Zpráva o společenské odpovědnosti 2008 - Česká rafinérská, as

ceskarafinerska.cz

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008 - Česká rafinérská, as

Zpráva o společenskéodpovědnostiv roce 2008


Informaceo společnosti1.Název společnosti:ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.Sídlo:Záluží 2, Litvínov 7, PSČ 436 70IČ:62741772Zapsaná v obchodním rejstříkuvedeném u Krajského soudu v Ústínad Labem, oddíl B, vložka 696Základní kapitál:9 348 240 000 KčVydané cenné papíry:934 824 kusů kmenových akciína jméno, celková výše emise9 348 240 000 Kč.Česká rafinérská je výrobní společnostípůsobící v oboru zpracování ropya provozující rafinérie v Litvínověa Kralupech nad Vltavou. Jejímihlavními produkty jsou automobilovébenziny, motorová nafta, leteckápaliva, topné oleje, kapalnéplyny (LPG), asfalty, suroviny propetrochemické a chemické výroby, provýrobu mazacích olejů a látky pro dalšíprůmyslové využití.Od srpna roku 2003 je Česká rafinérskápřepracovací rafinérií, což znamená, žezpracovává ropu dodanou zpracovateli(vlastníky, resp. jejich tuzemskýmiobchodními společnostmi). Ti realizujíprodej všech výrobků na domácími zahraničním trhu.Společnost vykázala za rok 2008stabilní finanční situaci a při obratu10,4 miliardy Kč činil čistý zisk308 milionů Kč po zdanění. Bylnaplněn investiční program a dalšípožadavky vlastníků. Bylo dosaženonejvyššího objemu zpracování ropya výroby ropných produktů v dějináchspolečnosti. Rozvíjely se programyv péči o zdraví zaměstnancůspolečnosti, v bezpečnosti a ochraněpracovního i životního prostředí.Pokračovaly projekty v rámcikonceptu společensky odpovědnéfirmy ve vztazích k zaměstnancůma jejich rodinám, k okolním městůma obcím a v komunikaci. Tyto aktivityspolečnosti často získaly oceněnína celostátní úrovni.Finanční výkony a investice v milionech KčObrat 10 409Zisk před zdaněním 385Zisk po zdanění 308Fixní provozní náklady 1 717Investiční výdaje 1 093Dárcovství 11Objem zpracované ropy v milionech tun 7 650Počet zaměstnanců k 31. 12. 2008 676Akcionáři % Společnosti zpracovatelůUNIPETROL, a.s. 51,23 UNIPETROL RPA, s.r.o.Eni International B.V. 32,44 Agip Česká republika, s.r.o.Shell Overseas Investment B.V. 16,33 Shell Czech Republic a.s.2ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


Významná data a událostiroku 2008ledenUdělení Ceny za podporu českéhoturfu od Jockey Club ČRúnorReprezentační ples České rafinérskév MostědubenNávštěva drobných akcionářůUnipetrolu v litvínovské rafinériikvětenDen otevřených dveří průmyslovéhoareálu LitvínovčervenZaměstnanecké odpoledne„Rafinérská stopa: Veltrusy– Nelahozeves“červenecVýznamné omezení dodávek ropyropovodem DružbasrpenDostihové odpoledne na Hipodromuv MostězáříKulatý stůl České rafinérské a Synthosse zastupiteli města VeltrusSpuštění informačně-vzdělávacíhointernetového portáluwww.petroleum.czříjenUdělení práva používat titulResponsible CareTitul Podnik podporující zdraví3. stupně a vítězství v evropskékampani Move EuropeOcenění PetrolAward 2008za technický a vydavatelský počin rokuříjen–listopadDen dobročinnosti 2008prosinecSetkání s představiteli samospráv obouregionůCertifikáty a oceněníČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 3


Česká rafinérská se zabývá zpracovánímropy pro své zákazníky (obchodníspolečnosti vlastníků) a výrobou ropnýchproduktů ve dvou rafinériích, kterése nacházejí v Kralupech nad Vltavoua v Litvínově.


Ve svých mnohostranných aktivitáchv oblasti péče o zaměstnance, v ochraněživotního prostředí, v podpoře okolía pomoci potřebným Česká rafinérskásystematicky a uvědoměle rozvíjí konceptspolečenské odpovědnosti, a to s podporousvých zaměstnanců.


