Views
3 years ago

Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava

SLAVICA SLOVACA • ROÈNÍK 39 • 2004 • ÈÍSLO 1MARTIN SLANINKA *Hlaholské listy z Hlohovca(Poznámky k prepisu hlaholského textu do latinky)SLANINKA, M.: Glagolitic leaves of Hlohovec. (Remarks on transliterating a Glagolitic text into Roman script).Slavica Slovaca, 39, No. 1, pp. 3-15. (Bratislava)The leaves represent a fragment of a 13 th /14 th century Old Slavonic missal found in the Franciscan monastic libraryin Hlohovec. As the script exhibits rectangular character, the manuscript may be of Dalmatian provenance. In transliteratingthe text into Roman script the author uses characters of the modern Slovak alphabet.Old Slavonic.Glagolitic script. Transliteration of Glagolitic script. Missal, Slovakia. Dalmatia. Franciscans.Na Slovensku sa našlo, na rozdiel od cyrilských, len málo hlaholských rukopisov, a pretonebude od veci vráti sa po dlhšom èase k jednému vzácnemu rukopisu, ktorému slovenská slavistikadoteraz venovala len marginálnu pozornos .V tomto príspevku nepodám ani paleografickú, ani lingvistickú analýzu, ale svoju pozornossústredím na niektoré grafematické otázky (grafický obraz litier), ako aj na otázky súvisiaces transkripciou, respektíve transliteráciou hlaholských, cyrilských a latinkových litier s cie¾omdosiahnu pri ich prepise maximálnu zhodu, pretože doterajšie prepisy tohto manuskriptu vykazujúniektoré nezrovnalosti.K histórii objavu poznamenávam: Hlaholské listy našiel roku 1944 v hlohovskom františkánskomkláštore J. V. Gajdoš (1907 – 1978). Boli to dve popísané fólie z väzby iného náboženskéhotraktátu, ktorý bol vytlaèený v Benátkach roku 1642. Pod¾a A. Miškovièa, bývalého profesorabratislavskej teologickej fakulty, hlaholské listy boli napísané asi v 13. alebo 14. storoèí.Pochádzajú zo starej liturgickej knihy. Poznámky, ktoré uverejnil J. V. Gajdoš roku 1944 v èasopiseKultúra, 1 hovoria o stati z listu sv. apoštola Pavla Efezanom (4, 13) a o èasti evanjelia sv.evanjelistu Lukáša (14, 31). Celý text preèítal až prof. A. Miškoviè a transkriboval ho do cyriliky.Publikoval o òom väèší èlánok v èasopise Duchovný pastier roku 1961. 2 Naèrtol tam históriuvzniku hlaholského písma, píše o zákazoch i povoleniach staroslovienskeho jazyka a písma;hlohovské listy zaradil do omšových kníh (misálu) rímskeho obradu. List A zaradil do omše Decommuni apostolorum, pod¾a rímskeho obradu so zaèiatkom „Mnìže zìlo èastni biše ...,“ t. j.prístup a modlitba, ïalej èítanie z listu blaženého apoštola Pavla Efezanom: „Edinomu komuždonas dana est blagodìt...“ Nasleduje stupòová modlitba a „posledovanije sv. evandelie ot Ivana.V ono vreme reèe Isus...“ Ïalej je „prínos.“ List B obsahuje omšu: De communi martyrum. Zaèiatokje z knihy Ecclesiasticus (39, 7 a ïalšie verše), nasleduje stupòová modlitba zo žalmu 20, po nej„Posledovanije sv. evandelie ot Luki: Ašte kto pridet ...“ Na ofertóriu je text: „Slavoju i èastijuvìnèal jesi...“ Potom nasleduje „tajnaja“ a ešte jeden riadok textu.Rukopis je uložený v Slovenskej národnej knižnici v Martine.K prepisu rukopisu do latinky mám tieto poznámky: Prepis A. Miškovièa do cyriliky sa zdánajlogickejší, ale lepšie by bolo prepísa ho do latinky, pretože pri prepise do latinky odpadajúkomplikácie s èítaním transkribovaného, respektíve transliterovaného textu. Mojím úmyslom je,*Ing. Martin Slaninka, Hrabový chodník 3, 831 01 Bratislava1GAJDOŠ, J, V.: Staroslovanské pamiatky vo františkánskych knižniciach. In: Kultúra, 1944, roè. 16.2MIŠKOVIÈ, A.: Hlaholské listy hlohovské. In: Duchovný pastier, 1961, roè. 36.3

PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
cc. číslo - home.nextra.sk
cli. číslo - home.nextra.sk
cliv. číslo - home.nextra.sk
cxxvi.–cxxvii. číslo - home.nextra.sk
clxiii. číslo - home.nextra.sk
cxciii. číslo - home.nextra.sk
ccv. – ccvi. číslo - home.nextra.sk
cci. – ccii. číslo - home.nextra.sk
clxxviii. číslo - home.nextra.sk
cliii. číslo - home.nextra.sk
clxxiv.–clxxv. číslo - home.nextra.sk
cxl. – cxli. číslo - home.nextra.sk
História počítačových vírusov a červov - Vitajte na stránkach www ...
Súčanský hlásnik 2001 číslo 1 (pdf) - Horná Súča
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Číslo 1 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV