Oktoober 2008 - Rõngu Vald

rongu.ee

Oktoober 2008 - Rõngu Vald

RÕNGULANENR. 9 (115) oktoober 2008VALLA INFOLEHTTRÜKIARV 1300TARTUMAA TERVISETUBA KOONDAB MAAKONNA TERVISEAKTIIVIÜle poolesaja tervislikku eluviisi väärtus- grupitöid. tasandil ja ka Eestis seni juba 10. aastatava tartumaalase kogunes 18. - 19. augus- Tartumaa Ühendatud Tervisenõukogu jooksul terviseedenduse vallas toimunust.til Võrumaal asuvasse Uhtjärve Ürgoru liikmed arutasid tegevuse koordineerimise Koos arutati läbi visioon turvalisestNõiariiki. Teoks sai esimene Tartumaa vajaduse üle. Siiani on valdkonniti kodukandist. Positiivseid emotsioone saidterviseaktiivi energialaager.ennetustegevusega tegeletud. Lõuna-Eesti osalejad hea praktika näidetest, midaPidulik avatseremoonia toimus mõningase Päästekeskuse direktor Margo Klaos tõdes, Tartumaal mitte vähe ei leidu. Oma koolihilinemisega, sest tellitud ühistransport et seni on Tartumaa jätnud oma ressursid pikaajalistest tegemistest rääkis Puhjavedas alt. Õnneks aitas AS GoBus korral- kasutamata. Klaose sõnul hakkavad asjad Gümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja jadajad hädast välja. Laagrile kohaselt heisati kulgema siis, kui kohalikud omavalitsused nae rut era api a koo lit aja Üll e När ska .laagrilipp. ise oma territooriumil hakkavad probleeme Positiivseid näiteid jagasid veel ValgutaTerviselaagri kuulutas avatuks Tartu maa- nägema ja vajadusi kaardistama.Lasteaed-Algkooli, Vara Põhikooli, Rõnguvanem Esta Tamm.Terviseauditist Jõgevamaa omavalitsustes ja Ilmatsalu lasteaedade esindajad.Tartu maakonna terviseaktiivi kokkusaa- tõi näiteid Eha Anslan.Tervistedendavate Linnade Liitu kuuluvamise peateemaks oli „Terve ja turvaline Tervisenõukogu ja traumaennetusmees- Elva linna tegevusi tutvustas linnaarst Ülle-Tartumaa”.konna liikmed arutasid koostöövõimaluste Reet Raadi ning kooli tegemistest kõnelesKahe toimeka päeva sisse mahtusid üle ja kuulasid ülevaadet ennetustege- kooliarst ja perearst Signe Ustav.seminar „Terve ja turvalise Tartumaa” vusest Päästeametis ja Maanteeametis. Selles, et eestvedajad, kes ennast aasta-str ate egi a läh tep unk tid est , tut vum ine Koolide ja lasteaedade esindajad moodusvajavadringselt panustavad teiste kaasamisele,turvalise kogukonna programmi kogemus- tasid omaette töögrupid. Koolide töögruppika ise lisaenergia laadimist, eitega Eestis ja piiri taga, mõttetalgud töö- juhtis Siivi Hansen Tervise Arengu tohiks küll keegi kahelda. Uhtjärvelgruppides ning tervist toetavad tegevused. Instituudist. Ühiselt kinnitasid Tartumaa ammutati seda mitmel erineval moel.Lektor Anu Kasmel, esimese eestikeelse koolide esindajad, et tähtis on käivitada Olgu see siis mõttekaaslase õlg-õlatunneterv is ee de nd us e kä si ra am at u au tor, koostöövõrgustik ja leida koordinaator selle või põnevaid elamusi pakkuv nõiariik ise.võrdles eestlaste tervisenäitajaid teiste EL vedamiseks. Võrgustik on oluline info Võisteldi luuaviskamises, testiti teadmisiliikmesriikide elanikega. Masendav on liikumiseks. Oluliseks peeti ka kogemuste meeskonnatöös ning vastupidavust taimekuulatatervise valdkonda puudutavat vahetamist ja ühisürituste läbiviimist ja kanuumatkadel.st at is ti ka t, ku s ol em e vi ga st us - ja maakonnas nii lastele kui ka õpetajatele. Tartumaa Terviseaktiivi energialaagrismürgistussuremuste näitajatega maailma Koos on kergem mägesid nihutada! Nii osalesid Tartu maavanem Esta Tamm,esikümnes. leidsid 17 Tartumaa erinevate koolide Tartumaa Tervisenõukogu ja traumaennetusmeeskonnaParem ei ole olukord ka meie südame- esindajat.liikmed, kuhu kuuluvadveresoonkonnahaiguste, vähktõbe põde- Lasteaedade töögrupi moderaatoriks oli Tartu Maavalitsuse, Tartumaa Omavalit-jate kui ka sõltuvusainete tarbijate ning HIV Liana Värava Tervise Arengu Instituudist. suste Liidu, Elva Linnavalitsuse, Elvapositiivsete arvuliste näitajate poolest. Grupitöö kokkuvõtteks pandi kirja märk- Haigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, EestiPidime tunnistama, et Eesti on häbiväärses sõnad: kaardistada vajadused, luua ühine Haigekassa,Tartu Ülikooli, Lõuna Politseitagareasrahvastiku keskmise eluea visioon, käivitada koostöö, vahetada prefektuuri,Tartumaa Spordiliidu, Lõuna-näitajate alusel.kogemusi, koostada ühine tegevuskava, Eesti Päästekeskuse, Tartu Teedevalitsuse,Kuidas muuta olukorda Tartumaal? leida lisaressursse ning kaasata uusi koolide, lasteaedade ja kodanikuühiskonnaÜle poolesaja erineva ametiasutuse tegijaid terviseedendusse. Igale lapsele esindajad. Tegevusi aitasid läbi viia Terviseesindaja ja erialaspetsialistiga arutati kahe vanavanemad! Lühike visioon, mis jäi Arengu Instituudi spetsialistid. Tänu kõigilepäeva jooksul läbi, mida me tahame saada kõlama üksmeelsest kokkuvõttest, mille osalejatele, kes andsid panuse energia-ja miks ning kuidas seda saavutada. koostamisel osales 15 lasteaedade laagri kordaminekuks!Terve ja turvaline Tartumaa!? Kas on see esindajat.Täname ka Uhtjärve Ürgoru Nõiariigiutoopia? Peeti ajurünnakuid ja tehti Anu Kasmel tõi näiteid rahvusvahelisel toredat ja sõbralikku peret meeldivavastuvõtu eest!Kokkuvõtteks tahan kirjutada terviseedenduseteooria ja praktika käsiraamatuautorite Anu Kasmeli ja Andrus Lipandisõnadega: Terviseedenduse valdkonnajuurutamine nõuab suuri jõupingutusi,milleks on vahel vaja isegi erakordseidmeetmeid, nagu näiteks vee peal jooksmine,et saavutada ühiskonna tervisttoetavaidmuutusi.Kui aga start on hoogne, siis peaks ka lendolema tulemuslik!Terviseedenduse start Tartumaal onantud….Terviselaagri läbiviimist toetasid TerviseArengu Instituut ja Eesti Haigekassa.Tartumaa terviseaktiivi esimest kokkusaamist jäi meenutama ühispilt.Lea SaulTartu MaavalitsusSotsiaal- ja tervishoiuosakondTerviseedenduse peaspetsialist


