestandardowym rozmiarze, postpuj zgodnie z tymiinstrukcjami.Przestroga Uywaj tylko takich materiaów o niestandardowych rozmiarach, któres obsugiwane przez drukark. Wicej informacji znajdziesz w Dane dotyczcenoników.28 Rozpoczcie pracy


Uwaga1. Wycignij podajnik 1.Do Zasobnika 2 aduj wycznie zwyke noniki.2. W centralnej czci podajnika wó noniki stron przeznaczon do druku w dó.Upewnij si, e stos noników jest uoony wzdu prowadnicy szerokoci i niewystaje ponad umieszczon na niej lini.UwagaNie naley adowa papieru, kiedy drukarka drukuje.3. Przesu prowadnice materiaów w podajniku stosownie do rozmiaru zaadowanegopapieru, a nastpnie wó podajnik.4. Wycignij przeduenie zasobnika wyjciowego.adowanie noników 29


Rozdzia 1Wkadanie urzdzenia pamici masowejJeli na karcie pamici aparatu cyfrowego znajduj si zdjcia, mona j woy dodrukarki w celu wydrukowania lub zapisania zdj.Przestroga Próba wyjcia karty pamici podczas uzyskiwania do niej dostpumoe spowodowa uszkodzenie plików na karcie. Kart mona bezpiecznie wyjtylko wtedy, gdy kontrolka zdjcia nie miga. Ponadto nie naley wkadajednoczenie kilku kart pamici, poniewa moe to równie spowodowauszkodzenie plików na kartach pamici.UwagaDrukarka nie obsuguje zaszyfrowanych kart pamici.Aby uzyska wicej informacji o obsugiwanych kartach pamici, zob. Dane techniczneurzdzenia pamici masowej.Aby woy kart pamiciAby woy kart pamici do drukarki, wykonaj ponisze czynnoci.1. Odwró kart pamici tak, aby etykieta znalaza si u góry, a styki w strondrukarki.2. Wó kart pamici do odpowiedniego gniazda kart pamici.UwagaNie mona wkada kilku kart pamici do drukarki.Podczanie urzdzenia pamici masowej1. Jeli podczasz aparat cyfrowy, zmie tryb USB aparatu na tryb pamici masowej,a nastpnie podcz jeden koniec kabla USB do aparatu.Uwaga Róne aparaty korzystaj z rónych okrele na opisanie trybupamici masowej. Przykadowo niektóre aparaty maj ustawienie aparatcyfrowy i napd dysków. W tym przypadku ustawienie napd dysków jesttrybem pamici masowej. Jeli aparat nie pracuje w trybie pamici masowej,konieczna moe by aktualizacja oprogramowania ukadowego w aparacie. Abyuzyska wicej informacji, zob. dokumentacj doczon do aparatu.2. Wó drugi koniec kabla USB aparatu lub urzdzenie pamici masowej USB doportu USB drukarki.Uwaga Jeli Twoje urzdzenie USB nie pasuje do tego portu, poniewa ma innyrozmiar, lub jeli zcze urzdzenia jest krótsze ni 11 mm, konieczny bdzie zakupprzeduacza USB, aby urzdzenie mogo by uywane z tym portem. Aby uzyskawicej informacji o obsugiwanych urzdzeniach USB, zob. Specyfikacje kartpamici.Instalowanie akcesoriówW tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Instalacja dupleksera• Instalowanie podajnika 230 Rozpoczcie pracy


• Konfigurowanie podajników• Wczanie akcesoriów w sterowniku drukarkiInstalacja duplekseraMona automatycznie drukowa na obu stronach arkusza. Wicej informacji na tematkorzystania z dupleksera znajduje si w Drukowanie dwustronne (dupleks).Aby zainstalowa modu druku dwustronnego (duplekser):Wsu modu druku dwustronnego z tyu drukarki, tak aby wskoczy na swoje miejsce.Podczas instalowania nie naley naciska przycisków znajdujcych si na bokachdupleksera, które su tylko do zdejmowania urzdzenia z drukarki.Instalowanie podajnika 2UwagaTa funkcja ta jest dostpna tylko w niektórych modelach drukarki.W podajniku 2 mieci si maksymalnie 250 arkuszy zwykego papieru. Aby uzyskainformacje na temat skadania zamówie, zob. Materiay eksploatacyjne i akcesoriaHP.Aby zainstalowa podajnik 21. Rozpakuj podajnik, usu tamy i materiay pakunkowe, po czym umie podajnikw przygotowanym miejscu. Urzdzenie naley umieci na stabilnej, równejpowierzchni.2. Wycz drukark i odcz przewód zasilania.3. Ustaw drukark na wierzchu podajnika.PrzestrogaUnikaj chwytania palcami i domi za spód drukarki.4. Podcz przewód zasilania i wcz drukark.5. Wcz podajnik 2 w sterowniku drukarki. Aby uzyska wicej informacji, zob.Wczanie akcesoriów w sterowniku drukarki.Instalowanie akcesoriów 31


Rozdzia 1adowanie do podajnika 21. Wycignij podajnik z drukarki, trzymajc go z przodu od dou.2. W centralnej czci podajnika wó noniki stron przeznaczon do druku w dó.Upewnij si, e stos papieru jest uoony wzdu prowadnicy szerokoci i niewystaje ponad umieszczon na niej lini.UwagaDo podajnika 2 mona zaadowa tylko zwyky papier.3. Przesu prowadnice materiaów w podajniku stosownie do rozmiaru zaadowanegopapieru.32 Rozpoczcie pracy


4. Delikatnie ponownie wó podajnik.5. Wycignij przeduenie zasobnika wyjciowego.Konfigurowanie podajnikówUwaga Podajnik 2 to urzdzenie dodatkowe. Aby uzyska informacje dotyczcezamawiania materiaów, zobacz Zamawianie materiaów eksploatacyjnych w trybieonline.Aby mona byo skonfigurowa podajniki, podajnik 2 musi zosta zainstalowanyi wczony.Domylnie drukarka pobiera materiay z podajnika 1. Jeli podajnik 1 jest pusty,drukarka pobiera materiay z podajnika 2 (o ile jest on zainstalowany i zaadowano doniego materiay). To dziaanie domylne mona zmieni, korzystajc z nastpujcychfunkcji:• Blokowanie podajnika: Funkcja ta pozwala uchroni noniki specjalne, takie jakpapier firmowy z nadrukiem lub papier wstpnie zadrukowany, przedprzypadkowym uyciem. Jeli podczas drukowania dokumentu zostanie zuytycay nonik, urzdzenie nie uyje materiau z podajnika zablokowanego, abydokoczy to zadanie.• Podajnik domylny: Funkcja ta umoliwia okrelenie podajnika, z któregonajpierw drukarka pobiera materiay.Uwaga Aby skorzysta z blokady podajnika i domylnych ustawie podajnika,trzeba w oprogramowaniu drukarki wybra opcj automatycznego wyborupodajnika. Jeli drukarka pracuje w sieci i zostanie ustalony podajnik domylny,ustawienie to bdzie stosowane dla wszystkich uytkowników drukarki.Podajnik 2 jest przeznaczony wycznie na zwyky papier.Instalowanie akcesoriów 33


Rozdzia 1W poniszej tabeli przedstawiono moliwe sposoby wykorzystania ustawiepodajników w celu zaspokojenia rónych potrzeb drukowania.Chc...Zaadowa do obu podajników te samemateriay, a — gdy w jednym si skocz —drukarka ma pobiera materiay z drugiegopodajnika.Mie w podajnikach zarówno materiayspecjalne (takie jak folie czy druki firmowe),jak i zwyky papier.Zaadowa materiay do obu podajników, leczdrukarka ma najpierw pobiera materiayz okrelonego podajnika.Wykonaj nastpujce czynnoci• Zaaduj materiay do podajników 1 i 2.Wicej informacji znajduje si w sekcjiadowanie noników.• Upewnij si, e blokada podajnika jestwyczona.• Zaaduj materiay specjalne do podajnika1, a zwyky papier — do podajnika 2.• Upewnij si, e podajnikiem domylnymjest podajnik 2.• Upewnij si, e jest ustawiona blokadapodajnika 1.• Zaaduj materiay do podajnika 1i podajnika 2.• Upewnij si, e odpowiedni podajnik jestustawiony jako domylny.Jak skonfigurowa podajniki1. Sprawd, czy drukarka jest wczona.2. Dotknij (Strzaka w prawo ), dotknij opcji Konfiguracja, dotknij pozycjiPreferencje, a nastpnie dotknij opcji Pod. domylny lub Blok. pod..3. Kliknij przycisk OK lub Zastosuj po zmianie ustawie danego podajnika.Wczanie akcesoriów w sterowniku drukarki• Wczanie akcesoriów (Windows)• Wczanie akcesoriów (Mac OS X)Wczanie akcesoriów (Windows)1. Kliknij przycisk Start, wska polecenie Ustawienia, a nastpnie kliknij polecenieDrukarki lub Drukarki i faksy.-lub-Kliknij przycisk Start, nastpnie polecenie Panel sterowania i kliknij dwukrotniepolecenie Drukarki.2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikon drukarki, a nastpnie kliknij Waciwoci.3. Wybierz kart Ustawienia urzdzenia. Kliknij akcesorium, które chcesz wczy,w menu rozwijanym kliknij opcj Zainstalowano, a nastpnie kliknij przycisk OK.34 Rozpoczcie pracy


Wczanie akcesoriów (Mac OS X)Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki system operacyjny Mac OSX automatycznie wcza wszystkie akcesoria w sterowniku drukarki. Aby póniej dodanowe akcesorium, wykonaj nastpujce czynnoci:1. Wybierz opcj Preferencje systemowe, a nastpnie wybierz polecenieDrukowanie i faksowanie.2. Wybierz odpowiednie urzdzenie z listy drukarek, a nastpnie kliknij Opcjei materiay eksploatacyjne.3. Kliknij kart Sterownik.4. Wybierz elementy, które chcesz zainstalowa, a nastpnie kliknij przycisk OK.Konserwacja drukarkiW tej czci zostay przedstawione zalecenia dotyczce utrzymywania drukarkiw najlepszym stanie technicznym. Opisane procedury konserwacyjne naleywykonywa, gdy bdzie to konieczne.• Czyszczenie szyby skanera• Czyszczenie obudowy• Czyszczenie automatycznego podajnika dokumentówCzyszczenie szyby skaneraUwaga Zakurzenie lub zabrudzenie szka skanera, wykadziny pokrywy skaneralub ramy skanera moe zmniejszy wydajno pracy, pogorszy jakozeskanowanych obrazów oraz mie negatywny wpyw na dokadno dziaaniafunkcji specjalnych, takich jak dopasowywanie kopii do okrelonego formatupapieru.Czyszczenie szyby skanera1. Wycz drukark. Wicej informacji znajdziesz w Wyczanie drukarki.2. Unie pokryw skanera.Konserwacja drukarki 35


Rozdzia 13. Oczy szyb skanera i szklany pasek za pomoc mikkiej, niepylcej ciereczkispryskanej agodnym rodkiem do mycia powierzchni szklanych. Wytrzyj do suchaszyb skanera, uywajc równie suchej, niepylcej ciereczki.Przestroga Naley uywa tylko rodków przeznaczonych do czyszczeniaszka. Nie wolno stosowa rodków ciernych, acetonu, benzenu aniczterochlorku wgla (czterochlorometanu); substancje te mog uszkodziszyb skanera. Naley unika stosowania alkoholu izopropylowego, poniewana szybie mog pozosta smugi.Przestroga rodka do mycia powierzchni szklanych nie naley rozpylabezporednio na szyb. Zastosowanie zbyt duej iloci rodka moespowodowa przedostanie si go pod szyb i uszkodzenie skanera.4. Zamknij pokryw skanera i wcz drukark.Czyszczenie obudowyOstrzeenie Przed przystpieniem do czyszczenia drukarki naley wyczyzasilanie, naciskajc (przycisk Zuycie) i wyj przewód zasilajcy z gniazdkaelektrycznego.Uyj mikkiej, wilgotnej szmatki nie pozostawiajcej pyu, by wytrze kurz, smugii plamy z obudowy. Zewntrzna cz drukarki nie wymaga czyszczenia. Nie pozwólna kontakt pynów z zewntrzn czci drukarki, ani z panelem sterowania.Czyszczenie automatycznego podajnika dokumentówJeeli automatyczny podajnik papieru poda kilka stron lub nie podaje zwykegopapieru, mona wyczyci rolki oraz podkadk separatora. Podnie pokrywautomatycznego podajnika dokumentów, aby uzyska dostp do moduu podawania36 Rozpoczcie pracy


wewntrz automatycznego podajnika, wyczy rolki lub podkadk separatora,a nastpnie zamknij pokryw.Aby oczyci rolki lub podkadk separujc1. Usu wszelkie oryginay z podajnika dokumentów.2. Podnie pokryw automatycznego podajnika dokumentów (1).Zapewnia to atwy dostp do rolek (2) i podkadki separatora (3).2 231 131 Pokrywa automatycznego podajnika dokumentów2 Rolki3 Podkadka separujca3. Nieznacznie zwil niestrzpic si ciereczk wod destylowan, a nastpniewycinij nadmiar wody.4. Wilgotn ciereczk zetrzyj zanieczyszczenia z rolek lub podkadki separatora.Uwaga Jeli zanieczyszczenia nie schodz pod wpywem wody destylowanej,spróbuj zastosowa alkohol izopropylowy.5. Zamknij pokryw automatycznego podajnika dokumentów.Wyczanie drukarkiWycz drukark, naciskajc (przycisk Zasilanie) znajdujcy si na urzdzeniu.Zaczekaj a wskanik zasilania zganie, zanim odczysz przewód zasilajcy lubwyczysz listw zasilajc.Przestroga Jeli drukarka zostanie wyczona w nieprawidowy sposób, karetkamoe nie wróci do prawidowego pooenia, powodujc problemy z wkadamiatramentowymi i jakoci druku.Przestroga HP zaleca jak najszybsze zainstalowanie brakujcych wkadów w celuuniknicia problemów z jakoci druku, moliwoci zuycia dodatkowegoatramentu lub uszkodzenia systemu atramentowego. Nigdy nie wyczaj drukarki,gdy brakuje wkadów atramentowych.Wyczanie drukarki 37


2 DrukowanieWikszo ustawie drukowania jest obsugiwana automatycznie przez aplikacj.Ustawienia zmieniaj rcznie tylko wtedy, gdy chcesz zmieni jako druku, drukowana okrelonych rodzajach papieru albo skorzysta z funkcji specjalnych. Wicejinformacji na temat wybierania najlepszego materiau do drukowania dokumentówznajdziesz w Wybór materiaów do drukowania.Wybierz zadanie drukowania, aby kontynuowa:Drukowanie dokumentówDrukowanie ulotekDrukowanie na kopertachDrukowanie zdjDrukowanie na papierze o rozmiarzeniestandardowymDrukowanie dokumentów bez obramowaniaDrukowanie dokumentówAby to zrobi, wykonaj stosowne czynnoci dla danego systemu operacyjnego.• Drukowanie dokumentów (Windows)• Drukowanie dokumentów (Mac OS X)Uwaga Drukowanie z wiadomoci e-mail i zaczników przy uyciu funkcji HPePrint. Wicej informacji znajdziesz w HP ePrint.Drukowanie dokumentów (Windows)1. Zaaduj papier do zasobnika. Wicej informacji znajdziesz w adowanie noników.2. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij opcj Drukuj.38 Drukowanie


3. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.4. W celu zmiany ustawie kliknij przycisk otwierajcy okno dialogowe Waciwoci.W zalenoci od programu przycisk ten moe nazywa si Waciwoci, Opcje,Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.5. Zmie orientacj papieru na karcie Ukad, oraz ródo papieru, jego rodzaji ustawienia jakoci na karcie Papier/jako. W celu drukowania w czerni i bielikliknij przycisk Zaawansowane, a nastpnie zmie opcj Drukuj w skali szaroci.6. Kliknij OK.7. Kliknij przycisk Drukuj lub OK, aby rozpocz drukowanie.Drukowanie dokumentów (Mac OS X)1. Zaaduj papier do zasobnika. Wicej informacji znajdziesz w adowanie noników.2. Wybierz format papieru:a. W menu Plik w uywanej aplikacji kliknij opcj Ustawienia strony.Uwaga Jeli element menu Ustawienia strony jest niewidoczny, przejddo kroku 3.b. Upewnij si, e w menu podrcznym Format dla jest wybrana drukarka, którejchcesz uy.c. Wybierz rozmiar papieru z menu podrcznego Rozmiar papieru, a nastpniekliknij przycisk OK.3. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.4. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.5. Z menu podrcznego Rozmiar papieru (jeli jest dostpne) wybierz odpowiednirozmiar papieru.6. W menu rozwijanym zmie ustawienia drukowania odpowiednio dla danegoprojektu.Uwaga Jeli nie widzisz adnych opcji, kliknij niebieski trójkt rozwijania obokmenu podrcznego Drukarka.7. Kliknij opcj Drukuj, aby rozpocz drukowanie.Drukowanie ulotekAby to zrobi, wykonaj stosowne czynnoci dla danego systemu operacyjnego.• Drukowanie ulotek (Windows)• Drukowanie ulotek (Mac OS X)Uwaga Drukowanie z wiadomoci e-mail i zaczników przy uyciu funkcji HPePrint. Wicej informacji znajdziesz w HP ePrint.Drukowanie ulotek 39


Rozdzia 2Drukowanie ulotek (Windows)Uwaga Aby okreli ustawienia druku dla wszystkich zada drukowania, dokonajzmian w oprogramowaniu HP dostarczonym z drukark. Dodatkowe informacje natemat oprogramowania HP znajdziesz w Narzdzia zarzdzania drukark.1. Zaaduj papier do zasobnika. Wicej informacji znajdziesz w adowanie noników.2. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij opcj Drukuj.3. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.4. W celu zmiany ustawie kliknij przycisk otwierajcy okno dialogowe Waciwoci.W zalenoci od programu przycisk ten moe nazywa si Waciwoci, Opcje,Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.5. Zmie orientacj papieru na karcie Ukad, oraz ródo papieru, jego rodzaji ustawienia jakoci na karcie Papier/jako. W celu drukowania w czerni i bielikliknij przycisk Zaawansowane, a nastpnie zmie opcj Drukuj w skali szaroci.6. Kliknij OK.7. Kliknij przycisk Drukuj lub OK, aby rozpocz drukowanie.Drukowanie ulotek (Mac OS X)1. Zaaduj papier do zasobnika. Wicej informacji znajdziesz w adowanie noników.2. Wybierz format papieru:a. W menu Plik w uywanej aplikacji kliknij opcj Ustawienia strony.Uwaga Jeli element menu Ustawienia strony jest niewidoczny, przejddo kroku 3.b. Upewnij si, e w menu podrcznym Format dla jest wybrana drukarka, którejchcesz uy.c. Wybierz rozmiar papieru z menu podrcznego Rozmiar papieru, a nastpniekliknij przycisk OK.3. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.4. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.5. Z menu podrcznego Rozmiar papieru (jeli jest dostpne) wybierz odpowiednirozmiar papieru.6. Kliknij opcj Rodzaj papieru/jako w menu podrcznym, a nastpnie wybierznastpujce ustawienia:• Rodzaj papieru: Odpowiedni rodzaj papieru broszurowego• Jako:Normalna lub NajlepszaUwaga Jeli nie widzisz tych opcji, kliknij niebieski trójkt rozwijania obokmenu podrcznego Drukarka.7. Okrel pozostae ustawienia drukowania, a nastpnie kliknij przycisk Drukuj, abyrozpocz drukowanie.40 Drukowanie


Drukowanie na kopertachNaley unika kopert o nastpujcych cechach:• bardzo gadkie wykoczenie;• kleje samoprzylepne, zapicia i okienka;• grube, nieregularne lub pofalowane krawdzie;• obszary pomarszczone, rozdarte lub uszkodzone w inny sposób.Sprawd, czy zagicia kopert zaadowanych do drukarki s odpowiednio spaszczone.Uwaga Wicej informacji na temat drukowania na kopertach mona znalew dokumentacji uywanego oprogramowania.Aby to zrobi, wykonaj stosowne czynnoci dla danego systemu operacyjnego.• Drukowanie na kopertach (Windows)• Drukowanie kopert (Mac OS X)Drukowanie na kopertach (Windows)1. Zaaduj koperty do zasobnika stron do zadrukowania do dou. Wicej informacjiznajdziesz w adowanie noników.2. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij opcj Drukuj.3. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.4. W celu zmiany ustawie kliknij przycisk otwierajcy okno dialogowe Waciwoci.W zalenoci od programu przycisk ten moe nazywa si Waciwoci, Opcje,Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.5. Na karcie Ukad wybierz orientacj Poziom.6. Kliknij Papier/jako i wybierz odpowiedni rodzaj koperty z listy rozwijanejRozmiar papieru.Wskazówka Moesz zmieni dodatkowe opcje dla zadania drukowania zapomoc funkcji dostpnych na innych kartach okna dialogowego.7. Kliknij przycisk OK, a nastpnie przycisk Drukuj lub OK, by rozpocz drukowanie.Drukowanie kopert (Mac OS X)1. Zaaduj koperty do zasobnika. Aby uzyska wicej informacji, zob. adowanienoników.2. Wybierz format papieru:a. W menu Plik w uywanej aplikacji kliknij opcj Ustawienia strony.Uwaga Jeli element menu Ustawienia strony jest niewidoczny, przejddo kroku 3.b. Upewnij si, e w menu podrcznym Format dla jest wybrana drukarka, którejchcesz uy.c. Wybierz rozmiar papieru z menu podrcznego Rozmiar papieru, a nastpniekliknij przycisk OK.Drukowanie na kopertach 41


Rozdzia 23. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.4. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.5. Z menu podrcznego Rozmiar papieru (jeli dostpne) wybierz odpowiednirozmiar koperty.6. Wybierz opcj Orientacja.Uwaga Jeli nie widzisz tych opcji, kliknij niebieski trójkt rozwijania obokmenu podrcznego Drukarka.7. Okrel pozostae ustawienia drukowania, a nastpnie kliknij przycisk Drukuj, abyrozpocz drukowanie.Drukowanie zdjNie naley pozostawia niewykorzystanego papieru fotograficznego w zasobnikuwejciowym. Papier moe zacz si zawija, co spowoduje obnienie jakociwydruku. Papier fotograficzny naley wyprostowa przed uyciem.Aby to zrobi, wykonaj stosowne czynnoci dla danego systemu operacyjnego.• Drukowanie zdj na papierze fotograficznym (Windows)• Drukowanie zdj na papierze fotograficznym (Mac OS X)• Drukowanie zdj z urzdzenia pamici masowejUwaga Drukowanie z wiadomoci e-mail i zaczników przy uyciu funkcji HPePrint. Wicej informacji znajdziesz w HP ePrint.Drukowanie zdj na papierze fotograficznym (Windows)1. Zaaduj papier do zasobnika. Wicej informacji znajdziesz w adowanie noników.2. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij opcj Drukuj.3. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.4. Aby zmieni ustawienia, kliknij opcj otwierajc okno dialogowe Waciwocidrukarki.Zalenie od aplikacji opcja ta moe nosi nazw Waciwoci, Opcje, Ustawieniadrukarki, Drukarka lub Preferencje.5. Na karcie Papier/jako w menu rozwijanym Noniki wybierz odpowiedni typpapieru fotograficznego.6. Kliknij przycisk Zaawansowane, a nastpnie wybierz opcj Najlepsza lubMaksymalne DPI z menu rozwijanego Jako wydruku.7. Aby wydrukowa zdjcie w czerni, kliknij menu rozwijane Skala szaroci,a nastpnie wybierz jedn z nastpujcych opcji:• Wysoka jako w skali szaroci: wykorzystuje wszystkie dostpne kolory dodrukowania zdj w skali szaroci. Dziki temu otrzymuje si gadkiei naturalne odcienie szaroci.• Tylko czarny atrament: wykorzystuje czarny atrament do drukowania zdjw skali szaroci. Szary odcie powstaje dziki zmiennym ukadom czarnychkropek, co moe powodowa ziarnisto obrazu.8. Kliknij przycisk OK, a nastpnie przycisk Drukuj lub OK by rozpocz drukowanie.42 Drukowanie


Drukowanie zdj na papierze fotograficznym (Mac OS X)1. Zaaduj papier do zasobnika. Wicej informacji znajdziesz w adowanie noników.2. Wybierz format papieru:a. W menu Plik w uywanej aplikacji kliknij opcj Ustawienia strony.Uwaga Jeli element menu Ustawienia strony jest niewidoczny, przejddo kroku 3.b. Upewnij si, e w menu podrcznym Format dla jest wybrana drukarka, którejchcesz uy.c. Wybierz rozmiar papieru z menu podrcznego Rozmiar papieru, a nastpniekliknij przycisk OK.3. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij Drukuj.4. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.5. Z menu podrcznego Rozmiar papieru (jeli jest dostpne) wybierz waciwyrozmiar papieru.6. Kliknij opcj Rodzaj papieru/jako w menu podrcznym, a nastpnie wybierznastpujce ustawienia:• Rodzaj papieru: Odpowiedni rodzaj papieru fotograficznego• Jako:Najlepsza lub Maksymalne dpiUwaga Jeli nie widzisz tych opcji, kliknij niebieski trójkt rozwijania obokmenu podrcznego Drukarka.7. W razie potrzeby zmie opcje zdj i kolorów:a. Kliknij trójkt rozwijania obok elementu Opcje kolorów i ustaw odpowiednieopcje Popraw zdjcie:• Wyczona: Nie wprowadza automatycznych korekt obrazu.• Podstawowa: Automatycznie ustawia ostro obrazu i wyostrza zdjciew umiarkowany sposób.b. Aby wydrukowa zdjcie w czerni, kliknij Skala szaroci w menu podrcznymKolor, a nastpnie wybierz jedn z nastpujcych opcji:• Wysoka jako: Wykorzystuje wszystkie dostpne kolory do drukowaniazdj w skali szaroci. Dziki temu otrzymuje si gadkie i naturalneodcienie szaroci.• Tylko pojemnik z czarnym tuszem: Wykorzystuje czarny atrament dodrukowania zdj w skali szaroci. Szary odcie powstaje dziki zmiennymukadom czarnych kropek, co moe powodowa ziarnisto obrazu.8. Okrel pozostae ustawienia drukowania, a nastpnie kliknij przycisk Drukuj, abyrozpocz drukowanie.Drukowanie zdj z urzdzenia pamici masowejUrzdzenie pamici masowej USB (takie jak dysk flash lub przenony dysk twardy)mona podczy do portu USB znajdujcego si z tyu drukarki.Drukowanie zdj 43


Rozdzia 2Aby uzyska wicej informacji na temat uywania urzdze pamici masowej, zob.Wkadanie urzdzenia pamici masowej.Przestroga Próba usunicia urzdzenia pamici masowej, gdy jest ono uywaneprzez drukark, moe spowodowa uszkodzenie znajdujcych si na nim plików.Kart pamici mona bezpiecznie wyj dopiero wtedy, gdy wskanik stanu niemiga.Drukowanie wybranych zdjUwaga Ta funkcja jest dostpna tylko wtedy, gdy urzdzenie pamici masowej niezawiera treci w formacie Digital Print Order Format (DPOF).1. Wó swoje urzdzenie pamici masowej do odpowiedniego gniazda drukarki. Nawywietlaczu panelu sterowania pojawi si ekran Zdjcie.2. Dotknij opcji Wy. i druk.. Zdjcia zostan wywietlone.3. Aby wybra, edytowa lub drukowa zdjcia, postpuj zgodnie z instrukcjami nawywietlaczu panelu sterowania drukarki.Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowymJeli aplikacja obsuguje papier w formatach niestandardowych, przed wydrukowaniemdokumentu naley ustawi jego format w aplikacji. W przeciwnym razie naley ustawiformat w sterowniku drukarki. Aby istniejce dokumenty dao si poprawniewydrukowa na papierze w formatach niestandardowych, moe by konieczna zmianaformatu dokumentów.Uywaj tylko takich papierów o niestandardowych rozmiarach, które s obsugiwaneprzez drukark. Wicej informacji znajdziesz w Dane dotyczce noników.Uwaga Definiowanie niestandardowych formatów noników jest moliwe tylkow oprogramowaniu HP do drukowania systemie Mac OS X.Aby to zrobi, wykonaj stosowne czynnoci dla danego systemu operacyjnego.• Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym (Mac OS X)• Ustawianie formatów niestandardowych (Mac OS X)Drukowanie na papierze o rozmiarze niestandardowym (Mac OS X)Uwaga Zanim bdzie mona drukowa na niestandardowym formacie papieru,musisz ustawi format niestandardowy w oprogramowaniu HP doczonym dodrukarki. Szczegóowe instrukcje s dostpne w Ustawianie formatówniestandardowych (Mac OS X).44 Drukowanie


1. Zaaduj odpowiedni papier do podajnika. Wicej informacji znajdziesz w adowanienoników.2. Wybierz format papieru:a. W menu Plik w uywanej aplikacji kliknij opcj Ustawienia strony.Uwaga Jeli element menu Ustawienia strony jest niewidoczny, przejddo kroku 3.b. Upewnij si, e w menu podrcznym Format dla jest wybrana drukarka, którejchcesz uy.c. Wybierz rozmiar papieru z menu podrcznego Rozmiar papieru, a nastpniekliknij przycisk OK.3. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.4. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.5. Z menu podrcznego Rozmiar papieru (jeli jest dostpne) wybierz waciwyrozmiar papieru.6. Wybierz opcj Obsuga papieru z menu podrcznego.7. W obszarze Docelowy rozmiar papieru kliknij kart Skaluj by dopasowarozmiar papieru, a nastpnie wybierz rozmiar niestandardowy.8. Okrel pozostae ustawienia drukowania, a nastpnie kliknij przycisk Drukuj, abyrozpocz drukowanie.Ustawianie formatów niestandardowych (Mac OS X)1. Zaaduj papier do zasobnika. Aby uzyska wicej informacji, zob. adowanienoników.2. Z menu Plik w oprogramowaniu wybierz opcj Ustawienia strony, a nastpnieupewnij si, e w menu podrcznym Format dla jest wybrana drukarka, którejchcesz uywa.- LUB -Z menu Plik oprogramowania wybierz polecenie Drukuj, a nastpnie upewnij si,e jest wybrana drukarka, której chcesz uywa.3. Wybierz Zarzdzaj niestandardowymi rozmiarami w menu rozwijanym Rozmiarpapieru.Uwaga Jeli nie widzisz tych opcji w oknie dialogowym Drukowanie, kliknijniebieski trójkt rozwijania obok menu podrcznego Drukarka.4. Kliknij znak + z lewej strony ekranu, kliknij dwukrotnie element Bez nazwy i wpisznazw nowego, niestandardowego rozmiaru.5. W polach Szeroko i Wysoko wpisz wymiary i, jeli to chcesz je zmieni,ustaw marginesy.6. Kliknij OK.Drukowanie dokumentów bez obramowaniaDrukowanie bez obramowania umoliwia drukowanie na krawdziach niektórychrodzajów materiaów fotograficznych i w zakresie rozmiarów standardowych.Drukowanie dokumentów bez obramowania 45


Rozdzia 2Uwaga Nie mona drukowa dokumentów bez obramowania, jeli Zwyky papierjest ustawiony jako rodzaj papieru.Uwaga Przed drukowaniem dokumentu bez obramowania, otwórz plik w aplikacjii przypisz rozmiar obrazu. Sprawd, czy rozmiar odpowiada rozmiarowi materiau,na którym chcesz wydrukowa obraz.UwagaNie wszystkie aplikacje obsuguj drukowanie bez obramowa.Aby to zrobi, wykonaj stosowne czynnoci dla danego systemu operacyjnego.• Drukowanie dokumentów bez obramowania (Windows)• Drukowanie dokumentów bez obramowania (Mac OS X)Drukowanie dokumentów bez obramowania (Windows)1. Zaaduj papier do zasobnika. Wicej informacji znajdziesz w adowanie noników.2. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij opcj Drukuj.3. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.4. W celu zmiany ustawie kliknij przycisk otwierajcy okno dialogowe Waciwoci.W zalenoci od programu przycisk ten moe nazywa si Waciwoci, Opcje,Ustawienia drukarki, Drukarka lub Preferencje.5. Kliknij kart Papier/jako, a nastpnie kliknij przycisk Zaawansowane.6. W ustawieniach opcji Drukowanie bez obramowania kliknij polecenie Drukuj bezobramowania, a nastpnie kliknij przycisk OK.7. Na licie rozwijanej Materia wybierz odpowiedni rodzaj papieru.8. Kliknij przycisk OK, a nastpnie przycisk Drukuj lub OK by rozpocz drukowanie.Drukowanie dokumentów bez obramowania (Mac OS X)1. Zaaduj papier do zasobnika. Wicej informacji znajdziesz w adowanie noników.2. Wybierz format papieru bez obramowania:a. W menu Plik w uywanej aplikacji kliknij opcj Ustawienia strony.Uwaga Jeli element menu Ustawienia strony jest niewidoczny, przejddo kroku 3.b. Upewnij si, e w menu podrcznym Format dla jest wybrana drukarka, którejchcesz uy.c. Wybierz dostpny rozmiar papieru bez obramowania z menu podrcznegoRozmiar papieru, a nastpnie kliknij przycisk OK.3. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.4. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.5. Z menu podrcznego Rozmiar papieru (jeli jest dostpne) wybierz odpowiednirozmiar papieru.46 Drukowanie


HP ePrint6. Kliknij opcj Rodzaj papieru/jako w menu podrcznym, a nastpnie wybierznastpujce ustawienia:• Rodzaj papieru: Odpowiedni rodzaj papieru• Jako:Najlepsza lub Maksymalne dpiUwaga Jeli nie widzisz tych opcji, kliknij niebieski trójkt rozwijania obokmenu podrcznego Drukarka.7. Upewnij si, e pole wyboru Drukuj bez obramowania jest zaznaczone.8. W razie potrzeby kliknij niebieski trójkt rozwijania obok elementu Opcje kolorówi ustaw odpowiednie opcje Popraw zdjcie:• Wyczona: Nie wprowadza automatycznych korekt obrazu.• Podstawowa: Automatycznie ustawia ostro obrazu i wyostrza zdjciew umiarkowany sposób.9. Okrel pozostae ustawienia drukowania, a nastpnie kliknij przycisk Drukuj, abyrozpocz drukowanie.Przy uyciu funkcji HP ePrint mona w dowolnym miejscu i czasie drukowa materiayz podczonych telefonów komórkowych, netbooków, innych urzdze przenonychalbo z tradycyjnych komputerów stacjonarnych, na których zainstalowano klient pocztye-mail. Uywajc usug w urzdzeniu mobilnym i usug internetowych drukarki, moeszdrukowa dokumenty na drukarce znajdujcej si tu obok lub tysice kilometrów odCiebie.Aby korzysta z usugi HP ePrint, musisz mie nastpujce skadniki:• Podczon do Internetu (kablem Ethernet lub za porednictwem poczeniabezprzewodowego) drukark z funkcj HP ePrint.• Urzdzenie obsugujce poczt e-mail.Aby wczy i skonfigurowa usugi internetowe drukarki, postpuj zgodniez instrukcjami wywietlanymi na panelu sterowania. Aby uzyska wicej informacji,zob. www.hp.com/go/ePrintCenter.Drukowanie dwustronne (dupleks)Po zainstalowaniu moduu drukowania dwustronnego HP (dupleksera) monaautomatycznie drukowa po obu stronach arkuszy papieru.Uwaga Aby drukowa dwustronnie, naley zainstalowa w drukarce modudodatkowy do drukowania dwustronnego HP (duplekser).Wskazówka Rczny wydruk dwustronny mona wykona, drukujc najpierw tylkostrony nieparzyste, a nastpnie, po ich odwróceniu, tylko strony parzyste.Drukowanie dwustronne (dupleks) 47


Rozdzia 2Drukowanie dwustronne (Windows)1. Zaaduj odpowiednie materiay. Wicej informacji znajduje si w Wskazówkidotyczce drukowania po obu stronach arkusza oraz adowanie noników.2. Upewnij si, e duplekser zosta poprawnie zainstalowany. Wicej informacjiznajdziesz w Instalacja dupleksera.3. Po otwarciu dokumentu kliknij polecenie Drukuj znajdujce si w menu Plik,a nastpnie w ustawieniach opcji Drukuj dwustronnie na karcie Ukad wybierzPrzerzu wzdu duszej krawdzi lub Przerzu wzdu krótszej krawdzi.4. Zmie inne ustawienia i kliknij przycisk OK.5. Wydrukuj dokument.Drukowanie dwustronne (Mac OS X)1. Zaaduj odpowiednie materiay. Wicej informacji znajduje si w Wskazówkidotyczce drukowania po obu stronach arkusza oraz adowanie noników.2. Upewnij si, e duplekser zosta poprawnie zainstalowany. Wicej informacjiznajdziesz w Instalacja dupleksera.3. Wybierz format papieru:a. W menu Plik w uywanej aplikacji kliknij opcj Ustawienia strony.Uwaga Jeli element menu Ustawienia strony jest niewidoczny, przejddo kroku 4.b. Upewnij si, e w menu podrcznym Format dla jest wybrana drukarka, którejchcesz uy.c. Wybierz rozmiar papieru z menu podrcznego Rozmiar papieru, a nastpniekliknij przycisk OK.4. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.5. Sprawd, czy drukarka, z której chcesz skorzysta zostaa wybrana.6. Z menu podrcznego Rozmiar papieru (jeli jest dostpne) wybierz odpowiednirozmiar papieru.Uwaga Moe by konieczne wybranie opcji formatu papieru Marginesydwustronne.7. Kliknij menu podrczne Drukowanie dwustronne, wybierz opcj Drukobustronny, a nastpnie wybierz odpowiednie opcje czenia dokumentu.- LUB -Kliknij menu podrczne Ukad, a nastpnie z menu podrcznego Dwustronniewybierz odpowiednie opcje czenia dokumentu.Uwaga Jeli nie widzisz adnych opcji, kliknij niebieski trójkt rozwijania obokmenu podrcznego Drukarka.8. Okrel pozostae ustawienia drukowania, a nastpnie kliknij przycisk Drukuj, abyrozpocz drukowanie.48 Drukowanie


3 SkanowanieDo skanowania dokumentów, zdj i innych materiaów oraz wysyania ich do rónychmiejsc, takich jak folder na komputerze, moesz uywa panelu sterowania drukarki.Moesz równie zeskanowa te materiay, uywajc komputera i zainstalowanego nanim oprogramowania HP dostarczonego z drukark lub programów zgodnych zeródami TWAIN lub WIA.Do skanowania dokumentów do formatu umoliwiajcego wyszukiwanie, kopiowanie,wklejanie i edycj mona uy oprogramowania HP.Uwaga Oprogramowanie HP do skanowania nie obsuguje standardów TWAINi WIA na komputerach z systemem Mac OS X.Uwaga Niektóre funkcje skanowania s dostpne po zainstalowaniuoprogramowania HP.Wskazówka W przypadku problemów ze skanowaniem dokumentów, zob.Rozwizywanie problemów ze skanowaniem.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Skanowanie oryginau• Skanowanie przy uyciu funkcji Webscan• Skanowanie dokumentów do formatu, który mona edytowaSkanowanie oryginauUwagaDrukarka i komputer musz by do siebie podczone i wczone.Uwaga Jeli skanujesz orygina z panelu sterowania drukarki lub z komputera zapomoc oprogramowania HP, przed rozpoczciem skanowania oprogramowanieHP dostarczone z drukark musi by równie zainstalowane i uruchomione nakomputerze.Uwaga Jeli skanujesz orygina bez obramowania, poó go na szybie skanera,a nie w ADF.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Skanowanie do komputera• Skanowanie i zapisywanie na karcie pamiciSkanowanie 49


Rozdzia 3Skanowanie do komputeraSkanowanie materiaów przy uyciu panelu sterowania drukarki i zapisywanieich na komputerzeUwaga Jeli korzystasz z komputera z systemem Windows, kliknij przycisk Start,wybierz polecenie Programy lub Wszystkie programy, wybierz folder, z któregobdzie korzysta drukarka HP, a nastpnie wybierz opcj odpowiedni dla drukarki.Dwukrotnie kliknij pozycj Zadania skanera, kliknij dwukrotnie polecenieZarzdzanie skanowaniem do komputera, a nastpnie kliknij przycisk Wcz.Aby zeskanowa materiay przy uyciu panelu sterowania, wykonaj poniszeczynnoci.1. Umie orygina zadrukowan stron do dou w prawym przednim rogu szyby lubzadrukowan stron do góry w podajniku ADF . Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanie oryginaówdo automatycznego podajnika dokumentów (ADF).2. Dotknij Skanuj, a nastpnie wybierz Komputer.3. Dotknij opcji Rodzaj dokumentu, aby wybra rodzaj dokumentu, jaki chceszzapisa. Dotknij opcji Rozdzielczo, aby zmieni ustawienie rozdzielczociskanowania.4. W razie potrzeby dokonaj zmian w ustawieniach skanowania.5. Dotknij Skanuj.Skanowanie oryginau za pomoc oprogramowania drukarki HP1. Umie orygina zadrukowan stron do dou w prawym przednim rogu szyby lubzadrukowan stron do góry w podajniku ADF. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanie oryginaówdo automatycznego podajnika dokumentów (ADF).2. Na komputerze otwórz oprogramowanie HP do skanowania:• Windows: Na pulpicie komputera kliknij Start, wybierz Programy lubWszystkie programy, wybierz folder drukarki HP, a nastpnie wybierz HPScan.• Mac OS X: Kliknij dwukrotnie ikon HP Scans 3. Ta ikona znajduje siw folderze Hewlett-Packard w folderze Applications (Aplikacje) nanajwyszym poziomie drzewa dla danego dysku twardego.3. Wybierz skrót skanowania. W razie potrzeby dokonaj zmian w ustawieniachskanowania.4. Aby rozpocz skanowanie, kliknij Scan (Skanuj).Uwaga Aby uzyska wicej informacji, zob. Pomoc online do oprogramowania doskanowania.Uwaga Uywaj oprogramowania HP do skanowania dokumentów do plików, któremona edytowa. Odpowiedni format pliku umoliwi wyszukiwanie, kopiowanie,wklejanie i edycj zeskanowanego dokumentu. Pozwoli na edytowanie listów,wycinków z gazet i wielu innych dokumentów. Wicej informacji znajdzieszw Skanowanie dokumentów do formatu, który mona edytowa.50 Skanowanie


Skanowanie i zapisywanie na karcie pamiciSkanowane dokumenty mona zapisywa bezporednio na karcie pamici przy uyciupanelu sterowania drukarki i bez potrzeby korzystania z komputera czyoprogramowania HP dostarczonego z drukark.Skanowanie oryginau przy uyciu panelu sterowania drukarki i zapisywanie gona karcie pamiciAby zeskanowa materiay i zapisa je na karcie pamici, wykonaj ponisze czynnoci.1. Umie orygina zadrukowan stron do dou w prawym przednim rogu szyby lubzadrukowan stron do góry w podajniku ADF. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanie oryginaówdo automatycznego podajnika dokumentów (ADF).2. Wó kart pamici. Aby uzyska wicej informacji, zob. Wkadanie urzdzeniapamici masowej.3. Dotknij Skanuj, a nastpnie wybierz Pami zewntrz.4. W razie potrzeby dokonaj zmian w ustawieniach skanowania.5. Dotknij Skanuj.Wskazówka Aby skanowa dokumenty do postaci edytowalnego tekstu, naleyzainstalowa oprogramowanie HP doczone do drukarki. Wicej informacjiznajdziesz w Skanowanie dokumentów do formatu, który mona edytowa.Skanowanie przy uyciu funkcji WebscanWebscan jest funkcj wbudowanego serwera WWW pozwalajc na skanowanie zdji dokumentów z drukarki do komputera za pomoc przegldarki internetowej. Funkcjata jest dostpna, nawet jeli oprogramowanie drukarki nie zostao zainstalowane nakomputerze.Aby uzyska wicej informacji, zob. Wbudowany serwer internetowy.Uwaga Jeli nie moesz otworzy funkcji Webscan w serwerze EWS, by moezostaa ona wyczona przez administratora sieci. Aby uzyska wicej informacji,skontaktuj si z administratorem sieci lub z osob, która skonfigurowaa sie.Skanowanie przy uyciu funkcji Webscan1. Umie orygina zadrukowan stron do dou w prawym przednim rogu szyby lubzadrukowan stron do góry w podajniku ADF. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanie oryginaówdo automatycznego podajnika dokumentów (ADF).2. Uruchom wbudowany serwer internetowy. Wicej informacji znajdzieszw Wbudowany serwer internetowy.3. Kliknij kart Skanowanie, w lewym okienku kliknij Webscan, zmie dowolneustawienia, a nastpnie kliknij Skanuj.Wskazówka Aby skanowa dokumenty do postaci edytowalnego tekstu, naleyzainstalowa oprogramowanie HP doczone do drukarki. Wicej informacjiznajdziesz w Skanowanie dokumentów do formatu, który mona edytowa.Skanowanie przy uyciu funkcji Webscan 51


Rozdzia 3Skanowanie dokumentów do formatu, który monaedytowaDo skanowania dokumentów do formatu umoliwiajcego wyszukiwanie, kopiowanie,wklejanie i edycj mona uy oprogramowania HP. Dziki temu mona edytowalisty, wycinki z gazet i wiele innych dokumentów.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Skanowanie dokumentów jako tekstu do edycji• Wskazówki dotyczce skanowania dokumentów do postaci tekstu do edycjiSkanowanie dokumentów jako tekstu do edycjiNaley korzysta z poniszych wskazówek dotyczcych skanowania dokumentów dopostaci tekstu do edycji.Aby to zrobi, wykonaj stosowne czynnoci dla danego systemu operacyjnego.Windows1. Umie orygina zadrukowan stron do dou w prawym przednim rogu szyby lubzadrukowan stron do góry w podajniku ADF. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanie oryginaówdo automatycznego podajnika dokumentów (ADF).2. Na pulpicie komputera kliknij Start, wybierz Programy lub Wszystkie programy,wybierz folder drukarki HP, a nastpnie wybierz HP Scan.3. Wybierz typ tekstu do edycji, którego chcesz uywa w skanowanym dokumencie:Chc...Wyodrbnienie tylko tekstu bezoryginalnego formatowaniaWyodrbnienie tekstu oraz czcioryginalnego formatowaniaWykonaj nastpujce czynnociWybierz z listy skrót Zapisz jako tekst doedycji (OCR), a nastpnie wybierz z menurozwijanego Typ pliku element Tekst (.txt).Wybierz z listy skrót Zapisz jako tekst doedycji (OCR), a nastpnie wybierz z menurozwijanego Typ pliku element Tekstsformatowany (.rtf).lubWybierz z listy skrót Zapisz jako PDF,a nastpnie wybierz z menu rozwijanegoTyp pliku element PDF z wyszukiwaniem(.pdf).4. Aby rozpocz skanowanie, kliknij przycisk Skanuj i postpuj zgodniez wywietlanymi instrukcjami.52 Skanowanie


Mac OS X1. Umie orygina zadrukowan stron do dou w prawym przednim rogu szyby lubzadrukowan stron do góry w podajniku ADF. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanie oryginaówdo automatycznego podajnika dokumentów (ADF).2. Kliknij dwukrotnie ikon HP Scan 3. Ta ikona znajduje si w folderze Hewlett-Packard w folderze Applications (Aplikacje) na najwyszym poziomie drzewa dladanego dysku twardego.3. W menu HP Scan kliknij polecenie Preferencje.4. Wybierz ustawienie Dokumenty z menu podrcznego Standardowe ustawienia.5. Aby rozpocz skanowanie, kliknij Scan (Skanuj).6. Wybierz typ tekstu do edycji, którego chcesz uywa w skanowanym dokumencie:Chc...Wyodrbnienie tylko tekstu bezoryginalnego formatowaniaWyodrbnienie tekstu oraz czcioryginalnego formatowaniaWykonaj nastpujce czynnociWybierz opcj TXT z menu podrcznegoFormat.Wybierz opcj RTF lub PDF-Searchablez menu podrcznego Format.7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).Wskazówki dotyczce skanowania dokumentów do postaci tekstu do edycjiAby oprogramowanie mogo dobrze konwertowa dokumenty, wykonaj nastpujceczynnoci:• Upewnij si, e szyba skanera lub podajnik ADF s czyste.Kiedy drukarka skanuje dokument, smugi lub kurz na szybie skanera lub podajnikuADF mog równie zosta zeskanowane, a to z kolei moe zapobiec konwersjidokumentu przez oprogramowanie do formatu, który mona edytowa.• Upewnij si, e dokument jest prawidowo zaadowany.Podczas skanowania dokumentów z podajnika ADF jako tekstu do edycjioryginalne materiay musz by zaadowane do ADF gór do przodu i stronzadrukowan do góry. Podczas skanowania przy uyciu szyby skanera oryginalnemateriay musz by zaadowane gór do prawej krawdzi szyby.Upewnij si równie, e dokument nie jest przekrzywiony. Wicej informacjiznajduje si w sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanieoryginaów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF).• Upewnij si, e tekst dokumentu jest wyrany.Aby z powodzeniem przekonwertowa dokument na tekst, który bdzie monaedytowa, orygina musi by wyrany i wysokiej jakoci. Poniej wymienionoproblemy, które mog spowodowa nieprawidow konwersj dokumentu: Tekst oryginau jest wyblaky lub pomarszczony. Tekst jest zbyt may. Struktura dokumentu jest zbyt zoona.Skanowanie dokumentów do formatu, który mona edytowa 53


Rozdzia 3 Przestrze midzy znakami w dokumencie jest zbyt maa. Jeli na przykadw konwertowanym tekcie brakuje znaków lub s w nim znaki czone, znaki„rn” mog wyglda jak „m”. Tekst jest na kolorowym tle. Na kolorowych wydrukach obrazy z planupierwszego mog zlewa si z tem.• Wybierz odpowiedni profil.Wybierz skrót lub ustawienie standardowe umoliwiajce skanowanie do postacitekstu do edycji. Dla tych opcji okrelono ustawienia skanowania maksymalizujcejako skanu OCR. W systemie Windows uyj skrótów Tekst do edycji (OCR) lubZapisz jako PDF. W systemie Mac OS X uyj ustawienia standardowegoDokumenty.• Zapisz plik w odpowiednim formacie.Aby wyodrbni z dokumentu tylko tekst bez oryginalnego formatowania, wybierzformat tekstowy (taki jak Tekt (.txt) lub TXT). Aby wyodrbni tekst, zachowujccz oryginalnego formatowania, wybierz tekst sformatowany (np. Tekstsformatowany (.rtf) lub RTF) lub plik PDF z wyszukiwaniem (PDFz wyszukiwaniem (.pdf) lub PDF-Searchable).54 Skanowanie


4 Rozwizania cyfrowe HPDo drukarki doczono zestaw rozwiza cyfrowych, które mog uproci i usprawniprac. Rozwizania te obejmuj:• Bezporednia archiwizacja cyfrowa HP (w tym opcje Skanuj do folderu sieciowegoi Skanuj do wiadomoci e-mail)• Faks cyfrowy HP (w tym funkcje przekazywania faksów do folderu sieciowego i naadres e-mail)Uwaga Funkcje Skanuj do wiadomoci e-mail i Przekazuj faksy na adres e-mails obsugiwane tylko przez produkty HP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro8600 Premium.W tej czci omówiono nastpujce zagadnienia:• Czym s rozwizania cyfrowe HP?• Wymagania• Konfigurowanie rozwiza cyfrowych HP• Korzystanie z Rozwiza cyfrowych HPCzym s rozwizania cyfrowe HP?Rozwizania cyfrowe HP to zestaw narzdzi dostarczonych z t drukark, które mogpomóc zwikszy Twoj produktywno w biurze.Funkcja bezporedniej archiwizacji cyfrowej HPBezporednia archiwizacja cyfrowa HP zapewnia wielu rónym uytkownikom w siecizaawansowane funkcje skanowania w ramach ogólnych zastosowa biurowych,a take podstawowe, uniwersalne funkcje zarzdzania dokumentami. Dziki funkcjibezporedniej archiwizacji cyfrowej HP mona po prostu podej do drukarki, dotknprzycisku na panelu sterowania drukarki i skanowa dokumenty bezporednio dofolderów na komputerze w sieci lub szybko udostpni je partnerom biznesowym jakozaczniki do wiadomoci e-mail. Wykonanie tych czynnoci nie wymaga korzystaniaz dodatkowego oprogramowania do skanowania.Zeskanowane w ten sposób dokumenty mona nastpnie przesa do folderuudostpnionego albo na jeden lub wicej adresów e-mail, aby mogy z nich korzystaosoby lub grupy. Ponadto dla kadej takiej lokalizacji docelowej mona wybraodpowiednie ustawienia skanowania.Funkcja faksu cyfrowego HPWane dokumenty przesane faksem ju nigdy nie zgin w stosie papierów.Funkcja Faks cyfrowy HP pozwala na zapisywanie przychodzcych faksów w czerniw folderze komputera podczonego do sieci w celu atwego udostpniania lubprzechowywania. Faksy mona te przesa dalej poczt e-mail. Pozwala to naodbieranie wanych faksów w dowolnym miejscu podczas pracy poza biurem.Rozwizania cyfrowe HP 55


Rozdzia 4Ponadto dziki temu mona wyczy funkcj drukowania faksów i zaoszczdzi napapierze i atramencie, a tym samym przyczyni si do ochrony rodowiskanaturalnego.WymaganiaPrzed rozpoczciem konfiguracji Rozwiza cyfrowych HP naley si upewni, edostpne s nastpujce elementy:W przypadku wszystkich Rozwiza cyfrowych HP• Poczenie sieciowe.Drukark mona podczy bezprzewodowo lub kablem sieci Ethernet.Uwaga Jeli drukarka jest podczona za pomoc kabla USB, przy uyciuoprogramowania HP mona skanowa dokumenty i zapisywa je nakomputerze lub zacza do wiadomoci e-mail. Wicej informacji znajdzieszw Skanowanie oryginau. Faksy mona odbiera na komputerze przy uyciufunkcji Przel. faks na komputer lub Przel. faks na komp. Mac. Wicejinformacji znajdziesz w Odbieranie faksów na komputerze przy uyciu faksucyfrowego HP (Przelij faks na komputer i Przelij faks na komputer Mac).• Oprogramowanie HPHP zaleca skonfigurowanie Rozwiza cyfrowych HP przy uyciu oprogramowaniaHP dostarczonego z drukark.Wskazówka Jeli chcesz skonfigurowa Rozwizania cyfrowe HP bezinstalowania oprogramowania HP, moesz do tego uy wbudowanegoserwera internetowego drukarki.Funkcje Skanuj do folderu sieciowego, Przekazuj faksy do folderu sieciowego• Dziaajce poczenie z Internetem. Poczenie sieciowe musi by dostpne.• Istniejcy folder udostpniony w systemie Windows (SMB).Wicej informacji na temat sposobów wywietlenia nazwy komputera monaznale w dokumentacji systemu operacyjnego.• Adres sieciowy folderuW przypadku komputerów z systemem Windows adresy sieciowe s zazwyczajzapisane w nastpujcym formacie: \\mypc\sharedfolder\• Nazwa komputera, na którym zlokalizowany jest dany folderWicej informacji na temat sposobów wywietlenia nazwy komputera monaznale w dokumentacji systemu operacyjnego.• Odpowiednie uprawnienia do folderu udostpnionego.Trzeba mie prawa do zapisu danych w folderze.• Nazwa uytkownika i haso do folderu udostpnionego (jeli s potrzebne).Na przykad nazwa uytkownika i haso uywane w celu uzyskania dostpu do sieciz poziomu systemów Windows lub Mac OS X.Uwaga Funkcja bezporedniej archiwizacji cyfrowej HP nie obsuguje usugiActive Directory.56 Rozwizania cyfrowe HP


Funkcje Skanuj do wiadomoci e-mail, Przekazuj faksy na adres e-mailUwaga Funkcje Skanuj do wiadomoci e-mail i Przekazuj faksy na adres e-mails obsugiwane tylko przez produkty HP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro8600 Premium.• Prawidowy adres e-mail• Dane serwera poczty wychodzcej (SMTP)• Dziaajce poczenie z InternetemPodczas konfigurowania funkcji Skanuj do wiadomoci e-mail i Przekazuj faksy naadres e-mail na komputerze z systemem Windows kreator konfiguracji moeautomatycznie wykry ustawienia poczty e-mail dla nastpujcych aplikacjipocztowych:• Microsoft Outlook 2003–2007 (Windows XP, Windows Vista i Windows 7)• Outlook Express (Windows XP)• Windows Mail (Windows Vista)• Mozilla Thunderbird (Windows XP, Windows Vista i Windows 7)• Qualcomm Eudora (wersja 7.0 i nowsze) (Windows XP i Windows Vista)• Netscape (wersja 7.0) (Windows XP)Jeli jednak na powyszej licie nie wymieniono uywanej aplikacji, nadal moeszskonfigurowa wspomniane funkcje, o ile aplikacja spenia wymagania okrelonew niniejszym rozdziale.Konfigurowanie rozwiza cyfrowych HPMoesz skonfigurowa Rozwizania cyfrowe HP dostarczone z drukark przy uyciukreatorów, które mona otworzy w oprogramowaniu drukarki HP (Windows) lub przyuyciu narzdzia HP Utility (Mac OS X).Wskazówka Do skonfigurowania Rozwiza cyfrowych HP moesz te uywbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki. Aby uzyska wicejinformacji na temat uruchamiania wbudowanego serwera internetowego, zob.Wbudowany serwer internetowy.Uwaga W przypadku korzystania z drukarki w ramach sieci opartej wycznie naprotokole IPv6 naley zainstalowa rozwizania cyfrowe za pomoc wbudowanegoserwera internetowego.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Konfigurowanie funkcji Bezporednia archiwizacja cyfrowa HP• Konfigurowanie funkcji faksu cyfrowego HPKonfigurowanie funkcji Bezporednia archiwizacja cyfrowa HPAby skonfigurowa funkcj Bezporednia archiwizacja cyfrowa HP, postpuj zgodniez odpowiednimi instrukcjami.UwagaW ramach tych czynnoci mona równie zmieni ustawienia funkcji.Konfigurowanie rozwiza cyfrowych HP 57


Rozdzia 4W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Konfigurowanie funkcji Skanuj do folderu sieciowego• Konfigurowanie funkcji Skanuj do wiadomoci e-mailKonfigurowanie funkcji Skanuj do folderu sieciowegoMona skonfigurowa do 10 folderów docelowych dla kadej drukarki.Uwaga Aby móc korzysta z funkcji Skanuj do folderu sieciowego, naleyutworzy i skonfigurowa odpowiedni folder na komputerze podczonym do sieci.Folderu nie mona utworzy przy uyciu panelu sterowania drukarki. Naley tesprawdzi, czy preferencje folderu zapewniaj prawa odczytu i zapisu. Wicejinformacji na temat tworzenia folderów sieciowych i ustawiania stosownychpreferencji znajduje si w dokumentacji systemu operacyjnego.Po skonfigurowaniu funkcji Skanuj do folderu sieciowego oprogramowanie HPautomatycznie zapisze ustawienia w drukarce.Aby skonfigurowa funkcj Skanuj do folderu sieciowego, wykonaj ponisze czynnociwaciwe dla Twojego systemu operacyjnego.Windows1. Otwórz Oprogramowanie drukarki HP. Wicej informacji znajdziesz w Przybornik(Windows).2. Dwukrotnie kliknij Zadania skanera, a nastpnie dwukrotnie kliknij Kreatorskanowania do folderu sieciowego.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Uwaga Po utworzeniu folderów docelowych moesz uy serwera EWS drukarkido dostosowania zwizanych z nimi ustawie skanowania. Na ostatnim ekranieKreatora skanowania do folderu sieciowego sprawd, czy jest zaznaczone polewyboru Po zakoczeniu uruchom serwer EWS. Po klikniciu przycisku Zakoczw domylnej przegldarce internetowej zostanie wywietlony serwer EWS. Abyuzyska wicej informacji na temat wbudowanego serwera internetowego, zobaczWbudowany serwer internetowy.Mac OS X1. Otwórz program HP Utility. Wicej informacji znajdziesz w HP Utility (Mac OS X).2. Kliknij polecenie Skanuj do folderu sieciowego znajdujce si pod sekcjUstawienia skanowania i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi naekranie.Uwaga Mona odpowiednio dostosowa ustawienia skanowania dla kadegofolderu docelowego.Wbudowany serwer internetowy (EWS)1. Uruchom wbudowany serwer internetowy (EWS). Wicej informacji znajdzieszw Wbudowany serwer internetowy.2. Na karcie Home (Strona gówna), w polu Setup (Konfiguracja) kliknij NetworkFolder Setup (Konfiguracja folderu sieciowego).58 Rozwizania cyfrowe HP


3. Kliknij New (Nowy), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi naekranie.Uwaga Mona odpowiednio dostosowa ustawienia skanowania dla kadegofolderu docelowego.4. Po wprowadzeniu wymaganych informacji na temat folderu sieciowego kliknijprzycisk Zapisz i sprawd, aby upewni si, e cze do folderu sieciowego dziaaprawidowo. Wprowadzone informacje s dodawane do listy Folder sieciowy.Konfigurowanie funkcji Skanuj do wiadomoci e-mailDrukarki moesz uy do skanowania dokumentów i wysyania ich na wicej ni jedenadres e-mail w postaci zaczników. Dodatkowe oprogramowanie do skanowania niejest do tego potrzebne. Nie musisz skanowa plików, korzystajc z komputera,a nastpnie docza ich do wiadomoci e-mail.Uwaga Funkcja Skanuj do wiadomoci e-mail jest obsugiwana tylko przezprodukty HP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro 8600 Premium.Aby uywa funkcji Skanuj do wiadomoci e-mail, wykonaj nastpujce czynnociwstpne:Ustaw Profile poczty wychodzcejSkonfiguruj adres e-mail, który bdzie wywietlany w polu OD wiadomoci e-mailwysanej przez drukark. Moesz doda maksymalnie 10 profilów poczty wychodzcej.Do utworzenia tych profili moesz uy oprogramowania HP zainstalowanego nakomputerze.Dodaj adresy e-mail do Ksiki adresów e-mailOkrel list ludzi, do których moesz wysya wiadomoci e-mail przy uyciu drukarki.Mona doda nawet pitnacie adresów e-mail wraz z imionami i nazwiskami ichwacicieli. Istnieje take moliwo tworzenia grup poczty e-mail. Aby doda adresy e-mail, naley uy wbudowanego serwera internetowego (EWS).Skonfiguruj inne opcje poczty e-mailMoesz skonfigurowa domylny TEMAT i tre doczane do wszystkich wiadomocie-mail wysyanych z drukarki. Aby skonfigurowa te opcje, musisz uy serwera EWSdrukarki.Krok 1: Ustaw profile poczty wychodzcejAby skonfigurowa profil poczty wychodzcej uywany przez drukark, wykonajponisze czynnoci waciwe dla danego systemu operacyjnego.Windows1. Otwórz Oprogramowanie drukarki HP. Wicej informacji znajdziesz w Przybornik(Windows).2. Kliknij dwukrotnie opcj Zadania skanera, a nastpnie kliknij dwukrotnie polecenieKreator skanowania do wiadomoci e-mail..3. Kliknij Nowy, a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi naekranie.Konfigurowanie rozwiza cyfrowych HP 59