Společenská odpovědnost firem3.Společenská odpovědnostfirem (angl. CorporateSocial Responsibility= CSR) je dobrovolnéintegrování sociálnícha ekologických hledisekdo každodenníchfiremních operacía interakcí s okolím(Evropská komise, Zelenákniha 2001). Společenskáodpovědnost firem je pakdefinována jako celkovýdopad fungování firmyna společnost a zahrnujezodpovědné chovánízaměstnanců, zákazníků,investorů, dodavatelůa dalších partnerů (Fórumdárců ČR).Česká rafinérská od svého vznikuv roce 1996 aplikuje zásadyspolečenské odpovědnosti, neboťve společnosti byly ihned založeny,a to s přispěním zahraničníchvlastníků, moderní standardyzaměstnanosti, nadstandardnípéče o zaměstnance apod.Od počátku působení byl kladenmimořádný důraz na ochranuzdraví, bezpečnost práce a ochranuživotního prostředí a to jak výšívložených investičních prostředků,tak provázaností jednotlivýchsystémových opatření. Ve svémvnějším působení převzala Českárafinérská poznatky a zkušenostisvých zahraničních akcionářůa rozvinula systém spolupráce sesousedními městy a obcemi, systémposkytování finančních darů podleschválených priorit, aplikovalaotevřenou komunikaci s veřejnostíi sdělovacími prostředky a byla vždyvnímavá k potřebám okolí.S nástupem konceptu společenskéodpovědnosti firem (CSR)v evropském podnikatelskémprostředí počátkem této dekádyměla tak Česká rafinérskározpracované všechny tři její pilíře– bezpečnost a ochranu životníhoprostředí, péči o zaměstnancea firemní dárcovství. Mohlo dojítk přijetí konceptu CSR a tímnavázat na stávající politikya aktivity společnosti. Od roku 2005publikuje Česká rafinérská ročníZprávu o společenské odpovědnosti.V roce 2006 se zapojila do metodikyStandard Odpovědná firma. V témžeroce získává Zvláštní oceněnív soutěži TOP Firemní Filantrop.V roce 2008 zaznamenal konceptspolečenské odpovědnosti dalšírozvoj, opět jsme významněpodporovali okolní komunity, řaděneziskových organizací jsme poskytlifinanční dary i materiální pomoc.Znovu proběhl Den dobročinnostia byly organizovány sbírky prodětské domovy, kdy zaměstnanciprojevili vysoký stupeň sociálníhocítění.Česká rafinérská je připravenanadále rozvíjet koncept společenskéodpovědnosti firem, připojovatdalší projekty a iniciativy jakv oblasti bezpečnosti prácea péče o zaměstnance, v ochraněživotního prostředí, tak ve vnímánía naplňování potřeb okolí,v dárcovství a otevřené komunikaci.Společnost má významnou oporuv iniciativě zaměstnanců, kterouv řadě případů prokázali takév roce 2008. Správná volba dalšíchkroků v oblasti CSR je výzvou prospolečnost, její zaměstnance, alei pro naše partnery z neziskové sféryv dalším období.ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 7


Spolupráce s městy a obcemia dalšími subjekty4.Vnější působení Českérafinérské v roce 2008vycházelo z prioritpolitiky vnějšího působení,které byly schválenypředstavenstvemspolečnosti.Prioritou aktivit České rafinérskév oblasti vnějších vztahů jsou obaregiony, kde společnost provozujeprůmyslová zařízení, tedy Litvínovsko– Mostecko a Kralupy nad Vltavoua okolí. Věcnými prioritami jsoupodpora sociální a zdravotní oblasti,vzdělání, kultury, komunálníinfrastruktury, účelného využívánívolného času obyvatel, zejménamládeže, a to v rámci spolupráces místními samosprávami.Rámcem pro spolupráci s městya obcemi jsou dlouhodobé smlouvyo spolupráci, které společnostuzavřela s šesti městy a obcemiv obou regionech. Tyto dlouhodobésmlouvy jsou založeny na principechvzájemného respektu a vycházejíz možností a potřeb obou stran.Pro každý kalendářní rok jsoukonkretizovány ročními prováděcímidodatky. V roce 2008 byly podepsánydodatky k dlouhodobým smlouvám sevšemi partnerskými městy a obcemia jejich obsah zahrnoval nejen přímouspolupráci s příslušným městskýmnebo obecním úřadem, ale i finančnípodpory a spolupráci s různýmisubjekty působícími v příslušnémměstě nebo obci. O uzavření ročníchdodatků byli informováni zaměstnancispolečnosti i veřejnost.Partnerská města a obce a hlavní společné akce v roce 2008Partnerské město nebo obec České rafinérské Hlavní akce uskutečněná za podpory společnosti v roce 2008Most Dostihové odpoledne na Hipodromu Most konané 24. 8. 2008LitvínovMeziboříKralupy nad VltavouVeltrusyChvatěrubyHC Litvínov, občanské sdružení – žákovský a dorostenecký hokejSportovní a kulturní aktivity městaUčebna informatiky v ZŠ Třebízského, Kralupy nad VltavouRekonstrukce vozovek ve městě – spolufinancováníPomoc projektu Plnohodnotná pětitřídní základní škola8ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


Mimo spolupráci s partnerskýmiměsty a obcemi v obou regionechrealizovala Česká rafinérská opětřadu jednorázových aktivit s dalšímisubjekty regionu. V národním měřítkuspolečnost v roce 2008 podporovalaakce vysokých škol, odborné konferencea prezentovala témata souvisejícís předmětem činnosti společnosti.Součástí spolupráce České rafinérskés okolím jsou finanční dary, poskytovánímateriálu a služeb, komunikaces veřejností a sdělovacími prostředky,organizace firemního dárcovství a dalšíformy spolupráce s okolím.Objem finančních prostředkůvynaložených Českou rafinérskouv rámci konceptu společenskéodpovědnosti v obou regionechi mimo ně v roce 2008 je vyjádřenv tabulce. Příklady akcí veřejnéhopůsobení v roce 2008 jsou uvedenyv kapitole 9.Objem vynaložených finančních prostředků v rámci CSR v roce 2008 (Kč)RegionNa základě ročníchdodatků Přímé smluvní vztahy Celkem 2008 Celkem 2007 Celkem 2006Severozápadní Čechy 4 035 000 392 000 4 427 000 2 945 000 5 780 000Střední Čechy 4 788 800 550 201 5 339 001 2 900 900 3 120 000Celostátní akce, projekty a dary 0 1 253 800 1 253 800 981 000 491 000Celkem 8 823 800 2 196 001 11 019 801 6 827 000 8 698 000ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 9