2RÕNGULANEVALLAVALITSUSESkoolimaja välisseinte soojustamise ja töötud ettevõtjaks“.katusekatte projekti vahetamise projekti Projekti sihtgrupiks olid 16.-30. aastasedkoostamiseks.noored töötud tartumaalased, kellel oli19. septembri istungil otsustati:4. Sõlmida lepingute lisad OÜga Romtom olemas soov ja idee ettevõtte loomiseks.1 Anda nõusolek neljale isikule korralteederemonttööde teostamiseks.Kokku osales projektis 47 inimest, kellestdatud jäätmeveoga mitteliitumiseks.5. Sõlmida kaasfinantseerimise leping 14 registreeris projektiperioodi jooksul oma2. Lubada muuta ühe isiku taotluse aluselRiigimetsa Majandamise Keskusega ettevõtte.jäätmeveo tühjendussagedust. Lasketiiru tee rekonstrueerimiseks. Projekti jooksul läbisid osalejad 15-päeva-3. Anda nõusolek konteineri ühis- 6. Kinnitada töökeskkonna riskitaseme lise põhjaliku ettevõtlusalase koolituse.kasutuseks. vähendamiseks kasutuselevõetavate Lisaks oli osalejatel võimalus saada4. Anda Käärdi alevikus Sutigu kinnistul abinõude ja meetmete plaan aastaks 2009. põhjalikku ettevõtlusalast konsultatsioonikehtestatud detailplaneeringu alal tekkinud 7. Kinnitada Rõngu Lasteaia Pihlakobar oma äriplaani koostamiseks ning ettekruntidelejärgmised aadressid: Sutiku 10, hoolekogu liikmeteks Jaanus Peri, Kristel võtlusega alustamiseks.Sutiku 12a. Peri, Ave Holtsmeier, Karin Meisvee, Merike Projekti käigus valmis kokku 37 äriplaani,5. Tunnistada edukaks pakkujaks Rom- Kirotar ja Ene Sõber. millest projekti vahenditest rahastati 30 000tom OÜ ja sõlmida Romtom OÜga teede 8. Kooskõlastada AS Elpec poolt koos- krooni ulatuses 11 äriplaani. Lisaks saidehitus-remondileping Tartumaa Tervise- ta tu d „S ik a al aj aa ma pi ir ko nn a F2 Tööturuameti starditoetuse abil rahastust 4spordikeskuse tee ehitamiseks maksu- rekonstrueerimise projekt“ ning väljastada äriplaani. Projektist on välja kasvanudmusega 341 138 krooni ning Boldon Grupp ehi tus lub a Jao tus võr k OÜ- le ehi tis e eriilmelised ettevõtmised, mis on seotudOÜ ja sõlmida Boldon Grupp OÜga teede püstitamiseks aadressil Rõngu vald, Tilga va lg us sk ul pt uu ri de va lm is ta mi se ga ,ehitusremondileping Pagari põigi ehita- küla. dekoratiivkunstiga, geenitehnoloogiaga,miseks maksumusega 37 712,80 krooni. 9. Väljastada ehitusload: turismiteenuste osutamisega, metallitöö-6. Sõlmida leping OÜga Cofres tee - Anita Nuumale ehitise püstitamiseks de ga , r ii de õm bl us eg a, eh it us tö öd eremondi järelevalve teostamiseks ehitus- ja aadressil Rõngu vald, Kõduküla küla, teostamisega jm.remonttööde osas maksumusega 3835 Tamme 4 maaüksus, Juunist 2007 kuni augustini 2008 kestnudkrooni. - Erika Viilile ehitise püstitamiseks aadressil projekti lõppeelarveks kujunes 1,57 mln.7. Väljastada Vello Rehmele projekteeri- Rõngu vald, Koruste küla, Tullino maa- krooni, mida rahastati 77,5 % ulatusesmistingimused üksikelamu-lao rekonstru- üksus, Euroopa Sotsiaalfondist ja 22,5 % ulatuseseerimise projekti koostamiseks Lossimäe - Ain Peikerile ehitise püstitamiseks Tööturuameti vahenditest.külas Uue-Lauda maaüksusel. aadressil Rõngu vald, Raigaste küla, Tartu Ärinõuanda koostööpartneriteks8. Väljastada Anita Nuumale, Ain Käuste maaüksus. projekti läbiviimisel olid OÜ First Project,Peikerile ja Erika Viilile projekteerimis- 10. Väljastada kirjalik nõusolek Arvo OÜ Victory Trainings, OÜ Majandustingimusedpuurkaevu projekteerimiseks. Valmele väikeehitise rekonstrueerimiseks koolitus, FIE Mari Saari, OÜ Noman9. Väljastada OÜle EBG projekteerimis- aadressil Vahtre talu, Kõduküla küla, Rõngu Konsultatsioonid jt.tingimused lauda rekonstrueerimise vald.SA Tartu Ärinõuandla on maakondlikprojekti koostamiseks Tammiste külas 11. Väljastada kirjalik nõusolek Artex arendu skesku s, mille eesmä rgiks o nTammiste lauda maaüksusel. De si gn Fa ct or y O Ü- le vä ik ee hi ti se Tartumaa konkurentsivõime tugevdamine10. Väljastada ehitusluba Arvo Luigele (katlamaja) püstitamiseks aadressil Kalme läbi mitmekülgse nõustamis- ja arendusteelamurekonstrueerimiseks aadressil Tilga maaüksus, Käärdi alevik, Rõngu vald. gevuse. Noorte ettevõtlusaktiivsuse alaseküla, Luige maaüksus. 12. Väljastada Heli Varikule projekteeri- arendustööga tegeleme alates 2006. a.11. Väljastada ehitusluba Aivar Pedakule mistingimused ehitise projekti koostamisekselamu rekonstrueerimiseks aadressilKõduküla külas Tammela maa-Lisainfo: Piret ArusaarRõngu alevik, Tartu mnt 7.üksusel.SA Tartu Ärinõuandla juhataja12. Väljastada ehitusluba Agnes Ivaskile 13. Väljastada Angela Saksale projekteeri- Projektijuhtüksikelamu püstitamiseks aadressil Tilga mistingimused väikeehitise projekti Tel: 7 428 402, e-post: bas@tartu.bas.eeküla, Urbaja-Metsamaa maaüksus.koostamiseks Valguta külas, Tamme13. Kooskõlastada AS Elpec poolt maaüksusel.SUUREMÕÕTMELISTEkoostatud „Kubja alajaama pingeprobleemiJÄÄTMETE KOGUMINElahendamise projekt“ ning väljastadaehitusluba Jaotusvõrk OÜle ehitiseTEADE!püstitamiseks aadressil Rõngu vald.Rõngu valla elanikud saavad probleemseid14. Väljastada kasutusluba rekonstru- Muutus Rõngu Vallavalitsuse ja suuremõõtmelisi jäätmeid tasuta äraeeritud Valguta Lasteaed-Algkooli hooneletööaeg:anda 30. oktoobrist kuni 06. novembriniValguta külas.2008. a alljärgnevates kohtades:15. Kinnitada riigihanke „Autobussi Rõngus AIA tänaval keskkatlamaja eesE, K, N kella 8.00-16.00kapitalirendile võtmine“ hankedokumendid.Käärdis RUKKI tänav 7 maja kõrvalT kella 8.00-18.00Valguta seltsimaja juuresR kella 8.00-14.0029. septembri istungil otsustati:30 m³ konteinerisse saab elanikkond tasutaära anda mööbliesemed, valamud,1. Määrata sotsiaaltoetused 14 isikule.KODANIKE VASTUVÕTT: elektroonikaseadmed, pliidid, vanarehvid2. Jagada Toomas Võlli ja Rein VõlliT 9-18jne. Konteinerisse ei või panna ohtlikkeSüntka kinnistu kolmeks.R 9-14jäätmeid ega olmejäätmeid (sh. vanad3. Eraldada 2008. aasta tegevusteksriided, jalanõud jne.)MTÜle Rõngu Maanaiste Selts täiendavattegevustoetust 3000 krooni.4. Eraldada 2008. aasta tegevusteks PROJEKT „TARTUMAA NOOREDOHTLIKEMTÜle Käärdi Arendusselts 3000 krooni.TÖÖTUD ETTEVÕTJAKS” ONJÄÄTMETE KOGUMINE5. Sõlmida leping OÜga Rullikor skatepargiehitamiseks maksumusega 214 949 EDUKALT LÕPPENUDTuletame meelde, et igapäevaselt saabkrooni.elanikkond TASUTA ära anda ohtlikkejäätmeid jäätmejaamades, mis asuvad08. oktoobri istungil otsustati: Rõngus vana bensiinijaama kõrval ning1. Sõlmida leping MTÜga Ansambel Teedlas töökoja hoovil.Laine esinemiseks 19. detsembril 2008Vastu võetakse alljärgnevaid ohtliketoimuval jõulupeol Rõngu rahvamajas.jäätmeid.2. Sõlmida leping ansambliga KOI Akud, patareid, vanad ravimid, olmeesinemiseks11. oktoobril 2008 toimuval Tartu Ärinõuandla juhtimisel on lõppenud keemiajäätmed, taimemürgi, värvijäätmed,lõikuspeol Rõngu rahvamajas. Euroopa Sotsiaalfondi ja Tööturuameti vanaõlid, õlifiltrid, ohtlikke aineid sisaldavad3. Sõlmida leping ASga Haspo Valguta poolt rahastatud projekt „Tartumaa noored pakendid, elavhõbedalambid, elavhõbe .


RÕNGULANEElektroonikaromusid saab igapäevaselt jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri haridus- ja kultuurielu külas.TASUTA ära anda Rõngus vana bensiini- tühjendusküljelt. Kas piisab sellest, kui on olemas vajalikudjaama kõrval jäätmejaamas. Konteinerid on NB! Soovitame tuua konteiner tühjendus- ruumid ja raha tegevusteks? Jah, sedavarustatud infoga jäätmeliigi kohta, mida pä ev ak s vä ra va ta ha . Ko nt ei ne ri te kindlasti, aga kõige rohkem on ikka vajavõib konteinerisse panna. Palume jälgida lukustamise korral peab jäätmevaldaja üksteisemõistmist, kannatlikkust, koostööjuhiseid.kindlustama nende avamise tühjendus- valmidust. Ja veel tahtmist ise midagi omaVanarehvid saab tasuta ära anda jäätme- päevaks. elukeskkonna parandamiseks ära teha.jaamas, palume vanarehvid panna ohtlike Jäätmete kogumise meelespea! Seda muidugi ei tohiks aga varjutadajäätmete konteineri kõrvale. Olmejäätmete konteinerisse ei tohi panna kadeduse ega kiuslikkuse loor.ohtlikke jäätmeid, kuuma tuhka, vedelaid Valgutas on rõõmsameelsed ja teotahtejäätmeid,käimlajäätmeid, kogumiskaevude lised inimesed, agarad ja targad lapsed,KORRALDATUD JÄÄTMEVEDUsetteid, nakkust tekitavaid ja bioloogilisi ajalugu mäletavad vanaemad ja vanaisad,Alates 1. juunist 2008 on Rõngu vallasjäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid. tublid ettevõtjad – see on sotsiaalne baas,rakendatud korraldatud jäätmevedu ja Enne konteinerisse viskamist tuleb jäätmed Meie küla, osa Meie riigist!liitumine on kohustuslik kõikidele nimetatudvajaduse korral pakkida suletult plastkotti, Tänan oma häid abilisi ja töökoormuseolmejäätmete valdajatele Rõngu vallaet nad ei levitaks ebameeldivat lõhna, ei vähendajaid Valguta Maanaiste Seltsist,haldusterritooriumi piires.ohustaks tervist ega määriks konteinerit. kes ka sellele raamatukogule alusePraeguse seisuga aga ei ole väga paljudKonteineri kaas peab olema suletud. pannud! Tänan kolleege, kelle poole alatimaja- ja firmaomanikud kuidagi seadusestmurega võis pöörduda, külarahvast, kestulenevale jäätmeveo kohustusele rea-Toomas Klein mind koolitas ning vallavalitsust, kes elugeerinud, st nad ei ole tagastanud neileKeskkonnateenistuse juhataja sees hoidis!saadetud jäätmeveolepingut, ei ole esitanudvallavalitsusele põhjendatud aval-Priit LainesteVALGUTA RAAMATUKOGUdust jäätmeveost vabastamiseks, informee-Valguta raamatukogu endine direktorrinud kavatsusest käidelda oma jäätmeid VAHETAB PEREMEESTise. See aga tähendab, et sellised jäätme-MIHKLILA AT RÕNGUvaldajad saavad vedajalt tühisõiduarveid. Aeg on möödunud linnutiivul – nii võibSee võib paljusid kodanikke tabada halva luuleliselt öelda minu töötamise kohta LASTEAIAS PIHLAKOBARüllatusena. Seega on hetkel viimane aeg Valgutas. Nüüd on siis käes hetk omaseda viga parandada.eesmärkide ja tegemiste täpsustamiseks. 29. septembril toimus Rõngu lasteaiasEnam ette tulnud probleemid Olen Valguta raamatukogu majandanud 8 Pihlakobar mihklilaat, mis on kujunenudEsimestel veoringidel on esile kerkinud hulk aastat ja selle aja jooksul saanud aimu, kui lasteaia iga-aastaseks traditsiooniks.probleeme, mis puudutavad veo praktilist raske ja tõsine töö on ühe teadmiste Vaatamata vihmasele ilmale oli enamuspoolt. Üks levinumaid neist on kehv teede varakambri haldamine. See tähendab peresid laadale kogunenud - tulid lapsed,seisukord, mis ei võimalda rasketel külarahvale vastuvõetava ja loetava kirjan- tulid emmed-issid ning vennad-õedki.prügiautodel igal ajal majavalduste juurde duse kogumist ja riiuleisse paigutamist nii, Laat avati lõbusa rongkäiguga ümberpääseda. Kokkuleppel vedajaga on seda et raamat oleks hiljem jälle nii endale kui lasteaia ja kapsapea maast välja sikuta-probleemi võimalik paindlikult lahendada, lugejal üles leitav. Pole see pelgalt istumine misega. Kuna õpetaja Maimul olid kevadelleides konteineritele sobivaim asukoht. Kui ega raamatute edasi-tagasi tõstmine, vaid seemned sassi läinud, siis kasvas lasteaiakinnistu juurde puudub üldse rasketele parasjagu vaimne ning füüsiline töö. õuel naeri asemele suur kapsapea. See oliautodele läbitav sõidutee, siis tuleb Miks aga lähen? Pereinimesena tuleb nii suur, et lapsed ega õpetajad seda väljamajaomanikul esitada vallavalitsusele paraku kindlustada oma toimetulek, mida sikutada ei jõudnud. Meile tulid appi kolmavaldus korraldatud jäätmeveost vabasta- poole tasuga töötamine kaugeltki ei taga. tugevat issit, kes kapsapea välja sikutasidmise kohta või siis veokuupäeval omal Määrava ks sai siiski tegevus külaelu ja ka lahti lõikasid. Kõik külalised saidinitsiatiivil prügikonteiner või erandjuhul ka arendamise nimel kogu Tartumaal, mis on maitsta „võlukapsast”.prügikott autole kättesaadavasse kohta võtnud olulise aja oma pere ja kahjuks ka Meie laat läks edasi võistlusmängudega,toimetada. Samuti peavad koerad olema raamatukogu töö arvelt. Minu põhiliseks mida juhtis õpetaja Ave. Väikese kontserdiketis või siseruumides.tegevuseks lähitulevikus saabki nõustaoliseekord kaasas huvitav pill – akordion.andsid lapsed koos õpetaja Helvega, kellelSobivad konteineridmine maaelu ja kogukonna arengu teema-Sobivad on mahuga 140 liitrist kuni 4500 del.Esinesid vanemate rühmade lapsed,liitrini standardsed konteinerid, mida saab Loodan, et uus raamatukogutöötaja toob ka Lepatriinud ja Liblikad oma laulude ningtü hj en da da nü üd is ae gs et e jä ät me - uut suhtumist ning on ikka tubli külakogu- salmidega.veokitega. Eramaja tarbeks on sobivaimad konna teener. Seda temalt kohe kindlasti Kõige põnevamaks ja pingelisemaks osaks140- ja 240-liitrised plastkonteinerid. oodatakse.osutus laadal nagu ühel laadal ikka –NB! Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750- Valguta keskus on mõne aastaga tublisti kauplemine. Kaubeldi „PIHLAKARAHAGA“liit rise d rata stet a kont eine rid, samu ti muutunud. Selle südameks olev seltsimaja kus iga laadaline sai suu magusaks jaümmargused konteinerid ja konteinerid, on oma sisemuse täielikult vahetanud ja kõhugi täis.millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris ootab veel uut katust. Kerkimas on uus Eriti meelepärane oli lastele õnneloos, kuskonteineri ülemises servas, kuna neid ei bussiootepaviljon, ehkki vanagi veel oma iga loos võitis.saa tühjendada tänapäeval kasutatavate Iiri lipu värvide ja kohalike kunstnike lisatud Laada lõpunaelaks kujunes oksjon, kuhu olijäätmeveokitega.fantaasiatega silma paistab.kogunenud palju huvilisi, kes rebisidKonteinerite kasutamine ja paiknemine Lähitulevikus ehk on võimalik juba kooli omavahel magusate kookide ja hoidisteveopäevalminna turvaliselt, kergliiklusteed kasu- pärast.Konteinerid tuleb paigutada neid tühjen- tades.Laadal müüdud õnnelooside ja oksjonigadava jäätmeveokiga samale tasandile ja Oma panust sellesse arengusse ei pea ma teenis lasteaed tänu usinatele ostjatele (kesnähtavalt. Ligipääsuteed mahutitele pea- väga suureks, kuid siiski oluliseks. Sattusin olid muidugi meie tublid pered) ligi kolmvad olema piisava kandevõimega ja seltsimajja-raamatukokku ikka üpris juhusmõneduued mänguasjad soetada.tuhat krooni. Iga rühm saab nüüd omaletasased. Need peavad võimaldama likult tööle.mahutite hõlpsat teisaldamist käsitsi. Oma tõekspidamiste kaitseks on ka päris Suur aitäh kõigile meie hoolsatele jaLigipääsuteed peavad olema vähemalt 4 m tõsiseid ja tuliseid vaidlusi maha peetud – tragidele lapsevanematele, kes aitasid meillaiad ja vaba kõrgus tee kohal peab olema nii kohaliku rahva kui vallavõimuga. Aga seda üritust läbi viia, tõid mänguasju,vähemalt 3,5 m. Need peavad olema kõike selle nimel, et Valguta inimestel endil käsitööd, hoidiseid ja maitsvaid kooke!puhastatud lumest ja jääst, nende kalle ei oleksid parimad võimalused olemasolevate Rahvatraditsioonid on meie lasteaias autohi ületada 1:10. Kuni 800-liitrised vahendite kasutamiseks.sees ja me hoiame ning tähistame neidkonte ineri d võiva d jääda jäätm eveok i Erinevad suhtumised ja poliitikad on ikka järjepidevalt.lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 4 mõjutanud elu maal, kuid vastuolu tekib siis,meetri kaugusele, suurematele kui 800- kui ei arvestata külarahva endi huve ehkRõngu Lasteaed Pihlakobarliitristele konteineritele peab olema tagatud milleks ja kelle jaoks on siis vaja arendadaõpetaja Marit Kurm3


4 RÕNGULANELEIVANÄDAL RÕNGU Rõngu Maanaiste Seltsi liikmed ja tõid igale aasta edasi, seda ilusamana see aeglapsele kingituseks ilusad soojad sokid. Ka tundub. Meie kool oli suur, aga tundides oliLASTEAIAS PIHLAKOBAR õpetajad said varbad soojaks. Loodame, et rahu ja kord. Õpetajatesse suhtuti viisakusenii mõnigi nohune nina ja külmetushaigus ja austusega. Klassiõhtud olid toredad jaSel aastal tähistati leivanädalat üle- läheb meie lastest mööda. Aitäh teile, Mare meile anti piisavalt vabadust ise asjueestiliselt juba üheteistkümnendat korda. Prans, Anne Ruubel, Mari Jantsus, Erika korraldada. Tahan nii toimida ka omaNii toimusid meiegi lasteaias leivanädala Prants, Tiina Lõõndre, Anita Nuuma, viiendat klassi juhatades. Loodan, et ingliseraames väikesed sündmused. Juba porikuu Helju Reha, Lehte Kommisaar. keele õpetamise kõrvalt jagub piisavaltkolmandal päeval külastasid vanemadaega oma klassi jaoks. Muidugi on hoolt jarühmad koos lastevanematega Põllu- Teisel nädalal osalesime kooli matkapäeval muret tunduvalt rohkem juures. Loodanmajandusmuuseumi. Ikka sel eesmärgil, et ja õppisime tundma oma koduümbrust. Tore väga heale koostööle lapsevane-matega.lapsed saaksid tunda suure leivaahju oli koos nuputada liiklusülesandeid, Eesmärk on meil kõigil ju üks – et laspedsoojust, maitsta haput leivajuuretist, joonistada linnust sellisena nagu see võis edaspidises elus hakkama saaksid.nuusutada sooja leiva hõngu ning saada kunagi ammu välja näha, süüa üheskoos Mõtlen tihti, mis mulle elus rõõmu valmistabaimu raskest tööst, mida vanasti tuli leiva metsa all võileibu, korjata tammetõrusid ja ja leian, et rõõmustavat on minu elus palju.saamiseks teha. Kehakinnituseks pakuti täpsust visata. Lõpuks olime mõnusalt Mul on kodu, perekond, toit laual, töö, mismeile kartuli-kruubi putru, iseküpsetatud väsinud, aga siiski rõõmsad, et matkarada mind huvitab, ja toredad sõbrad. Tunnensooja leiba, laste abiga valmistatud võid vapralt läbi käidud. suurt rõõmu ka oma koerast, kes on väganing teed. Isevalmistatud söök-jook olidhea stressimaandaja.nõnda head, et järele ei jäänud mitte Kolmandal nädalal toimus algklasside ... ja kui sisendada endale iga päev, et mulleivakoorukest ega võitäppigi. Laste jaoks sügispidu ja sügisandide näitus. Lapsed läheb aina paremini ja paremini, siis nii ongi.anti kingiks kaasa ka tore „Ahjualuse otsisid kodust põneva kujuga porgandeid,leivaraamat”. Pärast muuseumi külastust kartuleid ja muid vahvaid vilju. Laste Vahendas Aino Kommisaarjagasid lapsed oma muljeid leivast: rõõmus meel tõi ka päikese välja ja Rõngu Keskkooli sotsiaalpedagoog„Leib on tervisele kasulik. Leiva jaoks on saimekoos väljas sügismänge mängida.rukkijahu vaja, siis on veel vaja natukene Septembri viimasel päeval pidasime mahasoola vist. Siis peab tegema vormi, kuhu algklasside spordipäeva. Jooksime, hüppaleibpannakse.”sime, viskasime palli ja saime kirja enda SIOONIDE AJAGRAAFIKTUGIÕPPE JA KONSULTAT-„Mulle meeldib isetehtud leib. Leib on pruun esimesed rekordid. 2008/2009. ÕPPEAA STALja natuke mustjas. Koorik on krõbe. Seeston nagu selline imelik ja nämma maitse.” Oli tore ja teguderohke esimene kuu Rõngu„Mulle meeldib „Säästu leib”. Mina alati koolis.NÄDALA-ÕPETAJAAEGsöön teda. Maitseb ilma võita.”PÄEVEsmaspäeval, 6. oktoobril avasime laste-Rõngu kooli 1. klassi õpetajad Anne Anier Kolmapäev 15.00-16.00aias pidulikult leivanädala. Eestvedajaks oliAnneReede 14.00-15.00sel korral Liblikate rühm ning abiks SAAME TUTTAVAKS – ÕPETAJA Holtsmeiermuusikaõpetaja Helve. Üheskoos mängi-Teisipäev 15.00-16.00sime läbi leiva saamisloo. Lapsed saidMAIRI PUURITSAnne LeppikNeljapäev 15.00-15.45kuulda ja näha, kuidas leib vanasti laualeAnnejõudis.