Rozdzia 4Uwaga Po skonfigurowaniu Profilu poczty wychodzcej moesz uywbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki, aby doda wicej takichprofili, doda adresy e-mail do Ksiki adresów e-mail i skonfigurowa inne opcjepoczty e-mail. Aby serwer EWS zosta otwarty automatycznie, upewnij si, e naostatnim ekranie Kreatora skanowania do wiadomoci e-mail zostao zaznaczonepole wyboru Po zakoczeniu uruchom serwer EWS. Po klikniciu przyciskuZakocz w domylnej przegldarce internetowej zostanie wywietlony serwerEWS. Aby uzyska wicej informacji na temat wbudowanego serwerainternetowego, zobacz Wbudowany serwer internetowy.Mac OS X1. Otwórz program HP Utility. Wicej informacji znajdziesz w HP Utility (Mac OS X).2. Kliknij opcj Skanuj do wiad. e-mail.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.4. Po wprowadzeniu wymaganych informacji na temat folderu sieciowego kliknijprzycisk Zapisz i sprawd, aby upewni si, e cze do folderu sieciowego dziaaprawidowo. Wprowadzone informacje zostan dodane do listy Profile pocztywychodzcej.Wbudowany serwer internetowy (EWS)1. Uruchom wbudowany serwer internetowy (EWS). Wicej informacji znajdzieszw Wbudowany serwer internetowy.2. Na karcie Strona gówna w polu Konfiguracja kliknij cze Profile pocztywychodzcej.3. Kliknij New (Nowy), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi naekranie.4. Po wprowadzeniu wymaganych informacji na temat folderu sieciowego kliknijprzycisk Zapisz i sprawd, aby upewni si, e cze do folderu sieciowego dziaaprawidowo. Wprowadzone informacje zostan dodane do listy Profile pocztywychodzcej.Krok 2: Dodaj adresy e-mail do Ksiki adresów e-mailAby doda adresy e-mail do Ksiki adresów e-mail, wykonaj nastpujce czynnoci:1. Uruchom wbudowany serwer internetowy (EWS). Wicej informacji znajdzieszw Wbudowany serwer internetowy.2. Na karcie Skanowanie kliknij pozycj Ksika adresów e-mail.3. Aby doda jeden adres e-mail, kliknij opcj Nowy.— Lub —Aby utworzy list dystrybucyjn adresów e-mail, kliknij pozycj Grupa.Uwaga Przed utworzeniem listy dystrybucyjnej adresów e-mail do Ksikiadresów e-mail musi zosta dodany co najmniej jeden adres e-mail.4. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Pozycja zostaniedodana do Ksiki adresów e-mail.Uwaga Nazwy kontaktów s widoczne na wywietlaczu panelu sterowaniadrukarki i w aplikacji pocztowej.60 Rozwizania cyfrowe HP


Krok 3: Skonfiguruj inne opcje poczty e-mailAby skonfigurowa inne opcje poczty e-mail (takie jak domylne TEMAT i tredoczane do wszystkich wiadomoci wysyanych z drukarki, a take ustawieniaskanowania uywane podczas wysyania wiadomoci e-mail z drukarki), wykonajnastpujce czynnoci:1. Uruchom wbudowany serwer internetowy (EWS). Wicej informacji znajdzieszw Wbudowany serwer internetowy.2. Na karcie Skanowanie kliknij pozycj Opcje e-mail.3. Zmie dowolne ustawienia, a nastpnie kliknij Zastosuj.Konfigurowanie funkcji faksu cyfrowego HPPrzy uyciu funkcji Faks cyfrowy HP drukarka automatycznie odbiera faksy i zapisujeje bezporednio w folderze sieciowym (Przekazuj faksy do folderu sieciowego) lubprzekazuje faksy jako zaczniki wiadomoci e-mail (Przekazuj faksy na adres e-mail).Uwaga Faks cyfrowy HP mona skonfigurowa tak, aby bya uywana funkcjaPrzekazuj faksy do folderu sieciowego albo funkcja Przekazuj faksy na adres e-mail. Nie mona korzysta z obu tych funkcji jednoczenie.Uwaga Funkcja Przekazuj faksy na adres e-mail jest obsugiwana tylko przezprodukty HP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro 8600 Premium.Odebrane faksy s zapisywane w plikach TIFF (Tagged Image File Format) lub PDF.Przestroga Funkcja Faks cyfrowy HP umoliwia odbieranie wycznie faksówczarno-biaych. Faksy kolorowe s drukowane i nie s zapisywane.Windows1. Otwórz Oprogramowanie drukarki HP.2. Dwukrotnie kliknij Zadania skanera, a nastpnie dwukrotnie kliknij Kreatorkonfiguracji funkcji Faks cyfrowy.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Uwaga Po skonfigurowaniu funkcji Faks cyfrowy HP do edycji jej ustawiemoesz uy wbudowanego serwera internetowego (EWS). Aby serwer EWSzosta otwarty automatycznie, upewnij si, e na ostatnim ekranie Kreatorakonfiguracji funkcji Faks cyfrowy zostao zaznaczone pole wyboru Po zakoczeniuuruchom serwer EWS. Po klikniciu przycisku Zakocz w domylnejprzegldarce internetowej zostanie wywietlony serwer EWS. Aby uzyska wicejinformacji na temat wbudowanego serwera internetowego, zobacz Wbudowanyserwer internetowy.Mac OS X1. Otwórz program HP Utility. Wicej informacji znajdziesz w HP Utility (Mac OS X).2. Kliknij opcj Archiwum faksów cyfrowych.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.4. Po wprowadzeniu wymaganych informacji kliknij przycisk Zapisz i sprawd, abyupewni si, e cze do folderu sieciowego dziaa prawidowo.Konfigurowanie rozwiza cyfrowych HP 61


Rozdzia 4Wbudowany serwer internetowy (EWS)1. Na karcie Strona gówna w polu Konfiguracja kliknij pozycj (Przekazuj faksy naadres e-mail/do folderu sieciowego).2. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.3. Po wprowadzeniu wymaganych informacji kliknij przycisk Zapisz i sprawd, abyupewni si, e cze do folderu sieciowego dziaa prawidowo.Korzystanie z Rozwiza cyfrowych HPAby korzysta z Rozwiza cyfrowych HP dostarczonych z drukark, postpuj zgodniez waciwymi instrukcjami.Korzystanie z funkcji Skanuj do folderu sieciowego1. Umie orygina zadrukowan stron do dou w prawym przednim rogu szyby lubzadrukowan stron do góry w podajniku ADF. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanie oryginaówdo automatycznego podajnika dokumentów (ADF).2. Dotknij Skanuj, a nastpnie Folder sieciowy.3. Na wywietlaczu panelu sterowania wybierz nazw folderu docelowego.4. Jeli zostanie wywietlony monit, wprowad numer PIN.5. W razie potrzeby zmie ustawienia skanowania, a nastpnie dotknij przyciskuSkanuj.Uwaga Nawizywanie poczenia moe potrwa w zalenoci od obcienia siecii szybkoci transmisji danych.Korzystanie z funkcji Skanuj do wiadomoci e-mailUwaga Funkcja Skanuj do wiadomoci e-mail jest obsugiwana tylko przezprodukty HP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro 8600 Premium.1. Umie orygina zadrukowan stron do dou w prawym przednim rogu szyby lubzadrukowan stron do góry w podajniku ADF. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanie oryginaówdo automatycznego podajnika dokumentów (ADF).2. Dotknij przycisku Skanuj, a nastpnie pozycji E-mail.3. Na wywietlaczu panelu sterowania wybierz odpowiedni nazw profilu pocztywychodzcej.4. Jeli zostanie wywietlony monit, wprowad numer PIN.5. Wybierz adres DO (adres e-mail odbiorcy) lub wprowad go rcznie.6. Wprowad lub zmie TEMAT wiadomoci e-mail.7. W razie potrzeby zmie ustawienia skanowania, a nastpnie dotknij przyciskuSkanuj.Uwaga Nawizywanie poczenia moe potrwa w zalenoci od obcienia siecii szybkoci transmisji danych.62 Rozwizania cyfrowe HP


Korzystanie z funkcji Faks cyfrowy HPPo skonfigurowaniu funkcji Faks cyfrowy HP wszystkie odebrane faksy w czerni bddomylnie drukowane, a nastpnie zapisywane w okrelonym folderze sieciowym lubwysyane na okrelony adres e-mail:• W przypadku korzystania z funkcji Przekazuj faksy do folderu sieciowego procesten jest wykonywany w tle. Funkcja Faks cyfrowy HP nie powiadamia uytkownikao zapisaniu faksów w folderze sieciowym.• W przypadku korzystania z funkcji Przekazuj faksy na adres e-maili skonfigurowania aplikacji pocztowej tak, aby powiadamiaa uytkownika o nowychwiadomociach e-mail w skrzynce odbiorczej, uytkownik bdzie powiadamianyo nadejciu kadego nowego faksu.Uwaga Funkcja Przekazuj faksy na adres e-mail jest obsugiwana tylko przezprodukty HP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro 8600 Premium.Korzystanie z Rozwiza cyfrowych HP 63


5 KopiowanieUrzdzenie moe by uywane do sporzdzania wysokiej jakoci kopii (zarównokolorowych, jak i w skali szaroci) na papierach rónego rodzaju i formatu.Uwaga Jeli kopiujesz dokument w trakcie odbierania faksu, faks zostaniezachowany w pamici drukarki do czasu zakoczenia kopiowania. Moe tospowodowa ograniczenie iloci stron faksu przechowywanych w pamici.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Kopiowanie dokumentów• Zmiana ustawie kopiowaniaKopiowanie dokumentówMoesz tworzy wysokiej jakoci kopie wybranych zdj za pomoc panelu sterowaniadrukarki.Kopiowanie dokumentów1. Przed wydrukiem upewnij si, e do podajnika gównego zaadowano papier.Wicej informacji znajdziesz w adowanie noników.2. Umie orygina na szybie skanera zadrukiem do dou lub w podajniku ADFzadrukiem ku górze. Wicej informacji znajduje si w sekcji adowanieoryginau na szyb skanera lub adowanie oryginaów do automatycznegopodajnika dokumentów (ADF).Uwaga Jeli kopiujesz zdjcie, umie je na szybie skanera obrazem do dou,jak pokazano na ikonie znajdujcej si na krawdzi szyby skanera.3. Dotknij Kopiuj.4. Zmie wszystkie dodatkowe ustawienia. Wicej informacji znajdziesz w Zmianaustawie kopiowania.5. Aby rozpocz zadanie kopiowania, dotknij opcji Kopiuj mono lub Kopiuj kolor.Uwaga Jeli masz kolorowy orygina, wybranie funkcji Kopiuj mono tworzykopi czarno-bia, natomiast wybór funkcji Kopiuj kolor tworzy kolorow kopioryginau.Zmiana ustawie kopiowaniaMoesz dostosowa zadania kopiowania za pomoc rónych ustawie dostpnychz panelu sterowania drukarki, w tym:• Liczba kopii• Rozmiar papieru kopiowania• Rodzaj papieru kopiowania• Szybko kopiowania lub jako64 Kopiowanie


• Ustawienia janiej/ciemniej• Zmiana rozmiarów oryginaów, by dopasowa je do rónych rozmiarów papieruMoesz uywa tych ustawie dla pojedynczych zada kopiowania, lub zapisa je jakodomylne dla przyszych zada.Zmiana ustawie kopiowania dla jednego zadania1. Dotknij Kopiuj.2. Wybierz ustawienia funkcji kopiowania, które chcesz zmieni.3. Dotknij opcji Rozpocznij w czerni lub Rozpocznij w kolorze.Zapisywanie biecych ustawie jako domylne dla przyszych zadakopiowania1. Dotknij Kopiuj.2. Dokonaj zmian w ustawieniach funkcji kopiowania i dotknij Ustawienia.3. Dotknij (strzaka w dó), a nastpnie wybierz polecenie Ustaw jako nowedomylne.4. Dotknij Tak, zmie ustawienia domylne, a nastpnie wybierz Zakocz.Zmiana ustawie kopiowania 65


6 FaksMoesz korzysta z drukarki w celu wysyania i odbierania faksów, w tym kolorowych.Moesz zaplanowa wysanie faksu na póniejsz godzin i ustawi pozycje szybkiegowybierania, by szybciej i atwiej wysya faksy do czsto uywanych numerów.Z panelu sterowania drukarki moesz ustawi wiele opcji faksu, takich jakrozdzielczo i kontrast pomidzy jasnymi i ciemnymi obszarami wysyanych faksów.Uwaga Przed rozpoczciem faksowania upewnij si, e drukarka zostaaprawidowo skonfigurowana. By moe drukarka zostaa ju skonfigurowanaw ramach konfiguracji pocztkowej, za pomoc panelu sterowania luboprogramowania HP dostarczonego wraz z drukark. Prawidowo konfiguracjifaksu mona sprawdzi, uruchamiajc test konfiguracji faksu na panelu sterowania.Aby uzyska wicej informacji na temat testu faksu, zob. Testowanie ustawiefaksu.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Wysyanie faksu• Odbieranie faksu• Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania• Zmiana ustawie faksowania• Faks i cyfrowe usugi telefoniczne• Protokó FoIP (Fax over Internet Protocol)• Korzystanie z raportówWysyanie faksuFaks mona wysa na wiele sposobów. Za pomoc panelu sterowania drukarki monawysa faks czarno-biay i kolorowy. Moesz wysya faks rcznie za pomocpodczonego telefonu. Pozwala to na rozmow z odbiorc przed wysaniem faksu.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Wysyanie standardowego faksu• Wysyanie standardowego faksu z komputera• Rczne wysyanie faksu za pomoc telefonu• Wysyanie faksu przy uyciu funkcji monitorowania wybierania• Wysyanie faksu z pamici• Planowanie wysania faksu w póniejszym czasie• Nadawanie faksu do wielu odbiorców• Wysyanie faksu w trybie korekcji bdówWysyanie standardowego faksuZa pomoc panelu sterowania drukarki moesz atwo wysya jedno- lubwielostronicowe faksy w czerni i bieli lub w kolorze.66 Faks


Uwaga Jeli potrzebne jest drukowane potwierdzenie pomylnego wysania faksu,przed przystpieniem do wysyania faksów naley wczy funkcj potwierdzaniafaksów.Wskazówka Faks mona równie wysa rcznie za pomoc telefonu lub funkcjimonitorowania wybierania. Funkcje te pozwalaj na kontrol tempa wybieranianumeru. S równie przydatne, gdy poczenie jest opacane za pomoc kartytelefonicznej, a podczas wybierania numeru istnieje konieczno odpowiadania namonity dotyczce sygnau.Wysyanie standardowego faksu z panelu sterowania drukarki1. Umie orygina zadrukowan stron do dou w prawym przednim rogu szyby lubzadrukowan stron do góry w podajniku ADF. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanie oryginaówdo automatycznego podajnika dokumentów (ADF).2. Dotknij Faks.3. Wpisz numer faksu z klawiatury.Wskazówka Aby doda pauz podczas wprowadzania numeru faksu, dotykajprzycisku *, a na wywietlaczu pojawi si cznik (-).4. Dotknij Start Mono lub Start Kolor.Jeli drukarka wykryje orygina zaadowany do automatycznego podajnikadokumentów, dokument zostanie wysany pod wprowadzony numer.Wskazówka Jeli odbiorca zgasza problemy z jakoci wysanego faksu,mona zmieni rozdzielczo lub kontrast faksu.Wysyanie standardowego faksu z komputeraMoesz wysa dokument z komputera jako faks, bez drukowania kopii i faksowania jejz drukarki.Uwaga Faksy wysane t metod z komputera korzystaj z poczenia faksowegodrukarki, a nie poczenia internetowego czy modemu komputera. Dlatego musiszsprawdzi, czy drukarka jest podczona do dziaajcej linii telefonicznej i czyfunkcja faksu jest skonfigurowana i dziaa prawidowo.Aby korzysta z tej funkcji, musisz zainstalowa oprogramowanie drukarki za pomocprogramu instalacyjnego znajdujcego si na pycie CD z oprogramowaniem HPdostarczonym wraz z drukark.Windows1. Otwórz w komputerze dokument, który chcesz przefaksowa.2. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij opcj Drukuj.3. Z listy Nazwa wybierz drukark, która ma „faks” w nazwie.4. Aby zmieni ustawienia (takie jak wybór wysyania faksu w czerni lub w kolorze),kliknij przycisk otwierajcy okno dialogowe Waciwoci. W zalenoci odprogramu przycisk ten moe nazywa si Waciwoci, Opcje, Ustawieniadrukarki, Drukarka lub Preferencje.Wysyanie faksu 67


Rozdzia 65. Po zmianie ustawie kliknij OK.6. Kliknij Drukuj lub OK.7. Wprowad numer faksu i inne informacje odbiorcy, zmie inne ustawienia faksui kliknij Wylij faks. Drukarka zacznie wybiera numer faksu i przesya dokument.Mac OS X1. Otwórz w komputerze dokument, który chcesz przefaksowa.2. W menu Plik uywanej aplikacji kliknij polecenie Drukuj.3. Wybierz drukark, która ma w nazwie „(Faks)”.4. Z menu podrcznego wybierz pozycj Informacje o faksie.Uwaga Jeli nie moesz odnale menu rozwijanego, spróbuj kliknniebieski trójkt rozwijania obok Wyboru drukarki.5. Wprowad numer faksu i inne informacje w podanych polach.Wskazówka Aby wysa kolorowy faks, z menu podrcznego wybierz pozycjOpcje faksu, a nastpnie kliknij opcj Kolor.6. Wybierz inne oczekiwane opcje faksu, a nastpnie kliknij polecenie Wylij faks,aby rozpocz wybieranie numeru faksu i przesyanie dokumentu.Rczne wysyanie faksu za pomoc telefonuRczne wysyanie faksu umoliwia przeprowadzanie rozmowy z odbiorc przedwysaniem faksu. Jest to przydatne, gdy przed wysaniem faksu naley powiadomio tym adresata. Przy rcznym wysyaniu faksu w suchawce telefonu sycha sygnaywybierania, monity telefonu i inne dwiki. Dziki temu do wysyania faksów monaatwo wykorzysta kart telefoniczn.Zalenie od tego, jak jest skonfigurowany faks odbiorcy, odbiorca moe odebratelefon lub moe odebra go faks. Jeli telefon odbierze osoba, moesz z niporozmawia przed wysaniem faksu. Jeli odbierze faks, moesz wysa faksbezporednio do urzdzenia faksowego, gdy usyszysz sygna faksu od urzdzeniafaksowego odbiorcy.Rczne wysanie faksu za pomoc telefonu wewntrznego1. Umie orygina zadrukowan stron do dou w prawym przednim rogu szyby lubzadrukowan stron do góry w podajniku ADF. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanie oryginaówdo automatycznego podajnika dokumentów (ADF).2. Dotknij Faks.3. Wybierz numer przy uyciu klawiatury telefonu podczonego do drukarki.Uwaga Przy rcznym wysyaniu faksu nie uywaj klawiatury na panelusterowania drukarki. Aby wybra numer odbiorcy, naley skorzystaz klawiatury telefonu.68 Faks


4. Jeli telefon obierze osoba, moesz rozpocz rozmow przed wysaniem faksu.Uwaga Jeli odbierze faks, usyszysz sygna faksu od urzdzenia faksowegoodbiorcy. Przejd do nastpnego kroku by wysa faks.5. Gdy zechcesz wysa faks, dotknij Start Mono lub Start Kolor.Uwagafaksu).Jeli zostanie wywietlony komunikat, wybierz Send Fax (WysyanieJeli przed wysaniem faksu rozmawiae z odbiorc, poinformuj go, e pousyszeniu sygnau faksu powinien nacisn przycisk Start na swoim urzdzeniufaksujcym.Podczas transmisji faksu linia telefoniczna pozostaje wyciszona. W tym momenciemoesz odoy suchawk telefoniczn. Aby kontynuowa rozmow z odbiorc,pozosta na linii do zakoczenia transmisji faksu.Wysyanie faksu przy uyciu funkcji monitorowania wybieraniaMonitorowanie wybierania pozwala na wybranie numeru z panelu sterowania drukarkitak samo, jak z normalnego telefonu. Podczas wysyania faksu za pomocmonitorowania wybierania sycha ton wybierania, dwiki telefonu i inne dwikipoprzez goniki drukarki. Pozwala to na reakcj na komunikaty w trakcie wybierania,a take kontrol tempa wybierania.Wskazówka Jeli uywasz karty telefonicznej i nie wprowadzisz numeru PINwystarczajco szybko, drukarka moe rozpocz wysyanie tonów faksu zbytwczenie, co spowoduje, e numer PIN nie zostanie rozpoznany. W takimprzypadku moesz utworzy wpis szybkiego wybierania, eby zapisa PIN swojejkarty telefonicznej. Aby uzyska wicej informacji, zob. Konfigurowanie wpisówszybkiego wybierania.Uwaga Upewnij si, e gonik jest wyczony, co pozwoli Ci usysze sygnawybierania.Wysyanie faksu z panelu sterowania drukarki z wykorzystaniem monitorowaniawybierania1. Zaaduj oryginay. Aby uzyska dodatkowe informacje, zobacz adowanie oryginauna szyb skanera lub adowanie oryginaów do automatycznego podajnikadokumentów (ADF).2. Dotknij Faks, a nastpnie dotknij Rozpocznij w czerni lub Rozpocznij w kolorze.Jeli drukarka wykryje orygina zaadowany do automatycznego podajnikadokumentów, usyszysz sygna wybierania.Wysyanie faksu 69


Rozdzia 63. Po usyszeniu sygnau wybierania wprowad numer za pomoc klawiatury napanelu sterowania drukarki.4. Postpuj zgodnie z wywietlanymi komunikatami.Wskazówka Jeli do wysania faksu uywasz karty telefonicznej, a numer PINzosta zapisany jako pozycja szybkiego wybierania, po wywietleniu monituo wprowadzenie PIN dotknij (Szybkie wybieranie), aby wybra pozycjszybkiego wybierania, pod któr zapisano PIN.Faks zostanie wysany, gdy urzdzenie faksujce odbiorcy odpowie.Wysyanie faksu z pamiciMoesz zeskanowa czarno-biay faks do pamici i wysa go z pamici faksu. Funkcjata jest przydatna, gdy numer faksu, który wybierasz, jest zajty lub czasowoniedostpny. Drukarka skanuje oryginay do pamici i wysya je, gdy jest w staniepoczy si z faksem odbiorcy. Gdy drukarka zeskanuje strony do pamici, moeszod razu usun oryginay z podajnika dokumentów lub szyby skanera.UwagaZ pamici mona wysya tylko faksy czarno-biae.Wysyanie faksu z pamici1. Zaaduj oryginay. Aby uzyska dodatkowe informacje, zobacz adowanie oryginauna szyb skanera lub adowanie oryginaów do automatycznego podajnikadokumentów (ADF).2. Dotknij Faks, a nastpnie Opcje faksu lub Ustawienia faksu.3. Dotknij Skanuj i faksuj.4.Wprowad numer faksu za pomoc klawiatury, dotknij (Szybkie wybieranie),aby wybra wpis szybkiego wybierania lub dotknij (Historia pocze), abywybra poprzednio wybierany lub odebrany numer.5. Dotknij Faksuj.Drukarka zeskanuje oryginay do pamici, a nastpnie wyle je, gdy faks odbiorcybdzie dostpny.Planowanie wysania faksu w póniejszym czasieMona zaplanowa wysanie faksu czarno-biaego w cigu nastpnych 24 godzin.Umoliwia to wysanie faksu czarno-biaego pónym wieczorem, kiedy na przykad linietelefoniczne nie s zajte lub opaty za poczenie s nisze. Drukarka automatyczniewysya faks o ustalonej porze.Mona zaplanowa wysanie tylko jednego faksu naraz. Nic jednak nie stoi naprzeszkodzie, by wysya faksy w zwyky sposób, podczas gdy zaplanowany faksoczekuje na wysanie.UwagaZaplanowane faksy mona wysya tylko w czerni.70 Faks


Planowanie wysania faksu z panelu sterowania drukarki1. Zaaduj oryginay. Aby uzyska dodatkowe informacje, zobacz adowanie oryginauna szyb skanera lub adowanie oryginaów do automatycznego podajnikadokumentów (ADF).2. Dotknij Faks, a nastpnie Opcje faksu lub Ustawienia faksu.3. Dotknij Wylij faks póniej.4. Wprowad czas wysyania za pomoc klawiatury numerycznej, dotknij AM lub PMi wybierz Zakocz.5.Wprowad numer faksu za pomoc klawiatury, dotknij (Szybkie wybieranie),aby wybra wpis szybkiego wybierania lub dotknij (Historia pocze), abywybra poprzednio wybierany lub odebrany numer.6. Dotknij Faksuj.Drukarka zeskanuje wszystkie strony, a na wywietlaczu pojawi si zaplanowanyczas. Faks zostanie wysany w zaplanowanym czasie.Anulowanie zaplanowanego faksu1. Dotknij komunikat Wylij faks póniej na wywietlaczu.– LUB –Dotknij Faks, a nastpnie wybierz Opcje faksu lub Ustawienia faksu.2. Dotknij opcji Anuluj zaplanowany faks.Nadawanie faksu do wielu odbiorcówczc indywidualne pozycje szybkiego wybierania w grupowe pozycje szybkiegowybierania, mona nada faks do wielu odbiorców jednoczenie.Wysyanie faksu do wielu odbiorców za pomoc grupy szybkiego wybierania1. Zaaduj oryginay. Aby uzyska dodatkowe informacje, zobacz adowanie oryginauna szyb skanera lub adowanie oryginaów do automatycznego podajnikadokumentów (ADF).2.Dotknij opcji Faks, (Szybkie wybieranie) i wybierz grup odbiorców.3. Dotknij opcji Rozpocznij w czerni.Jeli drukarka wykryje orygina zaadowany do automatycznego podajnikadokumentów, dokument zostanie wysany pod kady numer nalecy do grupowejpozycji szybkiego wybierania.Uwaga Grupowe numery szybkiego wybierania mog by wybrane tylkow przypadku faksów czarno-biaych z powodu ogranicze pamici. Drukarkazeskanuje faks do pamici i wybierze pierwszy numer. Po nawizaniupoczenia wyle faks i wybierze kolejny numer. Jeli numer jest zajty lub nieodbiera, drukarka postpuje zgodnie z ustawieniami Ponowne wyb. — sygn.zajtoci i Ponowne wyb. — brak odp.. Jeli poczenie nie moe bynawizane, kolejny numer jest wybierany i generowany jest raport z bdu.Wysyanie faksu w trybie korekcji bdówTryb korekcji bdów (ECM) zapobiega utracie danych spowodowanych przez zejjakoci lini telefoniczn poprzez wykrywanie bdów wystpujcych w trakcieWysyanie faksu 71


Rozdzia 6transmisji i automatycznego dania ponownego przesania bdnej czci. Opatytelefoniczne nie ulegaj zmianie, a nawet mog by zmniejszone w przypadku dobrejjakoci linii. W przypadku linii niskiej jakoci, ECM zwiksza czas wysyania i opaty zapoczenie, ale wysya dane w sposób bardziej niezawodny. Domylnie ustawiona jestopcja Wcz. Wycz ESM tylko wtedy, gdy w znaczcy sposób zwiksza kosztypocze, a moesz zaakceptowa gorsz jako w zamian za nisze opaty.Przed wyczeniem trybu ECM naley rozway ponisze konsekwencje. Jeli trybkorekcji bdów zostanie wyczony:• Zmieni si jako i szybko transmisji faksów odbieranych i wysyanych.• Ustawienie Szybko faksu jest automatycznie ustawiane na redniej dugoci.• Nie bdzie mona wysya ani odbiera faksów w kolorze.Zmiana ustawienia ECM za pomoc panelu sterowania1. Na ekranie gównym dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie wybierz opcjUstawienia.2. Dotknij Ustawienia faksu, a nastpnie wybierz Zaawansowane opcje faksu.3. Wybierz Tryb korekcji bdów.4. Wybierz Wcz lub Wy..Odbieranie faksuMoesz odbiera faksy automatycznie lub rcznie. Jeli wyczysz opcj Odbieranieautomatyczne, musisz odbiera faksy rcznie. Jeli wczysz opcj Odbieranieautomatyczne (ustawienie domylne), drukarka automatycznie odbierzeprzychodzce poczenia i odbierze faksy po liczbie dzwonków ustalonej przezustawienie Dzwon. do odebr.. (Domylnym ustawieniem Dzwon. do odebr. jest pidzwonków.)Jeli odbierzesz faks formatu Legal lub wikszego, a drukarka nie jest ustawiona douywania papieru tego rozmiaru, drukarka zmniejszy faks, aby pasowa dozaadowanego papieru. Jeli wyczysz funkcj Automatyczne zmniejszanie,drukarka wydrukuje faks na dwóch stronach.Uwaga Jeli kopiujesz dokument w trakcie odbierania faksu, faks zostaniezachowany w pamici drukarki do czasu zakoczenia kopiowania. Moe tospowodowa ograniczenie iloci stron faksu przechowywanych w pamici.• Rczne odbieranie faksu• Ustawianie rezerwowego odbioru faksów• Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamici• Odpytywanie w celu odebrania faksu• Przekierowywanie faksów na inny numer• Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów• Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzcych• Blokowanie niechcianych numerów faksów• Odbieranie faksów na komputerze przy uyciu faksu cyfrowego HP (Przelij faksna komputer i Przelij faks na komputer Mac)72 Faks


Rczne odbieranie faksuPodczas rozmowy telefonicznej rozmówca moe wysa uytkownikowi faks w ramachtego samego poczenia. Jest to tzw. rczne wysyanie faksów. Aby otrzyma fakswysany rcznie, naley stosowa si do instrukcji zawartych w tej sekcji.Uwagafaksu.Mona podnie suchawk, aby rozmawia, lub posucha dwikówFaksy mona odbiera rcznie przy uyciu telefonu, który jest:• Bezporednio podczony do drukarki (do portu 2-EXT).• Podczony do tej samej linii telefonicznej, ale nie bezporednio do drukarkiRczne odbieranie faksu1. Upewnij si, e drukarka jest wczona, a w podajniku gównym zostaumieszczony papier.2. Usu wszystkie oryginay z podajnika dokumentów.3. Ustaw du liczb w opcji Dzwon. do odebr., aby umoliwi odebranie poczeniaprzychodzcego, zanim zrobi to drukarka. Moesz take wyczy ustawienieOdbieranie automatyczne, by drukarka nie odbieraa automatycznie poczeprzychodzcych.4. Jeli prowadzisz rozmow z nadawc, pole mu, aby nacisn przycisk Start naswoim urzdzeniu faksujcym.5. Po usyszeniu tonów emitowanych przez faks nadajcy wykonaj nastpujceczynnoci:a. Dotknij Faks, a nastpnie wybierz Rozpocznij w czerni lub Rozpocznijw kolorze.b. Gdy drukarka zacznie odbiera faks, moesz odoy suchawk lub pozostana linii. Podczas transmisji faksu nie ma sygnau w suchawce.Ustawianie rezerwowego odbioru faksówW zalenoci od preferencji i wymaga bezpieczestwa moesz wybra zachowaniew drukarce wszystkich odebranych faksów, tylko faksów odebranych, gdy wystpi bdlub adnych.Dostpne s nastpujce tryby tworzenia kopii zapasowych faksów:WczTylko przy bdzieUstawienie domylne. Jeli opcja Kopia zapasowa faksu ma wartoWcz, drukarka zachowuje wszystkie odebrane faksy w pamici.Umoliwia to ponowne wydrukowanie do omiu ostatnio drukowanychfaksów, jeli wci znajduj si w pamici.Uwaga Gdy brakuje pamici drukarki, nadpisuje ona najstarsze,wydrukowane faksy po odebraniu nowych faksów. Jeli pami jestzapeniona nie wydrukowanymi faksami, drukarka przestaje odbierapoczenia.Uwaga W przypadku otrzymania zbyt duego faksu, na przykadszczegóowego, kolorowego zdjcia, nie bdzie moliwe jegoprzechowanie z powodu ogranicze pamici.Powoduje, e drukarka przechowuje faksy w pamici tylko wtedy, gdywystpi bd uniemoliwiajcy drukarce wydrukowanie faksów (np.Odbieranie faksu 73


Rozdzia 6(cig dalszy)Wy.w drukarce skoczy si papier). Drukarka zbiera odebrane faksyw pamici do czasu, gdy dostpna jest pami. (Jeli pami jestzapeniona, drukarka przestaje odbiera poczenia.) Gdy bd zostanierozwizany, faksy przechowywane w pamici zostan automatyczniewydrukowane i usunite z pamici.Faksy nigdy nie s przechowywane w pamici. Na przykad, chceszwyczy Rezerwowy odbiór faksów ze wzgldów bezpieczestwa.Jeli wystpi bd uniemoliwiajcy drukarce drukowanie (np. gdyskoczy si papier), drukarka przestanie odbiera poczenia.Uwaga Jeli opcja Kopia zapasowa faksu jest wczona, a drukarka zostaniewyczona, wszystkie faksy przechowywane w pamici zostan usunite, w tymfaksy, które mogy zosta odebrane po wystpieniu bdu. Musisz skontaktowa siz nadawcami, aby wysali niewydrukowane faksy ponownie. Lista odebranychfaksów dostpna jest po wydrukowaniu dokumentu Dziennik faksów. Dziennikfaksów nie jest usuwany, gdy drukarka jest wyczana.Ustawianie rezerwowego odbioru faksów za pomoc panelu sterowania drukarki1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie wybierz opcj Konfiguracja.2. Dotknij Ustawienia faksu, a nastpnie wybierz Zaawansowane opcje faksu.3. Dotknij Rezerwowy odbiór faksów.4. Dotknij Wcz, Tylko przy bdzie, lub Wy..Ponowne drukowanie otrzymanych faksów z pamiciJeli ustawisz tryb Kopia zapasowa faksu na Wcz, odebrane faksy bdzapisywane w pamici niezalenie od tego, czy wystpi bd drukarki, czy nie.Uwaga Gdy pami zostanie zapeniona, najstarsze wydrukowane faksy zostannadpisane przez nowe, odebrane faksy. Jeli wszystkie przechowywane faksy niezostan wydrukowane, drukarka nie bdzie odbiera faksów do czasuwydrukowania lub usunicia faksów z pamici. Moesz take chcie usun faksyz pamici z powodu bezpieczestwa lub prywatnoci.Zalenie od rozmiaru faksów w pamici moesz ponownie wydrukowa do omiuostatnio drukowanych faksów, jeli nadal znajduj si w pamici. Przykadowo, moeszchcie wydrukowa swoje faksy po utracie ostatnich wydruków.Ponowne drukowanie faksów z pamici za pomoc panelu sterowania drukarki1. Przed wydrukiem upewnij si, e do podajnika gównego zaadowano papier.2. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie wybierz opcj Konfiguracja.3. Dotknij Narzdzia lub Narzdzia faksów, a nastpnie wybierz Wydr. ponow.faksy z pam.Faksy s drukowane w kolejnoci odwrotnej ni ta, w jakiej zostay odebrane, np.ostatni odebrany faks jest drukowany jako pierwszy itd.4. Jeli chcesz zatrzyma ponowne drukowanie faksów z pamici, dotknij (przyciskAnuluj).74 Faks


Odpytywanie w celu odebrania faksuOdpytywanie to metoda odbierania faksów polegajca na tym, e drukarka prosi innytelefaks o przesanie faksu oczekujcego w kolejce. Podczas korzystania z funkcjiWypytywanie przy odbieraniu drukarka dzwoni do wybranego urzdzeniafaksujcego i da od niego faksu. Wyznaczony telefaks musi by skonfigurowany dopracy w trybie odpytywania i musi mie faks gotowy do wysania.Uwaga Drukarka nie obsuguje kodów dostpu odpytywania. Hasa odpytywaniato funkcja zabezpieczajca, która wymaga, aby w celu odebrania faksu urzdzeniefaksujce odbiorcy przedstawio haso odpytywanej drukarce. Upewnij si, zedrukarka któr odpytujesz nie ma ustawionego kodu dostpu (lub nie zmienionyzosta domylny kod dostpu), gdy w przeciwnym wypadku drukarka nie bdziemoga odebra faksu.Konfigurowanie odpytywania w celu odebrania faksu za pomoc panelusterowania drukarki1. Dotknij opcji Faks, a nastpnie wybierz Ustawienia faksu lub Inne metody.2. Dotknij Odpytywanie przy odbieraniu.3. Wprowad numer drugiego telefaksu.4. Dotknij Faksuj.Przekierowywanie faksów na inny numerMoesz tak skonfigurowa drukark, by przekazywaa faksy pod inny numer.Otrzymany faks kolorowy jest przekazywany jako czarno-biay.Firma HP zaleca sprawdzenie dziaania numeru, pod który bd przekierowywanefaksy. Naley wysa testowy faks, aby upewni si, e telefaks odbierajcy moeodbiera przekierowywane faksy.Konfiguracja przekierowania faksów na panelu sterowania drukarki1. Dotknij przycisk Ustawienia.2. Dotknij Ustawienia faksu lub Konfiguracja faksu, a nastpnie wybierz Zaawans.ustawienia faksu.3. Dotknij Przekaz. faksu.4. Dotknij W. (Drukuj i przeka), aby wydrukowa i przekaza faksy, lub wybierz W.(Przeka), aby przekaza faks.Uwaga Jeli drukarka nie moe przekaza faksu do docelowego urzdzenia(np. jest ono wyczone), wydrukuje faks. Jeli ustawisz drukark, by drukowaaraporty z bdu dla odebranych faksów, zostanie wydrukowany raport.Odbieranie faksu 75


Rozdzia 65. Po monicie wprowad numer telefaksu, który ma odbiera przekazywane faksy,a nastpnie dotknij Zakocz. Wprowad wymagane informacje dla kadegoz nastpujcych monitów: data rozpoczcia, data zakoczenia i czas zakoczenia.6. Przekazywanie faksu jest wczone. Dotknij OK, aby zatwierdzi wybór.Jeli drukarka utraci zasilanie, gdy przekazywanie faksu jest wczone, ustawieniePrzekazywanie faksu i numer telefonu s zapisywane. Gdy zasilanie drukarkizostanie przywrócone, ustawienie Przekazywanie faksu wci jest W.Uwaga Moesz anulowa przekazywanie faksu, wybierajc Wy. z menuPrzekaz. faksu.Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksówMoesz wybra rozmiar papieru dla odbieranych faksów. Wybrany rozmiar papierupowinien odpowiada papierowi znajdujcemu si w zasobniku gównym. Faksymona drukowa wycznie na papierze formatu Letter, A4 lub Legal.Uwaga Jeli do podajnika gównego zostanie zaadowany papiero nieprawidowym formacie, odbierane faksy nie bd drukowane, a nawywietlaczu pojawi si komunikat o bdzie. Zaaduj papier formatu Letter, A4 lubLegal i dotknij opcji OK, aby wydrukowa faks.Ustawianie rozmiaru papieru dla odbieranych faksów za pomoc panelusterowania drukarki1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie wybierz opcj Konfiguracja.2. Dotknij Ustawienia faksu, a nastpnie wybierz Podstawowe ustawienia faksu.3. Dotknij Rozmiar papieru faksu, a nastpnie wybierz odpowiedni opcj.Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania dla faksów przychodzcychUstawienie Automatyczne zmniejszanie okrela, jak sposób postpowania drukarkiw przypadku odebrania faksu o wymiarach przekraczajcych domylny rozmiarpapieru. Ustawienie to jest wczone domylnie, tak wic obraz faksu przychodzcegozostanie zmniejszony, aby w miar moliwoci zmieci si na jednej stronie. Jelifunkcja ta jest wyczona, dane niemieszczce si na pierwszej stronie zostanwydrukowane na drugiej stronie. Opcja Automatyczne zmniejszanie jest przydatnawówczas, gdy otrzymany faks ma format Legal, a w zasobniku gównym znajduje sipapier o formacie Letter.Ustawianie funkcji automatycznego zmniejszania za pomoc panelu sterowaniadrukarki1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie wybierz opcj Konfiguracja.2. Dotknij Ustawienia faksu, a nastpnie wybierz Zaawansowane opcje faksu.3. Dotknij opcji Automatyczne zmniejszanie, a nastpnie wybierz W. lub Wy..Blokowanie niechcianych numerów faksówJeli korzystasz z usugi prezentacji numeru dzwonicego oferowanej przez operatoratelefonicznego, moesz zablokowa okrelone numery faksu, by drukarka niedrukowaa faksów odebranych z tych numerów. Gdy zostanie odebrane faksowe76 Faks


poczenie przychodzce, drukarka porówna numer z list niechcianych numerówfaksu, aby sprawdzi, czy poczenie ma zosta zablokowane. Jeli numer odpowiadanumerowi na licie zablokowanych faksów, faks nie zostanie wydrukowany.(Maksymalna liczba blokowanych numerów zaley od modelu.)Uwaga Funkcja ta nie jest dostpna we wszystkich krajach/regionach. Jelifunkcja nie jest obsugiwana w Twoim kraju lub regionie, opcja Blokada numerówfaksów nie jest wywietlana w menu Opcje faksu lub Ustawienia faksu.Uwaga Jeli do listy Identyfikator dzwonicego nie dodano adnych numerów,zakada si, e uytkownik nie subskrybuje usugi identyfikacji dzwonicego.• Dodawanie numerów do listy niepodanych numerów faksów• Usuwanie numerów z listy niepodanych numerów faksów• Drukowanie raportu blokowanych faksówDodawanie numerów do listy niepodanych numerów faksówOkrelone numery mona blokowa, dodajc je do listy niepodanych numerówfaksów.Dodawanie numeru do listy niechcianych faksów1. Dotknij Ustawienia.2. Dotknij Konfiguracja faksu, a nastpnie wybierz Podst. ustawienia faksu.3. Dotknij Blokada numerów faksów.4. Pojawi si komunikat z informacj, e wymagana jest prezentacja numerudzwonicego w celu blokady niechcianych faksów. Dotknij OK, aby kontynuowa.5. Dotknij Dodaj numery.6. Aby wybra numer faksu do zablokowania z listy identyfikatorów rozmówców,dotknij Wybierz z historii pocze.- lub -Aby rcznie wprowadzi numer faksu do zablokowania, dotknij Wprowad nowynumer.7. Po wprowadzeniu numeru faksu do zablokowania, dotknij Zakocz.Uwaga Numer naley wprowadzi w takiej postaci, w jakiej pojawia si on nawywietlaczu panelu sterowania, a nie w nagówku odebranego faksu,poniewa numery te mog si róni.Usuwanie numerów z listy niepodanych numerów faksówJeli numer nie ma ju by blokowany, mona go usun z listy numerówblokowanych.Usuwanie numerów z listy numerów blokowanych faksów1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Podst. ustawieniafaksu.3. Dotknij przycisku (strzaka w dó), a nastpnie dotknij opcji Blokada numerówfaksów lub Konfig. blokow. faksów.Odbieranie faksu 77


Rozdzia 64. Dotknij Usu numery.5. Dotknij numeru, który chcesz usun, a nastpnie dotknij przycisku OK.Drukowanie raportu blokowanych faksówUyj poniszej procedury, by wydrukowa list zablokowanych numerów faksów.Drukowanie raportu blokowanych faksów1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Podst. ustawieniafaksu.3. Dotknij (strzaka w dó), a nastpnie dotknij opcji Blokada numerów faksów.4. Dotknij opcji Drukuj raporty, a nastpnie dotknij opcji Lista niechcianychfaksów.Odbieranie faksów na komputerze przy uyciu faksu cyfrowego HP (Przelij faksna komputer i Przelij faks na komputer Mac)Jeli drukarka jest podczona do komputera kablem USB, aby odbiera faksyautomatycznie i zapisywa je bezporednio na komputerze, moesz uy funkcji faksucyfrowego HP (Przelij faks na komputer i Przelij faks na komputer Mac). Za pomoctych funkcji mona atwo zapisywa cyfrowe wersje faksów i unikn koniecznocikorzystania z kopii papierowych.Uwaga Jeli drukarka jest poczona z sieci przy uyciu kabla Ethernet lubpoczenia bezprzewodowego, zamiast powyszych moesz uy funkcji Fakscyfrowy HP. Wicej informacji znajdziesz w Rozwizania cyfrowe HP.Odebrane faksy s zapisywane w formacie TIFF (Tagged Image File Format). Poodebraniu faksu zostaje wywietlone powiadomienie z czem do folderu, w którymfaks zosta zapisany.Nazwy plików s tworzone wedug nastpujcego schematu:XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif, gdzie X oznacza dane nadawcy, Y dat, a Z godzinodebrania faksu.Uwaga Funkcje Przelij faks na komputer i Przelij faks na komputer Macpozwalaj odbiera tylko faksy czarno-biae. Faksy kolorowe s drukowane i nie szapisywane na komputerze.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Wymagania funkcji Przelij faks na komputer• Wczanie funkcji Przelij faks na komputer i Przelij faks na komputer Mac• Zmiana ustawie funkcji Przelij faks na komputer i Przelij faks na komputer Mac78 Faks


Wymagania funkcji Przelij faks na komputer• Komputer administratora, na którym wczona zostaa funkcja Przelij faks nakomputer lub Przelij faks na komputer Mac, musi by stale wczony. Tylko jedenkomputer moe peni rol takiego komputera administratora dla opisywanychfunkcji.• Komputer lub serwer, na którym znajduje si folder docelowy, musi by stalewczony. Komputer docelowy nie moe przechodzi w stan wstrzymania lubhibernacji, w przeciwnym razie faksy nie zostan na nim zapisane.• Do zasobnika wejciowego naley zaadowa papier. Aby uzyska wicejinformacji, zobacz rozdzia adowanie noników.Wczanie funkcji Przelij faks na komputer i Przelij faks na komputer MacNa komputerze z systemem Windows do wczenia funkcji Przelij faks na komputermona uy Kreatora konfiguracji funkcji Faks cyfrowy. Na komputerze Mac monauy narzdzia HP Utility.Konfiguracja funkcji Przelij faks na komputer (Windows)1. Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Programy lubWszystkie programy, wybierz folder drukarki HP i wybierz opcj dla swojejdrukarki HP.2. Dwukrotnie kliknij Zadania faksu, a nastpnie dwukrotnie kliknij Kreatorkonfiguracji funkcji Faks cyfrowy.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Konfiguracja funkcji Przelij faks na komputer Mac (Mac OS X)1. Otwórz program HP Utility. Wicej informacji znajdziesz w HP Utility (Mac OS X).2. Kliknij ikon Aplikacje na pasku narzdzi HP Utility.3. Kliknij dwukrotnie Asystent konfiguracji HP i postpuj zgodnie z instrukcjamiwywietlanymi na ekranie.Zmiana ustawie funkcji Przelij faks na komputer i Przelij faks na komputerMacUstawienia funkcji Przelij faks na komputer moesz w dowolnej chwili zmodyfikowana swoim komputerze w Kreatorze konfiguracji funkcji Faks cyfrowy. Ustawienia funkcjiPrzelij faks na komputer Mac moesz zaktualizowa w programie HP Utility.Odbieranie faksu 79


Rozdzia 6Funkcje Przel. faks na komputer i Przel. faks na komp. Mac mona wyczy,wyczajc jednoczenie drukowanie faksów za pomoc panelu sterowania drukarki.Modyfikowanie ustawie na panelu sterowania drukarki1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij Konfiguracja faksu, Podst. ustawienia faksu, a nastpnie Przel. faksna komputer.3. Wybierz ustawienia, które chcesz zmieni. Mona zmieni nastpujce ustawienia:• Poka nazw hosta PC: wywietl nazw komputera, który zosta wybrany dozarzdzania funkcjami Przelij faks na komputer lub Przelij faks na komputerMac.• Wycz: wycz funkcje Przelij faks na komputer lub Przelij faks na komputerMac.Uwaga Aby wczy funkcje Przelij faks na komputer lub Przelij faks nakomputer Mac, uyj oprogramowania HP na komputerze.• Wycz drukowanie faksów: wybranie tej opcji powoduje drukowanie faksówwtedy, kiedy s odbierane. Nawet jeli drukowanie zostanie wyczone, faksyw kolorze nadal bd drukowane.Modyfikowanie ustawie w oprogramowaniu HP (Windows)1. Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Programy lubWszystkie programy, wybierz folder drukarki HP i wybierz opcj dla swojejdrukarki HP.2. Dwukrotnie kliknij Zadania faksu, a nastpnie dwukrotnie kliknij Kreatorkonfiguracji funkcji Faks cyfrowy.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Modyfikowanie ustawie w oprogramowaniu HP (Mac OS X)1. Otwórz program HP Utility. Wicej informacji znajdziesz w HP Utility (Mac OS X).2. Kliknij ikon Aplikacje na pasku narzdzi HP Utility.3. Kliknij dwukrotnie Asystent konfiguracji HP i postpuj zgodnie z instrukcjamiwywietlanymi na ekranie.Wyczanie funkcji Przelij faks na komputer lub Przelij faks na komputer Mac1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij Konfiguracja faksu, Podst. ustawienia faksu, a nastpnie Przel. faksna komputer.3. Dotknij Wycz.Konfigurowanie wpisów szybkiego wybieraniaCzsto uywane numery faksów mona przypisa do pozycji szybkiego wybierania.Umoliwia to szybkie wybieranie tych numerów na panelu sterowania drukarki.80 Faks


Wskazówka Poza tworzeniem wpisów szybkiego wybierania na panelusterowania drukarki moesz te uywa narzdzi dostpnych na komputerze,takich jak oprogramowanie HP doczone do drukarki i wbudowany serwerinternetowy (EWS). Wicej informacji znajdziesz w Narzdzia zarzdzaniadrukark.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Konfigurowanie i zmienianie wpisów szybkiego wybierania• Konfigurowanie i zmienianie grup wpisów szybkiego wybierania• Usuwanie wpisów szybkiego wybierania• Drukowanie listy wpisów szybkiego wybieraniaKonfigurowanie i zmienianie wpisów szybkiego wybieraniaNumery faksów mona zapisa jako pozycje szybkiego wybierania.Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania1. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknijopcji Konfiguracja.2. Dotknij Konfiguracja faksu, a nastpnie wybierz Ustaw. szybk. wybier.3. Dotknij Dodaj/edytuj wpis szyb. wyb., a nastpnie dotknij nieuywanego numeruwpisu.4. Wpisz numer faksu, a nastpnie dotknij Dalej.Uwaga Pamitaj, aby wprowadzi wszystkie pauzy i inne wymagane numery,takie jak kod obszaru lub kod dostpu w przypadku numerów zewntrznychznajdujcych si za systemem PBX (zwykle 9 lub 0) albo numer kierunkowy.5. Wpisz nazw pozycji szybkiego wybierania, a nastpnie dotknij Gotowe.Zmiana wpisów szybkiego wybierania1. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknijopcji Konfiguracja.2. Dotknij Konfiguracja faksu, a nastpnie wybierz Ustaw. szybk. wybier.3. Dotknij Dodaj/edytuj wpis szyb. wyb., a nastpnie dotknij wpisu szybkiegowybierania, który chcesz zmieni.4. Jeli chcesz zmieni numer faksu, wpisz nowy numer, a nastpnie dotknij Dalej.Uwaga Pamitaj, aby wprowadzi wszystkie pauzy i inne wymagane numery,takie jak kod obszaru lub kod dostpu w przypadku numerów zewntrznychznajdujcych si za systemem PBX (zwykle 9 lub 0) albo numer kierunkowy.5. Jeli chcesz zmieni nazw wpisu szybkiego wybierania, wpisz now nazw,a nastpnie dotknij Gotowe.Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania 81


Rozdzia 6Konfigurowanie i zmienianie grup wpisów szybkiego wybieraniaGrupy numerów faksów mona zapisa jako pozycje szybkiego wybierania grupy.Konfigurowanie wpisów szybkiego wybierania grupUwaga Przed utworzeniem wpisu szybkiego wybierania grupy trzeba utworzy conajmniej jeden wpis szybkiego wybierania.1. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknijopcji Konfiguracja.2. Dotknij Konfiguracja faksu, a nastpnie wybierz Ustaw. szybk. wybier.3. Dotknij Szybkie wybieranie grupy, a nastpnie dotknij nieuywanego numeruwpisu.4. Dotknij wpisów szybkiego wybierania, aby doda je do wpisu szybkiego wybieraniagrupy, a nastpnie dotknij OK.5. Wpisz nazw pozycji szybkiego wybierania, a nastpnie dotknij Gotowe.Zmiana wpisów szybkiego wybierania grupy1. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknijopcji Konfiguracja.2. Dotknij Konfiguracja faksu, a nastpnie wybierz Ustaw. szybk. wybier.3. Wybierz Szybkie wybieranie grupy, a nastpnie dotknij wpisu, który chceszzmieni.4. Jeli chcesz doda/usun wpisy szybkiego wybierania do/z grupy, dotknijdanych wpisów, a nastpnie dotknij OK.5. Jeli chcesz zmieni nazw wpisu szybkiego wybierania grupy, wpisz now nazw,a nastpnie dotknij Gotowe.Usuwanie wpisów szybkiego wybieraniaAby usun wpisy szybkiego wybierania lub szybkiego wybierania grupy, wykonajnastpujce czynnoci:1. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknijopcji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Ustaw. szybk. wybier.3. Dotknij Usu szybkie wybieranie, dotknij wpisu do usunicia, a nastpnie dotknijTak, aby potwierdzi.Uwaga Usunicie wpisu szybkiego wybierania grupy nie powoduje usuniciaposzczególnych wpisów szybkiego wybierania.Drukowanie listy wpisów szybkiego wybieraniaAby wydrukowa list wszystkich skonfigurowanych wpisów szybkiego wybierania,wykonaj nastpujce czynnoci:1. Zaaduj papier do zasobnika. Aby uzyska wicej informacji, zob. adowanienoników.2. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknijopcji Konfiguracja.82 Faks


3. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Ustaw. szybk. wybier.4. Dotknij Wydr. list szybk. wyb.Zmiana ustawie faksowaniaPo wykonaniu procedur z podrcznej instrukcji obsugi doczonej do drukarki, wykonajponisze instrukcje, by zmieni pocztkowe ustawienia lub skonfigurowa inne opcjefaksowania.• Konfigurowanie nagówka faksu• Ustawienie trybu odbierania (automatyczne odbieranie)• Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem• Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne• Ustawianie rodzaju wybierania numerów• Ustawianie opcji ponownego wybierania numeru• Ustawianie prdkoci transmisji faksu• Ustawianie gonoci faksuKonfigurowanie nagówka faksuNagówek faksu zawiera nazwisko i numer faksu na górze kadego wysyanego faksu.Firma HP zaleca ustawienie nagówka faksu za pomoc oprogramowania HPdostarczonego wraz z drukark. Moesz skonfigurowa nagówek faksu z panelusterowania drukarki, zgodnie z opisem.Uwagaprawo.W niektórych krajach/regionach nagówek faksu jest wymagany przezKonfiguracja lub zmiana nagówka faksu1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Podst. ustawieniafaksu.3. Dotknij Nagówek faks.4. Wprowad nazwisko lub nazw firmy, a nastpnie dotknij Zakocz.5. Wprowad numer faksu, a nastpnie dotknij Zakocz.Ustawienie trybu odbierania (automatyczne odbieranie)Tryb odbierania okrela, czy drukarka odbiera poczenia przychodzce.• Aby drukarka odpowiadaa na faksy automatycznie, naley wczy ustawienieOdbieranie automatyczne. Drukarka odpowiada na wszystkie przychodzcepoczenia i faksy.• Aby odpowiada na faksy rcznie, naley wyczy ustawienie Odbieranieautomatyczne. Aby drukarka odbieraa faksy, musisz odbiera przychodzcepoczenia faksowe osobicie.Zmiana ustawie faksowania 83


Rozdzia 6Aby ustawi tryb odbierania1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Podst. ustawieniafaksu.3. Dotknij opcji Odbieranie automatyczne, a nastpnie dotknij opcji W. lub Wy..Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniemPo wczeniu opcji Odbieranie automatyczne mona okreli liczb dzwonków, poktórych urzdzenie automatycznie odbierze poczenie przychodzce.Opcja Dzwon. do odebr. jest wana, jeeli na tej samej linii co drukarka znajduje siautomatyczna sekretarka, poniewa powinna ona odbiera poczenie przed drukark.Liczba dzwonków przed odebraniem dla drukarki powinna by wiksza ni liczbadzwonków przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej.Na przykad mona ustawi liczb dzwonków dla automatycznej sekretarki na niskwarto, a dla drukarki na maksymaln. (Maksymalna liczba dzwonków zaley odkraju/regionu.) Przy tym ustawieniu automatyczna sekretarka odpowiada napoczenie, a drukarka monitoruje lini. Jeli drukarka wykryje sygna faksu, odbierzefaks. Jeli dane poczenie jest poczeniem gosowym, automatyczna sekretarkanagra wiadomo gosow.Ustawianie liczby dzwonków przed odebraniem1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Podst. ustawieniafaksu.3. Dotknij Dzwon. do odebr.4. Dotknij (strzaka w gór) lub (strzaka w dó), aby zmieni liczb dzwonków.5. Dotknij Zakocz, aby zaakceptowa ustawienie.Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywneWielu operatorów telekomunikacyjnych oferuje usug dzwonienia dystynktywnego,umoliwiajc korzystanie na jednej linii telefonicznej z kilku numerów telefonu. Powykupieniu tej usugi kady numer ma przypisany inny wzorzec dzwonienia. Mona takskonfigurowa drukark, aby odbieraa poczenia przychodzce z wybranym wzorcemdzwonka.Podczajc drukark do linii z funkcj dzwonienia dystynktywnego, operator siecitelefonicznej musi przypisa osobne wzorce dzwonka do rozmów i do faksów. FirmaHP zaleca korzystanie z dzwonków podwójnych lub potrójnych dla numeru faksu. Gdydrukarka wykryje okrelony wzorzec dzwonka, odpowiada na poczenie i odbiera faks.Wskazówka Do ustawienia dzwonienia dystynktywnego mona te uy funkcjiwykrywania wzorca dzwonienia na panelu sterowania. Dziki tej funkcji drukarkarozpoznaje i nagrywa wzorzec dzwonienia poczenia przychodzcego i na jegopodstawie automatycznie okrela dystynktywny wzorzec dzwonienia przypisanyprzez operatora telefonicznego do pocze faksowych.Jeli ta usuga jest niedostpna, naley zastosowa domylny wzorzec dzwonienia,czyli opcj Wszystkie dzwonki.84 Faks


Uwaga Drukarka nie moe odbiera faksów, kiedy suchawka gównego telefonujest podniesiona.Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne1. Sprawd, czy drukarka zostaa ustawiona tak, aby odbieraa faksy automatycznie.2. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknijopcji Konfiguracja.3. Dotknij Ustawienia faksu, a nastpnie dotknij Zaawansowane opcje faksu.4. Dotknij Dzwonienie dystynktywne.5. Pojawi si komunikat z informacj, e nie naley zmienia tego ustawienia o ile nieposiadasz kilku numerów na tej samej linii telefonicznej. Dotknij Tak, abykontynuowa.6. Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:• Dotknij wzorca dzwonienia przypisanego przez operatora telefonicznego dopocze faksowych.- Lub -• Dotknij Wykrywanie wzorca dzwonienia, a nastpnie wykonaj instrukcjewywietlane na panelu sterowania drukarki.Uwaga Jeli funkcja Wykrywanie wzorca dzwonienia nie moe wykry wzorcalub jeli uytkownik anuluje wykrywanie przed zakoczeniem, wzorzecdzwonienia zostanie automatycznie ustawiony na domylny — Wszystkiedzwonki.Uwaga Jeli uywasz systemu PBX, który ma inne wzorce dzwonienia dlazewntrznych i wewntrznych pocze telefonicznych, musisz telefonowa nanumer faksu z numeru wewntrznego.Ustawianie rodzaju wybierania numerówPonisza procedura umoliwia przestawienie urzdzenia na tonowy lub impulsowy trybwybierania. Fabrycznie jest ustawione wybieranie Tonowe. Nie naley zmienia tegoustawienia, o ile nie wiadomo, e dla danej linii telefonicznej wybieranie tonowe nie jestobsugiwane.Uwaga Opcja wybierania impulsowego nie jest dostpna we wszystkich krajach/regionach.Ustawianie rodzaju wybierania numerów1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij opcji Ustawienia.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Podst. ustawieniafaksu.3. Dotknij (strzaka w dó), a nastpnie dotknij opcji Wybieranie tonowe lubimpulsowe.4. Dotknij, by wybra Wybieranie tonowe lub Wybierane impulsowe.Ustawianie opcji ponownego wybierania numeruJeli drukarka nie moe wysa faksu, gdy faks odbiorcy nie odpowiada lub jestzajty, podejmie ona próby ponownego wyboru numeru, zgodnie z opcjami PonowneZmiana ustawie faksowania 85


Rozdzia 6wybieranie przy zajtoci oraz Ponowne wybieranie gdy brak odpowiedzi. Opcje temona wczy i wyczy za pomoc nastpujcej procedury.• Ponowne wybieranie przy zajtoci: Jeli opcja ta jest wczona, drukarkaautomatycznie ponownie wybierze numer, jeli otrzyma sygna zajtoci.Ustawieniem fabrycznym tej opcji jest W..• Ponowne wybieranie gdy brak odpowiedzi: Jeli ta opcja jest wczona,drukarka ponownie wybierze jeli urzdzenie odbiorcy nie odbierze. Fabrycznymustawieniem tej opcji jest Wy..Ustawianie opcji ponownego wybierania numerów1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij Ustawienia faksu, a nastpnie dotknij Zaawansowane opcje faksu.3. Dotknij opcji Pon. wyb. przy sygn. zajt. lub Pon. wyb. przy braku odp.,a nastpnie wybierz odpowiednie opcje.Ustawianie prdkoci transmisji faksuMoesz ustawi prdko transmisji faksu uywan podczas wysyania i odbieraniafaksów w komunikacji pomidzy drukark, a innymi urzdzeniami faksujcymi.W przypadku uywania jednego z nastpujcych elementów moe by konieczneustawienie niszej szybkoci transmisji faksu:• Internetowa usuga telefoniczna• System PBX• Protokó FoIP (Fax over Internet Protocol)• Usuga ISDN (Integrated Services Digital Network)Jeli wystpi problemy przy wysyaniu i odbieraniu faksów, uyj niszej Prdkocifaksowania. Ponisza tabela zawiera dostpne ustawienia prdkoci transmisji faksu.Ustawienie szybkoci faksuRob.redniej dugociWolnaSzybko faksuv.34 (33600 bodów)v.17 (14400 bodów)v.29 (9600 bodów)Ustawianie szybkoci faksowania1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij Ustawienia faksu, a nastpnie dotknij Zaawansowane opcje faksu.3. Dotknij Szybko transmisji faksu.4. Dotknij, aby wybra opcj.86 Faks