Dárcovství a podporaneziskových organizací5.Dárcovství – vyjádřenéposkytováním finančníchdarů, materiálu a služeb– je součástí vnějšíhopůsobení České rafinérskéa vychází z jeho priorit.Dárcovství se soustřeďujena pomoc potřebným,neziskovým organizacím,sdružením a spolkůmv obou regionech, kdeČeská rafinérská působí.Finanční daryPodstatná část finančních darůbyla v roce 2008 realizovánaprostřednictvím ročních dodatkůk dlouhodobým smlouvámo spolupráci s partnerskýmiměsty v obou regionech, jak bylokonstatováno v kap. 4. Tyto finančnídary se zaměřovaly na podporu akcía aktivit organizovaných příslušnýmiměstskými a obecními úřady nebosubjekty působícími v daném městěnebo obci.Vedle poskytování finančních darůpartnerským městům a obcím,realizovala Česká rafinérská v roce2008 řadu donátorských aktivit přímosubjektům, které o to společnostpožádaly. Na základě projednánítěchto žádostí ve Výboru pro finančnídary a po schválení představenstvemspolečnosti byla poskytnuta mj.finanční pomoc nemocnici Mělník,obci Hostýn u Vojkovic na opravuoken základní školy, střediskusociálních služeb ADCH v Kralupechnad Vltavou – Minicích, DěkanstvíLitvínov na akutní opravu dřevěnéhokostelíka v Českém Jiřetíně, takédvěma základním školám v Mostě,základní umělecké škole v Litvínověa dalším neziskovým organizacímv oblasti sociální, zdravotní, kulturnínebo sportovní. Mimo oba regionysměřovaly finanční dary na VŠCHTPraha, dále Nadaci Policistů a HasičůČR a celostátní Nadaci BESIP prozajištění projektů zabývajících sebezpečností silničního provozu (vícev kap. 9).Zpráva o finančních darechposkytnutých v roce 2008 bylaprojednána dozorčí radou společnosti.Materiální pomocPomoc poskytováním materiálunebo služeb spočívala v roce 2008stejně jako v letech předchozíchv poskytování vyřazené, avšak stáleprovozuschopné výpočetní technikyorganizacím, které mají relativněnižší nároky na výkon takovýchtozařízení. V roce 2008 se pokračovalov trendu roku 2007, tedy předávatvětší soubory techniky jednomupříjemci, většinou základním školám.V Kralupech nad Vltavou to bylazákladní škola v Třebízského ulicia 14. ZŠ v Mostě. Jednotlivé kusyvyřazené techniky byly poskytnutysportovním a zájmovým organizacímnebo menším obcím regionu. Celkembylo tímto způsobem předáno 34kusů vyřazené výpočetní techniky.Na podporu akcí zájmovýchorganizací různých oborů působícíchv regionu byly také poskytoványsoubory reklamních předmětů.Pomoc školámMezi žádoucí pomoc jistě také patřípodpora škol formou odbornýchpřednášek. Tradičně se koná besedana téma zpracování ropy v rámciprojektu Energie Základní školyve Veltrusech. Odborníci Českérafinérské také přednášeli na Vysokéškole chemicko-technologické10ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


v Praze. Spolupráce byla navázána seStřední školou Educhem v Mezibořía s Masarykovou střední školouchemickou v Praze.Dárcovství zaměstnancůDobrovolná pomoc zaměstnancůmá ve společnosti již svou tradici.V žebříčku TOP Firemní Filantrop,který organizuje Fórum dárcůČR ve spolupráci se sdruženímCzechTop 100 a které hodnotíspolečenskou odpovědnost firem, sespolečnost Česká rafinérská umístilana 9. místě v kategorii podíl darovanéčástky k hrubému zisku. Tohotoumístění jsme dosáhli celkovýmpříspěvkem 7 664 000 Kč, kterýzahrnuje finanční dary, materiálnípomoc a práci zaměstnanců na Dnidobročinnosti v roce 2007.I v roce 2008 se zaměstnancispolečnosti zapojili do velkéhomnožství dobročinných projektů.Již popáté věnovali část svýchnefinančních benefitů z tzv. „Palety“a finančně přispěli Dětskémudomovu v Kralupech nad Vltavou,nadacím Naše dítě a Most k nadějicelkovou částkou 44 790 Kč. Dalšífilantropickou aktivitou je turnajv charitativním mariáši, který se konádvakrát do roka a jehož výtěžek jevěnován některému z fondů či nadací.Poslední částka 1 638 Kč bylavěnována na konto Projektu Šance.K charitativním projektům pakpatří také Den dobročinnosti, sbírkys Dobruškou, Stromeček splněnýchpřání či podpora chráněných dílen.Den dobročinnostiV roce 2008 se uskutečnil druhýročník Dne dobročinnosti Českérafinérské, který představuje novoumožnost firemního dobrovolnictví.Podporuje neziskové organizaceprací zaměstnanců společnosti,náklady spojené s tímto dnem hradíspolečnost samotná. Opět jsmepomáhali v neziskových organizacíchv lokalitách, kde působí našerafinérie, tedy v Litvínově, v Mostěa v Kralupech nad Vltavou.V měsíci říjnu se uskutečnil Dendobročinnosti v mosteckém Hospicu,v Nízkoprahovém zařízení pro dětia mládež v Mostě a v Městskémútulku pro psy LESAN v Kralupechnad Vltavou. Do pomoci těmtoorganizacím se zapojilo celkemosmnáct zaměstnanců našíspolečnosti. V listopadu odpracovalodobrovolnickou směnu jedenáctnašich zaměstnanců, kteří se rozhodlipomáhat mosteckému Hospicu,v Nízkoprahovém zařízení pro dětia mládež v Mostě a ve Střediskusociálních služeb Arcidiecéznícharity v Kralupech nad Vltavou –Mikovicích. Celkově se účastnilo29 dobrovolníků.Organizace a charakter činnosti Dne dobročinnosti v roce 2008Organizace Charakter pomoci Počet dobrovolníkůHospic v Mostě jednoduchá výtvarná činnost s pacienty 6Oblastní charita Most – Nízkoprahovézařízení pro děti a mládežpomoc při přípravě na malování prostor dětského zařízení (vystěhovánínábytku, škrábání zdí), vymalování prostor dětského zařízení, pedagogickáa výchovná činnost, pomoc v chráněné šicí dílně – stříhání materiálu,skládání výrobků, příprava střihů 8Městský útulek pro psy LESAN úprava zeleně, natírání kotců, bud a podlážek, terénní úpravy apod. 9ADCH Praha – Středisko sociálníchslužeb Kralupy nad Vltavouvymalování stěn a stropů v místnostech a vymalování stěn na chodbách(popř. menší oprava rohů stěn) 6ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 11