Õpetaja Mairi Puurits töötab RõnguNeljapäev 15.00-16.00MürausLepatriinude rühmas tutvuti kamajahuga ja Keskkoolis inglise keele õpetajana viiendatvooliti plastiliinist pagaritooteid.aastat.Esmaspäev 15.00-16.00Anu OstrakLiblikate rühma lapsed valmistasid võileivaetennast ka klassijuhatajana proovile Arvet Silk Neljapäev 15.00-16.00Sellel aastal sai õp. MAIRI endale 5. klassi,Teisipäev 15.00-16.00torte. Mesilindude rühmas meisterdatileivast, meest ja kuivatatud puuviljadest panna.Tundub, et see sujub suurepäraselt. Celia Arras Kolmapäev 15.00-16.00vahva mesimumm. Kõige pisemad Õpilaste arvates on nende klassijuhatajal Eda Markov Esmaspäev 13.00-13.45Pääsupoegade rühmast tippisid paberile kõik head omadused: ilus, lahke, sõbralik, Eha Jans Esmaspäev 14.00-16.00leivavilja. Neljapäeval seadsime lasteaia hea. Õpetajana püüabki ta igati toetadaEsmaspäevsaali väljapaneku postritest, millel iga rühm laste loomulikku avastamis- ja tegutsemis-7.00-8.00Eha Pluk - Reedeoli kujutanud oma nägemuse leivaga tahet, neid vaid vajalikul määral julgus-15.00-15.30Neljapäevseonduvast. Koostöös lastevanematega tades, suunates ja juhendades.Ellu Eensalu Kolmapäev 15.00-15.45valmis leivapakendite näitus.Esmaspäev 15.00-16.00Tervist edendava lasteaiana rääkisime selEne PaksTeisipäev 15.00-16.00nädalal eriti just leiva kasulikkusestErle Mägi Esmaspäev 15.00-16.00tervisele. Oma panuse selleks andis kaHille Raja Neljapäev 14.05-14.50kokatädi Tiina, kes valmistas tavalisestKalev Külv Kolmapäev 15.00-15.30enam leivatoite. Reedel toimus leivanädalaalates 15.00lõpetamine ning Liblikate rühma laste ja(10.-11.kl)õpetajate esituses saadi teada, keda kiitaTeisipäevalates 14.00leiva eest tänapäeval. Ürituse lõppedesLeili Jomp Neljapäev(5.klass)kostitati kõiki rukkileiva ja taluvõiga.ReedeJätku leiba kõigile!alates 15.00(8.a klass)Rõngu Lasteaia Liblikate rühma õpetajaEpp VäikeneSISSEELAMISAEG MÖÖDUSNII ...Tundub, et see oli alles hetk tagasi, kuiandsime uutele koolijütsidele aabitsadkätte. Nüüd oleme juba hulga tähti selgeksõppinud, loodust uurinud, meisterdanud japalju muudki põnevat teinud.Esimesel koolinädalal käisid meil külasÕpetaja Mairi Puurits arvutikoolitusel.Olen lõpetanud Tartu Karlova Gümnaasiumija Tartu Ülikooli, kus õppisin inglise keeltja kirjandust.Koolipõlves olid minu lemmikõppeainetekssaksa keel ja geograafia. Nagu paljudväikesed tüdrukud, tahtsin minagi kooliajalsaada näitlejaks. Käisin aastaid näiteringis,sai isegi Tallinnas esinemas käidud.Kooliajast on mul head mälestused. MidaLiia Seppa Kolmapäev 14.50-15.35Mairi Hurt Kolmapäev 14.00-15.00Mairi Puurits Teisipäev 14.05-15.00Mall Peep Esmaspäev alates 14.50Mare Tina Kolmapäev 14.05-15.30Meelis Ilves Teisipäev 14.05-15.30Merike Luik Neljapäev 15.00-15.45Rutt Viljaste Kolmapäev 14.05-15.45Kooli juhtkonna ja klassijuhatajate vastuvõtudtoimuvad eelneval registreerimisel.Telefonid: 745 9438 (sekretär),745 9436 (õpetajate tuba)


RÕNGULANEHUVIRINGID RÕNGU KESKKOOLIS2008/2009. ÕPPEAA STA I POOLAASTALlus, vanemate koolikutsumine, trahv).Suitsetamist võib vaadelda kui sõltuvushaigust,mille üle inimene on kaotanudkontrolli. Suitsetamise üheks põhjuseksJrkpeetakse ka madalat eneshinnangut.Huviringi nimetus Tomumise aeg Juhendaja Ruumnr.Me kõik sünnime mittesuitsetajatena ja1. Teeme ise (I-IV) Kolmapäev 13.10-14.40 Eda Markov Aeroobikasaal järelikult on see õpitud tava. Paljudel lastel2. Puutööring (IV-IX) Teisipäev 14.05-15.35 Meelis Ilves Töökoda on vajadus nikotiini järele juba sündidesKolmapäev 14.05-15.35kaasa saadud. (Lapseootel ja rinnaga toitev3. Näitering (V-IX) Esmaspäev 14.05-15.35 Anne Holtsmeiersuitsetav ema).Terves kehas terve vaim -4. Näitering (X-XII) Kolmapäev 14.05-15.35 Anne Holtsmeierkuid kuidas saab negatiivses ja turvatundetakodus seda olla? Sageli on6. Rütmika (I-III) Esmaspäev 14.05-14.50 Ave Holtsmeier AeroobikasaalTeisipäev 13.10-13.55hoolimatute vanemate tagant võimalus7. Rütmika (IV-VI) Esmaspäev 14.50-15.40 Ave Holtsmeier Aeroobikasaal suitsu näpata ja proovima hakata. JääbkiNeljapäev 14.05-14.50mõistatuseks, miks paljud kodud seda8. Rütmika (VII-IX) Esmaspäev 15.40-16.25 Ave Holtsmeier Aeroobikasaalhirmutava faktorina ei võta. Suitsetamispahelevõivad järgneda suuremad pahedNeljapäev 14.50-15.40(alkohol, narkootiliste ainete tarvitamine ...).9. Kodu-uurimine pidev Anne LeppikSuitsus on üle 40 vähkitekitava aine10. GLOBE pidev Mare Tina(benseen, nikkel, kaadium, poloonium21011. Mudilaskoor (I-IV) Esmaspäev 13.10-13.55 Erle Mägijne.).Kolmapäev 13.10-13.55Lisaks on suitsu sees palju mürkaineid12. Lastekoor (V-VIII) Esmaspäev 14.05-14.50 Erle Mägi(formaliin, atsetoon, ammoniaak jne.).Kolmapäev 14.05-14.50Suitsetamisega seotud haigusi on palju -13. Laulustuudio (N) pidev Erle Mägiteadlaste arvates umbes 25 (kopsuvähk,14. Laulustuudio (V) pidev Erle Mägiajurabandus, põievähk, huulevähk, kõrineeluvähkjne.). Mida nooremalt hakatakse15. Arvutiõpetus (I- vastavalt tunniplaanile Eda Markov ArvutiklassIV)suitsetama, seda suurema tõenäosusega16. Arvutiõpetus (V) vastavalt tunniplaanile Anne Müraus Arvutiklass on oht hakata elama koos kroonilise16. Käsitöö(IV-VII) Teisipäev 14.50-16.20 Ellu Eensalu Kodundusklassbronhiidiga. Kuidas ongi võimalik õppetööstulemusteni jõuda, kui seoses suitsetamisega17. Rahvatants (I-III) Teisipäev 14.05-14.50 Eha Päiviste Aeroobikasaaltekivad peavalud, keskendumis-18. Peotants (VII-XII) Kolmapäev 15.00-16.30 Eha Päiviste Aeroobikasaal häired, mälu halvenemine.19. Kergejõustik Esmaspäev 16.20-18.00Neljapäev 16.20-18.00Priit Päkko StaadionVõimlaKahjuks paljud vanemad ei taha uskuda, etnende teismelised lapsed suitsetavad.20. Võrkpall (VII-XII) Esmaspäev 17.00-19.00Peab aga tõdema, et käesoleval õppeaastallevib suitsetamine põhikooliastmesKolmapäev 17.00-19.00 Enn Kangur VõimlaNeljapäev 16.30-18.30just kui katk.Suitsetamisest loobumine ei ole loobuminemillestki heast, vaid oluline võit iseenda jaRÕNGU KESKKOOLI sai avaldada oma arvamust ja mõtteid. Uku tubak a üle. Suits etami ne ei lahen daÕPILASOMAVALITSUSE LIIKMED jättis meile õhtuks paar küsimust, mille üle probleeme, suitsetamine tekitab neid.2008/2009. ÕPPEAA