Leden - Okno do kraje

oknodokraje.cz

Leden - Okno do kraje

▪▪Valašské Meziříčí uspělo v soutěžiValašské Meziříčí – Druhé místo v soutěžiObec přátelská rodině obsadilo Valašské Meziříčí.Město tím získalo příslib neinvestičnídotace ve výši 500 000 korun od ministerstvapráce a sociálních věcí na podporu prorodinnýchaktivit. V kategorii obcí od 10 000do 50 000 obyvatel, kam spadá právě ValašskéMeziříčí, bylo přihlášeno celkem 26 měst.Soutěž hodnotila, jak se v různých místech republikyvychází vstříc dětem, jejich rodičůma prarodičům. V letošním roce kladla větší důrazna mezigenerační charakter všech aktivita jejich udržitelnost do budoucna.Rovněž se zaměřila na spolupráci obcí s neziskovýmiorganizacemi, které vyvíjejí prorodinnoučinnost. Vyhlašovatelem již třetíhoročníku této soutěže je ministerstvo prácea sociálních věcí a Stálá komise pro rodinuPoslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spoluprácis Asociací center pro rodinu a Sítí mateřskýchcenter v ČR.▪▪Francova Lhota má stuhuFrancova Lhota – Francova Lhota získala oceněníOranžová stuha České republiky 2010v rámci soutěže Vesnice roku 2010. Slavnostnívyhlášení se konalo v historických prostoráchSenátu. Obec obdržela ocenění za vytvářenípodmínek pro plnohodnotný život na venkověv součinnosti místní samosprávy a zemědělskýchsubjektů. Ocenění je navíc spojenos finanční odměnou. Francova Lhota zaujalahodnotitele mimo jiné značným množstvímmladých zemědělců, kteří navazují na činnostsvých předků. Při hodnocení obcí v rámciOranžové stuhy je oceňována spolupráce zemědělskýchsubjektů hospodařících v krajiněse samosprávami. Toto ocenění je zaměřenotaké na hledání nových forem spolupráce přisprávě venkovského prostoru. Mezi oblastiposuzovaných kritérií patří například podílzemědělských podniku na zaměstnanostiv obci, péče o kulturní krajinu či využití netradičníchzdrojů energie.▪▪Vzdělávání sociálních pracovníkůZlínský kraj – Posledním listopadovým dnemukončil Zlínský kraj realizaci projektu Vzdělávánísociálních pracovníků ve Zlínském kraji.Projekt, který byl zahájen v prosinci 2008, bylzaměřen na rozšíření a prohloubení odbornýchznalostí a praktických dovedností sociálníchpracovníků působících na území Zlínskéhokraje, to znamená, že byl určen sociálnímpracovníkům krajského úřadu, obecních úřadůa poskytovatelů sociálních služeb. Celkemkurzy prošlo pět set sociálních pracovníků.Díky projektu se sociálním pracovníkům zpřístupnilamožnost systematického vzdělávánípotřebného pro erudovaný výkon jejichpráce přímo v regionu. Cílem projektu bylonastartovat systém dalšího vzdělávání sociálníchpracovníků tím, že jim bylo nabídnuto45 odborných kurzů zaměřených na aktuálníproblematiku oboru, v nichž mohli získat nejnovějšíodborné vědomosti a dovednosti.Bilancování uplynulého roku 2010Zlínský kraj – Představitelé Zlínského krajena konci prosince bilancovali rok 2010, a to předevšímz pohledu financí a investic. „Schválenýrozpočet pro rok 2010 počítal s příjmy ve výši7,722 milardy a výdaji 8,309 miliardy korun.Poslední úprava rozpočtu se uskutečnila v zářía předpokládala příjmy ve výši 8,540 miliardya výdaje 9,223 miliardy korun. Celkové navýšenípříjmů i výdajů bylo způsobeno zejména zapojenímdotací získaných v průběhu roku 2010.K dalšímu přesunu došlo v oblasti