2012-03-15 - Teraz Radom

terazradom.pl

2012-03-15 - Teraz Radom

ZaœpiewaGienek Loska9FOT ARCHIWUMMIEJSKI TYGODNIK BEZP£ATNY CZWARTEK, 15 MARCA 2012, NR 11/2012 (206)Mówi¹ nam o tymfinalistkikonkursówpiêknoœci.W³aœnie wybranokolejn¹ grupêdziewczyn,którebêd¹ walczyæo koronê.FOT. £UKASZ WÓJCIKUroda przepustk¹ do kariery?6-7Buty nie tylkodo ogl¹dania11


2 Teraz OpinieCzwartek 15 marca 2012Czekamy na Wasze opinieTERAZTy masz g³osChcesz podzieliæ siê z namispostrze¿eniamidotycz¹cymi Radomia?Podoba Ci siê to miasto?A mo¿e chcesz, ¿eby by³o ca³kiem inne?Napisz do nas i zaproponuj zajêcie siêtematem, który Ciê interesuje.Mo¿esz te¿ zadzwoniæ48 382 11 65.Na Twoje opinie i spostrze¿eniaczeka, od poniedzia³kudo pi¹tku, w godzinachod9do16Dominik MajsterekPamiêtaj! TERAZTwoje zdanie siê liczy!redakcja@terazradom.plMarta Kozie³, uczennica: -Zasadnicza s³u¿ba wojskowa,która kiedyœ obowi¹zywa³am³odych mê¿czyzn, nie by³a zbytszczêœliwym rozwi¹zaniem. Wiadomo,¿e coœ, co robi siê podprzymusem, nie zawsze wychodzidobrze. Teraz jest inaczej.Jest wiêc wiêksze prawdopodobieñstwo,¿e do wojska trafi¹ ludziz pasj¹, lepsi fachowcy, równie¿kobiety.PODS£UCHANECzy panie powinny s³u¿yæ w wojsku?Martyna Kosowska, uczennica:- S³ysza³am, ¿e coraz wiêcejkobiet zg³asza siê teraz dowojska. Sta³o siê ono ciekaw¹ alternatyw¹dla m³odychdziewcz¹t. Pokazuje to, ¿e panierównie¿ mog¹ byæ znakomitymifachowcami w dziedzinie, w którejdotychczas dominowali mê-¿czyŸni.Aleksandra Fatek, uczennica:- To, co wojsko oferuje namdzisiaj, jest chyba nowoczeœniejszymrozwi¹zaniem, bardziej zachêcaj¹cym.Wst¹pienie obecniedo Narodowych Si³ Rezerwowychjest te¿ jakimœ wyjœciem,ale chyba bardziej dla osób bezrobotnych.Oprócz frajdy z jazdy toniez³y sposób na œwietn¹fryzurê!Paulina Bochyñska, finalistka konkursu Miss Polonia Ziemi Radomskiej, spróbowa³a niedawno ca³kiem nowych emocji. Zasiad³a za kierownic¹ naprawdê szybkiego gokartana krytym torze Kart Action.Aneta Starzyñska, uczennica: -Obecne wojsko jest, wed³ug mnie,lepszym rozwi¹zaniem ni¿ obowi¹zuj¹cado niedawna zasadniczas³u¿ba wojskowa, która zmusza³a dobycia w armii. Uwa¿am, ¿e lepszymrozwi¹zaniem jest to, ¿e teraz s¹ tamzapraszani tylko ochotnicy. Mamywiec wybór, a to z pewnoœci¹ sprawi,¿e do wojska trafi¹ ci, którzy tegochc¹, którzy siê tym interesuj¹. Tochyba bêdzie zdecydowanie korzystniejszedla naszej armii. /mod/ZDJÊCIA TADEUSZ KLOCEKFOT. £UKASZ WÓJCIKLiczba tygodnia300klasmaturalnych odwiedzi³o wewtorek ogólnopolskie TargiSzkó³ Wy¿szych. W klubie StrefaG2 o przysz³ych studentów is³uchaczy walczy³y uczelnieoraz szko³y policealne z ca³ejPolski. Coœ dla siebie mogliznaleŸæ równie¿ ci, którzy niewybieraj¹ siê na studia, alechc¹ odkryæ chocia¿by tajnikidanego zawodu.„Teraz” - tygodnikoddzia³ w Radomiuul. 25 Czerwca 60, I p.26 - 600 Radom, tel. 48 382 11 65redakcja@terazradom.plRedaktor prowadz¹cy „Teraz Radom”:Dominik Majsterek- zastêpca redaktora naczelnegotel. 48 382 11 65Reklama:Piotr £ypaczul. 25 Czerwca 60, II p.26 - 600 Radome-mail: lypacz@terazradom.pltel. 48 363 97 88Druk:„Media Regionalne” Sp. z o. o.Drukarnia Tarnobrzegul. Mechaniczna 12tel. 15 851 31 00, 851 31 01Wydawca tygodników „Teraz”Media Regionalne sp. z o.o.00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.tel. 22 463 07 00Prezes zarz¹du: Joanna PilcickaRedaktor naczelna tygodników:Justyna DuchnowskaNa podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 bustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawieautorskim i prawach pokrewnychMedia Regionalne Sp. z o.o. zastrzega,¿e dalsze rozpowszechnianie materia³ówopublikowanych w „Teraz”jest zabronione.ISSN 1899-380XR E K L A M A


Czwartek 15 marca 2012Teraz Wydarzenia 3Armia czeka, wzywa z dalekaTo, co kiedyœ budzi³o obawy,dziœ jest sposobem na pracêi rozwój. Sprawdzamy,czy s³u¿ba siê op³acaChocia¿ nie ma ju¿obowi¹zkowej s³u¿bywojskowej, to nadaljest obowi¹zekstawienia siê przedkomisj¹ lekarsk¹. Wtym roku kwalifikacjewojskowe na terenieadministrowanym przezWojskow¹ KomendêUzupe³nieñ w Radomiupotrwaj¹ do 27kwietnia.- W tym roku 5365 osób ³¹cznie otrzyma³o wezwanie do stawienia siê przed Powiatow¹ Komisj¹ Lekarsk¹ – mówi podpu³kownikZbigniew Adamczyk, komendant Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Radomiu.Z³oty medal za torebkê „janeczka”Po co wizyta przed komisj¹?Na pierwszym miejscu obowi¹zekstawienia siê przed Powiatow¹Komisj¹ Lekarsk¹ maj¹mê¿czyŸni rocznika podstawowego,czyli w tym przypadku urodzeniw 1993 roku oraz osoby, które wpoprzednich latach nie stawi³y siê,a dotyczy to wy³¹cznie tych,koñcz¹cych w tym roku 24 lata.Kobiety do woja- Obecnie staj¹ przed komisj¹tak¿e ochotnicy, w tym kobiety –wyjaœnia podpu³kownik ZbigniewAdamczyk, komendant WojskowejKomendy Uzupe³nieñ w Radomiu.– W przypadku ochotników musz¹mieæ oni ukoñczone 18 lat do 27kwietnia tego roku.Na terenie administrowanymprzez Wojskow¹ Komendê Uzupe³nieñ,czyli w samym Radomiu isiedmiu powiatach regionu, zosta³opowo³anych ³¹cznie osiem powiatowychkomisji lekarskich. Dwie znich, w Kozienicach i Przysusze,zakoñczy³y ju¿ pracê. Warto wspomnieæ,¿e tylko w samym Radomiuprzed Powiatow¹ Komisj¹ Lekarsk¹³¹cznie maj¹ stawiæ siê 1923 osoby,a we wszystkich powiatach i mieœcie³¹cznie 5365 osób.Przed komisj¹Kwalifikacje wojskowe niebudz¹ ju¿ tak wiele emocji, jak kiedyœ.Powód jest oczywisty. S³u¿bawojskowa nie jest ju¿ obowi¹zkowa.M³odzi mê¿czyŸni nie unikaj¹wiêc stawiania siê przed komisj¹, wobawie, ¿e na si³ê zostan¹ „wziêciw kamasze”.- W porównaniu do latubieg³ych, mo¿e piêciu do dziesiêciuosób nie stawia siê na wezwanie- mówi podpu³kownik ZbigniewAdamczyk. – Rzeczywiœcie obserwujemyinne podejœcie m³odych ludzido kwalifikacji.Chêtni na rezerwêPonad 400 wniosków o przyjêciedo Narodowych Si³ Rezerwowychtrafi³o w ubieg³ym roku do radomskiejWojskowej KomendyUzupe³nieñ. Wojsko nie zamykafurtki dla przeciêtnych Kowalskich,ale stawia na ludzi wykszta³conych.Ka¿dy, kto chce zasiliæ NarodoweSi³y Rezerwowe, a nie by³ dotej pory w wojsku musi odbyæs³u¿bê przygotowawcz¹.- ¯o³nierze NSR zobowi¹zanis¹ odbyæ æwiczenia wojskowe do30 dni w roku – t³umaczy podpu³kownikZbigniew Adamczyk. -Terminarz jest ró¿ny i dostosowywanydo potrzeb ¿o³nierzy, wœródktórych nie brakuje osób pracuj¹cych.Szkolenie wa¿ne jest tak¿e zpunktu widzenia dowódców jednostek,w których siê odbywa. Poznaj¹wówczas kwalifikacje potencjalnych¿o³nierzy. Wiedz¹, jakajest ich sprawnoœæ, w czym mog¹siê sprawdziæ i na jakim stanowiskunajlepiej by siê sprawdzili. Wwielu przypadkach szkolone osobyotrzymuj¹ „zaproszenie” do zawodowejarmii. W naszym regionieskorzysta³o z niego w ubieg³ym roku140 osób.Przybywa kobietZesz³y rok w Wojskowej KomendzieUzupe³nieñ przyniós³³¹cznie oko³o trzystu wniosków oprzyjêcie do s³u¿by przygotowawczej.Warto dodaæ, ¿e z³o¿y³y je tak¿e24 panie, a 15 z nich trafi³o dozawodowej armii. - Ogó³em o przyjêciedo Narodowych Si³ Rezerwowychwnioskowa³o ponad 400osób – mówi komendant ZbigniewAdamczyk. - Nadaliœmy ³¹cznie255 przydzia³ów kryzysowych. -Ten rok tak¿e zapowiada siê dobrze.Tylko od pocz¹tku 2012 rokuprzyjêliœmy 50 wniosków o przyjêciedo Si³ Rezerwowych oraz 64, wtym dziesiêæ od kobiet, o