Suure poe ette tuleb parkla ning jalakäijate promenaad - Otepää vald

otepaa.ee

Suure poe ette tuleb parkla ning jalakäijate promenaad - Otepää vald

26. mai 2005 3Pilguheit minevikkuarhiivifotoKõik, keda seob endise või praeguse kodukohanaVana-Otepää, Pilkuse, Kastolatsi, Otepää küla võiVana-Otepää kool, on oodatud 22. juunil endisesseVana-Otepää TPÜ baasi, et viia läbi II kodukoha jakooli päev. Võimalus külastada endisi kodukohti.Kell 14 kogunemine, külade fotonäitus, jällenägemisrõõmja külasupp. Süütame küünlad kalmistulja mälestame endisi külaelanikke ning koolijuhte.Kell 15 lipu heiskamine. Sõnavõtud vallavalitsuseesindajalt, endiselt koolijuhatajalt Heino Mägilt jaendistelt õpetajatelt.Kell 15.30 külade tervituskontsert.Kell 17 sportmängud, külade parimate jõumeesteselgitamine, lastele mängud.Kell 19.30 õhtu koos orkestri ja jalakeerutusega,enneolematu loterii, parima mälumänguri selgitamine.Lipu langetamine.Lõkkeplatsil süttib lõke.TEATEDOtepääl saab peagi kvaliteetseltkino vaadataJ a a n u a r i k u u s k u u l u t a skultuuri ministeerium väljaprojektikonkursi Eesti kinodetaaselustamiseks. Otepääkultuurikeskuse kinosüsteemikaasajastamiseks saadi 250 000krooni, mille eest soetatakse uushelisüsteem ja ekraan.Praeguse kava järgi peaksOtepää kino juulikuust olemanii heli kui ka pildi kvaliteedipoolest tänapäevasel tasemel.Üle Eesti toetati kinosid kokku2,3 miljoni krooniga.22. juunil kogunevad Vana-Otepää,Pilkuse, Kastolatsi ning Otepää külaelanikud, et meenutada üheskoos möödunudaegu ning tähistada II kodukohaja kooli päeva.Arheoloogilised kaevamised kinnitavad, etOtepää mail on elatud juba rohkem kui kaksja pool tuhat aastat tagasi. Eesti esiajaloosmärgitakse, et Otepää väikemaakond moodustastõenäoliselt tulevase Ugandi maakonnatuumiku.Vana-Otepää mõis (saksa k Schloss Odenpäh)asus Otepää linnast 3 km kirde pool. Jubapiiskopkonna asutamisel 1224.a. läänistasselle rajaja Hermann maid oma tähtsamatelevasallidele, millega pandi alus mõisate tekkimisele.Mõisatest on vanim Otepää linnusejuures asunud piiskopimõis, mis rajati arvatavastijuba XIII sajandil. Feodaalide mõisateston Otepää kandis vanimaks Pühajärve mõis(Wollust), mida on esmakordselt mainitud 1471.aastal. Eriti intensiivne oli mõisate rajamineXVI sajandi viimasel poolel, millega kaasnesühtlasi paljude külade kadumine. Kahjuks onandmed külade ajaloost kuni XVI sajandi lõpuniäärmiselt lünklikud.Põhjasõjale (1700-1721) järgneva ligi kahesajandi jooksul suuri sõdu ei toimunud. Sel ajalTurismiturunduskava Phareprogrammi abil28. aprillil allkirjastati Otepääl toetuslepingPhare ESC 2003 Turismi turundusetoetusprogrammi raames projekti «Valgamaaturundustegevused prioriteetsetelvälisturgudel» rahastamiseks. Toetusetaotlejaks ja saajaks on Otepää vallavalitsus,partneriteks MTÜ ValgamaaOmavalitsuste Liit, SA Valgamaa Turismja SA Valgamaa Arenguagentuur.Projekti üldeesmärgiks on Valgamaakui Eesti lõunavärava tuntuse tõstmineatraktiivse turismisihtkohana prioriteetsetelvälisturgudel, milleks on Soome, Lätining Saksamaa. Projekti tegevuste eesmärkidekson suurendada külastaja siinviibimisepäevade arvu; laiendada Eestigategelevate reisikorraldajate arvu; müüapiirkonda ühtse Kagu-Eesti piirkonnana(koostöö teiste Lõuna-Eesti maakondadegaja sihtasutusega Lõuna-Eesti Turism)ning juurutada Valgamaa sihtturgudelesuunatud turundustegevust.Projekti käigus luuakse atraktiivne internetikeskkond,mis elavdab huvi Valgamaa/Otepäävastu ning kutsub piirkondaenam esmakülastajaid. Samuti valmistatakseValgamaa ja Otepää sümboolikatkandvad trükised ja meened. KoostöösLõuna-Eesti turismiorganisatsioonidegakorraldatakse sihtturumaade ning Eestiincoming reisikorraldajate vastuvõtt jaValgamaa ning Otepää esitlused/väljapanekudsihtturumaade messidel.Valgamaa ühisturundusprojekti kogumaksumusekson 1,13 miljonit krooni.Projekti rahastajaks on EttevõtluseArendamise Sihtasutuse poolt vahendatavPhare programm, mis toetab projektiligi 908 tuhande krooniga, ülejäänud osalisavad partnerid. Projekti kestab 2006.aasta veebruarini.MARIS SAAR,Otepää valla turismi ja arendusspetsialistsuurenes rahvaarv ning laienes asustus. Vääribmärkimist, et sellel perioodil jäid mitmedmõisad nagu näiteks Otepää, Vastse-Otepää,Kastolatsi, Ilmjärve ja Nüpli riigi kätte.19. sajandil toimus talumaade kruntiminening algas talude päriseks ostmine. Vana-Otepää mõisa osas osteti esimesed talukohadpäriseks 1876. aastal (14 talu), aktiivsetekstalude ostmise aastad olid hiljem 1885 (12talu) ja 1892 (16 talu). Viimased talud omastatiVana-Otepääl 1916. aastal. Vene ajal olid paljudmõisamaad renditud eraisikutele. Kastolatsi jaIlmjärve olid XIX sajandi teisel poolel renditudkirikule, koolidele kui ka eraisikutele. Samalajal kujunesid mõned mõisad suurteks majanditeks,millega liideti rohkesti ka talumaid.Sellel perioodil tekkisid ka mitmed linnalisedasulad nagu Otepää (1862).Suuri muutusi tõi endaga kaasa mõisatejaotamine XX sajandi kahekümnendate aastatealgul. Vana-Otepää mõisa majandaminekorraldati ümber ja mõisamaad jaotati 1920.aastal.Aastad 1920-1940 olid siinsete talumajapidamisteedasiarenemise aeg. Sellele järgnesidaga peagi okupatsiooni- ja sõja-aastad. Aastatel1949-1950 tegi nõukogude võim lõpu arenevateletalumajapidamistele. Järk-järgult koondatiInternetilevi laiendamisestmaapiirkonnasMitmed vallakodanikud ja külavanemad onpöördunud vallavalitsusse murega, et teatudmaapiirkondades pole võimalik senini kasutadakaasaegset interneti püsiühendust.Vallavalitsus püüab omalt poolt selle probleemileevendamist aidata korraldada.Teadaolevalt on osadel maapiirkonna elanikeltäna võimalik kasutada linnades tuntudADSL teenust, mis erinevate asjatundjatehinnanguil on praegu pakutavaist parimahinna ja kvaliteedi suhtega. Selle teenusevõimaldamiseks peab aga elamus olema telefoniliin.Murelikud ongi need maapered, kellenitelefoniliini pole rajatud, kuid internetisoovon tõsine.Senini on püütud taolisi üksikuid juhtumeidlahendada vähetöökindlate raadiolahendustega,kuid terviklikku ja kindla kvaliteedigavõimalust hajaasustustele praegu veel pole.Vallavalitsus on pöördunud maakonnas peamisetelefoni- ja internetiteenust pakkuva ettevõtte,Elioni poole, sooviga leida uusi lahendusiseni internetiseerimata piirkondades.Elioni kliendihalduri Ain Kruusmaa sõnutsion praegu piirkonnas 460 püsiühendust, samason ka kümneid taotlusi, mille rahuldamiseksalles otsitakse võimalusi. Möödunud aastalvalmisid maapiirkonnas Päidla ja KannistikuADSL sõlmed ning ettevõttel on kavas 2005.aastal investeerida veel puuduvate sõlmederajamisse Ilmjärvel ja Käärikul, samuti laiendadajuba olemasolevaid võimalusi Otepääl,Nõunis ja Hellenurmes. See aga ei lahendaveel kõigi soovijate taotlusi.Kaks põhilist takistust heade lahendusterajamiseks on Lõuna-Eesti metsarikas kuppelmaastikning maamajade suur hajutatus.Erinevad raadiolahendused nõuavad agaotsenähtavust vastava interneti signaalisaatjani. Seega võib täna öelda, et üsna lootusetusolukorras on veel need majapidamised,milleni kaabelliin puudub ja ümberringi metskasvab.Vallavalitsus on saanud Elionilt tagasiside,talud kolhoosidesse – Karupää, Vana-Otepää,Tulevik, Munamäe, Mitšurini-nimeline, lõpuksOtepää sovhoos. Elanike arv vähenes, tootmistaselanges. Taasiseseisvusega algas uuslootuste aeg, mõneti aga hoopis raskem.Eesti rahvakooli ajalugu ulatub tagasiXVII sajandisse. Heameel oli paigaldadaOtepää gümnaasiumi juurde mälestuskivitähistamaks Otepää rahvakooli asutamise300. aastapäeva (1686). Esimene rahvakooltegutses Otepää küla mail. Kool kasvas hiljemüle kihelkonnakooliks (1808), millele pastorJakob Hurt laskis ehitada 1897.aastal tellistestkoolimaja. Aastatel 1883-1908 õpetas selles majaslapsi tolleaegse rahvusliku liikumise aegnenimekas jutukirjanik Jakob Pärn. Kihelkonnakoolijärglaseks sai 1924. aastal Vana-Otepääkõrgem algkool. Üksteise järele tegutsesidsiin koolijuhatajana Karl Neumann, AugustArmolik, Artur Kergand, Ilmar Palmet, HaraldPlink, Heino Mägi ja Vladimir Jõgi. Seosesuue koolihoone valmimisega Otepääl muudetiVana-Otepää kool 1961. aastal algkooliks. Koolijuhtis kolm aastat Luile Muld, siis ühendatika algkool Otepää keskkooliga. Maja anti üleTallinna Pedagoogilisele Ülikoolile.HEINO MÄGIkus ettevõte on valmis uute tehniliste lahendustekasutuselevõtmiseks piirkonnas.Uute lahenduste planeerimiseks on aga vajalikkorrastada soovijate andmebaas. Seegasoovitan kõigil täna veel ilma interneti püsiühendusetapiirkonna elanikel, kel sellekssoov on, täita allpool loetletud andmetegataotluse vorm ning saata see meiliaadressileinternet@otepaa.eeAndmebaasi olemasolu korral saame ühiseltleida parima tehnilise lahenduse. Kuna tehnikaareng on kiire, siis eeldatavasti suudetakseaasta-paari jooksul lahendada ka nende maaperedeinternetisoovid, mida tänased tehnilisedlahendused veel ei võimalda.Hajaasustuse täiendavaks interneti püsiühendustegavarustamiseks kogu maakonnason maavalitsus ja omavalitsuste liit algatanudühisprojekti ja esitanud selle Euroopa Liiduabiprogrammile toetuse saamiseks.Sõltumata lahenduse iseloomust ja võimalikustteenuse pakkujast on interneti taotlejateandmebaasi olemasolu vajalik infrastruktuuriplaneerimiseks.AIVAR NIGOL,vallavanemPüsiühenduse soovi korral saadataotlus aadressile internet@otepaa.ee(lihttekstina).Taotluse võib saata ka: Otepää vallavalitsusToomas Vahrušev, Lipuväljak 13• taolteja nimi ja isikukood• täpne aadress, kuhu ühendust soovitakse(vald, küla, talukoha või kinnistu nimivõi katastriüksuse number)• taotleja kontakttelefoni (mobiili) numberning soovitud asukohas tavatelefoniolemasolul selle number• nõusolek püsiühenduse saamisel kuutasumaksmiseks (praegu kehtiva hinnakirjajärgi 345 krooni + vajadusel terminalirent 177 krooni)Tallinn-Kääriku buss sõidabAntslani1. juunist on AS Sebe kiirbussiliinnr 836 Tallinn-Tartu-Otepää-Kääriku pikendatudAntslani.Buss väljub iga päev Antslastkell 5.30 ja Tallinnast kell 14.45ning saabub Tallinna kell 9.40ja Antslasse kell 18.55.Liinil on peatused: Tallinnabussijaam, Tartu bussijaam(7.15 / 17.15), Otepää (6.30 /18.00), Aedlinna, Pühajärve,Sõjatamme, Annimatsi, Ristipealse,Raasiku, Sihva, Voki,Kondi, Kääriku (6.10 / 18.15),Matu, Märdi, Aanike, Karja,Restu, Vääna, Sangaste (5.51 /18.34), Antsi, Sarapuu, Kassi,Kuldre (5.40 / 18.45), Kuldrerist, Vana-Antsla ja Antsla.Lisateave AS Sebe kodulehelwww.sebe.ee või aadressil www.bussireisid.eeUUS ABIVALLAVANEMKRISTJAN RÕIVASSEPPtöötab Otepää vallavalitsusesabivallavanemana alates 9.maist.Tema tööülesanneteks on vallavanemaäraolekul vallavanemaasendamine. Abivallavanemjuhib valla ehitus- ja majandusteenistustning korraldabja koordineerib kõiki valdkonnategevusi.Kristjan Rõivassepp on sündinud19. juulil 1981 Tartus.Kõrghariduse omandas 1999-2003 Tartu ülikooli majandusteaduskonnas,eelnevalt õppis1996-1999 Tartu Hugo Treffnerigümnaasiumis ja 1987-1996Valga gümnaasiumis.Eelnev teenistuskäik: ReformierakonnaValgamaa arendusjuht,autotranspordiinstituudi«Raiment» Valga jaoskonnajuhataja, The SouthwesternCompany müügiagent.


