Uchwała Nr 165/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca ...

lublin.eu

Uchwała Nr 165/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca ...

Uchwała Nr 165/XI/2011Rady Miasta Lublinz dnia 30 czerwca 2011 r.w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Lublin w rejonie ulic Nasutowskiej i Alei Spółdzielczości PracyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 919/XXXVII/2009 RadyMiasta Lublin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmianystudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin –w rejonie ulic Nasutowskiej i Alei Spółdzielczości Pracy, Rada Miasta Lublin uchwala, conastępuje:§ 11. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Lublin, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Lublinie Nr359/XXII/2000 z dnia 13 kwietnia 2000 r., zwanego dalej Studium.2. Zmiana studium dotyczy części obszaru miasta ograniczonego następującymi granicami:1) od północy – granicą administracyjną miasta Lublin,2) od wschodu – linią poprowadzoną w odległości 120 m od osi Alei SpółdzielczościPracy,3) od południa – ul. Nasutowską,4) od zachodu – linią poprowadzoną w odległości od 470 do 570 m od osi AleiSpółdzielczości Pracy.3. Granice obszaru objętego zmianą studium są przedstawione na załączniku nr 2 – rysunkuStudium.4. Załącznikami do niniejszej uchwały są:1) tekst Studium dla obszaru objętego zmianą w formie ujednoliconego tekstu Studium,stanowiący załącznik nr 1;2) rysunek Studium dla obszaru objętego zmianą w formie ujednoliconego rysunkuStudium z wyróżnieniem zmiany, stanowiący załącznik nr 2;3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiący załącznik nr 3.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.§ 3Przewodniczący Rady MiastaLublinPiotr KowalczykId: OBYTW-RFSDO-RVTVZ-UFIKO-AUHHV. Podpisany Strona 1


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/XI/2011Rady Miasta Lublinz dnia 30 czerwca 2011 r.Zalacznik1.pdfZałącznik Nr 1 - tekst Studium dla obszaru objętego zmianą w formie ujednoliconegotekstu StudiumZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr 165/XI/2011Rady Miasta Lublinz dnia 30 czerwca 2011 r.Zalacznik2.tifZałącznik Nr 2 - rysunek Studium dla obszaru objętego zmianą w formieujednoliconego rysunku Studium z wyróżnieniem zmianyZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr 165/XI/2011Rady Miasta Lublinz dnia 30 czerwca 2011 r.Zalacznik3.pdfZałacznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagId: OBYTW-RFSDO-RVTVZ-UFIKO-AUHHV. Podpisany Strona 2

More magazines by this user
Similar magazines