5. Dárcovství a podpora neziskových organizacíV letošním roce se ke Dnidobročinnosti přihlásilo celkemdvacet devět zaměstnanců našíspolečnosti, kteří si kromě pocituz dobře vykonané práce a slovdíků od vedoucích organizacíodnesli i spoustu zážitků a takédárek vyrobený v chráněné dílněEnergie o.p.s., Meziboří.Sbírky s Dobruškou,Stromeček splněných přáníDobročinné sbírky, a to zejména proorganizace, kde naši zaměstnancipomáhali při Dni dobročinnosti, bylyzahájeny již v roce 2007. V roce2008 již také sami zaměstnancivyhledávali i jiná zařízení, kde bylotřeba pomoci. Pro projekt sbírekbyl vytvořen nový maskot Dobruška,která je spojovacím článkem těchtoaktivit a která v roce 2008 vyhlásilanapříklad sbírku materiálu prochráněnou dílnu, sbírku dětskéhooblečení a hraček pro Nízkoprahovézařízení pro děti a mládež v Mostěči sbírku pro zvířecí útulky v našichregionech. Těchto sbírek sezúčastnilo více než sto zaměstnancůz naší společnosti.Již podruhé zaměstnanci podpořilivánoční svátky v dětských domovech,a to akcí Pomáháme Ježíškovi.Po Dětském domově v Mostěnakupovali naši zaměstnanci vánočnídárky 23 dětem v Dětském domověv Kralupech nad Vltavou.Podpora chráněných dílenV rámci podpory regionů jsmenavázali spolupráci také s chráněnýmidílnami Fokus z Mělníka a Energiez Meziboří. S výrobky těchto dílense naši zaměstnanci setkávajípři zapojení se do dobročinnýchaktivit, kdy slouží jako odměnypro zúčastněné. Naším závazkem,který vyplynul ze Dne bezpečnosti(17. června 2008), bylo odebránívýrobků z těchto dílen v hodnotě39 300 Kč. Tato částka představovalaodběr výrobků v hodnotě 100 Kčza každého zaměstnance, který splnilsvůj závazek z tohoto dne vyplývající.Tento stanovený limit jsme splnilia výrobky, které se za tuto částkupořídily, byly motivačními dárkyúčastníkům dobročinných aktivitnašich zaměstnanců. Jednalo seo keramické visačky, pedigové zvonky,sluníčkové magnety, kameny zdobenétechnikou decoupage, keramickéobaly, vánoční přání a další. Chráněnédílny nejsou podporovány pouzenákupem ze strany společnosti,ale také sami zaměstnanci zdenakupují například ozdoby na Vánoce,Velikonoce či dušičkové věnce.V příštích letech budeme nadálerozvíjet sociální sounáležitostzaměstnanců a společnosti,pomáhat neziskovým organizacíma přinášet zaměstnancům možnosti,jak se zapojit do různých oblastídobročinných aktivit. Prioritnímibudou opět regiony, kde našespolečnost působí.12ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


Péče o zaměstnance je neodmyslitelnousoučástí strategie firmy a kulturyspolečnosti.ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 13