626. mai 2005AMETLIK INFOOtepää vallavolikogus1. Otsustati lähetada Otepää valla delegatsioonVsevološki rajooni, Vene Föderatsioonikoostöökokkulepe asjus.2. Otsustati anda luba läbi viia riigihangeOtepää gümnaasiumi ja Pühajärve põhikooliõpilaste toitlustaja leidmiseks.3. Kehtestati vallavanema töötasu.4. Kehtestati vallavolikogu esimehehüvitis.5. Muudeti Otepää valla ehitusmäärust.Otepää vallavalitsuses1. Määrati puudega inimese toetuserivajadustest tingitud lisakulude kompenseerimiseks156 valla elanikule.2. Määrati ühekordset abiraha 23 vallaelanikule.3. Anti luba CFC Rattaklubile läbi viiajalgrattaspordi Eesti maanteesõiduetapp.4. Otsustati jagada Kuuse katastriüksus.5. Määrati hooldaja ööpäevaringsehooldusvajaduse tõttu 66 valla elanikule.6. Otsustati määrata õigusvastaseltvõõrandatud hoonete eest kompensatsiooniI. Roovälile.Puka vallavalitsuses1. Otsutati maksta toimetulekutoetustmais 22 taotlejale2. Maksti kahele isikule matusetoetust.3. Kinnitati endise Pikasilla A-65 tagastamatajäänud talumaade maksumus jakompensatsioonisumma.POLITSEIINFO4. Anti nõusolek maa ostueesõigusegaerastamiseks: Elvis Andersoole Pedastekülas Söödi maaüksus, 22,96 ha. KajaObjartelile Kibena külas Kastre maaüksus11,3259 ha.5. Kinnitati vallavalitsuse sotsiaalkomisjonkoosseisus Tiina Ilja, Anu Uintja Airin Hermann.6. Anti volitused sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse,vältimatu sotsiaalabi võimuu abi andmise või sellest keeldumisemääramiseks Marika Uibole.7. Väljastati kirjalik nõusolek Enn Sarapuuleja Helgi Pangale neile kuuluvaleKuigatsi külas asuvavale kinnistulesauna ehitamiseks.8. Toetati ühte majanduslikult raskesolukorras olevat abivajajat kokku 500krooni ulatuses.9. Hooldus lõpetati kuuel puudegaisikul.Puka vallavolikogus1. Kehtestati tänavakaubandusemüügipileti hinnad: üheks päevaks30 kr, aastaks 300 kr; avalikel üritustelmüügikoht 25 kr, müügikoht koos elektrikasutamise võimalusega 100 kr.2. Nõustuti Valga maavanema kohusetäitjapoolt Puka vallas Ruuna külasasuva Ruuna III kinnistu nr 18900,pindalaga 42,23 ha, üleandmisega OÜleNeiveland.3. Arutati Puka valla külade lahkmejoontetäpsustamisega seotud asjaolusid.Leiti, et aleviku piirjooned vajavad veeltäpsustamist ning Puka aleviku üldplaneeringukaardiga kooskõlla viimist.4. Kinnitati hooldajatoetuse ja puudegainimese täiendava sotsiaaltoetuseNäitus pooltuhat aastat vanadest mänguasjadest21. mail kell 12 avatiTartu mänguasjamuuseumisnäitus«Hansaaegsed mänguasjad»keskaegsetestmänguasjadestja nende koopiatest.Näitusega valmistubmuuseum sel suvel Tartustoimuvateks 25. rahvusvahelistekshansapäevadeks. Näituseleksponeeritakse Eestist arheoloogilisteleidudena saadud 500-700-aastavanuseid luutäringuid ja mängunuppe,puust mängulauda ja nahast palli,savist nukunõusid ja mängukuule jm,millega omal ajal mängisid nii lapsedkui täiskasvanud. Leiud pärinevad Ajalooinstituudi, Eesti ajaloomuuseumi,Tallinna ja Tartu linnamuuseumide jaViljandi muuseumi kogudest. Lisakson väljas koopiad keskaegsetest tüüpmänguasjadest,mida Eestist pole veelleitud - savist ja puust nukud ningkeraamiline mänguhobune.27. aprilli õhtul sõitis Pühajärve teel sõiduautoOpel Meriva vastu tänavavalgustusposti.Inimesed õnnetuses vigastadaei saanud.3. mai õhtul puhkes tulekahju OtepäälKastani tänava eramus. Tulekahjushukkus majas elanud Arvo (48). Põlengukustutas päästeteenistus.6. mai õhtul juhtus liiklusõnnetus Pühajärve-Pukatee 13. kilomeetril, kusalkoholijoobes Aivari (36) juhitud sõiduautoNissan Bluebird sõitis teelt välja.Inimesed õnnetuses viga ei sanud.12. mai varahommikul põles Vidrikelsaun. Koos saunaga oli põlema süttinudka kõrval seisnud sõiduauto ToyotaNäituse avamisel tutvustatakse mänguasjamuuseumitrükist «Keskaegsetesriietes pabernukud» ja uut muuseumiprogrammikoolilastele. Programmis«Kui ma oleksin elanud 700 aastattagasi» räägitakse kooliõpilastele nendevanustelaste elust keskajal ning antaksevõimalus mängida hansaaegsetemänguasjade koopiatega ja proovidaselga keskaegseid riideid. Avamiselesitavad Tartu II muusikakooli õpilasedkeskaegseid tantsulugusid ning ansambelSaltatriculi keskaegseid tantse.Hansaaegse riietuse huvilistele toimubkostüümide demonstratsioon.Tartu mänguasjamuuseum asubaadressil Lutsu 8 ja on avatud kolmapäevastpühapäevani kell 11-18. Muuseumissaab näha püsiekspositsioonivanadest nukkudest ja mänguasjadestläbi aegade ning külastada laste mängutuba.Näitus «Hansaaegsed mänguasjad»jääb avatuks 28. augustini.Teave tel. 746 1777, www.mm.ee.TRIIN VAARO,Tartu mänguasjamuuseumi teadurLand Cruiser. Nii saun kui auto hävisidtules.19. mai õhtupoolikul juhtus liiklusõnnetusKanepi-Otepää tee 2. kilomeetril,kus sõiduauto Ford Sierra, mida juhtisjuhtimisõiguseta Arvet (s 1954), kaotassuure kiiruse tõttu juhitavuse ja paiskusteelt välja üle katuse. Kaassõitjad Robert(s 1953) ja Avo (s 1958) toimetati kehavigastustegahaiglasse, juht toimetatikainenema.Ööl vastu 20. maid murdsid vargad sisseKomsi külas asuvasse ehitusjärgus elamussening samas seisnud sõiduautosseToyota Camry. Sissetungijad varastasidmajast ära kaks akutrelli Metabo, lihvijaMetabo, lööktrelli, ketaslõikuri, jalgrattamääramise ja maksmise kord Pukavallas5. Anti nõusolek osta vallale ekskavaator.NB! Vallasekretär Anita Kallis puhkusel16. mai - 8. juuni ja 11. juuli - 1. august.Vastuvõtuajad puhkuse ajal igal teisipäevalkell 9-16.Palupera vallavalitsuses1. Nimetati Nõuni külas moodustatud7,52 ha suurune metsamaa Kooliojakatastriüksuseks. Katastriüksuse erastajatekson FIE Teet Sauli Äri ja FIEKalmer Salundi.2. Nimetati Atra külas moodustatud0,5 ha suurune maa-ala Saulepa katastriüksuseksja anti nõusolek HildaRätsepale maa ostueesõigusega erastamiseks.3. Määrati Hellenurme külas Lõuna-Eesti hooldekeskuse kompleksi teenindusmaasuuruseks 24 076 m² ja nimetatiMõisa Aia katastriüksuseks.4. Määrati Nõuni külas Müüri 37 kinnistu459 tagastamata jäänud osa eestkompensatsioon.5. Tunnistati kehtetuks 6 vallavalitsusekorraldust hooldajate määramisekohta.6. Määrati kahele sügava puudega inimeselehooldaja.7. Moodustati sotsiaaltoetuste määramisekskomisjon koosseisus: Linda Ott,Anne Tutk ja Vaike Viks.16. mail lõppes Palupera vallavalitsusesavalik väljapanek Lustimäe maa-aladetailplaneeringu osas. Avaliku väljapanekukäigus kirjalikke ettepanekuid egavastuväiteid ei tehtud.Küljemäel istutatimetsaKoostöös Otepää looduspargi jaAakre metskonnaga käis metsaistutustalgutel28 rõõmsameelsettöötegijat, lapsi ja täiskasvanuid,nende seas ka Kodijärve hooldekoduhoolealused. Istikud ämbrisseja labidad kätte ning töö võismetsnik Jüri juhendamisel alata.Nüüd on Nüpli küla lähedal asuvKüljemäe mets üheksasaja väikesekuusekese võrra rikkam. Kuigitöö ei olnud just eriti kergetekillast, ei virisenud ega viilinudkeegi. Ja paremat suppi kui talgulistekapsasupp, polnud keegimeist söönud. Onu Jüri käestsaadi teada, et kui 50% istikutestkasvama läheb, on hea. Heameelemuievenis veelgi pikamaks, kuisaime teada, et eelmisel aastalistutatud puukestest kasvab 90%.