Ustawianie gonoci faksuUyj tej procedury by pogoni lub przyciszy dwiki faksu.Ustawianie gonoci dwiku faksu1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Podst. ustawieniafaksu.3. Dotknij Gono faksu.4. Dotknij, by wybra Cicho, Gono, lub Wy..Faks i cyfrowe usugi telefoniczneWielu operatorów telefonicznych zapewnia swoim klientom cyfrowe usugi telefoniczne,takie jak.:• DSL: cyfrowa linia abonencka (Digital Subscriber Line — DSL) to usugawiadczona przez operatora sieci telefonicznej. (W niektórych krajach/regionachusuga DSL moe by zwana ADSL).• PBX: Centrala abonencka (Private Branch Exchange — PBX).• ISDN: sie cyfrowa z integracj usug (Integrated Services Digital Network —ISDN).• FoIP: tania usuga telefoniczna, która umoliwia wysyanie i odbieranie faksów przyuyciu drukarki przez Internet. Metoda ta nazywana jest faksowaniem przezInternet (Fax over Internet Protocol — FoIP). Wicej informacji znajdzieszw Protokó FoIP (Fax over Internet Protocol).Drukarki HP zostay zaprojektowane do uytku z tradycyjnymi, analogowymi usugamitelefonicznymi. Jeli korzystasz z cyfrowego rodowiska telefonicznego (takiego jakDSL/ADSL, PBX lub ISDN), podczas konfigurowania funkcji faksu drukarki koniecznemoe okaza si uycie filtrów cyfrowo-analogowych lub konwerterów.Uwaga HP nie gwarantuje, e drukarka bdzie zgodna ze wszystkimi cyfrowymiliniami usugowymi lub usugami operatorów we wszystkich rodowiskachcyfrowych albo ze wszystkimi konwerterami cyfrowo-analogowymi. Zaleca siomówienie prawidowych opcji konfiguracji bezporednio z operatoremtelefonicznym i na podstawie wiadczonych przez niego usug.Protokó FoIP (Fax over Internet Protocol)Moe istnie moliwo korzystania z taniej usugi telefonicznej, pozwalajcej nawysyanie i odbieranie faksów z drukarki za porednictwem Internetu. Metoda tanazywana jest faksowaniem przez Internet (Fax over Internet Protocol — FoIP).Prawdopodobnie korzystasz z usugi FoIP (udostpnianej przez operatora), jeli:• naley wybiera specjalny kod dostpu wraz z numerem faksu lub• jest uywany modu konwertera IP do czenia z Internetem, który jest wyposaonyw analogowe porty telefoniczne do podczenia faksu.Protokó FoIP (Fax over Internet Protocol) 87


Rozdzia 6Uwaga Faksy moesz wysya i odbiera tylko poprzez podczenie przewodutelefonicznego do portu "1-LINE" w drukarce. Oznacza to, e poczeniez Internetem musi by dokonane poprzez urzdzenie konwertujce (posiadajcezwyczajne analogowe gniazda dla pocze faksowych) lub operatoratelekomunikacyjnego.Wskazówka Obsuga tradycyjnego przesyania faksów przy uyciu dowolnychsystemów telefonii IP jest czsto ograniczona. W przypadku problemówz faksowaniem spróbuj uy niszej szybkoci transmisji faksu lub wyczy trybkorekcji bdów. Jeli jednak wyczysz tryb korekcji bdów, wysyanie i odbieraniefaksów w kolorze nie bdzie moliwe. Aby uzyska wicej informacji na tematzmiany szybkoci transmisji faksu, zob. Ustawianie prdkoci transmisji faksu. Abyuzyska wicej informacji na temat uywania trybu korekcji bdów, zob. Wysyaniefaksu w trybie korekcji bdów.Jeli masz pytania odnonie do faksowania przez Internet, aby uzyska dalsz pomoc,skontaktuj si ze swoim dziaem pomocy w faksowaniu przez Internet lub lokalnymoperatorem.Korzystanie z raportówMoesz skonfigurowa drukark, by drukowaa raporty z bdów i raporty potwierdzeautomatycznie po kadym wysaniu i odebraniu faksu. Moesz take, w razie potrzeby,rcznie drukowa raporty systemowe. Raporty te zawieraj przydatne informacjesystemowe o drukarce.Domylnie drukarka jest ustawiona, by drukowa raport tylko wtedy, gdy wystpiproblem z wysyaniem lub odbieraniem faksu. Komunikat potwierdzenia wskazujcy,e faks zosta wysany z powodzeniem pojawia si na krótko na wywietlaczu panelusterowania po kadej transakcji.Uwaga Jeli raporty nie s czytelne, sprawd szacowane poziomy atramentuz poziomu panelu sterowania lub w oprogramowaniu HP. Wicej informacjiznajdziesz w Narzdzia zarzdzania drukark.Uwaga Ostrzeenia o poziomie atramentu i diody podaj przyblione danewycznie w celu planowania. Gdy pojawi si ostrzeenie o niskim poziomieatramentu postaraj si zaopatrzy w zamienny wkad, by unikn opóniew drukowaniu. Do momentu wywietlenia stosownego monitu nie trzeba wymieniawkadów atramentowych.Uwaga Upewnij si, e gowica drukujca i wkady atramentowe s w dobrymstanie i s prawidowo zainstalowane. Wicej informacji znajdziesz w Korzystaniez pojemników z tuszem.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Drukowanie potwierdze faksów• Drukowanie sprawozda z bdów faksów• Drukowanie i przegldanie dziennika faksu• Usuwanie dziennika faksów• Drukowanie szczegóowych informacji o ostatniej transakcji faksowej88 Faks


• Drukowanie Raportu identyfikacji rozmówców• Wywietlanie Historii poczeDrukowanie potwierdze faksówJeli trzeba wydrukowa potwierdzenie wysania, naley wykona ponisze czynnoci,aby wczy potwierdzenie faksu, zanim przystpi si do wysyania faksu. Wybierzopcj Wcz (wysyanie faksów) lub Wcz (wysyanie i odbieranie).Domylne ustawienie funkcji potwierdzenia faksu to Wy.. Oznacza to, e urzdzenienie drukuje potwierdzenia faksu po wysaniu lub odebraniu kadego faksu. Po kadejtransakcji na wywietlaczu panelu sterowania na krótko pojawia si komunikatpotwierdzajcy pomylne wysanie faksu.Uwaga Na potwierdzeniu wysania faksu moesz umieci obraz pierwszej stronyfaksu, jeli wybierzesz opcj Wcz (wysyanie faksów) lub Wcz (wysyaniei odbieranie) i jeli zeskanujesz faks w celu wysania go z pamici lub uyjeszopcji Skanuj i faksuj.Wczanie funkcji potwierdzenia wysania faksu1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Raporty dot. faksu.3. Dotknij Potwierdzenie faksu.4. Dotknij, by wybra jedn z poniszych opcji.Wy.Wcz (wysyaniefaksów)Wcz(odbieraniefaksów)Wcz (wysyaniei odbieranie)Nie drukuje potwierdzenia faksu po udanym wysaniu lub odebraniufaksu. Jest to ustawienie domylne.Drukuje potwierdzenie faksu po kadym wysaniu faksu.Drukuje potwierdzenie faksu po kadym odebraniu faksu.Drukuje potwierdzenie faksu po kadym wysaniu i odebraniu faksu.Umieszczanie obrazu faksu na raporcie1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Raporty dot. faksu, a nastpnie dotknij opcji Potwierdzeniewysania faksu.3. Dotknij Wcz (wysyanie faksów) lub Wcz (wysyanie i odbieranie).4. Dotknij Potwierdzenie faksu z obrazem.Korzystanie z raportów 89


Rozdzia 6Drukowanie sprawozda z bdów faksówMona skonfigurowa drukark tak, aby automatycznie drukowaa raport powystpieniu bdu w czasie transmisji.Ustawianie drukarki by automatycznie drukowaa raporty o bdach faksu1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Raporty dot. faksu.3. Dotknij Raport bdów faksu.4. Dotknij, by wybra jedn z poniszych opcji.Wcz (wysyaniei odbieranie)WyczWcz (wysyaniefaksów)Wcz(odbieraniefaksów)Drukowanie po wystpieniu bdu transmisji.Drukowanie po wystpieniu bdu podczas odbierania.Drukowanie po wystpieniu bdu faksu. Jest to ustawienie domylne.Raporty bdów faksu nie s nigdy drukowane.Drukowanie i przegldanie dziennika faksuMoesz wydrukowa dziennik faksów odebranych i wysanych przez drukark.Drukowanie dziennika faksu za pomoc panelu sterowania drukarki1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij opcji Ustawienia.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Raporty dot. faksu.3. Dotknij Dziennik faksu.Usuwanie dziennika faksówAby wyczyci dziennik faksu, naley wykona nastpujce kroki:Uwaga Wyczyszczenie dziennika faksów powoduje usunicie wszystkich faksówzapisanych w pamici.Czyszczenie dziennika faksu1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:• Dotknij Narzdzia.- Lub -• Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Narzdzia faksów.3. Dotknij Wyczy dziennik faksów.90 Faks


Drukowanie szczegóowych informacji o ostatniej transakcji faksowejRaport o ostatniej transakcji faksowej zawiera szczegóowe informacje o ostatniejtransakcji faksowej. Szczegóowe informacje obejmuj numer faksu, liczb stron i stanfaksu.Drukowanie raportu o ostatniej transakcji faksowej1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Raporty dot. faksu.3. Dotknij Ostatnia transakcja.Drukowanie Raportu identyfikacji rozmówcówUyj poniszej procedury by wydrukowa list dzwonicych numerów faksów.Drukowanie raportu z historii identyfikacji dzwonicego1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Konfiguracja.2. Dotknij opcji Konfiguracja faksu, a nastpnie dotknij opcji Raporty dot. faksu.3. Dotknij opcji Raport ident. rozmówców.Wywietlanie Historii poczeUyj poniszej procedury, aby wywietli list wszystkich pocze wykonanych przyuyciu drukarki.Uwaga Historii pocze nie mona wydrukowa. Histori pocze mona tylkowywietli na panelu sterowania drukarki.Wywietlanie Historii pocze1. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycji Faks.2.Dotknij (Historia pocze).Korzystanie z raportów 91


7 Usugi sieci WebDrukarka obsuguje innowacyjne, internetowe rozwizania, które uatwiaj uzyskiwaniedostpu do Internetu, korzystanie z dokumentów i szybkie drukowanie — wszystko tobez koniecznoci uywania komputera.Uwaga Aby korzysta z tych funkcji, drukarka musi by podczona do Internetu(kablem Ethernet lub za porednictwem poczenia bezprzewodowego). Niemoesz uywa funkcji internetowych, jeli drukarka jest podczona do komputerakablem USB.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Co to s usugi sieci Web?• Konfigurowanie usug sieci Web• Korzystanie z usug sieci Web• Usu usugi sieci WebCo to s usugi sieci Web?Drukarka oferuje nastpujce usugi sieci Web:• HP ePrint• Aplikacje drukarkiHP ePrintBezpatna usuga HP ePrint umoliwia drukowanie dokumentów za pomoc drukarkipodczonej do Internetu w dowolnym miejscu i czasie. Wystarczy wysa wiadomoe-mail na adres powizany z drukark podczas wczania usug sieci Web. Nie spotrzebne specjalne sterowniki lub oprogramowanie. Jeli jeste w stanie wysawiadomo e-mail, za pomoc usugi HP ePrint moesz drukowa z dowolnegomiejsca.Po zarejestrowaniu konta w witrynie ePrintCenter moesz si zalogowa, abywywietla stan zada usugi HP ePrint, zarzdza kolejk usugi HP ePrintw drukarce, kontrolowa uprawnienia uytkowników do drukowania za pomoc adresue-mail usugi HP ePrint oraz korzysta z pomocy.Aplikacje drukarkiAplikacje drukarki umoliwiaj atwe znajdowanie i drukowanie sformatowanejzawartoci sieci Web bezporednio z drukarki. Dokumenty mona równie skanowai przechowywa w postaci cyfrowej w sieci Web.Aplikacje drukarki oferuj wiele rónych materiaów — od kuponów rabatowych porozrywki rodzinne, wiadomoci, podróe, sport, gotowanie, fotografowanie itd. Istniejenawet moliwo wywietlania i drukowania zdj z popularnych witryn udostpniania.Okrelone aplikacje pozwalaj take na planowanie dostarczania zawartoci aplikacjido drukarki.92 Usugi sieci Web


Sformatowana tre dostosowana do drukarki oznacza brak ucitego tekstu i ilustracjialbo zbdnych stron zadrukowanych tylko jednym wierszem tekstu. W przypadkuniektórych drukarek na stronie podgldu wydruku mona take wybra ustawieniapapieru i jakoci.Wszystko to bez wczania komputera!Konfigurowanie usug sieci WebAby skonfigurowa usugi sieci Web, wykonaj nastpujce czynnoci.Uwaga Przed skonfigurowaniem usug sieci Web upewnij si, e urzdzenie jestpodczone do sieci kablem Ethernet lub poprzez poczenie bezprzewodowe.• Konfigurowanie usug sieci Web przy uyciu oprogramowania drukarki HP• Konfigurowanie usug sieci Web przy uyciu panelu sterowania drukarki• Konfigurowanie usug sieci Web przy uyciu wbudowanego serwera internetowegoKonfigurowanie usug sieci Web przy uyciu oprogramowania drukarki HPPoza wczeniem wanych funkcji urzdzenia oprogramowanie dostarczone wrazz drukark HP umoliwia konfiguracj usug sieci Web. Jeli usugi sieci Web niezostay skonfigurowane podczas instalacji oprogramowania HP na komputerze, nadalmona uy oprogramowania do konfiguracji usug sieci Web.Aby skonfigurowa usugi sieci Web, wykonaj ponisze czynnoci waciwe dlaTwojego systemu operacyjnego:Windows1. Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Programy lubWszystkie programy, wybierz HP i folder drukarki, a nastpnie wybierz ikonz nazw urzdzenia.2. Dwukrotnie kliknij pozycj Rozwizania sieci Web, a nastpnie dwukrotnie kliknijopcj Konfiguracja usugi ePrint.Zostanie otwarty wbudowany serwer internetowy drukarki.3. Na karcie Usugi sieci Web kliknij polecenie Ustawienia w czci Ustawieniausug sieci Web.4. Kliknij polecenie Zaakceptuj Warunki uytkowania i wcz usugi sieci Web,a nastpnie kliknij przycisk Dalej.5. Kliknij przycisk Tak, aby wczy w drukarce automatyczne sprawdzaniei instalowanie aktualizacji produktu.6. Jeli do czenia si z Internetem uywane s ustawienia proxy, wprowad teustawienia.7. Aby ukoczy konfiguracj, postpuj zgodnie z instrukcjami w arkuszuinformacyjnym usug sieci Web.Konfigurowanie usug sieci Web 93


Rozdzia 7Mac OS X Do skonfigurowania usug sieci Web i zarzdzania nimi w systemie Mac OSX moesz uy wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki. Wicejinformacji znajdziesz w Konfigurowanie usug sieci Web przy uyciu wbudowanegoserwera internetowego.Konfigurowanie usug sieci Web przy uyciu panelu sterowania drukarkiPanel sterowania drukarki umoliwia atwe konfigurowanie usug sieci Webi zarzdzanie nimi.Aby skonfigurowa usugi sieci Web, wykonaj nastpujce czynnoci:1. Upewnij si, e drukarka jest podczona do Internetu.2. Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku (Aplikacje) lub (HP ePrint).3. Dotknij opcji Zgadzam si, aby zaakceptowa Warunki uytkowania, a nastpniewcz usugi sieci Web.4. Na ekranie Automatyczna aktualizacja dotknij opcji Tak, aby wczy w drukarceautomatyczne sprawdzanie i instalowanie aktualizacji produktu.5. Jeli do czenia si z Internetem uywane s ustawienia proxy, wprowad teustawienia:a. Dotknij opcji Wprowad proxy.b. Wpisz ustawienia serwera proxy, a nastpnie dotknij przycisku Gotowe.6. Aby ukoczy konfiguracj, postpuj zgodnie z instrukcjami w arkuszuinformacyjnym usug sieci Web.Konfigurowanie usug sieci Web przy uyciu wbudowanego serwerainternetowegoDo skonfigurowania usug sieci Web i zarzdzania nimi moesz uy wbudowanegoserwera internetowego (EWS) drukarki.Aby skonfigurowa usugi sieci Web, wykonaj nastpujce czynnoci:1. Otwórz serwer EWS. Wicej informacji znajdziesz w Wbudowany serwerinternetowy.2. Na karcie Usugi sieci Web kliknij polecenie Ustawienia w czci Ustawieniausug sieci Web.3. Kliknij polecenie Zaakceptuj Warunki uytkowania i wcz usugi sieci Web,a nastpnie kliknij przycisk Dalej.4. Kliknij przycisk Tak, aby wczy w drukarce automatyczne sprawdzaniei instalowanie aktualizacji produktu.5. Jeli do czenia si z Internetem uywane s ustawienia proxy, wprowad teustawienia.6. Aby ukoczy konfiguracj, postpuj zgodnie z instrukcjami w arkuszuinformacyjnym usug sieci Web.94 Usugi sieci Web


Korzystanie z usug sieci WebHP ePrintW nastpnej czci opisano sposób konfiguracji i uywania usug sieci Web.• HP ePrint• Aplikacje drukarkiUsuga HP ePrint umoliwia drukowanie dokumentów za pomoc drukarki podczonejdo Internetu w dowolnym miejscu i czasie.Aby korzysta z usugi HP ePrint, sprawd, czy dysponujesz nastpujcymielementami:• komputer lub urzdzenie przenone z obsug Internetu i poczty e-mail,• drukarka zgodna z usug HP ePrint, w której wczono usugi sieci Web.Wskazówka Wicej informacji na temat konfigurowania ustawie usugi HP ePrinti zarzdzania ni oraz najnowszych funkcji mona znale w witrynie ePrintCenter(www.eprintcenter.com).Drukowanie przy uyciu usugi HP ePrintAby drukowa dokumenty przy uyciu usugi HP ePrint, wykonaj nastpujceczynnoci:1. Na komputerze lub urzdzeniu przenonym otwórz aplikacj pocztow.Uwaga Wicej informacji na temat korzystania z aplikacji pocztowej nakomputerze lub urzdzeniu przenonym mona znale w dokumentacjidoczonej do oprogramowania.2. Utwórz now wiadomo e-mail, a nastpnie docz do niej plik, który chceszwydrukowa. Aby wywietli list plików obsugiwanych przez usug HP ePrintoraz wytyczne dotyczce korzystania z tej funkcji, zobacz Specyfikacje usug sieciWeb i witryn HP.3. Wprowad adres e-mail drukarki w polu odbiorcy wiadomoci e-mail, a nastpniewybierz odpowiedni opcj, aby wysa wiadomo e-mail.Uwaga Upewnij si, e w polu odbiorcy wiadomoci e-mail znajduje si tylkoadres e-mail drukarki. Jeli w polu odbiorcy wiadomoci znajduj si inneadresy e-mail, wysyane zaczniki mog nie zosta wydrukowane.Znajdowanie adresu e-mail drukarkiAby wywietli adres e-mail drukarki w usudze HP ePrint, wykonaj nastpujceczynnoci:1. Aby przej do ekranu gównego, dotknij przycisku (HP ePrint).2. Adres e-mail drukarki bdzie widoczny na wywietlaczu.WskazówkaAby wydrukowa adres e-mail, dotknij przycisku Drukuj.Korzystanie z usug sieci Web 95


Rozdzia 7Wyczanie usugi HP ePrintAby wyczy usug HP ePrint, wykonaj nastpujce czynnoci:1. Na ekranie gównym dotknij przycisku (HP ePrint), a nastpnie dotknij opcjiUstawienia.2. Dotknij przycisku ePrint, a nastpnie dotknij opcji Wycz.UwagaAby usun wszystkie usugi sieci Web, zobacz Usu usugi sieci Web.Aplikacje drukarkiAplikacje drukarki umoliwiaj atwe znajdowanie i drukowanie sformatowanejzawartoci sieci Web bezporednio z drukarki.Uywanie aplikacji drukarkiAby skorzysta z aplikacji drukarki, na wywietlaczu panelu sterowania dotknijprzycisku Aplikacje, a nastpnie dotknij aplikacji, której chcesz uy.Wicej informacji na temat poszczególnych aplikacji drukarki mona znale w witryniepod adresem www.eprintcenter.com.Zarzdzanie aplikacjami drukarkiAplikacjami drukarki mona zarzdza za porednictwem witryny ePrintCenter. istniejemoliwo dodawania, konfigurowania i usuwania aplikacji drukarki oraz ustawiania ichkolejnoci na wywietlaczu.Uwaga Aby zarzdza aplikacjami drukarki w witrynie ePrintCenter, utwórz kontoi dodaj swoj drukark. Aby uzyska wicej informacji, zobaczwww.eprintcenter.com.Wyczanie aplikacji drukarkiAby wyczy aplikacje drukarki, wykonaj nastpujce czynnoci:1. Na ekranie gównym dotknij przycisku (HP ePrint), a nastpnie dotknij opcjiUstawienia.2. Dotknij przycisku Aplikacje, a nastpnie dotknij opcji Wycz.UwagaAby usun wszystkie usugi sieci Web, zobacz Usu usugi sieci Web.Usu usugi sieci WebAby usun usugi sieci Web, wykonaj nastpujce czynnoci:1. Na wywietlaczu panelu sterowania drukarki dotknij przycisku (HP ePrint),a nastpnie dotknij opcji Ustawienia.2. Dotknij opcji Usu usugi sieci Web.96 Usugi sieci Web


8 Korzystanie z pojemnikówz tuszemAby zapewni najlepsz jako drukowania z drukarki, wykonaj kilka prostychczynnoci konserwacyjnych. W tej czci znajduj si wskazówki dotyczce obsugipojemników z tuszem i instrukcje wymiany pojemników, oraz wyrównywaniai czyszczenia gowicy drukujcej.Wskazówka W przypadku problemów z kopiowaniem dokumentów, zob.Rozwizywanie problemów z jakoci drukowania.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Informacje na temat pojemników z tuszem i gowicy drukujcej• Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach• Drukowanie z co najmniej jednym zuytym wkadem• Wymiana pojemników z tuszem• Przechowywanie materiaów eksploatacyjnych• Zbieranie informacji o uyciuInformacje na temat pojemników z tuszem i gowicydrukujcejPonisze wskazówki mog by pomocne przy konserwacji pojemników HPi zapewnieniu staej jako wydruków.• Instrukcje w tym podrczniku uytkownika s przeznaczone do wymianypojemników z tuszem i nie s przeznaczone dla pierwszej instalacji.• Przestroga HP zaleca jak najszybsze zainstalowanie brakujcych wkadóww celu uniknicia problemów z jakoci druku, moliwoci zuyciadodatkowego atramentu lub uszkodzenia systemu atramentowego. Nigdy niewyczaj drukarki, gdy brakuje wkadów atramentowych.• Pojemniki z tuszem przechowuj zamknite w oryginalnym opakowaniu, a domomentu ich uycia.• Pamitaj, aby wycza drukark w odpowiedni sposób. Wicej informacjiznajdziesz w Wyczanie drukarki.• Pojemniki z tuszem przechowuj w temperaturze pokojowej (15–35°C lub 59–95°F).• Nie naley czyci gowicy drukujcej z tuszem, jeli nie zachodzi taka potrzeba.Niepotrzebne czyszczenie powoduje utrat tuszu oraz skraca trwao pojemników.Korzystanie z pojemników z tuszem 97


Rozdzia 8• Obchod si ostronie z pojemnikami z tuszem. Upuszczanie, potrzsanie lubnieostrone obchodzenie si z pojemnikami podczas instalacji moe powodowatymczasowe problemy z drukowaniem.• Jeli przewozisz drukark, wykonaj nastpujce czynnoci by unikn wyciekutuszu z drukarki lub innych uszkodze drukarki: Sprawd, czy urzdzenie jest wyczone, naciskajc (przycisk Zuycie).Przed odczeniem drukarki zaczekaj, a ucichn wszystkie dwikiwskazujce na ruch wewntrz urzdzenia. Wicej informacji znajdzieszw Wyczanie drukarki. Sprawd, czy pojemniki z tuszem i gowica drukujca s zainstalowane. Drukarka musi by przewoone na pask. Nie wolno jej umieszcza na boku,tyle, przodzie lub górnej powierzchni.Tematy pokrewne• Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikach• Konserwacja gowicy drukujcejSprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikachSzacowane poziomy atramentu mona sprawdzi przy uyciu oprogramowaniadrukarki lub jej panelu sterowania. Aby uzyska informacje na temat uywania tychnarzdzi, zob. Narzdzia zarzdzania drukark i Korzystanie z panelu sterowaniadrukarki. Moesz take wydrukowa stron Stan drukarki by obejrze ten informacje(zob. Informacje na temat Raportu o stanie drukarki).Uwaga Ostrzeenia o poziomie atramentu i diody podaj przyblione danewycznie w celu planowania. Gdy pojawi si ostrzeenie o niskim poziomieatramentu postaraj si zaopatrzy w zamienny wkad, by unikn opóniew drukowaniu. Do momentu wywietlenia monitu nie trzeba wymienia wkadów.Uwaga Jeli zosta zainstalowany napeniany lub regenerowany pojemnikz tuszem, lub gdy pojemnik by uywany w innej drukarce, wskanik poziomu tuszumoe by niedokadny lub niedostpny.Uwaga Tusz z pojemników jest wykorzystywany na szereg sposobów w procesiedrukowania, w tym w procesie inicjalizacji, który przygotowuje drukark i pojemnikido drukowania, podczas serwisowania gowicy, która utrzymuje czysto dyszi prawidowy przepyw tuszu. Dodatkowo, po zakoczeniu uywania pojemnikapozostaje w nim niewielka ilo tuszu. Wicej informacji znajduje si na stroniewww.hp.com/go/inkusage.Drukowanie z co najmniej jednym zuytym wkademDrukarka moe dziaa z jednym lub wiksz liczb zuytych wkadów. Moe to jednakspowolni drukowanie i obniy jako wydrukowanych dokumentów. Jeli wyczerpanyjest wkad z czarnym atramentem, obszary czarne s janiejsze. W przypadku zuyciawkadu kolorowego dokumenty s drukowane w skali szaroci. Jak najszybciej wymiezuyty wkad. Nie wyjmuj zuytego wkadu, a bdzie dostpny nowy pojemnik do98 Korzystanie z pojemników z tuszem


instalacji. Aby uzyska informacje na temat instalowania nowych wkadów, zob.Wymiana pojemników z tuszem.Przestroga Nie wyjmuj starego wkadu atramentowego, a nowy nie bdziedostpny. Nie pozostawiaj wkadów atramentowych poza drukark na duszyczas. Moe to spowodowa uszkodzenie zarówno drukarki, jak i pojemnikaz tuszem.Wymiana pojemników z tuszemUwaga Aby uzyska wicej informacji na temat recyklingu zuytych materiaóweksploatacyjnych, zob. Program recyklingu materiaów eksploatacyjnych dodrukarek atramentowych firmy HP.Jeli nie masz zamiennych pojemników z tuszem dla drukarki, patrz Wkadyatramentowe i gowice drukujce.Uwaga Obecnie niektóre czci witryny HP s nadal dostpne tylko w jzykuangielskim.Przestroga HP zaleca jak najszybsze zainstalowanie brakujcych wkadów w celuuniknicia problemów z jakoci druku, moliwoci zuycia dodatkowegoatramentu lub uszkodzenia systemu atramentowego. Nigdy nie wyczaj drukarki,gdy brakuje wkadów atramentowych.Skorzystaj z tych kroków w celu wymiany pojemników.Wymiana pojemników z tuszem1. Sprawd, czy drukarka jest wczona.2. Otwórz drzwiczki pojemników z tuszem.Uwagakroku.Zaczekaj a karetka zatrzyma si zanim przejdziesz do nastpnego3. Nacinij przedni cz wkadu atramentowego, aby zwolni zatrzask i wyjpojemnik z gniazda.4. Wyjmij nowy wkad atramentowy z opakowania.Wymiana pojemników z tuszem 99


Rozdzia 85. Wspomagajc si kolorowymi literami, wsu umie prawidowo wkadatramentowy w pustym gniedzie.Przestroga Nie uno uchwytu zatrzasku na karetce, aby zainstalowa wkadyatramentowe. Mogoby to spowodowa nieprawidowe umieszczenie gowicylub wkadów atramentowych i bdy lub problemy z jakoci druku. Jeli wkadyatramentowe maj zosta zainstalowane prawidowo, zatrzask musi pozostaw dole.Upewnij si, e wkad atramentowy zosta woony do gniazda z liter w takimsamym kolorze, co kolor atramentu w instalowanym pojemniku.6. Powtórz czynnoci opisane w punktach od 3 do 5 dla kadego wymienianegowkadu atramentowego.7. Zamknij drzwiczki dostpu do karetki.Tematy pokrewneWkady atramentowe i gowice drukujcePrzechowywanie materiaów eksploatacyjnychWkady atramentowe mona pozostawi w drukarce przez duszy czas. Aby zapewnioptymalny stan wkadu atramentowego, naley wycza drukark we waciwysposób. Wicej informacji znajdziesz w Wyczanie drukarki.100 Korzystanie z pojemników z tuszem


Zbieranie informacji o uyciuPojemniki z tuszem HP stosowane w tej drukarce zawieraj ukad pamici, którypomaga przy eksploatacji drukarki.Dodatkowo ukad pamici zbiera ograniczony zakres informacji o uytkowaniu drukarki,midzy innymi: dat pierwszej instalacji drukarki, dat ostatniego uycia wkadów,liczb stron wydrukowanych przy uyciu wkadu, pokrycie stron, uywane trybydrukowania, bdy podczas drukowania oraz model drukarki. Informacje te uatwiajHP projektowanie nowych drukarek zgodnych z potrzebami klientów.Dane zbierane z ukadu pamici kasety nie zawieraj informacji, które mogyby byuyte do poznania tosamoci klienta lub uytkownika kasety albo drukarki.HP zbiera próbki ukadów pamici z wkadów atramentowych zwróconych w ramachdarmowego programu zwrotu i przetwarzania HP (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Ukady pamici z próbek s odczytywane i analizowane w celu udoskonaleniaprzyszych modeli drukarek HP. Partnerzy HP, którzy uczestnicz w procesie utylizacjitakich wkadów, równie mog mie dostp do tych danych.Kady podmiot posiadajcy kaset moe mie dostp do anonimowych informacjizawartych w ukadzie pamici. Jeli nie chcesz zezwoli na dostp do tych informacji,moesz wyczy ukad pamici. Jednak wyczenie tego ukadu powoduje, e kasetynie mona uy w urzdzeniu HP.Jeli obawiasz si udostpniania tych anonimowych informacji, moesz uczyni teinformacje niedostpnymi przez wyczenie zdolnoci ukadu pamici do zbieraniainformacji o uyciu drukarki:Wyczanie zbierania danych o uyciu1. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknijopcji Konfiguracja.2. Wybierz opcj Preferencje, a nastpnie wybierz Informacje o ukadziew pojemniku.3. Dotknij OK by wyczy zbieranie danych o uyciu.Uwaga Jeli wyczysz funkcj zbierania danych o uyciu drukarki, moesz nadaluywa tego pojemnika w drukarce HP.Zbieranie informacji o uyciu 101


9 Rozwizywanie problemówW tej czci zamieszczone s propozycje rozwiza typowych problemów. Jelidrukarka nie dziaa prawidowo, a te sugestie nie pomogy rozwiza problemu, spróbujskorzysta z jednej z poniszych usug pomocy technicznej.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Pomoc techniczna firmy HP• Ogólne wskazówki i zasoby diagnostyczne• Rozwizywanie problemów z drukowaniem• Rozwizywanie problemów z jakoci drukowania• Rozwizywanie problemów z podawaniem papieru• Rozwizywanie problemów z kopiowaniem• Rozwizywanie problemów ze skanowaniem• Rozwizywanie problemów z faksowaniem• Rozwizywanie problemów z uywaniem usug sieci Web i witryn HP• Rozwizywanie problemów z rozwizaniami cyfrowymi HP• Rozwizywanie problemów z urzdzeniami pamici masowej• Rozwizywanie problemów z sieci przewodow (Ethernet)• Rozwizywanie problemów z komunikacj bezprzewodow• Konfigurowanie oprogramowania zapory na potrzeby obsugi drukarki• Rozwizywanie problemów z zarzdzaniem drukark• Rozwizywanie problemów z instalacj• Informacje na temat Raportu o stanie drukarki• Konserwacja gowicy drukujcej• Informacje na temat strony konfiguracji sieci• Usuwanie zaciPomoc techniczna firmy HPW przypadku wystpienia problemu naley wykona nastpujce czynnoci:1. Zapoznaj si z dokumentacj doczon do drukarki.2. Odwied witryn pomocy technicznej HP pod adresem www.hp.com/go/customercare. Witryna zawiera informacje i programy narzdziowe, które uatwiajrozwizywanie wielu typowych problemów z drukark. Z pomocy online mogkorzysta wszyscy klienci firmy HP. Jest to najszybsze ródo aktualnych informacjio drukarce oraz wykwalifikowanej pomocy i obejmuje:• Szybki dostp do wykwalifikowanych specjalistów wsparcia• Aktualizacje sterowników i oprogramowania HP do drukarek tej firmy• Wane informacje dotyczce rozwizywania czsto wystpujcych problemów• Po zarejestrowaniu drukarki uytkownik uzyskuje dostp do aktualizacji dodrukarki, informacji oraz alertów dotyczcych pomocy technicznej HP102 Rozwizywanie problemów


Wicej informacji znajdziesz w Uzyskiwanie pomocy technicznej drogelektroniczn.3. Zadzwo do pomocy technicznej firmy HP. Opcje oraz dostpno pomocytechnicznej zale od drukarki, kraju/regionu i jzyka. Wicej informacji znajdzieszw Telefoniczna obsuga klientów HP.Uzyskiwanie pomocy technicznej drog elektronicznInformacje dotyczce pomocy technicznej i gwarancji mona znale w witrynie firmyHP w sieci Web pod adresem www.hp.com/go/customercare. Witryna zawierainformacje i programy narzdziowe, które uatwiaj rozwizywanie wielu typowychproblemów z drukark. Jeli zostanie wywietlony monit, wybierz swój kraj/region,a nastpnie kliknij Kontakt z firm HP, aby uzyska informacje o numerach telefonówdo pomocy technicznej.W witrynie internetowej mona równie znale wsparcie techniczne, sterowniki,materiay eksploatacyjne, informacje o zamawianiu oraz skorzysta z innych opcji,w tym:• Uzyska dostp do internetowych stron wsparcia technicznego.• Aby uzyska odpowiedzi na swoje pytania, wylij HP wiadomo e-mail.• Skontaktowa si online z pracownikiem technicznym firmy HP.• Sprawd dostpno aktualizacji oprogramowania HP.Oprócz tego pomoc mona uzyska za porednictwem oprogramowania HP dosystemów Windows Mac OS X, które zapewnia dostp do prostych rozwiza czstowystpujcych problemów. Aby uzyska wicej informacji, zob. Narzdzia zarzdzaniadrukark.Opcje oraz dostpno pomocy technicznej zale od drukarki, kraju/regionu i jzyka.Telefoniczna obsuga klientów HPNumery telefonów pomocy technicznej i zwizane z nimi koszty pocze s aktualnew momencie publikacji i dotycz pocze wykonywanych z linii stacjonarnych.W przypadku telefonów komórkowych koszt poczenia moe by inny.Aktualne numery telefonów pomocy technicznej HP mona znale pod adresemwww.hp.com/go/customercare. Witryna zawiera informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.W okresie gwarancyjnym mona uzyska pomoc w Centrum Obsugi Klienta HP.Uwaga HP nie wiadczy usug telefonicznej pomocy technicznej w zakresiedrukowania za porednictwem systemu Linux. Wszelka pomoc techniczna jestwiadczona za porednictwem nastpujcej witryny internetowej: https://launchpad.net/hplip. Aby uzyska pomoc techniczn, kliknij przycisk Aska question (Zadaj pytanie).Witryna internetowa HPLIP nie zapewnia pomocy technicznej do systemówWindows lub Mac OS X. Jeeli korzystasz z tych systemów operacyjnych, zobaczwww.hp.com/go/customercare. Witryna zawiera informacje i programynarzdziowe, które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.Pomoc techniczna firmy HP 103


Rozdzia 9W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Zanim zadzwonisz• Okres obsugi telefonicznej• Numery wsparcia telefonicznego• Po upywie okresu obsugi telefonicznejZanim zadzwoniszTelefonuj do dziau pomocy technicznej HP, gdy jeste przy komputerze i drukarce.Przygotuj nastpujce informacje:• Numer modelu• Numer seryjny (umieszczony z tyu lub na spodzie drukarki)• Komunikaty wywietlane podczas wystpowania problemu• Odpowiedzi na ponisze pytania: Czy sytuacja taka miaa ju wczeniej miejsce? Czy potrafisz doprowadzi do jej wystpienia ponownie? Czy w czasie pojawienia si problemu instalowano nowe oprogramowanie lubpodczano nowy sprzt? Czy przed wystpieniem problemu miay miejsce inne istotne zdarzenia (np.burza, przenoszenie drukarki)?Okres obsugi telefonicznejUytkownicy z Ameryki Pónocnej, regionu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki aciskiej(take Meksyku) mog przez rok korzysta z usug telefonicznej pomocy technicznej.Numery wsparcia telefonicznegoW wielu miejscach firma HP udostpnia darmowy numer pomocy technicznej w okresiegwarancji. Jednak niektóre numery pomocy mog by patne.104 Rozwizywanie problemów


Aby uzyska aktualn list numerów wsparcia telefonicznego, zobacz www.hp.com/go/customercare. Witryna zawiera informacje i programy narzdziowe, które uatwiajrozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.www.hp.com/support الأردن ℡ ℡ السعوبية تونس عُ‏ مانالإمارات العربية المتحدةالجزائرالبحرينمصرالعراقالكويتلبنانقطراليمنPo upywie okresu obsugi telefonicznejPo zakoczeniu okresu zapewniania pomocy telefonicznej usugi pomocy technicznejHP s dostpne za dodatkow opat. Pomoc mona równie uzyska w witryniepomocy technicznej HP: www.hp.com/go/customercare. Witryna zawiera informacjei programy narzdziowe, które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemówz drukark. Aby dowiedzie si wicej na temat opcji pomocy technicznej, skontaktujsi ze sprzedawc detalicznym produktów HP lub zatelefonuj pod numer waciwy dlaswojego kraju/regionu.Pomoc techniczna firmy HP 105


Rozdzia 9Ogólne wskazówki i zasoby diagnostyczneUwaga Wiele z poniszych czynnoci wymaga oprogramowania HP. Jelioprogramowanie HP nie zostao zainstalowane, moesz zainstalowa je z dyskuCD z oprogramowaniem HP dostarczonego wraz z drukark lub pobraoprogramowanie z witryny pomocy technicznej HP (www.hp.com/go/customercare). Witryna zawiera informacje i programy narzdziowe, które uatwiajrozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.Gdy rozpoczniesz rozwizywanie problemu z drukowaniem, sprawd nastpujcekwestie.• W przypadku zacicia si papieru zobacz Usuwanie zaci.• W razie problemów z podawaniem papieru, takich jak przekrzywianie papieru czypobieranie kilku arkuszy naraz, zobacz Rozwizywanie problemów z podawaniempapieru.• Kontrolka (przycisk Zuycie) wieci. Po wczeniu drukarki po raz pierwszy odzainstalowania kaset drukujcych, zacznie ona waciw prac po okoo 12minutach.• Kabel zasilajcy i pozostae kable s sprawne i poprawnie poczone z drukark.Sprawd, czy drukarka jest dobrze podczona do dziaajcego gniazdka i czy jestwczona. Wymagania dotyczce zasilania znajdziesz w Specyfikacje elektryczne.• Materiay do druku s prawidowo zaadowane do podajnika wejciowego i niezaciy si w drukarce.• Wszystkie tamy i materiay pakunkowe zostay usunite.• Drukarka jest ustawiona jako bieca lub domylna drukarka. W systemie Windowsustaw urzdzenie jako domylne w folderze Drukarki. Jeli korzystasz z systemuMac OS X, ustaw je jako domylne w czci Print & Fax (Drukowanie i faks)w ustawieniach opcji System Preferences (Waciwoci systemu). Wicej informacjina ten temat znajduje si w dokumentacji komputera.• Jeli korzystasz z komputera z systemem Windows, nie jest wybrana opcjaWstrzymaj drukowanie.• Wykonujc zadanie drukowania, nie masz uruchomionych zbyt wielu programów.Przed ponown prób wykonania zadania zamknij nieuywane programy luburuchom ponownie komputer.Rozwizywanie problemów z drukowaniemWskazówka Moesz odwiedzi witryn pomocy technicznej HP pod adresemwww.hp.com/go/customercare, aby uzyska informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Drukarka niespodziewanie wycza si• Wyrównanie nie powiodo si• Drukarka nie odpowiada (nie drukuje)• Urzdzenie drukuje powoli106 Rozwizywanie problemów


• Drukarka emituje nieoczekiwany haas• Jest drukowana pusta lub niekompletna strona• Brak niektórych fragmentów wydruku lub wydruki s nieprawidowe• Niewaciwe rozmieszczenie tekstu lub grafikiDrukarka niespodziewanie wycza siSprawd zasilanie i podczenie zasilaniaSprawd, czy drukarka jest dobrze podczona do dziaajcego gniazdka. Wymaganiadotyczce zasilania znajdziesz w Specyfikacje elektryczne.Wyrównanie nie powiodo siJeli proces wyrównywania zakoczony jest niepowodzeniem, upewnij si, e dozasobnika wejciowego zaadowano nieuywany arkusz biaego papieru. Jeliw podajniku wejciowym podczas operacji wyrównywania znajduje si papier kolorowy,wyrównywanie nie powiedzie si.Jeli wyrównywanie nie powiedzie si kilka razy, moliwe, naley wyczyci gowicdrukujc lub e czujnik uleg uszkodzeniu. Aby uzyska informacje o czyszczeniugowicy drukujcej, zobacz Oczy gowic drukujc.Jeli problem bdzie wystpowa po wyczyszczeniu gowicy, skontaktuj si z pomoctechniczn HP. Odwied stron www.hp.com/go/customercare. Witryna zawierainformacje i programy narzdziowe, które uatwiaj rozwizywanie wielu typowychproblemów z drukark. Gdy zostanie wywietlony monit, wybierz swój kraj/region,a nastpnie kliknij Kontakt z firm HP, aby uzyska informacje o pomocy technicznej.Drukarka nie odpowiada (nie drukuje)W kolejce drukowania s zablokowane zdania drukowaniaOtwórz kolejk wydruku, anuluj wszystkie dokumenty, po czym uruchom ponowniekomputer. Spróbuj wydrukowa dokument po ponownym uruchomieniu komputera.Wicej informacji znajdziesz w pomocy systemu operacyjnego.Sprawd ustawienia drukarkiWicej informacji zawiera Ogólne wskazówki i zasoby diagnostyczne.Sprawd instalacj oprogramowania HPJeli drukarka zostanie wyczona podczas drukowania, na ekranie komputerapowinien zosta wywietlony komunikat o bdzie; jeli tak si nie stanie,oprogramowanie HP drukarki prawdopodobnie jest zainstalowane niepoprawnie. Abyrozwiza ten problem, odinstaluj cakowicie oprogramowanie HP, a nastpnieponownie je zainstaluj. Wicej informacji znajdziesz w Odinstaluj i zainstalujoprogramowanie HP ponownie.Rozwizywanie problemów z drukowaniem 107


Rozdzia 9Sprawd poczenia kabli• Sprawd, czy oba koce kabla USB lub kabla sieciowego s poprawniepodczone.• Jeli drukarka jest podczona do sieci, sprawd nastpujce elementy: Sprawd lampk poczenia, znajdujc si z tyu drukarki. Sprawd, czy do podczenia drukarki nie uyto kabla telefonicznegoSprawd wszelkie zainstalowane na komputerze osobiste oprogramowanie typufirewall (zapora)Zapora to oprogramowanie, które chroni komputer przed niepodanym dostpemrealizowanym z sieci. Zapora taka moe jednak blokowa komunikacj pomidzykomputerem a drukark. W przypadku problemu z komunikacj z drukark, naleyspróbowa tymczasowo wyczy zapor. Jeli to nie pomoe, ródem problemuz komunikacj nie jest zapora i naley j ponownie wczy.Urzdzenie drukuje powoliWypróbuj ponisze rozwizania, jeli urzdzenie drukuje bardzo wolno.• Rozwizanie 1: Uyj niszego ustawienia jakoci.• Rozwizanie 2: Sprawdzanie poziomów atramentu• Rozwizanie 3: Kontakt z pomoc techniczn HPRozwizanie 1: Uyj niszego ustawienia jakoci.Rozwizanie: Sprawd ustawienie jakoci druku. Ustawienia Najlepszai Maksymalna rozdzielczo zapewniaj optymaln jako, ale s wolniejsze niopcje Normalna lub Robocza. Ustawienie Robocza oferuje najwiksz szybkodrukowania.Przyczyna: Ustawienie jakoci wydruku byo na wysokim poziomie.Jeli to nie rozwizuje problemu, przejd do nastpnego rozwizania.Rozwizanie 2: Sprawdzanie poziomów atramentuRozwizanie: Sprawd szacowany poziom atramentu w pojemnikach.Uwaga Ostrzeenia o poziomie atramentu i diody podaj przyblione danewycznie w celu planowania. Gdy pojawi si komunikat o niskim poziomieatramentu, postaraj si zaopatrzy w zamienny wkad, by unikn opóniew drukowaniu. Do momentu wywietlenia stosownego monitu nie trzebawymienia wkadów atramentowych.108 Rozwizywanie problemów


Uwaga Drukarka moe dziaa z jednym lub wiksz liczb zuytych wkadów.Moe to jednak spowolni drukowanie i obniy jako wydrukowanychdokumentów. Jeli wyczerpany jest wkad z czarnym atramentem, obszaryczarne s janiejsze. W przypadku zuycia wkadu kolorowego dokumenty sdrukowane w skali szaroci. Jak najszybciej wymie zuyty wkad. Nie wyjmujzuytego wkadu, a bdzie dostpny nowy pojemnik. Aby uzyska informacjena temat instalowania nowych wkadów, zob. Wymiana pojemników z tuszem.Przestroga Nie wyjmuj starego wkadu atramentowego, a nowy nie bdziedostpny. Nie pozostawiaj wkadów atramentowych poza drukark na duszyczas. Moe to spowodowa uszkodzenie zarówno drukarki, jak i pojemnikaz tuszem.Uwaga Mimo e wkady atramentowe nie ulegaj uszkodzeniu po wyjciuz drukarki, gowica drukujca wymaga wszystkich wkadów przez cay czas poskonfigurowaniu i uruchomieniu urzdzenia. Pozostawienie pustych gniazdwkadów drukujcych na duszy okres moe prowadzi do problemówz jakoci drukowania lub uszkodzenia gowicy. Jeli wkad znajdowa si pozadrukark przez duszy czas lub niedawno zaci si papier i spowodowao toobnienie jakoci, wyczy gowic drukujc. Wicej informacji znajdzieszw Oczy gowic drukujc.Wicej informacji znajduje si w:Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikachPrzyczyna: W pojemnikach z tuszem mogo zabrakn tuszu. Drukowanie zapomoc zuytych wkadów spowalnia dziaanie urzdzenia.Jeli to nie rozwizuje problemu, przejd do nastpnego rozwizania.Rozwizanie 3: Kontakt z pomoc techniczn HPRozwizanie: Skontaktuj si z pomoc techniczn HP, aby usun problem.Zapraszamy pod adres: www.hp.com/go/customercare. Witryna zawiera informacjei programy narzdziowe, które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemówz drukark.Gdy zostanie wywietlony monit, wybierz swój kraj/region, a nastpnie kliknij czeKontakt z firm HP, aby uzyska informacje o pomocy technicznej.Przyczyna: Wystpi problem z drukark.Drukarka emituje nieoczekiwany haasDrukarka moe emitowa nieoczekiwany haas. S to odgosy czynnoci serwisowychwykonywanych automatycznie przez drukark w celu utrzymania odpowiedniejkondycji gowic drukujcych.Rozwizywanie problemów z drukowaniem 109


Rozdzia 9UwagaAby nie dopuci do ewentualnego uszkodzenia drukarki:Nie wyczaj drukarki podczas wykonywania czynnoci serwisowych. Jeli chceszwyczy drukark, zaczekaj na jej pene zatrzymanie przed uyciemZasilanie). Wicej informacji znajdziesz w Wyczanie drukarki.(przyciskSprawd, czy wkady atramentowe s zainstalowane. Jeli brakuje jednegoz wkadów, drukarka wykona dodatkowe czynnoci serwisowe w celu ochronygowic drukujcych.Jest drukowana pusta lub niekompletna stronaOczy gowic drukujcWykonaj procedur czyszczenia gowic drukujcych. Wicej informacji znajdzieszw Oczy gowic drukujc. Jeeli drukarka zostaa wyczona nieprawidowo,gowica moe wymaga czyszczenia.Uwaga Wyczenie drukarki w nieprawidowy sposób moe spowodowaproblemy z jakoci druku, takie jak generowanie pustych lub czciowozadrukowanych stron. Problemy te moe rozwiza wyczyszczenie gowicydrukujcej, ale zapobiec mogoby im po prostu wyczanie drukarki we waciwysposób. Zawsze wyczaj drukark, naciskajc (przycisk Zasilanie) znajdujcysi na urzdzeniu. Zanim odczysz przewód zasilajcy lub wyczysz listwzasilajc, zaczekaj, a(przycisk Zasilanie) zganie.Sprawd ustawienia materiaów• Upewnij si, e w sterowniku drukarki zostay wybrane ustawienia jakoci waciwedla materiaów zaadowanych do podajników.• Upewnij si, e wybrane w sterowniku drukarki ustawienia strony s zgodnez rozmiarem strony materiaów znajdujcych si w podajniku.Pobieranych jest wiele kartek na razWicej informacji znajdziesz w Rozwizywanie problemów z podawaniem papieru.W dokumencie jest pusta stronaSprawd zawarto dokumentu, czy nie ma w nim pustych stron.Brak niektórych fragmentów wydruku lub wydruki s nieprawidoweSprawdzanie Strony diagnostycznej jakoci drukuStrona diagnostyczna jakoci druku pomoe Ci zdecydowa, czy konieczne jesturuchomienie narzdzi konserwacji w celu poprawienia jakoci wydruków. Wicejinformacji znajdziesz w Rozwizywanie problemów z jakoci drukowania.110 Rozwizywanie problemów


Sprawd ustawienia marginesówSprawd, czy ustawienia marginesów w dokumencie nie przekraczaj obszaruwydruku w drukarce. Wicej informacji znajdziesz w Ustawianie minimalnychmarginesów.Sprawd ustawienia drukowania w kolorzeUpewnij si, e opcja Drukuj w skali szaroci nie jest zaznaczona w sterownikudrukarki.Sprawd miejsce ustawienia drukarki i dugo kabla USBSilne pola elektromagnetyczne (takie jak te wytwarzane przez kable USB) mogczasami powodowa niewielkie zakócenia wydruków. Przesu drukark z dala odróda pól elektromagnetycznych. Zaleca si take by kabel USB nie by duszy ni 3metry w celu ograniczenia wpywu tych pól.Niewaciwe rozmieszczenie tekstu lub grafikiSprawd sposób zaadowania materiauUpewnij si, e ograniczniki szerokoci i dugoci dokadnie przylegaj do krawdzistosu noników, a podajnik nie jest przeadowany. Aby uzyska wicej informacji, zob.cz adowanie noników.Sprawd rozmiar materiaów• Zawarto strony moe by obcita, jeli rozmiar dokumentu jest wikszy nirozmiar uywanych materiaów.• Upewnij si, e wybrany w sterowniku drukarki rozmiar materiau jest zgodnyz rozmiarem materiaów znajdujcych si w podajniku.Sprawd ustawienia marginesówJeeli tekst lub grafika s obcite na brzegach papieru, upewnij si, e ustawieniamarginesów dla dokumentu nie przekraczaj obszaru wydruku drukarki. Wicejinformacji znajdziesz w Ustawianie minimalnych marginesów.Sprawd ustawienie orientacji stronyUpewnij si, e rozmiar materiau i orientacja strony wybrana w aplikacji odpowiadajustawieniom w sterowniku drukarki. Wicej informacji zawiera Drukowanie.Sprawd miejsce ustawienia drukarki i dugo kabla USBSilne pola elektromagnetyczne (takie jak te wytwarzane przez kable USB) mogczasami powodowa niewielkie zakócenia wydruków. Przesu drukark z dala odróda pól elektromagnetycznych. Zaleca si take by kabel USB nie by duszy ni 3metry w celu ograniczenia wpywu tych pól.Jeli powysze rozwizania zawiod, przyczyn problemu moe by to, e aplikacjanie potrafi poprawnie zinterpretowa ustawie drukowania. W takiej sytuacji naleywyszuka opisy znanych konfliktów z oprogramowaniem w informacjach o wersji,zapozna si z dokumentacj aplikacji lub skontaktowa si z producentemoprogramowania.Rozwizywanie problemów z drukowaniem 111


Rozdzia 9Rozwizywanie problemów z jakoci drukowaniaW tej czci omówiono problemy z jakoci druku:Wskazówka Moesz odwiedzi witryn pomocy technicznej HP pod adresemwww.hp.com/go/customercare, aby uzyska informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.• Rozwizanie 1: Sprawd, czy korzystasz z oryginalnych wkadów atramentowychHP• Rozwizanie 2: Sprawdzanie poziomów atramentu• Rozwizanie 3: Sprawd papier zaadowany do zasobnika wejciowego• Rozwizanie 4: Sprawd rodzaj papieru• Rozwizanie 5: Sprawd ustawienia drukowania• Rozwizanie 6: Wydrukuj i oce raport z jakoci wydruku• Rozwizanie 7: Kontakt z pomoc techniczn HPRozwizanie 1: Sprawd, czy korzystasz z oryginalnych wkadów atramentowychHPRozwizanie: Sprawd, czy uywane pojemniki z tuszem s oryginalnymipojemnikami HP.HP zaleca korzystanie z oryginalnych pojemników z tuszem firmy HP. Oryginalnepojemniki z tuszem firmy HP s zaprojektowane i testowane z drukarkami HP, byumoliwi atwe uzyskiwanie doskonaych rezultatów raz za razem.Uwaga Firma HP nie gwarantuje jakoci ani niezawodnoci atramentu innychproducentów. Serwis urzdzenia i naprawy wymagane w wyniku uyciaatramentu innych firm nie s objte gwarancj.Jeli zakupione zostay oryginalne kasety z atramentem, przejd pod adres:www.hp.com/go/anticounterfeitPrzyczyna: Uyto pojemników z tuszem innej firmy.Jeli to nie rozwizuje problemu, przejd do nastpnego rozwizania.Rozwizanie 2: Sprawdzanie poziomów atramentuRozwizanie: Sprawd szacowany poziom atramentu w pojemnikach.Uwaga Ostrzeenia o poziomie atramentu i diody podaj przyblione danewycznie w celu planowania. Gdy pojawi si ostrzeenie o niskim poziomieatramentu postaraj si zaopatrzy w zamienny wkad, by unikn opóniew drukowaniu. Do momentu wywietlenia stosownego monitu nie trzebawymienia wkadów atramentowych.112 Rozwizywanie problemów


Uwaga Drukarka moe dziaa z jednym lub wiksz liczb zuytych wkadów.Moe to jednak spowolni drukowanie i obniy jako wydrukowanychdokumentów. Jeli wyczerpany jest wkad z czarnym atramentem, obszaryczarne s janiejsze. W przypadku zuycia wkadu kolorowego dokumenty sdrukowane w skali szaroci. Jak najszybciej wymie zuyty wkad. Nie wyjmujzuytego wkadu, a bdzie dostpny nowy pojemnik. Aby uzyska informacjena temat instalowania nowych wkadów, zob. Wymiana pojemników z tuszem.Przestroga Nie wyjmuj starego wkadu atramentowego, a nowy nie bdziedostpny. Nie pozostawiaj wkadów atramentowych poza drukark na duszyczas. Moe to spowodowa uszkodzenie zarówno drukarki, jak i pojemnikaz tuszem.Przestroga Mimo e wkady atramentowe nie ulegaj uszkodzeniu po wyjciuz drukarki, gowica drukujca wymaga wszystkich wkadów przez cay czas poskonfigurowaniu i uruchomieniu urzdzenia. Pozostawienie pustych gniazdwkadów drukujcych na duszy okres moe prowadzi do problemówz jakoci drukowania lub uszkodzenia gowicy. Jeli wkad znajdowa si pozadrukark przez duszy czas lub niedawno zaci si papier i spowodowao toobnienie jakoci, wyczy gowic drukujc. Wicej informacji znajdzieszw Oczy gowic drukujc.Wicej informacji znajduje si w:Sprawdzanie szacowanego poziomu tuszu w pojemnikachPrzyczyna: W pojemnikach z tuszem mogo zabrakn tuszu.Jeli to nie rozwizuje problemu, przejd do nastpnego rozwizania.Rozwizanie 3: Sprawd papier zaadowany do zasobnika wejciowegoRozwizanie: Upewnij si, e papier jest zaadowany prawidowo i nie jestpomarszczony czy za gruby.• Papier naley adowa stron przeznaczon do zadrukowania w dó. Naprzykad byszczcy papier fotograficzny naley woy byszczc stronskierowan w dó.• Upewnij si, e papier ley pasko w zasobniku wejciowym i nie jestpomarszczony. Jeli w czasie drukowania papier znajduje si zbyt bliskogowicy drukujcej, atrament moe rozmazywa si. Moe to si zdarzy, gdypapier jest odchylony do góry, pomarszczony lub bardzo gruby, np. jakw przypadku kopert.Wicej informacji znajduje si w:adowanie noników.Przyczyna: Papier zosta zaadowany nieprawidowo, by pomarszczony lub zbytgruby.Jeli to nie rozwizuje problemu, przejd do nastpnego rozwizania.Rozwizywanie problemów z jakoci drukowania 113


Rozdzia 9Rozwizanie 4: Sprawd rodzaj papieruRozwizanie: HP zaleca korzystanie z papierów HP lub innych rodzajówpapierów, które s odpowiednie dla drukarki.Upewnij si, e papier, na którym drukujesz, ley pasko. Aby uzyska najlepszeefekty podczas drukowania zdj, warto wybra papier HP Advanced Photo.Noniki specjalne przechowuj w oryginalnych opakowaniach lub w plastikowejtorbie, na paskiej powierzchni, w chodnym i suchym miejscu. Gdy wszystkogotowe jest do druku, wyjmij tylko tyle papieru, ile potrzebujesz donatychmiastowego uytku. Po zakoczeniu drukowania wó niewykorzystanypapier fotograficzny do torby plastikowej. Zapobiega to marszczeniu papieru.Uwaga W tym przypadku problem nie dotyczy materiaów eksploatacyjnych.W zwizku z tym wymiana wkadów atramentowych nie jest konieczna.Wicej informacji znajduje si w:Wybór materiaów do drukowaniaPrzyczyna: Do zasobnika wejciowego zaadowano niewaciwy rodzaj papieru.Jeli to nie rozwizuje problemu, przejd do nastpnego rozwizania.Rozwizanie 5: Sprawd ustawienia drukowaniaRozwizanie: Sprawd ustawienia drukowania• Sprawd, czy ustawienia koloru s prawidowe.Na przykad sprawd, czy ustawiono opcj drukowania dokumentów w skaliszaroci. Sprawd take, czy zaawansowane ustawienia koloru, takie jaknasycenie, jasno lub temperatura, nie zmieniaj wygldu kolorów.• Sprawd ustawienie jakoci drukowania, aby upewni si, e jest zgodnez rodzajem papieru zaadowanego do drukarki.Jeli kolory nakadaj si na siebie, by moe trzeba wybra ustawienie niszejjakoci drukowania. Moesz take wybra wysze ustawienie podczasdrukowania zdjcia wysokiej jakoci, a nastpnie sprawdzi, czy papierfotograficzny (taki jak papier HP Advanced Photo) jest zaadowany dozasobnika wejciowego.Uwaga W przypadku niektórych monitorów komputerowych kolory mogróni si od barw na wydruku. W takiej sytuacji drukarka, ustawieniadrukowania i wkady atramentowe nie wymagaj rozwizywania problemów.Wicej informacji znajduje si w:Wybór materiaów do drukowaniaPrzyczyna: Ustawienia drukowania byy nieprawidowe.Jeli to nie rozwizuje problemu, przejd do nastpnego rozwizania.114 Rozwizywanie problemów


Rozwizanie 6: Wydrukuj i oce raport z jakoci wydrukuRozwizanie:Drukowanie raportu z jakoci wydruku• Panel sterowania: Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij pozycjiKonfiguracja, wybierz opcj Raporty, a nastpnie wybierz pozycj Raporto jakoci wydruku.• Wbudowany serwer internetowy: Kliknij kart Narzdzia, kliknij pozycjZestaw narzdzi jakoci drukowania w obszarze Narzdzia, a nastpniekliknij przycisk Raport o jakoci wydruku.• HP Utility (Mac OS X): W obszarze Informacje i pomoc techniczna kliknijopcj Diagnostyka jakoci wydruku, a nastpnie kliknij przycisk Drukuj.Jeli w raporcie diagnostycznym o jakoci wydruku widoczne s usterki, wykonajnastpujce czynnoci:1. Jeli raport diagnostyczny o jakoci wydruku wskazuje na wyblake, niepene,rozmazane lub brakujce paski kolorów albo wzory, sprawd, czy niewyczerpay si wkady atramentowe, a nastpnie wymie wkad odpowiadajcykolorowi wadliwego paska lub wzoru. Jeli wkady atramentowe nie swyczerpane, wyjmij je i wó ponownie, aby upewni si, e s prawidowozainstalowane. Nie wyjmuj zuytego wkadu, a bdzie dostpny nowypojemnik do instalacji. Aby uzyska informacje na temat instalowania nowychwkadów, zob. Wymiana pojemników z tuszem.2. Wyrównywanie gowic drukujcych. Wicej informacji znajdziesz w Wyrównajgowice drukujce.Rozwizywanie problemów z jakoci drukowania 115


Rozdzia 93. Wyczy gowic drukujc. Wicej informacji znajdziesz w Oczy gowicdrukujc.4. Jeli aden z wczeniejszych kroków nie okaza si pomocny, skontaktuj siz pomoc techniczn HP w celu wymiany gowicy drukujcej. Wicej informacjiznajdziesz w Pomoc techniczna firmy HP.Przyczyna: Problemy z jakoci wydruku mog mie wiele przyczyn, takich jakustawienia oprogramowania, niska jako pliku obrazu lub sam systemdrukowania. Jeli jako wydruku jest niezadowalajca, moesz wydrukowastron diagnostyki jakoci wydruku, aby uatwi okrelenie, czy system drukowaniadziaa prawidowo.Rozwizanie 7: Kontakt z pomoc techniczn HPRozwizanie: Skontaktuj si z pomoc techniczn HP, aby usun problem.Zapraszamy pod adres: www.hp.com/go/customercare. Witryna zawiera informacjei programy narzdziowe, które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemówz drukark.Gdy zostanie wywietlony monit, wybierz swój kraj/region, a nastpnie kliknij czeKontakt z firm HP, aby uzyska informacje o pomocy technicznej.Przyczyna: Wystpi problem z gowic drukujc.Rozwizywanie problemów z podawaniem papieruWskazówka Moesz odwiedzi witryn pomocy technicznej HP pod adresemwww.hp.com/go/customercare, aby uzyska informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.Materia nie jest obsugiwany przez podajnik lub przez drukarkUywaj tylko takich materiaów, jakie s odpowiednie dla drukarki i uywanego obecniezasobnika. Wicej informacji znajdziesz w Dane dotyczce noników.Materiay nie s pobierane z podajnika• Upewnij si, e materiay s woone do podajnika. Wicej informacji zawieraadowanie noników. Kartkuj materiay przed zaadowaniem.• Upewnij si, e prowadnice papieru s ustawione zgodnie z oznaczeniamiw podajniku, odpowiednio do rozmiaru adowanych materiaów. Sprawd take, czyograniczniki s dosunite, lecz niezbyt ciasno, do krawdzi stosu.• Upewnij si, e materia w podajniku nie jest wygity. Wyprostuj papier, wyginajcgo w przeciwn stron.116 Rozwizywanie problemów