Péče o zaměstnance 6.Společnost v roce 2008byla nadále firmouse stabilním složenímpracovních sil. Fluktuacese dlouhodobě drželana velmi nízké úrovni, cožumožnilo spolu s cílenýmnáborem a výběremzaměstnanců zaměřit sena efektivní využití zdrojů.Společnost revidovala své procesya aplikovala moderní metody řízenílidských zdrojů. Charitativní činnost,která je dalším kamínkem do mozaikyspolečenské odpovědnosti firem, sinašla ve společnosti již své pevnémísto.Péče o zaměstnance jeneodmyslitelnou součástí strategiefirmy a kultury společnosti.VzděláváníSpolečnost si uvědomuje, že vzdělanízaměstnanci představují vysokýpotenciál firmy, který zvyšuje jejíúspěšnost a konkurenceschopnost.Proto péči o rozvoj pracovníchschopností a vzdělání zaměstnancůvěnujeme soustavnou pozornost.Vzdělávání zaměstnanců jerealizováno na základě vzdělávacíchplánů a průřezových rozvojovýchprojektů společnosti. V roce 2008probíhalo tzv. manažerské vzdělávánízaměřené na střední a vyššímanagement společnosti a na klíčovézaměstnance společnosti. V oblastivzdělávání operátorů je kladendůraz na osobní výměnu zkušenostía nejlepších praktik.Na základě osobních vzdělávacíchplánů vycházejících z potřeb každéhopracovního místa se naši zaměstnancimohou účastnit různých foremvzdělávání – odborných konferencí,seminářů, workshopů a dalšíchvzdělávacích akcí, na jejichž výběruse sami většinou aktivně podílejí.Společnost využívá také e-learningovézpůsoby vzdělávání zaměstnanců.V roce 2008 společnost realizovala475 jednotlivých školení a celkembylo proškoleno 26 721 hodin.Náklady na vzdělávání dosahovalyčástky přes 9 mil. Kč, část nákladů sepodařilo uhradit z evropských fondů.Ve vzdělávání zaměstnanců je kladendůraz na efektivní vynakládánífinančních prostředků při zvyšováníúrovně a dopadu vzdělávacích aktivita na individuální nastavení rozvojekaždého jednotlivce.Zaměstnanecké nepeněžnívýhodyZaměstnanecké výhody jsou jednouz investic do lidských zdrojů, kterádodává každé společnosti na trhupráce na zajímavosti a přitažlivostia u zaměstnanců přispívá k pocitusounáležitosti. Česká rafinérská založilapřed 10 lety systém volitelných benefitů„Paleta“. Tento systém umožňuješirokou volbu zaměstnaneckých výhodpodle individuálních potřeb a preferencí,rozvíjí nabídky volnočasových aktivita prvků podpory zdraví, je pravidelněaktualizován na základě připomíneka požadavků zaměstnanců.Pro rok 2008 patřily mezinejfrekventovaněji vybírané výhodypříspěvek na stravování, poukázkyna sport, kulturu a masáže ve smluvníchzařízeních a příspěvek na penzijnípřipojištění. Proti předchozím rokůmnedošlo k podstatnější změně v jejichvyužívání.Srovnání četnosti čerpání jednotlivýchvýhod je uvedeno v grafu.14ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


Paleta 2008 – čerpání výhod612402368350147113 11382 786858 5122 15 13 10 1Stravování –PoukázkyPenzijníPoukázkyPenzijníVitaminy –Charita –CharitaPříspěvekOčkování protiStravováníCharita –PenzijníPoukázkyPojištěníPříspěvekPříspěvekstravenkyna sport,připojištění –na knihypřipojištění –9 měsícůNadace Naše– Dětskýna rekreacichřipce– závodníMosík nadělípřipojištění –na Ticketproodpovědnostina jazykovýna studiumkulturuvarianta Cvarianta Bdítědomovjídelnavarianta Aza škodykurzProgram podpory zdravíV rámci projektu Aktivitalita jakosoučásti Programu podpory zdravíse v roce 2008 uskutečnilo 13celopodnikových sportovních turnajů,kterých se zúčastnilo více jak 300zaměstnanců společnosti. Největšíoblibě se těší listopadový turnajv bowlingu, který se konal již popáté.Přišla si zahrát a pobavit se šedesátkazaměstnanců. K dalším populárnímkláním patří například rafinérskýmíčový pětiboj, turnaj v nohejbalu,badmintonu, tenise či odpoledníin-line bruslení.Interní komunikaceJednáníKomunikace uvnitř společnosti jevelice důležitým nástrojem, a protojí je ze strany vedení věnována velkápozornost. Pravidelně se uskutečňujíporady jednotlivých oddělení/sekcíspolečnosti. Informace jsoutaké sdíleny na poradách napříčspolečností, a to například na jednáníCentrálního týmu pro zdraví,bezpečnost práce, životní prostředí,kvalitu a ochranu majetku, kterése koná pravidelně každý měsíc.Dalším nástrojem v rámci porad,kde jsou komunikovány informacez klíčových oblastí společnosti,jsou subtýmy, které se mají v rámcioddělení/sekce uskutečnit vždyjednou za měsíc. Materiály, které majíbýt při těchto setkáních pracovníchtýmů diskutovány, jsou umístěnyna intranetu společnosti.Firemní periodikaPopulárním komunikačnímkanálem je firemní zpravodaj Echo,který vychází přibližně v poloviněkaždého měsíce a přináší pravidelněněkolik rubrik jako jsou: sloupekgenerálního ředitele, informacez různých pracovišť společnosti,aktuality o připravovaných či jižzavedených projektech, reportážez firemních akcí, různé typy, pozvánkyna sportovní či kulturní akce, soutěžepro zaměstnance a mnoho jiného.Přílohou je zpravodaj Impuls, který sezabývá činností v oblasti bezpečnostia ochrany zdraví při práci, požárníochrany, kvality, ochrany majetkua životního prostředí.Intranet, nástěnkyPro komunikaci a sdílení informacíje ve značné míře využíván takéintranet, kde jsou na úvodnístránce zveřejňovány aktualityz dění ve společnosti, dále jsouzde umístěny různé aplikace,ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 15


6. Péče o zaměstnanceprezentace sekcí či nový projektRaCeK – Rafinérské centrumkomunikace, který představujeplatformu rychlého přístupuk důležitým oblastem jednotlivýchčástí intranetu. Ve společnosti jsoudůležité informace a motivačnímateriály motivačních kampaní (volnápracovní místa, pozvánky na sportovnía kulturní akce, nové projektyapod.) umísťovány na nástěnkáchspolečnosti.Struktura zaměstnanců podle vzdělánízákladní 20Vyučení 187SŠ 316VŠ 140Struktura zaměstnanců podle věkuAkce pro zaměstnanceDůležitým komunikačním kanálemjsou také méně formální či neformálníakce pro zaměstnance, kde se vedeníspolečnosti a zaměstnanci setkávajís trochu jiným cílem, než je tomuna pracovních poradách. Chtějí sepobavit, relaxovat či udělat něco prosvé zdraví, a přesto se zde dá hovořito všem a upevňovat pracovní vztahy.Také v roce 2008 byla zorganizovánařada akcí pro zaměstnance, ke kterýmpatří již zmiňované sportovní turnaje čiDen dobročinnosti. Opět se uskutečnilúspěšný Reprezentační ples společnostiv Mostě, Mikulášská besídka, setkáníbývalých zaměstnanců společnosti.Vyvrcholením tohoto programu byldruhý ročník Rafinérské stopy, kterýtentokrát proběhl v parku státníhozámku Veltrusy a částečně na zámkuv Nelahozevsi.Podle pracovního zařazeníDo 19 let 020–29 let 4630–39 let 20240–49 let 20150–59 let 17160 let a více 43Manažeři 24Technicko správnízaměstnanci 318Operátoři 286Laboranti 33Dělníci 216ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