«Järgmisel aastal tuleme jälle!»oli üksmeelne otsus.Talguliste nimelMarika ViksScott, kaks tööriistakomplekti, survepesuriKärcher ning kolm spordikottisurfivarustusega Neilprad. Autost võtsidvargad kaasa 70 DVD plaati.21. mai hilisõhtul juhtus liiklusõnnetusPuka alevikus asuva tankla juures,kus sõiduauto Nissan Primera, midaväidetavalt juhtis alkoholijoobes Rainer(24), sõitis otsa Aimorile (18a), kes surisündmuskohal. Autos viibinud isikud toimetasidsurnukeha Pukamõisa – Purtsitee 7. kilomeetrile maanteekraavi.Auto juht ja kaassõitjad, Ain (29) ningalaealine tütarlaps (16), peeti politseipoolt hiljem kinni. Õnnetuse asjaoludeväljaselgitamiseks alustas Valga politseikriminaalmenetlust.DETAILPLANEERINGUDVallavolikogu algatas Otepää valla üldplaneeringuja Otepää looduspargi teemaplaneeringu• Otepää vallas on üldplaneeringutena kehtivadPühajärve valla üldplaneering ja Otepäälinna generaalplaan. Mõlemad on koostatud ajal,mil valdav osa omavalitsuste territooriumistoli riigi omandis ja eksisteeris kaks iseseisvatomavalitsust.Valla üldplaneeringu algatamise ja koostamise(muutmise ja täiendamise) vajadus on tingitudjärgmistest asjaoludest: toimunud on omavalitsusteühinemine; olemasolev üldplaneering jageneraalplaan ei vasta planeerimisseaduses sätestatudülesannetele. Puudub oluliste teemadekäsitlus, mis on tekkinud seadusandluse, sotsiaaljamajanduskeskkonna olulistest muutustest.Olemasolevad üldplaneeringud ei määratle maaaladeüldisi kasutamis- ja ehitustingimusi egamiljööväärtusega alasid. Vastavate põhimõteteväljatöötamisega ja üldplaneeringus fikseerimisegamuutub hilisem detailplaneeringuline otsustusoluliselt selgemaks ja läbipaistvamaks. Paranebinfo piirkondade arengu ja investeeringute võimalustening sobivuse kohta.• Kuna suurem osa valla territooriumist ühtibOtepää looduspargi territooriumiga, otsustatialgatada eraldi Otepää looduspargi teemaplaneering.Vastavasisulise palvekirja esitas vallale kalooduspargi juhtkond. Teemaplaneeringu koostamisekorraldamine ja osalemine planeeringufinantseerimisel tagab Otepää Looduspargi Administratsioonihuvide parema esindamise kohalikesarenguküsimustes ja otsustusprotsessides.Teemaplaneeringu eesmärgiks on muuta looduskaitselinetegevus avatumaks ja arusaadavamaksning selgepiirilisemaks. Teemaplaneeringukoostamise finantseerimiseks on OtepääLooduspargi Administratsioonil kavas esitadarahataotlus projekt Keskkonna InvesteeringuteKeskusele.Detailplaneeringute avalikud väljapanekud• Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja avalikuleväljapanekule suunanud Nüpli külasasuvate Iffi, Sulli, Olli ja Tedre kinnistutedetailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk onkinnistutele uute piiride määramine, sihtotstarbe,hoonestustingimuste ja -õiguste määratlemine.Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.maist - 7. juunini vallavalitsuse kantseleis javalla kodulehel. Pretensioonide ja ettepanekutelaekumisel toimub avalik arutelu 10. juunil kell15 vallavalitsuses.• Avalikule väljapanekule suunatakse vallavolikogupoolt vastu võetud Lipuväljak 28 kinnistudetailplaneering. Kinnistul asub Elva tarbijateühistu kaubanduskeskus. Detailplaneeringueesmärgiks on ehitusõiguse andmine kaubanduskeskustteenindava parkla ümberehitamiseksning laiendamiseks ja liikluskorralduse määramine.Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub2.-16. juunini vallavalitsuse kantseleis ja vallakodulehel. Pretensioonide ja ettepanekute laekumiseltoimub avalik arutelu 17. juunil kell 15vallavalitsuses.• Otepää ajaloo teemapargi detailplaneeringueskiisvariandi tutvustamine toimub 15. juunil kell16 raekoja saalis.Algatatud planeeringud• Vallavalitsus on algatanud Vidrike külasOru kinnistu detailplaneeringu. Planeeritavala asub Voki järve kaldal, maa-ala suurus on7,3 ha. Kinnistu omanikeks on Kätlin ja EvelinMetsar. Detailplaneeringu eesmärgiks on väljaselgitada kinnistu jagamise ja ehitusõiguse alademääramise võimalus.• Vidrike külas Köörimäe ja Nüpli külasSuur-Poslovitsa kinnistute detailplaneering.Planeeritav ala suurus on 24 ha. Maa-ala omanikja arendaja on Jüri Makarov. Detailplaneeringueesmärgiks on välja selgitada kruntide eraldamisevõimalus ja ehitusõiguse alade määraminesuvilate ehitamiseks.• Nüpli külas Piirimäe kinnistu detailplaneeringueesmärgiks on välja selgitada kinnistuehitusõiguse ala määramine äriotstarbelise hoonerajamiseks. Kinnistu suuruseks on 2,65 ha, omanikuksja arendajaks Jüri Makarov.Kõik algatatud detailplaneeringud asuvad väljaspoolOtepää Looduspargi territooriumi.AIRE PRIKS,vallavalitsuse maanõunik