przyjêciedo s³u¿by przygotowawczej. Nadaliœmyte¿ 27 przydzia³ów kryzysowych.Monika Daszkowskaredakcja@terazradom.plNie ma dziœ obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej. W takim razie po co organizujesiê kwalifikacjê wojskow¹? - Powiatowa Komisja Lekarska ma zazadanie sprawdziæ stan zdrowia, a co za tym idzie przydatnoœæ do s³u¿bywojskowej – wyjaœnia podpu³kownik Adamczyk. - Wa¿ne dla nas s¹ tak¿ewykszta³cenie i kwalifikacje. Wszystko to tworzy bazê danych osobowych,która przeznaczona jest dla potrzeb wojska. Oczywiœcie po stawieniu siêprzed komisj¹ zak³adana jest ewidencja potencjalnego ¿o³nierza i tak jakkiedyœ dostaje on ksi¹¿eczkê wojskow¹ z okreœlon¹ kategori¹ zdrowia.Przywileje „rezerwowców”Oskar Minda (pierwszy z lewej) jest jednym z dziewiêtnastolatków, który cieszysiê z wolnego wyboru. Nie chce iœæ do wojska, a na komisjê przyszed³, bo jest toobowi¹zek.Ju¿ w dniu rozpoczêcia s³u¿by przygotowawczej ¿o³nierze otrzymuj¹stopnie: podchor¹¿ego (jeœli bêd¹ kszta³cili siê na oficerów), kadeta(je¿eli bêd¹ kszta³cili siê na podoficerów) lub elewa (je¿eli bêd¹kszta³cili siê w korpusie szeregowych). Miesiêczne uposa¿enie elewówwynosi 750 z³otych. 1000 z³otych otrzymuj¹ kadeci, a 1500z³otych podchor¹¿owie. ¯o³nierzom s³u¿by przygotowawczejprzys³uguje tak¿e zwrot kosztów przejazdu doizmiejscaodbywanias³u¿by, bezp³atne zakwaterowanie, wy¿ywienie, umundurowanie i wyposa¿enie.W czasie pe³nienia s³u¿by przygotowawczej ¿o³nierze podlegaj¹te¿ ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu.Okres pe³nienia s³u¿by przygotowawczej wlicza siê te¿ do okresu zatrudnienia.- Kandydaci powo³ani do s³u¿by przygotowawczej otrzymuj¹od pracodawcy odprawê w wysokoœci dwutygodniowego uposa-¿enia. Wszyscy zwalniani ze s³u¿by przygotowawczej, po jej zakoñczeniu,otrzymuj¹ te¿ z bud¿etu armii odprawê w wysokoœci minimalnegowynagrodzenia, obowi¹zuj¹cego w danym roku – t³umaczy podpu³kownikZbigniew Adamczyk.Narodowe Si³y Rezerwowe – co to jest?Tworz¹ je ¿o³nierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt nape³nienie s³u¿by wojskowej w rezerwie i pozostaj¹ w dyspozycji w przypadkuró¿nych zagro¿eñ. To wyselekcjonowany, ale ochotniczy zasób¿o³nierzy, posiadaj¹cych przydzia³y kryzysowe na okreœlone stanowiskaw jednostkach wojskowych. Rezerwista za dzieñ s³u¿by otrzymaœrednio 80 z³otych. Po podpisaniu kontraktu nie bêdzie móg³ byæ zwolnionyz pracy. Otrzyma prawo do wojskowej opieki medycznej oraz zostanieubezpieczony od wypadków podczas wykonywania zadañ. NarodoweSi³y Rezerwowe stanowi¹ tak¿e wzmocnienie armii zawodowejprzy zwalczaniu klêsk ¿ywio³owych, ochronie mienia oraz zdrowia i¿ycia ludzkiego, akcjach poszukiwawczych oraz ratowniczych, a tak¿ew oczyszczaniu terenu z materia³ów wybuchowych i niebezpiecznychoraz ich unieszkodliwianiu.Podpu³kownik Zbigniew Adamczyk,komendant Wojskowej KomendyUzupe³nieñ w Radomiu: -Cieszy nas fakt, ¿e du¿o wnioskówo przyjêcie do s³u¿by przygotowawczejpochodzi od kobiet. Wartowspomnieæ, ¿e w ubieg³ym rokuz³o¿y³y je 24 panie,awtymju¿10.Z naszego regionu zawodow¹ armiêw ostatnim czasie zasili³o³¹cznie 15 pañ.ZDJÊCIA £UKASZ WÓJCIKFOT. ARCHIWUM PRYWATNE- Cieszymy siê z sukcesu naszych uczennic! - mówi¹ (od lewej) kierownik warsztatów szkolnych Jolanta Binek, nauczycielkazawodu Maria Senderowicz i dyrektor Ewa Osiñska.Torebka o wdziêcznej nazwie „janeczka”przynios³a z³oty medaldla Zespo³u Szkó³ Zawodowychimienia Jana Kiliñskiego. Nagrodê,przyznan¹ podczas MiêdzynarodowychTargów Poznañskich, szko³aotrzyma³a za torebkê uszyt¹ przezMartê Bielawsk¹ i Marzenê Stêpieñ,uczennice III klasy technikum. „Janeczka”ma kszta³t trapezu i jest wykonanaze skóry bydlêcej w kolorzegrafitowym w po³¹czeniu ze skór¹ zryby w kolorze bak³a¿ana, ozdobionaklapk¹ z uwypukleniami na klapcei korpusie./bk/


Czwartek 15 marca 2012Walka o s³upekMimo protestów mieszkañców Micha³owa,miejscy drogowcy chc¹ zabraæ przystanekz ulicy Mieszka I- Zmiana lokalizacji przystanku to spore utrudnienie. Teraz stoi on poœrodku osiedla, wszyscy maj¹ blisko do domów – uwa¿aZofia Kolasa z osiedla Micha³ów.Ludzie z osiedla niezgadzaj¹ siê z decyzj¹Miejskiego Zarz¹duDróg i Komunikacji.Drogowcy t³umacz¹, ¿eto dla ichbezpieczeñstwa.Przystanek MieszkaI/KrólowejJadwigi ma znikn¹æ wraz z zakoñczeniemremontu dwupasmowejulicy. W zamian zostanie uruchomionynowy postój, tu¿ zaskrzy¿owaniem z ¯ó³kiewskiego.Linie 3, 7 i 24 zatrzymaj¹ siê potemdopiero na pêtli koñcowej. – To drogado domów d³u¿sza o prawie 300metrów – mówi¹ ludzie.Zebrali podpisyW styczniu pismo przeciwko likwidacjiwys³ali lokatorzy blokówna Micha³owie, teraz do protestuw³¹czyli siê równie¿ mieszkañcyulicy Brzustowskiej, która le¿y podrugiej stronie Mieszka I. Zebralipodpisy przeciwko zmianom. Wci¹gu kilku dni podpisali siê wszyscymieszkañcy ulicy, w sumie 361osób.- Likwidacja tego przystankujest nieuzasadniona. BêdziemyUczniowie z „dwójki” na S³owacjiKomenrtarzPozorne bezpieczeñstwoNa Micha³owie bêdzie teraz bezpiecznie – stwierdzili drogowcy,podejmuj¹c decyzjê o przesuniêciu przystanku dalej od osiedla,ale bli¿ej œwiate³. Ustalili te¿, ¿e postawi¹ nowy, za skrzy¿owaniem zulic¹ Brzustowsk¹. Tam te¿ bêdzie bezpiecznie, œwiate³ nie potrzeba,bo przecie¿ na skrzy¿owaniach, zw³aszcza tych z równymi, dwupasmowymiulicami, kierowcy z uœmiechem zatrzymuj¹ siê i chêtnieprzepuszczaj¹ pieszych. Jeœli zmiany t³umaczy siê popraw¹ bezpieczeñstwa,to trzeba byæ konsekwentnym i bezpieczeñstwo zapewniæwszêdzie. W przeciwnym razie argumenty wydaj¹ siê œmieszne.Tomasz DYBALSKImusieli wracaæ siê o jeden przystanek,jad¹c „trójk¹” czy „siódemk¹”ze œródmieœcia – uwa¿a Stanis³awCisowski.Bêdzie nowy przystanekMarek Zió³kowski z MiejskiegoZarz¹du Dróg i Komunikacji mówi,¿e zlokalizowanie przystanków wpobli¿u skrzy¿owañ poprawi bezpieczeñstwopieszych, którzy bêd¹szli do domu z przystanków autobusowych.Poza tym bêdzie dodatkowyprzystanek dla linii 13, 23 i kilkukursów 24. - Dla linii jad¹cychprosto przystanki bêd¹ czêœciej ni¿Marek Zió³kowski z MiejskiegoZarz¹du Dróg i Komunikacji:- Projektant przebudowy ulicyMieszka I zlokalizowa³ przejœciadla pieszych i przejazdy rowerowetylko w rejonie skrzy¿owañ, gdzietrzeba zachowywaæ zwiêkszon¹ostro¿noœæ. Z tego powodu musia³atak¿e zmieniæ siê lokalizacjaprzystanków.Uczniowie opowiedzieli swym kolegom o wra¿eniach z wizyty na S³owacji.Serdecznie i mi³o zostali przyjêciradomscy uczniowie podczaswizyty w szkole w Koszycach naS³owacji. Delegacja z podstawówkinumer 2 w³aœnie wróci³a z wyjazdui opowiedzia³a w szkole o swychwra¿eniach. Na spotkaniu EmilkaKowalczyk, Ada Jasiuk i JuliaWiszniewska przypomnia³y treœærealizowanego w szkole projektu, atak¿e poda³y podstawowe informacjeo S³owacji. Potem o naszychpo³udniowych s¹siadach opowiadaliuczestnicy wyjazdu: AnnaKoz³owska, Julia Miller, WiktoriaSodel i Bartek Karcz. Podkreœliliserdecznoœæ i goœcinnoœæ S³owaków,u których mieszkali w czasiepobytu w Koszycach. Okazuje siê,¿e najwiêksze wra¿enie zrobi³ nanich zjazd na saneczkach z jednegoz tatrzañskich szczytów. Wspomnieniomtowarzyszy³ pokaz zdjêæz wyjazdu. Du¿o radoœci sprawi³adotychczas, za ¯ó³kiewskiego i zaBrzustowsk¹, zamiast jednego pomiêdzytymi ulicami. Odleg³oœæzwiêkszy siê tylko dla linii skrêcaj¹cychw lewo w ulicê KrólowejJadwigi – wylicza Zió³kowski.Nie ma miejscaWczeœniej pojawi³ siê plan, ¿ebyustawiæ przystanek dla linii 3, 7 i24 tak¿e na ulicy Królowej Jadwigi,za skrzy¿owaniem z ulic¹ MieszkaI. - Przeanalizowaliœmy wszystkiemo¿liwoœci lokalizacji nowegoprzystanku na ulicy Królowej Jadwigii, niestety, nie ma tam takiejmo¿liwoœci. Na przeszkodzie stoizw³aszcza bliskoœæ skrzy¿owañ –odpowiada Marek Zió³kowski.Mieszkañcy ulicy Brzustowskiejmówi¹, ¿e jeœli Miejski Zarz¹dDróg i Komunikacji chce zadbaæ oich bezpieczeñstwo, to bêd¹ domagaæsiê monta¿u sygnalizacjiœwietlnej na skrzy¿owaniu MieszkaI i Królowej Jadwigi.Tomasz Dybalskiredakcja@terazradom.plpublicznoœci nauka s³ówek s³owackich.Wszyscy spróbowali te¿s³owackich cukierków. /Sok/Teraz Miasto 5FOT. TADEUSZ KLOCEKFOT. ARCHIWUM PRYWATNETu bêdzie nowy marketPrzy ulicy 25 Czerwca roœnie ma³e centrumhandlowo–us³ugowe. Kupcy z pobliskiegotargu zrozpaczeniCiê¿ki sprzêt zjawi³ siê w pi¹tekna dzia³ce przy ulicy 25 Czerwca.