STAL arutleda. Hiljem mängisime seltskonna- Kulla vanemad! Millal te viimati oma pojalemänge.või tütrele silma vaatasite ja rääkisite temaTeise päeva hommikul arutasime õhtuseid muredest ja rõõmudest? Kõik ju sooviksite,muljeid. Õppisime meeskonnatööd; kuidas et teie lastest kasvaksid õnnelikud, edukad,12. klass Olari Treial - presidentluua ja saavutada eesmärke; mis kasu oma eluga toimetulevad inimesed. Kui seeReelika Kruuda - juhatusesaavad noored noortekogult jne. Lõpetu- toimib teie peres, siis on lootust, et kaliigeseks andsime tagasisidet koolituse kohta suitsetavad sõbrad ei suuda avaldada mõju11. klass Mirjam Pedajaning tegime Ukule suure aplausi.teie lapsele. Parem suunake oma lapsedAimar UiboNende kahe sisuka päeva jooksul saime sportima, et nad saaksid oma kehaleKristi Hiiemäe - koolituttavaks paljude uute toredate inimestega, pidevalt füüsilist koormust, siis on kaesindaja TÕL-skes jätsid meile väga positiivse mulje. Kurb, mõistus selgem ja mõttetud tegevused10. klass Kätlin Tatar - kultuurietmeie koolist osalesid koolitusel vaid kaks jäävad tegemata.organisaatorõpilast.Siim LainesteSuur tänu Kristel Lauritsale, kes korraldasAino Kommisaar9.a klass Britta Lutsmeeldejääva ja igati kasuliku koolituse. Ta Rõngu Keskkooli sotsiaalpedagoog9.b klass Marit Külvsai sellega suurepäraselt hakkama –8.a klass Zalina Platonovasellega nõustuvad kindlasti kõik kohala8.b klass Eliise Viiluolnud.7. klass Tauno LaksELVA CUP 2008 JUUBELI-Kerttu Lepik TURNIIR ÕNNESTUS VAATA-Kristi HiiemäeKoosolekud toimuvad igal teisipäevalMATA VIHMALE EDUKALT!kell 10.50MITTE SUITSETAMISE VASTU,25.-28. augustil toimus Elva, Palupera,TARTUMAA NOORTEKOGU VAID MITTESUITSETAMISE Puka ja Rõngu jalgpalliväljakutel viiesKOOLITUS RÕNGU KESKKOOLISPOOLT ...rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir ElvaCup 2008. Eelmise aasta numbrid saidRõngu Keskkoolis toimus 11. ja 12. Eesti rahvasuuu: „Ta on täitsa tubakas!” ületatud igas kategoorias. Esmakordseltoktoobril Tartumaa Noortekogu koolitustoimus turniir kaheksas vanuseklassis,teemal „Noorteosalus“. Koolitust alusta- (suitsetamine = rumaluse sünonüüm) osales 671 mängijat ja kaks klubi Lätist.sime üksteise tundmaõppimisega ja omaTurniir algas esmaspäeval, kui mängetunnete väljendamisega, mis aitas kaasa Suitsetamine on tõsine probleem. Suitsu pidasid 1994. a ja 1997. a sündinud noorgrupiedaspidisele tööle.kiskumas võib näha nii poisse kui tüdrukuid. meeste võistkonnad. Mängude läbiviimistKoolitaja Uku oli meile ette valmistanud Meie kool ei pigista selle suhtes silmi kinni. raskendas vihm, mis oli öösel palju kurjarühmatöid, mis olid väga kasulikud. Igaüks Suitsetajatesse suhtutakse rangelt (vest- teinud ja väljakute piirid pea olematuks5


6Septembrikuu keskmine õhutemperatuur oli 10,6° jasademete hulk 62 mm. Kõige soojem oli 7. septembril,temperatuur tõusis siis 24°. Kõige külmem öö oli 17.septembril, mil temperatuur langes maapinnal mõneskohas alla nulli.Õhutemperatuur ei langenud alla nulli.Vihmasem oli kuu algus. Täispilves päevi oli 17,päikselised päevad rõõmustasid meid 22.-27.septembrini. Möödunud aasta september oli soojem(12,1°) ja kuivem (45mm).Kokkuvõtte koostas Rene PaksRÕNGULANEmuutnud. Õnneks hommikul vihma enam ei tuli 1999. a sündinud noormeestelt FC Võistlused käisid pilavahenditega.sadanud ja väljakud suudeti taas mängu- Elvale kuld. Teised kohad saavutasid Tartu Odavise joogikõrrega, bowlingus tühjadkõlbulikeks teha. JK Merkuur-Juunior ja Tartu JK Maag väikesed jogurtipudelid ja svammist pall.Elva linnastaadionil toimunud 1994. a Tammeka. Kõige suuremat huvi pakkus lastelenoormeeste turniiri võitis kindlalt Tallinna Kõige pisemate, 2001. a sündinud poiste batuudil hüppamine ning helmestest piltideFC TVMK võistkond. Teise koha saavutas turniirist võttis osa 4 võistkonda Eestist ja 2 meisterdamine.Tartu SK10 Premium ja kolmanda Valga FC Lät ist . Rah vus vah eli ses kon kur ent sis Kõik osavõtjad said mälestuseks diplomi.Warrior. Korrladajate võistkond suutis küll võidutses Läti klubi Riia FK Super Nova,turniiri teist kohta 2:1 võita, kuid sellest peale turniirimänge oli võrdselt 10 punkti Piret Terveparemateks kohtadeks ei piisanud.kahel võistkonnal: FK Super Noval ja TartuPa lu pe ra st aa di on il võ tt is 19 97 . a JK Maag Tammeka II-l. Paremuse otsustas KORUSTE KÜLA SELTSI LIIKMEDvanuseklassis mõõtu 12 võistkonda Eestist. omavaheline mäng, mille FK Super NovaVäga tugevas ja tihedas konkurentsis võitis 2:1 võitis.OLUSTVERES HOIDISTEMESSILesikoha Tartu JK Maag Tammeka võistkond Statistikat: turniiril osales kokku 58võites finaalis FC Tartu Olümpiat 2:0. võistkonda 20 erinevast klubist. 27. septembril toimus Olustvere Maa-Kolmanda kohamängus pidi FC Elva vastu Turniiridel osales kokku 671 noormängijat, majandus- ja Teeninduskoolis üle-eestilinevõtma 0:1 kaotuse Tartu JK Merkuur- mis on täpselt 55 mängijat rohkem kui hoidistemess. Minul oli au sellel ürituselJuuniori esinduselt. aastal 2007. õppijana osaleda.Teisel päeval toimus turniir ainult Palupera Välisvõistkonnad – Riia FK Super Nova ja Kogesin sellel päeval palju üllatuslikku jastaadionil, kus mõõtu võtsid 1996. a ja FK 71 VSK Riia (Läti) meeldivat: sain huvitavaid retsepte, kohtu-1998. a sündinud noormehed. Selle päeva Vaata tulemusi http://elvacup.pri.eesin tuttavate külaliikumisega tegelevate initurniirivõib nimetada „mudajalka turniiriks”,mestega teistest maakondadest. Osaööläbi ja ka hommikul sadanud vihm tegi Täname Elva Linnavalitsust, Paluperavõtjaid oli Valgamaalt, Järvamaalt, Raplaväljakugaoma töö. Mänguaega tuli valda, Puka valda, Rõngu valda, Nike, maalt, Viljandimaalt ja mujaltki.vähendada, et väljakut võimalikult palju Sportlandi, AS Kemmerlingi, A. Le Coqi,säästa. 