Materia nie wychodzi poprawnie z drukarki• Upewnij si, e przeduenie odbiornika papieru jest cakowicie wysunite, gdyw przeciwnym razie wydrukowane strony mog wypa z drukarki.• Wyjmij nadmiar materiaów z odbiornika papieru. Liczba arkuszy mogcych sipomieci w odbiorniku jest ograniczona.Strony s podawane ukonie• Upewnij si, e noniki zaadowane do podajnika zostay wyrównane zgodniez prowadnicami. W razie potrzeby wycignij zasobniki z drukarki i zaaduj nonikiprawidowo, sprawdzajc czy prowadnice s waciwie wyrównane.• aduj materiay do drukarki, tylko jeli drukarka nie drukuje.• Wyjmij i ponownie wó duplekser. Nacinij przyciski po obu stronach dupleksera i zdejmij modu.Wó duplekser z powrotem do drukarki.Pobieranych jest kilka stron naraz• Kartkuj materiay przed zaadowaniem.• Upewnij si, e prowadnice papieru s ustawione zgodnie z oznaczeniamiw podajniku, odpowiednio do rozmiaru adowanych materiaów. Sprawd take, czyograniczniki s dosunite, lecz niezbyt ciasno, do krawdzi stosu.• Sprawd, czy w podajniku nie ma zbyt wiele papieru.Rozwizywanie problemów z podawaniem papieru 117


Rozdzia 9• Jeli korzystasz z cienkich materiaów specjalnych, upewnij si, e podajnik jestw peni zaadowany. Jeli korzystasz z materiaów specjalnych dostpnych tylkow niewielkich ilociach, spróbuj umieci je na innym papierze tego samegoformatu w celu wypenienia podajnika. (Podawanie niektórych noników jestatwiejsze, jeli podajnik jest peny).• W przypadku korzystania z materiaów specjalnych o duej gruboci (takich jakpapier broszurowy), naley je umieci w podajniku tak, aby by on wypenionyw zakresie od 1/4 do 3/4. Jeli zajdzie taka potrzeba, materiay naley umieci napapierze tego samego formatu, aby wysoko stosu miecia si w podanymprzedziale.• W celu zapewnienia optymalnej wydajnoci i efektywnoci naley uywamateriaów firmy HP.Rozwizywanie problemów z kopiowaniemWskazówka Moesz odwiedzi witryn pomocy technicznej HP pod adresemwww.hp.com/go/customercare, aby uzyska informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.• Kopia nie zostaa wykonana• Kopie s puste• Brak dokumentów lub s wyblake• Zmniejszony rozmiar• Niska jako kopii• Na kopii widoczne s rónego rodzaju defekty• Drukarka drukuje poow strony, a nastpnie wysuwa papier• Niezgodno rodzaju papieruKopia nie zostaa wykonana• Sprawd zasilanieSprawd, czy przewód zasilajcy zosta prawidowo podczony i czy drukarka jestwczona.• Sprawd stan drukarki Drukarka moe by zajta wykonywaniem innego zadania. Sprawdwywietlacz panelu sterowania, by odnale informacje na temat stanu innychzada. Zaczekaj na zakoczenie przetwarzania innych zada. W drukarce mog by zacite materiay. Sprawd, czy nie ma zaci. PatrzUsuwanie zaci.• Sprawd podajnikiUpewnij si, e noniki zostay zaadowane. Dalsze informacje znajduj siw adowanie noników118 Rozwizywanie problemów


Kopie s puste• Sprawd materiayNoniki mog nie spenia specyfikacji firmy Hewlett-Packard (np. s zbyt wilgotnelub zbyt szorstkie). Wicej informacji znajdziesz w Dane dotyczce noników.• Sprawd ustawieniaBy moe ustawienie kontrastu jest zbyt niskie. Na panelu sterowania drukarkidotknij opcji Kopia, dotknij Janiej/Ciemniej i za pomoc klawiszy strzaek utwórzciemniejsze kopie.• Sprawd podajnikiJeli kopiujesz dokumenty z automatycznego podajnika dokumentów (ADF),upewnij si, e zostay one zaadowane poprawnie. Aby uzyska wicej informacji,zob. adowanie oryginaów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF).Brak dokumentów lub s wyblake• Sprawd materiayNoniki mog nie spenia specyfikacji firmy Hewlett-Packard (np. s zbyt wilgotnelub zbyt szorstkie). Wicej informacji znajdziesz w Dane dotyczce noników.• Sprawd ustawieniaZa brakujce lub wyblake dokumenty moe te by odpowiedzialne ustawienietrybu jakoci Szybka (przy którym uzyskuje si kopie jakoci roboczej). Zmieustawienie na Normalna lub Najlepsza.• Sprawd orygina Wierno kopii zaley od jakoci i rozmiaru oryginau. Uyj menu Kopiuj, abydopasowa jasno kopii. Jeli orygina jest zbyt jasny, to moe si nie udaskompensowa go na kopii, nawet jeli zostanie zmieniony kontrast. Kolorowe to obrazu moe spowodowa zlanie si z nim motywów znajdujcychsi na pierwszym planie lub zmian ich odcienia. Jeli kopiujesz orygina bez obramowania, poó go na szybie a nie w ADF.Wicej informacji znajdziesz w adowanie oryginau na szyb skanera. Jeli kopiujesz zdjcie, umie je na szybie skanera, jak pokazano na ikonieznajdujcej si na krawdzi tej szyby.Zmniejszony rozmiar• Funkcja zmniejsz/powiksz lub inne funkcje kopiowania mogy by ustawione napanelu sterowania drukarki w celu zmniejszenia zeskanowanego obrazu. Sprawdustawienia zadania kopiowania, by upewni si e dotycz normalnego rozmiaru.• Ustawienia oprogramowania HP mog powodowa zmniejszanie skanowanegoobrazu. W razie potrzeby zmie ustawienia. Dodatkowe informacje znajdzieszw pomocy ekranowej oprogramowania HP.Rozwizywanie problemów z kopiowaniem 119


Rozdzia 9Niska jako kopii• Podejmij kroki majce na celu popraw jakoci kopii Uywaj wysokiej jakoci oryginaów. Wkadaj noniki prawidowo. Jeli noniki zostay niepoprawnie woone, mogsi przekrzywi; w rezultacie mona obraz na wydruku moe by niewyrany.Wicej informacji znajdziesz w adowanie noników. Uyj lub wykonaj arkusz nony w celu zabezpieczenia oryginaów.• Sprawd drukark Pokrywa skanera moe by niepoprawnie zamknita. Szyba skanera lub wykadzina pokrywy moe wymaga czyszczenia. Wicejinformacji znajdziesz w Konserwacja drukarki. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) moe wymaga czyszczenia.Wicej informacji znajdziesz w Konserwacja drukarki.• Wydrukuj raport diagnostyczny z jakoci wydruku i postpuj zgodnie z instrukcjamina tej stronie, aby rozwiza problemy z nisk jakoci kopiowania. Wicejinformacji znajdziesz w Rozwizywanie problemów z jakoci drukowania.Na kopii widoczne s rónego rodzaju defekty• Pionowe biae lub wyblake smugiNoniki mog nie spenia specyfikacji firmy Hewlett-Packard (np. s zbyt wilgotnelub zbyt szorstkie). Wicej informacji znajdziesz w Dane dotyczce noników.• Kopia zbyt jasna lub zbyt ciemnaSpróbuj wyregulowa kontrast i dobra odpowiednie ustawienia jakocikopiowania.• Zbdne linieSzyba skanera, wykadzina pokrywy lub rama moe wymaga oczyszczenia.Wicej informacji znajdziesz w Konserwacja drukarki.• Czarne kropki lub smugiSzyba skanera lub wykadzina pokrywy skanera mog by zanieczyszczoneatramentem, klejem, pynem korekcyjnym lub inn niepodan substancj.Spróbuj wyczyci drukark. Wicej informacji znajdziesz w Konserwacja drukarki.• Przekrzywione kopieJeli uywasz automatycznego podajnika dokumentów (ADF): Upewnij si, e podajnik wejciowy ADF nie jest zbytnio zapeniony. Upewnij si, e ustalajce szeroko prowadnice podajnika ADF s docinitedo krawdzi materiaów.• Niewyrany tekst Spróbuj wyregulowa kontrast i dobra odpowiednie ustawienia jakocikopiowania. Domylne ustawienie wzmocnienia moe by nieodpowiednie dla danegozlecenia. Sprawd ustawienie i (jeli trzeba) zmie je, tak aby nastpowaowzmocnienie tekstu lub fotografii. Wicej informacji zawiera Zmiana ustawiekopiowania.120 Rozwizywanie problemów


• Niecakowicie wypeniony tekst lub grafikaSpróbuj wyregulowa kontrast i dobra odpowiednie ustawienia jakocikopiowania.• Due, czarne litery wygldaj jak poplamione (nie s jednolite)Domylne ustawienie wzmocnienia moe by nieodpowiednie dla danego zlecenia.Sprawd ustawienie i (jeli trzeba) zmie je, tak aby nastpowao wzmocnienietekstu lub fotografii. Wicej informacji zawiera Zmiana ustawie kopiowania.• Poziome, ziarniste lub biae, pasma w obszarach od jasno- do rednioszarychDomylne ustawienie wzmocnienia moe by nieodpowiednie dla danego zlecenia.Sprawd ustawienie i (jeli trzeba) zmie je, tak aby nastpowao wzmocnienietekstu lub fotografii. Wicej informacji zawiera Zmiana ustawie kopiowania.Drukarka drukuje poow strony, a nastpnie wysuwa papierSprawd wkady atramentoweSprawd, czy zainstalowane s waciwe kasety z atramentem i nie koczy si w nichatrament. Dalsze informacje na ten temat mona znale w sekcjach Narzdziazarzdzania drukark oraz Informacje na temat Raportu o stanie drukarki.HP nie moe zagwarantowa jakoci wkadów atramentowych innych firm.Niezgodno rodzaju papieruSprawd ustawieniaSprawd, czy format zaadowanego papieru odpowiada ustawieniom panelusterowania.Rozwizywanie problemów ze skanowaniemWskazówka Moesz odwiedzi witryn pomocy technicznej HP pod adresemwww.hp.com/go/customercare, aby uzyska informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.Uwaga Jeli proces skanowania uruchamiasz z komputera, aby uzyskainformacje dotyczce rozwizywania problemów, zobacz opcj Pomocw oprogramowaniu HP.• Skaner niczego nie wykona• Skanowanie trwa zbyt dugo• Fragment dokumentu nie zosta zeskanowany lub brakuje tekstu• Nie mona edytowa tekstu• Pojawiaj si komunikaty o bdach• Za jako zeskanowanego obrazu• Widoczne wady na zeskanowanym obrazieRozwizywanie problemów ze skanowaniem 121


Rozdzia 9Skaner niczego nie wykona• Sprawd oryginaUpewnij si, e orygina jest poprawnie zaadowany. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginaów do automatycznego podajnika dokumentów(ADF) lub adowanie oryginau na szyb skanera.• Sprawd drukarkDrukarka moe po okresie nieaktywnoci wychodzi z trybu upienia, co na krótkoopónia przetwarzanie. Zaczekaj, a na wywietlaczu drukarki pojawi si ekrangówny.• Sprawdzanie oprogramowania HPUpewnij si, e oprogramowanie HP dostarczone z drukark jest prawidowozainstalowane.Skanowanie trwa zbyt dugo• Sprawd ustawienia Jeli zostaa ustawiona zbyt dua rozdzielczo, wykonanie zadaniaskanowania trwa duej i tworzone s wiksze pliki. Aby uzyska dobre efekty,nie warto ustawia wyszej ni potrzeba rozdzielczoci. Aby szybciejskanowa, mona zmniejszy rozdzielczo. Jeli uzyskujesz obraz za porednictwem interfejsu TWAIN, moesz zmieniustawienia, tak aby orygina by skanowany w czerni i bieli. Aby uzyska dalszeinformacje, zobacz Pomoc ekranow programu TWAIN.• Sprawd stan drukarkiJeli przed przystpieniem do skanowania do urzdzenia wielofunkcyjnego zostaowysane zlecenie drukowania lub kopiowania, to skanowanie rozpocznie si, o ileskaner nie jest zajty. Procesy drukowania i skanowania korzystaj jednakwspólnie z pamici, a to znaczy, e skanowanie moe zosta spowolnione.Fragment dokumentu nie zosta zeskanowany lub brakuje tekstu• Sprawd orygina Upewnij si, e orygina jest poprawnie woony. Wicej informacji znajduje siw sekcji adowanie oryginau na szyb skanera lub adowanieoryginaów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF). Jeli dokument skanowano z podajnika ADF, spróbuj zeskanowa dokumentbezporednio z szyby skanera. Wicej informacji znajdziesz w adowanieoryginau na szyb skanera. Kolorowe ta mog by przyczyn zlewania si obrazów z planu pierwszegoz tem. Spróbuj dobra odpowiednie ustawienia przed skanowaniem oryginaualbo spróbuj wzmocni obraz po zeskanowaniu oryginau.• Sprawd ustawienia Upewnij si, e format materiaów wejciowych jest wystarczajco duy dlaskanowanego oryginau. Jeli korzystasz z Oprogramowania drukarki HP, w ustawieniach domylnychmoe by okrelone automatyczne wykonywanie pewnego zadania, innego nito, które chcesz wykona. Instrukcje zmiany waciwoci znajdziesz w Pomocyekranowej Oprogramowania drukarki HP.122 Rozwizywanie problemów


Nie mona edytowa tekstu• Sprawd ustawienia Upewnij si, e aplikacja OCR jest zainstalowana.Windows: Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start, wybierz polecenieProgramy lub Wszystkie programy, kliknij pozycj HP, wybierz nazwdrukarki, a nastpnie kliknij opcj Konfiguracja i oprogramowanie drukarki.Kliknij polecenie Dodaj oprogramowanie, kliknij opcj Dostosuj wybóroprogramowania i upewnij si, e wybrano opcj OCR.Mac OS X: Jeli podczas instalacji oprogramowania HP wybrano opcjminimaln, aplikacja OCR moga nie zosta zainstalowana. Aby zainstalowato oprogramowanie, otwórz narzdzie HP Utility. (Aby uzyska wicejinformacji, zobacz cz HP Utility (Mac OS X)). Na pasku narzdzi HP Utilitykliknij opcj Aplikacje, kliknij dwukrotnie opcj HP Setup Assistant,a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeli chcesz zeskanowa oryginalny dokument, sprawd, czy w sterownikudrukarki jest wybrany typ dokumentu, który mona póniej edytowa. Jeli tekstjest oznaczony jako grafika, nie jest przeksztacany w tekst. Jeli uywasz osobnego programu OCR (do optycznego rozpoznawaniaznaków), moe on by powizany z edytorem tekstów, który nie wykonujezada OCR. Wicej informacji mona znale w dokumentacji dostarczonejwraz z programem OCR. Upewnij si, e w oprogramowaniu OCR zosta wybrany jzyk odpowiadajcyjzykowi skanowanego dokumentu. Wicej informacji mona znalew dokumentacji dostarczonej wraz z programem OCR.• Sprawd oryginay Podczas skanowania dokumentów do postaci tekstu, który mona edytowa,oryginalne materiay musz by zaadowane do zasobnika skanera gór doprzodu i stron zadrukowan do dou. Upewnij si równie, e dokument niejest przekrzywiony. Wicej informacji znajdziesz w adowanie oryginau naszyb skanera. Oprogramowanie moe nie rozpoznawa tekstu, jeli znaki s umieszczonebardzo blisko siebie. Jeli na przykad w konwertowanym tekcie brakujeznaków lub s w nim znaki czone, znaki „rn” mog wyglda jak „m”. Dokadno dziaania oprogramowania zaley od jakoci obrazu, rozmiarutekstu, struktury oryginau oraz jakoci samego procesu skanowania. Upewnijsi, e obraz oryginau jest dobrej jakoci. Na kolorowych wydrukach obrazy z planu pierwszego mog zlewa si z tem.Rozwizywanie problemów ze skanowaniem 123


Rozdzia 9Pojawiaj si komunikaty o bdach• Unable to activate TWAIN source (Nie mona uaktywni róda TWAIN) lub Anerror occurred while acquiring the image (Podczas pobierania obrazu wystpibd) Jeli pobierasz obraz z innego urzdzenia, takiego jak aparat cyfrowy czy innyskaner, upewnij si, e urzdzenie to jest zgodne z TWAIN. Urzdzenianiezgodne ze standardem TWAIN nie dziaaj z oprogramowaniem HPdostarczonym z drukark. Jeli korzystasz z poczenia USB, upewnij si, e kabel USB urzdzeniazosta podczony do odpowiedniego portu z tyu komputera. Sprawd, czy jest wybrane poprawne ródo TWAIN. Wybierz ródo TWAINw oprogramowaniu HP, wybierajc z menu Plik polecenie Wybierz skaner.• Ponownie zaaduj dokument, a nastpnie ponownie uruchom zadanieNa panelu sterowania drukarki dotknij OK, a nastpnie ponownie zaaduj pozostaedokumenty do podajnika ADF. Dalsze informacje na ten temat znajduj siw adowanie oryginaów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF).Za jako zeskanowanego obrazuOrygina jest reprodukcj fotografii lub rysunkuReprodukowane fotografie, takie jak zamieszczane w gazetach i czasopismach, sdrukowane drobnymi punktami, których rozkad odzwierciedla oryginaln fotografi, coprzyczynia si do pogorszenia jakoci. Czsto punkty te tworz niepodane desenie,które mona wykry podczas skanowania lub drukowania obrazu, lub podczaswywietlania go na ekranie. Jeli nastpujce wskazówki nie pomog rozwizaproblemu, to by moe trzeba uy innej wersji oryginau, majcej lepsz jako. Aby wyeliminowa desenie, spróbuj po zeskanowaniu zmniejszy rozmiar obrazu. Wydrukuj zeskanowany obraz, aby zobaczy, czy poprawia si jego jako. Upewnij si, e rozdzielczo i ustawienia kolorów s waciwe dla danegozlecenia skanowania. Aby uzyska najlepsze efekty skanowania, kad dokumenty na szybie skanera,zamiast wkada je do automatycznego podajnika dokumentów.Tekst lub rysunki wystpujce po drugiej stronie oryginau pojawiaj siw zeskanowanym obrazieTekst lub obrazy z drugiej strony dwustronnie zadrukowanego oryginau mog„przebija” na skanowan stron, jeli oryginay s wydrukowane na materiaach, któres zbyt cienkie lub zbyt przezroczyste.Zeskanowany obraz jest przekrzywionyBy moe orygina zosta niepoprawnie woony. Pamitaj, aby podczas wkadaniaoryginaów do podajnika ADF korzysta z ograniczników materiaów. Wicej informacjiznajdziesz w adowanie oryginaów do automatycznego podajnika dokumentów (ADF).Aby uzyska najlepsze efekty skanowania, kad dokumenty na szybie skanera,zamiast wkada je do automatycznego podajnika dokumentów.124 Rozwizywanie problemów


Jako obrazu jest lepsza na wydrukuWywietlany na ekranie obraz nie zawsze dokadnie odzwierciedla jakozeskanowanego obrazu. Spróbuj wyregulowa ustawienia monitora, tak aby uywa wikszej liczby kolorów(lub poziomów szaroci). W komputerach z systemem Windows zazwyczajwystarczy otworzy w Panelu sterowania Windows okno dialogowe Ekran. Spróbuj dobra odpowiedni rozdzielczo i ustawienia kolorów.Na zeskanowanym obrazie wystpuj kleksy, linie, pionowe biae paski lub innewady Jeli szko skanera jest zabrudzone, powstay obraz moe nie mie optymalnejjasnoci. Aby zapozna si z instrukcjami czyszczenia, zobacz Konserwacjadrukarki. ródem wad moe by orygina; wady nie musz powsta podczas procesuskanowania.Grafika wyglda inaczej ni na oryginaleSkanuj z wysz rozdzielczoci.Uwaga Skanowanie z wysz rozdzielczoci moe trwa nieco duej i wymagawicej wolnego miejsca na dysku twardym komputera.Podejmij kroki majce na celu popraw jakoci zeskanowanych obrazów Podczas skanowania nie uywaj podajnika ADF, lecz szyby skanera. Uywaj oryginaów wysokiej jakoci. Uó nonik prawidowo. Jeli nonik zosta nieprawidowo uoony na szybieskanera, moe si on przekrzywi; wskutek czego mona uzyska niewyranyobraz. Wicej informacji znajdziesz w adowanie oryginau na szyb skanera. Dopasuj ustawienia oprogramowania HP w zalenoci od zamierzonegowykorzystania skanowanej strony. Uyj lub wykonaj arkusz nony w celu zabezpieczenia oryginaów. Oczy szyb skanera. Wicej informacji znajdziesz w Czyszczenie szyby skanera.Widoczne wady na zeskanowanym obrazie• Puste stronyUpewnij si, e orygina jest poprawnie uoony. Poó orygina na skanerzepaskim zadrukowan stron do dou, z górnym lewym rogiem umieszczonymw dolnym prawym naroniku szka skanera.• Kopia zbyt jasna lub zbyt ciemna Spróbuj dobra odpowiednie ustawienia. Upewnij si, e uywasz waciwejrozdzielczoci i odpowiednich ustawie kolorów. Oryginalny obraz moe by bardzo jasny lub bardzo ciemny albo moe bywydrukowany na kolorowym papierze.• Zbdne linieSzko skanera moe by zanieczyszczone atramentem, klejem, pynemkorekcyjnym lub inn niepodan substancj. Spróbuj wyczyci szko skanera.Wicej informacji znajdziesz w Konserwacja drukarki.Rozwizywanie problemów ze skanowaniem 125


Rozdzia 9• Czarne kropki lub smugi Szyba skanera moe by zanieczyszczona atramentem, klejem, pynemkorekcyjnym lub inn niepodan substancj; moe by te brudna lubzadrapana. Brudna moe by te wewntrzna cz pokrywy skanera. Spróbujwyczyci szko skanera i wykadzin pokrywy. Wicej informacji znajdzieszw Konserwacja drukarki. Jeli oczyszczenie nie przyczyni si do rozwizaniaproblemu, by moe trzeba wymieni szko skanera lub wykadzin pokrywyskanera. ródem wad moe by orygina; wady nie musz powsta podczas procesuskanowania.• Niewyrany tekstSpróbuj dobra odpowiednie ustawienia. Upewnij si, e rozdzielczo i ustawieniakoloru s waciwe.• Zmniejszony rozmiarUstawienia oprogramowania HP mog powodowa zmniejszanie skanowanegoobrazu. Informacje na temat zmiany tych ustawie znajduj si w Pomocyoprogramowania drukarki HP.Rozwizywanie problemów z faksowaniemW tej czci przedstawiono informacje o rozwizywaniu problemów z konfiguracjfaksowania drukarki. Jeli drukarka nie zostaa prawidowo skonfigurowana dofaksowania, mog wystpi problemy w trakcie wysyania faksów, odbierania lub w obuprzypadkach.Jeli masz problemy z faksowaniem, moesz wydrukowa raport z testu faksui sprawdzi stan drukarki. Test nie powiedzie si, jeli drukarka nie zostaa prawidoskonfigurowana do faksowania. Przeprowad ten test po zakoczeniu konfiguracjidrukarki do faksowania. Wicej informacji znajdziesz w Testowanie ustawie faksu.Jeeli test si nie powiedzie, przejrzyj raport w poszukiwaniu informacji na tematsposobu rozwizania wykrytych problemów. Wicej informacji zawiera Test faksu niepowiód si.Wskazówka Moesz odwiedzi witryn pomocy technicznej HP pod adresemwww.hp.com/go/customercare, aby uzyska informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.• Test faksu nie powiód si• Na wywietlaczu zawsze jest widoczny komunikat Podniesiona s• Problemy z wysyaniem i odbieraniem faksów przy uyciu drukarki• Drukarka ma problemy z rcznym wysyaniem faksu• Drukarka nie odbiera faksów, chocia moe je wysya• Drukarka nie wysya faksów, chocia moe je odbiera• Automatyczna sekretarka nagrywa sygna faksu• Kabel telefoniczny dostarczony z drukark jest za krótki• Faksy w kolorze nie s drukowane• Komputer nie moe odbiera faksów (Fax to PC i Fax to Mac)126 Rozwizywanie problemów


Test faksu nie powiód siJeli zosta uruchomiony test faksu, który si nie powiód, przejrzyj raport by uzyskapodstawowe informacje o bdzie. Aby uzyska dokadniejsze informacje, przejrzyjraport, by odnale nieudan cze testu a nastpnie przejrzyj odpowiedni tematw tym rozdziale by znale rozwizania do wypróbowania.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• „Test sprztowy faksu” nie powiód si• Nie powiód si test „Faks podczony do aktywnego gniazdka telefonicznego”• Nie powiód si test „Przewód telefoniczny podczony do waciwego gniazdafaksu”• Test „uycia prawidowego typu przewodu telefonicznego z faksem” nie powiód si• Nie powiód si test „Wykrywanie sygnau wybierania”• Nie powiód si test „Jako linii faksu”„Test sprztowy faksu” nie powiód siRozwizanie:• Wycz drukark za pomoc (przycisk Zuycie) znajdujcego si na panelusterowania drukarki, a nastpnie odcz przewód zasilajcy znajdujcy siz tyu urzdzenia. Po upywie kilku sekund podcz ponownie przewódzasilajcy i wcz urzdzenie za pomoc (przycisk Zuycie). Uruchomponownie test. Jeli test znowu si nie powiedzie, zapoznaj si z dalszymiinformacjami na temat rozwizywania problemów zawartymi w tym rozdziale.• Spróbuj wysa lub odebra faks testowy. Jeeli uda si wysa lub otrzymafaks, prawdopodobnie problem nie wystpuje.• Jeli test jest uruchamiany za pomoc Kreatora konfiguracji faksu (Windows)lub Asystenta konfiguracji HP (Mac OS X), upewnij si, e drukarka nie jestzajta wykonywaniem innego zadania, np. odbieraniem faksu lub kopiowaniem.Sprawd, czy na wywietlaczu nie jest widoczny komunikat wskazujcy, edrukarka jest zajta. Jeeli urzdzenie jest zajte, odczekaj z uruchomieniemtestu a zakoczy wykonywanie zadania i przejdzie do trybu spoczynkowego.• Upewnij si, e uywany jest kabel telefoniczny dostarczony z drukark. Jeelinie korzystasz z dostarczonego kabla telefonicznego w celu podczeniadrukarki do ciennego gniazdka telefonicznego, wysyanie lub odbieraniefaksów moe si okaza niemoliwe. Po podczeniu kabla telefonicznegodostarczonego z drukark uruchom ponownie test faksu.• Przyczyn problemów moe by korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej.(Rozdzielacz to urzdzenie umoliwiajce podczenie dwóch przewodów dojednego gniazdka telefonicznego.) Spróbuj usun rozdzielacz linii telefoniczneji podczy drukark bezporednio do ciennego gniazdka telefonicznego.Po rozwizaniu wszystkich wykrytych problemów ponownie uruchom test faksu,aby sprawdzi, czy zosta on zakoczony pomylnie i czy drukarka jest gotowa dofaksowania. Jeli Test urzdzenia faksujcego wci koczy si niepowodzeniemi wystpuj problemy z faksowaniem, skontaktuj si z pomoc techniczn firmy HP.Odwied stron www.hp.com/go/customercare. Witryna zawiera informacjei programy narzdziowe, które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemówRozwizywanie problemów z faksowaniem 127


Rozdzia 9z drukark. Gdy zostanie wywietlony monit, wybierz swój kraj/region, a nastpniekliknij Kontakt z firm HP, aby uzyska informacje o pomocy technicznej.Nie powiód si test „Faks podczony do aktywnego gniazdka telefonicznego”Rozwizanie:• Sprawd poczenie midzy ciennym gniazdem telefonicznym a drukark, abyupewni si, e kabel telefoniczny jest odpowiednio podczony.• Upewnij si, e uywany jest kabel telefoniczny dostarczony z drukark. Jeelinie korzystasz z dostarczonego kabla telefonicznego w celu podczeniadrukarki do ciennego gniazdka telefonicznego, wysyanie lub odbieraniefaksów moe si okaza niemoliwe. Po podczeniu kabla telefonicznegodostarczonego z drukark uruchom ponownie test faksu.• Sprawd, czy drukarka jest prawidowo podczona do gniazdkatelefonicznego. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wrazz drukark, podcz jeden koniec do ciennego gniazda telefonicznego,a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1LINE z tyudrukarki. Wicej Informacji na temat konfiguracji drukarki do faksowania monaznale w czci Dodatkowa konfiguracja faksu.• Przyczyn problemów moe by korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej.(Rozdzielacz to urzdzenie umoliwiajce podczenie dwóch przewodów dojednego gniazdka telefonicznego.) Spróbuj usun rozdzielacz linii telefoniczneji podczy drukark bezporednio do ciennego gniazdka telefonicznego.• Spróbuj podczy dziaajcy telefon i przewód telefoniczny do telefonicznegogniazdka ciennego wykorzystywanego przez drukark i sprawd sygnawybierania. Jeli nie sycha sygnau wybierania, skontaktuj si z serwisemoperatora sieci telefonicznej aby sprawdzono lini.• Spróbuj wysa lub odebra faks testowy. Jeeli uda si wysa lub otrzymafaks, prawdopodobnie problem nie wystpuje.Po rozwizaniu wszystkich wykrytych problemów ponownie uruchom test faksu,aby sprawdzi, czy zosta on zakoczony pomylnie i czy drukarka jest gotowa dofaksowania.Nie powiód si test „Przewód telefoniczny podczony do waciwego gniazdafaksu”Rozwizanie: Podcz kabel telefoniczny do odpowiedniego portu.1. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podczjeden koniec do ciennego gniazda telefonicznego, a nastpnie podcz drugikoniec do portu oznaczonego jako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Jeli korzystasz z portu 2-EXT do podczenia do gniazdkatelefonicznego, nie bdzie mona wysya ani odbiera faksów. Port 2-EXTsuy jedynie do podczania innego sprztu, takiego jak sekretarka.128 Rozwizywanie problemów


Rysunek 9-1 Widok drukarki z tyu121 cienne gniazdko telefoniczne2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark i podcz go doportu „1-LINE”2. Po podczeniu kabla telefonicznego do portu oznaczonego jako 1LINEuruchom ponownie test faksu, aby upewni si, e zosta on zakoczonypomylnie i drukarka jest gotowa do faksowania.3. Spróbuj wysa lub odebra faks testowy.• Upewnij si, e uywany jest kabel telefoniczny dostarczony z drukark. Jeelinie korzystasz z dostarczonego kabla telefonicznego w celu podczeniadrukarki do ciennego gniazdka telefonicznego, wysyanie lub odbieraniefaksów moe si okaza niemoliwe. Po podczeniu kabla telefonicznegodostarczonego z drukark uruchom ponownie test faksu.• Przyczyn problemów moe by korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej.(Rozdzielacz to urzdzenie umoliwiajce podczenie dwóch przewodów dojednego gniazdka telefonicznego.) Spróbuj usun rozdzielacz linii telefoniczneji podczy drukark bezporednio do ciennego gniazdka telefonicznego.Test „uycia prawidowego typu przewodu telefonicznego z faksem” nie powiódsiRozwizanie:• Upewnij si, e drukarka jest podczona do ciennego gniazda telefonicznegoprzy uyciu przewodu telefonicznego dostarczonego w opakowaniu drukarki.Jeden koniec kabla telefonicznego naley podczy do portu oznaczonegoRozwizywanie problemów z faksowaniem 129


Rozdzia 9jako 1LINE z tyu drukarki, a drugi — do ciennego gniazda telefonicznego, jakpokazano na ilustracji.121 cienne gniazdko telefoniczne2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark i podcz go doportu „1-LINE”Jeli przewód telefoniczny dostarczony z drukark jest za krótki, monaskorzysta ze zczki, aby go przeduy. Mona j kupi w sklepiez akcesoriami telefonicznymi. Potrzebny jest take drugi przewód telefoniczny(wystarczy standardowy kabel, czsto spotykany w domach i biurach).• Sprawd poczenie midzy ciennym gniazdem telefonicznym a drukark, abyupewni si, e kabel telefoniczny jest odpowiednio podczony.• Upewnij si, e uywany jest kabel telefoniczny dostarczony z drukark. Jeelinie korzystasz z dostarczonego kabla telefonicznego w celu podczeniadrukarki do ciennego gniazdka telefonicznego, wysyanie lub odbieraniefaksów moe si okaza niemoliwe. Po podczeniu kabla telefonicznegodostarczonego z drukark uruchom ponownie test faksu.• Przyczyn problemów moe by korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej.(Rozdzielacz to urzdzenie umoliwiajce podczenie dwóch przewodów dojednego gniazdka telefonicznego.) Spróbuj usun rozdzielacz linii telefoniczneji podczy drukark bezporednio do ciennego gniazdka telefonicznego.130 Rozwizywanie problemów


Nie powiód si test „Wykrywanie sygnau wybierania”Rozwizanie:• Inne urzdzenia wykorzystujce t sam lini telefoniczn co drukarka mogby przyczyn niepowodzenia testu. Aby sprawdzi, czy problem jestpowodowany przez inne urzdzenie, naley odczy od linii telefonicznejwszystkie urzdzenia, a nastpnie uruchomi ponownie test. Jeli Wykrywaniesygnau wybierania mona pomylnie przeprowadzi bez innych urzdze,przyczyn problemów jest co najmniej jeden z dodatkowych elementówwyposaenia. Podczaj je kolejno i za kadym razem uruchamiaj test, azidentyfikujesz urzdzenie, które jest przyczyn problemu.• Spróbuj podczy dziaajcy telefon i przewód telefoniczny do telefonicznegogniazdka ciennego wykorzystywanego przez drukark i sprawd sygnawybierania. Jeli nie sycha sygnau wybierania, skontaktuj si z serwisemoperatora sieci telefonicznej aby sprawdzono lini.• Sprawd, czy drukarka jest prawidowo podczona do gniazdkatelefonicznego. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wrazz drukark, podcz jeden koniec do ciennego gniazda telefonicznego,a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1LINE z tyudrukarki.• Przyczyn problemów moe by korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej.(Rozdzielacz to urzdzenie umoliwiajce podczenie dwóch przewodów dojednego gniazdka telefonicznego.) Spróbuj usun rozdzielacz linii telefoniczneji podczy drukark bezporednio do ciennego gniazdka telefonicznego.• Jeeli uywany system telefoniczny nie wykorzystuje standardowego tonuwybierania numeru, jak na przykad niektóre systemy PBX, moe by toprzyczyn niepowodzenia testu. Nie spowoduje to jednak problemów przywysyaniu czy odbieraniu faksów. Spróbuj wysa lub odebra faks testowy.• Upewnij si, e ustawienie kraju/regionu zostao prawidowo skonfigurowane.W przypadku braku ustawienia lub nieprawidowego ustawienia kraju/regionu,test moe zakoczy si niepowodzeniem i mog wystpi problemyz odbieraniem i wysyaniem faksów.• Sprawd, czy drukarka jest podczona do analogowej linii telefonicznej,inaczej wysyanie i odbieranie faksów nie bdzie moliwe. Aby sprawdzi, czylinia jest analogowa, czy cyfrowa, podcz zwyky analogowy telefon do liniii sprawd, czy sycha sygna wybierania. Jeli nie sycha normalniebrzmicego tonu wybierania, linia telefoniczna moe by skonfigurowana dlatelefonów cyfrowych. Podcz drukark do analogowej linii telefonicznej,a nastpnie spróbuj wysa lub odebra faks.• Upewnij si, e uywany jest kabel telefoniczny dostarczony z drukark. Jeelinie korzystasz z dostarczonego kabla telefonicznego w celu podczeniadrukarki do ciennego gniazdka telefonicznego, wysyanie lub odbieraniefaksów moe si okaza niemoliwe. Po podczeniu kabla telefonicznegodostarczonego z drukark uruchom ponownie test faksu.Po rozwizaniu wszystkich wykrytych problemów ponownie uruchom test faksu,aby sprawdzi, czy zosta on zakoczony pomylnie i czy drukarka jest gotowa dofaksowania. Jeli Wykrywanie tonu wybierania nadal koczy siRozwizywanie problemów z faksowaniem 131


Rozdzia 9niepowodzeniem, skontaktuj si z operatorem sieci telefonicznej i poproo sprawdzenie linii telefonicznej.Nie powiód si test „Jako linii faksu”Rozwizanie:• Sprawd, czy drukarka jest podczona do analogowej linii telefonicznej,inaczej wysyanie i odbieranie faksów nie bdzie moliwe. Aby sprawdzi, czylinia jest analogowa, czy cyfrowa, podcz zwyky analogowy telefon do liniii sprawd, czy sycha sygna wybierania. Jeli nie sycha normalniebrzmicego tonu wybierania, linia telefoniczna moe by skonfigurowana dlatelefonów cyfrowych. Podcz drukark do analogowej linii telefonicznej,a nastpnie spróbuj wysa lub odebra faks.• Sprawd poczenie midzy ciennym gniazdem telefonicznym a drukark, abyupewni si, e kabel telefoniczny jest odpowiednio podczony.• Sprawd, czy drukarka jest prawidowo podczona do gniazdkatelefonicznego. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wrazz drukark, podcz jeden koniec do ciennego gniazda telefonicznego,a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonego jako 1LINE z tyudrukarki.• Inne urzdzenia wykorzystujce t sam lini telefoniczn co drukarka mogby przyczyn niepowodzenia testu. Aby sprawdzi, czy problem jestpowodowany przez inne urzdzenie, naley odczy od linii telefonicznejwszystkie urzdzenia, a nastpnie uruchomi ponownie test. Jeeli test Test stanu linii faksu zostanie pomylnie przeprowadzony bezpodczania innego sprztu, oznacza to, i jedno lub kilka urzdze jestprzyczyn problemów. Spróbuj ponownie podcza je pojedynczo i zakadym razem ponownie przeprowadzaj test, aby zidentyfikowa, którez nich powoduje problem. Jeli funkcja Test stanu linii faksu zakoczy si niepowodzeniem poodczanie innego sprztu, podcz drukark do sprawnej linii telefoniczneji zapoznaj si z dalszymi informacjami o rozwizywaniu problemów.• Przyczyn problemów moe by korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej.(Rozdzielacz to urzdzenie umoliwiajce podczenie dwóch przewodów dojednego gniazdka telefonicznego.) Spróbuj usun rozdzielacz linii telefoniczneji podczy drukark bezporednio do ciennego gniazdka telefonicznego.• Upewnij si, e uywany jest kabel telefoniczny dostarczony z drukark. Jeelinie korzystasz z dostarczonego kabla telefonicznego w celu podczeniadrukarki do ciennego gniazdka telefonicznego, wysyanie lub odbieraniefaksów moe si okaza niemoliwe. Po podczeniu kabla telefonicznegodostarczonego z drukark uruchom ponownie test faksu.Po rozwizaniu wszystkich wykrytych problemów ponownie uruchom test faksu,aby sprawdzi, czy zosta on zakoczony pomylnie i czy drukarka jest gotowa dofaksowania. Jeli test Stan linii faksu nadal koczy si niepowodzeniem,a problemy z faksowaniem nadal wystpuj, skontaktuj si z operatorem siecitelefonicznej i popro o sprawdzenie linii telefonicznej.132 Rozwizywanie problemów


Na wywietlaczu zawsze jest widoczny komunikat Podniesiona sRozwizanie: Korzystasz z niewaciwego przewodu telefonicznego. Sprawd,czy korzystasz z przewodu telefonicznego doczonego do drukarki w celupodczenia drukarki do linii telefonicznej. Jeli przewód telefoniczny dostarczonyz drukark jest za krótki, mona skorzysta ze zczki, aby go przeduy. Mona jkupi w sklepie z akcesoriami telefonicznymi. Potrzebny jest take drugi przewódtelefoniczny (wystarczy standardowy kabel, czsto spotykany w domach i biurach).Rozwizanie: By moe linia jest zajta przez inne urzdzenia korzystajce z tejsamej linii telefonicznej co drukarka. Sprawd, czy aparaty wewntrzne (telefonykorzystajce z tej samej linii, ale nie podczone do drukarki) lub inne urzdzenianie blokuj linii lub nie s uywane. Przykadowo nie mona faksowa przy uyciudrukarki, gdy suchawka telefonu wewntrznego jest podniesiona lub gdyuytkownik uywa modemu do wysyania poczty e-mail lub czenia siz Internetem.Problemy z wysyaniem i odbieraniem faksów przy uyciu drukarkiRozwizanie: Sprawd, czy drukarka jest wczona. Popatrz na wywietlaczdrukarki. Jeli wywietlacz jest pusty i kontrolka (przycisk Zasilanie) nie wieci,drukarka jest wyczona. Sprawd, czy przewód zasilajcy jest staranniepodczony do drukarki i do gniazda elektrycznego. Nacinij (przycisk Zasilanie),aby wczy urzdzenie.Po wczeniu drukarki firma HP zaleca odczekanie piciu minut przed wysaniemlub odebraniem faksu. Drukarka nie moe wysya czy odbiera faksów w czasieuruchamiania po wczeniu.Rozwizanie: Jeli funkcja Fax to PC lub Fax to Mac zostaa wczona, moe nieby moliwe wysyanie lub odbieranie faksów, jeli pami faksu jest pena(ograniczone pamici drukarki).Rozwizanie:• Upewnij si, e drukarka jest podczona do ciennego gniazda telefonicznegoprzy uyciu przewodu telefonicznego dostarczonego w opakowaniu drukarki.Jeden koniec kabla telefonicznego naley podczy do portu oznaczonegoRozwizywanie problemów z faksowaniem 133


Rozdzia 9jako 1LINE z tyu drukarki, a drugi — do ciennego gniazda telefonicznego, jakpokazano na ilustracji.121 cienne gniazdko telefoniczne2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark i podcz go doportu „1-LINE”Jeli przewód telefoniczny dostarczony z drukark jest za krótki, monaskorzysta ze zczki, aby go przeduy. Mona j kupi w sklepiez akcesoriami telefonicznymi. Potrzebny jest take drugi przewód telefoniczny(wystarczy standardowy kabel, czsto spotykany w domach i biurach).• Spróbuj podczy dziaajcy telefon i przewód telefoniczny do telefonicznegogniazdka ciennego wykorzystywanego przez drukark i sprawd sygnawybierania. Jeli nie sycha sygnau wybierania, skontaktuj si z serwisemoperatora sieci telefonicznej.• By moe linia jest zajta przez inne urzdzenia korzystajce z tej samej liniitelefonicznej co drukarka. Przykadowo nie mona faksowa przy uyciudrukarki, gdy suchawka telefonu wewntrznego jest podniesiona lub gdyuytkownik uywa modemu do wysyania poczty e-mail lub czenia siz Internetem.• Sprawd, czy inny proces nie powoduje bdu. Sprawd, czy na wywietlaczuurzdzenia lub na ekranie komputera nie ma komunikatów informujcycho problemach i sposobie ich rozwizania. Jeli wystpi bd, drukarka niebdzie wysya ani odbiera faksów, dopóki przyczyna bdu nie zostanieusunita.• Na linii telefonicznej mog wystpowa zakócenia. ródem problemówz faksowaniem mog by równie linie telefoniczne o zej jakoci dwiku (zduym poziomem szumów). Sprawd jako dwiku linii telefonicznej,podczajc do gniazdka w cianie telefon i sprawdzajc, czy nie sychaszumu lub innych zakóce. Jeli problem bdzie si powtarza, wycz trybTryb korekcji bdów (ECM) i ponownie spróbuj skorzysta z faksu. Abyuzyska wicej informacji na temat zmiany trybu korekcji bdów, zob.Wysyanie faksu w trybie korekcji bdów. Jeli problem bdzie si powtarza,skontaktuj si z operatorem telefonicznym.134 Rozwizywanie problemów


• Jeli korzystasz z usugi DSL (Digital Subscriber Line), sprawd, czy filtr DSLjest podczony, w przeciwnym razie nie bdzie mona faksowa. Wicejinformacji znajdziesz w Przypadek B: Konfigurowanie drukarki w sieci DSL.• Sprawd, czy drukarka nie zostaa podczona do ciennego gniazdkaprzeznaczonego dla telefonów cyfrowych. Aby sprawdzi, czy linia jestanalogowa, czy cyfrowa, podcz zwyky analogowy telefon do linii i sprawd,czy sycha sygna wybierania. Jeli nie sycha normalnie brzmicego tonuwybierania, linia telefoniczna moe by skonfigurowana dla telefonówcyfrowych.• Jeli korzystasz z centrali PBX lub konwertera/adaptera kocowego ISDN,upewnij si, czy drukarka jest podczona do prawidowego portu i czy adapterkocowy jest ustawiony na prawidowy typ przecznika dla danego kraju/regionu (jeli to moliwe). Wicej informacji znajdziesz w Przypadek C:Konfigurowanie drukarki do pracy z systemem telefonicznym PBX lub liniISDN.• Jeli drukarka korzysta z tej samej linii, co usuga DSL, modem DSL moe bynieprawidowo uziemiony. Jeli modem DSL nie jest prawidowo uziemiony,moe powodowa zakócenia na linii telefonicznej. ródem problemówz faksowaniem mog by linie telefoniczne o niskiej jakoci dwiku (z duympoziomem zakóce). Moesz sprawdzi jako dwiku linii telefonicznejpodczajc telefon do gniazdka ciennego i sprawdzajc, czy nie sychaszumu lub innych zakóce. Jeli syszysz szum, wycz modem DSLi cakowicie odcz zasilanie na co najmniej 15 minut. Wcz z powrotemmodem DSL i ponownie posuchaj tonu wybierania.Uwaga Zakócenia na linii telefonicznej mog powtarza si w przyszoci.Jeli drukarka przestanie wysya i odbiera faksy, procedur naleypowtórzy.Jeeli wci sycha szumy na linii, skontaktuj si z firm telekomunikacyjn.Aby uzyska wicej informacji na temat wyczania modemu DSL, skontaktujsi z dostawc usugi DSL by uzyska pomoc.• Przyczyn problemów moe by korzystanie z rozdzielacza linii telefonicznej.(Rozdzielacz to urzdzenie umoliwiajce podczenie dwóch przewodów dojednego gniazdka telefonicznego.) Spróbuj usun rozdzielacz linii telefoniczneji podczy drukark bezporednio do ciennego gniazdka telefonicznego.Drukarka ma problemy z rcznym wysyaniem faksuRozwizanie:Uwaga Wspomniane moliwe rozwizanie problemu dotyczy wyczniekrajów/regionów, w których 2-yowy przewód telefoniczny jest dostarczonyw opakowaniu z drukark, takich jak: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada,Chile, Chiny, Kolumbia, Grecja, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Korea,Ameryka aciska, Malezja, Meksyk, Filipiny, Polska, Portugalia, Rosja, ArabiaSaudyjska, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, USA, Wenezuela orazWietnam.• Sprawd, czy telefon uywany do rozpoczcia poczenia faksowego jestpodczony bezporednio do drukarki. Aby mona byo wysa faks rcznie,Rozwizywanie problemów z faksowaniem 135


Rozdzia 9telefon musi by podczony bezporednio do portu drukarki oznaczonegosymbolem 2-EXT, jak pokazano na ilustracji.1321 cienne gniazdko telefoniczne2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark i podcz go doportu „1-LINE”3 Telefon• Jeli wysyasz faks rcznie z telefonu poczonego bezporednio z drukark,musisz uywa klawiatury telefonu do wysania faksu. Nie moesz uywaklawiatury na panelu sterowania drukarki.Uwaga Jeli korzystasz z szeregowego systemu telefonicznego, podcztelefon bezporednio do drukarki przy uyciu kabla z doczon wtyczk.Drukarka nie odbiera faksów, chocia moe je wysyaRozwizanie:• Jeli usuga dzwonienia dystynktywnego nie jest uywana, upewnij si, efunkcja Dzwonienie dystynktywne drukarki ma warto Wszystkie dzwonki.Wicej informacji znajdziesz w Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonieniedystynktywne.• Jeli opcja Odbieranie automatyczne jest ustawiona na Wy., musisz odbierafaksy rcznie. W przeciwnym razie drukarka nie odbierze faksów. Informacje natemat rcznego odbierania faksu znajduj si w Rczne odbieranie faksu.• Jeli korzystasz z usugi poczty gosowej pod tym samym numerem telefonu,co faks, musisz odbiera faksy rcznie, nie automatycznie. Oznacza to, emusisz osobicie odbiera poczenia przychodzce. Informacje na tematkonfiguracji drukarki w ramach korzystania z usugi poczty gosowej znajdujsi w Przypadek F: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z usug pocztygosowej. Informacje na temat rcznego odbierania faksu znajduj siw Rczne odbieranie faksu.136 Rozwizywanie problemów


• Jeli na linii, do której podczona jest drukarka, dziaa równie modemtelefoniczny, sprawd czy oprogramowanie dostarczone z modemem niezostao skonfigurowane do automatycznego odbierania faksów. Modemyskonfigurowane do automatycznego odbierania faksów przejmuj kontrol nadlini telefoniczn i uniemoliwiaj drukarce odbieranie faksów.• Jeli do tej samej linii telefonicznej co drukarka podczona jest automatycznasekretarka, moe wystpi jeden z nastpujcych problemów: Automatyczna sekretarka moe nie by prawidowo skonfigurowana dopracy z drukark. Wiadomo powitalna automatycznej sekretarki moe by zbyt duga lubzbyt gona i uniemoliwi drukarce wykrycie tonów faksowania, przez courzdzenie wysyajce faks moe si rozczy. Cisza po wiadomoci powitalnej automatycznej sekretarki moga by zbytkrótka, aby drukarka bya w stanie wykry tony faksowania. Problem tenwystpuje najczciej w przypadku cyfrowych sekretarek automatycznych.Nastpujce czynnoci mog pomóc w rozwizaniu tych problemów: Jeeli automatyczna sekretarka korzysta z tej samej linii telefonicznej, którajest wykorzystywana do pocze faksowych, spróbuj podczyautomatyczn sekretark bezporednio do drukarki, jak opisano w czciPrzypadek I: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z automatycznsekretark. Upewnij si, czy drukarka jest ustawiona do automatycznego odbiorufaksów. Informacje na temat konfiguracji drukarki do automatycznegoodbierania faksów znajdziesz w Odbieranie faksu. Upewnij si, e ustawienie Dzwon. do odebr. jest ustawione na wikszliczb dzwonków ni automatyczna sekretarka. Wicej informacji zawieraUstawianie liczby dzwonków przed odebraniem. Spróbuj odebra faks po odczeniu automatycznej sekretarki. Jeli próbasi powiedzie, ródem problemu moe by wanie automatycznasekretarka. Podcz ponownie automatyczn sekretark i nagraj komunikat powitalny.Nagraj komunikat trwajcy okoo 10 sekund. Podczas nagrywaniakomunikatu mów wolno i gono. Na kocu komunikatu gosowegopozostaw 5 sekund ciszy. Podczas nagrywania tej cichej czci w tle niepowinno by sycha adnych dwików. Spróbuj ponownie odebra faks.Uwaga Niektóre cyfrowe automatyczne sekretarki mog nie nagrywaciszy nagranej pod koniec wiadomoci powitalnej. Aby to sprawdzi,odtwórz nagran wiadomo powitaln.Rozwizywanie problemów z faksowaniem 137


Rozdzia 9• Jeli drukarka jest podczona do tej samej linii telefonicznej co inneurzdzenia, np. automatyczna sekretarka, modem telefoniczny lub przecznikwieloportowy, poziom sygnau faksowania moe zosta zmniejszony. Poziomsygnau faksowania moe zosta zmniejszony równie wskutek korzystaniaz rozdzielacza telefonicznego lub podczenia dodatkowych kabliprzeduajcych. W wyniku zmniejszenia poziomu sygnau faksowania mogwystpi problemy przy odbiorze faksów.By sprawdzi, czy inne urzdzenia powoduj problemy, odcz od liniitelefonicznej wszystko za wyjtkiem drukarki, a nastpnie spróbuj odebrafaks. Jeli mona otrzymywa faksy po odczeniu pozostaego sprztu,przyczyn problemów jest co najmniej jeden z dodatkowych elementówwyposaenia. Podczaj je kolejno i za kadym razem odbieraj faks, azidentyfikujesz urzdzenie, które jest przyczyn problemu.• Jeeli wybrano specjalny wzorzec dzwonienia dla numeru telefonicznego faksu(w przypadku korzystania z usugi dzwonienia dystynktywnego zaporednictwem operatora sieci telefonicznej), naley sprawdzi, czy funkcjaDzwonienie dystynktywne drukarki zostaa odpowiednio skonfigurowana.Wicej informacji znajdziesz w Zmiana wzorca dzwonienia na dzwonieniedystynktywne.Drukarka nie wysya faksów, chocia moe je odbieraRozwizanie:• Drukarka moe wybiera numer zbyt szybko lub zbyt wczenie. Moe zaistniepotrzeba wstawienia pauzy midzy wybieranymi cyframi numeru. Na przykadjeli przed wybraniem numeru faksu konieczne jest uzyskanie dostpu do liniizewntrznej, wstaw pauz po numerze dostpu do linii. Jeli wybierany numerto 95555555, gdzie cyfr czc z lini zewntrzn jest 9, mona wstawipauzy w nastpujcy sposób: 9-555-5555. Aby wstawi pauz w czasiewybierania wprowadzanego numeru faksu, dotykaj przycisk Spacja (#), a nawywietlaczu pojawi si mylnik (-).Moesz take wysa faks, korzystajc z monitorowanego wybierania numerów.Umoliwia to suchanie linii telefonicznej podczas wybierania numeru. Moeszustawi prdko wybierania numeru oraz odpowiada na komunikaty podczaswybierania numeru. Wicej informacji zawiera Wysyanie faksu przy uyciufunkcji monitorowania wybierania.• Numer wprowadzony w czasie wysyania faksu jest w niewaciwym formacielub w urzdzeniu faksowym odbiorcy wystpiy problemy. Aby to sprawdzi,zadzwo pod numer faksu za pomoc zwykego telefonu i sprawd, czy sychasygna faksu. Jeeli nie sycha sygnau faksu, faks odbiorcy by moe niezosta wczony lub podczony, moliwe te, e linia odbiorcy jest zakócanaprzez usug poczty gosowej. Moesz równie zapyta odbiorc faksu, czy niema problemów z urzdzeniem faksujcym.138 Rozwizywanie problemów


Automatyczna sekretarka nagrywa sygna faksuRozwizanie:• Jeeli automatyczna sekretarka korzysta z tej samej linii telefonicznej, która jestwykorzystywana do pocze faksowych, spróbuj podczy automatycznsekretark bezporednio do drukarki, jak opisano w czci Przypadek I:Wspódzielona linia gosowa/faksowa z automatyczn sekretark. Jeli niepodczysz automatycznej sekretarki zgodnie z zaleceniami, tony faksowaniamog by nagrane przez sekretark.• Upewnij si, czy drukarka jest ustawiona do automatycznego odbieraniafaksów, oraz czy ustawienie Dzwon. do odebr. jest prawidowe. Liczbadzwonków przed odebraniem dla drukarki powinna by wiksza ni liczbadzwonków przed odebraniem ustawiona dla sekretarki automatycznej. Jeliautomatyczna sekretarka i drukarka zostan ustawione na t sam liczbdzwonków do odebrania, oba urzdzenia odpowiedz na poczenie i tonyfaksowania nagraj si na automatyczn sekretark.• Ustaw automatyczn sekretark tak, aby odpowiadaa po niewielkiej liczbiedzwonków, a drukark tak, aby odpowiadaa po maksymalnej moliwej liczbiedzwonków. (Maksymalna liczba dzwonków zaley od kraju/regionu.) Przy tymustawieniu automatyczna sekretarka odpowiada na poczenie, a drukarkamonitoruje lini. Jeli drukarka wykryje sygna faksu, odbierze faks. Jeli danepoczenie jest poczeniem gosowym, automatyczna sekretarka nagrawiadomo gosow. Wicej informacji znajdziesz w Ustawianie liczbydzwonków przed odebraniem.Kabel telefoniczny dostarczony z drukark jest za krótkiRozwizanie: Jeli przewód telefoniczny dostarczony z drukark jest za krótki,mona skorzysta ze zczki, aby go przeduy. Mona j kupi w sklepiez akcesoriami telefonicznymi. Potrzebny jest take drugi przewód telefoniczny(wystarczy standardowy kabel, czsto spotykany w domach i biurach).Wskazówka Jeli do drukarki doczono przejciówk przewodu z dwomayami, moesz uy j z przewodem 4 yowym w celu jego przeduenia.Informacje na temat korzystania z przejciówki na 2-yowy przewódtelefoniczny mona znale w dostarczonej z ni dokumentacji.Przeduanie przewodu telefonicznego1. Korzystajc z przewodu telefonicznego dostarczonego wraz z drukark,podcz jeden koniec do rozgaziacza, a nastpnie podcz drugi koniec doportu oznaczonego jako 1LINE z tyu drukarki.2. Podcz drugi przewód telefoniczny do otwartego portu zczki i dotelefonicznego gniazdka ciennego.Faksy w kolorze nie s drukowanePrzyczyna: Opcja Drukowanie faksów przychodzcych jest wyczona.Rozwizywanie problemów z faksowaniem 139


Rozdzia 9Rozwizanie: Aby drukowa faksy w kolorze, sprawd, czy opcja Drukowaniefaksów przychodzcych na panelu sterowania drukarki jest wczona.Komputer nie moe odbiera faksów (Fax to PC i Fax to Mac)Przyczyna:Rozwizanie:wczony.Komputer, który ma odbiera faksy jest wyczony.Sprawd, czy komputer, który ma odbiera faksy, jest cay czasPrzyczyna: Do konfiguracji faksowania i odbioru faksów uywane s dwakomputery i jeden z nich moe by wyczony.Rozwizanie: Jeli komputer uywany do konfigurowania faksowania nie jest tymsamym komputerem, który suy od odbierania faksów, oba komputery powinnyby cay czas wczone.Przyczyna: Funkcja Fax to PC lub Fax to Mac nie jest aktywowana, lub komputernie zosta skonfigurowany do otrzymywania faksów.Rozwizanie: Aktywuj funkcj Fax to PC lub Fax to Mac i sprawd, czy komputerzosta skonfigurowany do otrzymywania faksów.Rozwizywanie problemów z uywaniem usug sieci Webi witryn HPW tym rozdziale przedstawiono rozwizania czsto wystpujcych problemówdotyczcych witryn HP i usug sieci Web.• Rozwizywanie problemów z usugami sieci Web• Rozwizywanie problemów z witrynami HPRozwizywanie problemów z usugami sieci WebJeli masz problemy z korzystaniem z usug sieci Web, takich jak HP ePrint i aplikacjedrukarki, sprawd nastpujce kwestie:• Upewnij si, e drukarka jest podczona do Internetu za pomoc kabla Ethernetlub poczenia bezprzewodowego.Uwaga Nie moesz uywa funkcji internetowych, jeli drukarka jestpodczona do komputera kablem USB.• Upewnij si, e zainstalowano najnowsze aktualizacje drukarki. Wicej informacjiznajdziesz w Aktualizowanie drukarki.• Upewnij si, e usugi sieci Web s wczone w drukarce. Wicej informacjiznajdziesz w Konfigurowanie usug sieci Web przy uyciu panelu sterowaniadrukarki.• Sprawd, czy koncentrator, przecznik lub router sieciowy jest wczonyi poprawnie dziaa.140 Rozwizywanie problemów


• Jeli drukarka jest podczona do Internetu kablem sieci Ethernet, sprawd, czy niejest podczony równie przewód telefoniczny lub krosowany i czy kabel sieciEthernet jest dobrze podczony do drukarki. Wicej informacji znajdzieszw Rozwizywanie problemów z sieci przewodow (Ethernet).• Jeli drukarka jest podczona bezprzewodowo, upewnij si, e siebezprzewodowa dziaa prawidowo. Wicej informacji znajdziesz w Rozwizywanieproblemów z komunikacj bezprzewodow.• Jeli uywasz usugi HP ePrint, sprawd nastpujce kwestie: Upewnij si, e adres e-mail drukarki jest poprawny. Upewnij si, e w polu odbiorcy wiadomoci e-mail znajduje si tylko adres e-mail drukarki. Jeli w polu odbiorcy wiadomoci znajduj si inne adresy e-mail,wysyane zaczniki mog nie zosta wydrukowane. Upewnij si, wysyane dokumenty speniaj wymagania usugi HP ePrint.Wicej informacji znajdziesz w Specyfikacje usug sieci Web.• Jeli do czenia si z Internetem uywane s ustawienia proxy, upewnij si, ewprowadzone ustawienia s prawidowe: Sprawd ustawienia uywane przez Twoj przegldark internetow (np.Internet Explorer, Firefox lub Safari). Skontaktuj si z administratorem systemu lub osob, która skonfigurowaazapor.Jeli ustawienia proxy uywane przez zapor ulegy zmianie, naleyzaktualizowa ustawienia na panelu sterowania drukarki. W przeciwnymwypadku nie bdzie mona korzysta z usug sieci Web.Wicej informacji znajdziesz w Konfigurowanie usug sieci Web przy uyciupanelu sterowania drukarki.Wskazówka Dodatkow pomoc dotyczc konfigurowania i uywania usugsieci Web mona znale w witrynie ePrintCenter pod adresemwww.eprintcenter.com.Rozwizywanie problemów z witrynami HPJeli masz problemy z korzystaniem z witryn HP na komputerze:• Sprawd, czy uywany komputer jest podczony do Internetu.• Upewnij si, e przegldarka spenia minimalne wymagania systemowe. Wicejinformacji znajdziesz w Specyfikacje witryny internetowej HP.• Jeli przegldarka korzysta z ustawie proxy w celu czenia si z Internetem,spróbuj wyczy te ustawienia. Wicej informacji na ten temat mona znalew dokumentacji dostarczonej wraz z przegldark.Rozwizywanie problemów z rozwizaniami cyfrowymi HPWskazówka Moesz odwiedzi witryn pomocy technicznej HP pod adresemwww.hp.com/go/customercare, aby uzyska informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.Rozwizywanie problemów z rozwizaniami cyfrowymi HP 141