- Budujemy supermarket, alena razie robimy próbne odwierty,bo chcemy wiedzieæ, jaki grunt jestpod nami – mówili robotnicy,rozk³adaj¹cy sprzêt.Teren miêdzy ulicami 25Czerwca a Nowogrodzk¹ od latstraszy³ swoim wygl¹dem. Gêstekrzaki i wysokie trawy szpeci³y ca³yteren. Dodatkowo co rusz by³y tupodrzucane œmieci. Od jakiegoœczasu dzia³ka miêdzy ulicami zosta³auporz¹dkowana. Drzewa ikrzaki zosta³y wyciête, karcze wyrwanei wywiezione.Teraz na uporz¹dkowan¹dzia³kê weszli budowlañcy. Jakwczeœniej uda³o siê nam dowiedzieæ,w grudniu 2010 roku jednaz firm wyst¹pi³a o pozwoleniena zabudowê na tej dzia³ce.Wed³ug planów maj¹ tam powstaædwa budynki us³ugowo–handlowe.Jeden z budynków, wiêkszy,bêdzie mia³ ³¹czn¹ powierzchniêu¿ytkow¹ trzy tysi¹ce metrówkwadratowych. Stanie bli¿ej ulicy25 Czerwca i bêdzie liczy³ trzykondygnacje. Znajd¹ siê tam pomieszczeniabiurowe, us³ugowe.Ma te¿ byæ parking. Z kolei w g³êbiRozpoczê³y siê ju¿ prace na dzia³ce przy ulicy 25 Czerwca. Bêdzie tu nowy market.dzia³ki, bli¿ej Nowogrodzkiej, mabyæ o po³owê mniejszy obiektus³ugowy.Inwestor ma czas na zakoñczeniebudowy do 2013 roku. Nie jestjeszcze pewne, co znajdzie siê wbudynkach. Nieoficjalnie wiadomo,¿e market, ale inwestor mo¿ejeszcze sprzedaæ lub wydzier¿awiæobiekt.Wejœciu maszyn na teren w milczeniuprzygl¹dali siê kupcy z targuprzy ulicy Nowogrodzkiej. - Ju¿powoli mo¿emy siê zwijaæ,zniszcz¹ nas i to szybko – mówili zzaciœniêtymi zêbami./Sok/FOT. ANTONI SOKO£OWSKI


6 Teraz Temat tygodniaCzwartek 15 marca 2012Jedenaœcie chêtnych na tyPrzedstawiamy dziewczêta,które w finale konkursu MissPolonia Ziemi Radomskiej 2012bêd¹ walczyæ o tytu³najpiêkniejszej i inne nagrody.To szansa na spe³nieniemarzeñ czy pierwszy krokw stronê kariery?Jury o finalistkachMa³gorzata Ziewiecka, w³aœcicielka portaluCoolturany Radom: - Casting to du¿e wyzwanie,ale te¿ spory stres dla kandydatek do konkursupiêknoœci. Jeszcze wiêcej emocji bêdzie zpewnoœci¹ towarzyszy³o dziewczêtom podczassamego fina³u. Mam nadziejê, ¿e wybór, któregodokonaliœmy, oka¿e siê trafny i nasze finalistkizdobêd¹ laury tak¿e w dalszych etapach konkursuMiss Polonia.Aneta Zasada-Bobrzak, menad¿er hoteluAviator: - Wybór grupy fina³owej to trudne zadanie.Ja osobiœcie szuka³am spoœród dziewcz¹t finalistek,które emanowa³y kobiecoœci¹, awichporuszaniu siê, zachowaniu, ale tak¿e wypowiedziach,widaæ by³o elegancjê i wdziêk.Anna Œwierczyñska, przedstawicielkaStudia Urody Grau‘na: - Naturalnego piêkna,œwiadomoœci swojej urody, doskona³ej prezencji– tego przede wszystkim szuka³am u dziewcz¹t,które zg³osi³y siê do konkursu. Kilka dziewcz¹twyj¹tkowo mnie zauroczy³o. Niektóre bêd¹ musia³yjeszcze trochê nad sob¹ popracowaæ.Udzia³ w wyborachMiss to dla m³odychdziewcz¹t szansa nietylko na spe³nieniemarzeñ, prze¿yciewspania³ej przygody¿ycia, ale mo¿e te¿osi¹gniêcia sukcesu.To wszystko zale¿y odnich, jak dalejwykorzystaj¹ swójudzia³ w wyborach.Przeczytaj kim s¹dzisiaj, co robi¹ na codzieñ i jakie maj¹zainteresowania.W ostatni¹ sobotê w hoteluAviator odby³ siê casting do konkursuMiss Polonia Ziemi Radomskiej2012. Kilkunastoosobowe juryszuka³o wyj¹tkowych dziewcz¹t,które 25 maja powalcz¹ o koronênajpiêkniejszej, wspania³e nagrodyi szanse na start w dalszych etapachkonkursu Miss Polonia.W Aviatorze pojawi³o siê ponad20 piêknych panien i to nie tylko zRadomia. Jurorzy wybrali szeœædziewcz¹t. Wystêp w finale mia³o zapewnionebowiem ju¿ piêæ laureatekkonkursu Miss Studniówek, który organizowanyjest przez redakcjê„Echa Dnia”. Podczas castingu wybranotak¿e jedn¹ finalistkê rezerwow¹– Martê Szczerbiñsk¹.Pierwsze wystêpy przed juryDziewczêta pojawi³y siê na castinguw towarzystwie mam, przyjació³,rodzeñstwa. Wsparcie mia³ywiêc zapewnione, podobnie jakpierwsz¹ próbkê tego, co czeka je25 maja, czyli podczas gali fina³owej.Dziewczêta musia³y zaprezentowaæsiê przed jury w strojachcodziennych, kostiumachk¹pielowych i opowiedzieæ coœ oosobie. Chwali³y siê swoimiosi¹gniêciami, znajomoœci¹ jêzykówobcych i ciekawymi zainteresowaniami.Natalia GawlikMa 19 lat, 177 cm wzrostu iwymiary: 89/63/88 (biust/talia/biodra).Pochodzi z Radomia.Jest uczennic¹ VI LiceumOgólnokszta³c¹cego imieniaJana Kochanowskiego w Radomiu.Uczy siê klasie o profiluniemiecko-matematycznym.Biegle mówi w jêzyka angielskimi niemieckim. Interesujesiê literatur¹.Natalia KasperskaMa 19 lat, 170 cm wzrostu iwymiary: 81/68/91 (biust/talia/biodra).Pochodzi z Pionek.Jest uczennic¹ Zespo³u Szkó³Ponadgimnazjalnych numer 2w Pionkach, czyli popularnym„Zielonym”. Uczy siê w klasie oprofilu angielsko-informatycznym.Do jej zainteresowañ nale¿¹:siatkówka, muzyka, podró¿eoraz moda.Agnieszka TurczykMa 20 lat, 170 cm wzrostu iwymiary: 86/60/89 (biust/talia/biodra).Pochodzi z Radomia.Jest studentk¹ pierwszegoroku wychowania fizycznego.Studiuje na Politechnice Radomskiej.Zna jêzyk angielski.Interesuje siê sportem. Dyscyplin¹,któr¹ uprawia najchêtniejjest p³ywanie. Bardzo lubi tak¿etaniec.Justyna CygañskaMa 19 lat, 167 cm wzrostu iwymiary: 83/68/94 (biust/talia/biodra).Pochodzi z Paprotnaw gminie Wyœmierzyce wpowiecie bia³obrzeskim. Jestuczennic¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cegow Bia³obrzegach.Uczy siê w klasie o profilu europejskim.Do jej zainteresowañnale¿¹: muzyka, literatura, kinoi sport.Sportowe zainteresowaniaWœród tegorocznych finalistekwiele dziewcz¹t uprawia sport.Graj¹ w siatkówkê, biegaj¹ ip³ywaj¹. Jedna preferuje te¿ wspinaczkê.Czêœæ z nich zdradzi³ami³oœæ do podró¿y i zwierz¹t. Sporointeresuje siê nowinkami zeœwiata mody. Wœród finalistek s¹zaledwie cztery blondynki, dwiebrunetki oraz cztery szatynki i jednarudow³osa. Siedem dziewcz¹tpochodzi z Radomia, dwie z gminyKazanów, jedna z Pionek i jedna zpowiatu bia³obrzeskiego. Najwy¿-sza finalistka ma 177 cm wzrostu, anajni¿sza 167 cm. SzeœæAgnieszka RutkowskaMa 23 lata, 173 cm wzrostu iwymiary 85/68/90 (biust/talia/biodra).Pochodzi z Kazanowaw powiecie zwoleñskim.Jest studentk¹. Studiuje naczwartym roku administracjiPolitechnice Radomskiej. Wœródswoich zainteresowañ wymieniaprzede wszystkim sport,muzykê i taniec. Wolny czaschêtnie spêdza te¿ z przyjació³mi.Aleksandra G³owackaMa 18 lat, 174 cm wzrostu iwymiary: 85/66/92 (biust/talia/biodra).Pochodzi z Radomia.Uczy siê w VII Liceum Ogólnokszta³c¹cymimienia KrzysztofaKamila Baczyñskiego w Radomiuw klasie o profilu jêzyk polskiz wiedz¹ o spo³eczeñstwie. Dojej zainteresowañ nale¿y miêdzyinnymi sport. Lubi biegaæ i graæ wsiatkówkê.Oto grupa findziewcz¹t jest tegorocznymi maturzystkami.Pozosta³e studiuj¹.Wszystkim ¿yczymy powodzeniapodczas tegorocznego konkursu!Monika Daszkowskaredakcja@terazradom.pl200dziewcz¹tznalaz³o siê w fina³ach regionalnychkonkursu MissPolonia od 2005 roku. Wiêkszoœæz nich prze¿y³a „tylko”przygodê na wybiegu,ale oko³o 20 zwi¹za³o siê zmodelingiem, znalaz³odobr¹ pracê lub prowadziw³asne firmy.Monika MilewskaMa 20 lat. Pochodzi z Radomia. Jest absolwentk¹ VI LiceumOgólnokszta³c¹cego imienia Jana Kochanowskiegow Radomiu, a obecnie studentk¹ pierwszego roku lingwistykistosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ma 173 cmwzrostu i wymiary 80/60/90 (biust/talia/biodra).Monika Milewska, Miss Polonia Ziemi Radomskiej 2011, w maju przeka¿e koronê najpiêkniejszej.ZDJÊCIA £UKASZ WÓJCIK


Czwartek 15 marca 2012Teraz Temat tygodnia 7ko jedn¹ koronêa³owa 2012Aleksandra SzczêsnaMa 19 lat, 175 cm wzrostu iwymiary: 85/62/86 (biust/talia/biodra).Pochodzi z Radomia.Jest uczennic¹ IX LiceumOgólnokszta³c¹cego imieniaJuliusza S³owackiego w Radomiu.Uczy siê w klasie angielsko-historycznej.Biegle w³adajêzykiem angielskim. Interesujesiê mod¹ i motocyklami.chcia³aby spróbowaæ swoich si³w fotomodelingu.Marta PodmanickaMa 20 lat, 173 cm wzrostu iwymiary: 85/63/92 (biust/talia/biodra).Pochodzi z Radomia.Jest studentk¹ filologii angielskiejna Politechnice Radomskiej.Biegle w³ada jêzykiemangielskim. Ma wiele zainteresowañ.Wœród tych wymienia:sport, zw³aszcza siatkówkê,podró¿owanie, zwiedzaniePolski i wspinaczkê.Ada SiaraMa 22 lata, 174 cm wzrostu iwymiary: 85/60/89 (biust/talia/biodra).Pochodzi z Radomia.Jest studentk¹ studiówmagisterskich na kierunku administracjana Politechnice Radomskiej.Zna jêzyk angielski iniemiecki. Wœród swoich zainteresowañwymienia: sport,modê, kulturystykê, fotomodelingoraz muzykê.Sukcesy missekMarta Jaskulska dziêkiudzia³owi w regionalnym, a potemogólnopolskim finale MissPolonia prze¿y³a przygodê ¿yciai zwiedzi³a Tajlandiê. PaulinaKowalska dla rozrywki pozujedo zdjêæ a odnalaz³a siê wprojektowaniu ubrañ. KamilaRogulska, ma na swoim koncieliczne sesje zdjêciowe, atak¿e udane wystêpy na targachmody œlubnej. JoannaKosior by³a twarz¹ jednej z radomskichpracowni modyœlubnej, potem mo¿na by³oogl¹daæ j¹ w Mediolanie i innycheuropejskich stolicach.Angelina Plewka skoñczy³astudia, wspó³pracuje z agencjamimodelek.One zdoby³y tytu³y Miss Polonia Ziemi Radomskiej2011 - Monika MilewskaPochodzi z Radomia. Absolwentka VI Liceum Ogólnokszta³c¹cegoimienia Jana Kochanowskiego w Radomiu.Studentka pierwszego roku lingwistyki stosowanejna Uniwersytecie Warszawskim. Pasjonuje siê jêzykamiobcymi, biegle w³ada niemieckim i rosyjskim.2010 - Klaudia NatorskaZdoby³a równie¿ tytu³y Miss Foto 2010 i Miss Mazowsza.Pochodzi z Radomia. Absolwentka VI Liceum Ogólnokszta³c¹cymimienia Jana Kochanowskiego w Radomiu.Studentka drugiego roku grafiki komputerowej w£odzi. Interesuje siê literatur¹, malarstwem, œpiewem.2009 - Marta JaskulskaPochodzi z Radomia. Absolwentka PolitechnikiRadomskiej. Interesuje siê hotelarstwem, literatur¹,mod¹. Znalaz³a siê w ogólnopolskim finale Miss Polonia2009.2008 - Paulina KowalskaZdoby³a równie¿ tytu³ Miss Czytelników „EchaDnia” i Miss Radia Rekord. Pochodzi z Jastrzêbi. AbsolwentkaVII Liceum Imienia Krzysztofa Kamila Baczyñskiegow Radomiu, studentka Politechniki Radomskiej.Interesuje siê mod¹.2007 - Kamila RogulskaZdoby³a tak¿e tytu³ Miss Publicznoœci. Pochodzi zRadomia. Absolwentka Wy¿szej Szko³y Handlowej.Interesuje siê mod¹.Kinga Bia³asMa 19 lat, 170 cm wzrostu i wymiary:83/63/90 (biust/talia/biodra).Pochodzi z Radomia. Jestuczennic¹ V Liceum Ogólnokszta³c¹cegoimienia RomualdaTraugutta w Radomiu. Uczy siê wklasie o profilu biologiczno-chemicznym.Biegle mówi w jêzykuangielskim. Lubi podró¿owaæ. Interesujesiê motoryzacj¹ i muzyk¹.Barbara Sara SzczypiórMa 19 lat, 170 cm wzrostu i wymiary:88/64/92 (biust/talia/biodra).Pochodzi z Osuchowa w gminieKazanów w powiecie zwoleñskim.Jest uczennic¹ V LiceumOgólnokszta³c¹cego imienia RomualdaTraugutta w Radomiu.Uczy siê w klasie o profilu humanistycznym.Interesuje siê psychologi¹i mod¹. Lubi zwierzêta i podró¿e.2006 - Joanna KosiorPochodzi z Radomia. Absolwentka Zespo³u Szkó³Spo¿ywczych i Hotelarskich, tak¿e Prywatnej Szko³yOchrony Œrodowiska w Radomiu. Interesuje siê mod¹,gastronomi¹ i hotelarstwem.2005 - Angelina PlewkaZdoby³a tak¿e tytu³ Miss Publicznoœci. Pochodzi zRadomia. Absolwentka II Liceum Ogólnokszta³c¹cego.Ukoñczy³a Politechnikê Radomsk¹. Interesuje siêsportem, mod¹, lubi podró¿owaæ. Prowadzi w³asn¹dzia³alnoœæ./wit/ZDJÊCIA £UKASZ WÓJCIK, PIOTR MAZUR


8 Teraz ZapowiedziCzwartek 15 marca 2012REPERTUARY KINHELIOSRadom, ulica Poniatowskiego 5; telefon 48-362-80-50; www.heliosnet.pl;radom@heliosnet.plWa¿ny od 16 do 22 marcaBIG LOVE - Polska/15 godziny 9, 11 (pokazy tylko 21.03, bilety - 11z³otych).ZESTAW BAJEK - Polska/bo., dubbing godzina 10.30 (seans w ramachcyklu Filmowe Poranki w Kinie Helios – niedziela, 18.03.2012).HANS KLOSS. STAWKA WIÊKSZA NI¯ ŒMIERÆ - Polska/15 godziny11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.30 (premiera).KUPILIŒMY ZOO - USA/12 godziny 10.45 (oprócz 21.03), 13.15,18.15, 20.45 (Premiera). Komediodramat w re¿yserii wyró¿nionegoOscarem Camerona Crowe’a („U progu s³awy”, „Jerry Maguire”), ekranizacjabestsellerowej ksi¹¿ki, opartej na autentycznej historii. Pe³nahumoru, ale i wzruszaj¹ca opowieœæ o ojcu, który kupuje swej rodzinieniezwyk³y prezent: ogród zoologiczny z dzikim zwierzêtami. Wraz zdzieæmi porzuca ¿ycie w mieœcie i wyrusza na prowincjê, by przewróciæpodupad³emu zoo jego dawn¹ œwietnoœæ, a przy okazji zacz¹æ ¿ycieod nowa i prze¿yæ przygodê, o której inni mog¹ tylko marzyæ.KRÓLEWNA ŒNIE¯KA - USA/7 dubbing - 10 (18.03 - godzina 9 zamiast10), 12.15, 14.30, 16.45, 19 (premiera).3D JOHN CARTER - USA/15 godziny 13.45, 18.30 (22.03 - godzina19.15 zamiast 18.30), 21.15 (22.03 - godzina 21.45 zamiast 21.15).3D LORAX - USA/bo., dubbing godziny 9.30, 11.30, 15.30, 19.30.LORAX - USA/bo., dubbing godzina 17.30.JAK UPOLOWAÆ FACETA - USA/15 godzina 16, 21.15.3D KAC WAWA - Polska/15 godziny 13.30, 16.30, 21.30.3D PODRÓ¯ NA TAJEMNICZ¥ WYSPÊ - USA/7 dubbing godziny9.45, 11.45.ALVIN I WIEWIÓRKI 3-USA/bo., dubbing godzina 9 (oprócz21.03).