1998. a noorte turniiril võidutses FC kohtunikke ja kõiki vabatahtlikke, kelle Hea oli vaadata, kuidas kaks noormeest,Tartu Olümpia võistkond, kes võitis kõik abiga sai turniiri korraldamine teoks.Reiko Simson Harjumaalt ja Jürgen Lillepuumängud. Teise koha saavutas Tartu JKOlustvere Maamajanduskoolist, olid lausaMaag Tammeka I esindus ja kolmanda kohaMarek Naaris pühendunud hoidiste tegemisele. Meieteenisid külalised Lätist – Riia FK SuperKoruste küla noortest olid hoidiste valmista-Nova.mise nippe tulnud kuulama-vaatama Timo,SPORDIPÄEV TEEDLAS1996. a noorte turniiril oli teistest peajaguMarian ja Siim Laineste. Nende pereparem Tartu JK Maag Tammeka, võites kõikmarineeritud kukeseened said hea tunnus-mängud puhtalt. Teise koha saavutas Tartutuse osaliseks.SK10 Premiumi võistkond ja esimest kordaSelle aasta heast kõrvitsasaagist oli Rannusaid medalirõõmu tunda ka noored FC Elvavalla pereema Angelika Saadjärv valmistamängumehed!nud mõnusad moosid: kõrvitsamoosKolmas päev algas nagu eelmised 2sidruniga ja kõrvitsamoos õuntega.turniiripäeva väljakute kiire ettevalmis-Þürii tänas parimaid tegijaid. Ka mina tänantamise ja korrastamisega. Vihm eihoidistemessi korraldusmeeskonna jakavatsenudki järgi anda – õnneks päevKodukant Tartumaa juhatuse liiget Aimemöödus kergemas vihmas.Vilu, et ta mind sellise meeldiva kutsegaPukas toimunud 1995. a noormeesteüllatas.turniiril võidutsesid taas Tartu JK MaagTammeka noored, teise koha saavutas FCMariina Laineste 3. koha võitnud retseptTartu Olümpia ja kolmanda koha võitlesvälja Viljandi JK Tulevik esindus.Tomati-küüslaugu moos2000. a noormeeste turniir tuli sopase5 kg tomateidPalupera väljaku tõttu kiirelt Rõnguküüslauku südamestKeskkooli staadionile viia. Turniiril võidut-3 spl. soolases Tartu JK Merkuur-Juunior I võistkond,3 spl. sukrutedestades Tartu JK Maag Tammeka K ja FC3 spl.(30%) äädikatElva esindusi.peenpipart maitse järgiViimasel päeva kolis turniir tagasi Elvalinnastaadionile ja sellel päeval ilm meid 14. augustikuu päeval toimus TeedlasAino Kommisaarsäästis ning vihma tuli väga minimaalselt. spordipäev. Õnneks oli ilm ilus, vaatamataKoruste küla seltsi liigeNagu ilusale päevale kohane, paistis päike vihmasele suvele. Lapsi tuli kohale üleka korraldajate leeris, kui viimasel päeval kahekümne.GLOBE teatab


VÄÄRTEODPOLITSEI TEATAB:1. 16.09.2008 kella 13.00 ajal juhtisJohannes (1948) Rõngu vallas traktoritalkoholijoobes, omamata vastava kategooriamootorsõiduki juhtimise õigust.2. 23.09.2008 kella 09.05 ajal juhtis 1975.a sünd meesterahvas Rõngu vallasmootorsõidukit, mis ei olnud nõuetekohaseltläbinud tehnoülevaatust.3. 23.09.2008 kella 09.20 ajal juhtisSergei (1988) Rõngu vallas mootorsõidukit,mille haagis ei olnud nõuetekohaseltläbinud tehnoülevaatust.4. 24.09.2008 kella 11.00 ajal juhtis 1991.a sünd poiss Rõngu vallas mootorsõidukit,omamata vastava kategooria mootorsõidukijuhtimise õigust (tema kõrvalpuudus lapsevanem).5. 26.09.2008 kella 08.00 ajal juhtisHando (1988) Rõngu vallas mootorsõidukitkohustusliku liikluskindlustuse lepingumaksevabal perioodil ja jättis kontrollijaleesitamata liikluskindlustuspoliisi.6. 28.09.2008 kella 17.35 ajal juhtis Külli(1968) Rõngu vallas mootorsõidukit, mis eiolnud nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust.7. 30.09.2008 kella 11.10 ajal juhtis Karl(1989) Rõngu vallas mootorsõidukit,omamata vastava kategooria mootorsõidukijuhtimise õigust; juhtis mootorsõidukitkohustusliku liikluskindlustuse lepingumaksevabal perioodil ja jättis kontrollijaleesitamata liikluskindlustuspoliisi.8. 10.09.2008 kuni 30.09.2008 tabatiRõngu vallas 22 juhti, kes ületasid lubatudsõidukiirust asulavälisel tee 11 km/h-123km/h võrra ja 10 juhti, kes ületasid lubatudsõidukiirust asulasisesel tee 11 km/h-18km/h võrra.9. 01.10.2008 kella 08.00 ajal tarbis 1993.a sünd poiss Rõngu Keskkooli territooriumiltubakatoodet.10. 01.10.2008 kella 12.40 ajal juhtis Raul(1987) Rõngu vallas mootorsõidukitkiirusega, mis ületas liikluskorraldusvahendigalubatud sõidukiiruse 26 km/hvõrra.11. 02.10.2008 kella 08.00 ajal juhtis 1971.a sünd naisterahvas Rõngu vallasmootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega,mis ületas lubatud sõidukiiruse 30 km/hvõrra.12. 02.10.2008 kella 08.18 ajal juhtis 1982.a sünd Läti kodanik Rõngu vallasmootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega,mis ületas lubatud sõidukiiruse 35 km/hvõrra.13. 02.10.2008 kella 09.10 ajal juhtis Enno(1967) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 49 km/h võrra.14. 02.10.2008 kella 09.30 ajal juhtis Ene(1965) Rõngu vallas mootorsõidukitasulasisesel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 14 km/h võrra.15. 02.10.2008 kella 10.08 ajal juhtis 1953.a sünd Läti kodanik Rõngu vallasmootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega,mis ületas lubatud sõidukiiruse 41 km/hvõrra.RÕNGULANE16. 02.10.2008 kella 10.30 ajal juhtis1973.a sünd Läti kodanik Rõngu vallasmootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega,mis ületas lubatud sõidukiiruse 32 km/hvõrra.17. 03.10.2008 kella 10.03 ajal juhtisHelger (1974) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 22 km/h võrra.18. 03.10.2008 kella 10.30 ajal juhtis Rene(1972) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 20 km/h võrra.19. 03.10.2008 kella 11.00 ajal juhtis 1977.a sünd Läti kodanik Rõngu vallasmootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega,mis ületas lubatud sõidukiiruse 23 km/hvõrra.20. 03.10.2008 kella 11.02 ajal juhtis Ainar(1974) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 26 km/h võrra.21. 03.10.2008 kella 11.50 ajal juhtisMarek (1987) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 28 km/h võrra.22. 03.10.2008 kella 11.57 ajal juhtisAndres (1973) Rõngu vallas mootorsõidukitasulavälisel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 66 km/h võrra.23. 03.10.2008 kella 17.20 ajal juhtis Jaan(1978) Rõngu vallas mootorsõidukit,omamata vastava kategooria mootorsõidukijuhtimise õigust, isik on varemkõrvaldatud sõiduki juhtimiselt.24. 03.10.2008 kella 17.27 ajal juhtis 1991.a sünd noormees Rõngu vallas mootorsõidukit,omamata vastava kategooriamootorsõiduki juhtimise õigust (omabpiiratud juhtimisõigusega juhiluba).25. 09.10.2008 kella 10.05 ajal juhtis Veiko(1978) Rõngu vallas mootorsõidukitasulasisesel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 12 km/h võrra.26. 