financovánía výdajů, kdy některé z výdajů byly přesunutydo následujícího roku a tím z původně plánovanéhočerpání úvěru ve výši 500 milionů korunbude čerpáno jen 120 000 milonů,“ uvedlhejtman Stanislav Mišák.Zlínský kraj realizoval množství investicve všech oblastech, od zdravotnictví až po kulturu.Mezi finančně nejnáročnější přitom patřítyto: parkovací dům u Krajské nemocnice T. BatiPředávání ocenění dlouholetým dobrovolníkům Českého červeného kříže. Foto: Petr Zákutný(65 milionů korun), přístavba Domova pro senioryv Uherském Ostrohu (58 milionů korun),zateplení 17 objektů středních škol (celkem 200milionů korun) či rekonstrukce Památníku VelkéMoravy ve Starém Městě (40 milionů korun).Samostatnou kapitolu pak tvoří dopravní infrastruktura.Z tohoto pohledu je významnápředevším dostavba dalších úseků dálnice D1a rychlostní komunikace R55, za pozornost stojíi zahájení prací na rozšíření silnice I/49 ve Zlíně.V tomto případě jde o komunikace, o které sestará stát. Kraj je správcem komunikací II. a III.třídy. „V původním plánu na rok 2010 jsmeměli zahájení 17 investic na mostech a silnicíchII. a III. třídy. Celková hodnota staveb se odhadovalana 907 milionů korun. Na financováníletošních investic se opět podílely prostředkyEU. Během roku byl plán rozšířen na celkem 22staveb v hodnotě 1,2 miliardy korun,“ uvedl náměstekhejtmana Jaroslav Drozd. (red)Český červený křížZlín – Slavnostní zasedání valného shromážděníČeského červeného kříže ve Zlíně, konané připříležitosti 90. výročí založení této organizaceve Zlíně, navštívil v prostorách expozice Baťovamrakodrapu také hejtman Stanislav Mišák. „Rádjsem využil pozvání, protože je pro mne příležitostí,abych vám osobně vzdal úctu a poděkovalza vaši ochotu pomáhat druhým. Český červenýkříž se za dobu své existence stal organizacís širokým rozsahem sociálních, humanitárníchi zdravotnických aktivit. Pracovníci Červenéhokříže se už několikrát osvědčili svou okamžitoupomocí například při povodních a významněse uplatňují v pečovatelské službě, při zdravotnívýchově a v mnoha dalších činnostech,“ řeklhejtman Stanislav Mišák. Současně ocenil jejichpraktické umění při poskytování první pomocia vyzdvihl fakt, že v mimořádných situacíchfungují jako spolehlivá složka Integrovanéhozáchranného systému.(tz)Opravená silniceOstrožská Lhota – Obyvatelé obce OstrožskáLhota a motoristé již mají k dispozici zrekonstruovanýsilniční průtah. Stavba byla realizovánaz rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvímjeho příspěvkové organizace Ředitelstvísilnic Zlínského kraje. Náklady na její realizacisi vyžádaly 11,3 milionu korun.„Rekonstrukce silnice III/4991 v průtahu obcíOstrožská Lhota byla započata v červenci2010. Obnovený úsek je dlouhý 479 metrů.Původní vozovka měla neúnosnou konstrukcia nevhodné podloží. Z těchto důvodů bylanutná celková rekonstrukce silnice, kterázásadním způsobem zlepší dopravu v obci,“uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd,zodpovědný za oblast dopravy. Nová vozovkas živičným povrchem má šířku mezi obrubami6 metrů. Bylo obnoveno a doplněno jejíodvodnění, nechybí ani nové svislé dopravníznačení. Vznikly také zastávkové pruhy a bezbariérovépřecházení pro chodce. (tz)Okno do kraje / leden 2011 strana 9

More magazines by this user
Similar magazines