¯elazna Dama - Filmowy Uniwersytet Trzeciego Wieku - 22 marca,godzina 17.MULTIKINORadom, ulica Boles³awa Chrobrego 1 (Galeria S³oneczna), telefon48-370-33-10.Wa¿ny od 16 do 22 marcaBÓG ZEMSTYpt, pn, wt, czw godzina 9.40.DEMONY pt, sb ,nd, pn, wt, œr, czw godziny 13.40, 15.45, 17.45,19.50, 21.50.HANS KLOSS: STAWKA WIÊKSZA NI¯ ŒMIERÆ pt, pn, pt, czwgodziny 11, 13.45, 16.10, 18.40, 21.10, sb, nd 11.50, 13.45, 16.10,18.40, 21,10, œr godziny 9.15, 13.45, 16.10, 18.40, 21.10.JOHN CARTER 3Dpt, sb, pn, wt, œr, czw godziny 9.20, 12.15,15.15, 18.15, 21.15, nd godziny 10, 12.50, 15.40, 18.30, 21.20.KAC WAWA 3D pt, sb, nd, pn, wt, œr, czw godzina 21.KRÓLEWNA ŒNIE¯KA – DUBBING pt, sb, nd, pn, wt, œr, czw godziny10.30, 13, 15.30, 18.KRÓLEWNA ŒNIE¯KA – NAPISY pt, sb, nd, pn, wt, œr, czw godzina20.30.LORAX 2D pt, sb, nd, pn, wt, czw godziny 12.10, 16.40, œr godziny9.30, 12.10, 16.40.LORAX 3D pt, sb, pn ,wt, œr, czw godziny 9.50, 14.30, 19, nd godziny10.10, 14.30, 19.MULTIBABYKINO:HANS KLOSS: STAWKA WIÊKSZA NI¯ ŒMIERÆ œr godzina 12.PODRÓ¯ NA TAJEMNICZA WYSPÊ 3D DUBBING pt, sb, pn, wt,czw godziny 9.15, 11.30, nd godzina 11.10, œr godzina 11.30.PORANKI DLA DZIECI nd godzina 10.30, 12.SPONSORING pt, pn, wt, czw godzina 12, sb godzina 9.30.TERYTORIUM WROGA pt, sb, nd, pn, wt, œr, czw godziny14.20,17, 19.30, 22.¯ELAZNA DAMA œr godzina 9.10./mod/Hans Kloss powracaPremiera nowego filmu z Tomaszem Kotem w roli g³ównejJeœli jesteœ wielbicielemkultowego serialu „Stawkawiêksza ni¿ ¿ycie” zeStanis³awem Mikulskim w rolig³ównej, nie mo¿esz tegoprzegapiæ. Na du¿y ekranwchodzi w³aœnie kinowa wersjahitu sprzed lat.W rolê agenta J+23 wciela siê Tomasz Kot.Na ekranie pojawi¹ siê tak¿e starzy znajomi:Brunner i Kloss, czyli Emil Karewicz oraz Stanis³awMikulski.„Hans Kloss. Stawka wiêksza ni¿ œmieræ” totrzymaj¹cy w napiêciu, szpiegowski film wojennyutrzymany w klimacie legendarnego serialu, aleopowiedziany jêzykiem wspó³czesnego kina - zespektakularnymi efektami specjalnymi i dynamiczn¹,pe³n¹ suspensu akcj¹. Z pewnoœci¹ o jakoœcifilmu œwiadcz¹ nazwiska jego twórców: Re-¿yserem jest Patryk Vega, a scenarzyst¹W³adys³aw Pasikowski. Polska premier filmu odbêdziesiê 16 marca. Tego dnia bêdzie mo¿naobejrzeæ film tak¿e w Radomiu. W obydwu kinach.Znani aktorzyW obsadzie filmu znaleŸli siê znani polscyaktorzy w nowych, zaskakuj¹cych wcieleniach,a tak¿e niezapomniani serialowi antagoniœci,których spotkanie po latach bêdzie wstêpem dopasjonuj¹cej podró¿y w przesz³oœæ i odkryciajednej z najwiêkszych tajemnic III Rzeszy. W rolachg³ównych wystêpuj¹ Tomasz Kot (m³odyW rolê agenta J-23 wciela siê Tomasz Kot.Hans Kloss), Piotr Adamczyk (m³ody Brunner)oraz Marta ¯muda-Trzebiatowska jako Elza.Hans Kloss, skarb i kobietaKoenigsberg, 1945 rok. Hans Kloss, agentpolskiego wywiadu o kryptonimie J-23, wpadana trop skarbu zrabowanego przez nazistów. Wintrygê zaanga¿owany jest stary znajomy Klossa,Hermann Brunner. Kloss, próbuj¹c pokrzy-¿owaæ plany wroga, stara siê ocaliæ z wojennejpo¿ogi piêkn¹ Elzê, dla której gotów bêdzie zaryzykowaæbezpieczeñstwo swojej misji.Monika DaszkowskaGodziny grania filmu w repertuarze kin obok.Elektrownia zaprasza na wystawêSzczêœcie w nieszczêœciu to tytu³wystawy Kamila Kuskowrodzonysposób „pomaga” z pozy-trzymanie kciuków, które w nadprzyskiego,która zostanie otwarta wpi¹tek, 16 marca, o godzinie 18 wMazowieckim Centrum SztukiWspó³czesnej Elektrownia przy ulicyDomagalskiego 5. Wstêp nawernisa¿ wolny. Ekspozycja bêdzieczynna do 6 kwietnia.Trzynaœcie zaprezentowanychprac odnosiæ siê bêdzie do wystêpuj¹cychw kulturze wierzeñ i praktykopartych na przekonaniu o istnieniumocy nadprzyrodzonych,które mog¹ sprowadziæ na kogoœnieszczêœcie lub przeciwnie –uchroniæ od z³a.tywnym skutkiem przejœæ przez egzaminczy rozmowê o pracê.Wystawa w Elektrownibêdzieokazj¹ do przyjrzenia siê naszejzabobonnoœci, zastanowienia siênad czêsto zapomnian¹ genez¹niektórych przes¹dów a przedewszystkim zweryfikowania naszychzachowañ w sytuacji, gdy…na przyk³ad, trzeba bêdzie odpukaæw niemalowane.Wystawa mia³a swoj¹ premierêwe wrzeœniu 2011 roku w Galerii BielskiejBWA w Bielsku-Bia³ej. Owocemwspó³pracy obu instytucji bêdzieKamil Kuskowski maluje, tworzy instalacje i sztukê wideo. Wspó³pracuje z Galeri¹Piekary w Poznaniu i Galeri¹ m2 w Warszawie.wspólnie wydany katalog wystawy.Przes¹dyPrzes¹dy najczêœciej dotycz¹konsekwencji zdarzeñ: pechawed³ug przes¹dnych przynosi przejœciepod drabin¹, zaœ spotkanie kominiarzaszczêœcie. Inny przyk³ad toKamil KuskowskiKamil Kuskowski urodzi³ siê w1973 roku w Zakopanem. W 1992ukoñczy³ Pañstwowe Liceum SztukPlastycznych im. Antoniego Kenaraw Zakopanem. W latach 1995-2000studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych£odzi. W roku 2000 roku uzyska³dyplom z wyró¿nieniem w PracowniTkaniny Unikatowej.W 2005 roku uzyska³ stopieñdoktora, a w 2008 roku - doktorahabilitowanego. Od 2010 roku zatrudnionyjest na stanowisku profesoranadzwyczajnego w AkademiiSztuki w Szczecinie, gdzie prowadziPracowniê Dzia³añ Audiowizualnychw Katedrze Nowych Mediów,której jest kierownikiem.By³ stypendyst¹ ministra kulturyi dziedzictwa narodowego (20-07), jest laureatem wielu nagród./bk/FOT. ARCHIWUMFOT. ELEKTROWNIAREPERTUAR TEATRU POWSZECHNEGOZBRODNIA I KARAW pi¹tek, 16 marca, o godzinie 11, we wtorek,20 marca, o godzinie 11, i w œrodê, 21 marca,o godzinie 11, na scenie kameralnej„Zbrodnia i kara” wed³ug powieœci Fiodora Dostojewskiegow re¿yserii Grigorija Lifanova.Znakomita adaptacja wielkiej powieœci FiodoraDostojewskiego, która - przez pryzmat losówubogiego studenta Rodiona RomanowiczaRaskolnikowa - podejmuje rozwa¿ania natemat pi¹tego przykazania „Nie zabijaj”. Mocny,niebanalny, mieni¹cy siê wieloma barwami,trzymaj¹cy w napiêciu spektakl o uniwersalnymprzes³aniu. Intryguj¹ca i niepowtarzalnapodró¿ w g³¹b ludzkich prze¿yæ. Prawdziwa teatralnauczta.Bilety - 30 i 24 z³ote.SKRZYPEK NA DACHUW pi¹tek, 16 marca, o godzinie 18, w sobotê,17 marca, o godzinie 18, i w niedzielê, 18marca, o godzinie 18, na du¿ej scenie „Skrzypekna dachu” wed³ug opowiadañ SzolemaAlejchema. Re¿yseria Maciej Korwin.Jeden z najwiêkszych hitów w historii musicali.Pogodna, dowcipna, liryczna, pe³na ciep³aopowieœæ o œwiecie, którego ju¿ nie ma, o najwa¿niejszychwartoœciach, przemijaniu. Kto znasniemarzy–jakTewie-otym,¿ebybyæbogaczem,nie musieæ pracowaæ, daæ bezpiecznedostatnie ¿ycie swoim najbli¿szym?Bilety-50z³otychi37z³otych.OPOWIEŒCI O PIESKU I KOTCEW pi¹tek, 16 marca, o godzinie 10 i 12, wniedzielê, 18 marca, o godzinie 13, we wtorek,20 marca, o godzinie 10, i w œrodê, 21 marca, ogodzinie 10, na scenie Fraszka „Opowieœci opiesku i kotce” w re¿yserii Mariana Pecko.To sceniczna adaptacja prozy dla dzieci znanegoczeskiego pisarza, malarza, fotografika i grafikaJosefa Èápka. Zabawne, pe³ne dzieciêcej radoœcii ciekawoœci œwiata, przygody dwójki uroczychfutrzaków: Szczekusia i Mruczki, którzy naœladuj¹czachowania ludzi, prze¿ywaj¹ wiele zabawnychprzygód. Przedstawienie w prosty, przystêpnysposób ucz¹ tolerancji dla odmiennoœci,pokazuje si³ê przyjaŸni i potrzebê harmonii w codziennym¿yciu.Niesiepogodê,uœmiechiradoœæ.Bilety-22i20z³otych.PIAFW czwartek, 22 marca, o godzinie 18 na du-¿ej scenie ”Piaf” Pam Gems w re¿yserii TomaszaDutkiewicza.Spektakl jest opowieœci¹ o drodze, jak¹ musia³aprzejœæ Edith Piaf, zanim zawêdrowa³a naszczyt, o cenie, jak¹ zap³aci³a za sukces i o niekoñcz¹cejsiê pogoni za mi³oœci¹ i szczêœciem. Wprzedstawieniu us³yszymy najpiêkniejsze i najbardziejznane piosenki z repertuaru Piaf.W roli g³ównej Katarzyna Jamróz.Bilety-50i38z³otych./bk/Teatr Powszechny, plac Jagielloñski 15 wRadomiu, telefon 48-384-53-22, SMS: 604-566-406, e-mail: bilety@teatr.radom.pl.