26. mai 2005 7Sulevi Kaubaäri Otepäälon saanud uue näo täiendava müügipinnaga.On suurenenud kauba nomenklatuurSANITAARTEHNIKA, AUTOOSADE, TÖÖRIISTA-DE ja AIAKAUPADE osas.HINNAD OTEPÄÄ PARIMAD.Tulge külastama!NB! Osutame muruniitmisteenust(murutraktor, muruniiduk, trimmer)Otepää J.Hurda 1a,tel 765 5007 või 514 7833Põlva lihatööstuse jaNõo piimatööstusepood pakub• suitsuliha- ja piimatooteid• Lõuna-Eestis tunnustatudšašlõkkiOLEME AVATUDMunamäe tn 8 (endine saun)E - R 9 - 18L 9 - 15Ilusat grillihooaja algust jameeldivaid kohtumisi!TE Kariner korraldabOtepää kultuurikeskuses3. juunil kl 14 ühepäevaseTOIDUHÜGIEENI-KOOLITUSEOsavõtutasu 400 kr.Tunnistus. Registreeruminetel 688 8688, 512 1539TE Kariner korraldabOtepää kultuurikeskuses2. juunil kl 10 õppepäevaTURISMISEADUSEMUUDATUSEDOsavõtutasu 1200 kr.Tunnistus. Registreeruminetel 688 8688, 512 1539AS Avallone Lõuna-EestiOSTAB TAARATpiiramatus koguses järgmiste hindadega:Pandimärgita taaraÕllepudel 0,5lCarlsberg 0,5lPudel 0,33l (Saku toodang)Pandimärgiga taara1,10 kr1,00 kr0,75 krKlaasist korduskasutusegapakend (kõik mahud)1,10 krKlaasist ühekorrapakend(kõik mahud)1,10 krMetallist ühekorrapakend (kõik mahud) 0,60 krPlastist ühekorrapakend (kuni 0,5l, k.a.) 0,60 krPlastist ühekorrapakend (suurem kui 0,5l) 1,10 krPõllumajandusfirmateostab teenusenaniitmist, kündmist,pinnakoorimist,tasandamist.Tel 509 4212Põllumajandusfirmaostab võivõtab pikaajaliselerendilepõllukinnistuid.Tel 509 4212Anni ButiigisMÜÜGILSEEMNEDavatud:E - R 10-18L 10-16tel 765 5423ÖKOTEH OÜOSTAB:kinnistuid ja kasvavatmetsaMÜÜB:ehituslikku saematerjali javoodrilauduTel 505 6829www.okoteh.eeSuuremate koguste puhul valla piires transportmeie poolt. Info: 766 9300Oleme avatud E-R 9.00-16.30Asume Otepääl, Alajaamas (endine võrgurajooniterritoorium, valgusfoorist 900 m Tartu poole)Pelacom OÜElva Kesk 17 I korrusTelerite ja muu elektroonika remont* remondime ja paigaldame autoraadioid* elektritööd* müüme detaile ja tarvikuid* kasutatud telerite müük* garantiiremont järgmiste firmade toodetele:JVC, Philips, Grundig, VDOdayton*teostame paljundustöid A4 formaadileAvatud: E - R 10-18Tel 745 6202e-post: pelacom@kodu.eeBergermaster OÜ• pakub teenust kallurautodega:liiv, kruus, muld, killustik 24 hjooksul teile sobivasse kohta• frontaallaaduri teenus• 8 m furgoonveoautogavabariigisisesed ja välisveodTel 513 5181, 529 5224AMSi ekskursioonidOtepää AMS korraldab tänavu suvel kaks ekskursiooni:27. juunil toimub lühiekskursioon Kodijärve-Pangodipiirkonda (hind 35 kr). Külastame Sulev Savisaare pojengidekollektsiooniaeda, kus õitseb üheaegselt enam kui100 sorti pojengiiludusi. Külastame ka perekond Ahsekaunist maakodu Pihlaka talus Hallivariku mäel, kusnäeme liigirikast dendroparki ja lillekollektsioonide ilumitmel hektaril. Aed on pälvinud vabariigi presidendiauhinna.23. juulil sõidame ekskursioonile Rakvere maile (hind190 kr). Külastame kaunist väikeaeda Väike-Maarjasning ilusat maakodu Rakvere lähistel. Käime Vallimäeordulinnuses ning muuseumis, külastame Roosna-Allikulrestaureeritud mõisahäärberit. Saame näha XVIIsaj arhitektuuripärandina värviliste saalide kaunistinterjööri ning heakorrastatud mõisaparki. Ekskursioonilõpetame Põltsamaal roosiaias.Veel on üksikuid vabu kohti. Info tel 765 5418 (M.Milk) või 765 5537 (A. Konts) kuni 10. juunini.Südamlik