Ochrana životníhoprostředí7.Ochrana životníhoprostředí patří mezi hlavnípriority činnosti Českérafinérské od jejíhozaložení. V této oblastispolečnost vykonalahodně práce, kterápřinesla konkrétnívýsledky.Vliv na životní prostředí lze obecněrozdělit do dvou oblastí: plošnéa lokální.Plošný je vliv z užívání výrobkůspolečnosti, zejména emisemido ovzduší. Systémovými krokya realizací řady investičních akcív celkové hodnotě několika miliard Kčza více než deset let samostatnéhopodnikatelského působení Českérafinérské bylo dosaženo několikamilníků, z nichž nejvýznamnějšímibyly:• Vyřazení olovnatých benzinůz výroby pro trh Českérepubliky v roce 1999,• snížení obsahu síry v motorovýchpalivech až na úroveň 10 ppmv roce 2008,• snížení obsahu aromatickýchlátek v motorových palivecha specificky benzenuv automobilových benzinech,• přidávání biokomponentdo motorových paliv od roku2007, resp. 2008,• výrazné zvýšení výroby motorovýchpaliv na úkor snížení produkcesirnatých topných olejů.Skutečnost, že tato opatření majíreálný vliv na kvalitu ovzduší, dokládázejména zlepšené ovzduší v městecha místech s hustou silniční dopravousnížením obsahu škodlivin. Současnéstále relativně vysoké koncentraceoxidů dusíku a prachových částicnejsou primárně způsobeny palivem,ale kvalitou motorů, resp. stavema stářím motorového parku na našichsilnicích.Lokální je naopak vliv průmyslovýchzařízení na jednotlivé složkyživotního prostředí. Ale i zde došloběhem působení České rafinérskék výraznému zlepšení. V první řaděje to naplnění požadavků legislativy,která po harmonizaci splňujevšechny požadavky Evropské unie.Česká rafinérská si stanovila v řaděparametrů náročnější cíle, nežvyžadují evropské a národní předpisy.Výrazně byly sníženy plynné emise,zejména par uhlovodíků, a objemypevných odpadů. Podařilo se snížiti objemy odpadních vod a jejichkvalita z čistírny odpadních vodkralupské rafinérie před vypuštěnímdo recipientu je standardně na velmivysoké úrovni. Odpadní vodylitvínovské rafinérie čistí smluvnípartner. Úniky závadných kapalnýchlátek mimo zařízení se neprodleněodstraňují, aby jejich dopad na životníprostředí byl minimální. Všechnynové instalace mají ochranu podložía precizní zachycování případněuniklých závadných látek, aby nedošloke znečištění povrchových nebopodzemních vod.Systémová opatření ochranyživotního prostředí byla certifikovánaa opakovaně recertifikována podlemezinárodního standardu ISO ČN14001. Velká pozornost je věnovánatomu, aby si provozní zaměstnanciuvědomili všechny aspekty ochranyživotního prostředí. Pro zvyšovánípovědomí o důležitosti ochranypřírody jsou prováděna specializovanáškolení a probíhá motivační program.Trvalé naplňování zásad ochranyživotního prostředí je i podmínkoupro uzavírání smluv s kontraktorskýmifirmami pro provádění údržbyi výstavby rafinérských zařízení.Více o vlivu na životní prostředí,provedených opatřeních jak v kvalitěproduktů, tak v ochraně ovzduší, vodi podloží, resp. zacházení s odpadyv roce 2008 je uvedeno ve Zprávěo zdraví a ochraně zdraví při práci,ochraně majetku, vlivu na životníprostředí a kvalitě České rafinérské2008.ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 17