Czwartek 15 marca 2012Teraz Zapowiedzi 9Gienek w RadomiuImprezy kluboweZwyciê¿y³ muzyczne,telewizyjne show X-Factor.Od tego momentu zna goca³a Polska. Jegoniesamowity g³osprzywodzi na myœlnajwiêksze przebojepolskiego i œwiatowegobluesa i rocka. TerazGienek Loska ma nakoncie p³ytê„Hazardzista”, którapokry³a siê z³otem irazem z zespo³em graporywaj¹ce koncerty. Ju¿dzisiaj wyst¹pi dlaradomian w klubie StrefaG2.G ienekLoskapochodzizBia³orusi.WPolsce mieszka od 1992 roku,obecnieweWroc³awiu.S³awêulicznemugrajkowi, który z wykszta³cenia jest spawaczem,przynios³o zwyciêstwo w telewizyjnymshow X- Factor. Muzyk wygra³go i nagra³ album „Hazardzista” wraz zzespo³em Gienek Loska Band, którytworz¹: Andrzej „Makar” Makarewicz, gitarzystai wokalista, Grzegorz Schneider,legendarnykrakowskiperkusista,TomekSetlak, m³ody, zdolny basista, MarcinM³ynarczyk, klawiszowiec.Gienek Loska ujmuje swoichs³uchaczy piêknym, prawdziwym,przejmuj¹cym g³osem, który potrafi zrockowych standardów wydobyæ ca³¹magiê. Ten nieziemski g³os rozbrzmiewaz p³yty „Hazardzista”. Zosta³a onawyprodukowana przez Macieja Muraszko(nacodzieñszefazespo³uPsychodancing,graj¹cego z Maleñczukiem).Album jest z jednej strony lekcj¹klasycznego rock’n’rolla, wywiedzionegohen od Allman Brothers i Zeppelinów.ZdrugiejstronypozostajewiernyGienek Loska z zespo³em zagraj¹ koncert w Radomiu.korzeniom Gienka Loski. Pojawiaj¹ siêna nim motywy ludowe. S³ychaæ te¿akcent wschodniej œpiewnoœci wg³osie artysty, która przywodzi na myœlniezapomniane, rockowe lataCzes³awa Niemena.Monika DASZKOWSKAWa¿neNastêpny koncert w ramach Wielkanocnego Festiwalu Ludwigavan Beethovena odbêdzie siê 2 kwietnia w sali koncertowej imieniaKrzysztofa Pendereckiego Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Radomiu, ulica25 czerwca 70, godzina 18.Wyst¹pi¹: Michel Lethiec – klarnet, Kaja Danczowska – skrzypce,Edgar Moreau – wiolonczela i Yeol Eum Son – fortepian. W programie:Igor Strawiñski: „Historia ¿o³nierza”, Dymitr Szostakowicz: Trio e-mollop. 67 oraz Olivier Messiaen: „Kwartet na koniec czasu”.„Seks po fiñsku” z Elektrowni¹Wielbiciele dobrego kina mog¹ rej jedyn¹ intymnoœci¹ jest konfrontacjaz umieraj¹cymi ludŸmi. œwietlony film, tak¿e pokazywanyO godzinie 21.30 zostanie wy-obejrzeæ trzy filmy proponowaneprzez Mazowieckie Centrumw ramach cyklu Nowe HoryzontySztuki Wspó³czesnej Elektrownia.2012, pod tytu³em „Grabarz”.Wszystkie zostan¹ wyœwietlane wJest to dramat w re¿yserii SándoraKardosa, wêgierskiego re¿y-najbli¿szy poniedzia³ek, 19 marca,w kinie Helios.sera. To adaptacja opowiadaniaPierwszy film zostanie wyœwietlonyw ramach nowe Horyzontyczym m³odzieñcu obejmuj¹cymRainera Marii Rilkego o tajemni-2012. Emisja rozpocznie siê o godzinie18. Bêdzie to „Cod Blue”,Nieznajomym fascynuje siêposadê grabarza w San Rocco.dramat w re¿yserii Urszuli Antoniak.By³ to najgorêcej dyskutowa-zrealizowany za pomoc¹ aparatucórk¹ miejscowego podesty. Filmny film festiwalu Nowe Horyzonty.u¿ywanego podczas wyœcigówDzie³o wzbudza skrajne emocje.konnych do rejestrowania zawodnikówprzecinaj¹cych liniê Jest to historia pielêgniarki, dla któ-mety.Piêkne pleneryO godzinie 19.30 zostanie pokazany„Seks po fiñsku”, dramat,którego re¿yserem jest Mika Kaurismäki,jeden z czo³owychprzedstawicieli kina pó³nocnoeuropejskiego.Jest to rozgrywaj¹casiê w piêknych plenerach Finlandiiopowieœæ o wieloletnim ma³¿eñstwie,które decyduje siê na rozstanie,odkrywaj¹c jednoczeœniejak wolnoœæ mo¿e byæ niebezpieczna.Koncert Gienka Loski odbêdzie siê w pi¹tek, 16 marca w klubieStrefa G2 przy alei Grzecznarowskiego 2 w Radomiu. Start godzina20. Bilety w cenie 30 z³otych – przedsprzeda¿ i 40 z³otych w dniu koncertudo nabycia w klubie, Videofoxach i Cafe pod Kasztanami.Pojedynek dwóch orkiestrRadomska Orkiestra Kameralna Koncert odbêdzie siê w salizaprasza w niedzielê, 18 marcana pierwszy koncert w ramach Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Ra-imienia Krzysztofa PendereckiegoXVI Festiwalu Wielkanocnego Ludwigavan Beethovena.Wyst¹pi¹ Orkiestra Akademiidomiu, ulica 25 Czerwca 70.Beethovenowskiejoraz Radomska OrkiestraKameralna. Dyrygowaæ bêdzieMaciej ¯ó³towski.W programie: BohuslavMartinù: „Koncert podwójny nadwie orkiestry smyczkowe, fortepiani kot³y” oraz Béla Bartók:Divertimento na orkiestrêsmyczkow¹ oraz „Muzyka nainstrumenty strunowe, perkusjêi czelestê.”Podczas koncertu – co rzadkosiê zdarza - do muzycznego pojedynkustan¹ dwa zespo³y: OrkiestraAkademii Beethovenowskiej zKrakowa oraz Radomska OrkiestraKameralna.Wa¿neW tym zderzeniu nie chodzi jednako konfrontacjê,aojaknajwierniejszeoddanie idei, która stoi zadwoma arcydzie³ami muzyki XXwieku: „Koncertu podwójnego” BohuslavaMartinù i „Muzyki na instrumentystrunowe, perkusjê iczelestê” Beli Bartoka.Motywem przewodnim tegoprogramu, jak i ca³ej szesnastejedycji Festiwalu Wielkanocnegojest „Wojna i pokój”.Pocz¹tek koncertu godzina 18.Biletywcenie40i30z³otychmo-¿na ju¿ kupowaæ w kasie RadomskiejOrkiestry Kameralnej, ulica¯eromskiego 53./bk/Dziêki temu widz ogl¹da niespotykan¹,przestrzenn¹ formê obrazu.BiletyProjekcje odbywaj¹ siê w kinieHelios, sala numer 5, ulica Poniatowskiego5, Ceny biletów: 1 film –15 z³otych 2 filmy – 24 z³ote, 3 filmy– 30 z³otych. Bilety w sprzeda¿y od12 marca 2012 w siedzibie Elektrowniprzy ulicy Domagalskiego 5w godzinach od 8 do 16 oraz wCentrum Filmowym HELIOS pó³godziny przed projekcj¹ przed sal¹numer 5./mod/FOT. ZOOMBORDO – RADOMSobota/Niedziela – Ósma edycja imprezy „To break down at 4 a.m.Sharp 8”. Organizator zapewnia 7 godzin alternatywnych brzmieñdubstep i drum and bass. Mo¿na liczyæ na niezapomniane widowiskoaudiowizualne, które przeniesie wszystkich w trójwymiarowy œwiat wizualizacjiw oprawie oœwietlenia scenicznego w stylu teatralno - undergroundowym.Wszystko to bêdzie wspierane przez nag³oœnienie o mocy4000 wat. Zagra polska ikona muzyki dubstep Brainpain zWroc³awia, towarzyszyæ mu bêdzie wschodz¹cy producent dnb STHS.Tego dnia wyst¹pi¹ równie¿ Project GKR - Radom, SNC:INC - Tomaszów,Systemajk - Kraków, Bezki - Radom. Start 17 marca godzina 20,a koniec 18 marca godzina 8. Bilety w cenie 20 z³otych.Radom, ulica Struga 57.ALIBI – RADOMPi¹tek- Rap Sesja All Stars. Wyst¹pi¹: Crashu, mistrz Polski Beatbox,Spektrum (Kres, Ader, Guzik), Studio Meksyk (Grubass, Tomak,Krys, Janusz, Tykuœ), 021 & Maka, Absolut, - Emcekfadrat (Matii, Arnie),Bardacha Studio (Kanse, Bio³y, Melon). Imprezê poprowadzi Absolut.After party zagra PJ. Start o godzinie 20. Bilety w cenie 