Rozdzia 9Niniejsza cz jest powicona nastpujcym zagadnieniom:• Rozwizywanie problemów zwizanych z funkcj bezporedniej archiwizacjicyfrowej HP• Rozwizywanie problemów zwizanych z funkcj faksu cyfrowego HPRozwizywanie problemów zwizanych z funkcj bezporedniej archiwizacjicyfrowej HPNiniejszy rozdzia zawiera nastpujce tematy:• Typowe problemy• Nie mona skanowa do folderu sieciowego• Nie mona skanowa do wiadomoci e-mail• Okno dialogowe udostpniania zmienio si po wczeniu funkcji bezporedniejarchiwizacji cyfrowej HP (Windows)Typowe problemySkanowane obrazy s nieprawidowo przycinane w przypadku korzystaniaz funkcji automatycznego wybierania formatu papieruUstaw waciwy format papieru, jeli jest dostpny. Korzystaj z funkcji automatycznegowybierania formatu papieru tylko w przypadku zdj lub noników maoformatowych.Drukarka jest nieprawidowo skonfigurowana w sieciUpewnij si, e drukarka jest prawidowo skonfigurowana i podczona do sieci:• Spróbuj wydrukowa dokument.• Sprawd ustawienia sieciowe drukarki i upewnij si, e jej adres IP jest prawidowy.• Wylij do drukarki polecenie PING, aby upewni si, czy odpowiada. Aby uzyskawicej informacji, zob. dokumentacj systemu operacyjnego.• Jeli drukarka jest podczona do Internetu kablem sieci Ethernet, sprawd, czy niejest podczony równie przewód telefoniczny lub krosowany i czy kabel sieciEthernet jest dobrze podczony do drukarki. Wicej informacji znajdzieszw Rozwizywanie problemów z sieci przewodow (Ethernet).• Jeli drukarka jest podczona bezprzewodowo, upewnij si, e siebezprzewodowa dziaa prawidowo. Wicej informacji znajdziesz w Rozwizywanieproblemów z komunikacj bezprzewodow.Nazwa serwera nie jest rozpoznawana lub nie moe zosta znalezionaPróba nawizania poczenia z serwerem moe zakoczy si niepowodzeniem, jelinazwa serwera podana podczas konfiguracji nie moe zosta przypisana dookrelonego adresu IP.• Uyj adresu IP serwera.• W przypadku korzystania z serwera DNS wykonaj nastpujce czynnoci: Spróbuj uy penych nazw domen DNS. Upewnij si, e serwer DNS jest prawidowo skonfigurowany w drukarce.142 Rozwizywanie problemów


Wskazówka Jeli ostatnio byy zmieniane ustawienia DNS, wycz, a nastpniewcz drukark.Aby uzyska wicej informacji, skontaktuj si z administratorem sieci lub z osob, któraskonfigurowaa sie.Nie mona skanowa do folderu sieciowegoUwaga Funkcja bezporedniej archiwizacji cyfrowej HP nie obsuguje usugiActive Directory.Komputer, na którym zlokalizowany jest dany folder, jest wyczonyUpewnij si, e komputer, na którym zlokalizowany jest dany folder, jest wczonyi podczony do sieci.Folder sieciowy nie jest prawidowo skonfigurowany• Upewnij si, e folder zosta utworzony na serwerze. Aby uzyska wicej informacjina ten temat, zobacz dokumentacj systemu operacyjnego.• Upewnij si, e folder jest udostpniony i uytkownicy maj w nim uprawnienia dozapisu i odczytu danych. W przypadku korzystania z komputera Mac upewnij si,e funkcja udostpniania SMB zostaa wczona. Aby uzyska wicej informacji naten temat, zob. dokumentacj systemu operacyjnego.• Upewnij si, e nazwa folderu zawiera tylko litery i znaki obsugiwane przez systemoperacyjny. Aby uzyska wicej informacji na ten temat, zobacz dokumentacjsystemu operacyjnego.• Upewnij si, e nazwa folderu zostaa wprowadzona w oprogramowaniu HPw prawidowym formacie. Aby uzyska wicej informacji, zobacz pomoc dokreatora lub asystenta konfiguracji.• Upewnij si, e nazwa uytkownika i haso s poprawne. Aby uzyska wicejinformacji, zobacz pomoc do kreatora lub asystenta konfiguracji.Dysk jest zapenionyUpewnij si, e na serwerze z folderem sieciowym znajduje si wystarczajca ilowolnego miejsca na dysku.Drukarka nie moe utworzy unikatowej nazwy pliku przy uyciu przypisanegoprefiksu i sufiksu lub prefiks nazwy pliku nie zosta prawidowo skonfigurowany• Drukarka moe utworzy do 9 999 plików przy uyciu tego samego prefiksui sufiksu. /Jeli do folderu skanowano wiele plików, zmie prefiks.• Upewnij si, e nazwa pliku zawiera tylko litery i znaki obsugiwane przez systemoperacyjny. Aby uzyska wicej informacji na ten temat, zobacz dokumentacjsystemu operacyjnego.Nie mona skanowa do wiadomoci e-mailUwaga Funkcja Skanuj do wiadomoci e-mail jest obsugiwana tylko przezprodukty HP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro 8600 Premium.Rozwizywanie problemów z rozwizaniami cyfrowymi HP 143


Rozdzia 9Profil poczty e-mail nie jest prawidowo skonfigurowanyUpewnij si, e w oprogramowaniu HP okrelono prawidowe ustawienia serweraSMTP. Aby uzyska wicej informacji na temat ustawie serwera poczty wychodzcej(SMTP), zobacz dokumentacj przekazan przez usugodawc poczty.W przypadku wysyania wiadomoci e-mail do wielu odbiorców nie wszyscyz nich otrzymuj wysan wiadomoWprowadzone adresy e-mail mog nie by prawidowe lub nie s rozpoznawane przezserwer poczty elektronicznej. Upewnij si, e w oprogramowaniu HP prawidowowprowadzono adresy e-mail wszystkich odbiorców. Sprawd, czy w skrzynceodbiorczej nie znajduj si przesane przez serwer poczty elektronicznej wiadomocio niedostarczonych wiadomociach e-mail.Wysyanie wiadomoci e-mail zajmujcych duo miejscaNiektóre serwery poczty elektronicznej zostay skonfigurowane tak, aby odrzucawiadomoci e-mail, których rozmiar przekracza okrelony limit. Aby sprawdzi, czy nadanym serwerze zosta okrelony taki limit, zobacz dokumentacj przekazan przezusugodawc poczty. Jeli wspomniany limit zosta okrelony, zmie ustawieniemaksymalnego rozmiaru zacznika do wiadomoci e-mail tak, aby rozmiar ten nieprzekracza okrelonego limitu.Okno dialogowe udostpniania zmienio si po wczeniu funkcji bezporedniejarchiwizacji cyfrowej HP (Windows)Na komputerze z systemem Windows XP mona skonfigurowa foldery za pomocfunkcji prostego udostpniania plików. W takim przypadku folder jest udostpnianyanonimowo: nie wymaga podawania nazwy uytkownika ani hasa i wszyscyuytkownicy maj uprawnienia do odczytu i zapisu danych. Ponadto okno dialogowe,za pomoc którego udostpnia si taki folder, róni si od standardowego oknaudostpniania w systemie Windows.Aby zapewni bezpieczestwo danych wysyanych z drukarki, Kreator skanowania dofolderu sieciowego nie obsuguje SFS, a komputer wywietla standardowe oknodialogowe udostpniania zamiast okna SFS. Aby uzyska wicej informacji na tentemat, zob. dokumentacj systemu operacyjnego.Rozwizywanie problemów zwizanych z funkcj faksu cyfrowego HPUwaga Funkcja przekazywania faksów do folderu sieciowego nie obsuguje usugiActive Directory.Uwaga Funkcja Przekazuj faksy na adres e-mail jest obsugiwana tylko przezprodukty HP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro 8600 Premium.Komputer, na którym zlokalizowany jest dany folder, jest wyczonyW przypadku korzystania z funkcji przekazywania faksów do folderu sieciowegoupewnij si, e komputer, który ma odbiera faksy, jest za kadym razem wczonyi podczony do sieci.144 Rozwizywanie problemów


Folder sieciowy nie jest prawidowo skonfigurowanyW przypadku korzystania z funkcji przekazywania faksów do folderu sieciowegosprawd nastpujce elementy:• Upewnij si, e folder zosta utworzony na serwerze. Wicej informacji na ten tematmona znale w dokumentacji systemu operacyjnego.• Upewnij si, e folder jest udostpniony i uytkownicy maj w nim uprawnienia dozapisu i odczytu danych. W przypadku korzystania z komputera Macintosh upewnijsi, e funkcja udostpniania SMB zostaa wczona. Wicej informacji na tentemat mona znale w dokumentacji systemu operacyjnego.• Upewnij si, e nazwa folderu zawiera tylko litery i znaki obsugiwane przez systemoperacyjny. Wicej informacji na ten temat mona znale w dokumentacji systemuoperacyjnego.• Upewnij si, e nazwa folderu zostaa wprowadzona w oprogramowaniu HPw prawidowym formacie. Aby uzyska wicej informacji, zobacz pomoc dokreatora lub asystenta konfiguracji.• Upewnij si, e nazwa uytkownika i haso s poprawne. Wicej informacji monaznale w pomocy udostpnianej w ramach tych programów.Bdy powoduj nieprawidowe dziaanie funkcji faksu cyfrowego HPJeli drukarka zostaa skonfigurowana do drukowania przychodzcych faksów, alezabrako w niej papieru, zaaduj papier do podajnika lub rozwi problem. Powydrukowaniu przychodzcych faksów zapisywane s one do foldera sieciowego lubprzekazywane na wybrany adres e-mail.Pami wewntrzna jest zapenionaJeli wewntrzna pami drukarki jest pena, nie moesz wysya ani odbiera faksów.Jeli pami jest pena z powodu zbyt duej iloci zapisanych faksów, postpuj weduginstrukcji na panelu sterowania drukarki.Przestroga Usuwanie dziennika faksów i oprónianie wewntrznej pamicipowoduje usunicie nie zapisanych faksów przechowywanych w pamici drukarki.NIeprawidowa data i godzina na faksachJeli w danej lokalizacji geograficznej stosowany jest czas letni, sygnatura czasowa nafaksach nie zawsze moe dokadnie odzwierciedla rzeczywist godzin w danejstrefie czasowej. Ponadto nieprawidowa moe by równie domylna nazwa plikuzarchiwizowanych faksów (uwzgldniajca sygnatur czasow).Aby zobaczy prawidowe czasy odbioru faksów, wydrukuj dziennik faksu z panelusterowania drukarki.Rozwizywanie problemów z rozwizaniami cyfrowymi HP 145


Rozdzia 9Aby wczy umieszczanie prawidowego czasu na faksach w trakcie zmiany czasu naletni, uyj EWS do rcznej zmiany strefy czasowej uywanej przez drukark, na t,która zawiera prawidowy czas. Otwórz serwer EWS. Wicej informacji znajdziesz w Otwieranie wbudowanegoserwera internetowego. Kliknij kart Ustawienia, a nastpnie w obszarze Preferencje kliknij opcj Strefaczasowa. Wybierz odpowiedni stref czasow.Uwaga W przypadku zmiany czasu na zimowy zmie odpowiednio ustawieniestrefy czasowej.Rozwizywanie problemów z urzdzeniami pamicimasowejWskazówka Moesz odwiedzi witryn pomocy technicznej HP pod adresemwww.hp.com/go/customercare, aby uzyska informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.Uwaga Jeli urzdzenie pamici masowej uruchamiasz przy uyciu komputera,aby uzyska informacje dotyczce rozwizywania problemów, zobacz opcj Pomocw oprogramowaniu HP.• Drukarka nie odczytuje urzdzenia pamici masowej• Drukarka nie moe odczyta zdj z karty pamiciDrukarka nie odczytuje urzdzenia pamici masowej• Sprawdzanie urzdzenia pamici masowej Upewnij si, e urzdzenie pamici masowej naley do jednegoz obsugiwanych typów. Wicej informacji znajdziesz w Dane techniczneurzdzenia pamici masowej. Niektóre urzdzenia pamici masowej maj przecznik do sucy okrelaniusposobów ich wykorzystania. Upewnij si, e przecznik jest ustawiony tak,aby mona byo odczyta zawarto urzdzenia pamici masowej.146 Rozwizywanie problemów


Sprawd, czy koce urzdzenia pamici masowej nie s zatkane lubzabrudzone. Oczy styki za pomoc niepylcej ciereczki i niewielkiej ilocialkoholu izopropylowego. Upewnij si, e urzdzenie pamici masowej dziaa poprawnie, sprawdzajc jz innymi urzdzeniami.• Sprawd gniazdo urzdzenia pamici masowej Upewnij si, e urzdzenie pamici masowej jest cakowicie woone dowaciwego gniazda. Aby uzyska wicej informacji, zob. Wkadanie urzdzeniapamici masowej. Wyjmij kart pamici (gdy wskanik nie miga) i powie latark do pustegogniazda. Sprawd, czy aden z maych styków nie jest zgity. Gdy drukarkajest wyczona, moesz wyprostowa lekko zgite styki przy uyciu kocówkicienkiego dugopisu. Jeli styk jest zgity w taki sposób, e dotyka ssiedni,wymie czytnik kart pamici lub zawie drukark do serwisu. Wicej informacjiznajdziesz w Pomoc techniczna firmy HP. Witryna zawiera informacjei programy narzdziowe, które uatwiaj rozwizywanie wielu typowychproblemów z drukark. Upewnij si, e do gniazda zostao woone tylko jedno urzdzenie pamicimasowej naraz. Jeli nie, na wywietlaczu panelu sterowania powinien pojawisi komunikat o bdzie.Drukarka nie moe odczyta zdj z karty pamiciSprawdzanie urzdzenia pamici masowejUrzdzenie pamici masowej moe by zepsute.Rozwizywanie problemów z sieci przewodow(Ethernet)Wskazówka Moesz odwiedzi witryn pomocy technicznej HP pod adresemwww.hp.com/go/customercare, aby uzyska informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.Jeli nie moesz podczy drukarki do sieci przewodowej, wykonaj jedno lub kilkaponiszych zada.Uwaga Po poprawieniu jakichkolwiek z poniszych bdów naley ponownieuruchomi program instalacyjny.• Rozwizywanie ogólnych problemów sieciowychRozwizywanie ogólnych problemów sieciowychJeli nie moesz zainstalowa oprogramowania HP dostarczonego z drukark,sprawd czy:• Wszystkie poczenia kablowe komputera i drukarki s stabilne.• Sie dziaa i koncentrator, przecznik lub router sieciowy jest wczony.Rozwizywanie problemów z sieci przewodow (Ethernet) 147


Rozdzia 9• Wszystkie aplikacje, w tym programy antywirusowe, antyszpiegowskie i zapory, szamknite i wyczone (na komputerach z systemem Windows).• Drukarka jest zainstalowana w tej samej podsieci, co komputery, które bd jejuywa.Jeli program instalacyjny nie wykrywa drukarki, wydrukuj stron konfiguracji siecii rcznie wprowad adres IP w programie instalacyjnym. Wicej informacji znajdzieszw Informacje na temat strony konfiguracji sieci.Rozwizywanie problemów z komunikacjbezprzewodowW tym rozdziale przedstawiono informacje na temat rozwizywania problemów, któremona napotka podczas podczania drukarki do sieci bezprzewodowej.Wykonaj zalecenia w odpowiedniej kolejnoci, rozpoczynajc od wskazówekwymienionych w czci „Rozwizywanie podstawowych problemów z komunikacjbezprzewodow”. Jeli problemy bd nadal wystpowa, postpuj zgodniez instrukcjami zamieszczonymi w czci „Rozwizywanie zaawansowanych problemówz komunikacj bezprzewodow”.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Podstawowe rozwizywanie problemów z sieci bezprzewodow• Zaawansowane rozwizywanie problemów z sieci bezprzewodow• Po rozwizaniu problemów...• Bezporednie drukowanie bezprzewodowe• Aktualizowanie drukarkiWskazówka Aby uzyska wicej informacji na temat rozwizywania problemówz sieci bezprzewodow, przejd do strony www.hp.com/go/wirelessprinting.Wskazówka W przypadku komputerów z systemem Windows HP zapewnianarzdzie internetowe o nazwie HP Home Network Diagnostic Utility, którew niektórych wersjach systemu moe uatwi uzyskanie tych danych. Aby uytego narzdzia, odwied witryn HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) i kliknij opcj Network Diagnostic Utility w sekcji Szybkie cza.(Obecnie narzdzie jest niedostpne w niektórych jzykach).Uwaga Po rozwizaniu problemu wykonaj instrukcje opisane w czci Porozwizaniu problemów....Podstawowe rozwizywanie problemów z sieci bezprzewodowWykonaj ponisze kroki w podanej kolejnoci.Krok 1 - Upewnij si, e lampka sieci bezprzewodowej (802.11) wieciJeli niebieska kontrolka znajdujca si obok przycisku sieci bezprzewodowej nadrukarce nie wieci, funkcja komunikacji bezprzewodowej moe by wyczona.Aby wczy sie bezprzewodow, dotknij (Strzaka w prawo ), dotknij pozycjiKonfiguracja, dotknij opcji Sie, dotknij pozycji Komunikacja bezprzewodowa,a nastpnie wybierz opcj Tak.148 Rozwizywanie problemów


Uwaga Jeli drukarka obsuguje poczenia z sieci Ethernet, upewnij si, ekabel sieci Ethernet nie zosta do niej podczony. Podczenie do drukarki kablaEthernet spowoduje wyczenie funkcji komunikacji bezprzewodowej.Krok 2 - Ponownie uruchom elementy sieci bezprzewodowejWycz router i drukark, a nastpnie wcz je w tej kolejnoci: najpierw router,a potem drukarka. Jeli nadal nie jest moliwe uzyskanie poczenia z sieci, wyczrouter, drukark i komputer. Czasami wyczenie i ponowne wczenie zasilania moerozwiza problem z uzyskaniem poczenia z sieci.Krok 3 - Uruchom polecenie Drukuj raport z testu sieci bezprzewodowejW przypadku problemów z sieci uruchom drukowanie testu sieci bezprzewodowej.Aby wydrukowa stron testu sieci bezprzewodowej, dotknij (Strzaka w prawo ),dotknij opcji Konfiguracja, dotknij pozycji Sie, a nastpnie wybierz opcj Drukuj testsieci bezprzewodowej lub Test sieci bezprzewodowej. Jeli zostanie wykrytyproblem, rozwiza go pomoe drukowany raport z testu zawierajcy odpowiedniezalecenia.Wskazówka Jeli wydrukowany test poczenia bezprzewodowego wykae, esygna jest saby, przysu drukark do routera bezprzewodowego.Zaawansowane rozwizywanie problemów z sieci bezprzewodowJeli wypróbowano rozwizania z czci Podstawowe rozwizywanie problemówz sieci bezprzewodow, lecz nadal nie mona poczy drukarki z siecibezprzewodow, spróbuj nastpujcych sugestii w podanej kolejnoci:• Krok 1: Upewnij si, e komputer jest podczony do sieci• Krok 2: Upewnij si, e drukarka jest podczona do sieci• Krok 3: Sprawd, czy zapora nie blokuje komunikacji• Krok 4: Upewnij si, e drukarka jest w trybie online i jest gotowa• Krok 5: Upewnij si, e wybrano jako drukark domyln bezprzewodow wersjdrukarki (tylko w systemie Windows)• Krok 6: Upewnij si, e komputer nie jest podczony do sieci za pomoc wirtualnejsieci prywatnej (VPN).Krok 1: Upewnij si, e komputer jest podczony do sieciUpewnij si, e komputer jest podczony do sieci za pomoc kabla Ethernet lubpoczenia bezprzewodowego. Jeli komputer nie jest podczony do sieci, nie monauywa drukarki przez sie.Sprawdzanie poczenia przewodowego (Ethernet)W wielu komputerach obok portu Ethernet do pocze routera z komputerem znajdujsi diody Zazwyczaj s dwie diody — jedna wieci cay czas, a druga miga. Jeli Twójkomputer jest wyposaony w diody, sprawd, czy s wczone. Jeli diody swyczone, podcz kabel Ethernet do portu komputera i routera. Jeli diody nadal niewiec, problem moe dotyczy routera, kabla Ethernet lub komputera.Rozwizywanie problemów z komunikacj bezprzewodow 149


Rozdzia 9Uwaga Komputery Mac nie s wyposaone w diody. Aby sprawdzi poczenieEthernet w komputerze Mac, w menu Dock kliknij polecenie System Preferences(Preferencje systemu), kliknij polecenie Network (Sie). Jeli poczenie z sieciEthernet dziaa poprawnie, na licie pocze wywietlana jest informacjaWbudowane, Ethernet, adres IP oraz inne informacje o stanie poczenia. Jelipoczenie Built-In Ethernet nie jest wywietlane na licie, moe wystpowaproblem z routerem, kablem Ethernet lub komputerem. Aby uzyska wicejinformacji, kliknij przycisk Pomoc znajdujcy si w oknie.Sprawdzanie poczenia bezprzewodowego1. Upewnij si, e funkcja komunikacji bezprzewodowej urzdzenia zostaa wczona.Wicej informacji na ten temat mona znale w towarzyszcej komputerowidokumentacji.2. Jeli nie uywasz niepowtarzalnej nazwy sieci bezprzewodowej (SSID), moliwe,e komputer jest podczony do innej, pobliskiej sieci.Ponisze kroki pozwol na okrelenie, czy komputer jest podczony do waciwejsieci:Windowsa. Kliknij przycisk Start, kliknij pozycj Panel sterowania, wska Poczeniasieciowe, a nastpnie pozycj Zobacz stan sieci i zadania.-lub-Kliknij Start, wybierz Ustawienia, kliknij Panel sterowania, kliknij dwukrotniePoczenia sieciowe, kliknij menu Widok, a nastpnie wybierz Szczegóy.Pozostaw otwarte okno dialogowe sieci podczas przechodzenia do nastpnegokroku.b. Odcz przewód zasilania od routera bezprzewodowego. Stan poczeniaTwojego komputera powinien zmieni si na Brak poczenia.c. Ponownie podcz przewód zasilania do routera bezprzewodowego. Stanpoczenia Twojego komputera powinien zmieni si na Poczono.Mac OS X Kliknij zakadk AirPort na pasku menu w górnej czci ekranu. Zostaniewywietlone menu, w którym naley okreli, czy opcja AirPort jest wczona i zktór sieci bezprzewodow powinien czy si komputer.Uwaga Aby uzyska dokadne informacje na temat poczenia AirPort,w menu Dock kliknij polecenie System Preferences (Preferencje systemu),a nastpnie polecenie Network (Sie). Jeli poczenie bezprzewodowedziaa poprawnie, na licie pocze obok pozycji AirPort wywietlana jestzielona kropka. Aby uzyska wicej informacji, kliknij przycisk Pomocznajdujcy si w oknie.Jeli nie mona poczy komputera z sieci, skontaktuj si z osob, którakonfigurowaa sie lub producentem routera, jako e móg wystpi problem sprztowyz routerem lub komputerem.150 Rozwizywanie problemów


Wskazówka Jeli masz dostp do Internetu i korzystasz z komputera z systememWindows, moesz te uy programu HP Network Assistant, aby za jego pomocskonfigurowa sie. Aby uy narzdzia, przejd do strony www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?jumpid=reg_R1002_USEN. (Witryna ta jest dostpnatylko w jzyku angielskim).Krok 2: Upewnij si, e drukarka jest podczona do sieciJeli drukarka nie jest podczona do tej samej sieci, co komputer, nie mona uywadrukarki przez sie. Postpuj wedug kroków opisanych w tej czci by dowiedzie si,czy drukarka jest aktywnie poczona z sieci.Uwaga Jeli router bezprzewodowy lub stacja bazowa Apple AirPort korzystaz ukrytego identyfikatora SSID, drukarka nie moe wykry sieci automatycznie.A: Upewnij si, e drukarka jest podczona do sieci1. Jeli drukarka obsuguje poczenia z sieci Ethernet i jest podczona do takiejsieci, upewnij si, e kabel sieci Ethernet nie zosta podczony z tyu drukarki.Jeli kabel sieci Ethernet zosta podczony, funkcja komunikacji bezprzewodowejjest wyczona.2. Jeli drukarka jest podczona do sieci bezprzewodowej, wydrukuj stronkonfiguracji sieci. Wicej informacji znajdziesz w Informacje na temat stronykonfiguracji sieci.3. Po wydrukowaniu strony sprawd Stan sieci i adres URL:Stan sieci • Jeli stan sieci to Gotowe, drukarka jestpodczona do sieci.• Stan Offline oznacza, e drukarka niejest podczona do sieci. Uruchomdrukowanie testu sieci bezprzewodowej(korzystajc z instrukcjizamieszczonych na pocztku niniejszejczci) i postpuj zgodnie zewskazówkami.Adres URLAdres URL pokazany tutaj jest adresemsieciowym przypisanym drukarce przezrouter. Ten adres URL jest potrzebny douzyskania dostpu do wbudowanegoserwera internetowego (EWS).Aby uzyska informacje na temat podczania drukarki do sieci bezprzewodowej, zob.Konfiguracja drukarki do komunikacji bezprzewodowej.B: Sprawd, czy moesz uzyska dostp do EWSPo podczeniu komputera i drukarki do sieci moesz przy uyciu serwera EWSsprawdzi, czy oba urzdzenia s w tej samej sieci. Wicej informacji znajdzieszw Wbudowany serwer internetowy.Rozwizywanie problemów z komunikacj bezprzewodow 151


Rozdzia 9Uzyskiwanie dostpu do EWS1. Na komputerze otwórz serwer EWS. Wicej informacji znajdziesz w Wbudowanyserwer internetowy.Uwaga Jeeli korzystasz z serwera proxy w przegldarce, konieczne moeokaza si jego wyczenie, aby uzyska dostp do wbudowanego serweraWWW.2. Jeli moesz otworzy stron serwera EWS, spróbuj skorzysta z drukarki przezsie (np. wydrukowa), aby sprawdzi, czy konfiguracja jest prawidowa.Jeli nie moesz otworzy strony serwera EWS lub wci masz problemy z uywaniemdrukarki przez sie, przejd do nastpnej czci dotyczcej zapór sieciowych.Krok 3: Sprawd, czy zapora nie blokuje komunikacjiJeli nie ma dostpu do wbudowanego serwera internetowego, a drukarka i komputers na pewno podczone do tej samej sieci, przyczyn blokowania komunikacji moeby zapora. Wycz na chwil wszelkie oprogramowanie zapory uruchomione nakomputerze i ponownie spróbuj otworzy serwer EWS. Po uzyskaniu dostpu doserwera EWS spróbuj uy drukarki (np. do drukowania).Jeli moesz uzyska otworzy serwer EWS i uy drukarki przy wyczonej zaporze,musisz zmieni ustawienia zapory, aby komputer i drukarka mogy komunikowa si zesob w sieci. Wicej informacji znajdziesz w Konfigurowanie oprogramowania zaporyna potrzeby obsugi drukarki.Jeli moesz otworzy stron serwera EWS, ale nadal nie da si korzysta drukarkinawet po wyczeniu zapory, spróbuj wczy zapor, aby rozpoznaa drukark. Wicejinformacji na ten temat mona znale w dokumentacji dostarczonej wrazz oprogramowaniem zapory.Krok 4: Upewnij si, e drukarka jest w trybie online i jest gotowaJeli jest zainstalowane oprogramowanie HP, moesz sprawdzi stan drukarkiz komputera by sprawdzi, czy drukarka jest zatrzymana lub w trybie offline,uniemoliwiajcym korzystanie z niej.Aby sprawdzi stan drukarki, postpuj zgodnie z instrukcjami waciwymi dlauywanego systemu operacyjnego:Windows1. Kliknij przycisk Start, wska polecenie Ustawienia, a nastpnie kliknij polecenieDrukarki lub Drukarki i faksy.-lub-Kliknij przycisk Start, nastpnie polecenie Panel sterowania i kliknij dwukrotniepolecenie Drukarki.2. Jeli drukarki nie s wywietlane w widoku Szczegóowym, kliknij menu Widoki kliknij Szczegóy.152 Rozwizywanie problemów


3. Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci, w zalenoci od stanu drukarki:a. Jeli drukarka znajduje si w trybie Offline, kliknij j prawym przyciskiemi wybierz Uyj drukarki online.b. Jeli drukarka znajduje si w stanie Wstrzymano, kliknij j prawym przyciskiemi kliknij Wznów drukowanie.4. Spróbuj uy drukarki w sieci.Mac OS X1. W menu Dock kliknij opcj System Preferences (Preferencje systemu),a nastpnie kliknij opcj Print & Fax (Drukuj i faksuj).2. Wybierz drukark i kliknij polecenie Otwórz kolejk wydruku.3. Jeli zadanie drukowania jest wstrzymane, kliknij przycisk Wznów.4. Jeli drukarka jest wstrzymana, kliknij przycisk Wznów drukark.Jeli moesz skorzysta z drukarki po wykonaniu powyszych kroków, ale objawypozostaj w trakcie korzystania z drukarki, zapora sieciowa moe negatywnie wpywana jej dziaanie. Wicej informacji znajdziesz w Konfigurowanie oprogramowaniazapory na potrzeby obsugi drukarki.Jeli wci nie moesz uy drukarki przez sie, przejd do nastpnej czci byuzyska dodatkow pomoc przy rozwizywaniu problemów.Krok 5: Upewnij si, e wybrano jako drukark domyln bezprzewodow wersjdrukarki (tylko w systemie Windows)Po ponownym zainstalowaniu oprogramowania HP instalator moe utworzy drugwersj sterownika drukarki w folderze Drukarki lub Drukarki i faksy. W przypadkuproblemów z drukowaniem lub poczeniem z drukark upewnij si, e wybranowaciw domyln wersj sterownika drukarki.1. Kliknij przycisk Start, wska polecenie Ustawienia, a nastpnie kliknij polecenieDrukarki lub Drukarki i faksy.-lub-Kliknij przycisk Start, nastpnie polecenie Panel sterowania i kliknij dwukrotniepolecenie Drukarki.2. Sprawd, czy wersja sterownika drukarki w folderze Drukarki lub Drukarki i faksyjest poczona bezprzewodowo:a. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon drukarki, a nastpnie kliknij kolejnoopcje Waciwoci, Ustawienia domylne dokumentów lub Preferencjedrukowania.b. Na karcie Porty sprawd, przy którym porcie widnieje znacznik wyboru.W wersji sterownika drukarki podczonej bezprzewodowo jako Opis portu obokznacznika wyboru okrelono Monitor portu ponownego wykrywania sieciHP.3. Kliknij prawym przyciskiem ikon drukarki która jest poczona bezprzewodowoi wybierz Ustaw jako drukark domyln.Uwaga Jeli w folderze znajduje si wicej ni jedna ikona dla drukarki, kliknijprawym przyciskiem myszy ikon tej drukarki, która ma si czy bezprzewodowo,a nastpnie wybierz opcj Ustaw jako drukark domyln.Rozwizywanie problemów z komunikacj bezprzewodow 153


Rozdzia 9Krok 6: Upewnij si, e komputer nie jest podczony do sieci za pomocwirtualnej sieci prywatnej (VPN).Wirtualna sie prywatna (VPN, Virtual Private Network) to sie komputerowa, którazapewnia zdalne, bezpieczne poczenia z sieci firmow za porednictwem Internetu.Wikszo usug VPN nie umoliwia jednak dostpu do urzdze w sieci lokalnej(takich jak drukarka), gdy komputer jest poczony sieci VPN.Aby podczy drukark, zakocz poczenie z sieci VPN.Wskazówka Aby korzysta z drukarki podczas poczenia z sieci VPN, moeszpodczy urzdzenie do komputera przy uyciu kabla USB. Drukarka bdziejednoczenie uywa pocze USB i sieciowego.Aby uzyska wicej informacji, skontaktuj si z administratorem sieci lub z osob, któraj skonfigurowaa.Po rozwizaniu problemów...Po rozwizaniu wszystkich problemów i pomylnym podczeniu drukarki do siecibezprzewodowej wykonaj nastpujce czynnoci w systemie operacyjnym:Windows1. Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Programy lubWszystkie programy, kliknij pozycj HP, wybierz nazw drukarki, a nastpniekliknij opcj Konfiguracja i oprogramowanie drukarki.2. Kliknij polecenie Podcz now drukark, a nastpnie wybierz typ poczenia,którego chcesz uywa.Mac OS X1. Otwórz program HP Utility. Wicej informacji znajdziesz w HP Utility (Mac OS X).2. Na pasku narzdzi HP Utility kliknij opcj Aplikacje, kliknij dwukrotnie opcj HPSetup Assistant, a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.Bezporednie drukowanie bezprzewodoweFunkcja bezporedniego drukowania bezprzewodowego umoliwia atwe drukowaniez komputerów i urzdze przenonych bez uycia routera bezprzewodowego.Uwaga Poczenie to jest dostpne nawet wtedy, gdy drukarka jest równiepodczona do sieci bezprzewodowej. Wszystkie funkcje dostpne w siecibezprzewodowej, takie jak drukowanie, skanowanie i konserwacja drukarki, srównie dostpne w przypadku poczenia komputera (z zainstalowanymoprogramowaniem drukarki HP) przy uyciu funkcji bezporedniego drukowaniabezprzewodowego. Jeli jednak drukarka jest jednoczenie poczona z siecibezprzewodow i funkcj bezporedniego drukowania bezprzewodowego, niektórefunkcje mog by nieobsugiwane.154 Rozwizywanie problemów


Wczanie bezporedniego drukowania bezprzewodowegoAby wczy bezporednie drukowanie bezprzewodowe, wykonaj nastpujceczynnoci:1. Dotknij (Strzaka w prawo ), dotknij pozycji Konfiguracja, dotknij opcji Sie,dotknij pozycji Bezporednie drukowanie bezprzewodowe, a nastpnie dotknijopcji Wcz.2. Aby wywietli nazw bezporedniego drukowania bezprzewodowego, dotknij opcjiNazwa bezporedniego drukowania bezprzewodowego. Nazwa zostaniewywietlona w oprogramowaniu HP na komputerze lub w aplikacji do drukowaniaw urzdzeniu przenonym.Uwaga Wcz zabezpieczenia, aby zapobiec czeniu si z drukark przeznieuprawnione osoby. Dotknij opcji Zabezpieczenia, a nastpnie dotknij ustawieniaWcz. Aby wywietli haso zabezpieczajce, dotknij przycisku Haso.Uwaga Jeli nie widzisz tych opcji, by moe naley zaktualizowa drukark.Wicej informacji znajdziesz w Aktualizowanie drukarki.Wskazówka Nazw i haso zabezpieczajce dla funkcji bezporedniegodrukowania bezprzewodowego mona dostosowa z poziomu wbudowanegoserwera internetowego (EWS). Aby uzyska wicej informacji na temat uywaniawbudowanego serwera internetowego, zobacz Wbudowany serwer internetowy.Drukowanie przy uyciu funkcji bezporedniego drukowania bezprzewodowegoAby korzysta na komputerze z funkcji bezporedniego drukowaniabezprzewodowego, naley zainstalowa oprogramowanie drukarki HP. W celukorzystania z funkcji bezporedniego drukowania bezprzewodowego na urzdzeniuprzenonym naley zainstalowa w nim aplikacj do drukowania. Wicej informacji naten temat mona znale w dokumentacji dostarczonej wraz z aplikacj dodrukowania.1. Na komputerze lub urzdzeniu przenonym wyszukaj nazw drukarki z funkcjbezporedniego drukowania bezprzewodowego.2. Jeli zabezpieczenia zostay wczone, wprowad haso.Aktualizowanie drukarkiHP stale pracuje nad popraw wydajnoci oferowanych drukarek i najnowszymifunkcjami. Jeeli drukarka zostaa podczona do sieci, a usugi sieci Web zostaywczone, mona sprawdzi i zainstalowa aktualizacje.Aby zaktualizowa drukark, wykonaj nastpujce czynnoci:1. Na panelu sterowania drukarki dotknij przycisku (HP ePrint), a nastpnie dotknijopcji Ustawienia i Aktualizacje produktu.2. Dotknij opcji Sprawd aktualizacj produktu, a nastpnie postpuj zgodniez wywietlanymi instrukcjami.Wskazówka Aby wczy w drukarce automatyczne sprawdzanie aktualizacji,dotknij opcji Ustawienia, dotknij przycisku Aktualizacje produktu, dotknij opcjiAutomatyczna aktualizacja, a nastpnie dotknij ustawienia Automatycznie.Rozwizywanie problemów z komunikacj bezprzewodow 155


Rozdzia 9Konfigurowanie oprogramowania zapory na potrzebyobsugi drukarkiOsobista zapora sieciowa, czyli oprogramowanie zabezpieczajce dziaajcew komputerze, moe zablokowa komunikacj sieciow pomidzy drukarka komputerem.Jeli wystpuj problemy takie jak:• Drukarka nie zostaa odnaleziona podczas instalacji oprogramowania HP• Nie mona drukowa, zadanie drukowania zablokowane w kolejce lub drukarkaw stanie offline• Bdy z komunikacj ze skanerem lub komunikaty o zajtoci skanera• Nie mona zobaczy stanu drukarki w komputerzezapora moe blokowa wysyanie do komputerów w sieci informacji o lokalizacjidrukarki.Jeli podczas instalacji oprogramowania HP na komputerze z systemem Windows niemona odnale drukarki (a pewne jest, e urzdzenie zostao podczone do sieci) lubjeli urzdzenie HP zostao ju pomylnie zainstalowane, ale nadal wystpujproblemy, naley wykona nastpujce czynnoci:• Jeli oprogramowanie HP zostao wanie zainstalowane, wycz urzdzeniei komputer, a nastpnie ponownie je wcz.• Dbaj o aktualizowanie oprogramowania zabezpieczajcego. Wielu dostawcówoferuje aktualizacje, które rozwizuj znane problemy i chroni przed najnowszymizagroeniami.• Jeli zapora oferuje wysokie, rednie lub niskie ustawienia zabezpiecze, uywajrednich ustawie, gdy komputer jest poczony z sieci.• Jeli zmieniono domylne ustawienia zapory, spróbuj przywróci pierwotnkonfiguracj.• Jeli zapora oferuje ustawienie o nazwie „Strefa zaufana”, uywaj tego ustawienia,gdy komputer jest poczony z sieci.• Jeli zapora oferuje ustawienie „Nie pokazuj alertów”, naley je wyczy. Podczasinstalowania oprogramowania HP i uywania drukarki HP mog by wywietlanealerty zapory z opcjami „Zezwól”, „Pozwól” lub „Odblokuj”. Naley akceptowawszystkie alerty dotyczce oprogramowania HP. Dodatkowo jeli alert umoliwiazapisanie akcji lub utworzenie reguy, naley uy tej funkcji. W ten sposób zaporazapisuje zaufane elementy sieci.• Nie naley uywa wicej ni jednej zapory jednoczenie na tym samymkomputerze. Przykadem moe by korzystanie z Zapory systemu Windowsrównoczenie z oprogramowaniem innej firmy. W takim przypadku komputer niebdzie lepiej zabezpieczony i mog wystpi inne problemy.Aby uzyska wicej informacji na temat uywania drukarki z zapor osobist, przejddo strony www.hp.com/go/wirelessprinting, a nastpnie kliknij opcj Firewall Help(Zapora — pomoc) w sekcji Need Help Troubleshooting? (Potrzebujesz pomocy przyrozwizywaniu problemów?).156 Rozwizywanie problemów


Uwaga Obecnie niektóre czci tej witryny s niedostpne we wszystkichjzykach.Rozwizywanie problemów z zarzdzaniem drukarkWskazówka Moesz odwiedzi witryn pomocy technicznej HP pod adresemwww.hp.com/go/customercare, aby uzyska informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.Cz ta zawiera rozwizania czsto wystpujcych problemów z zarzdzaniemdrukark. W tej czci zawarte s nastpujce tematy:• Nie mona otworzy wbudowanego serwera internetowegoUwaga Aby mona byo skorzysta z wbudowanego serwera EWS, drukarka musiby podczona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej. Nie moeszuywa wbudowanego serwera internetowego, jeli drukarka jest podczona dokomputera kablem USB.Nie mona otworzy wbudowanego serwera internetowegoSprawd ustawienia sieciowe• Sprawd, czy do podczenia drukarki do sieci nie zosta uyty kabel telefonicznylub kabel skrosowany.• Sprawd, czy kabel sieciowy jest stabilnie podczony do drukarki.• Sprawd, czy koncentrator, przecznik lub router sieciowy jest wczonyi poprawnie dziaa.Sprawd komputerSprawd, czy uywany komputer jest podczony do sieci.Uwaga W celu skorzystania z EWS, drukarka musi by podczona do sieciprzewodem Ethernet lub poprzez sie bezprzewodow. Nie moesz uywawbudowanego serwera internetowego, jeli drukarka jest podczona do komputerakablem USB.Sprawd przegldark internetow• Upewnij si, e przegldarka spenia minimalne wymagania systemowe. Wicejinformacji znajdziesz w Specyfikacje wbudowanego serwera internetowego.• Jeli przegldarka korzysta z ustawie proxy w celu czenia si z Internetem,spróbuj wyczy te ustawienia. Wicej informacji na ten temat mona znalew dostpnej dokumentacji przegldarki.• Sprawd, czy JavaScript i pliki cookie s wczone w przegldarce. Wicejinformacji na ten temat mona znale w dostpnej dokumentacji przegldarki.Rozwizywanie problemów z zarzdzaniem drukark 157


Rozdzia 9Sprawd adres IP drukarki• W celu sprawdzenia adresu IP drukarki, uzyskaj jej adres IP drukujc stronkonfiguracji sieci. Dotknij (Strzaka w prawo ), wybierz pozycj Konfiguracja,wybierz opcj Sie, a nastpnie wybierz polecenie Drukuj ustawienia sieciowe.• Za pomoc polecenia ping sprawd adres IP drukarki z poziomu wiersza polecenia(Windows) lub w programie Network Utility (Mac OS X). (Program Network Utilityznajduje si w folderze Utilities w folderze Applications (Programy) nanajwyszym poziomie dysku twardego).Na przykad jeli adresem IP jest 123.123.123.123, to w wierszu polecenia systemuWindows naley wpisa:C:\Ping 123.123.123.123lubW programie Network Utility (Mac OS X) kliknij kart Ping, wpisz w polu adres123.123.123.123, a nastpnie kliknij przycisk Ping.Jeli pojawi si odpowied, adres IP jest poprawny. Jeli pojawi si komunikato przekroczeniu limitu czasu (time-out), to adres IP jest niepoprawny.Rozwizywanie problemów z instalacjWskazówka Moesz odwiedzi witryn pomocy technicznej HP pod adresemwww.hp.com/go/customercare, aby uzyska informacje i programy narzdziowe,które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemów z drukark.• Sugestie dotyczce instalacji sprztu• Sugestie dotyczce instalacji oprogramowania HP• Rozwizywanie problemów z sieciSugestie dotyczce instalacji sprztuSprawd drukark• Upewnij si, e wszystkie tamy i materiay pakunkowe zostay usunite zarównoz zewntrznej strony drukarki, jak i z jej wntrza.• Upewnij si, e do drukarki woono papier.• Upewnij si, e adne wskaniki si nie wiec ani nie migaj (poza wskanikiemgotowoci, który powinien wieci). Jeli wskanik Uwaga miga, sprawdkomunikaty na panelu sterowania drukarki.Sprawd poczenia sprztu• Upewnij si, e wszystkie uywane przewody i kable s w dobrym stanie.• Upewnij si, e kabel zasilajcy jest pewnie podczony zarówno do drukarki, jaki do sprawnego gniazdka sieci elektrycznej.Sprawd gowice drukujce i wkady atramentowe• Sprawd, czy wszystkie gowice drukujce i wkady atramentowe zostayprawidowo zainstalowane we waciwych, oznaczonych odpowiednimi koloramigniazdach. Drukarka nie dziaa bez zainstalowania wszystkich elementów.• Sprawd, czy zatrzask gowicy drukujcej jest prawidowo zamknity.158 Rozwizywanie problemów


Sugestie dotyczce instalacji oprogramowania HPSprawd komputer• Upewnij si, e w komputerze dziaa jeden z obsugiwanych systemówoperacyjnych. Wicej informacji znajdziesz w Wymagania systemowe.• Upewnij si, e komputer spenia minimalne wymagania systemowe. Dalszeinformacje znajduj si w Wymagania systemowe• W Menederze urzdze systemu Windows upewnij si, e sterowniki USB niezostay wyczone.• Jeeli uywany jest komputer z systemem Windows, a komputer nie moe wykrydrukarki, to uruchom narzdzie do odinstalowywania (plik util\ccc\uninstall.bat nainstalacyjnym dysku CD), aby wykona pene odinstalowanie sterownika drukarki.Uruchom ponownie komputer i ponownie zainstaluj sterownik drukarki.Sprawd wstpne wymagania instalacji• Upewnij si, e uywasz instalacyjnego dysku CD zawierajcego oprogramowanieHP waciwe dla uywanego systemu operacyjnego.• Przed przystpieniem do instalowania oprogramowania HP upewnij si, ewszystkie inne programy s zamknite.• Jeli komputer nie rozpoznaje wpisanej cieki dostpu do stacji CD-ROM, tosprawd, czy zostaa okrelona waciwa litera dysku.• Jeli komputer nie rozpoznaje instalacyjnego dysku CD w napdzie CD-ROM,sprawd czy dysk nie jest uszkodzony. Sterowniki drukarki mona pobra z witrynyHP (www.hp.com/go/customercare).Uwaga Po usuniciu problemów naley ponownie uruchomi programinstalacyjny.Rozwizywanie problemów z sieciRozwizywanie ogólnych problemów sieciowych• Jeli nie moesz zainstalowa oprogramowania HP, sprawd, czy: Wszystkie poczenia kablowe komputera i drukarki s stabilne. Sie dziaa i koncentrator, przecznik lub router sieciowy jest wczony. Wszystkie aplikacje, w tym programy antywirusowe, antyszpiegowskie i zapory,s zamknite i wyczone (na komputerach z systemem Windows).Rozwizywanie problemów z instalacj 159


Rozdzia 9 Upewnij si, e drukarka jest zainstalowana w tej samej podsieci, cokomputery, które z niej korzystaj. Jeli program instalacyjny nie wykrywa drukarki, wydrukuj stron konfiguracjisieci i rcznie wprowad adres IP w programie instalacyjnym. Wicej informacjiznajdziesz w Informacje na temat strony konfiguracji sieci.• Jeli uywasz komputera z systemem Windows, upewnij si, e porty siecioweutworzone w sterowniku drukarki s zgodne z adresem IP drukarki: Wydrukuj stron konfiguracji sieci dla drukarki. Kliknij Start, a nastpnie Drukarki lub Drukarki i faksy.-lub-Kliknij przycisk Start, nastpnie polecenie Panel sterowania i kliknijdwukrotnie polecenie Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon drukarki, kliknij polecenieWaciwoci, a nastpnie kliknij kart Porty. Wybierz port TCP/IP dla drukarki, a nastpnie kliknij przycisk Konfiguruj port. Porównaj adres IP wywietlony w oknie dialogowym (i upewnij si, e jestidentyczny) z adresem IP wydrukowanym na stronie konfiguracji sieci. Jeliadresy IP róni si, zmie adres IP w oknie dialogowym na adres zgodnyz adresem na stronie konfiguracji sieci. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zapisa ustawienia i zamkn oknadialogowe.Problemy z podczaniem do sieci przewodowej• Jeli znajdujca si na zczu sieciowym kontrolka Link (cze) nie wieci, upewnijsi, e zostay spenione wszystkie warunki okrelone w czci powiconejrozwizywaniu ogólnych problemów z sieci.• Chocia nie jest zalecane, aby przypisywa do drukarki statyczny adres IP,niektóre problemy z instalacj (takie jak konflikt z osobist zapor) monarozwiza wanie w ten sposób.Resetowanie ustawie sieciowych w drukarce1. Dotknij (Strzaka w prawo ), dotknij pozycji Sie, dotknij opcji Przywr. domy.ust. sieci, a nastpnie wybierz opcj Tak. Pojawi si komunikat, z informacj, eprzywrócono domylne ustawienia sieciowe.2. Dotknij (Strzaka w prawo ), dotknij pozycji Konfiguracja, wybierz opcjRaporty, a nastpnie wybierz polecenie Drukuj stron konfiguracji sieci, abywydrukowa stron konfiguracji sieci w celu potwierdzenia zresetowania ustawie.Informacje na temat Raportu o stanie drukarkiRaport o stanie drukarki suy do uzyskania biecych informacji na temat stanudrukarki i wkadów atramentowych. Uatwia on równie rozwizywanie problemówz drukark.Raport o stanie drukarki zawiera take dziennik ostatnich zdarze.160 Rozwizywanie problemów


Raport o stanie drukarki warto wydrukowa zawsze przed zatelefonowaniem do firmyHP.1. Informacja drukarce: Pokazuje informacje o drukarce (takie jak nazwa drukarki,numer modelu, numer seryjny i wersja oprogramowania ukadowego),zainstalowanych akcesoriach (takich jak duplekser), a take liczbie stronwydrukowanych z zasobników i przy uyciu akcesoriów.2. Informacje o systemie podawania atramentu: Pokazuje szacowane poziomyatramentu (w formie graficznych wskaników), numery artykuów i datywyganicia gwarancji na wkady atramentowe.Uwaga Ostrzeenia i wskaniki dotyczce poziomu atramentu su jedyniejako informacje orientacyjne do celów zwizanych z planowaniem. Powywietleniu ostrzeenia o niskim poziomie atramentu warto przygotowazapasowy wkad, aby unikn ewentualnych przestojów. Do momentuwywietlenia stosownego monitu nie trzeba wymienia wkadów.3. Dodatkowa pomoc: Zawiera informacje na temat miejsc, w których monaznale dalsze informacje o drukarce, oraz na temat konfiguracji Tekstu faksui drukowania testu sieci bezprzewodowej.Drukowanie Raportu o stanie drukarkiNa ekranie gównym dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie wybierz opcjKonfiguracja. Dotknij Raporty, a nastpnie wybierz Raport o stanie drukarki.Informacje na temat Raportu o stanie drukarki 161


Rozdzia 9Konserwacja gowicy drukujcejJeli wystpuj problemy z drukowaniem, oznacza to, e móg wystpi problemz gowic drukujc. Procedury opisane w nastpnej czci naley przeprowadzi tylkowtedy, gdy pojawi si takie wskazanie w ramach rozwizywania problemów z jakocidruku.Przeprowadzanie procedur wyrównania lub czyszczenia moe niepotrzebniemarnowa tusz i ogranicza ywotno pojemników.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Oczy gowic drukujc• Wyrównaj gowice drukujce• Ponowna instalacja gowicy drukujcejOczy gowic drukujcJeli na wydruku widoczne s rozmazania, albo gdy niektóre kolory s niewaciwe lubich brak, oznacza to konieczno wyczyszczenia gowicy drukujcej.Procedura czyszczenia obejmuje dwa etapy. Kada z nich trwa ok. dwóch minut.Zuyte zostan jeden arkusz papieru i dua ilo atramentu. Po zakoczeniu danegoetapu sprawd jako wydrukowanej strony. Nastpny etap czyszczenia naleyrozpocz tylko wtedy, gdy jako drukowania jest niska.Jeeli po zakoczeniu obu etapów czyszczenia gowic jako wydruku jest nadal niska,spróbuj przeprowadzi wyrównywanie. Jeli mimo wyczyszczenia i wyrównania swidoczne problemy z jakoci, skontaktuj si z dziaem pomocy technicznej HP.Wicej informacji znajdziesz w Pomoc techniczna firmy HP.Uwaga Gowice drukujce naley czyci tylko wtedy, kiedy to jest konieczne,poniewa w trakcie tej procedury zuywany jest atrament. Procedura czyszczeniazajmuje kilka minut. Podczas wykonywania tej procedury urzdzenie moepracowa do gono. Przed rozpoczciem procedury czyszczenia gowicdrukujcych upewnij si, e w podajniku znajduje si papier. Wicej informacjiznajdziesz w adowanie noników.Nieprawidowe wyczenie urzdzenia moe spowodowa problemy z jakocidrukowania. Wicej informacji znajdziesz w Wyczanie drukarki.Czyszczenie gowicy drukujcej z panelu sterowania1. Zaaduj czysty, zwyky, biay papier formatu Letter, A4 lub Legal do gównegozasobnika.2. Dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie wybierz opcj Konfiguracja.3. Dotknij przycisku Narzdzia, a nastpnie wybierz polecenie Wyczy gowicdrukujc.162 Rozwizywanie problemów


Czyszczenie gowicy drukujcej za pomoc Przybornika (Windows)1. Otwórz Przybornik. Wicej informacji znajdziesz w Otwieranie Przybornika.2. Kliknij opcj Preferencje drukarki, kliknij pozycj Zadania konserwacji,a nastpnie kliknij polecenie Wyczy gowice drukujce.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Czyszczenie gowicy drukujcej za pomoc narzdzia HP Utility (Mac OS X)1. Otwórz program HP Utility. Wicej informacji znajdziesz w HP Utility (Mac OS X).2. Kliknij polecenie Wyczy gowice drukujce w okienku Informacje i pomoctechniczna.3. Kliknij przycisk Wyczy, a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjamiwywietlanymi na ekranie.Czyszczenie gowicy drukujcej za pomoc wbudowanego serwerainternetowego (EWS)1. Otwórz serwer EWS. Wicej informacji znajdziesz w Otwieranie wbudowanegoserwera internetowego.2. Kliknij kart Narzdzia, a nastpnie kliknij pozycj Zestaw narzdzi jakocidrukowania w obszarze Narzdzia.3. Kliknij przycisk Wyczy gowic drukujc, a nastpnie postpuj zgodniez instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Wyrównaj gowice drukujceDrukarka automatycznie wyrównuje gowic drukujc w trakcie pocztkowejkonfiguracji.Funkcji tej mona uy take, gdy na stronie stanu drukarki na dowolnym z paskówkoloru widoczne s smugi lub biae linie lub gdy wystpuj problemy z jakociwydruków.Wyrównywanie gowic drukujcych z panelu sterowania1. Zaaduj czysty, zwyky, biay papier formatu Letter, A4 lub Legal do gównegozasobnika.2. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknijopcji Konfiguracja.3. Dotknij przycisku Narzdzia, a nastpnie wybierz polecenie Wyrównaj pojemniki.Wyrównywanie gowicy drukujcej za pomoc Przybornika (Windows)1. Otwórz Przybornik. Wicej informacji znajdziesz w Otwieranie Przybornika.2. Kliknij pozycj Preferencje drukarki, kliknij opcj Zadania konserwacji,a nastpnie kliknij polecenie Wyrównaj gowic druk..3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Konserwacja gowicy drukujcej 163


Rozdzia 9Wyrównywanie gowicy drukujcej za pomoc narzdzia HP Utility (Mac OS X)1. Otwórz program HP Utility. Wicej informacji znajdziesz w HP Utility (Mac OS X).2. Kliknij polecenie Wyrównaj gowic druk. w okienku Informacje i pomoctechniczna.3. Kliknij przycisk Wyrównaj, a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjamiwywietlanymi na ekranie.Wyrównywanie gowicy za pomoc wbudowanego serwera internetowego (EWS)1. Otwórz serwer EWS. Wicej informacji znajdziesz w Otwieranie wbudowanegoserwera internetowego.2. Kliknij kart Narzdzia, a nastpnie kliknij pozycj Zestaw narzdzi jakocidrukowania w obszarze Narzdzia.3. Kliknij polecenie Wyrównaj gowic druk. i postpuj zgodnie z instrukcjamiwywietlanymi na ekranie.Ponowna instalacja gowicy drukujcejUwaga T procedur naley wykona tylko po wywietleniu komunikatu Brak lubawaria gowicy drukujcej, gdy drukarka zostaa ju wyczona i ponowniewczona w celu rozwizania tego problemu. Jeli komunikat nadal jestwywietlany, wypróbuj nastpujc procedur.Ponowna instalacja gowicy drukujcej1. Sprawd, czy drukarka jest wczona.2. Otwórz drzwiczki pojemników z tuszem.3. Unie zatrzask na karetce drukujcej.164 Rozwizywanie problemów


4. Wyjmij gowic drukujc, unoszc j do góry, a nastpnie wycigajc z drukarki.5. Upewnij si, e zatrzask jest uniesiony i wó gowic drukujc.6. Ostronie opu dwigni zatrzasku.Uwaga Upewnij si, e dwignia zatrzasku jest opuszczona przed woeniempojemników z tuszem. Pozostawienie uniesionego zatrzasku moe powodowaniewaciwe umieszenie pojemników z tuszem i problemy z drukowaniem.Zatrzask musi by opuszczony by prawidowo zainstalowa pojemniki z tuszem.7. Zamknij drzwiczki dostpu do karetki.Informacje na temat strony konfiguracji sieciJeli drukarka jest podczona do sieci, moesz wydrukowa stron konfiguracji sieciby sprawdzi ustawienia sieci w drukarce. Strona konfiguracji sieci moe suy doInformacje na temat strony konfiguracji sieci 165


Rozdzia 9rozwizywania problemów z poczeniami sieciowymi. W przypadku koniecznociskontaktowania si z HP, wydrukuj t stron przed skontaktowaniem si z firm HP.1234451. General Information (Informacje ogólne): Zawiera informacje dotyczcebiecego stanu i typu poczenia sieciowego, a take inne informacje, takie jakadres URL wbudowanego serwera internetowego.2. Przewodowe 802.3: Zawiera informacje dotyczce biecego stanuprzewodowego poczenia sieciowego, takie jak adres IP, maska podsieci, bramadomylna oraz adres sprztowy drukarki.3. 802.11 Wireless (Sie bezprzewodowa w standardzie 802.11): Informacje natemat biecego stanu bezprzewodowego poczenia sieciowego, w tym nazwakomputera gównego, adres IP, maska podsieci, brama domylna oraz nazwaserwera.166 Rozwizywanie problemów


4. Róne: Przedstawia informacje o bardziej zaawansowanych ustawieniach sieci.• Port 9100: drukarka obsuguje protokó drukowania Raw IP za porednictwemportu TCP 9100. Ten opatentowany przez HP port TCP/IP drukarki jestdomylnym portem drukowania. Dostp do niego mona uzyska za pomocoprogramowania firmy HP (na przykad HP Standard Port).• LPD: Line Printer Daemon (LPD) okrela protokó i programy zwizanez obsug bufora druku, które mog by zainstalowane w rónych systemachTCP/IP.Uwaga Funkcja LPD moe by uywana z dowoln implementacj LPD nahocie zgodn z dokumentem RFC 1179. Proces konfigurowania buforówwydruku moe by jednak róny. Aby uzyska informacje na tematkonfigurowania tych systemów, zob. dokumentacj swojego systemu.• Bonjour: Usugi Bonjour (które uywaj mDNS — Multicast Domain NameSystem) s zazwyczaj stosowane w maych sieciach bez standardowegoserwera DNS celem rozpoznawania adresów IP i nazw (za porednictwemportu UDP 5353).• SLP: Protokó lokalizacji usugi (SLP) to standardowy internetowy protokósieciowy zapewniajcy struktur umoliwiajc wykrywanie przez aplikacjesieciowe obecnoci, lokalizacji i konfiguracji usug sieciowych w sieciachkorporacyjnych. Ten protokó uatwia wykrywanie i uywanie zasobówsieciowych, takich jak drukarki, serwery internetowe, faksy, kamery wideo,systemy plików, urzdzenie do tworzenia kopii zapasowych (napdy tamowe),bazy danych, katalogi, usugi pocztowe czy kalendarze.• Usugi sieci Web firmy Microsoft: Wcz lub wycz protokoy Microsoft WebServices Dynamic Discovery (WS Discovery) lub usugi Microsoft Web Servicesfor Devices (WSD) Print obsugiwane przez drukark. Wycz nieuywaneusugi drukowania, aby uniemoliwi uzyskanie dostpu za ich porednictwem.Uwaga Wicej informacji o WS Discovery i WSD Print mona uzyska nastronie www.microsoft.com.• SNMP: protokó SNMP (Simple Network Management Protocol) jest uywanyprzez aplikacje do zarzdzania sieci do zarzdzania urzdzeniami. Drukarkaobsuguje protokó SNMPv1 w sieciach IP.• WINS: jeli w sieci uywany jest serwer Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP), drukarka automatycznie pozyskuje adres IP z tego serwera i rejestrujeswoj nazw w dowolnych usugach DNS zgodnych ze specyfikacjami RFC1001 i 1002, o ile okrelono adres IP serwera WINS.5. Podczone komputery: drukuje list komputerów podczonych do tej drukarki,a take dat, kiedy uzyskiway one do niej dostp.Drukowanie strony konfiguracji sieciowej za pomoc panelu sterowania drukarkiNa ekranie gównym dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie wybierz opcjKonfiguracja. Dotknij Raporty, a nastpnie wybierz Strona konfiguracji sieci.Informacje na temat strony konfiguracji sieci 167


Rozdzia 9Usuwanie zaciNiekiedy, gdy jest wykonywane jakie zadanie, moe wystpi zacicie si materiaów.Przed przystpieniem do usuwania zacicia warto podj nastpujce dziaania.• Upewnij si, e drukowanie odbywa si na materiaach odpowiadajcychspecyfikacjom. Wicej informacji znajdziesz w Dane dotyczce noników.• Upewnij si, e nie drukujesz na materiaach pomarszczonych, zagitych lubuszkodzonych.• Upewnij si, e drukarka jest czysta. Aby uzyska wicej informacji, zob.Konserwacja drukarki.• Upewnij si, e materiay s poprawnie woone do podajników, a te nie s zbytniozapenione. Aby uzyska wicej informacji, zob. cz adowanie noników.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Usuwanie zaci papieru• Unikanie zaci papieruUsuwanie zaci papieruJeli papier zosta zaadowany do podajnika, konieczne moe by usunicie zacitegopapieru przez duplekser.Papier moe take zablokowa si w automatycznym podajniku dokumentów. Istniejepar sytuacji, które mog do tego doprowadzi:• Woenie zbyt duej iloci papieru do podajnika dokumentów. Aby sprawdzimaksymaln liczb arkuszy, jak mona zaadowa do automatycznego podajnikadokumentów, zob. Dane dotyczce noników.• Uycie papieru zbyt grubego lub zbyt cienkiego dla drukarki.• Próba dodania papieru do zasobnika dokumentów w czasie, gdy drukarka pobieraarkusze.168 Rozwizywanie problemów


Jak usun zacicieSkorzystaj z tych kroków, by usun blokad papieru.1. Wyjmij wszystkie materiay z odbiornika papieru.Przestroga Próba usunicia zacitego papieru od przodu moe spowodowauszkodzenie mechanizmu drukowania drukarki. Zacity papier zawsze naleyusuwa przez duplekser.2. Sprawd duplekser.a. Nacinij przyciski po obu stronach dupleksera i zdejmij modu.b. Znajd wewntrz drukarki zacity nonik, chwy go oburcz i pocignij dosiebie.c. Jeli nie ma tam zacicia, naley nacisn zatrzask w górnej czci duplekserai zdj jego pokryw. Jeli zacicie jest wewntrz, ostronie je usu. Zamknijpokryw.d. Wó duplekser z powrotem do drukarki.3. Otwórz górn pokryw i usu wszelkie zanieczyszczenia.Usuwanie zaci 169