Komunikace 8.Komunikace a sdělováníinformací veřejnostije jednou ze součástíkonceptu společenskyodpovědné firmy a týká senejen otázek ekonomickévýkonnosti a vlivuna životní prostředí,ale musí také zahrnovatinformace o zaměstnanosti,pracovních podmínkácha spolupráci s okolím.Důležitou složkou jei tzv. havarijní komunikace,tedy komunikace různýchnestandardních nebomimořádných okolností.Česká rafinérská využívá dostupnýchkomunikačních nástrojů a kanálů, abyposkytovala informace a realizovalaprincipy otevřené informačníspolečnosti. Současně sleduje vývojv této oblasti i standardy, které jsouod průmyslových podniků jejíhorozměru očekávány. Významně seuplatňují postupy a zkušenostispolečností akcionářů.Komunikaci společnosti v roce2008 dominovaly informace o životěspolečnosti, jednání akcionářů,realizaci významných investičníchakcí, zejména programu „Čistápaliva“ a programu „Biopaliva“– přimíchávání biokomponentdo motorových paliv. Byly poskytnutyinformace v souvislosti s omezenímdodávek ropy ropovodem Družbav období červenec–říjen 2008o přechodném odstavení výrobníhozařízení a následném obnoveníprovozu rafinérií. Komunikováno bylodosažení milníků bezpečnosti práce,Ekologické centrum Kralupy nad Vltavouvýsledky kampaně za bezpečné řízenímotorových vozidel, ocenění MoveEurope apod.Stranou pozornosti nezůstalaani spolupráce s Ekologickýmicentry v Mostě a v Kralupech nadVltavou, která pokrývají obrovsképole informací o stavu životníhoprostředí, o ekologickém chováníobyvatel, ekologické legislativě a svounepřetržitou činností jsou důležitousoučástí informování veřejnostio nestandardních situacích obouprůmyslových areálů, kde Českárafinérská působí.Řada komunikačních aktivit sevázala ke spolupráci s regiony,např. roční smlouvy o spolupráci,Den otevřených dveří v Litvínově,Dostihové odpoledne na Hipodromuv Mostě apod. Společnost informovalao svých aktivitách v oblasti dárcovstvía firemního dobrovolnictví, které majísvé těžiště také v regionech, kdespolečnost působí.V červnu 2008 bylo uspořádánospolečenské setkání partnerůspolečnosti a významnýchregionálních představitelůk 20. výročí uvedení do provozujednotky hydrokrakování v Litvínově.Toto setkání mělo velice pozitivnímediální i společenský ohlas.V průběhu roku nebyly komunikoványhavarijní situace, o výskytunestandardních situací s možnýmvlivem na životní prostředí bylyinformovány příslušné orgánya zástupci samospráv okolních města obcí, včetně obou ekologickýchcenter, podle schválených postupů.Havarijní komunikace bylypředmětem tématického cvičení.Moderním komunikačnímnástrojem, který má své místomezi komunikačními nástrojiČeské rafinérské, je internet.Jeho aktualizaci i technickémuzdokonalování byla věnovánamimořádná pozornost. Moderníhoprostředí internetu využil také projektinformačně-vzdělávacího portáluPetroleum.cz, který v modernímformátu přináší soubor informacía dat z oblasti ropy, její těžby, dopravya skladování, rafinérského zpracovánía výroby produktů.18ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


Nejvýznamnější akce a aktivitykomunikace, dárcovství a spolupráces obcemi a neziskovými organizacemiv roce 20089.a podpořily dobré jméno společnostiv mosteckém regionu. Dostihovýprovoz na mosteckém hipodromurozšiřuje nabídku využití volnéhočasu pro obyvatele a podílí sena tvorbě pozitivní image Mostecka.Den otevřených dveříareálu Litvínov – ZálužíVe spolupráci se společnostíUnipetrol RPA byl uspořádán dne31. 5. 2008 pro širokou veřejnostregionu Den otevřených dveří.Program obsahoval prohlídkuareálu projížďkou autobusy a různézábavné i poučné aktivity pronávštěvníky a jejich děti předareálem. Prohlídka České rafinérskésestávala z prohlídky výrobníhozařízení různých částí rafinérie,návštěvy nového velína a ukázkyvýrobků společnosti, které uspořádalipracovníci laboratoří. Návštěvníků,kteří si prohlédli průmyslový areál,bylo více než 500, často se jednaloo rodiče s dětmi. Mezi návštěvníkybyla i skupina občanů ze sousedníhoregionu SRN, zejména z městaSeiffen, kteří využili pozváník prohlídce areálu. V rámci prohlídkykladli dotazy na téma ochranyživotního prostředí, zejména ovzduší.Dostihový denna Hipodromu MostV rámci tradiční spolupráces moderním Hipodromem Most seuskutečnil již 11. ročník Dostihovéhoodpoledne České rafinérské.Vysoký počet návštěvníků, vysokásportovní úroveň i přímý televiznípřenos přispěly k úspěchu akceRekonstrukce vozovekve městě VeltrusyMěsto Veltrusy, které se nacházív bezprostředním sousedstvíkralupské rafinérie, vstoupilodo 21. století s velice neutěšenýmstavem svých komunikací – živičnýmpovrchem byly kryty jen hlavní tahy.Ambiciózní projekt rekonstrukcevšech povrchů vozovek na územíměsta postupně tento handicapodstraňoval. V roce 2005 např.vznikla na křížení dvou vnitřníchkomunikací zámková dlažba pěšízóny (zóny s omezeným provozem),následně pak byly rekonstruoványdalší komunikace. V roce 2008 bylarealizována výstavba zpevněnýchvozovek s kvalitním živičnýmpovrchem v ulicích Tomkova,Františka Novotného a Karla Čapka.Na financování tohoto rozsáhléhozáměru získalo město dotaci zestrukturálních fondů a Českárafinérská poskytla spolufinancováníprojektu. Tento program budepokračovat i v roce 2009.ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 19