09.10.08 kkella 10.30 ajal juhtis Epp(1961) Rõngu vallas mootorsõidukitasulasisesel teel kiirusega, mis ületaslubatud sõidukiiruse 15 km/h võrra.Rõngu valla konstaablidA. Toode, P. KotkasNaerdud on naerud ja nutetud nutud,lauldud on laulud ja räägitud jutud;mis oli, see oli - uut enam ei tule.Jumal kustutas teelise laterna tule.(V. Osila)MÄLESTAME !LIIA KUKK27.03.1956 – 01.10.2008Käärdi alevikELMUT PÄEVLOO16.10.1954 – 14.10.2008Käärdi alevikLINDA JÜRGENS25.09.1914 – 15.10.2008Valguta külaSÜNNID !„Kui esimene beebi esimest korda naeris,purunes naer tuhandeks killuks.Need lendlesid kõik laialija nii tekkisidki haldjad.“l(Sir J. M. Barrie)KARTIK SHARMAsünd. 20.09.2008RAIN-ERICH RAGUNsünd. 27.09.2008OLGER KITSsünd. 29.09.2008LIZETTE SMORODINAsünd. 02.10.2008LIISA PAJUSTEsünd. 03.10.2008novembriKUUSÕNNITLEME!Igaühele antud oma päevade jada,jäta meelde vaid kaunimad neist.Käi lõpuni rõõmsana elurada,sest see pole korduv kellelgi meist.(E. Kõrvits)ENDEL SOEHELMI JAGORVAIKE KATTAIVALVE LILLLEIDA KÄÄRIKENDLA LIIVAMÄGILINDA TÄKKERMARIA VETEMÄEILSE KARUAINO SEPPAMEINHARD PETERSONILSE LUHTVELLO TATTARHENN PEIKAGNES RUSSAKJAAN SALUVEREERNA TEDERHELVE MÖLDERTOOMAS LILLEMETSAIN SIKKARVO RAPPUIIE HAKMANNMAIE BLAUBERG7


8oktoobrikuu RISTSÕNAPAREMALE: 1.Kettaheitja (eesnimega).11.Riik Euroopas. 13.Hinne. 14.Lämmastik.15.Kunstiinstituut. 16.Tööriist. 18.Radioaktiivsekeemilise elemendi sümbol.19.Maletaja. 20.Keskkool. 21.Ilupõõsas.22.Näitlejatar (eesnimega). 27.Roomanumber 45. 28.Jood. 29.LAHENDUS.32.Endine spordireporter. 33.Küla Nõo vallas.35.Raadius. 36.Minu. 37.Lapseootel.38.Poolsaar Aasias. 39.Voolutugevusemõõtühiku tähis. 40.Juhtlause. 42.Lennuk.43.Raadium. 45.Naatrium. 46.Teatmeteos.47.Teleri osa. 48.Ajakiri (lüh.).ALLA: 1.Luuletaja (eesnimega). 2.Ilmastikunähtus.3.Takistuse tähis füüsikas. 4.Karusmari.5.Väike laps. 6.Isikuline asesõna.7.Teraapia. 8.See, mis jääb maja põlengusalles. 9.Veoloom. 10.Dirigent. 12.PealinnEuroopas. 17.Rahvaselts. 23.Osa majast.24.Ehitise osade vahekoht. 25.Endinenäitleja. 26.Noot. 28.Lõuna-Ameerika sisalik.30.Soust. 31.Naissoost. 33.Krossisõitja.34.Alevik Ida-Virumaal. 40a.Küla Antslavallas. 41.Iriidium. 43.Ukraina lennuk.OLÜMPIARISTSÕNA LAHENDUS –KARTULIVAGU1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 1314 15 16 17 1819 20 2122 23 24 25 26 27 2829 30 3132 33 34 35 3637 38 39RÕNGULANEKUHU MINNA, MIDA TEHA01.11.2008 kell 14.30Memme-Taadi piduRõngu Rahvamajas05.-07.11.2008Isadepäeva pidu rühmadesRõngu Lasteaed07.11.2008 kell 20.00Tantsuõhtu Uderna Mõisaslaulavad Sirje ja Rein KurgPilet: 50 krooniInfo tel 529 562008.11.2008 kell 19.00Tere diskoPilet: 50 krooniRõngu Rahvamajas14.11. 2008 kell 18.00Isadepäeva perepiduValguta Lasteaed-Algkoolis22.11.2008 kell 20.00Laudadega piduans. Naabri Valve saatelPilet: 75 krooni, eelmüügist 50 krooni.Rõngu Rahvamajas28.11.2008 kell 20.00Tantsuõhtu Uderna Mõisaslaulavad SeelikukütidPilet: 50 krooniInfo tel 529 5620JÄLGIGE REKLAAMI!OÜ Aqua &WasteServiceskaevetööd, vee- jakanalisatsioonitrassideehitusOÜ AWS pakubteenuseid:trasside ehitus,santehnilisedtööd, kaevetööd(miniekskavaator Neuson jaekskavaator Hüdomek)OÜ AWS Elva,Valga mnt.7Info tel. 529 3783, e-postaws@hot.eeMüüa Elvalähedalkiletatudsilopallidtelefon735 3888.KUULUTUSEDLõikanvanarauda jaaitan realiseeridaainult eraisikutel.Helistada õhtutikella 18.00telefon 523 5509Miika.KLASSIKALISEMASSAAÞIVÕIMALUSRÕNGUSRegistreeridatel 767 0720,5196 3596Pille RaudOÜ SEMETteostab katuse-, fassaadi- jaüldehitustöid. Tegelemekatusematerjali müügiga jaremonttöödega.Töö kiire ja korraliktel 5062377, brsedgar@hot.ee40 40a 41 42 43 4445 46 47 TEAdekoostaja Kunnar LättiTeeme ehitustöid. Sise- ja välistöödtel 520 7446.Müüa puitbriketti 5342 9630.Korralik meesmaaler 34. a (mittejutumees), teeb tööd Tartumaal,vajadusel ka paarimees. Pikaajalisedkogemused Rootsist, Soomest:pahteldus, lihvimine, tapeet, värvimine(ka püstoliga) nii sees kui väljas.Priit 5191 4845.Müüa 1 a 4 k punase-valgekirjulehmmullikas tel 746 4117.Rõngu Keskkool võtab tööle koristaja.Info telefonil 745 9508.Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing tunnustabjuba kaheksandat korda iga maakonnaparimat maaraamatukoguhoidjat.Raamatukoguhoidjad valisid 2008. aastaTartumaa parimaks maaraamatukoguhoidjaksRõngu raamatukogu direktoriLaine Meose.Kolleegid hindavad väga tema 45-aastapikkust väärikat tööd rõngulaste teenindamisel,tarkust ja sõbralikkust suhtlemisel.ÕNNITLEME!EELK RÕNGUMIHKLI KOGUDUSE TEATEDKoguduse jumalateenistused02. novembril kell 11.00 - Hingedepäevajumalateenistus. Kaetud on armulaud.Mälestame surma läbi lahkunuid.09. novembril kell 11.00 - Isadepäevajumalateenistus. Kaetud on armulaud.23. novembril kell 11.00 - Igavikupühajumalateenistus. Kaetud on armulaud.Mälestame surma läbi lahkunuid.30. novembril kell 11.00 - 1. Advendijumalateenistus. Kaetud on armulaud.PÜHAPÄEVAKOOLI TUNNIDToimuvad 26. oktoobril, 09. novembril,23. novembril ja 07. detsembril kogudusemajas Tehase tn 1.kell 13.00 – väiksematele lastelekell 15.00 – laulmine ja joonistaminekell 17.00 – poistele21. detsembril kell 11.00 - Pühapäevakoolilaste jõulujumalateenistus.Oodatud on kõik huvilised.Koguduse õpetaja Andres AasteELVA GÜMNAASIUM kutsub omavilistlasi ja õpetajaid kooli 95.sünnipäevale 22. novembril 2008.Osavõtumaks kuni 20. novembrini 175krooni - tasuda panka või koolikantseleisse.Kohapeal osavõtumaks 200 krooni.I - X lennuni osavõtumaks 100 krooni.Marge Järveojaa/a 10010334774011(selgituses märkida kindlastikooliaegne nimi, lennu number võilõpetamise aasta)Info telefonidel 730 1836 või 504 7632Internetist aadressil www.elvag.edu.eeküljendamine, kujundus ja trükk:tel. 736 2046, fax 736 2044alfaprint@alfaprint.eewww.alfaprint.eeRÕNGULANEVALLA INFOLEHTtoimetaja: Silvia Rõõmussaar,tel. 731 4480, e-mail: silvia@rongu.eeRõngulane ootab kaastöid ja materjale14. novembriks avaldamiseks sama kuu väljaandes.Järgmine Rõngulane ilmub 28. novembril 2008

More magazines by this user
Similar magazines