8 z³otych.Sobota - Feel The Chill. Zapowiada siê impreza w rytmach: reggae,dancehall, rap. Zagra Smartee. Start godzina 20. bilety w cenie10 z³otych.Radom, ul. Malczewskiego 29, RadomSTREFA G-2 – RADOMPi¹tek – Koncert Gienka Loski. Start godzina 20. Bilety w cenie 30z³otych – przedsprzeda¿ i 40 z³otych w dniu koncertu do nabycia w klubie,Videofoxach i Cafe pod Kasztanami.Sobota – Koncert zespo³u Boys. Ten wieczór utrzymany bêdzie wca³oœci w klimacie dance. Start godzina 20. Bilety: 15 z³otych – przedsprzeda¿i 20 z³otych w dniu koncertu do nabycia w klubie.Niedziela - Impreza Oldies Hits. Najlepsze przeboje z lat 60., 70.,80. i 90. w nowych jak i starych aran¿acjach. After Party tygodniowegoszaleñstwa! Start godzina 20. Bilety w cenie 5 z³otych.Radom, aleja Grzecznarowskiego 2.KATAKUMBY – RADOMSobota - Dzieñ Œw. Patryka - Œwiêto Irlandii w Radomiu. Koncertymuzyki irlandzkiej, celtyckiej, ¿eglarskiej oraz pokazy tañca celtyckiego.Zapraszaj¹: Morskie Stowarzyszenie ¯eglarskie HOORN orazKlub KATAKUMBY. Wyst¹pi¹ miêdzy innymi: Banshee (folk irlandzki),Comhlan (pokazy i warsztaty tañca celtyckiego). Start godzina 19. Cenabiletów 20 z³otych.Radom, plac Stare Miasto 11.AULA – RADOMPoniedzia³ek – Czwartek: Me Gusta…- czyli AULA na weso³o! Od19 do 24 marca klub przygotowa³ wystawê najœmieszniejszych zdjêæ.Przez ca³y tydzieñ wstêp do klubu za darmo.Radom, ulica Chrobrego 31.CZYTELNIA KAWY - RADOMSobota – „Made in Radom”, pod takim has³em odbêdzie siê kiermaszrêkodzie³a radomskich twórców. Przedstawi¹ oni miêdzy innymi:œwiece, bi¿uteriê, decoupage, p³askorzeŸby, lalki, akcesoria dla dzieci.Ponadto o godzinie 13 rozpoczn¹ siê warsztaty plastyczne dla dzieci.Start godzina 12, a zakoñczenie 18.LEMON SOUND GALERY – RADOMPi¹tek - VI edycje „Shoockwave”. Potê¿na dawkê energii. Ta imprezana dobre wpisa³a siê na listê pewnych pozycji w Lemonie, to ju¿ tradycjapi¹tkowych nie zapomnianych klubowych doznañ, do którychdoprowadz¹ MORENO&WOJTASS. Start godzina 20. Cena biletu 5z³otych.Sobota – Impreza z udzia³em Dave Bo Group! Dawkê energetycznejmuzy szykuj¹ Timo & Dicca wraz z Davem Bo (sax) i Alex (flet).Start godzina 20.Radom, ulica 1905 Roku 3C / al. Grzecznarowskiego 2KOSMOS – RADOMPi¹tek – Wibruj¹cy Pi¹tek - muzyka lat 80. i 90. start godzina 20.Wstêp wolny.Sobota - Klubowa Sobota. Start godzina 20. Wstêp 10 z³o-tych.Niedziela - Dr Kosmos poleca - terapia specjalna: Powrót na Ziemiê.Start godzina 20. Wstêp wolny.Radom, ulica ¯eromskiego (Galeria Rosa).BABYLON – RADOMPi¹tek – Glam and Hot. Start godzina 20. Wstêp 10 z³otych.Sobota – Oldshool Revival. Start godzina 20. Wstêp 10 z³otych.Czwartek – karaoke. Start godzina 19. Wstêp wolny.Radom, ulica Beliny-Pra¿mowskiego 17.PIWNICA – RADOMPi¹tek – Crazy night. Start godzina 20, wstêp wolny.Sobota – Gor¹czka sobotniej nocy. Start godzina 20. Wstêp wolny.Niedziela – bilardowe after party. Start godzina 18. Wstêp wolny.Radom, plac Jagielloñski 8.FANABERIA – RADOMPi¹tek – Dance party. Start godzina 21. Wstêp od 21 roku ¿ycia.Sobota - Fanaberia party. Muzyka lat 70.,80.,90. Wstêp od 21 roku¿ycia.Radom, ulica Struga 7a./mod/


10 Teraz InterwencjeCzwartek 15 maraca 2012Ciach... i po drzewachKontrowersje wokó³ zmianw dwóch miejskich parkach.Mieszkañcy pytaj¹ dlaczegowycinane s¹ zdrowe drzewaAndrzej Kielski, dyrektorZak³adu Us³ug Komunalnych:- W Internecie bêdziemy informowaæo zakresie prac wparkach, o rozpoczynanychtam pracach i wyjaœniaæ, dlaczegoje wykonujemy. Bêdziemyodpowiadaæ na wszelkie pytaniaradomian. Ma to byæ rodzajplatformy komunikacji zmieszkañcami.Radomianie s¹zbulwersowani wycink¹drzew w Leœniczówce iStarym Ogrodzie.Urzêdnicy zapewniaj¹,¿e nie ma powodów doobaw a ju¿ nied³ugoruszy specjalna stronainternetowa, gdziebêd¹ wyjaœniaæw¹tpliwoœcimieszkañców.Wycinka drzew rozpoczê³a siêjeszcze w lutym i powoli dobiegakoñca. W sumie pod topórposz³o 90 drzew w Leœniczówce i45 w Starym Ogrodzie. Wielu radomianuwa¿a, ¿e wycinka jest niepotrzebna.Niektórzy zbieraj¹ nawetpodpisy przeciwko wycince drzeww Leœniczówce.£adniej na PlantachAndrzej Kielski, dyrektorZak³adu Us³ug Komunalnych przyznaje,¿e wyciêcie ka¿dego drzewazawsze budzi uwagi, ale nie zawszes³uszne. – Kiedy rozpoczynaliœmyrewitalizacjê parku na Plantach,mieszkañcy te¿ protestowaliprzeciwko wycince drzew. Dziœ niktnie narzeka, wystarczy przejœæ siêna spacer i zobaczyæ, jak Plantywypiêknia³y – t³umaczy Kielski.Zas³aniaj¹ œwiat³o- W Leœniczówce i starym Ogrodziewycinamy tylko te drzewa, któres¹ szkodnikami, a których jest w tychparkach du¿o. To g³ównie topole iklony jesionolistne – mówi Kielski.Drzewa te zas³aniaj¹ du¿o œwiat³a, wniektórych miejscach jest go takma³o, ¿e nie roœnie nawet trawa.Korzenie topoli niszcz¹ tak¿ekoryto Potoku Pó³nocnego i niektórychalejek w Leœniczówce. – Wtym parku ¿adne prace nie by³oprowadzone przez 30 lat. Drzewszkodników jest du¿o i cierpi¹ natym szlachetne gatunki, aoniechcemy zadbaæ najbardziej – wyjaœniaKielski.Bêd¹ nowe drzewaJesieni¹ pracownicy zak³adurozpoczn¹ drugi etap rewitalizacji.Czekamyna Wasze opinie!Napisz do nas i zaproponujzajêcie siê tematem, który Ciêinteresuje. Nasz mail to: redakcja@terazradom.pl.Mo¿eszte¿ zadzwoniæ pod numer48 382 11 65. Na Twoje opinie ispostrze¿enia, od poniedzia³kudo pi¹tku w godzinach 9-16czeka red. Dominik Majsterek.Wtedy rozpoczn¹ siê nasadzenianowych roœlin. – Bêd¹ to drzewadu¿o ³adniejsze i bardziej pasuj¹cedo miejskiego parku, a przedewszystkim takie, które nie bêd¹prowadzi³y do obumierania innychroœlin – t³umaczy dyrektor ZUK.Zak³ad Us³ug Komunalnychuruchomi specjaln¹ stronê internetow¹,która ma wyjaœniæ w¹tpliwoœciradomian. – Witryna ruszy jeszczew marcu – zapewnia Kielski.Tomasz DYBALSKIredakcja@terazradom.pl- Leœniczówka jest zaniedbana i wymaga zmian. Mam nadziejê, ¿e po zakoñczeniuprac bêdzie ³adniej – mówi pan Sebastian, który przychodzi do parku z córeczk¹Ol¹.ZDJÊCIA TADEUSZ KLOCEKZaczêli w lutym, skoñcz¹ jesieni¹Wycinka drzew rozpoczê³a siê jeszcze w lutym i powoli dobiega koñca.W sumie pod topór posz³o 90 drzew w Leœniczówce i 45 w StarymOgrodzie. Wielu radomian uwa¿a, ¿e wycinka jest niepotrzebna. Niektórzyzbieraj¹ nawet podpisy przeciwko wycince drzew w Leœniczówce.Andrzej Kielski, dyrektor Zak³adu Us³ug Komunalnych przyznaje,¿e wyciêcie ka¿dego drzewa zawsze budzi uwagi, ale nie zawszes³uszne. - W Leœniczówce i Starym Ogrodzie wycinamy tylko te drzewa,które s¹ szkodnikami, a których jest w tych parkach du¿o. To g³ównietopole i klony jesionolistne – mówi Kielski. Wed³ug niego drzewazas³aniaj¹ du¿o œwiat³a,awniektórychmiejscach jest go tak ma³o, ¿enie roœnie nawet trawa.Ostatnio pracownicy Zak³adu Us³ug Komunalnych pracowali przy wycince w Starym Ogrodzie.Ruchomy torRadomianin od miesi¹cazg³asza usterkêna przejeŸdziekolejowym i prosio naprawê. BezskutecznieDo naszej redakcji zadzwoni³ radomianin,który codziennieprzechodzi przez przejazd na ulicyM³odzianowskiej. – Od ponad miesi¹cajedna z szyn siê rusza. Uginasiê pod przeje¿d¿aj¹cymi samochodamii poci¹gami – relacjonowa³.