9. Nejvýznamnější akce a aktivity komunikace, dárcovstvía spolupráce s obcemi a neziskovými organizacemi v roce 2008Petrol Awards 2008V rámci PETROLsummit 08, kterýse uskutečnil říjnu v Praze, proběhlaodborná konference a tématická2. ročník prestižní soutěže PETROLawards 2008 o významné počinyv oboru ropy, petrochemie a čerpacích stanic v České republice.Pořadatel soutěže společnost PETROLmediav rámci soutěže PETROLawards udělujeČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., Litvínovna základě hodnocení odborné komiseNEJVÝZMAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2008V kategorii:Produkty a technikaÚspěšné dokončení programu Čistá paliva a uvedení do provozu jednotky selektivní hydrodesulfuracev rafinérii České rafinérské v Kralupech nad VltavouDoc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.,předseda hodnotitelské komisePraha 23. října 2008Ing. Tomáš Mikšovský,ředitel společnosti PETROLmediaMládežnický hokej LitvínovNejvýraznějším sportovním fenoménemmostecko-litvínovské aglomeraceje litvínovský hokej. Jeho tradicei úspěchy vycházely z výchovy vlastníchodchovanců, mezi nimiž je dnes řadaolympijských vítězů i mistrů světa.Pro zachování této tradice je nezbytnéumožnit mladým hráčům sportovnírůst v kvalitním zázemí na sportovněnejvyšší úrovni. Proto Česká rafinérskápodporuje již několik let občanskésdružení HC Litvínov, které zajišťuječinnost mládežnických (žáci a dorost)týmů. Podporu mládežnického hokejev Litvínově oceňuje nejen vedení města,ale i zaměstnanci společnosti.Učebna informatikyna základní školev Třebízského uliciv Kralupech nad VltavouV rámci spolupráce s okolímrealizuje společnost prodej vyřazené,dosud funkční výpočetní technikyza symbolickou cenu. Pro školskéorganizace je vypracován postup, kdyje předáno větší množství technikya příslušenství, které poskytne možnostvybavit celou učebnu. Jednou z realizacídokončených v roce 2008 bylo vybaveníučebny informatiky na základní školev Třebízského ulici v Kralupech nadVltavou souborem 15 pracovních stanic.Centrum podporyturismu MostTuristický ruch je fenoménem,který významně přispívá k pověstiregionu nejen v České republice, alei v zahraničí. Proto v roce 2008 Českárafinérská po dohodě s magistrátnímměstem Most energicky podpořila novouformu systémové prezentace Mostecka,a to činností kanceláře ve středuměsta, jež bude podporovat turistickýruch, informovat o akcích v regionua prezentovat region vůči cestovnímkancelářím i široké veřejnosti, kterábude mít zájem Mostecko navštívit.výstava. Současně byly předányprestižní ceny v sektoru trhu ropy,pohonných hmot a čerpacích stanic.Česká rafinérská měla na celé akcisilné zastoupení, které odpovídá jejímupostavení v oboru. Zástupci společnostise aktivně účastnili odborné konferencea neztratili se ani v žebříčku počinůroku. V kategorii „Produkty a technika“odborná veřejnost ocenila uvedenído provozu jednotky selektivníhoodsíření krakového benzinu a výsledkyprogramu „Čistá paliva“. Jakovydavatelský počin roku bylo oceněnozřízení internetového informačněvzdělávacíhoportálu Petroleum.cz,kde byla Česká rafinérská iniciátoremprojektu a kde spolupracuje s dalšímioceněnými partnery.20ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


9. Nejvýznamnější akce a aktivity komunikace, dárcovstvía spolupráce s obcemi a neziskovými organizacemi v roce 2008Rekonstrukce dřevěnéhokostelíku v ČeskémJiřetíněDěkanství Litvínov jako správcedřevěného kostela sv. Jana Křtitelev Českém Jiřetíně požádalo Českourafinérskou o pomoc při opravěhavarijního stavu střechy. Dřevěnýkostel sv. Jana Křtitele v ČeskémJiřetíně je ojedinělou sakrálnípamátkou, jaká nemá v celémčeskosaském Krušnohoří obdoby. Bylpostaven v 2. polovině 16. stoletív pozdně gotickém slohu. Po přesunustavby z Flájí z důvodu zatopení obcepřehradou čekal kostel na novémmístě, kde od roku 1996 sloužilpro církevní obřady i pro kulturníakce. Na rekonstrukci čekal vícenež čtvrt století. Když na jaře tajícísníh a následná vichřice způsobilyna mnoha místech otvory v šindelovéstřeše, do kostela začalo silnězatékat a hrozilo nevratné poškozeníobjektu.Na opravy havarijního stavu střechyi poškozeného interiéru přispělÚstecký kraj a Česká rafinérská,a tak mohly být nejnutnější prácerealizovány ještě do začátku zimy.Rychlá pomoc České rafinérské bylaněkolikrát zmíněna v místním tisku.Pocta Janu Palachovi,MělníkTato socha, kterou vytvořil v roce1969 ve Francii sochař maďarskéhopůvodu András Beck, existovalapo dlouhá léta v malém měřítku.Přáním umělce, který zemřelv 80. letech, bylo, aby jednou stálav Palachově rodné zemi. Poté co senepodařilo sochu umístit v Praze,vyvinulo město Mělník mezinárodníaktivitu, aby byla socha vytvořenave skutečné velikosti a umístěnav místech, kde Jan Palach studovalstřední školu. S pomocí francouzskéstrany a vyhlášené sbírky se projektpodařilo realizovat a socha mohla býtv den výročí smrti Jana Palacha, tedy19. ledna 2009, odhalena. Mezidesítkami těch, kteří na vytvořenísochy a její instalaci přispěli, bylai Česká rafinérská.Kalendář Dřevo v díleMartina Patřičného 2009Česká rafinérská chce vyjádřitpodporu kultuře a významnýmumělcům, kteří se narodili neboumělecky působí v místech, kdespolečnost provozuje rafinérie.Rozhodla se pro formu tématickýchkalendářů, které vydává. Dosud bylaprezentována díla J. Karse – 1999,M. Houště – 2004 a B. Kopeckého– 2007. Pro rok 2009 bylo zvolenodílo Martina Patřičného s tématemdřeva, jeho tvary, barvami a dojmy(viz protější strana).22ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.


Titulní strana kalendáře České rafinérské pro rok 2009© 2009 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.Design a produkce ENTRE s.r.o., Praha


www.ceskarafinerska.cz

More magazines by this user
Similar magazines