Rozdzia 94. Jeli nie wykryto zacicia, a jest zainstalowany podajnik 2, to go wycignij i, jelijest to moliwe, usu zacite materiay. W przeciwnym razie wykonaj nastpujceczynnoci:a. Upewnij si, e drukarka jest wyczona, po czym odcz przewód zasilajcy.b. Unie drukark znad podajnika 2.c. Usu zacity nonik od dou drukarki lub z podajnika 2.d. Ponownie ustaw drukark na podajniku 2.5. Otwórz drzwiczki pojemników z tuszem. Jeli we wntrzu drukarki pozostajejeszcze papier, sprawd, czy karetka przesuna si do prawej strony drukarki,wycignij wszelkie strzpy papieru lub pomarszczony materia, a nastpniewycignij materia do siebie przez gór drukarki.Ostrzeenie Nie wkadaj rk do drukarki, gdy jest ona wczona, a karetka jestunieruchomiona. Po otwarciu drzwiczek dostpu do wkadów atramentowychkaretka powinna powróci na swoje miejsce po prawej stronie drukarki. Jeli sitam nie przemiecia, wycz drukark, zanim przystpisz do usuwaniazacicia.6. Po usuniciu zacicia zamknij wszystkie pokrywy, wcz drukark (jeli byawyczona), a nastpnie ponownie wylij zadanie drukowania.Aby usun zacity papier z automatycznego podajnika dokumentów1. Unie pokryw automatycznego podajnika dokumentów.2. Podnie uchwyt znajdujcy si z przodu automatycznego podajnika dokumentów.- LUB -170 Rozwizywanie problemów


Przesu zielon dwigni na rodek automatycznego podajnika dokumentów.3. Delikatnie wycignij papier spomidzy rolek.Przestroga Jeli papier podar si podczas wycigania z rolek, naleysprawdzi, czy wewntrz drukarki, pomidzy rolkami i kókami, nie ma resztekpodartego papieru. Jeli nie usuniesz wszystkich kawaków papieru z drukarki,istnieje ryzyko ponownej blokady papieru.4. Jeli w kroku dwa zielona dwignia 2 zostaa popchnita, naley pocign j, abypowrócia na miejsce.5. Zamknij pokryw automatycznego podajnika dokumentów.Unikanie zaci papieruW celu uniknicia zaci papieru naley stosowa si do nastpujcych wskazówek.• Regularnie wyjmuj wydrukowane strony z zasobnika wyjciowego.• Przechowuj wszystkie nieuywane arkusze papieru pasko, w szczelniezamykanym pojemniku, aby zapobiec ich zwijaniu si i marszczeniu.Usuwanie zaci 171


Rozdzia 9• Sprawdzaj, czy papier zaadowany do zasobnika wejciowego ley pasko oraz czyjego krawdzie nie s zagite lub podarte.• Nie umieszczaj jednoczenie rónych rodzajów i rozmiarów papieru w zasobnikuwejciowym. Wszystkie arkusze w zasobniku musz by tego samego rozmiarui rodzaju.• Dokadnie dopasuj prowadnice szerokoci w zasobniku wejciowym. Prowadnicanie powinna wygina papieru w zasobniku wejciowym.• Nie wsuwaj na si zbyt gboko papieru do zasobnika.• Uywaj rodzajów papieru zalecanych do drukarki. Aby uzyska wicej informacji,zob. Dane dotyczce noników.• Jeli w drukarce koczy si papier, uzupenij go po cakowitym wyczerpaniuzapasu w zasobniku. Nie dodawaj papieru, gdy drukarka próbuje wcign arkusz.• Jeli drukujesz po obu stronach arkuszy, nie drukuj obrazów o duym nasyceniu napapierze o maej gramaturze.172 Rozwizywanie problemów


AInformacje techniczneW tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Informacje gwarancyjne• Dane techniczne drukarki• Informacje wymagane prawem• Program ochrony rodowiska naturalnego• Licencje udzielane przez inne firmyInformacje gwarancyjneW tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Owiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard• Gwarancja na wkady atramentoweInformacje techniczne 173


Zacznik AOwiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-PackardHP productSoftware MediaPrinterPrint or Ink cartridgesPrintheads (only applies to products with customerreplaceable printheads)AccessoriesDuration of limited warranty90 days1 yearUntil the HP ink is depleted or the “end of warranty” date printedon the cartridge has been reached, whichever occurs first. Thiswarranty does not cover HP ink products that have been refilled,remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.1 year1 year unless otherwise statedA. Extent of limited warranty1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defectsin materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by thecustomer.2. For software products, HP’s limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does notwarrant that the operation of any product will be interrupted or error free.3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not coverany other problems, including those that arise as a result of:a. Improper maintenance or modification;b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;c. Operation outside the product's specifications;d. Unauthorized modification or misuse.4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to thecustomer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use ofa non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges toservice the printer for the particular failure or damage.5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP'swarranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall,within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of theproduct being replaced.9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contractsfor additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility incountries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.B. Limitations of warrantyTO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANYOTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ORCONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.C. Limitations of liability1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole andexclusive remedies.2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH INTHIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FORDIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ONCONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OFSUCH DAMAGES.D. Local law1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which varyfrom state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere inthe world.2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemedmodified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this WarrantyStatement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governmentsoutside the United States (including provinces in Canada), may:a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer(e.g., the United Kingdom);b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; orc. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturercannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOTEXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTSAPPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.HP Limited WarrantyDear Customer,You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in yourcountry.You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are notin any way affected by this HP Limited Warranty.Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HNMalta: Hewlett-Packard International Trade B.V., Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTASouth Africa: Hewlett-Packard South Africa Ltd, 12 Autumn Street, Rivonia, Sandton, 2128, Republic of South Africa174 Informacje techniczne


Gwarancja na wkady atramentoweGwarancja na wkady HP ma zastosowanie, kiedy produkt jest uywany z odpowiedni drukarkHP. Gwarancja ta nie obejmuje wkadów atramentowych HP, które byy ponownie napeniane,przetwarzane lub odnawiane, nieprawidowo uywane lub w inny sposób naruszone.W okresie obowizywania gwarancji produkt podlega takiej gwarancji dopóty, dopóki atrament HPnie wyczerpa si. Data wyganicia gwarancji (w formacie RRRR-MM) znajduje si na produkciewe wskazanym poniej miejscu.Informacje gwarancyjne 175


Zacznik ADane techniczne drukarkiW tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Specyfikacje techniczne• Cechy i moliwoci produktu• Specyfikacje procesorów i pamici• Wymagania systemowe• Specyfikacje protokoów sieciowych• Specyfikacje wbudowanego serwera internetowego• Dane dotyczce noników• Specyfikacje drukowania• Specyfikacje kopiowania• Specyfikacje faksu• Specyfikacje skanowania• Specyfikacje usug sieci Web i witryn HP• Specyfikacje rodowiskowe• Specyfikacje elektryczne• Specyfikacje dotyczce emisji dwiku• Dane techniczne urzdzenia pamici masowejSpecyfikacje techniczneRozmiar drukarki (szeroko x wysoko x gboko)• HP Officejet Pro 8600: 494 x 300 x 460 mm (19,4 x 11,8 x 18,1cala)• HP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro 8600 Premium: 494 x 315 x 460mm (19,4 x 12,4 x 18,1 cala)• Z podajnikiem 2: Zwiksza wysoko drukarki o 82 mmWaga drukarki (bez materiaów eksploatacyjnych, dupleksera lub podajnika 2)• HP Officejet Pro 8600: 10,67 kg (23.6 funtów)• HP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro 8600 Premium: 11,58 kg (25.5 funtów)• Z podajnikiem 2: Cisze o 2,96 kg (6,5 funta)• Z duplekserem: Cisze o 0,63 kg (1,4 funta)Cechy i moliwoci produktuFunkcjaPojemnoMoliwoci podczenia • Magistrala USB 2.0 o duej prdkoci• Port hosta USB 2.0 (High-Speed)• Wireless 802.11b/g/n*• Sie przewodowa 802.3 (Ethernet)Metoda drukuWkady atramentoweDrukowanie termiczno-atramentowe metod„kropla na danie”Cztery wkady atramentowe (po jednym):czarny, turkusowy, karmazynowy i ótyUwaga Nie wszystkie wkady atramentowes dostpne w kadym kraju/regionie.176 Informacje techniczne


(cig dalszy)FunkcjaGowice drukujceWydajno materiaów eksploatacyjnychPojemnoJedna gowica drukujcaAby uzyska wicej informacji na tematszacowanej wydajnoci wkadówatramentowych, przejd do stronywww.hp.com/go/learnaboutsupplies/.Jzyki obsugiwane przez drukark HP PCL 3Obsuga czcionekCykl roboczyObsuga jzyka panelu sterowania drukarkiDostpno jzyka zaley od kraju/regionu.Czcionki USA: CG Times, CG Times Italic,Universe, Universe Italic, Courier, CourierItalic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.Maksymalnie ,000 stron na miesicBugarski, chorwacki, czeski, duski,holenderski, angielski, fiski, francuski,niemiecki, grecki, wgierski, woski, japoski,koreaski, norweski, polski, portugalski,rumuski, rosyjski, chiski uproszczony,sowacki, soweski, hiszpaski, szwedzki,chiski tradycyjny, turecki.* Drukarka obsuguje zakres czstotliwoci 2,4 GHz (802.11n).Specyfikacje procesorów i pamiciProcesor drukarkiARM R4Pami drukarkiHP Officejet Pro 8600: 64 MB wbudowanej pamici RAMHP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro 8600 Premium: 128 MB wbudowanej pamici RAMWymagania systemoweUwaga Aktualne informacje o obsugiwanych systemach operacyjnych i wymaganiachsystemowych s dostpne pod adresem www.hp.com/go/customercare. Witryna zawierainformacje i programy narzdziowe, które uatwiaj rozwizywanie wielu typowych problemówz drukark.Zgodno z systemami operacyjnymi• Windows XP Service Pack 3, Windows Vista, Windows 7• Mac OS X wersje 10.5 i 10.6• Linux (aby uzyska wicej informacji, zob. http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)Minimalne wymagania systemowe• Microsoft® Windows® 7: Procesor 1 GHz, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64); 1 GB (32-bitowej) lub 2 GB (64-bitowej) pamici RAM, napd CD-ROM/DVD lub poczeniez Internetem, port USB; program Internet Explorer• Microsoft Windows Vista®: Procesor 800 MHz, GHz, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64); 1GB (32-bitowej) lub 2 GB (64-bitowej) pamici RAM, napd CD-ROM/DVD lub poczeniez Internetem, port USB; program Internet ExplorerDane techniczne drukarki 177


Zacznik A• Microsoft Windows XP Service Pack 3 lub nowszy (tylko wersje 32-bitowe): Procesor Intel®Pentium® II , Celeron® lub zgodny; 233 MHz lub szybszy; napd CD-ROM/DVD lubpoczenie z Internetem, port USB, program Internet Explorer 6.0 lub nowsza wersja• Mac OS X 10.5 lub 10.6: Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel Core, 500 MB wolnego miejscana dysku twardym, napd CD-ROM/DVD lub poczenie z Internetem, port USBSpecyfikacje protokoów sieciowychZgodno z sieciowymi systemami operacyjnymi• Windows XP (32-bitowy) (Professional i Home Edition), Windows Vista 32-bitowy i 64-bitowy(Ultimate Edition, Enterprise Edition i Business Edition), Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy)• Windows Small Business Server 2003 32-bitowy i 64-bitowy, Windows 2003 Server 32-bitowyi 64-bitowy, Windows 2003 Server R2 32-bitowy i 64-bitowy (Standard Edition, EnterpriseEdition)• Windows Small Business Server 2008 64-bitowy, Windows 2008 Server 32-bitowy i 64-bitowy, Windows 2008 Server R2 64-bitowy (Standard Edition, Enterprise Edition)• Citrix XenDesktop 4• Citrix XenServer 5.5• Mac OS X wersje 10.5 i 10.6• Usugi terminalowe serwera Microsoft Windows 2003 Server• Usugi terminalowe serwera Microsoft Windows 2003 Server z serwerem Citrix PresentationServer 4.0• Usugi terminalowe serwera Microsoft Windows 2003 Server z serwerem Citrix PresentationServer 4.5• Usugi terminalowe serwera Microsoft Windows 2003 Server z oprogramowaniem CitrixXenApp 5.0• Usugi terminalowe serwera Microsoft Windows 2003 Server z oprogramowaniem CitrixMetaframe XP z Feature Release 3• Usugi terminalowe serwera Microsoft Windows 2003 Small Business Server• Usugi terminalowe serwera Microsoft Windows Server 2008• Usugi terminalowe serwera Microsoft Windows Small Business Server 2008• Usugi terminalowe serwera Microsoft Windows 2008 Server z oprogramowaniem CitrixXenApp 5.0• Novell Netware 6.5, Open Enterprise Server 2Zgodne protokoy siecioweTCP/IPZarzdzanie siecioweWbudowany serwer internetowy (moliwo zdalnego konfigurowania drukarek sieciowychi zarzdzania nimi)Specyfikacje wbudowanego serwera internetowegoWymagania• Sie oparta na protokole TCP/IP (sieci IPX/SPX nie s obsugiwane)• Przegldarka internetowa (Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0, Safari 3.0,Google Chrome 3.0 lub ich nowsze wersje)178 Informacje techniczne


• Poczenie sieciowe (nie mona uywa wbudowanego serwera internetowego bezporedniopodczonego do komputera za pomoc kabla USB)• Poczenie z Internetem (wymagane przez niektóre funkcje)Uwaga Moesz korzysta z wbudowanego serwera internetowego bez poczeniaz Internetem. Jednak niektóre jego funkcje nie bd dostpne.UwagaDane dotyczce nonikówWbudowany serwer internetowy nie moe by oddzielony od drukarki zapor.Te tabele umoliwiaj okrelenie materiaów odpowiednich dla tej drukarki i funkcji, które bdz nimi dziaa.• Specyfikacje obsugiwanych materiaów• Ustawianie minimalnych marginesów• Wskazówki dotyczce drukowania po obu stronach arkuszaSpecyfikacje obsugiwanych materiaówTe tabele umoliwiaj okrelenie materiaów odpowiednich dla tej drukarki i funkcji, które bdz nimi dziaa.• Informacje o obsugiwanych formatach• Obsugiwane typy i gramatury materiaówInformacje o obsugiwanych formatachUwagaPodajnik 2 jest dostpny jako urzdzenie dodatkowe.Rozmiar materiauPodajnik1Podajnik2DuplekserPodajnik ADFStandardowe formatymateriaów10 x 15 cm*2LU.S. Letter (216 x 279 mm; 8,5x 11 cali)*8,5 x 13 cali (216 x 330 mm) +U.S. Legal (216 x 356 mm; 8,5x 14 cali)* +A4 (210 x 297 mm)*U.S. Executive (184 x 267 mm;7,25 x 10,5 cala)U.S. Statement (140 x 216 mm;5,5 x 8,5 cali) +B5 (JIS) (182 x 257 mm; 7,17x 10,12 cala)* +A5 (148 x 210 mm)* (tylkoz podajnika 1)Dane techniczne drukarki 179


Zacznik A(cig dalszy)Rozmiar materiauPodajnik1Podajnik2DuplekserPodajnik ADF6 x 8 cali +A4 od krawdzi do krawdzi*Letter od krawdzi do krawdzi*KopertyKoperta U.S. nr 10 (105 x 241mm)Koperta Monarch (98 x 191 mm)Koperta na karty pocztowe (111x 152 mm)Koperta A2 (111 x 146 mm)Koperta DL (110 x 220 mm)Koperta C5 (162 x 229 mm)Koperta C6 (114 x 162 mm)Japoska koperta Chou nr 3 (120x 235 mm)Japoska koperta Chou nr 4 (90x 205 mm)KartyKarta katalogowa (76,2 x 127mm)Karta katalogowa (102 x 152 mm)Karta katalogowa (127 x 203 mm)Karty A6 (105 x 148,5 mm; 4,13x 5,83 cala)*Karta katalogowa A4 (210 x 297mm)Hagaki (100 x 148 mm; 3,9 x 5,8cala)***Ofuku Hagaki** (200 x 148 mm)Karty katalogowe Letter (216x 279 mm; 8.5 x 11 cali)Materiay fotograficzne180 Informacje techniczne


(cig dalszy)Rozmiar materiauPodajnik1Podajnik2DuplekserPodajnik ADFMateriay fotograficzne (76,2x 127 mm)Materiay fotograficzne (102 x 152mm)*Materiay fotograficzne (12,7x 17,78 cm)*Materiay fotograficzne (8 x 10mm)*Materiay fotograficzne (8.5x 11 cala)Noniki fotograficzne L (89 x 127mm; 3,5 x 5 cali)Papier fotograficzny 2L (127 x 178mm)*13 x 18 cm*Inne materiayUwaga Definiowanieniestandardowych formatównoników jest moliwe tylkow oprogramowaniu HP dodrukowania systemie Mac OS X.Noniki o niestandardowychrozmiarach — szerokoci od 76,2do 216 mm i dugoci od 127 do356 mmNoniki o specjalnych rozmiarach(ADF) od 127 do 216 mmszerokoci i od 127 do 355 mmdugoci (od 5 do 8,5 calaszerokoci i 5 do 14 cali dugoci) +* Tych formatów mona uywa do druku bez obramowania.** Drukarka jest zgodna tylko ze zwykymi kartami Hagaki i kartami do druku atramentowegoPoczty Japoskiej. Urzdzenie nie jest zgodne z kartami fotograficznymi Hagaki z poczty Japonii.+Podajnik ADF obsuguje tylko zadania jednostronnego skanowania i kopiowania.Obsugiwane typy i gramatury materiaówUwagaPodajnik 2 dostpny jest tylko w niektórych modelach.Dane techniczne drukarki 181


Zacznik APodajnik Rodzaj Masa PojemnoPodajnik 1 Papier od 60 do 105 g/m 2Materiay fotograficzne 280 g/m 2(typu Bond, od 16 do 28funtów)(75 funtów, typu Bond)Do 250 arkuszyzwykego papieru(stos o wysokoci 25mm lub 1 cala)Do 100 arkuszy(stos o wysokoci 17mm lub 0,67 cala)Etykiety Do 100 arkuszy(stos o wysokoci 17mm lub 0,67 cala)Koperty od 75 do 90 g/m 2(koperta typu Bond, od20 do 24 funtów)Karty Do 200 g/m 2(indeksowe, 110funtów)Podajnik 2 Tylko zwyky papier od 60 do 105 g/m 2(typu Bond, od 16 do 28funtów)Duplekser Zwyky i broszurowy od 60 do 105 g/m 2(typu Bond, od 16 do 28funtów)Do 30 arkuszy(stos o wysokoci 17mm lub 0,67 cala)Maksymalnie 80 kartMaksymalnie 250arkuszy zwykegopapieru(stos o wysokoci 25mm lub 1 cala)Nie odnosi si doserwera druku.OdbiornikWszystkie obsugiwanemateriayDo 150 arkuszyzwykego papieru(drukowanie tekstu)AutomatycznypodajnikdokumentówWszystkie obsugiwanenoniki z wyjtkiem papierufotograficznegood 60 do 90 g/m 2(typu Bond, od 16 do 24funtów)tylko papier z dugimiwóknamiHP Officejet Pro 8600:Do 35 arkuszyzwykego papieru (stos5 mm lub 0,19 cala)HP Officejet Pro 8600Plus i HP Officejet Pro8600 Premium: Do 50arkuszy zwykegopapieru (stos 11 mmlub 0,43 cala)182 Informacje techniczne


Ustawianie minimalnych marginesówMarginesy dokumentu musz by zgodne z ustawieniami marginesów w orientacji pionowej (lubwiksze).33441 2 12Materia(1) Lewymargines(2) Prawymargines(3) Górnymargines(4) DolnymarginesU.S. LetterU.S. LegalA4U.S. ExecutiveU.S. Statement*3,3 mm (0,13cala)3,3 mm (0,13cala)3,3 mm (0,13cala)3,3 mmw systemieWindowsi 12 mmw systemachMac i Linux8,5 x 33,02 cmB5A5KartyMateriay o niestandardowychrozmiarachMateriay fotograficzneKoperty 3,3 mm (0,13cala)3,3 mm (0,13cala)16,5 mm(0,65 cala)16,5 mm(0,65 cala)Wskazówki dotyczce drukowania po obu stronach arkusza• Zawsze stosuj noniki, które odpowiadaj specyfikacjom drukarki. Wicej informacjiznajdziesz w Dane dotyczce noników.• Okrel opcje drukowania dwustronnego w aplikacji lub sterowniku drukarki.Dane techniczne drukarki 183


Zacznik A• Nie naley drukowa dwustronnie na kopertach, papierze fotograficznym, byszczcym lubzwykym (bond) o gramaturze mniejszej ni 60 g/m 2 lub ciszym ni (105 g/m 2 . Materiaytego rodzaju mog si zacina.• Kilka rodzajów noników wymaga specjalnego ustawienia w trakcie drukowania po obustronach. Papiery te to m. in. papier listowy, papier wstpnie zadrukowany i papier zeznakami wodnymi i otworami. Jeli druk odbywa si z komputera z systemem Windows,drukarka najpierw drukuje na pierwszej stronie nonika. Noniki naley woy skierowanestron przeznaczon do zadrukowania w dó.• W przypadku drukowania dwustronnego w trybie automatycznym, gdy drukowanie po jednejstronie materiau zostanie zakoczone, drukarka zatrzyma materia i wstrzyma prac, a dowyschnicia atramentu. Gdy tusz wyschnie, materia jest z powrotem wcigany do drukarkii drukowana jest druga strona. Po zakoczeniu drukowania materia zostanie umieszczonyw odbiorniku papieru. Nie naley wyciga materiau przed ukoczeniem drukowania.• Mona drukowa po obu stronach obsugiwanych materiaów o niestandardowychrozmiarach, obracajc materiay na drug stron i ponownie wkadajc je do drukarki. Wicejinformacji znajdziesz w Dane dotyczce noników.Specyfikacje drukowaniaRozdzielczo druku w czerni600 x 600 dpi przy uyciu czarnego atramentu pigmentowegoRozdzielczo druku w kolorzeDrukowanie z rozdzielczoci optymalizowan do 4800 x 1200 dpi na papierze HP AdvancedPhoto (rozdzielczo wejciowa 1200 x 1200 dpi)Specyfikacje kopiowania• Cyfrowe przetwarzanie obrazów• Maksymalnie 99 kopii oryginau (w zalenoci od modelu urzdzenia)• Powikszenie cyfrowe: od 25 do 400% (zalenie od modelu)• Dopasowanie do strony, podgld kopiiSpecyfikacje faksu• Moliwo wygodnego faksowania czarno-biaego i w kolorze.• Maksymalnie 110 numerów telefonicznych do szybkiego wybierania (zaley od modeluurzdzenia).• Pojemno pamici do 120 stron (w zalenoci od modelu, na podstawie obrazu testowegoITU-T nr 1 w standardowej rozdzielczoci). Strony bardziej skomplikowane lub w wyszejrozdzielczoci wymagaj wicej czasu i zajmuj wicej pamici.• Rczne wysyanie i odbieranie faksów.• Automatyczne ponownie wybieranie numeru w przypadku sygnau zajtoci, do piciu razy (wzalenoci od modelu).• Automatyczne, jednokrotne, ponowne wybieranie numeru w przypadku braku odpowiedzi (wzalenoci od modelu).• Rejestry potwierdzenia transmisji i pocze.• Faks grupy 3 CCITT/ITU z funkcj korekcji bdów.• Transmisja z szybkoci 33,6 Kb/s.• Szybko 3 sekundy na stron przy transmisji 33,6 Kb/s (na podstawie obrazu testowegoITU-T nr 1 wykonywanego w standardowej rozdzielczoci). Strony zawierajce bardziejzoone obrazy lub w wyszej rozdzielczoci wymagaj wicej czasu i zajmuj wicejpamici.• Rozpoznawanie sygnau zgoszenia z automatycznym wczeniem faksu/automatycznejsekretarki.184 Informacje techniczne


Fotograficzna (dpi) Bardzo wysoka(dpi)Wysoka (dpi)Standardowa(dpi)Monochromatyczne196 x 203 (8-bitowaskala szaroci)300 x 300 196 x 203 196 x 98W kolorze200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200Specyfikacje funkcji odbierania faksów przez komputer• Obsugiwane rodzaje plików: Nieskompresowany TIFF• Obsugiwane rodzaje faksów: faksy w czerniSpecyfikacje skanowania• Zintegrowane oprogramowanie OCR automatycznie przetwarza zeskanowany tekst na tekstz moliwoci edycji• Interfejs zgodny ze standardem Twain (tylko system Windows)• Rozdzielczo: optyczna 4800 x 4800 ppi• Kolor: 24-bitowa gbia koloru, 8-bitowa skala szaroci (256 poziomów szaroci)• Maksymalny rozmiar dokumentu skanowanego z szyby:HP Officejet Pro 8600: 216 x 297 mmHP Officejet Pro 8600 Plus i HP Officejet Pro 8600 Premium: 216 x 356 mm• Maksymalny rozmiar dokumentów skanowanych przy uyciu podajnika ADF: 216 x 356 mmSpecyfikacje usug sieci Web i witryn HPSpecyfikacje usug sieci WebPoczenie z Internetem przez sie przewodow (Ethernet) lub bezprzewodow.HP ePrint• Maksymalny rozmiar wiadomoci e-mail i zaczników: 5 MB• Maksymalna liczba zaczników: 10UwagaW polu odbiorcy wiadomoci e-mail moe znajdowa si tylko adres e-mail drukarki.Obsugiwane typy plików: PDF HTML Standardowe formaty plików tekstowych Microsoft Word, PowerPoint Pliki graficzne, takie jak PNG, JPEG, TIFF, GIF, BMPUwaga Usuga HP ePrint moe umoliwia obsug innych typów plików. HP nie moejednak zagwarantowa prawidowego dziaania takich dysków z drukark, poniewa niezostay one w peni przetestowane.Aplikacje drukarkiW celu korzystania z okrelonych aplikacji drukarki moe by konieczne skonfigurowanie kontaw witrynie partnerskiej. Aby uzyska wicej informacji, zobacz www.eprintcenter.com.Dane techniczne drukarki 185


Zacznik ASpecyfikacje witryny internetowej HP• Przegldarka internetowa (Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Mozilla Firefox 2.0 lubnowsza, Safari 3.2.3 lub nowsza albo Google Chrome 3.0) z dodatkiem Adobe Flash (wwersji 10 lub nowszej).• Poczenie internetoweSpecyfikacje rodowiskowerodowisko pracyTemperatura podczas pracy: od 5° do 40°C (od 41° do 104°F)Wilgotno podczas pracy: 15 do 80%, bez kondensacjiZalecane warunki pracy: od 15° do 32°C (od 59° do 90°F)Zalecana wilgotno wzgldna: od 20 do 80%, bez kondensacjiWarunki transportuMaksymalna temperatura podczas wysyki: od -40° do 60°C (od -40° do 140°F)Maksymalna wilgotno podczas wysyki: 5 do 90%, bez kondensacjiSpecyfikacje elektryczneZasilaczUniwersalny zasilacz (wewntrzny)Wymagania dotyczce zasilaniaNapicie wejciowe: Od 100 do 240 V (prdu przemiennego), 50/60 HzNapicie wyjciowe: +32/+12 V przy 1095 mA/170 mAPobór mocy34 W podczas drukowania (szybki tryb roboczy); 36 W podczas kopiowania (szybki tryb roboczy)Specyfikacje dotyczce emisji dwikuDrukowanie w trybie roboczym, poziom haasu wg normy ISO 7779HP Officejet Pro 8600• Cinienie akustyczne (pozycja obserwatora)LpAm 57 (dBA) (drukowanie wersji roboczych w czerni)• Moc akustycznaLwAd 7,1 (BA)HP Officejet Pro 8600 Plus oraz HP Officejet Pro 8600 Premium• Cinienie akustyczne (pozycja obserwatora)LpAm 56 (dBA) (drukowanie wersji roboczych w czerni)• Moc akustycznaLwAd 7,0 (BA)Dane techniczne urzdzenia pamici masowejW tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Specyfikacje kart pamici• Dyski flash USB186 Informacje techniczne


Specyfikacje kart pamiciSpecyfikacje• Maksymalna zalecana liczba plików na karcie pamici: 2,000• Maksymalny zalecany rozmiar pojedynczego pliku: maksymalnie 12 megapikseli,maksymalnie 8 MB (pliki TIFF, maks. 50 MB)• Maksymalny zalecany rozmiar pojedynczego karty pamici: 64 GB (jedynie stan stay)Uwaga Jeli parametry karty pamici bd si zblia do zalecanych wartocimaksymalnych, moe nastpi spowolnienie dziaania drukarki.Rodzaje obsugiwanych kart pamici• Secure Digital (SD), Mini SD, Micro SD• High Capacity Secure Digital• Memory Stick Pro Duo• Memory Stick Pro Duo• MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, MMC (RS-MMC)Dyski flash USBFirma HP dokadnie sprawdzia, czy drukarka obsuguje ponisze dyski flash USB:• Kingston: Pami flash Data Traveler 100 USB 2.0 (4 GB, 8 GB i 16 GB)• Lexar JumpDrive Traveller: 1 GB• Imation: Pami USB Swivel o pojemnoci 1 GB• Sandisk: Pami flash Ultra Titanium plus USB 4 GB• HP: Pami flash USB HI.SPEED v100w o pojemnoci 8 GBUwaga Drukarka moe obsugiwa inne dyski flash USB. HP nie moe jednakzagwarantowa prawidowego dziaania takich dysków z drukark, poniewa nie zostay onew peni przetestowane.Dane techniczne drukarki 187


Zacznik AInformacje wymagane prawemDrukarka spenia wymagania okrelone przepisami obowizujcymi w kraju/regionie uytkownika.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Owiadczenie FCC• Informacja dla uytkowników w Korei• Owiadczenie o zgodnoci z VCCI (Class B) dla uytkowników w Japonii• Uwaga dla uytkowników w Japonii dotyczca przewodu zasilajcego• Owiadczenie i emisji haasu dla Niemiec• Uwagi regulacyjne dla uytkowników z Unii Europejskiej• Owiadczenie o wskanikach LED• Informacje o byszczcych obudowach urzdze peryferyjnych (Niemcy)• Informacje dla uytkowników sieci telefonicznej w USA: wymagania FCC• Informacje dla uytkowników sieci telefonicznej w Kanadzie• Informacje dla uytkowników sieci telefonicznej w Niemczech• Owiadczenie o faksie przewodowym w Australii• Informacje wymagane prawem dla produktów bezprzewodowych• Kontrolny numer modelu188 Informacje techniczne


Owiadczenie FCCFCC statementThe United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specifiedthat the following notice be brought to the attention of users of this product.This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digitaldevice, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonableprotection against harmful interference in a residential installation. This equipmentgenerates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used inaccordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which canbe determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correctthe interference by one or more of the following measures:• Reorient the receiving antenna.• Increase the separation between the equipment and the receiver.• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which thereceiver is connected.• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.For further information, contact:Manager of Corporate Product RegulationsHewlett-Packard Company3000 Hanover StreetPalo Alto, Ca 94304(650) 857-1501Modifications (part 15.21)The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to thisdevice that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate theequipment.This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the followingtwo conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device mustaccept any interference received, including interference that may cause undesiredoperation.Informacja dla uytkowników w KoreiInformacje wymagane prawem 189


Zacznik AOwiadczenie o zgodnoci z VCCI (Class B) dla uytkowników w JaponiiUwaga dla uytkowników w Japonii dotyczca przewodu zasilajcegoOwiadczenie i emisji haasu dla NiemiecGeräuschemissionLpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19Uwagi regulacyjne dla uytkowników z Unii EuropejskiejProdukty noszce oznaczenia CE s zgodne z nastpujcymi dyrektywami UE:• Dyrektywa dotyczca niskiego napicia 2006/95/EC• Dyrektywa EMC 2004/108/EC• Dyrektywa Ecodesign 2009/125/EC, jeeli dotyczyZgodno z CE dla tego urzdzenia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jest ono zasilaneodpowiednim, oznaczonym logo CE, zasilaczem prdu zmiennego dostarczonym przez firm HP.Jeli te urzdzenie posiada funkcje telekomunikacyjne, jest take zgodne z podstawowymiwymaganiami poniszej dyrektywy UE:Dyrektywa R&TTE 1999/5/ECZgodno z tymi dyrektywami oznacza dostosowanie do obowizujcych zharmonizowanychnorm Unii Europejskiej, które zostay wymienione w Deklaracji zgodnoci z przepisami UniiEuropejskiej opublikowanej przez HP w zakresie tego produktu lub rodziny produktów i dostpnej(tylko w jz. angielskim) w dokumentacji produktu lub w nastpujcej witrynie internetowej:www.hp.com/go/certificates (naley wpisa numer produktu w polu wyszukiwania).190 Informacje techniczne


Zgodno wskazywana jest przez jedno z poniszych oznacze zgodnoci umieszczonych naurzdzeniu:Przeznaczone dla urzdze niezwizanych z telekomunikacji urzdze telekomunikacyjnychzharmonizowanych w UE, takich jakBluetooth® z moc poniej 10mW.Przeznaczone dlaniezharmonizowanych urzdzetelekomunikacyjnych w UE (jelidotyczy, pomidzy CE a znakiem !znajduje si 4 cyfrowy numerzaangaowanej agencji).Sprawd etykiet zgodnoci z normami znajdujc si na urzdzeniu.Mona korzysta z funkcji telekomunikacyjnych tego urzdzenia w poniszych krajach UE i EFTA:Austria, Belgia, Bugaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, otwa, Malta, Niemcy, Norwegia,Polska, Portugalia, Rumunia, Sowacja, Sowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wgry, Wielka Brytaniaoraz Wochy.Zcze telefoniczne (niedostpne we wszystkich urzdzeniach) przeznaczone jest do czeniaz analogowymi sieciami telefonicznymi.Urzdzenia wyposaone w sie bezprzewodowNiektóre kraje posiadaj konkretne obowizki lub specjalne wymagania dotyczce wykorzystaniasieci bezprzewodowych, takie jak wykorzystanie wycznie wewntrz budynków lub ograniczeniedostpnoci kanaów. Sprawd, czy ustawienia kraju dla sieci bezprzewodowej s odpowiednie.FrancjaW przypadku wykorzystania sieci bezprzewodowej 2,4 GHz przez urzdzenie zastosowanie majpewne ograniczenia: Urzdzenie to moe by uywane wewntrz we wszystkich zakresach od2400 do 2483,5 MHz (kanay 1-13). W przypadku wykorzystania na zewntrz wykorzystywamona jedynie zakres czstotliwoci od 2454 do 2483,5 MHz (kanay 1-7). Najnowsze wymaganiaznajduj si na stronie www.arcep.fr.Punktem kontaktowym w sprawach zwizanych ze zgodnoci z normami jest:Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,NIEMCYOwiadczenie o wskanikach LEDInformacje o byszczcych obudowach urzdze peryferyjnych (Niemcy)Informacje wymagane prawem 191


Zacznik AInformacje dla uytkowników sieci telefonicznej w USA: wymagania FCCNotice to users of the U.S. telephone network: FCC requirementsThis equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label thatcontains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer EquivalentNumber (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephonecompany.An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. Thisequipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring usinga compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to thetelephone network through the following standard network interface jack: USOCRJ-11C.The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephoneline and still have all of those devices ring when your number is called. Too many deviceson one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but notall, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of thenumber of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should callyour local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company mightdiscontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advancenotice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised ofyour right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changesin its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operationof your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have theopportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment,please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repairinformation. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from thenetwork until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is notmalfunctioning.This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission,public service commission, or corporation commission for more information.This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or makingtest calls to emergency numbers:• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicableto this equipment.The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use acomputer or other electronic device, including fax machines, to send any message unlesssuch message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted pageor on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of thebusiness, other entity, or other individual sending the message and the telephone numberof the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone numberprovided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed localor long-distance transmission charges.) In order to program this information into your faxmachine, you should complete the steps described in the software.192 Informacje techniczne


Informacje dla uytkowników sieci telefonicznej w KanadzieNote à l’attention des utilisateurs du réseau téléphoniquecanadien/Notice to users of the Canadian telephone networkCet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminauxd’Industrie Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil.L’abréviation IC qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a étéeffectué dans le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécificationstechniques d’Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifieen aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliéesà la terre de la source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métalliqued’alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précautionest particulièrement importante dans les zones rurales.Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaqueappareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux quipeuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d’uneinterface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, àcondition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment TechnicalSpecifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before theregistration number signifies that registration was performed based on a Declaration ofConformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does notimply that Industry Canada approved the equipment.Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of thepower utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, areconnected together. This precaution might be particularly important in rural areas.Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal deviceprovides an indication of the maximum number of terminals allowed to beconnected to a telephone interface. The termination on an interface might consistof any combination of devices subject only to the requirement that the sum of theRinger Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.Informacje dla uytkowników sieci telefonicznej w NiemczechHinweis für Benutzer des deutschen TelefonnetzwerksDieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network(PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang desHP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kannals einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenenEndgeräten verwendet werden.Owiadczenie o faksie przewodowym w AustraliiInformacje wymagane prawem 193


Zacznik AInformacje wymagane prawem dla produktów bezprzewodowychTen rozdzia zawiera nastpujce informacje prawne dotyczce produktów bezprzewodowych:• Promieniowanie fal radiowych• Informacje dla uytkowników w Brazylii• Informacje dla uytkowników w Kanadzie• Informacje dla uytkowników na TajwaniePromieniowanie fal radiowychExposure to radio frequency radiationCaution The radiated output power of this device is far below the FCC radiofrequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a mannerthat the potential for human contact during normal operation is minimized. Thisproduct and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such amanner to minimize the potential for human contact during normal operation. Inorder to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits,human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normaloperation.Informacje dla uytkowników w BrazyliiAviso aos usuários no BrasilEste equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contrainterferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferênciaa sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).Informacje dla uytkowników w KanadzieNotice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiensFor Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noiseemissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of theCanadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS210 and RSS GEN of Industry Canada.Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectriquedépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dansle Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communicationsdu Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GENd'Industrie Canada.Informacje dla uytkowników na Tajwanie194 Informacje techniczne


Kontrolny numer modeluZe wzgldu na obowizek identyfikacji, produktowi nadano prawny numer modelu (RegulatoryModel Number). Zgodny z przepisami numer modelu produktu to SNPRC-1101-01. Tego numerumodelu wymaganego przepisami prawa nie naley myli z nazw marketingow (Urzdzeniewielofunkcyjne HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One) ani numerem produktu.Informacje wymagane prawem 195


Zacznik AProgram ochrony rodowiska naturalnegoFirma Hewlett-Packard dokada wszelkich stara, aby dostarcza wysokiej jakoci produktyo znikomym stopniu szkodliwoci dla rodowiska. W projekcie urzdzenia uwzgldniono kwestirecyklingu. Liczba surowców zostaa ograniczona do minimum przy jednoczesnym zapewnieniuodpowiedniej funkcjonalnoci i niezawodnoci urzdzenia. Materiay odmiennego typu s atwe dooddzielenia. Przewidziano atwy dostp do elementów mocujcych i innych czników, jak teatwe ich usuwanie za pomoc typowych narzdzi. Czci o wikszym znaczeniu s atwodostpne i umoliwiaj sprawny demonta oraz napraw.Dodatkowe informacje o programie ochrony rodowiska firmy HP mona znale na stronachwitryny internetowej, pod adresem:www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.htmlW tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Zuycie papieru• Tworzywa sztuczne• Informacje o bezpieczestwie materiaów• Program recyklingu• Program recyklingu materiaów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmy HP• Utylizacja wyeksploatowanych urzdze przez prywatnych uytkowników w Unii Europejskiej• Pobór mocy• Substancje chemiczne• Informacje o baterii• Owiadczenia o RoHS (tylko Chiny)• Informacje dotyczce dyrektywy RoHS (tylko Ukraina)Zuycie papieruW opisanym produkcie mona uywa papieru makulaturowego zgodnego z norm DIN 19309i EN 12281:2002.Tworzywa sztuczneElementy z tworzyw sztucznych o wadze przekraczajcej 25 gramów s oznaczone zgodniez midzynarodowymi standardami, które zwikszaj moliwo identyfikacji tworzyw sztucznychdo przetworzenia po zuyciu produktu.Informacje o bezpieczestwie materiaówBroszury opisujce rodki bezpieczestwa przy obchodzeniu si z materiaami (MSDS) sdostpne w witrynie internetowej HP, pod adresem:www.hp.com/go/msdsProgram recyklinguFirma HP podejmuje w wielu krajach/regionach coraz wicej inicjatyw dotyczcych zwrotu orazrecyklingu swoich produktów, a take wspópracuje z najwikszymi na wiecie orodkamirecyklingu urzdze elektronicznych. Firma HP oszczdza zasoby naturalne, ponowniesprzedajc niektóre sporód swoich najbardziej popularnych produktów. Wicej informacjidotyczcych recyklingu produktów HP mona znale pod adresem:www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/Program recyklingu materiaów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych firmyHPFirma HP dokada wszelkich stara w celu ochrony rodowiska. Program recyklingu materiaóweksploatacyjnych dla drukarek atramentowych HP obowizuje w wielu krajach/regionach196 Informacje techniczne


i umoliwia klientom bezpatny recykling zuytych pojemników z tuszem lub tonerem. Wicejinformacji mona znale w witrynie internetowej:www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/Utylizacja wyeksploatowanych urzdze przez prywatnych uytkowników w UniiEuropejskiejRomână Български Svenska Slovenščina Slovenčina Português Polski Lietuviškai Latviski Magyar Ελληνικά Suomi Eesti Nederlands Dansk Česky Español Italiano Deutsch Français EnglishEuropean Union Battery DirectiveThis product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of theproduct. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.Directive sur les batteries de l'Union EuropéenneCe produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui aété conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par untechnicien qualifié.Batterie-Richtlinie der Europäischen UnionDieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für dieLebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechnikerdurchgeführt werden.Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatoriQuesto prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto ela sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da untecnico dell'assistenza qualificato.Directiva sobre baterías de la Unión EuropeaEste producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del productoy está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico demantenimiento cualificado.Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemiTento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, abyvydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.EU's batteridirektivProduktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde ihele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.Richtlijn batterijen voor de Europese UnieDit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien isdeze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door eengekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.Euroopa Liidu aku direktiivToode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja.Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.Euroopan unionin paristodirektiiviTämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteenkoko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλεςΑυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικούχρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασηςαυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívájaA termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgyvan tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.Eiropas Savienības Bateriju direktīvaProduktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produktadzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyvaŠiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veiktivisą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorówProdukt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, którapodtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.Diretiva sobre baterias da União EuropéiaEste produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto eé projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnicoqualificado.Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériamiTento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovanátak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjihV tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno kolipopravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.EU:s batteridirektivProdukten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktenshela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.Директива за батерии на Европейския съюзТози продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките запродукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифицирантехник.Directiva Uniunii Europene referitoare la bateriiAcest produs conţine o baterie care este utilizată pentru a menţine integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului şi care esteproiectată să funcţioneze pe întreaga durată de viaţă a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată deun tehnician de service calificat.Program ochrony rodowiska naturalnego 197


Zacznik APobór mocySprzt do drukowania i przetwarzania obrazu firmy Hewlett-Packard oznaczy logo ENERGYSTAR® jest zgodny ze specyfikacjami ENERGY STAR amerykaskiej agencji EnvironmentalProtection Agency dla sprztu do przetwarzania obrazu. Ponisze oznaczenie znajduje si naproduktach do przetwarzania obrazu zgodnych z norm ENERGY STAR:ENERGY STAR jest zastrzeonym w USA znakiem usugowym agencji EPA. Jako partnerprogramu ENERGY STAR HP stwierdza, e niniejszy produkt spenia zalecenia programuENERGY STAR dotyczce oszczdnoci energii.Dodatkowe informacje o urzdzeniach zgodnych z norm ENERGY STAR znajduj si podadresem:www.hp.com/go/energystarSubstancje chemiczneFirma HP dokada wszelkich stara, aby przekazywa klientom informacje o substancjachchemicznych wykorzystywanych w swoich produktach zgodnie z obowizujcymi przepisami, np.z Zasadami rejestracji substancji chemicznych (REACH, dyrektywa 1907/2006/WE ParlamentuEuropejskiego i Rady Unii Europejskiej). Raport chemiczny dla tego produktu mona znale podadresem: www.hp.com/go/reachInformacje o bateriiDrukarka zawiera wewntrzne baterie, które s uywane do przechowywania ustawie, gdyurzdzenie jest wyczone. Baterie mog wymaga specjalnego postpowania i utylizacji.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Utylizacja baterii na Tajwanie• Uwaga do uytkowników w KaliforniiUtylizacja baterii na TajwanieUwaga do uytkowników w KaliforniiBaterie dostarczone wraz z produktem mog zawiera nadchloran. Moe by wymaganyspecjalny sposób postpowania. Wicej informacji mona znale w witrynie internetowej:www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.198 Informacje techniczne


Owiadczenia o RoHS (tylko Chiny)Tabela substancji toksycznych i niebezpiecznychInformacje dotyczce dyrektywy RoHS (tylko Ukraina)Program ochrony rodowiska naturalnego 199


Zacznik ALicencje udzielane przez inne firmyLICENSE.aes-pubdom--crypto---------------------/* rijndael-alg-fst.c** @version 3.0 (December 2000)** Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)** @author Vincent Rijmen * @author Antoon Bosselaers * @author Paulo Barreto ** This code is hereby placed in the public domain.** THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS ''AS IS'' AND ANY EXPRESS* OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR* BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE* OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.*/LICENSE.expat-mit--expat---------------------Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center LtdPermission is hereby granted, free of charge, to any person obtaininga copy of this software and associated documentation files (the"Software"), to deal in the Software without restriction, includingwithout limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and topermit persons to whom the Software is furnished to do so, subject tothe following conditions:The above copyright notice and this permission notice shall be includedin all copies or substantial portions of the Software.200 Informacje techniczne


THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OFMERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANYCLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.LICENSE.hmac-sha2-bsd--nos_crypto---------------------/* HMAC-SHA-224/256/384/512 — implementacja* Ostatnia aktualizacja: 06/15/2005* Data wydania: 06/15/2005** Copyright (C) 2005 Olivier Gay (olivier.gay@a3.epfl.ch)* Wszelkie prawa zastrzeone.** Redystrybuowanie i uywanie w postaci kodu ródowego lub binarnego* z modyfikacjami lub bez jest dozwolone pod warunkiem spenienia* nastpujcych warunków:* 1. Redystrybuowany kod ródowy musi zawiera powysz informacj* o prawach autorskich, niniejsz list warunków oraz ponisze zastrzeenie.* 2. Kod redystrybuowany w postaci binarnej musi zawiera powysz informacj* o prawach autorskich, niniejsz list warunków oraz ponisze zastrzeenie* w dokumentacji lub innych materiaach dostarczanych w pakiecie dystrybucyjnym.* 3. Nazwa projektu i nazwiska wspótwórców* nie mog by uywane do polecania lub promowania produktów opartych na tymoprogramowaniu* Bez wczeniejszego uzyskania pisemnej zgody.** NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ PROJEKT I JEGOWSPÓPRACOWNIKÓW „TAK JAK JEST”.* NIE UDZIELA SI JAKICHKOLWIEK WYRANYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI,W TYM* DOROZUMIANYCH RKOJMI LUB GWARANCJI PRZYDATNOCI.* DO OKRELONEGO CELU. PROJEKT LUB JEGO WSPÓPRACOWNICY W ADNYMWYPADKU NIE PONOSZ* ODPOWIEDZIALNOCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOREDNIE, POREDNIE,Z NAWIZK LUB NASTPCZE* (W TYM ZA ZAMÓWIENIE TOWARÓW LUB USUG ZASTPCZYCH,* UTRAT MOLIWOCI UYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW ALBO ZA ZAKÓCENIADZIAALNOCI),* NIEZALENIE OD POWODÓW ICH POWSTANIA I ZASAD ODPOWIEDZIALNOCIUMOWNEJ,* NIEZALENIE OD POWODÓW ICH POWSTANIA I ZASAD ODPOWIEDZIALNOCIUMOWNEJ,* KARNEJ LUB CYWILNEJ (W TYM ZA ZANIECHANIE), WYNIKAJCE W JAKIKOLWIEKSPOSÓBLicencje udzielane przez inne firmy 201


Zacznik A* Z UYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JELI POINFORMOWANOO MOLIWOCI* WYSTPIENIA TAKICH ROSZCZE.*/LICENSE.md4-pubdom--jm_share_folder---------------------LibTomCrypt is public domain. As should all quality software be.All of the software was either written by or donated to Tom St Denis for the purposesof this project. The only exception is the SAFER.C source which has no knownlicense status (assumed copyrighted) which is why SAFER,C is shipped as disabled.Tom St DenisLICENSE.md5-pubdom--jm_share_folder---------------------LibTomCrypt is public domain. As should all quality software be.All of the software was either written by or donated to Tom St Denis for the purposesof this project. The only exception is the SAFER.C source which has no knownlicense status (assumed copyrighted) which is why SAFER,C is shipped as disabled.Tom St DenisLICENSE.open_ssl--open_ssl---------------------Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)All rights reserved.This package is an SSL implementation writtenby Eric Young (eay@cryptsoft.com).The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.This library is free for commercial and non-commercial use as long asthe following conditions are aheared to. The following conditionsapply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentationincluded with this distribution is covered by the same copyright termsexcept that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices inthe code are not to be removed.If this package is used in a product, Eric Young should be given attributionas the author of the parts of the library used.This can be in the form of a textual message at program startup orin documentation (online or textual) provided with the package.202 Informacje techniczne


Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditionsare met:1. Redistributions of source code must retain the copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer.2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer in thedocumentation and/or other materials provided with the distribution.3. All advertising materials mentioning features or use of this softwaremust display the following acknowledgement:"This product includes cryptographic software written byEric Young (eay@cryptsoft.com)"The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the librarybeing used are not cryptographic related :-).4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) fromthe apps directory (application code) you must include an acknowledgement:"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' ANDANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSEARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLEFOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIALDAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODSOR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,STRICTLIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAYOUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OFSUCH DAMAGE.The licence and distribution terms for any publically available version orderivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply becopied and put under another distribution licence[including the GNU Public Licence.]====================================================================Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditionsare met:1. Redistributions of source code must retain the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer.Licencje udzielane przez inne firmy 203


Zacznik A2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer inthe documentation and/or other materials provided with thedistribution.3. All advertising materials mentioning features or use of thissoftware must display the following acknowledgment:"This product includes software developed by the OpenSSL Projectfor use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used toendorse or promote products derived from this software withoutprior written permission. For written permission, please contactopenssl-core@openssl.org.5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"nor may "OpenSSL" appear in their names without prior writtenpermission of the OpenSSL Project.6. Redistributions of any form whatsoever must retain the followingacknowledgment:"This product includes software developed by the OpenSSL Projectfor use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANYEXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT ORITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUTNOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISEDOF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.====================================================================This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by TimHudson (tjh@cryptsoft.com).====================================================================Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.204 Informacje techniczne


Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditionsare met:1. Redistributions of source code must retain the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer.2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyrightnotice, this list of conditions and the following disclaimer inthe documentation and/or other materials provided with thedistribution.3. All advertising materials mentioning features or use of thissoftware must display the following acknowledgment:"This product includes software developed by the OpenSSL Projectfor use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used toendorse or promote products derived from this software withoutprior written permission. For written permission, please contactopenssl-core@openssl.org.5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"nor may "OpenSSL" appear in their names without prior writtenpermission of the OpenSSL Project.6. Redistributions of any form whatsoever must retain the followingacknowledgment:"This product includes software developed by the OpenSSL Projectfor use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANYEXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THEIMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT ORITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUTNOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISEDOF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.====================================================================Licencje udzielane przez inne firmy 205


Zacznik AThis product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by TimHudson (tjh@cryptsoft.com).====================================================================Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed bySUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.LICENSE.sha2-bsd--nos_crypto---------------------/* FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation* Last update: 02/02/2007* Issue date: 04/30/2005** Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay * All rights reserved.** Redistribution and use in source and binary forms, with or without* modification, are permitted provided that the following conditions* are met:* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright* notice, this list of conditions and the following disclaimer.* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the* documentation and/or other materials provided with the distribution.* 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors* may be used to endorse or promote products derived from this software* without specific prior written permission.** THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULARPURPOSE* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, ORCONSEQUENTIAL* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTEGOODS* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,STRICT* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF* SUCH DAMAGE.206 Informacje techniczne


*/LICENSE.unicode--jm_share_folder---------------------/** Copyright 2001-2004 Unicode, Inc.** Disclaimer** This source code is provided as is by Unicode, Inc. No claims are* made as to fitness for any particular purpose. No warranties of any* kind are expressed or implied. The recipient agrees to determine* applicability of information provided. If this file has been* purchased on magnetic or optical media from Unicode, Inc., the* sole remedy for any claim will be exchange of defective media* within 90 days of receipt.** Limitations on Rights to Redistribute This Code** Unicode, Inc. hereby grants the right to freely use the information* supplied in this file in the creation of products supporting the* Unicode Standard, and to make copies of this file in any form* for internal or external distribution as long as this notice* remains attached.*/LICENSE.zlib--zlib---------------------zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression libraryversion 1.2.3, July 18th, 2005Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark AdlerThis software is provided 'as-is', without any express or impliedwarranty. In no event will the authors be held liable for any damagesarising from the use of this software.Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,including commercial applications, and to alter it and redistribute itfreely, subject to the following restrictions:1. The origin of this software must not be misrepresented; you must notclaim that you wrote the original software. If you use this softwarein a product, an acknowledgment in the product documentation would beappreciated but is not required.2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not beLicencje udzielane przez inne firmy 207


Zacznik Amisrepresented as being the original software.3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.Jean-loup Gailly Mark Adlerjloup@gzip.org madler@alumni.caltech.eduThe data format used by the zlib library is described by RFCs (Request forComments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt(zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).208 Informacje techniczne


BMateriay eksploatacyjnei akcesoria HPW tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczce materiaów eksploatacyjnych i akcesoriówprzeznaczonych dla drukarki. Informacje te ulegaj zmianom, dlatego warto odwiedza witrynHP (www.hpshopping.com) w celu uzyskania najnowszych aktualizacji. W tej witrynie monatake dokonywa zakupów.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Zamawianie materiaów eksploatacyjnych w trybie online• Materiay eksploatacyjneZamawianie materiaów eksploatacyjnych w trybie onlineW celu zamówienia materiaów eksploatacyjnych w trybie online lub utworzenia listy zakupów dowydrukowania, otwórz oprogramowanie HP dostarczone wraz z drukark i kliknij Zakupy.Wybierz Kup materiay eksploatacyjne online. Za zgod uytkownika oprogramowanie HPprzesya informacje o drukarce (w tym numer modelu, numer seryjny) i szacunkowych poziomachatramentu. Materiay eksploatacyjne, które mog by uyte w danym modelu drukarki, zostajwstpnie wybrane. Mona zmienia ilo zakupów, dodawa lub usuwa pozycje, a nastpniewydrukowa list zakupów lub w trybie online dokona zakupu w sklepie HP lub u innychsprzedawców internetowych (dostpne opcje róni si w zalenoci od lokalizacji geograficznej).Informacje na temat pojemników oraz cza do sklepów internetowych s równie wywietlanew komunikatach o zuyciu tuszu.Zamówienia mona równie skada w trybie online na stronie www.hp.com/buy/supplies. Powywietleniu stosownego monitu naley wybra kraj lub region, a nastpnie postpowa zgodniez wywietlonymi instrukcjami, aby wybra drukark i potrzebne materiay eksploatacyjne.Uwaga Skadanie w trybie online zamówie na wkady nie jest moliwe we wszystkichlokalizacjach geograficznych. W przypadku wielu krajów podane zostay jednak informacje natemat skadania zamówie przez telefon, lokalizacji najbliszych sklepów lub drukowania listyzakupów. Ponadto mona wybra znajdujc si w górnej czci strony www.hp.com/buy/supplies opcj Jak kupi, aby uzyska szczegóowe informacje na temat moliwoci nabyciaurzdze HP w danym kraju.Materiay eksploatacyjne• Wkady atramentowe i gowice drukujce• Materiay firmy HPWkady atramentowe i gowice drukujceDostpno wkadów atramentowych zaley od kraju/regionu. Jeeli mieszkasz w Europie, to abywyszuka informacje dotyczce wkadów atramentowych HP, przejd do witryny www.hp.com/eu/hard-to-find-supplies.Materiay eksploatacyjne i akcesoria HP 209


Zacznik BNaley stosowa tylko wkady atramentowe o tym samym numerze, co wymieniany wkad. Numerwkadu atramentowego mona znale w nastpujcych miejscach:• We wbudowanym serwerze internetowym po klikniciu karty Narzdzia, a nastpnieklikniciu w sekcji Informacje o produkcie opcji Wskanik atramentu. Wicej informacjiznajdziesz w Wbudowany serwer internetowy.• W Raporcie o stanie drukarki (zob. Informacje na temat Raportu o stanie drukarki).• Na etykiecie pojemnika z tuszem, który wymieniasz.Na naklejce wewntrz drukarki.Przestroga Pocztkowego wkadu atramentowego dostarczonego z drukark niemona zakupi osobno. Sprawd prawidowy numer wkadu przy uyciu EWS, w raporcieo stanie drukarki lub na naklejce wewntrz urzdzenia.Uwaga Ostrzeenia i wskaniki dotyczce poziomu atramentu su jedynie jako informacjeorientacyjne do celów zwizanych z planowaniem. Po wywietleniu ostrzeenia o niskimpoziomie atramentu warto przygotowa zapasowy wkad, aby unikn ewentualnychprzestojów. Do momentu wywietlenia stosownego monitu nie trzeba wymienia wkadów.Materiay firmy HPZamówienia na noniki (np. papier HP Premium) mona skada w witrynie www.hp.com.Na potrzeby drukowania i kopiowania standardowychdokumentów HP zaleca stosowanie zwykego papieru z logoColorLok. Wszystkie papiery z logo ColorLok zostay niezalenieprzetestowane, speniaj najwysze standardy w zakresiejakoci i niezawodnoci, zapewniaj wyrane, ywe koloryi gbsz czer, a take schn szybciej ni standardowe papierytej samej klasy. Warto zatem zaopatrzy si w oznaczone tymlogo produkty, które s dostpne w rónych formatachi gramaturach u najwikszych producentów papierów dodrukowania.210 Materiay eksploatacyjne i akcesoria HP


CDodatkowa konfiguracja faksuPo wykonaniu wszystkich czynnoci opisanych w podrcznej instrukcji obsugi skorzystajz instrukcji w tym rozdziale, aby zakoczy konfiguracj faksu. Zachowaj podrczn instrukcjobsugi do póniejszego uywania.W tej czci mona znale informacje o tym, jak skonfigurowa drukark, tak aby faksowa bezproblemów niezalenie od posiadanego sprztu oraz usug uywanych na tej samej liniitelefonicznej.Wskazówka Moesz take uy Kreatora instalacji faksu (Windows) lub HP Setup Assistant(Asystent konfiguracji HP - Mac OS X) aby szybko skonfigurowa wane ustawienia faksu, jaktryb odbierania czy informacje nagówka faksu. Narzdzia te dostpne s dostpne poprzezoprogramowanie HP zainstalowane wraz z drukark. Po uruchomieniu tych narzdzi postpujzgodnie z procedurami w tej czci by zakoczy konfiguracj faksu.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Konfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne)• Konfiguracja faksu szeregowego• Testowanie ustawie faksuKonfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne)Zanim rozpoczniesz konfigurowa drukark do faksowania, okrel rodzaj systemu telefonicznegouywanego w danym kraju/regionie. Instrukcje konfiguracji faksu róni si, zalenie od tego czykorzystasz z systemu szeregowego czy równolegego.• Jeli na poniszej licie nie ma Twojego kraju/regionu, prawdopodobnie masz szeregowysystem telefoniczny. W przypadku szeregowego systemu telefonicznego typ zcza wewspódzielonych urzdzeniach telefonicznych (modemy, telefony, automatyczne sekretarki)nie pozwala na fizyczne podczenie go do portu „2-EXT” w drukarce. Zamiast tego caysprzt musi by podczony do gniazdka ciennego.Uwaga W niektórych krajach/regionach korzystajcych z systemu szeregowego,przewód telefoniczny dostarczony wraz z drukark moe posiada dodatkow wtyczk.Pozwala to na podczenie innych urzdze telefonicznych do gniazdka, do któregopodczono drukark.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.• Jeli Twój kraj/region jest wymieniony w tabeli, prawdopodobnie masz równolegy systemtelefoniczny. W przypadku systemu równolegego mona podczy wspódzielony sprzttelefoniczny do linii telefonicznej za pomoc portu "2-EXT" z tyu drukarki.Uwaga Jeli posiadasz równolegy system telefoniczny, firma HP zaleca uycie kabladwuyowego dostarczonego z drukark do podczenia go do ciennego gniazdkatelefonicznego.Tabela C-1 Kraje/regiony z równolegym systemem telefonicznymArgentyna Australia BrazyliaKanada Chile ChinyKolumbia Grecja IndieDodatkowa konfiguracja faksu 211


Zacznik CKraje/regiony z równolegym systemem telefonicznym (cig dalszy)Indonezja Irlandia JaponiaKorea Ameryka aciska MalezjaMeksyk Filipiny PolskaPortugalia Rosja Arabia SaudyjskaSingapur Hiszpania TajwanTajlandia USA WenezuelaWietnamJeeli nie nie masz pewnoci, z którego rodzaju systemu telefonicznego korzystasz (równolegegoczy szeregowego), zasignij informacji u operatora telekomunikacyjnego.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Wybierz waciw konfiguracj faksu na potrzeby domu lub biura• Przypadek A: Oddzielna linia faksu (brak odbieranych pocze gosowych)• Przypadek B: Konfigurowanie drukarki w sieci DSL• Przypadek C: Konfigurowanie drukarki do pracy z systemem telefonicznym PBX lub liniISDN• Przypadek D: Faks z usug dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii• Przypadek E: Wspódzielona linia gosowa/faksowa• Przypadek F: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z usug poczty gosowej• Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów wspódzielona z modem komputerowym (brakodbieranych pocze gosowych)• Przypadek H: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z modemem komputerowym• Przypadek I: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z automatyczn sekretark• Przypadek J: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z modemem komputerowymi automatyczn sekretark• Przypadek K: Wspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowym i pocztgosowWybierz waciw konfiguracj faksu na potrzeby domu lub biuraW celu udanego faksowania musisz zna rodzaje sprztu i usug (jeli s dostpne)wspódzielone na tej samej linii co drukarka. Jest to istotne, poniewa moe by koniecznepodczenie czci istniejcego sprztu biurowego bezporednio do drukarki, a take moe bykonieczna zmiana niektórych ustawie faksu, zanim bdzie moliwe udane faksowanie.1. Sprawd, czy system telefoniczny jest szeregowy czy równolegy. Zob. cz Konfigurowaniefaksowania (równolege systemy telefoniczne).a. Szeregowy system telefoniczny — zob. Konfiguracja faksu szeregowego.b. Równolegy system telefoniczny — przejd do kroku 2.2. Wybierz pozostay sprzt/usugi korzystajce wspólnie z linii faksu.• DSL: Usuga DSL (Digital Subscriber Line) od operatora telekomunikacyjnego. (Wniektórych krajach/regionach usuga DSL moe by zwana ADSL ).• PBX: Osobista centralka telefoniczna (PBX) lub linia telefoniczna ISDN (IntegratedServices Digital Network).• Usuga dzwonienia dystynktywnego: Usuga dzwonienia dystynktywnego operatoratelefonicznego umoliwia identyfikacj wielu linii telefonicznych za pomoc rónychwzorców dzwonienia.• Poczenia gosowe: Poczenia gosowe s odbierane pod tym samym numeremtelefonu co poczenia faksowe w drukarce.212 Dodatkowa konfiguracja faksu