– W¹tpiê, ¿eby by³o to bezpieczne.Tu mo¿e wykoleiæ siê poci¹g.Sprawdziliœmy to naocznie:szyna faktycznie ugina siê pod ka-¿dym samochodem o kilka centymetrów.Jeszcze gorzej wygl¹daprzejazd poci¹gu po feralnym torze.Szyna jest niedokrêcona, œrubydr¿¹ kiedy na szynê najedziesamochód i mo¿na je wyj¹æ go³ymiPod ka¿dym samochodemszyna ugina siê okilka centymetrów.Szyny przykrêcone s¹do zmursza³ychpodk³adów kolejowych(zdjêcie w kó³ku).rêkami. Zreszt¹ niebardzo jest do czego jedokrêcaæ, bo podk³ad jestzupe³nie zniszczony i spróchnia³y.Piotr Ma³ek, wicedyrektorZak³adu Linii Kolejowych w Skar¿ysku-Kamiennej,który odpowiadaza stan torów w Radomiu o sprawiedowiedzia³ siê od nas. – Natychmiastprzeka¿ê sygna³, a nasi pracownicysprawdz¹ stan przejazdu– zapewnia³ Ma³ek./dyb/ZDJÊCIA TADEUSZ KLOCEK


12 Teraz SportCzwartek 15 marca 2012Sobota z koszykówk¹Zawodnicy Rosy Radomzagraj¹ z dru¿yn¹ zagro¿on¹spadkiem, KrosnemPierwszoligowikoszykarze RosyRadom w sobotê wew³asnej hali w kolejnymmeczu ligowym zagraj¹z zespo³em MiejskiegoOœrodka Sportu iRekreacji Krosno.Mariusz Karol, trener RosyRadom: - Z meczu na meczgramy coraz lepiej, nasza formaidzie powoli w górê. Zespo³uz Krosna nie wolno absolutnielekcewa¿yæ, bo przedspotkaniem nie wolno dopisywaæsobie punktów.Pocz¹tek pojedynku o godzinie18 w hali przy ulicy Narutowicza9. Ceny biletów: 10 z³otych normalny,5 z³otych ulgowy.Do koñca rundy zasadniczejpodopiecznym trenera MariuszaKarola zosta³y do rozegrania trzymecze i nie za bardzo bêdzie z kimprzegraæ. Wszystko wskazuje nato, ¿e ostatni mecz z SKK Siedlcew radomskiej hali zadecyduje omiejscu w pierwszej czwórce. Jestbardzo du¿a szansa zaj¹æ nawetdrugie miejsce przed play offami oawans do pierwszej ligi.SKUTECZNY „DONGA”66 punktów w trzech ostatnichmeczach dla Rosy zdoby³ ArturDonigiewicz. Daje to œredni¹ 22punkty. Cieszy dobra gra popularnego„Dongi”, który z³apa³ bardzodobr¹ formê i oby j¹ utrzyma³ a¿do koñca sezonu. Niewiele gorzejgraj¹ Piotr Kardaœ i Marcin Kosiñski.Dobre zawody w Przemyœlurozegrali tak¿e dwaj wysocy koszykarze,Hubert Radke i TomaszPisarczyk. Sporo dobrego do grywnosz¹ tak¿e rezerwowi JakubZalewski i Emil Podkowiñski. Dogry radomskich koszykarzy zabardzo nie ma siê, do czego przyczepiæ.Za dobr¹ grê i wygran¹ zPoloni¹ dru¿yna dosta³a dwa dniMarcin Kosiñski (z pi³k¹) w ostatnich meczach prezentuje dobr¹ formê. Liczymy na jego dobry wystêp w meczu z MOSiR Krosno.wolnego i na zajêciach spotyka siêwe wtorek.BÊD¥ PAUZOWAÆRosa aktualnie zajmuje czwartemiejsce w tabeli i t¹ lokatê amo¿e jeszcze lepsz¹ podopiecznitrenera Mariusza Karola chc¹zaj¹æ na zakoñczenie rundy zasadniczej.Jest du¿a szansa na drugiemiejsce. Przed radomsk¹ dru¿yn¹pojedynek we w³asnej hali z MO-SiR Krosno. Rywal zajmuje odleg³etrzynaste miejsce i bardzo ma³ymiszansami na utrzymanie siê w lidze.Rywala nie wolno absolutnielekcewa¿yæ. W tym sezonie Rosaju¿ dwa razy gra³a z Krosnem. W lidzeradomianie wygrali 76:65 i wPucharze Polski 77:52. Czekamyna trzecie zwyciêstwo Rosy. Pomeczu z Krosnem, radomski zespó³bêdzie mia³ pauzê.W³odzimierz £y¿waZDJÊCIA £UKASZ WÓJCIKSiatkarski weekendWa¿neM³odych siatkarzy CzarnychRadom czeka niezwyklepracowity weekend, a kibicówsiatkówki wiele emocji. Juniorzyod pi¹tku do niedzieli walczyæbêd¹ w pó³finale mistrzostwPolski, natomiastm³odzicy w sobotê i niedzielêbêd¹ gospodarzami fina³u Mazowsza.Juniorzy od wtorku trenuj¹ wkomplecie. Do kolegów z dru¿ynydo³¹czyli kadrowicze: Bart³omiejGrzechnik, £ukasz £apszyñski,Piotr Orczyk i £ukasz Zugaj. Radomianie,jako klub, broni¹ tytu³umistrzowskiego. Jednak w tymroku, wiêkszoœæ zawodników tosiatkarze, którzy dotychczas niewystêpowali w zespole juniorskim.W pierwszym meczu zmierz¹siê z doskonale znan¹ ekip¹ MetraWarszawa, któr¹ pokonali wfinale rozgrywek wojewódzkich.Kolejnym przeciwnikiem Czarnychbêdzie Trefl Gdañsk. Wostatnim dniu Czarni zagraj¹ zChemikiem Olsztyn. Do fina³uawansuj¹ dwa najlepsze zespo³y.W sobotê i niedzielê m³odzicyrozegraj¹ fina³ Mazowsza. Jegozwyciêzca wywalczy bezpoœredniawans do æwieræfina³u mistrzostwPolski. Zespo³y, którezajm¹ miejsca2i3zagraj¹ w jednejósmej mistrzostw Polski.Czarni zagraj¹ z Plasem Warszawa,MDK Warszawa i WichremTrójka Koby³ka./sid/Pó³fina³ Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce rozegrany zostaniew hali Publicznego Gimnazjum nr 22 przy ul. Rapackiego 24. Programzawodów:, pi¹tek, godz. 16 Czarni Radom – Metro Warszawa,godz. 18 Trefl Gdañsk – Chemik Olsztyn, sobota, godz. 16.30 Metro –Olsztyn, godz. 18.30 Czarni – Trefl, niedziela, godz. 10 Trefl – Metro,godz. 12 Czarni – Olsztyn.Fina³ Wojewódzki M³odzików równie¿ rozegrany zostanie w hali PG22. Program zawodów: sobota, godz. 10 Czarni Radom – MDK Warszawa,godz. 11 Plas Warszawa – Wicher Koby³ka, godz. 13 MDK –Wicher, godz. 14 Czarni – Plas, niedziela, godz. 15.30 Plas – MDK,godz. 16.30 Wicher – Czarni.Wstêp na wszystkie mecze wolny.Z Soko³em na StrugaWpierwszej kolejce rundywiosennej, lider mazowieckiejtrzeciej ligi, Radomiak1910 SA Radom zagra naw³asnym boisku z Soko³emAleksandrów £ódzki. Pocz¹tekspotkania, w niedzielê o godzinie15 na stadionie przy ulicyStruga 63.Radomiak ma czterech nowychzawodników: Andrzeja Wójcika,Marka Kaliszewskiego, Piotra Charzewskiegoi Brazylijczyka RossiegoLeandro.Wójcik jest obroñc¹ i ostatniogra³ z swoim macierzystym klubie,MLKS ¯abno. Pi³karz ten najwiêcejgra³ w Termalice Bruk-Bet Nieciecza,z któr¹ to dru¿yn¹ awansowa³do drugiej, a nastêpnie pierwszej ligi.Kaliszewski przyszed³ z drugoligowejPogoni Siedlce, a Charzewskiz pierwszoligowego DolcanaZ¹bki. Leandro natomiast z trzecioligowejZawiszy Rzgów. Wszyscypi³karze zostali ju¿ potwierdzenido gry w radomskim klubie.Przypuszczalny sk³ad „zielonych”na mecz z Soko³em. W bramce,£ukasz Skowron, w obronie£ukasz Szary, Jacek Moryc, MaciejŒwidzikowski, Andrzej Wójcik,w pomocy Marek Kaliszewski, PiotrWlaz³o, Mateusz Radecki, MarcinFigiel, Pawe³ Tarnowski, w atakuRossi Leandro. /W.£./