kaastunne Toomasele onuMIHKEL ROTH2. X 1951 - 25. IV 2005LEIDA KÜLA5. V 1911 - 27. IV 2005ANTS LEMLOH20. I 1936 - 24. IV 2005JUHAN KOTKAS1. V 1944 - 29. IV 2005MEETA SALUR25. VIII 1909 - 2. V 2005HILJA KRUUS8. IV 1927 - 5. V 2005LEMBIT LEHOLA5. I 1920 - 21. IV 2005SALME LIIVAK11. XII 1915 - 6. V 2005Miks küll juunikuu hommikupäikese tõus sulle viimaseksjäi ja loojus.Mis oleks aidanud hüüe:«Ära mine veel!»Nüüd koduõu Sinuta niinukrana ja tühjana näib.ENN OTT2. X 1934 - 3. VI 2002Meenutades ja mälestades 3. surma-aastapäevalsüütame kalmul küünlad 3. juunil.Lesk Helju ja tütar Vilve peregaSügav kaastunne Marika Ilvesele kalli isaMATTI LÄÄTSEsurma puhul.Jana, Signe, RuthAvaldame kaastunnet Lyle ja temaperekonnale kalli tädiMEETA SALUsurma puhul.Õuna 11 majanaabridARVO UIGA10. XI 1956 - 4. V 2005surma puhul.Otepää vallavalitsusKallis Maarika! Südamlik kaastunnekalli isa ja vanaisaMATTI LÄÄTSEkaotuse puhul.Töökaaslased lasteaiast PähklikeHalisevad kasteheinadtareakna all.Leinas kodutare seinad,taevas tumehall...Sügavaim kaastunne Reinu, Mare,Maie, Liia peredeleema, vanaema, vanavanaemaHILJA KRUUSIkaotuse puhul.Mälestavad Laine ja Tiiu,Evi, Mall peredega


826. mai 2005TÖÖPalupera vallavalitsus kuulutab välja konkursiHellenurme külaraamatukogu juhataja(0,5 kohta) leidmiseks.CV ja avaldus kandideerimiseks saata 67502 ValgamaaHellenurme, Palupera vallavalitsus hiljemalt 1. juuniks2005.a. Kinnisele ümbrikule märgusõnaks «Konkurss».Soovitav raamatukogunduslik eriharidus või kogemusantud valdkonnas töötamisel. Vajalik arvutiga töötamiseoskus. Info tel. 767 9502.Puka lasteaed kuulutab konkursi lasteaiaõpetajaja koka (lapsehoolduspuhkuse ajaks)ametikohale. Avaldus, CV ja haridust tõendavaddokumendid saata 17. juuniks aadressil Pukalasteaed, Puka Võru tn 10, 67201 Valgamaa. Infotel 769 2343.TÖÖTERNES OÜvajab Puustusmäefarmi asenduslüpsjat jakarjak-traktoristi.TÖÖtel. 516 5413Lasteaed Pähklikevõtab töölekoka jatervishoiutöötaja.Info tel 765 5363Firma Nikpo teeb katlamaju,keskküttesüsteemeja tehnikatöid. Garantii.Tel 506 8509.TÖÖRAE KOHVIKpakub töödbaaridaamileja suveks ettekandjale.Sooviavaldused saatae-mailile: nordest@nordest.eevõi tulla kohale Lipuväljak 13.Info tel 5648 7825TÖÖVajatakseVAARIKA-KORJAJAIDjuulis-augustisOtepäält 12 kmInfo ja regsitreerimine:tel 5698 5765Ostan talukoha, kuni 15 kmOtepäält, hoonete seisukordpole tähtis. H: kuni 250 000kr. Tel 5561 3320.E - R 8-17 ja L 9-13Tel 766 1890TÖÖ* UUED KERGKÄIVITUSEGAMURUTRIMMERID* UUED MURUNIIDUKI-MUDELIDTule ja tutvu!Hinnadsoodsad!Parim aeg muruhooldustehnikaSOL Eesti pakub töödtöökatele jakohusetundlikelepuhastusteenindajateleOtepääl.Info tööpäeviti736 2291; 509 3989.Puhkemaja Otepääl otsib majaperenaist.Müüa odavalt10tonnine reoveemahuti. OlevAllik tel 501 4114.korrastamiseks!Valga põik 3OtepääTähistameKaasiku pood-pubi10. sünnipäeva2. juunil.Toomas Annialustab kell 21Kõik on oodatud!Müüa lehm ja 1 a mullikas.Tel 529 6244.AS Parmet pakuberinevaid tüüpealumiiniumist ripplagesid,ehituseks vajaminevaid terasprofiile,fassaadikassette jamuid plekist painutatud profiile.Müüa Otepää-Puka mntääres Uue-Meegaste kinnistunr 3976 (kokku 7,24ha, sellest metsa 4,74 ha).H: 375 000 kr. Tel 5664 3883.Anda üürile või müüa remonditud,osal. möbleeritud 1toalkorter (33 m²) Otepääl. Puu- jaelektriküte, suur aed, kelder,puukuur. Info õhtuti 521 1919.tel 766 9444fax 766 9440www.parmet.eeOstan talukoha Otepää ümbruses,hooned võivad vajadaremonti; üürin 2-4toal korteri;Välja üürida 2toal mug korter(1600 kr/kuus). Tel 5819 2760.Ostan maakivimüüri äravedamiseks.Tel 5569 7176.Otepää tervisekeskuse hooldusraviosakonna kollektiivpuhkus20. juunist - 27. juulini.

More magazines by this user
Similar magazines