• Modem komputerowy: Modem jest podczony do tej samej linii telefonicznej co drukarka.Jeeli na którekolwiek z poniszych pyta odpowiesz Tak, korzystasz z modemukomputerowego: Czy wysyasz faksy bezporednio do aplikacji w komputerze i je z niej odbierasz,korzystajc z poczenia telefonicznego? Czy wysyasz i odbierasz wiadomoci e-mail na komputerze za porednictwempoczenia dial-up (modemowego)? Czy czysz si z Internetem za pomoc komputera z wykorzystaniem poczeniadial-up?• Automatyczna sekretarka: Odbiera poczenia gosowe pod tym samym numeremtelefonu, co poczenia faksowe odbierane przez drukark.• Usuga poczty gosowej: Poczta gosowa odbiera poczenia gosowe u operatoratelefonicznego pod tym samym numerem telefonu, co poczenia faksowe odbieraneprzez drukark.3. Z poniszej tabeli wybierz kombinacj sprztu i usug waciw dla domu lub biura. Nastpniesprawd zalecane ustawienia faksu. W dalszych czciach znajduj si szczegóoweinstrukcje dla kadego przypadku.Uwaga Jeli dane ustawienie rodowiska domowego lub biurowego nie jest opisane w tejczci, ustaw drukark jak zwyky analogowy telefon. Sprawd, czy jeden koniec kablatelefonicznego dostarczonego wraz z urzdzeniem jest podczony do gniazdkatelefonicznego w cianie, a drugi koniec do portu 1LINE z tyu drukarki. W przypadku uyciainnego kabla mog si pojawi problemy przy odbieraniu i wysyaniu faksów.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego do dostarczonegoadaptera dla danego kraju/regionu.Inny sprzt/usugi korzystajce wspólnie z linii faksuDSL PBX UsugadzwonieniadystynktywnegoPoczeniagosoweModemkomputerowyAutomatycznasekretarkaUsugapocztygosowejZalecanakonfiguracja faksuPrzypadek A:Oddzielna linia faksu(brak odbieranychpocze gosowych)Przypadek B:Konfigurowaniedrukarki w sieci DSLPrzypadek C:Konfigurowaniedrukarki do pracyz systememtelefonicznym PBXlub lini ISDNPrzypadek D: Faksz usug dzwonieniadystynktywnego natej samej liniiKonfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne) 213


Zacznik C(cig dalszy)Inny sprzt/usugi korzystajce wspólnie z linii faksuDSL PBX UsugadzwonieniadystynktywnegoPoczeniagosoweModemkomputerowyAutomatycznasekretarkaUsugapocztygosowejZalecanakonfiguracja faksuPrzypadek E:Wspódzielona liniagosowa/faksowaPrzypadek F:Wspódzielona liniagosowa/faksowaz usug pocztygosowejPrzypadek G: Liniatelefoniczna dofaksówwspódzielonaz modemkomputerowym (brakodbieranychpocze gosowych)Przypadek H:Wspódzielona liniagosowa/faksowaz modememkomputerowymPrzypadek I:Wspódzielona liniagosowa/faksowaz automatycznsekretarkPrzypadek J:Wspódzielona liniagosowa/faksowaz modememkomputerowymi automatycznsekretarkPrzypadek K:Wspódzielona liniagosowa/faksuz modememkomputerowymi poczt gosow214 Dodatkowa konfiguracja faksu


Przypadek A: Oddzielna linia faksu (brak odbieranych pocze gosowych)Jeeli posiadasz oddzieln lini telefoniczn, na której nie s odbierane poczenia gosowe i doktórej nie s podczone inne urzdzenia, ustaw drukark zgodnie z opisem w tej czci.Widok drukarki z tyu121 cienne gniazdko telefoniczne2 Uyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark dopodczenia go do portu 1LINE.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodutelefonicznego do dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Konfiguracja drukarki na osobnej linii faksowej1. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dociennego gniazda telefonicznego, a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonegojako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalny przewódtelefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by ju dostpne w domulub w biurze.2. Wcz ustawienie Odbieranie automatyczne.3. (Opcjonalnie) Zmie ustawienie Dzwon. do odebr. na najnisz warto (dwa dzwonki).4. Uruchom test faksu.Gdy telefon dzwoni, drukarka odbiera automatycznie po iloci dzwonków wybranej w ustawieniuDzwon. do odebr.. Drukarka zaczyna emitowa dwiki odbioru faksu do urzdzenia faksowegonadawcy i odbiera faks.Przypadek B: Konfigurowanie drukarki w sieci DSLJeli korzystasz z usugi DSL od swojego operatora telefonicznego i nie podczasz adnegosprztu do drukarki, skorzystaj z instrukcji w tej czci by podczy filtr DSL pomidzygniazdkiem a drukark. Filtr DSL usuwa sygna cyfrowy, który moe zakóca drukark, tak byKonfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne) 215


Zacznik Cdrukarka komunikowaa si bezporednio z lini telefoniczn. (W niektórych krajach/regionachusuga DSL moe by zwana ADSL ).Uwaga W przypadku korzystania z linii DSL bez podczonego filtru nie mona wysya aniodbiera faksów w drukarce.Widok drukarki z tyu1231 cienne gniazdko telefoniczne2 Filtr DSL (lub ADSL) i przewód dostarczony przez firmtelekomunikacyjn obsugujc lini DSL3 Uyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark dopodczenia go do portu 1LINE.Konfiguracja drukarki do pracy z lini DSL1. Zamów filtr DSL u dostawcy usug DSL.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodutelefonicznego do dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.2. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dootwartego portu na filtrze DSL, a drugi koniec do portu oznaczonego jako 1LINE z tyudrukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla i filtra DSL, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalnyprzewód telefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by judostpne w domu lub w biurze.Poniewa urzdzenie jest dostarczane tylko z jednym kablem telefonicznym, takonfiguracja moe wymaga dokupienia dodatkowych kabli telefonicznych.3. Podcz filtr DSL za pomoc dodatkowego przewodu telefonicznego do ciennego gniazdkatelefonicznego.4. Uruchom test faksu.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.216 Dodatkowa konfiguracja faksu


Przypadek C: Konfigurowanie drukarki do pracy z systemem telefonicznym PBX lublini ISDNJeeli korzystasz z centrali PBX lub terminala/konwertera ISDN, upewnij si, by wykonanastpujce czynnoci:• Jeeli korzystasz z centrali PBX lub konwertera/terminala ISDN, podcz drukark do portuprzeznaczonego dla faksu i telefonu. W miar moliwoci upewnij si take, e w konfiguracjiterminalu ustawiono waciwy kraj/region.Uwaga Niektóre systemy ISDN zezwalaj na ustawienie parametrów gniazd dlaokrelonych urzdze korzystajcych z linii telefonicznej. Przykadowo, mona przypisajedno gniazdo do telefonu i faksu grupy 3, a inne ustawi jako gniazdo uniwersalne. Jeelipo podczeniu urzdzenia do gniazda faksowego/telefonicznego konwertera ISDNwystpuj problemy, naley spróbowa uy gniazda uniwersalnego. Moe ono byoznaczone jako „multi-combi” lub podobnie.• Jeeli uywasz systemu PBX, zmie sygna pocze oczekujcych na „Wy.”.Uwaga Wiele cyfrowych systemów PBX zawiera ton oczekujcego poczenia, który jestdomylnie wczony. Ton poczenia oczekujcego zakóca transmisj faksui uniemoliwia wysyanie i odbieranie faksów przez drukark. Instrukcje pozwalajce nawyczenie tonu poczenia oczekujcego znajdziesz w dokumentacji dostarczonej wrazz systemem PBX.• Jeli korzystasz z centrali PBX, przed wybraniem numeru faksu wybierz numer umoliwiajcywybranie linii zewntrznej.• Upewnij si, e uywasz doczonego przewodu do poczenia drukarki z gniazdkiemciennym. Jeli nie zrobisz tego, wysyanie faksów moe by niemoliwe. Ten specjalnyprzewód telefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by ju dostpnew domu lub w biurze. Jeli dostarczony przewód telefoniczny jest za krótki, moesz dokupiprzeduacz w celu jego wyduenia.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego do dostarczonegoadaptera dla danego kraju/regionu.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.Konfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne) 217


Zacznik CPrzypadek D: Faks z usug dzwonienia dystynktywnego na tej samej liniiJeeli korzystasz z usugi dzwonienia dystynktywnego operatora sieci telefonicznej, któraumoliwia posiadanie wielu numerów telefonu na jednej linii telefonicznej, kady z innym wzorcemdzwonka, naley ustawi drukark zgodnie z opisem w tej sekcji.Widok drukarki z tyu121 cienne gniazdko telefoniczne2 Uyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark dopodczenia go do portu 1LINE.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodutelefonicznego do dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Konfiguracja drukarki do pracy z usug dzwonienia dystynktywnego1. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dociennego gniazda telefonicznego, a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonegojako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalny przewódtelefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by ju dostpne w domulub w biurze.2. Wcz ustawienie Odbieranie automatyczne.218 Dodatkowa konfiguracja faksu


3. Zmie ustawienie Dzwonienie dystynktywne na ustawienie zgodne z przypisanym przezoperatora sieci telefonicznej do numeru faksuUwaga Domylnie drukarka jest ustawiona, by odbieraa wszystkie wzorce dzwonków.Jeli nie ustawisz opcji Dzwonienie dystynktywne tak, by odpowiadaa wzorcowidzwonka przypisanemu numerowi faksu, drukarka moe odbiera zarówno poczeniagosowe, jak i faksowe albo nie odbiera ich wcale.Wskazówka Do ustawienia dzwonienia dystynktywnego mona te uy funkcjiwykrywania wzorca dzwonienia na panelu sterowania drukarki. Dziki tej funkcji drukarkarozpoznaje i nagrywa wzorzec dzwonienia poczenia przychodzcego i na jegopodstawie automatycznie okrela dystynktywny wzorzec dzwonienia przypisany przezoperatora telefonicznego do pocze faksowych. Wicej informacji znajdziesz w Zmianawzorca dzwonienia na dzwonienie dystynktywne.4. (Opcjonalnie) Zmie ustawienie Dzwon. do odebr. na najnisz warto (dwa dzwonki).5. Uruchom test faksu.Drukarka automatycznie odbiera wszystkie przychodzce poczenia z wybranym wzorcemdzwonka (ustawienie Dzwonienie dystynktywne) po wybranej iloci dzwonków (ustawienieDzwon. do odebr.). Drukarka zaczyna emitowa dwiki odbioru faksu do urzdzenia faksowegonadawcy i odbiera faks.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.Przypadek E: Wspódzielona linia gosowa/faksowaJeeli poczenia gosowe i faksy s odbierane na tej samej linii, do której nie ma podczonychinnych urzdze biurowych (lub poczty gosowej), ustaw drukark zgodnie z opisem w tej czci.Widok drukarki z tyu1321 cienne gniazdko telefoniczne2 Uyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark dopodczenia go do portu 1LINE.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodutelefonicznego do dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.3 Telefon (opcjonalnie)Konfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne) 219


Zacznik CKonfiguracja drukarki dla wspódzielonej linii gosowej/faksowej1. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dociennego gniazda telefonicznego, a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonegojako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalny przewódtelefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by ju dostpne w domulub w biurze.2. Wykonaj jedn z nastpujcych czynnoci:• Jeli posiadasz równolegy system telefoniczny, wyjmij bia zatyczk z portuoznaczonego 2-EXT z tyu drukarki, a nastpnie podcz telefon do tego portu.• W przypadku korzystania z szeregowego systemu telefonicznego podcz telefonbezporednio do drukarki za pomoc kabla z doczon wtyczk.3. Teraz naley wybra pomidzy automatycznym a rcznym odbieraniem pocze przezdrukark:• Jeeli drukark ustawiono na automatyczne odbieranie faksów, bdzie ona odbieraawszystkie poczenia przychodzce i faksy. W takim przypadku drukarka nie moeodróni pocze faksowych od gosowych. Jeli wic sdzisz, e poczenie moe bypoczeniem gosowym, musisz je odebra, zanim zrobi to drukarka. Aby skonfigurowadrukark do automatycznego odbierania pocze, wcz opcj Odbieranieautomatyczne.• Jeli drukarka zostaa skonfigurowana do rcznego odbierania faksów, musisz osobicieodbiera faksy przychodzce, w przeciwnym razie drukarka nie bdzie moga odbierafaksów. Aby skonfigurowa drukark do rcznego odbierania pocze, wyczustawienie Odbieranie automatyczne.4. Uruchom test faksu.Jeeli podniesiesz suchawk, zanim drukarka odbierze poczenie, i usyszysz sygna faksuurzdzenia wysyajcego, musisz rcznie odebra faks.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.Przypadek F: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z usug poczty gosowejJeeli poczenia gosowe i faksy s odbierane na tej samej linii i masz poczt gosow operatoratelefonicznego, ustaw drukark zgodnie z opisem w tej czci.Uwaga Jeeli do odbioru pocze faksowych wykorzystywana jest linia z usug pocztygosowej, nie mona odbiera faksów w sposób automatyczny. Faksy trzeba bdzie odbierarcznie. Oznacza to, e konieczna jest obecno uytkownika, który osobicie odbierapoczenia przychodzce. Jeli zamiast tego chcesz odbiera faksy automatycznie,skontaktuj si z operatorem sieci telefonicznej, aby wykupi usug dzwonieniadystynktywnego lub zaó oddzieln lini telefoniczn do faksowania.220 Dodatkowa konfiguracja faksu


Widok drukarki z tyu121 cienne gniazdko telefoniczne2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarki podcz go do portu 1-LINE.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodutelefonicznego do dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Konfiguracja drukarki do pracy z poczt gosow1. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dociennego gniazda telefonicznego, a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonegojako 1LINE z tyu drukarki.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego do dostarczonegoadaptera dla danego kraju/regionu.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalny przewódtelefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by ju dostpne w domulub w biurze.2. Wycz ustawienie Odbieranie automatyczne.3. Uruchom test faksu.Obecno uytkownika jest konieczna, aby osobicie odebra poczenia przychodzce, lub gdydrukarka nie moe odebra faksów. Naley rcznie uruchomi odbieranie faksu zanim pocztagosowa odbierze poczenie.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.Przypadek G: Linia telefoniczna do faksów wspódzielona z modem komputerowym(brak odbieranych pocze gosowych)Jeeli posiadasz oddzieln lini do faksów, na której nie odbierasz pocze gosowych i maszpodczony modem komputerowy, ustaw drukark zgodnie z opisem w tym rozdziale.Konfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne) 221


Zacznik CUwaga Jeli posiadasz modem komputerowy, modem korzysta z tej samej linii co drukarka.Nie moesz jednoczenie korzysta z modemu i drukarki. Przykadowo nie moesz uywadrukarki do faksowania, kiedy uywasz modemu komputerowego do wysyania wiadomoci e-mail czy uzyskiwania dostpu do Internetu.• Ustawienie drukarki do pracy z modemem komputerowym• Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSLUstawienie drukarki do pracy z modemem komputerowymJeli tej samej linii telefonicznej uywasz do wysyania faksów i korzystania z modemukomputerowego, wykonaj nastpujce kroki, aby skonfigurowa drukark.Widok drukarki z tyu1231 cienne gniazdko telefoniczne2 Skorzystaj z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukarki podcz go do portu 1-LINE.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodutelefonicznego do dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.3 Komputer z modememKonfiguracja drukarki do pracy z modemem komputerowym1. Wyjmij biay wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyu drukarki.2. Znajd kabel telefoniczny czcy komputer (modem) ze ciennym gniazdem telefonicznym.Odcz kabel od ciennego gniazda telefonicznego i podcz go do portu oznaczonego jako2-EXT z tyu drukarki.3. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dociennego gniazda telefonicznego, a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonegojako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalny przewódtelefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by ju dostpne w domulub w biurze.222 Dodatkowa konfiguracja faksu


4. Jeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbieraniafaksów w komputerze, naley wyczy to ustawienie.Uwaga Jeeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyczonew oprogramowaniu modemu, drukarka nie moe odbiera faksów.5. Wcz ustawienie Odbieranie automatyczne.6. (Opcjonalnie) Zmie ustawienie Dzwon. do odebr. na najnisz warto (dwa dzwonki).7. Uruchom test faksu.Gdy telefon dzwoni, drukarka odbiera automatycznie po iloci dzwonków wybranej w ustawieniuDzwon. do odebr.. Drukarka zaczyna emitowa dwiki odbioru faksu do urzdzenia faksowegonadawcy i odbiera faks.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSLJeli uywasz linii DSL do wysyania faksów, wykonaj nastpujce instrukcje, aby skonfigurowafaks.142 3 51 cienne gniazdko telefoniczne2 Rozdzielacz równolegy3 Filtr DSL/ADSLPodcz jeden koniec kabla doczonego do drukarki do gniazdkatelefonicznego, a drugi do portu 1LINE z tyu drukarki. Podcz drugikoniec przewodu do filtra DSL/ADSL.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodutelefonicznego do dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.4 Komputer5 Komputerowy modem DSL/ADSLKonfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne) 223


Zacznik CUwaga Musisz kupi rozdzielacz równolegy. Rozdzielacz równolegy ma jedno gniazdoRJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyu. Nie uywaj 2-liniowego rozdzielaczatelefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równolegego, który ma dwa porty RJ-11z przodu i wtyczk z tyu.Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL1. Zamów filtr DSL u dostawcy usug DSL.2. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dofiltru DSL, a drugi koniec do portu oznaczonego jako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla i filtra DSL, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalnyprzewód telefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by judostpne w domu lub w biurze.3. Podcz filtr DSL do rozdzielacza równolegego.4. Podcz modem DSL do rozdzielacza równolegego.5. Podcz rozdzielacz równolegy do ciennego gniazda telefonicznego.6. Uruchom test faksu.Gdy telefon dzwoni, drukarka odbiera automatycznie po iloci dzwonków wybranej w ustawieniuDzwon. do odebr.. Drukarka zaczyna emitowa dwiki odbioru faksu do urzdzenia faksowegonadawcy i odbiera faks.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.Przypadek H: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z modemem komputerowymIstniej dwa róne sposoby skonfigurowania drukarki do pracy z komputerem, w zalenoci odliczby portów telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczciem naley sprawdzi, czy komputerma jedno czy dwa gniazda telefoniczne.Uwaga Jeeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, musisz zakupi rozdzielaczrównolegy, taki jak na rysunku. (Rozdzielacz równolegy ma jeden port RJ-11 z przodu i dwaporty RJ-11 z tyu. Nie uywaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielaczaszeregowego lub równolegego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczk z tyu.)• Wspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowym• Wspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowym DSL/ADSLWspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowymJeli dana linia telefoniczna jest wykorzystywana do pocze faksowych i telefonicznych,wykonaj podane instrukcje konfiguracji faksu.Istniej dwa róne sposoby skonfigurowania drukarki do pracy z komputerem, w zalenoci odliczby portów telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczciem naley sprawdzi, czy komputerma jedno czy dwa gniazda telefoniczne.224 Dodatkowa konfiguracja faksu


Uwaga Jeeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, musisz zakupi rozdzielaczrównolegy, taki jak na rysunku. (Rozdzielacz równolegy ma jeden port RJ-11 z przodu i dwaporty RJ-11 z tyu. Nie uywaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielaczaszeregowego lub równolegego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczk z tyu.)Przykad rozdzielacza równolegegoKonfiguracja drukarki do pracy na tej samej linii telefonicznej, do której jest podczonykomputer z dwoma gniazdami telefonicznymiWidok drukarki z tyu135241 cienne gniazdko telefoniczne2 Uyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark do podczeniago do portu 1LINE.3 Rozdzielacz równolegy4 Komputer z modemem5 Telefon1. Wyjmij biay wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyu drukarki.2. Znajd kabel telefoniczny czcy komputer (modem) ze ciennym gniazdem telefonicznym.Odcz kabel od ciennego gniazda telefonicznego i podcz go do portu oznaczonego jako2-EXT z tyu drukarki.3. Podcz telefon do gniazda OUT (wyjcie) z tyu modemu.Konfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne) 225


Zacznik C4. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dociennego gniazda telefonicznego, a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonegojako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalny przewódtelefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by ju dostpne w domulub w biurze.5. Jeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbieraniafaksów w komputerze, naley wyczy to ustawienie.Uwaga Jeeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyczonew oprogramowaniu modemu, drukarka nie moe odbiera faksów.6. Teraz naley wybra pomidzy automatycznym a rcznym odbieraniem pocze przezdrukark:• Jeeli drukark ustawiono na automatyczne odbieranie faksów, bdzie ona odbieraawszystkie poczenia przychodzce i faksy. W takim przypadku drukarka nie moeodróni pocze faksowych od gosowych. Jeli wic sdzisz, e poczenie moe bypoczeniem gosowym, musisz je odebra, zanim zrobi to drukarka. Aby skonfigurowadrukark do automatycznego odbierania pocze, wcz opcj Odbieranieautomatyczne.• Jeli drukarka zostaa skonfigurowana do rcznego odbierania faksów, musisz osobicieodbiera faksy przychodzce, w przeciwnym razie drukarka nie bdzie moga odbierafaksów. Aby skonfigurowa drukark, tak aby mona byo odbiera poczenia rcznie,wycz ustawienie Odbieranie automatyczne.7. Uruchom test faksu.Jeeli podniesiesz suchawk, zanim drukarka odbierze poczenie, i usyszysz sygna faksuurzdzenia wysyajcego, musisz rcznie odebra faks.Jeli tej samej linii telefonicznej uywasz do pocze gosowych, wysyania faksów i korzystaniaz modemu komputerowego, wykonaj nastpujce kroki, aby skonfigurowa faks.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.226 Dodatkowa konfiguracja faksu


Wspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowym DSL/ADSLWykonaj podane instrukcje, jeli komputer jest wyposaony w modem DSL/ADSL7131 7246351 cienne gniazdko telefoniczne2 Rozdzielacz równolegy3 Filtr DSL/ADSL4 Uyj dostarczonego kabla telefonicznego i podcz go do portu 1-LINEz tyu drukarki.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodutelefonicznego do dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.5 Modem DSL/ADSL6 Komputer7 TelefonUwaga Musisz kupi rozdzielacz równolegy. Rozdzielacz równolegy ma jedno gniazdoRJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyu. Nie uywaj 2-liniowego rozdzielaczatelefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równolegego, który ma dwa porty RJ-11z przodu i wtyczk z tyu.Konfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne) 227


Zacznik CKonfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL1. Zamów filtr DSL u dostawcy usug DSL.Uwaga Telefony podczone w inny sposób do tej samej domowej lub firmowej liniitelefonicznej z usug DSL powinny by podczone do dodatkowych filtrów DSL,w przeciwnym razie podczas pocze gosowych bdzie sycha zakócenia.2. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dofiltru DSL, a drugi koniec do portu oznaczonego jako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla i filtra DSL, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalnyprzewód telefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by judostpne w domu lub w biurze.3. Jeli posiadasz równolegy system telefoniczny, wyjmij bia zatyczk z portu oznaczonego 2-EXT z tyu drukarki, a nastpnie podcz telefon do tego portu.4. Podcz filtr DSL do rozdzielacza równolegego.5. Podcz modem DSL do rozdzielacza równolegego.6. Podcz rozdzielacz równolegy do ciennego gniazda telefonicznego.7. Uruchom test faksu.Gdy telefon dzwoni, drukarka odbiera automatycznie po iloci dzwonków wybranej w ustawieniuDzwon. do odebr.. Drukarka zaczyna emitowa dwiki odbioru faksu do urzdzenia faksowegonadawcy i odbiera faks.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.Przypadek I: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z automatyczn sekretarkJeeli poczenia gosowe i faksy s odbierane na tej samej linii telefonicznej i podczona jest doniej automatyczna sekretarka odpowiadajca na poczenia gosowe, ustaw drukark zgodniez opisem w tej czci.Widok drukarki z tyu123 4228 Dodatkowa konfiguracja faksu


1 cienne gniazdko telefoniczne2 Uyj dostarczonego przewodu telefonicznego do podczenia do portu1LINE z tyu drukarkiKonieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznegodo dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.3 Automatyczna sekretarka4 Telefon (opcjonalnie)Konfiguracja drukarki do pracy ze wspódzielon lini gosow/faksow, do której jestpodczona automatyczna sekretarka1. Wyjmij biay wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyu drukarki.2. Odcz automatyczn sekretark z gniazdka telefonicznego w cianie i podcz j do portuoznaczonego 2-EXT z tyu drukarki.Uwaga Jeeli nie podczysz automatycznej sekretarki bezporednio do drukarki, naautomatycznej sekretarce mog nagra si dwiki faksu nadawcy, a drukarka moe nieodebra faksu.3. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dociennego gniazda telefonicznego, a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonegojako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalny przewódtelefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by ju dostpne w domulub w biurze.4. (Opcjonalne) Jeli w automatycznej sekretarce nie ma wbudowanego telefonu, moesz dlawygody podczy telefon z tyu automatycznej sekretarki do gniazda OUT.Uwaga Jeli automatyczna sekretarka nie pozwala na podczenie telefonuzewntrznego, mona zakupi rozdzielacz równolegy (zwany take rozgaziaczem)i uy go do podczenia automatycznej sekretarki i telefonu do drukarki. Do tego typupocze mona uy standardowego kabla telefonicznego.5. Wcz ustawienie Odbieranie automatyczne.6. Ustaw automatyczn sekretark tak, aby poczenia byy odbierane po maej liczbiedzwonków.7. Zmie ustawienie Dzwon. do odebr. w drukarce na maksymaln liczb dzwonkówobsugiwan przez drukark. (Maksymalna liczba dzwonków zaley od kraju/regionu.)8. Uruchom test faksu.Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po okrelonej liczbie dzwonków,a nastpnie odtworzy nagrane powitanie. Drukarka monitoruje rozmow "nasuchujc" dwikówfaksu. Jeli zostan wykryte tony przychodzcego faksu, drukarka wyemituje dwiki odbiorufaksu i odbierze faks. Jeli nie bdzie tonów faksu, drukarka przestanie monitorowa linii sekretarka bdzie moga nagra wiadomo.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.Konfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne) 229


Zacznik CPrzypadek J: Wspódzielona linia gosowa/faksowa z modemem komputerowymi automatyczn sekretarkJeeli odbierasz zarówno poczenia gosowe jaki faksy na tej samej linii i masz podczonymodem komputerowy jak i automatyczn sekretark, ustaw drukark zgodnie z opisem w tejczci.Uwaga Poniewa modem komputerowy korzysta z tej samej linii, co drukarka, nie jestmoliwe równoczesne uywanie modemu i drukarki. Przykadowo nie moesz uywadrukarki do faksowania, kiedy uywasz modemu komputerowego do wysyania wiadomoci e-mail czy uzyskiwania dostpu do Internetu.• Wspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowym i automatyczn sekretark• Wspódzielona linia gosowa/faksowa z modemem komputerowym DSL/ADSL i automatycznsekretarkWspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowym i automatycznsekretarkIstniej dwa róne sposoby skonfigurowania drukarki do pracy z komputerem, w zalenoci odliczby portów telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczciem naley sprawdzi, czy komputerma jedno czy dwa gniazda telefoniczne.Uwaga Jeeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, musisz zakupi rozdzielaczrównolegy, taki jak na rysunku. (Rozdzielacz równolegy ma jeden port RJ-11 z przodu i dwaporty RJ-11 z tyu. Nie uywaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielaczaszeregowego lub równolegego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczk z tyu.)Przykad rozdzielacza równolegegoKonfiguracja drukarki do pracy na tej samej linii telefonicznej, do której jest podczonykomputer z dwoma gniazdami telefonicznymiWidok drukarki z tyu23176 5 4230 Dodatkowa konfiguracja faksu


1 cienne gniazdko telefoniczne2 Port telefoniczny „IN” na komputerze3 Port telefoniczny „OUT” na komputerze4 Telefon (opcjonalnie)5 Automatyczna sekretarka6 Komputer z modemem7 Uyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark do podczeniago do portu 1LINE.Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznegodo dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.1. Wyjmij biay wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyu drukarki.2. Znajd kabel telefoniczny czcy komputer (modem) ze ciennym gniazdem telefonicznym.Odcz kabel od ciennego gniazda telefonicznego i podcz go do portu oznaczonego jako2-EXT z tyu drukarki.3. Odcz automatyczn sekretark z gniazdka telefonicznego w cianie i podcz j do portuoznaczonego „OUT” z tyu komputera (z modemu komputera).4. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dociennego gniazda telefonicznego, a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonegojako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalny przewódtelefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by ju dostpne w domulub w biurze.5. (Opcjonalne) Jeli w automatycznej sekretarce nie ma wbudowanego telefonu, moesz dlawygody podczy telefon z tyu automatycznej sekretarki do gniazda OUT.Uwaga Jeli automatyczna sekretarka nie pozwala na podczenie telefonuzewntrznego, mona zakupi rozdzielacz równolegy (zwany take rozgaziaczem)i uy go do podczenia automatycznej sekretarki i telefonu do drukarki. Do tego typupocze mona uy standardowego kabla telefonicznego.6. Jeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbieraniafaksów w komputerze, naley wyczy to ustawienie.Uwaga Jeeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyczonew oprogramowaniu modemu, drukarka nie moe odbiera faksów.7. Wcz ustawienie Odbieranie automatyczne.8. Ustaw automatyczn sekretark tak, aby poczenia byy odbierane po maej liczbiedzwonków.9. Zmie ustawienie Dzwonków do odebrania w drukarce na maksymaln liczb dzwonkówobsugiwan przez drukark. (Maksymalna liczba dzwonków zaley od kraju/regionu.)10. Uruchom test faksu.Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po okrelonej liczbie dzwonków,a nastpnie odtworzy nagrane powitanie. Drukarka monitoruje rozmow "nasuchujc" dwikówKonfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne) 231


Zacznik Cfaksu. Jeli zostan wykryte tony przychodzcego faksu, drukarka wyemituje dwiki odbiorufaksu i odbierze faks. Jeli nie bdzie tonów faksu, drukarka przestanie monitorowa linii sekretarka bdzie moga nagra wiadomo.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.Wspódzielona linia gosowa/faksowa z modemem komputerowym DSL/ADSLi automatyczn sekretark178324613851 cienne gniazdko telefoniczne2 Rozdzielacz równolegy3 Filtr DSL/ADSL4 Przewód telefoniczny dostarczony z drukark podczony do portu1LINE z tyu drukarkiKonieczne moe by podczenie doczonego przewodutelefonicznego do dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.5 Modem DSL/ADSL6 Komputer7 Automatyczna sekretarka8 Telefon (opcjonalnie)Uwaga Musisz kupi rozdzielacz równolegy. Rozdzielacz równolegy ma jedno gniazdoRJ-11 z przodu i dwa gniazda RJ-11 z tyu. Nie uywaj 2-liniowego rozdzielaczatelefonicznego, rozdzielacza szeregowego lub równolegego, który ma dwa porty RJ-11z przodu i wtyczk z tyu.232 Dodatkowa konfiguracja faksu


Konfiguracja drukarki do pracy z komputerowym modemem DSL/ADSL1. Zamów filtr DSL/ADSL u dostawcy usug DSL/ADSL.Uwaga Telefony podczone w inny sposób do tej samej domowej lub firmowej liniitelefonicznej z usug DSL/ADSL powinny by podczone do dodatkowych filtrów DSL/ADSL, w przeciwnym razie podczas pocze gosowych bdzie sycha zakócenia.2. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dofiltru DSL/ADSL, a drugi koniec do portu oznaczonego jako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla i filtra DSL/ADSL, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalnyprzewód telefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by judostpne w domu lub w biurze.3. Podcz filtr DSL/ADSL do rozdzielacza.4. Odcz automatyczn sekretark od ciennego gniazdka telefonicznego i podcz j do portuoznaczonego jako 2-EXT z tyu drukarki.Uwaga Jeeli nie podczysz automatycznej sekretarki bezporednio do drukarki, naautomatycznej sekretarce mog nagra si dwiki faksu nadawcy, a drukarka moe nieodebra faksu.5. Podcz modem DSL do rozdzielacza równolegego.6. Podcz rozdzielacz równolegy do ciennego gniazda telefonicznego.7. Ustaw automatyczn sekretark tak, aby poczenia byy odbierane po maej liczbiedzwonków.8. Zmie ustawienie Dzwon. do odebr. w drukarce na maksymaln liczb dzwonkówobsugiwan przez drukark.UwagaMaksymalna liczba dzwonków zaley od kraju/regionu.9. Uruchom test faksu.Kiedy telefon dzwoni, automatyczna sekretarka odpowie po okrelonej liczbie dzwonków,a nastpnie odtworzy nagrane powitanie. Drukarka monitoruje rozmow "nasuchujc" dwikówfaksu. Jeli zostan wykryte tony przychodzcego faksu, drukarka wyemituje dwiki odbiorufaksu i odbierze faks. Jeli nie bdzie tonów faksu, drukarka przestanie monitorowa linii sekretarka bdzie moga nagra wiadomo.Jeli tej samej linii telefonicznej uywasz do pocze gosowych, wysyania faksów i korzystaniaz modemu DSL, wykonaj nastpujce kroki, aby skonfigurowa faks.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.Przypadek K: Wspódzielona linia gosowa/faksu z modemem komputerowymi poczt gosowJeeli poczenia gosowe i faksy s odbierane na tej samej linii, podczony jest do niej modemkomputerowy i korzystasz z usugi poczty gosowej operatora telefonicznego, ustaw drukarkzgodnie z opisem w tej czci.Konfigurowanie faksowania (równolege systemy telefoniczne) 233


Zacznik CUwaga Jeeli do odbioru pocze faksowych wykorzystywana jest linia z usug pocztygosowej, nie mona odbiera faksów w sposób automatyczny. Faksy trzeba bdzie odbierarcznie. Oznacza to, e konieczna jest obecno uytkownika, który osobicie odbierapoczenia przychodzce. Jeli zamiast tego chcesz odbiera faksy automatycznie,skontaktuj si z operatorem sieci telefonicznej, aby wykupi usug dzwonieniadystynktywnego lub zaó oddzieln lini telefoniczn do faksowania.Poniewa modem komputerowy korzysta z tej samej linii, co drukarka, nie jest moliwerównoczesne uywanie modemu i drukarki. Przykadowo nie moesz uywa drukarki dofaksowania, jeli uywasz modemu komputerowego do wysyania poczty e-mail lub uzyskiwaniadostpu do Internetu.Istniej dwa róne sposoby skonfigurowania drukarki do pracy z komputerem, w zalenoci odliczby portów telefonicznych w komputerze. Przed rozpoczciem naley sprawdzi, czy komputerma jedno czy dwa gniazda telefoniczne.• Jeeli komputer ma tylko jedno gniazdo telefoniczne, musisz zakupi rozdzielacz równolegy,taki jak na rysunku. (Rozdzielacz równolegy ma jeden port RJ-11 z przodu i dwa porty RJ-11z tyu. Nie uywaj 2-liniowego rozdzielacza telefonicznego, rozdzielacza szeregowego lubrównolegego, który ma dwa porty RJ-11 z przodu i wtyczk z tyu.)Przykad rozdzielacza równolegego• Jeeli komputer ma dwa gniazda telefoniczne, skonfiguruj drukark tak, jak opisano poniej:Widok drukarki z tyu412 31 cienne gniazdko telefoniczne2 Uyj kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark dopodczenia go do portu 1LINEKonieczne moe by podczenie doczonego przewodutelefonicznego do dostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.234 Dodatkowa konfiguracja faksu


4 Komputer z modemem5 TelefonKonfiguracja drukarki do pracy na tej samej linii telefonicznej, do której jest podczonykomputer z dwoma gniazdami telefonicznymi1. Wyjmij biay wtyk z portu oznaczonego jako 2-EXT z tyu drukarki.2. Znajd kabel telefoniczny czcy komputer (modem) ze ciennym gniazdem telefonicznym.Odcz kabel od ciennego gniazda telefonicznego i podcz go do portu oznaczonego jako2-EXT z tyu drukarki.3. Podcz telefon do gniazda OUT (wyjcie) z tyu modemu.4. Korzystajc z kabla telefonicznego dostarczonego wraz z drukark, podcz jeden koniec dociennego gniazda telefonicznego, a nastpnie podcz drugi koniec do portu oznaczonegojako 1LINE z tyu drukarki.Uwaga Konieczne moe by podczenie doczonego przewodu telefonicznego dodostarczonego adaptera dla danego kraju/regionu.Jeli drukarka nie zostanie podczona do ciennego gniazda telefonicznego przy uyciudostarczonego kabla, faksowanie moe by niemoliwe. Ten specjalny przewódtelefoniczny róni si od przewodów telefonicznych, które mog by ju dostpne w domulub w biurze.5. Jeli oprogramowanie modemu jest skonfigurowane na potrzeby automatycznego odbieraniafaksów w komputerze, naley wyczy to ustawienie.Uwaga Jeeli ustawienie automatycznego odbierania faksów nie zostanie wyczonew oprogramowaniu modemu, drukarka nie moe odbiera faksów.6. Wycz ustawienie Odbieranie automatyczne.7. Uruchom test faksu.Obecno uytkownika jest konieczna, aby osobicie odebra poczenia przychodzce, lub gdydrukarka nie moe odebra faksów.Jeeli pojawi si problem podczas konfiguracji drukarki do pracy z opcjonalnym sprztem,skontaktuj si z lokalnym dostawc usug lub sprzedawc w celu uzyskania pomocy.Konfiguracja faksu szeregowegoDodatkowe informacje na temat konfiguracji drukarki do obsugi faksów zaporednictwem telefonicznego systemu szeregowego w rónych krajach i regionach monaznale na odpowiednich stronach internetowych dotyczcych konfiguracji faksu.AustriaNiemcySzwajcaria (region francuskojzyczny)Szwajcaria (region niemieckojzyczny)Wielka BrytaniaFinlandiaDaniaSzwecjawww.hp.com/at/faxconfigwww.hp.com/de/faxconfigwww.hp.com/ch/fr/faxconfigwww.hp.com/ch/de/faxconfigwww.hp.com/uk/faxconfigwww.hp.fi/faxconfigwww.hp.dk/faxconfigwww.hp.se/faxconfigKonfiguracja faksu szeregowego 235


Zacznik C(cig dalszy)NorwegiaHolandiaBelgia (j. holenderski)Belgia (j. francuski)PortugaliaHiszpaniaFrancjaIrlandiaWochywww.hp.no/faxconfigwww.hp.nl/faxconfigwww.hp.be/nl/faxconfigwww.hp.be/fr/faxconfigwww.hp.pt/faxconfigwww.hp.es/faxconfigwww.hp.com/fr/faxconfigwww.hp.com/ie/faxconfigwww.hp.com/it/faxconfigTestowanie ustawie faksuMoesz przetestowa konfiguracj faksu, by sprawdzi stan drukarki i upewni si, e jestprawidowo skonfigurowana do faksowania. Przeprowad ten test po zakoczeniu konfiguracjidrukarki do faksowania. Test wykonuje nastpujce czynnoci:• Sprawdzenie sprztu.• Sprawdzenie, czy do drukarki podczony jest prawidowy rodzaj kabla telefonicznego.• Sprawdzenie, czy kabel telefoniczny jest podczony do waciwego portu.• Sprawdzenie sygnau wybierania.• Sprawdzenie aktywnej linii telefonicznej.• Sprawdzenie stanu poczenia linii telefonicznejDrukarka drukuje raport z wynikami testu. Jeli test si nie powiedzie, przejrzyj raportw poszukiwaniu informacji o sposobie rozwizania problemu i wykonaj test ponownie.Testowanie konfiguracji faksu za pomoc panelu sterowania1. Skonfiguruj drukark do faksowania, zgodnie z instrukcjami konfiguracji dotyczcymikonkretnego domu lub biura.2. Przed rozpoczciem testu sprawd, czy zainstalowano pojemniki z tuszem i czy zaadowanopapier o waciwym formacie do podajnika wejciowego.3. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie wybierz opcjKonfiguracja.4. Wybierz opcj Narzdzia, a nastpnie wybierz opcj Uruchom test faksu.Drukarka wywietli stan testu na wywietlaczu i wydrukuje raport.5. Przejrzyj raport.• Jeeli test zakoczy si powodzeniem, a problemy z faksowaniem nadal wystpuj,sprawd, czy ustawienia faksowania wymienione w raporcie s poprawne. Niewypenionelub nieprawidowe ustawienie faksu moe powodowa problemy z faksowaniem.• Jeli test si nie powiedzie, przejrzyj raport w celu uzyskania dalszych informacjio sposobie rozwizania wykrytych problemów.236 Dodatkowa konfiguracja faksu


DKonfiguracja sieciMoesz zarzdza ustawieniami sieciowymi drukarki poprzez panel sterowania zgodnie z opisemw nastpnym rozdziale. Dodatkowe, zaawansowane ustawienia dostpne s we wbudowanymserwerze internetowym, narzdziu konfiguracji i sprawdzania stanu, które jest dostpne poprzezprzegldark internetow za pomoc istniejcego poczenia sieciowego z drukark. Wicejinformacji znajdziesz w Wbudowany serwer internetowy.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Zmiana podstawowych ustawie sieci• Zmiana zaawansowanych ustawie sieciowych• Konfiguracja drukarki do komunikacji bezprzewodowej• Odinstaluj i zainstaluj oprogramowanie HP ponownieZmiana podstawowych ustawie sieciPanel sterowania umoliwia ustawienie i zarzdzanie poczeniem bezprzewodowym orazwykonanie szeregu zada zarzdzania sieci. Obejmuje to przegldanie ustawie sieciowych,przywracanie ustawie domylnych, wczanie i wyczanie nadajnika radiowego oraz zmianustawie sieciowych.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Przegldanie i drukowanie ustawie sieciowych• Wczanie i wyczanie moduu bezprzewodowegoPrzegldanie i drukowanie ustawie sieciowychNa panelu sterowania drukarki lub w oprogramowaniu HP moesz wywietli podsumowanieustawie sieciowych. Moesz wydrukowa bardziej szczegóow stron konfiguracji sieci, naktórej znajd si wszystkie wane ustawienia sieci, takie jak adres IP, przepustowo cza,nazwy DNS i mDNS. Aby uzyska wicej informacji, zob. Informacje na temat strony konfiguracjisieci.Wczanie i wyczanie moduu bezprzewodowegoNadajnik radiowy jest domylnie wczony, co potwierdza niebieski wskanik z przodu drukarki.By urzdzenie byo podczone do sieci bezprzewodowej, nadajnik musi by wczony. Jeelijednak drukarka jest podczona do sieci przewodowej albo korzystasz tylko z poczenia USB,nadajnik nie jest potrzebny. W takim wypadku mona wyczy nadajnik.1. Dotknij (Strzaka w prawo ) i pozycji Konfiguracja, a nastpnie dotknij opcji Sie.2. Dotknij opcji Bezprzewodowa, a nastpnie dotknij opcji Wcz, aby wczy nadajnik, lubWycz, aby go wyczy.Zmiana zaawansowanych ustawie sieciowychPrzestroga Dla wygody uytkownika udostpniono ustawienia sieciowe. Mimo to niektóreustawienia (takie jak szybko cza, adres IP, brama domylna i ustawienia zapory) powinnyby zmieniane tylko przez zaawansowanych uytkowników.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Ustawianie prdkoci cza• Wywietlanie ustawie IP• Zmiana ustawie IP• Konfigurowanie ustawie zapory drukarki• Resetowanie ustawie sieciowychKonfiguracja sieci 237


Zacznik DUstawianie prdkoci czaMona zmieni szybko, z jak dane s przesyane w sieci. Domylnym ustawieniem jestAutomat.1. Dotknij (Strzaka w prawo ) i pozycji Konfiguracja, a nastpnie dotknij opcji Sie.2. Dotknij opcji Konfiguracja zaawansowana, a nastpnie Szybko cza.3. Dotknij cyfry obok prdkoci cza odpowiadajcej posiadanemu sprztowi sieciowemu.Wywietlanie ustawie IPSprawdzanie adresu IP drukarki:• Wydrukuj stron konfiguracji sieci. Wicej informacji znajdziesz w Informacje na temat stronykonfiguracji sieci.– lub –• Otwórz oprogramowanie HP (w systemie Windows), dwukrotnie kliknij opcj Szacowanepoziomy atramentu i kliknij kart Informacje o urzdzeniu. Adres IP znajduje si w sekcjiInformacje o sieci.Zmiana ustawie IPDomylnym ustawieniem IP jest Automatycznie, ustawiajce automatycznie adres IP. Jeelijeste uytkownikiem zaawansowanym, moesz zmieni ustawienia, takie jak adres IP, maskapodsieci lub domylna brama, rcznie.Przestroga Uwaaj podczas rcznego ustawiania adresu IP. Jeli wprowadzisznieprawidowy adres IP w trakcie instalacji, elementy sieciowe nie bd mogy poczy siz drukark.1. Dotknij (Strzaka w prawo ) i opcji Konfiguracja, a nastpnie dotknij opcji Sie.2. Dotknij opcji Konfiguracja zaawansowana, a nastpnie dotknij pozycji Ustawienia IP.3. Pojawi si komunikat ostrzegajcy, e zmiana adresu IP spowoduje usunicie drukarkiz sieci. Dotknij OK, aby kontynuowa.4. Opcja Automatycznie jest domylnie wybrana. Aby rcznie zmieni ustawienia, dotknij opcjiRczne, a nastpnie wprowad odpowiednie informacje dotyczce nastpujcych ustawie:• Adres IP• Maska podsieci• Brama domylna• Adres DNS5. Wprowad zmiany, a nastpnie dotknij Gotowe.Konfigurowanie ustawie zapory drukarkiFunkcje zapory zapewniaj zabezpieczenia sieci IPv4 i IPv6. Zapora oferuje moliwo prostegokontrolowania uprawnie dostpu poszczególnych adresów IP.Uwaga Oprócz zapory w warstwie sieci drukarka wspiera równie otwarty protokó SSL(Open Secure Sockets Layer) w warstwie transportu w celu obsugi bezpiecznych zastosowaklient-serwer, takich jak uwierzytelnianie typu klient-serwer i przegldanie sieci Web przyuyciu protokou HTTPS.W celu wczenia zapory w drukarce naley skonfigurowa regu zapory dotyczc okrelonegoruchu IP. Strony regu zapory s dostpne za porednictwem wbudowanego serwerainternetowego (EWS) i przegldarki.Skonfigurowana regua jest nieaktywna do momentu kliknicia przycisku Zastosuj wewbudowanym serwerze internetowym (EWS).238 Konfiguracja sieci


Tworzenie i uywanie regu zaporyReguy zapory umoliwiaj sterowanie ruchem IP. Reguy zapory umoliwiaj zezwalanie nadostp lub odrzucanie ruchu IP na podstawie adresów IP i rodzajów usug.Maksymalnie mona wprowadzi dziesi regu okrelajcych konkretne adresy hostów, usugii powizane z nimi dziaania, które maj zosta podjte.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Tworzenie reguy zapory• Zmiana priorytetu regu zapory• Zmiana opcji zapory• Resetowanie ustawie zapory• Ograniczenia dotyczce regu, szablonów i usugTworzenie reguy zaporyAby utworzy regu zapory, wykonaj nastpujce czynnoci:1. Uruchom wbudowany serwer internetowy. Wicej informacji znajdziesz w Wbudowany serwerinternetowy.2. Kliknij kart Ustawienia, a nastpnie kliknij opcj Reguy zapory.3. Kliknij New (Nowy), a nastpnie postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Uwaga Po klikniciu przycisku Zastosuj poczenie z wbudowanym serwerem sieciowym(EWS) moe zosta na krótko przerwane. Jeli adres IP nie zosta zmieniony, poczeniez serwerem EWS zostanie przywrócone. Jeli jednak adres IP uleg zmianie, naley poczysi z serwerem EWS przy uyciu nowego adresu.Zmiana priorytetu regu zaporyAby zmieni priorytet stosowania regu zapory, wykonaj nastpujce czynnoci:1. Uruchom wbudowany serwer internetowy. Wicej informacji znajdziesz w Wbudowany serwerinternetowy.2. Kliknij kart Ustawienia, a nastpnie kliknij opcj Priorytet regu zapory.3. Z listy Pierwszestwo regu wybierz priorytet stosowania reguy. Warto 10 oznaczanajwyszy priorytet, za 1 — najniszy.4. Kliknij przycisk Zastosuj.Zmiana opcji zaporyBy zmieni opcje zapory drukarki, wykonaj nastpujce czynnoci:1. Uruchom wbudowany serwer internetowy. Wicej informacji znajdziesz w Wbudowany serwerinternetowy.2. Kliknij kart Ustawienia, a nastpnie kliknij opcj Opcje zapory.3. Zmie dowolne ustawienia, a nastpnie kliknij Zastosuj.Uwaga Po klikniciu przycisku Zastosuj poczenie z wbudowanym serwerem sieciowym(EWS) moe zosta na krótko przerwane. Jeli adres IP nie zosta zmieniony, poczeniez serwerem EWS zostanie przywrócone. Jeli jednak adres IP uleg zmianie, naley poczysi z serwerem EWS przy uyciu nowego adresu.Resetowanie ustawie zaporyAby przywróci fabryczne ustawienia zapory, naley zresetowa ustawienia sieciowe drukarki.Wicej informacji znajdziesz w Rozwizywanie problemów z sieci.Zmiana zaawansowanych ustawie sieciowych 239


Zacznik DOgraniczenia dotyczce regu, szablonów i usugPodczas tworzenia regu zapory naley pamita o nastpujcych ograniczeniach dotyczcychregu, szablonów i usug.PozycjaMaksymalna liczba regu.Ograniczenie10 (jedna domylna regua)Maksymalna liczba szablonów adresów. 12Maksymalna liczba szablonów adresówzdefiniowanych przez uytkownika.Maksymalna liczba usug, które mona dodado szablonu usugi zdefiniowanego przezuytkownika.Uwaga Wstpnie zdefiniowany szablonWszystkie usugi nie podlega temuograniczeniu i uwzgldnia wszystkie usugiobsugiwane przez serwer druku.Maksymalna liczba usug, które mona dodado reguy.W przypadku danej reguy mona doda tylkojeden szablon adresu i jeden szablon usugi.Maksymalna liczba szablonów usug, któremona doda do reguy.Maksymalna liczba niestandardowychszablonów usug zdefiniowanych przezuytkownika.54040105Resetowanie ustawie sieciowychAby zresetowa haso administratora i ustawienia sieciowe, dotknij (Strzaka w prawo ), dotknijpozycji Sie, dotknij opcji Przywr. domy. ust. sieci, a nastpnie wybierz opcj Tak. Pojawi sikomunikat, z informacj, e przywrócono domylne ustawienia sieciowe.Uwaga Wydrukuj stron konfiguracji sieci i sprawd, czy ustawienia sieciowe zostayzresetowane. Wicej informacji znajdziesz w Informacje na temat strony konfiguracji sieci.Uwaga Zresetowanie ustawie sieciowych drukarki powoduje take zresetowanie ustawiezapory drukarki. Wicej informacji na temat konfigurowania ustawie zapory drukarki monaznale w czci Konfigurowanie ustawie zapory drukarki.Konfiguracja drukarki do komunikacji bezprzewodowejMoesz skonfigurowa komunikacj bezprzewodow w drukarce.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Przed rozpoczciem• Konfiguracja drukarki w sieci bezprzewodowej• Sprawdzanie typu poczenia• Testowanie poczenia bezprzewodowego• Wskazówki dotyczce zapewnienia zabezpiecze sieci bezprzewodowej• Wskazówki dotyczce ograniczania zakóce w sieci bezprzewodowej240 Konfiguracja sieci


Uwaga W przypadku problemów z podczeniem drukarki zobacz Rozwizywanieproblemów z komunikacj bezprzewodow.Wskazówka Wicej informacji na temat bezprzewodowego konfigurowania i uywaniadrukarki mona znale w witrynie HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).Przed rozpoczciemPrzed rozpoczciem konfiguracji poczenia bezprzewodowego sprawd:• Czy drukarka nie jest podczona do sieci za pomoc kabla sieciowego.• Czy sie bezprzewodowa jest skonfigurowana i dziaa prawidowo.• Czy drukarka i komputery, które jej uywaj, znajduj si w tej samej sieci (podsieci).Podczas podczania drukarki moe zosta wywietlony monit od wprowadzenie nazwy siecibezprzewodowej (SSID) i hasa:• SSID to nazwa Twojej sieci bezprzewodowej.• Haso uniemoliwia innym ludziom czenie si z Twoj sieci bezprzewodow bezzezwolenia. Zalenie od wymaganego poziomu zabezpiecze Twoja sie bezprzewodowamoe by zabezpieczona kluczem WPA lub hasem WEP.Jeli nazwa sieci ani haso zabezpieczajce nie zostay zmienione od pocztkowej konfiguracjisieci bezprzewodowej, moesz znale je z tyu routera bezprzewodowego.Jeli nie moesz znale nazwy sieci lub hasa zabezpieczajcego albo nie pamitasz tychinformacji, zob. dokumentacj dotyczc komputera lub routera bezprzewodowego. Jeli nadalnie moesz znale tych informacji, skontaktuj si z administratorem sieci bezprzewodowej lubz osob, która t sie skonfigurowaa.Wskazówka W przypadku komputerów z systemem Windows HP zapewnia narzdzieinternetowe o nazwie HP Home Network Diagnostic Utility, które w niektórych wersjachsystemu moe uatwi uzyskanie tych danych. Aby uy tego narzdzia, odwied witryn HPWireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting) i kliknij opcj Network DiagnosticUtility w sekcji Szybkie cza. (Obecnie narzdzie jest niedostpne w niektórych jzykach).Konfiguracja drukarki w sieci bezprzewodowejAby skonfigurowa drukark w sieci bezprzewodowej, uyj jednej z nastpujcych metod:• Konfigurowanie drukarki przy uyciu oprogramowania drukarki HP (zalecane)• Konfigurowanie drukarki przy uyciu Kreatora konfiguracji cza bezprzewodowego• Konfigurowanie drukarki przy uyciu funkcji WiFi Protected Setup (WPS)• Konfigurowanie drukarki przy uyciu wbudowanego serwera internetowego (EWS)Uwaga Jeli drukarka bya ju uywana z innym rodzajem poczenia, np. USB, postpujzgodnie z instrukcjami w czci Sprawdzanie typu poczenia, aby skonfigurowa urzdzeniew sieci bezprzewodowej.Konfigurowanie drukarki przy uyciu oprogramowania drukarki HPPoza wczeniem wanych funkcji urzdzenia oprogramowanie dostarczone wraz z drukark HPumoliwia konfiguracj komunikacji bezprzewodowej.Jeli drukarka bya ju uywana z innym rodzajem poczenia, np. USB, postpuj zgodniez instrukcjami w czci Sprawdzanie typu poczenia, aby skonfigurowa urzdzenie w siecibezprzewodowej.Konfiguracja drukarki do komunikacji bezprzewodowej 241


Zacznik DKonfigurowanie drukarki przy uyciu Kreatora konfiguracji czabezprzewodowegoKreator konfiguracji sieci bezprzewodowej zapewnia prost metod konfiguracji poczeniabezprzewodowego i zarzdzania nim z panelu sterowania drukarki.1. Przeprowad monta drukarki. Zobacz podrcznik dostarczony z drukark podrcznikczynnoci wstpnych lub plakat instalacyjny.2. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij opcji Sie.3. Dotknij opcji Bezprzewodowa, dotkmij pozycji Kreator konfig. cza bezprzew., a nastpniedotknij przycisku OK.4. Postpuj zgodnie z instrukcjami na wywietlaczu, aby zakoczy instalacj.Uwaga Jeli nie moesz odnale nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) i hasa WPA lubklucza WEP, zobacz Przed rozpoczciem.Konfigurowanie drukarki przy uyciu funkcji WiFi Protected Setup (WPS)Funkcja Wi-Fi Protected Setup (WPS) umoliwia szybkie skonfigurowanie drukarki w siecibezprzewodowej bez koniecznoci wprowadzania nazwy (SSID), hasa (WPA lub klucza WEP)lub innych ustawie sieci bezprzewodowej.Uwaga Funkcji WPS naley uywa tylko wtedy, gdy w sieci bezprzewodowej stosowanejest szyfrowanie danych WPA. Jeli w sieci bezprzewodowej jest uywana metodaszyfrowania WEP lub szyfrowanie jest wyczone, w celu skonfigurowania drukarki w siecibezprzewodowej uyj jednej z metod opisanych w niniejszej czci.Uwaga Aby uy funkcji WPS, upewnij si, e router lub punkt dostpu bezprzewodowegoobsuguj t metod. Routery z obsug funkcji WPS czsto s wyposaone w przycisk(WPS) lub oznaczony jako WPS.Drukark mona skonfigurowa za pomoc funkcji WPS przy uyciu nastpujcych metod:•Metoda nacinicia przycisku: Uyj przycisku (WPS) lub WPS na routerze.• Metoda kodu PIN: Wprowad w oprogramowaniu konfiguracyjnym routera kod PINwygenerowany przez drukark.Podczanie drukarki przy uyciu metody nacinicia przycisku1. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), dotknij pozycji Konfiguracja,a nastpnie dotknij opcji Sie.2. Dotknij opcji Wi-Fi Protected Setup i postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.3. Po wywietleniu monitu dotknij opcji Nacinicie przycisku.4. Nacinij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk WPS na routerze lub punkcie dostpubezprzewodowego.Odczekaj okoo 2 minut. W przypadku pomylnego nawizania poczenia lampka siecibezprzewodowej przestanie miga i zacznie wieci.Podczanie drukarki przy uyciu metody kodu PIN1. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), dotknij pozycji Konfiguracja,a nastpnie dotknij opcji Sie.Kod PIN funkcji WPS jest podany u dou strony.2. Dotknij opcji Wi-Fi Protected Setup i postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.242 Konfiguracja sieci


3. Po wywietleniu monitu dotknij opcji PIN.Na wywietlaczu pojawi si kod PIN funkcji WPS.4. Otwórz program narzdziowy lub oprogramowanie do konfiguracji routera lub punktu dostpubezprzewodowego, a nastpnie wprowad kod PIN funkcji WPS.Uwaga Wicej informacji na temat korzystania z narzdzia konfiguracji mona znalew dokumentacji doczonej do routera lub punktu dostpu bezprzewodowego.Odczekaj okoo 2 minut. W przypadku pomylnego nawizania poczenia lampka siecibezprzewodowej przestanie miga i zacznie wieci.Konfigurowanie drukarki przy uyciu wbudowanego serwera internetowego(EWS)Jeeli drukarka zostaa podczona do sieci, komunikacj bezprzewodow mona takeskonfigurowa z poziomu wbudowanego serwera internetowego (EWS).1. Otwórz serwer EWS. Wicej informacji znajdziesz w Wbudowany serwer internetowy.2. Na karcie Strona gówna w polu Konfiguracja kliknij opcj Kreator konfiguracji czabezprzewodowego.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Wskazówka Komunikacj bezprzewodow mona take skonfigurowa, wprowadzajc lubzmieniajc poszczególne ustawienia. Aby zmieni te ustawienia, na karcie Sie kliknij opcjZaawansowane w sekcji Sie bezprzewodowa (802.11) po lewej, a nastpnie zmieustawienia i kliknij przycisk Zastosuj.Sprawdzanie typu poczeniaPo zainstalowaniu oprogramowania HP i podczeniu drukarki do komputera lub sieci moeszuy oprogramowania HP do zmiany typu poczenia (na przykad z USB na bezprzewodowe).Uwaga Jeli zmieniasz poczenie na bezprzewodowe, upewnij si, e kabel sieci Ethernetnie jest podczony do drukarki. Podczenie do drukarki kabla Ethernet spowodujewyczenie funkcji komunikacji bezprzewodowej.Moe zosta wywietlony monit o czasowe podczenie kabla USB na potrzeby konfiguracji.Zmiana z poczenia Ethernet na poczenie bezprzewodowe1. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij opcji Sie.2. Dotknij opcji Bezprzewodowa, dotkmij pozycji Kreator konfig. cza bezprzew., a nastpniedotknij przycisku OK.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami na wywietlaczu, aby zakoczy instalacj.Uwaga Jeli nie moesz odnale nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) i hasa WPA lubklucza WEP, zobacz Przed rozpoczciem.Zmiana z poczenia USB na poczenie bezprzewodoweAby to zrobi, wykonaj stosowne czynnoci dla danego systemu operacyjnego.Windows1. Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Programy lub Wszystkieprogramy, kliknij pozycj HP, wybierz nazw drukarki, a nastpnie kliknij opcj Konfiguracjai oprogramowanie drukarki.2. Kliknij polecenie Podcz now drukark, a nastpnie kliknij opcj Zmie drukark USB nabezprzewodow.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami na wywietlaczu, aby zakoczy instalacj.Konfiguracja drukarki do komunikacji bezprzewodowej 243


Zacznik DMac OS X1. Otwórz program HP Utility. Wicej informacji znajdziesz w HP Utility (Mac OS X).2. Kliknij ikon Aplikacje na pasku narzdzi HP Utility.3. Kliknij dwukrotnie Asystent konfiguracji HP i postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.Zmiana z poczenia bezprzewodowego na poczenie USB lub EthernetAby zmieni poczenie bezprzewodowe na poczenie USB lub Ethernet, podcz kabel USB lubEthernet do drukarki.Uwaga Jeli uywasz komputera z systemem Mac OS X, dodaj drukark do kolejkidrukowania. Kliknij ikon System Preferences (Ustawienia systemowe) w Doku, kliknij ikonPrint & Fax (Drukarki i faks) w sekcji Hardware (Sprzt), kliknij znak +, a nastpniewybierz drukark.Testowanie poczenia bezprzewodowegoWydrukuj stron testu sieci bezprzewodowej, aby uzyska informacje na temat poczeniabezprzewodowego drukarki. Strona testu sieci bezprzewodowej zawiera informacje na tematstanu drukarki, sprztowego adresu MAC i adresu IP. Jeli drukarka jest podczona do sieci,strona testowa podaje informacje na temat ustawie sieciowych.Drukowanie strony testu sieci bezprzewodowej1. Na panelu sterowania drukarki dotknij (Strzaka w prawo ), a nastpnie dotknij opcji Sie.2. Dotknij opcji Bezprzewodowe, a nastpnie dotknij opcji Drukuj test sieci bezprzewodowej.Wskazówki dotyczce zapewnienia zabezpiecze sieci bezprzewodowejPonisze informacje uatwiaj zabezpieczenie sieci i drukarki bezprzewodowej przednieautoryzowanym dostpem.Wicej informacji mona znale si na stronie www.hp.com/go/wirelessprinting.W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Przegld ustawie zabezpiecze• Dodawanie adresów sprztowych do routera bezprzewodowego (filtrowanie adresów MAC)• Inne wskazówki dotyczce zabezpiecze sieci bezprzewodowej244 Konfiguracja sieci


Przegld ustawie zabezpieczeW celu poprawy zabezpiecze sieci bezprzewodowej i zapobiegania nieautoryzowanemudostpowi drukarka obsuguje wiele rodzajów uwierzytelniania sieciowego, w tym WEP, WPAi WPA2.• WEP: zapewnia bezpieczestwo, poniewa szyfruje dane przesyane za pomoc falradiowych midzy dwoma urzdzeniami bezprzewodowymi. Urzdzenia poczone w siecikorzystajcej ze standardu WEP uywaj do szyfrowania danych klucza WEP. Jeli siekorzysta ze standardu szyfrowania WEP, trzeba zna jego klucz(e).• WPA: zwiksza poziom ochrony danych przesyanych bezprzewodowo oraz poprawiakontrol dostpu do istniejcych i przyszych sieci. Rozwizuje take wszystkie znaneproblemy ze standardem szyfrowania WEP, oryginalnym mechanizmem zabezpieczew standardzie 802.11. W protokole WPA wykorzystywany jest protokó TKIP (TemporalKey Integrity Protocol) do szyfrowania oraz uwierzytelnianie 802.1X za pomoc jednegoz dostpnych dzisiaj standardowych typów protokou EAP (Extensible AuthenticationProtocol).• WPA2: zapewnia korporacyjnym i indywidualnym uytkownikom sieci bezprzewodowejwysoki poziom pewnoci, e tylko autoryzowani uytkownicy mog uzyska dostp do ichsieci bezprzewodowych. Protokó WPA2 zapewnia nowy schemat szyfrowania w standardzieAES (Advanced Encryption Standard). Klucz AES jest definiowany w trybie acucha blokówszyfru (CCM) i obsuguje zestaw niezalenych usug podstawowych IBSS (Independent BasicService Set), umoliwiajcych zabezpieczenia pomidzy klienckimi stacjami roboczymipoczonymi bez uycia routera (takiego jak router bezprzewodowy firmy Linksys luburzdzenie Apple AirPort Base Station).Dodawanie adresów sprztowych do routera bezprzewodowego (filtrowanieadresów MAC)Filtrowanie MAC jest to funkcja zabezpiecze, w której router lub punkt dostpubezprzewodowego jest skonfigurowany z uyciem listy adresów sprztowych (znanych te jakoadresy MAC) urzdze, które maj prawo dostpu do sieci za porednictwem routera.W przypadku filtrowania adresów MAC w routerze adres sprztowy urzdzenia musi znajdowasi na licie adresów MAC akceptowanych przez router. Jeli router nie zna adresu drukarkiusiujcej uzyska dostp do sieci, odmawia mu dostpu.Przestroga Metoda ta nie jest jednak zalecana, poniewa adresy MAC mog by atwoodczytywane i faszowane przez nieuprawnionych uytkowników spoza sieci.Dodawanie adresów sprztowych do routera lub punktu dostpu bezprzewodowego1. Wydrukuj stron konfiguracji sieci i znajd adres sprztowy drukarki. Wicej informacjiznajdziesz w Informacje na temat strony konfiguracji sieci.Uwaga Drukarka obsuguje oddzielne adresy sprztowe dla pocze Ethernet i dlapocze bezprzewodowych. Oba adresy s wymienione na stronie konfiguracji sieciowejdrukarki.2. Otwórz narzdzie konfigurowania routera lub punktu dostpu bezprzewodowego, a nastpniedodaj adres sprztowy drukarki do listy akceptowanych adresów MAC.Uwaga Wicej informacji na temat korzystania z narzdzia konfiguracji mona znalew dokumentacji doczonej do routera lub punktu dostpu bezprzewodowego.Konfiguracja drukarki do komunikacji bezprzewodowej 245


Zacznik DInne wskazówki dotyczce zabezpiecze sieci bezprzewodowejAby zabezpieczy sie bezprzewodow, naley si kierowa nastpujcymi wskazówkami:• Uywaj hase do sieci bezprzewodowej skadajcych si z co najmniej 20 losowych znaków.Hasa WPA do sieci bezprzewodowej mog skada si z maksymalnie 64 znaków.• Naley unika stosowania w hasach wszelkich powszechnie uywanych sów lub wyrae,prostych sekwencji znaków (np. samych jedynek) i danych umoliwiajcych osobistidentyfikacj. Zawsze uywaj losowych cigów, skadajcych si z wielkich i maych liter,z cyfr i, jeli to moliwe, ze znaków specjalnych, np. znaków interpunkcyjnych.• Zmie domylne haso do sieci bezprzewodowej dostarczone przez producentaumoliwiajce dostp do punktu dostpu lub routera bezprzewodowego z uprawnieniamiadministratora. Niektóre routery umoliwiaj równie zmian nazwy administratora.• Jeli to moliwe, wycz dostp administracyjny poprzez sie bezprzewodow. Gdy tonastpi, to w celu zmiany konfiguracji trzeba bdzie czy si z routerem za porednictwemprzewodowego poczenia Ethernet.• Jeli to moliwe, wycz zdalny dostp administracyjny przez Internet do routera. Moeszwykorzysta pulpit zdalny do szyfrowanego poczenia z komputerem dziaajcym pozarouterem i zmienia konfiguracj z komputera lokalnego, do którego masz dostp przezInternet.• Aby unikn przypadkowego poczenia z innymi sieciami bezprzewodowymi, wyczustawienie automatycznego czenia si z niepreferowanymi sieciami. W systemie WindowsXP ta opcja jest domylnie wyczona.Wskazówki dotyczce ograniczania zakóce w sieci bezprzewodowejKorzystajc z nastpujcych wskazówek, mona zmniejszy ryzyko wystpienia zakócew sieci bezprzewodowej:• Urzdzenia bezprzewodowe naley ustawia z dala od duych metalowych obiektów(takich jak szafki katalogowe) i innych urzdze generujcych pole elektromagnetyczne(takich jak kuchnie mikrofalowe czy telefony bezprzewodowe), gdy mog one zakócasygnay radiowe.• Urzdzenia bezprzewodowe naley ustawia z dala od duych kamiennych konstrukcjii innych konstrukcji budowlanych, gdy mog one absorbowa fale radiowei zmniejsza moc sygnau.• Punkt dostpu lub router bezprzewodowy naley umiejscowi w centralnym punkcie linii,z którego bd widoczne inne urzdzenia bezprzewodowe dziaajce w sieci.• Naley zachowa odpowiedni odlego midzy pracujcymi w sieci urzdzeniamibezprzewodowymi.Odinstaluj i zainstaluj oprogramowanie HP ponownieW przypadku niekompletnej instalacji, lub w przypadku gdy przewód USB zosta podczonyprzed pojawieniem si komunikatu instalatora oprogramowania HP, moe zaj koniecznoodinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania HP doczonego do drukarki.Zwyke usunicie z komputera plików aplikacji drukarki nie jest wystarczajce. Jedyny poprawnysposób odinstalowania oprogramowania polega na uyciu programu do odinstalowywania,doczonego podczas instalacji oprogramowania HP.• Windows• Mac OS X246 Konfiguracja sieci


WindowsDezinstalacja — sposób 11. Odcz drukark od komputera. Nie podczaj jej do komputera do czasu ponownej instalacjioprogramowania HP.2. Na pulpicie komputera kliknij Start, wybierz Programy lub Wszystkie programy, kliknij HP,kliknij nazw drukarki, a nastpnieOdinstaluj.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.4. Po wywietleniu zapytania, czy chcesz usun udostpnione pliki, kliknij Nie.W przypadku usunicia tych plików korzystajce z nich programy mogyby nie dziaaprawidowo.5. Uruchom ponownie komputer.6. Aby ponownie zainstalowa oprogramowanie HP, wó zawierajcy je dysk CD do napdukomputera i postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.7. Podcz drukark do komputera na danie oprogramowania HP.8.Nacinij (Zuycie), aby wczy drukark.Po podczeniu drukarki i wczeniu zasilania trzeba czasem odczeka kilka minut nazakoczenie dziaania mechanizmu Plug and Play.9. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Dezinstalacja — sposób 2Uwaga Z tej metody naley korzysta, jeeli ikona Odinstaluj nie jest dostpna w menuStart systemu Windows.1. Na pulpicie komputera kliknij Start, wybierzUstawienia, kliknij Panel sterowania,a nastpnie kliknij Dodaj/Usu programy.-lub-Kliknij przycisk Start, nastpnie polecenie Panel sterowania i kliknij dwukrotnie polecenieProgramy i funkcje.2. Wybierz nazw drukarki, a nastpnie kliknij Zmie/usu lub Odinstaluj/zmie.Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.3. Odcz drukark od komputera.4. Uruchom ponownie komputer.Uwaga Wane jest, by odczy drukark przed ponownym uruchomieniem komputera.Nie podczaj drukarki do komputera do czasu ponownej instalacji oprogramowania HP.5. Wó dysk HP Software CD do napdu CD komputera, a nastpnie uruchom programinstalacyjny.6. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.Mac OS XAby odinstalowa na komputerze Macintosh1. Dwukrotnie kliknij ikon HP Uninstaller znajdujc si w folderze Hewlett-Packard, któryz kolei znajduje si w folderze Applications (Aplikacje) na najwyszym poziomie drzewa dladanego dysku, a nastpnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).2. Wprowad nazw i haso do konta administratora i kliknij przycisk OK.3. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.4. Po zakoczeniu dziaania programu HP Uninstaller uruchom ponownie komputer.Odinstaluj i zainstaluj oprogramowanie HP ponownie 247


ENarzdzia zarzdzania drukarkW tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Przybornik (Windows)• HP Utility (Mac OS X)• Wbudowany serwer internetowyPrzybornik (Windows)Przybornik zapewnia informacje o konserwacji drukarki.Uwaga Przybornik mona zainstalowa z dysku CD z oprogramowaniem HP, jeli komputerspenia wymagania sprztowe.Otwieranie Przybornika1. Na pulpicie komputera kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Programy lub Wszystkieprogramy, wybierz HP i folder drukarki, a nastpnie wybierz ikon z nazw urzdzenia.2. Kliknij dwukrotnie pozycj Preferencje drukarki, a nastpnie kliknij dwukrotnie opcjZadania konserwacji.HP Utility (Mac OS X)Program HP Utility udostpnia narzdzia umoliwiajce konfigurowanie ustawie druku,kalibrowanie urzdzenia, zamawianie materiaów eksploatacyjnych online i wyszukiwanieinformacji pomocy technicznej w Internecie.Uwaga Funkcje dostpne w oprogramowaniu HP Utility zale od wybranej drukarki.Ostrzeenia i wskaniki dotyczce poziomu atramentu su jedynie jako informacjeorientacyjne do celów zwizanych z planowaniem. Gdy pojawi si komunikat o niskimpoziomie atramentu, postaraj si zaopatrzy w zamienny wkad, by unikn opóniew drukowaniu. Do momentu wywietlenia stosownego monitu nie trzeba wymienia wkadów.Otwórz HP UtilityOtwieranie programu HP UtilityKliknij dwukrotnie ikon HP Utility. Ta ikona znajduje si w folderze Hewlett-Packard w folderzeApplications (Aplikacje) na najwyszym poziomie drzewa dla danego dysku twardego.Wbudowany serwer internetowyJeli drukarka jest podczona do sieci, mona uywa strony gównej urzdzenia (wbudowanegoserwera internetowego —EWS) do wywietlania informacji o stanie, zmiany ustawiei zarzdzania urzdzeniem na komputerze.Uwaga Aby uzyska list wymaga systemowych, które musz zosta spenione, abymona byo korzysta z wbudowanego serwera internetowego, zobacz Specyfikacjewbudowanego serwera internetowego.Do wywietlenia lub zmiany niektórych ustawie moe by potrzebne haso.Wbudowany serwer internetowy mona otworzy i korzysta z niego bez poczeniaz Internetem. Jednak niektóre jego funkcje nie bd dostpne.248 Narzdzia zarzdzania drukark


W tym rozdziale opisano nastpujce zagadnienia:• Informacje o plikach cookie• Otwieranie wbudowanego serwera internetowegoInformacje o plikach cookiePodczas przegldania wbudowany serwer internetowy (EWS) zapisuje na dysku twardym maepliki tekstowe (pliki cookie). Pliki cookie pozwalaj wspomnianemu serwerowi rozpozna danykomputer podczas nastpnego przegldania tej samej strony. Na przykad jeli we wbudowanymserwerze internetowym zostaa wybrana wersja jzykowa, plik cookie zawiera informacj o tymfakcie, w zwizku z czym przy nastpnym otwarciu strona taka zostanie wywietlona w wybranejwersji jzykowej. Niektóre pliki cookie (w tym pliki cookie zawierajce informacje o wersjijzykowej) zostaj usunite po zakoczeniu sesji, niektóre jednak (m.in. te zawierajce informacjeo preferencjach danego uytkownika) zostaj zapisane na dysku do momentu ich rcznegousunicia.Przegldark mona skonfigurowa tak, aby akceptowaa wszystkie pliki cookie, albo tak, abywywietlaa alerty za kadym razem, gdy pliki cookie maj zosta zapisane. Druga opcja pozwalauytkownikowi samodzielnie decydowa o akceptacji bd odrzuceniu poszczególnych plikówcookie. Za pomoc przegldarki mona równie usun zbdne pliki cookie.Uwaga W zalenoci od drukarki po wyczeniu obsugi plików cookie wyczone zostanjedna lub kilka z nastpujcych funkcji:• Powrót do ostatnio otwartej strony (przydatne zwaszcza w przypadku kreatorów konfiguracji)• Pamitanie jzyka serwera EWS• Dostosowywanie strony pocztkowej EWSWicej informacji na temat modyfikowania ustawie dotyczcych plików cookie i ochronyprywatnoci oraz przegldania i usuwania wspomnianych plików znajduje si w dokumentacjitowarzyszcej przegldarce internetowej.Otwieranie wbudowanego serwera internetowegoUwaga Drukarka musi by podczona do sieci i posiada adres IP. Adres IP i nazwa hostadrukarki s widoczne na raporcie stanu. Wicej informacji znajdziesz w Informacje na tematstrony konfiguracji sieci.W obsugiwanej przegldarce internetowej podaj adres IP lub nazw hosta przypisane dodrukarki.Na przykad jeli adresem IP jest 123.123.123.123, wpisz w przegldarce nastpujcy adres:http://123.123.123.123.Wskazówka Po otwarciu wbudowanego serwera internetowego mona go doda dozakadek, aby szybko do niego powraca w razie potrzeby.Wskazówka W przypadku uywania przegldarki Safari w systemie Mac OS X moesztake skorzysta z zakadki Bonjour, aby otworzy serwer EWS bez wpisywania adresu IP.Aby uy zakadki Bonjour, otwórz przegldark Safari, a nastpnie z menu Safari wybierzpolecenie Waciwoci. Na karcie Zakadki w obszarze Pasek zakadek wybierz polecenieDodaj Bonjour, a nastpnie zamknij okno. Kliknij zakadk Bonjour, a nastpnie wybierzdrukark sieciow, aby otworzy serwer EWS.Wbudowany serwer internetowy 249


FW jaki sposób?• Rozpoczcie pracy• Drukowanie• Skanowanie• Kopiowanie• Faks• Rozwizania cyfrowe HP• Korzystanie z pojemników z tuszem• Rozwizywanie problemów250 W jaki sposób?


GBdy (Windows)Pami faksów penaJeli wczona jest funkcja Pami odebranych faksów lub Faks cyfrowy HP (Przelij faks nakomputer lub Przelij faks na komputer Mac), a wystpi problem z drukark (np. zaci sipapier), drukarka zapisuje przychodzce faksy w pamici, dopóki problem nie zostanierozwizany. Pami drukarki moe jednak zapeni si faksami, które nie zostay jeszczewydrukowane lub przesane na komputer.Aby rozwiza ten problem, rozwi inne problemy z drukark.Aby uzyska wicej informacji, zob. Rozwizywanie problemów z faksowaniem.Drukarka odczonaKomputer nie moe komunikowa si z drukark z jednej z nastpujcych przyczyn:• Drukarka zostaa wyczona.• Kabel czcy z drukark — taki jak kabel USB lub sieciowy (Ethernet) — zosta odczony.• Jeli drukarka jest podczona do sieci bezprzewodowej, poczenie bezprzewodowe zostaoprzerwane.Aby rozwiza ten problem, wykonaj nastpujce czynnoci:•Sprawd, czy drukarka jest wczona i czy (przycisk Zasilanie) wieci.• Upewnij si, e kabel zasilania i inne przewody dziaaj i s dobrze podczone do drukarki.• Sprawd, czy przewód zasilajcy jest dobrze podczony do dziaajcego gniazdka.• Jeli drukarka jest podczona do sieci, upewnij si, e sie dziaa prawidowo. Aby uzyskawicej informacji, zob. Rozwizywanie problemów z sieci przewodow (Ethernet).• Jeli drukarka jest podczona do sieci bezprzewodowej, upewnij si, e sie bezprzewodowadziaa prawidowo. Aby uzyska wicej informacji, zob. Rozwizywanie problemówz komunikacj bezprzewodow.Niski poziom atramentuWe wskazanym w komunikacie wkadzie koczy si atrament.Ostrzeenia i wskaniki dotyczce poziomu atramentu su jedynie jako informacje orientacyjnedo celów planowania. Po wywietleniu ostrzeenia o niskim poziomie atramentu wartoprzygotowa zapasowy wkad, aby unikn ewentualnych przestojów. Do momentu wywietleniastosownego monitu nie trzeba wymienia wkadów.Aby uzyska informacje o wymianie wkadów atramentowych, zob. Wymiana pojemnikówz tuszem. Aby uzyska informacje o zamawianiu wkadów atramentowych, zob. Zamawianiemateriaów eksploatacyjnych w trybie online. Aby uzyska informacje o recyklingu zuytychmateriaów eksploatacyjnych, zob. Program recyklingu materiaów eksploatacyjnych do drukarekatramentowych firmy HP.Uwaga Atrament z wkadów jest uywany w trakcie drukowania na wiele rónych sposobów,np. do procesu inicjowania, który przygotowuje drukark i wkady do drukowania. Oprócz tegow zuytym wkadzie zostaje niewielka ilo atramentu. Aby uzyska wicej informacji, zob.www.hp.com/go/inkusage.Bdy (Windows) 251


Zacznik GProblem z gowic drukujcBrak gowicy drukujcej, nie zostaa wykryta, jest nieprawidowo zainstalowana lubniekompatybilna.Jeli ten bd wystpi podczas konfigurowania drukarki, spróbuj wykona opisane poniejczynnoci.Rozwizanie 1: Ponownie zainstaluj gowic drukujc.Aby uzyska instrukcje, zobacz Ponowna instalacja gowicy drukujcej.Przestrogauszkodzi.Na gowicach drukujcych znajduj si styki elektryczne, które mona atwoJeli problem bdzie nadal wystpowa po ponownej instalacji gowicy drukujcej, skontaktuj siz pomoc techniczn HP. Wicej informacji znajdziesz w Pomoc techniczna firmy HP.Jeli ten bd wystpi po pewnym czasie uytkowania drukarki, spróbuj wykona opisaneponiej czynnoci.Rozwizanie 1: Wcz i wycz drukark.Wycz drukark, a nastpnie wcz j ponownie.Jeli problem bdzie nadal wystpowa, skontaktuj si z pomoc techniczn HP, aby skorzystaz usug serwisu lub wymiany. Wicej informacji znajdziesz w Pomoc techniczna firmy HP.Problem z wkademWkad atramentowy, którego dotyczy komunikat, jest uszkodzony, niekompatybilny,niezainstalowany lub woony do niewaciwego gniazda drukarki.Uwaga Jeli w komunikacie okrelono, e wkad jest niezgodny, zobacz Zamawianiemateriaów eksploatacyjnych w trybie online, aby uzyska wicej informacji na temat zakupuwkadów do drukarki.Aby rozwiza ten problem, wykonaj nastpujce czynnoci. Rozwizania s wymienionew kolejnoci od najbardziej prawdopodobnego. Jeli pierwsze z rozwiza nie pomaga,przechod do kolejnych do czasu rozwizania problemu.• Rozwizanie 1: Wcz i wycz drukark.• Rozwizanie 2: Zainstaluj wkady atramentowe prawidowo.• Rozwizanie 3: Oczy styki elektryczne.• Rozwizanie 4: Wymie wkad atramentowy.Rozwizanie 1: Wcz i wycz drukarkWycz drukark, a nastpnie wcz j ponownie.Jeli problem nadal wystpuje, wypróbuj kolejne rozwizanie.Rozwizanie 2: Zainstaluj wkady atramentowe prawidowoSprawd, czy wszystkie wkady atramentowe zostay prawidowo zainstalowane:1. Delikatnie otwórz drzwiczki dostpu do wkadów atramentowych.2. Chwy wkad atramentowy i wyjmij go.3. Wó wkad do gniazda. Docinij wkad, aby zapewni odpowiedni kontakt.4. Zamknij drzwiczki dostpu do wkadów atramentowych i sprawd, czy komunikat o bdziejest nadal wywietlany.Jeli problem nadal wystpuje, wypróbuj kolejne rozwizanie.252 Bdy (Windows)


Rozwizanie 3: Oczy styki elektryczneCzyszczenie styków elektrycznych drukarki1. Lekko nawilona przegotowan lub destylowan wod, czysta, nie pozostawiajca ladówciereczka.2. Wyczy styki elektryczne drukarki wycierajc je ciereczk z góry do dou. Uyjodpowiedniej iloci czystych ciereczek. Czy do chwili, gdy na ciereczce nie widaatramentu.3. Wytrzyj obszar such ciereczk nie pozostawiajc ladów zanim przejdziesz donastpnego kroku.Rozwizanie 4: Wymie wkad atramentowyWymie wskazany pojemnik z tuszem. Wicej informacji znajdziesz w Wymiana pojemnikówz tuszem.Uwaga Jeeli wkad atramentowy jest nadal objty gwarancj, skontaktuj si z HP w celuuzyskania pomocy lub wymiany. Aby uzyska wicej informacji na temat gwarancji na wkadyatramentowe, zob. Informacje o gwarancji na wkady atramentowe. Jeli problem bdziewystpowa po wymianie pojemnika, skontaktuj si z pomoc techniczn firmy HP. Wicejinformacji znajdziesz w Pomoc techniczna firmy HP.Niewaciwy rodzaj papieruRozmiar lub rodzaj papieru wybrany w sterowniku drukarki nie jest zgodny z nonikiemzaadowanym do drukarki. Upewnij si, e do drukarki jest zaadowany waciwy papier,a nastpnie wydrukuj dokument ponownie. Aby uzyska wicej informacji, zob. adowanienoników.Uwaga Jeli format papieru zaadowanego do drukarki jest prawidowy, zmie formatpapieru wybrany w sterowniku drukarki, a nastpnie wydrukuj dokument ponownie.Komora wkadów nie moe si przesunCo blokuje komor wkadów atramentowych (komora, w której umieszczone s wkady).Aby rozwiza problem, nacinij (przycisk Zasilanie) w celu wyczenia drukarki, a nastpniesprawd, czy w drukarce nie zaci si papier.Aby uzyska wicej informacji, zob. Usuwanie zaci.Zacicie papieruPapier zaci si w drukarce.Zanim usuniesz zacicie:• Sprawd, czy zaadowany papier spenia wymagania i nie jest pofadowany, zagity czyuszkodzony. Aby uzyska wicej informacji, zob. Dane dotyczce noników.• Upewnij si, e drukarka jest czysta. Aby uzyska wicej informacji, zob. Konserwacjadrukarki.• Upewnij si, e materiay s poprawnie woone do zasobników, a te nie s zbytniozapenione. Aby uzyska wicej informacji, zob. adowanie noników.Aby uzyska instrukcje usuwania zacitego papieru, a take informacje o tym, jak unika zaci,zob. Usuwanie zaci.W drukarce skoczy si papierDomylny zasobnik jest pusty.W drukarce skoczy si papier 253


Zacznik GZaaduj wicej papieru, a nastpnie dotknij OK.Aby uzyska wicej informacji, zob. adowanie noników.Drukarka jest w trybie offlineDrukarka jest obecnie w trybie offline. Drukarki nie mona uywa w trybie offline.Aby zmieni stan drukarki, wykonaj ponisze czynnoci.1. Kliknij przycisk Start, wska polecenie Ustawienia, a nastpnie kliknij polecenie Drukarki lubDrukarki i faksy.- Lub -Kliknij przycisk Start, nastpnie polecenie Panel sterowania i kliknij dwukrotnie polecenieDrukarki.2. Jeli drukarki wymienione w oknie dialogowym nie s wywietlane w widoku Szczegóy, kliknijmenu Widok, a nastpnie kliknij Szczegóy.3. Jeli drukarka jest w trybie offline, kliknij j prawym przyciskiem myszy, a nastpnie kliknijUyj drukarki online.4. Spróbuj uy drukarki jeszcze raz.Drukarka wstrzymanaDziaanie drukarki jest obecnie wstrzymane. Gdy urzdzenie jest wstrzymane, mona dodawanowe zadania do kolejki, ale nie s one drukowane.Aby zmieni stan drukarki, wykonaj ponisze czynnoci.1. Kliknij przycisk Start, wska polecenie Ustawienia, a nastpnie kliknij polecenie Drukarki lubDrukarki i faksy.- Lub -Kliknij przycisk Start, nastpnie polecenie Panel sterowania i kliknij dwukrotnie polecenieDrukarki.2. Jeli drukarki wymienione w oknie dialogowym nie s wywietlane w widoku Szczegóy, kliknijmenu Widok, a nastpnie kliknij Szczegóy.3. Jeli dziaanie drukarki jest wstrzymane, kliknij j prawym przyciskiem myszy, a nastpniekliknij Wznów drukowanie.4. Spróbuj uy drukarki jeszcze raz.Nie udao si wydrukowa dokumentuDrukarka nie moga wydrukowa dokumentu, poniewa w systemie druku wystpi problem.Aby uzyska informacje na temat rozwizywania problemów z systemem druku, zob.Rozwizywanie problemów z drukowaniem.Bd drukarkiWystpi problem z drukark. Zazwyczaj mona rozwiza takie problemy, wykonujc poniszeczynnoci:1.Nacinij (przycisk Zasilanie), aby wyczy drukark.2. Odcz przewód zasilajcy i podcz go ponownie.3.Nacinij (przycisk Zasilanie) w celu wyczenia drukarki.Jeli problem nadal wystpuje, zapisz kod bdu podany w komunikacie i skontaktuj si z pomoctechniczn HP. Aby uzyska informacje na temat sposobów kontaktowania si z pomoctechniczn firmy HP, zob. Pomoc techniczna firmy HP.254 Bdy (Windows)


Otwarte drzwiczki lub pokrywaDrukarka nie moe drukowa, jeli drzwiczki i pokrywy nie s zamknite.Wskazówka O dokadnym zamkniciu wikszoci drzwiczek i pokryw wiadczy podczaszamykania odgos zatrzanicia.Jeli problem bdzie nadal wystpowa po dokadnym zamkniciu wszystkich drzwiczek i pokryw,skontaktuj si z pomoc techniczn HP. Aby uzyska wicej informacji, zob. Pomoc technicznafirmy HP.Zainstalowano wczeniej uywany wkad atramentowyWkad atramentowy wskazany w komunikacie by ju uywany w innej drukarce.Mona uywa wkadów atramentowych w rónych drukarkach, ale jeli wkad znajdowa si pozadrukark przez duszy czas, moe to spowodowa obnienie jakoci druku dokumentów. Jeliuywasz wkadów atramentowych, które byy wczeniej zainstalowane w innej drukarce, wskanikpoziomu atramentu moe by niedostpny lub niedokadny.Jeli jako druku jest niezadowalajca, spróbuj wyczyci gowic drukujc. Wicej informacjiznajdziesz w Oczy gowic drukujc.Uwaga Atrament z wkadów jest uywany w trakcie drukowania na wiele rónych sposobów,np. do procesu inicjowania, który przygotowuje drukark i wkady do drukowania, czy podczasserwisowania gowicy, które utrzymuje czysto dysz i prawidowy przepyw atramentu.Oprócz tego w zuytym wkadzie zostaje niewielka ilo atramentu. Aby uzyska wicejinformacji, zob. www.hp.com/go/inkusage.Aby uzyska wicej informacji o przechowywaniu wkadów atramentowych, zob. Materiayeksploatacyjne.Brak atramentu we wkadachWkady, które zostay okrelone w komunikacie, musz zosta wymienione. Dopiero wtedykontynuowanie drukowania bdzie moliwe. HP zaleca, aby wymieni wkad atramentowy dopierowtedy, gdy wkad zastpczy bdzie gotowy do instalacji.Wicej informacji znajdziesz w Wymiana pojemników z tuszem.Awaria wkadu atramentowegoWkady, które zostay wymienione w komunikacie, s uszkodzone lub s przyczyn awarii.Zob. cz Wymiana pojemników z tuszem.Uaktualnienie informacji o materiaach eksploatacyjnych drukarkiWkad, który zosta wymieniony w komunikacie, moe zosta uyty do uaktualnienia tylko jednejdrukarki. Kliknij przycisk OK, aby uy go w swojej drukarce. Jeli nie chcesz kontynuowauaktualnienia materiaów eksploatacyjnych w przypadku tej drukarki, kliknij przycisk Anulujdrukowanie, a nastpnie wyjmij wkad.Uaktualnienia informacji o materiaach eksploatacyjnych drukarkipowiodo siUaktualnienie materiaów eksploatacyjnych drukarki zakoczyo si powodzeniem. Wkady, którezostay wymienione w komunikacie, mog by teraz uywane z dan drukark.Uaktualnienia informacji o materiaach eksploatacyjnych drukarki powiodo si 255


Zacznik GProblem z uaktualnieniem informacji o materiaacheksploatacyjnych drukarkiUaktualnienie materiaów eksploatacyjnych drukarki zakoczyo si niepowodzeniem. Wkady,które zostay wymienione w komunikacie, mog by nadal uywane z dan drukark. Wyjmiji ponownie zainstaluj wkad potrzebny do uaktualnienia. Wicej informacji znajdziesz w Wymianapojemników z tuszem.Zainstalowano wkady atramentowe firmy innej ni HPFirma HP nie gwarantuje jakoci ani niezawodnoci atramentu innych producentów. Czynnociserwisowe lub naprawy wynikajce z uywania wkadów producenta innego ni HP nie podlegajgwarancji. Jeli sdzisz, e zakupione wkady atramentowe HP s oryginalne, odwied HP podadresem www.hp.com/go/anticounterfeit, aby uzyska wicej informacji lub zgosi oszustwo.Uywanie oryginalnych wkadów HP wie si z korzyciamiHP nagradza lojalnych klientów za korzystanie z oryginalnych materiaów eksploatacyjnych HP.Kliknij przycisk poniej komunikatu, aby wywietli nagrody online. Nagrody mog nie bydostpne we wszystkich regionach.Ostrzeenie o podrabianych wkadachZainstalowany wkad nie jest nowym, oryginalnym wkadem HP. Skontaktuj si ze sklepem,w którym ten wkad zosta zakupiony. Aby zgosi podejrzenie oszustwa, odwied HP podadresem www.hp.com/go/anticounterfeit. Aby nadal uywa wkadu, kliknij przycisk Kontynuuj.Wykryto wkad uywany, ponownie napeniony lub podrobionyOryginalny atrament HP we wkadzie skoczy si. Aby rozwiza ten problem, wymie wkadatramentowy lub kliknij OK, aby dalej korzysta z tego wkadu. Aby uzyska wicej informacji natemat wymiany wkadu, zob. Wymiana pojemników z tuszem. HP nagradza lojalnych klientów zakorzystanie z oryginalnych materiaów eksploatacyjnych HP. Kliknij przycisk poniej komunikatu,aby wywietli nagrody online. Nagrody mog nie by dostpne we wszystkich regionach.Ostrzeenie Gwarancja HP na wkad atramentowy nie obejmuje atramentu ani wkadów firminnych ni HP. Gwarancja HP na drukark nie obejmuje napraw lub usug wynikajcychz uywania atramentu lub wkadów firm innych ni HP. HP nie gwarantuje jakoci aniniezawodnoci atramentu innych producentów. Informacje o poziomach atramentu bdniedostpne.Komunikat Uyj wkadów POCZTKOWYCHDo inicjacji drukarki naley uy wkadów POCZTKOWYCH dostarczonych wraz z urzdzeniem.Aby usun ten komunikat, naley wymieni wkad na wkad pocztkowy. Wicej informacjiznajdziesz w Wymiana pojemników z tuszem.Komunikat Nie uywaj wkadów POCZTKOWYCHNowe wkady pocztkowe nie mog by uywane po zainicjowaniu drukarki. Wó zwyke wkadyatramentowe. Wicej informacji znajdziesz w Wymiana pojemników z tuszem.256 Bdy (Windows)


Alert dotyczcy atramentu w nowej gowicy drukujcejW zuytych wkadach wymienionych w komunikacie moe by za mao atramentu do ukoczeniajednorazowego procesu uruchomienia.Rozwizanie: Zainstaluj nowe wkady lub kliknij przycisk Kontynuuj, aby uy zainstalowanychwkadów.Jeli nie bdzie mona dokoczy uruchomienia przy uyciu zainstalowanych wkadów, potrzebnebd nowe. Aby uzyska informacje na temat instalowania nowych wkadów, zob. Wymianapojemników z tuszem.Tylko czarny atramentWe wskazanych pojemnikach jest bardzo mao atramentu.Rozwizania: Aby drukowa w kolorze, wymie puste wkady. Aby uzyska informacje na tematinstalowania nowych wkadów, zob. Wymiana pojemników z tuszem.Aby tymczasowo drukowa przy uyciu samego czarnego atramentu, kliknij Uywaj tylkoczarnego atramentu. Drukarka zastpi drukowanie w kolorze drukowaniem w skali szaroci.Puste wkady trzeba bdzie wkrótce wymieni.Przestrogaatramentu.Nie wyjmuj pustego wkadu, aby drukowa tylko za pomoc czarnegoTylko kolorowy atramentW pojemniku z czarnym atramentem koczy si atrament.Rozwizania: Aby tymczasowo drukowa tylko przy uyciu kolorowych atramentów, kliknij Uywajtylko kolorowego atramentu. Kolor czarny bdzie symulowany. Jako tekstu i zdj bdzieinna ni w przypadku drukowania przy uyciu wszystkich wkadów. Wkad z czarnym atramentemtrzeba bdzie wkrótce wymieni.Przestrogaatramentu.Nie wyjmuj pustego wkadu, aby drukowa tylko za pomoc kolorowegoAby drukowa w czerni, naley wymieni wkad z czarnym atramentem. Aby uzyska informacjena temat instalowania nowych wkadów, zob. Wymiana pojemników z tuszem.Niezgodne wkady atramentoweWkad atramentowy nie jest zgodny z t drukark.Rozwizanie: Natychmiast wymie ten wkad i zastp go kompatybilnym wkadem atramentowym.Aby uzyska informacje na temat instalowania nowych wkadów, zob. Wymiana pojemnikówz tuszem.Ostrzeenie czujnika atramentuCzujnik atramentu zgasza nieoczekiwany stan. Przyczyn tego stanu moe by wkad alboawaria czujnika. Jeli wystpia awaria czujnika, nie bdzie on wykrywa braku atramentu wewkadach. Drukowanie mimo pustego wkadu sprawi, e do systemu atramentowego dostanie sipowietrze, które spowoduje obnienie jakoci druku. Rozwizanie tego problemu bdziewymagao zuycia znacznej iloci atramentu ze wszystkich wkadów.Rozwizanie: Kliknij przycisk OK, aby kontynuowa drukowanie, lub wymie wkad. Aby uzyskainformacje na temat instalowania nowych wkadów, zob. Wymiana pojemników z tuszem.Ostrzeenie czujnika atramentu 257


Zacznik GProblem z przygotowaniem drukarkiZegar drukarki uleg awarii i atrament móg nie zosta przygotowany w peni. Wskanikszacowanego poziomu atramentu moe nie dziaa dokadnie.Rozwizanie: Sprawd jako druku. Jeli nie jest zadowalajca, poprawi j moe uruchomienieprocedury czyszczenia przy uyciu Przybornika. Aby uzyska wicej informacji na tematczyszczenia gowicy drukujcej, zob. Oczy gowic drukujc.Bardzo mao tuszu w kasecie do druku w kolorzeWe wskazanych pojemnikach jest bardzo mao atramentu.Rozwizania: Aby drukowa w kolorze, wymie puste wkady. Aby uzyska informacje na tematinstalowania nowych wkadów, zob. Wymiana pojemników z tuszem.Aby tymczasowo drukowa tylko przy uyciu czarnego atramentu, kliknij przycisk Anulujdrukowanie, a nastpnie ponownie wylij zadanie drukowania. Komunikat Uy tylko czarnegoatramentu? jest wywietlany przed rozpoczciem zadania drukowania. Puste wkady trzebabdzie wkrótce wymieni.Przestrogaatramentu.Nie wyjmuj pustego wkadu, aby drukowa tylko za pomoc czarnegoBardzo mao tuszu w kasecie do druku w czerniW pojemniku z czarnym atramentem koczy si atrament.Rozwizania: Wymie wkad z czarnym atramentem. Aby uzyska informacje na tematinstalowania nowych wkadów, zob. Wymiana pojemników z tuszem.Aby tymczasowo zastpi czarny atrament kolorowym, kliknij przycisk Anuluj drukowanie,a nastpnie ponownie wylij zadanie drukowania. Komunikat Uy tylko kolorowegoatramentu? jest wywietlany przed rozpoczciem zadania drukowania. Wkad z czarnymatramentem trzeba bdzie wkrótce wymieni.Przestrogaatramentu.Nie wyjmuj pustego wkadu, aby drukowa tylko za pomoc kolorowegoPokrywa automatycznego podajnika dokumentów jest otwartaAby kontynuowa, zamknij pokryw automatycznego podajnika dokumentów.Awaria czujnika atramentuWystpia awaria czujnika atramentu i urzdzenie nie moe dalej drukowa.Skontaktuj si z pomoc techniczn firmy HP. Wicej informacji znajdziesz w Pomoc technicznafirmy HP.Problem z systemem atramentuWyjmij wkady atramentowe i sprawd, czy nie wycieka z nich atrament. W przypadkuzaobserwowania wycieku skontaktuj si z HP. Nie uywaj przeciekajcych wkadów.Jeli nie ma wycieków, ponownie wó wkady drukujce i zamknij pokryw drukarki. Wyczdrukark, a nastpnie wcz j ponownie. Jeli ten komunikat zostanie ponownie wywietlony,skontaktuj si z HP.258 Bdy (Windows)


Wymie wkad atramentowyWymie wskazany wkad atramentowy. Wicej informacji znajdziesz w Wymiana pojemnikówz tuszem.Uwaga Jeeli wkad atramentowy jest nadal objty gwarancj, skontaktuj si z HP w celuuzyskania pomocy lub wymiany. Aby uzyska wicej informacji na temat gwarancji na wkadyatramentowe, zob. Informacje o gwarancji na wkady atramentowe. Jeli problem bdziewystpowa po wymianie pojemnika, skontaktuj si z pomoc techniczn firmy HP. Wicejinformacji znajdziesz w Pomoc techniczna firmy HP.Wymie wkad atramentowy 259


IndeksSymbole/Cyfry(ADF) automatyczny podajnikdokumentówczyszczenie 36problemy z podawaniem,rozwizywanie 36AADF (automatyczny podajnikdokumentów)adowanie oryginaów 24pojemno 24adres IPsprawdzanie drukarki 158ADSL, konfiguracja faksurównolege systemytelefoniczne 215akcesoriagwarancja 174instalacja 30wczanie i wyczaniew sterowniku 34anulowaniezaplanowany faks 71aparatywkadanie kart pamici 30aparaty cyfrowewkadanie kart pamici 30automatyczna sekretarkakonfigurowanie z faksem(równolege systemytelefoniczne) 228nagrane tony faksowania139ustawianie do wspópracyz faksem i modemem230automatyczne zmniejszaniefaksu 76automatyczny podajnikdokumentów (ADF)czyszczenie 36adowanie oryginaów 24problemy z podawaniem,rozwizywanie 36automatyczny podajnikdokumentów (ADF):pojemno 24Bbiae pasma lub paski,rozwizywanie problemówkopie 120, 121skanowane obrazy 125blokowanie podajników 33Cciemne obrazy, rozwizywanieproblemówkopie 120skanowane obrazy 125cinienie dwiku 186cykl roboczy 177czarne kropki lub smugi,rozwizywanie problemówkopie 120skanowanie 126czyszczenieautomatyczny podajnikdokumentów 36gowica drukujca 162obudowa 36szyba skanera 35Ddane technicznefizyczne 176noniki 179dezinstalacja oprogramowaniaHPWindows 247drukowaniedwustronne 47dzienniki faksu 90faksy 74powoli, rozwizywanieproblemów 108raport o stanie drukarki161raporty faksowania 88rozwizywanieproblemów 106zdjcia z urzdze pamicimasowej 43drukowanie, na obu stronach47drukowanie bez obramowaniaWindows 46Drukowanie bez obramowaniaMac OS X 46drukowanie dwustronne 47drukowanie fotografiiWindows 42drukowanie kopert 41Drukowanie kopertMac OS X 41drukowanie ulotekdrukowanie 40Drukowanie zdjMac OS X 43drzwiczki dostpu do karetki,umiejscowienie 13drzwiczki dostpu do wkadówatramentowych,umiejscowienie 13DSL, konfiguracja faksurównolege systemytelefoniczne 215duplekserinstalacja 31obsugiwane rozmiarymateriaów 179obsugiwane typymateriaów i gramatury181usuwanie zaci 168wczanie i wyczaniesterownika 34dwustronne drukowanie 47dyski flash USB 187dziennik, faksdrukowanie 90dzwonienie dystynktywnerównolege systemytelefoniczne 218zmiana 84260


IndeksEECM. patrz tryb korekcji bdówedycjatekst w programie OCR 52ekran faksu 16ekran Skanowanie 16ekran zdj 17emisja dwiku 186EWS. patrz wbudowany serwerinternetowyFfaksautomatyczna sekretarka,konfiguracja (równolegesystemy telefoniczne)228automatyczna sekretarka,rozwizywanieproblemów 139automatyczna sekretarkai modem,wspóuytkowanie(równolege systemytelefoniczne) 230blokowanie numerów 76drukowanie szczegóowychinformacji o ostatniejtransakcji faksowej 91DSL, konfiguracja(równolege systemytelefoniczne) 215dziennik, czyszczenie 90dziennik, drukowanie 90dzwonienie dystynktywne,zmiana wzorca 84gono 87konfiguracja dzwonieniadystynktywnego(równolege systemytelefoniczne) 218konfiguracja oddzielnej linii(równolege systemytelefoniczne) 215konfiguracja wspólnej liniitelefonicznej (równolegesystemy telefoniczne)219liczba dzwonków przedodebraniem 84linia ISDN, konfigurowanie(równolege systemytelefoniczne) 217modem, wspóuytkowaniez (równolege systemytelefoniczne) 221modem i automatycznasekretarka,wspóuytkowanie(równolege systemytelefoniczne) 230modem i linia gosowa,wspóuytkowanie(równolege systemytelefoniczne) 224modem i poczta gosowa,wspóuytkowanie(równolege systemytelefoniczne) 233monitorowaniewybierania 69, 71nagówek 83odbieranie 72odbieranie, rozwizywanieproblemów 133, 136odbieranie automatyczne83odpytywanie w celuodebrania 75opcje ponownegowybierania numeru 85planowanie 70poczta gosowa,konfiguracja (równolegesystemy telefoniczne)220ponowne drukowanie 74protokó Internetowy,przez 87przekierowanie 75raporty 88raporty o bdach 90raporty potwierdze 89rezerwowy odbiór faksów73rczne odbieranie 73rodzaje konfiguracji 212rodzaj wybierania numerów,ustawianie 85rozwizywanieproblemów 126równolege systemytelefoniczne 211specyfikacje 184system PBX,konfigurowanie(równolege systemytelefoniczne) 217szybko 86test nie powiód si 127testowanie ustawie 236test poczenia przewodutelefonicznego faksu,niepomylny 128test stanu linii,niepowodzenie 132test sygnau wybierania,niepowodzenie 131test ciennego gniazdkatelefonicznego,niepowodzenie 128test typu przewodutelefonicznego,niepomylny 129tryb korekcji bdów 71tryb odbierania 83ustawienia, zmiana 83wysyanie 66wysyanie, rozwizywanieproblemów 133, 135,138zbyt krótki kabeltelefoniczny 139zmniejszanie 76faksowanierozmiar papieru 76faksy standardowefaks podstawowy 66FoIP 87Ggonodwiki faksu 87gowica 162gowica drukujcaczyszczenie 162gowice drukujceobsugiwane 177zamawianie przezInternet 209gowice drukujce,wyrównanie 163gniazdo zasilania,umiejscowienie 13261


grafikaniecakowicie wypenionekopie 121wygld inny ni naoryginale 125gwarancja 174HHP Utility (Mac OS X)otwieranie 248Iikony poczeniabezprzewodowego 16ikony poziomu atramentu 17ikony stanu 16informacje dotyczce przepisówprawnych 188, 194informacje o poziomie haasu186informacje technicznespecyfikacje faksu 184specyfikacje kart pamici187specyfikacje kopiowania184specyfikacje skanowania185instalacjaakcesoria 30duplekser 31podajnik 2 31rozwizywanieproblemów 158sugestie dotyczceinstalacjioprogramowania HP159sugestie dotyczceinstalacji sprztu 158Jjako, rozwizywanieproblemówkopiowanie 120skanowanie 124jasne obrazy, rozwizywanieproblemówkopie 120skanowane obrazy 125jzyk, drukarka 177Kkabel telefonicznyniepomylny testpodczenia dowaciwego portu 128niepomylny testprawidowego typu 129wyduanie 139karta pamici MMCwkadanie 30karta pamici Secure Digitalwkadanie 30karta pamici xD-Picture Cardwkadanie 30kartyobsugiwane rozmiary 180obsugujce podajniki 181karty pamicispecyfikacje 187wkadanie 30kasety z atramentemzamawianie przezInternet 209kod identyfikacji abonenta 83komunikacja bezprzewodowainformacje dotyczceprzepisów prawnych194konfiguracja 240modu bezprzewodowy,wyczanie 237ograniczanie zakóce246podstawowe rozwizywanieproblemów z siecibezprzewodow 148zaawansowanerozwizywanieproblemów z siecibezprzewodow 149zabezpieczenia 244komunikaty o bdachnie mona uaktywni ródaTWAIN 124konfiguracjaDSL (równolege systemytelefoniczne) 215konfigurowanieautomatyczna sekretarka(równolege systemytelefoniczne) 228automatyczna sekretarkai modem (równolegesystemy telefoniczne)230dzwonienie dystynktywne84dzwonienie dystynktywne(równolege systemytelefoniczne) 218faks, z równolegymisystemamitelefonicznymi 211linia ISDN (równolegesystemy telefoniczne)217modem komputerowy(równolege systemytelefoniczne) 221modem komputerowyi automatycznasekretarka (równolegesystemy telefoniczne)230modem komputerowy i liniagosowa (równolegesystemy telefoniczne)224modem komputerowyi poczta gosowa(równolege systemytelefoniczne) 233oddzielna linia faksu(równolege systemytelefoniczne) 215poczta gosowa (równolegesystemy telefoniczne)220poczta gosowa i modemkomputerowy(równolege systemytelefoniczne) 233scenariusze faksowania212system PBX (równolegesystemy telefoniczne)217testowanie faksu 236wspólna linia telefoniczna(równolege systemytelefoniczne) 219zapora 156konserwacjaczyszczenie gowicydrukujcej 162gowica drukujca 162262


Indeksraport z jakoci wydruku115sprawdzanie poziomówtuszu 98strona diagnostyczna 115wymiana pojemnikówz tuszem 99wyrównanie gowicdrukujcych 163kontrolny numer modelu 195kopertyobsugiwane rozmiary 180obsugujce podajniki 181kopia kolorowa 64kopiowanieobrazu 120rozwizywanieproblemów 118specyfikacje 184ustawienia 64Kopiowanie 16kropki, rozwizywanieproblemówskanowanie 126kropki lub smugi,rozwizywanie problemówkopie 120Lliczba dzwonków przedodebraniem 84liczba stron na miesic (cyklerobocze) 177linia ISDN, konfigurowanie dopracy z faksemrównolege systemytelefoniczne 217linia telefoniczna, wzorzecdzwonienia 84linierozwizywanie problemów120skany, rozwizywanieproblemów 125adowaniefotografia 28podajnik 26podajnik 2 32zasobnik 27adowanie kart 28adowanie kopert 27adowanie materiaów 26adowanie nonikówo niestandardowymrozmiarze 28MMac OSDrukowanie bezobramowania 46Drukowanie zdj 43papier o niestandardowymrozmiarze 44, 45ustawienia drukowania 39wczanie i wyczanieakcesorióww sterowniku 34Mac OS XHP Utility 248marginesyustawienie, specyfikacje183materiayHP, zamawianie 210obsugiwane typyi gramatury 181przekrzywione strony 117rozwizywanie problemówz podawaniem 116specyfikacje 179usuwanie zaci 168wybór 22materiay eksploatacyjneraport o stanie drukarki161wydajno 177zamawianie przezInternet 209materiay fotograficzneobsugiwane rozmiary 180materiay o niestandardowychrozmiarachobsugiwane rozmiary 181modemwspódzielenie z faksemi lini gosow(równolege systemytelefoniczne) 224wspódzielenie z faksemi poczt gosow(równolege systemytelefoniczne) 233wspóuytkowanie z faksem(równolege systemytelefoniczne) 221wspóuytkowanie z faksemi automatycznsekretark (równolegesystemy telefoniczne)230modem komputerowywspódzielenie z faksemi lini gosow(równolege systemytelefoniczne) 224wspódzielenie z faksemi poczt gosow(równolege systemytelefoniczne) 233wspóuytkowanie z faksem(równolege systemytelefoniczne) 221wspóuytkowanie z faksemi automatycznsekretark (równolegesystemy telefoniczne)230modem telefonicznywspódzielenie z faksemi lini gosow(równolege systemytelefoniczne) 224wspódzielenie z faksemi poczt gosow(równolege systemytelefoniczne) 233wspóuytkowanie z faksem(równolege systemytelefoniczne) 221wspóuytkowanie z faksemi automatycznsekretark (równolegesystemy telefoniczne)230modu bezprzewodowy,wyczanie 237monitorowanie wybierania 69,71Nnagówek, faks 83napicie, specyfikacje 186niepoprawne informacje lub ichbrak, rozwizywanieproblemów 110263


nonikdrukowanie na nonikuo niestandardowymrozmiarze 44nonikiblokowanie podajników 33dane techniczne 179dupleks 47adowanie do podajnika 232adowanie podajnika 25obsugiwane formaty 179pojemno podajnikaADF 24numer modelu 161numer seryjny 161Oobsuga 102obsuga czcionek 177obsuga jzyka PCL 3 177obsuga klientówelektroniczna 103obsuga telefoniczna 103obsugiwane systemyoperacyjne 177OCRedytowanie skanowanychdokumentów 52rozwizywanieproblemów 123odbieranie faksówautomatycznie 72blokowanie numerów 76liczba dzwonków przedodebraniem 84odpytywanie 75przekierowanie 75rczne 73rozwizywanieproblemów 133, 136tryb odbieraniaautomatycznego 83odbiornikobsugiwane noniki 182odpytywanie w celu odebraniafaksu 75okres obsugi telefonicznejokres obsugi 104oprogramowaniegwarancja 174OCR 52ustawienia akcesoriów 34Webscan 51oprogramowanie drukarki(Windows)informacje 248otwieranie 248oprogramowanie HPdezinstalacja w systemieWindows 247oryginayskanowanie 49Owiadczenia firmy Hewlett-Packard 3otoczenie robocze, parametry186Ppamiponowne drukowaniefaksów 74specyfikacje 177zapisywanie faksów 73panel sterowaniaikony stanu 16przyciski 14wskaniki 14panel sterowania drukarkiskanowanie z 49umiejscowienie 12ustawienia sieciowe 237wysyanie faksów 67papierrozmiar, ustawianie dlafaksu 76zacicie 168, 171papier o niestandardowymrozmiarzedrukowanie na 44Mac OS 44Mac OS X 45paski na wynikach skanowania,rozwizywanie problemów125pionowe paski na kopiach,rozwizywanie problemów120poczta gosowakonfigurowanie z faksem(równolege systemytelefoniczne) 220konfigurowanie z faksemi modememkomputerowym(równolege systemytelefoniczne) 233podajnik 1obsugiwane formatynoników 179obsugiwane typymateriaów i gramatury181pojemno 181podajnik 2instalacja 31adowanie noników 32obsugiwane formatynoników 179obsugiwane typymateriaów i gramatury181pojemno 181podajnikiblokowanie 33instalowanie podajnika 231adowanie noników 25obsugiwane formatynoników 179obsugiwane typymateriaów i gramatury181pojemnoci 181rozwizywanie problemówz podawaniem 116ustawienie domylne 33usuwanie zaci 168podawanie wielu stron,rozwizywanie problemów117pojemniki z tuszemsprawdzanie poziomówtuszu 98wskazówki 97wymiana 99pojemnoPodajnik ADF 24podajniki 181poczenie przez gniazdo USBspecyfikacje 176poczenie USBport, umiejscowienie 12,13pomoc 17ponowne drukowaniefaksy z pamici 74264


Indeksponowne wybieraniu numeru,ustawianie 85porty, specyfikacje 176potwierdzenia, faks 89po upywie okresu obsugi 105poziomy tuszu, sprawdzanie98prawy przycisk nawigacji 15prawy przycisk nawigacyjny15prdko transmisji 86problemy z podawaniempapieru, rozwizywanieproblemów 116procesory, specyfikacje 177program ochrony rodowiska196protokó Internetowyfaks, uywanie 87przekierowanie faksów 75przekrzywienie, rozwizywanieproblemówdrukowanie 117kopiowanie 120skanowanie 124przycite strony, rozwizywanieproblemów 111przycisk Anuluj 15przyciski, panel sterowania 14puste strony, rozwizywanieproblemówdrukowanie 110kopiowanie 119skanowanie 125Rraporttest siecibezprzewodowej 244raport o stanie drukarkidrukowanie 161informacje o 160raportybd, faks 90potwierdzenia, faks 89test faksu nie powiód si127raport z jakoci wydruku 115raport z testu siecibezprzewodowejdrukowanie 244recyklingpojemniki z tuszem 196rezerwowy odbiór faksów 73rczne faksowanieodbieranie 73wysyanie 68, 69rodzaj wybierania numerów,ustawianie 85rozmiarrozwizywanie problemówz kopiowaniem 119skany, rozwizywanieproblemów 126rozsyanie faksówwysyanie 71rozwizywanie problemówautomatyczne sekretarki139drukowanie 106drukowanie pustych stron110faks 126jako kopii 120jako skanowania 124kopiowanie 118materiay nie s pobieranez podajnika 116niepomylny test poczeniaprzewodu telefonicznegofaksu 128niepomylny test typuprzewodu telefonicznegofaksu 129niepoprawne informacje lubich brak 110odbieranie faksów 133,136pobieranych jest kilka stronnaraz 117problemy z instalacj 158problemy z komunikacjbezprzewodow 148problemy z podawaniempapieru 116przekrzywione kopie 120przekrzywione strony 117przycite stron, niewaciwerozmieszczenie tekstulub grafiki 111raport o stanie drukarki160rozwizywanie ogólnychproblemów sieciowych147rozwizywanie problemówz sieci 159sie przewodowa 147skanowanie 121strona konfiguracji sieci165sugestie dotyczceinstalacjioprogramowania HP159sugestie dotyczceinstalacji sprztu 158test linii faksu nie powiódsi 132testowanie faksu 127test sprztowy faksu niepowiód si 127test sygnau wybieraniafaksu, niepowodzenie131test ciennego gniazdkafaksu, niepowodzenie128urzdzenia pamicimasowej 146urzdzenie nie drukuje107wbudowany serwerinternetowy 157wskazówki 106wysyanie faksów 133,135, 138zacicie, papier 171zapory 108zasilanie 107równolege systemytelefoniczneISDN, konfigurowanie 217konfiguracja automatycznejsekretarki 228konfiguracja DSL 215konfiguracja dzwonieniadystynktywnego 218konfiguracja modemu 221konfiguracja modemui automatycznejsekretarki 230konfiguracja modemui poczty gosowej 233konfiguracja oddzielnejlinii 215konfiguracja wspólnej linii219265


konfiguracja wspódzieleniamodemu z linigosow 224kraje/regiony 211PBX, konfigurowanie 217rodzaje konfiguracji 212Ssiecikonfiguracja komunikacjibezprzewodowej 240obsugiwane systemyoperacyjne 178prdko cza 238protokoy, obsugiwane178rozwizywanieproblemów 159ustawienia, zmiana 237ustawienia IP 238ustawienia siecibezprzewodowej 165ustawienia wywietlaniai drukowania 237ustawieniazaawansowane 237ustawienia zapory 238,239wymagania systemowe178zapory, rozwizywanieproblemów 108zcze, ilustracja 13skanowanieekran Skanowanie 16funkcja Webscan 51jako 124komunikaty o bdach 124OCR 52rozwizywanieproblemów 121specyfikacje skanowania185wolne 122z panelu sterowaniadrukarki 49smugi, rozwizywanieproblemówkopie 120skanowanie 126specyfikacjaemisja dwiku 186specyfikacjeelektryczne 186materiay 179procesor i pami 177protokoy sieciowe 178rodowisko pracy 186warunki transportu 186wymagania systemowe177specyfikacje elektryczne 186specyfikacje rodowiska 186specyfikacje temperatury 186sprawozdaniadiagnostyczne 115gowica drukujca 162jako drukowania 115sprawozdania o bdach, faks90sprzt, testowanie ustawiefaksu 127stanraport o stanie drukarki161strona konfiguracji sieci165sterownikgwarancja 174ustawienia akcesoriów 34sterownik drukarkigwarancja 174ustawienia akcesoriów 34strona diagnostyczna 115strony czarno-biaefaks 66kopiowanie 64system PBX, konfigurowanie dopracy z faksemrównolege systemytelefoniczne 217szeregowe systemytelefonicznekraje/regiony 211rodzaje konfiguracji 212szyba, skanerczyszczenie 35umiejscowienie 12szyba, skaneraadowanie oryginaów 23szyba skaneraczyszczenie 35adowanie oryginaów 23umiejscowienie 12szybkie wybieraniewysyanie faksu 66szybkorozwizywanie problemówze skanerem 122szybko cza, ustawienie238Ttekstniecakowicie wypenionekopie 121niekompletny wynikskanowania,rozwizywanieproblemów 122nie mona edytowa pozeskanowaniu,rozwizywanieproblemów 123niewyrane kopie,rozwizywanieproblemów 120niewyrane skany 126plamy na kopiach 121rozwizywanieproblemów 111tekst w kolorze i OCR 52telefon, faksowanieodbieranie 73wysyanie 68wysyanie, 68telefoniczne gniazdko cienne,faks 128test gniazdka ciennego, faks128testowanie, fakskonfigurowanie 236niepomylny test typuprzewodu telefonicznegofaksu 129niepowodzenie 127podczenie do portu,niepowodzenie 128sprzt, niepowodzenie127stan linii faksu 132sygna wybierania,niepowodzenie 131cienne gniazdkotelefoniczne 128test prawidowego portu, faks128266


Indekstest stanu linii, faks 132test sygnau wybierania,niepowodzenie 131tryb korekcji bdów 71tryb niechcianych faksów 76TWAINnie mona uaktywniróda 124tylny panel dostpuilustracja 13usuwanie zaci 168typ poczeniamodyfikowanie 243Uuatwienia dostpu 3, 10urzdzenia pamici masowejdrukowanie plików 43obsugiwane dyski flashUSB 187rozwizywanieproblemów 146ustawieniagono, faks 87kopiowanie 64prdko, faksowanie 86sie 237ustawienia domylnekopiowanie 65ustawienia drukowaniajako drukowania 112ustawienia IP 238ustawienia kopiowaniakopiowanie 65ustawienia zapory 238, 239Wwarunki transportu,parametry 186wbudowany serwer internetowyinformacje 248otwieranie 249rozwizywanie problemów,nie mona otworzy157Webscan 51wymagania systemowe178Webscan 51widokustawienia sieciowe 237wilgotno, specyfikacje 186Windowsbez marginesu 46dezinstalacjaoprogramowania 247drukowanie fotografii 42drukowanie ulotek 40ustawienia drukowania 38wczanie i wyczanieakcesorióww sterowniku 34wymagania systemowe177witryny internetowearkusz danych wydajnocimateriaóweksploatacyjnych 177obsuga klientów 103programy ochronyrodowiska 196zamawianie materiaóweksploatacyjnychi akcesoriów 209witryny sieci Webinformacje o uatwieniachdostpu 3, 11wkady atramentowestosowane w Europie209wkady atramentowedaty wyganiciagwarancji 161gwarancja 174numery katalogowe 161,209obsugiwane 176stan 161umiejscowienie 13wydajno 177wskaniki, panel sterowania14wybieranie impulsowe 85wybieranie tonowe 85wyblake kopie 119wyblake smugi na kopiach,rozwizywanie problemów120wyczydziennik faksów 90wydrukraport z jakoci wydruku115strona diagnostyczna 115szczegóy ostatniegofaksu 91wymagania systemowe 177wymiana pojemnikówz tuszem 99wyposaenie dodatkoweraport o stanie drukarki161wyrównanie gowicdrukujcych 163wysyanie faksówmonitorowaniewybierania 69, 71planowanie 70rczne 68rozwizywanieproblemów 133, 135,138z pamici 70wysyanie skanówdo OCR 52wysyanie wyników skanowaniarozwizywanieproblemów 121wzorzec dzwonieniarównolege systemytelefoniczne 218zmiana 84Zzabezpieczeniakomunikacjabezprzewodowa 244zablokowane numery faksówkonfiguracja 76zacicianoniki, których naleyunika 23usuwanie 168zaciciepapier 168, 171zakócenia radioweinformacje dotyczceprzepisów prawnych194ograniczanie 246zapisywaniefaksy w pamici 73zaplanowane wysyanie faksu70zaporakonfigurowanie 156267


zapory, rozwizywanieproblemów 108zasilanierozwizywanieproblemów 107specyfikacje 186zasobnik 2wczanie i wyczaniew sterowniku 34zasobnikiprowadnice papieru,ilustracja 12umiejscowienie 12wczanie i wyczaniew sterowniku 34zasobnik wyjciowyumiejscowienie 12zatrzask wkaduatramentowego,umiejscowienie 13zdjciadrukowanie z urzdzepamici masowej 43rozwizywanie problemówz urzdzeniami pamicimasowej 147wkadanie karty pamici30ziarniste lub biae pasma nakopiach, rozwizywanieproblemów 121zcza, umiejscowienie 13zmniejszanie faksu 76268


© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.www.hp.com/go/customercarePodręcznik użytkownika

More magazines by this user
Similar magazines