Oktobar / Listopad 2008 - REZ

rez.ba
  • No tags were found...

Oktobar / Listopad 2008 - REZ

INDUSTRIJSKE/POSLOVNE ZONE U KONTEKSTULOKALNOG/REGIONALNOG EKONOMSKOG RAZVOJAEkonomski razvoj u posljednjim decenijama odvijase u uslovima snažnog naglaska na industrijske politikei politike regionalnog i lokalnog razvoja. Takvepolitike imaju svoj izvor u teorijama o konkurentnostii lokaciji privrednih aktivnosti. U suvremenim teorijamakonkurentnosti, makroekonomska stabilnost seposmatra samo kao preduvjet uspješnog ekonomskograzvoja. Konkurentnost se efektivno iskazuje nanivou kompanija koje svojom produktivnošću stvarajunovu vrijednost. Veća produktivnost znači veću konkurentnost.Da bi se osigurala veća konkurentnost zakompanije je veoma značajno da posluju u takvoj poslovnojokolini u kojoj postoje uslovi da njihovo djelovanjerezultira dugoročno održivim konkurentskimprednostima. U stvaranju takve poslovne okoline primarnose ispoljavaju specifičnosti pojedinih industrijai lokalnih sredina. Dok je makroekonomska okolinapo pravilu identična za sve kompanije u jednoj zemlji,poslovna okolina ispoljava brojne specifičnostii razlike u pojedinim industrijama. Zato građenjeposlovne okoline ima snažno izražena obilježja specifičnostipojedinih industrija. Na primjer, u slučajuBosne i Hercegovine, činjenica da je monetarni režimutemeljen na valutnom odboru i da je novac konvertibilanskoro podjednako uslovljava djelovanje svihkompanija u zemlji. S druge strane, poslovna okolinau metalnoj industriji se razlikuje suštinski u odnosuna poslovnu okolinu u poljoprivredi. U metalnoj industrijitržišta, kao element poslovne okoline, potičuizvoznu orijentaciju i zahtijevaju konkurentske prednostina međunarodnom nivou. U poljoprivredi tržištapotiču uvoznu supstituciju i diktiraju konkurentskeprednosti, u čijem građenju se zahtijeva veće prisutvodržave u raznim formama. Pored industrija, specifičnostikonkurentnosti ispoljavaju se i u teritorijalnojdimenziji ekonomskog djelovanja. Određeni regioniu zemlji pružaju različite uslove za ekonomski razvoj,a pogotovo razvoj pojedinih industrija. U okviru tihregiona pojedine lokalne sredine, kao što su općinei gradovi, stvaraju dalje razlike u uslovima razvojaposlovne okoline za pojedine industrije. Ta okolnostje razlog zašto se regionalna i lokalna dimenzija razvojasve više uvažavaju u građenju konkurentnostii lokaciji pojedinih industrija na određenim prostorima.Građenje konkurentnosti u maloj zemlji, pogotovou uslovima odgovornosti za regionalni i lokalnirazvoj povezano je sa rastućom ulogom mikro, malihi srednjih preduzeća (MSP). Specifičnost razvoja,utemeljenog na promociji MSP, primarno se odnosina potrebu stvaranja poslovne okoline u kojoj će tapreduzeća imati uslove za građenje održivih konkurentskihprednosti. U mnogim elementima poslovnaokolina MSP ispoljava specifičnosti. Navedimo samoprimjer konteksta za strategije i konkurencije MSP. TaPodrška razvoju infrastruktureDetalj sa obuke općinskih načelnika i službenikapreduzeća nemaju snagu da djeluju samostalno navelikim tržištima zbog svoje usitnjenosti, pa je logičnoda u poslovnoj okolini počinju da grade partnerstvoi razvijaju suradnju po horizontalnoj i vertikalnojdimenziji i promoviraju suradnju klasterskog tipa. Upristupu temi industrijskih/poslovnih zona na područjuregije Centralna BiH potrebno je imati fokus nanove sadržaje industrijskih politika, koji se temelje naspecifičnostima industrija, lokacija i osnovnih akteralokalnog razvoja koje čine MSP.Status Industrijskih/poslovih zona u BiHKoncept industrijskih/poslovnih zona u BiH poprimaznačaj u posljednje dvije godine, od kako je u zemljiuspostavljeno djelovanje regionalnih razvojnih agencija.Skoro svaka od tih razvojnih agencija ima u svomprogramu aktivnosti uspostavljanja i razvoja industrijskih/poslovnihzona u većini općina koje pokrivaju. Regionalneagencije REZ i SERDA su inicirale sistematičanpristup ovom razvojnom instrumentu i uradile Studijeopravdanosti uspostavljanja industrijskih/poslovnihzona u regiji Centralna BiH i Sarajevskoj makroregiji.Većina postojećih industrijskih/poslovnih zona u zemljije uspostavljena na lokacijama bivših velikih državnihpreduzeća, koja su manje ili više neuspješno privatizirana,pa je organiziranje tih zona bio način da se raspoloživenekretnine privedu efikasnijoj namjeni. Zato jevladajući tip industrijske/poslovne zone restrukturiranazona sa nerazvijenom infrastrukturom i ograničenimkapacitetima apsorbcije novih investicija, te je kao takvanisko atraktivna za potencijalne investitore. Mnogivide perspektive takve zone u konglomeratu objekata2 REZ Novosti 2008


koji će se javiti nakon što se izvrši prodaja pojedinihdijelova tih državnih kompleksa, kada će oni doći uruke novih vlasnika, koji će imati nove razvojne vizijesa pribavljenim nekretninama.Studija FIAS uočava da su postupak nabavke zemljištai dobivanja odobrenja za infrastrukturno razvijanjelokacije među najznačajnijim preprekama koje investitoriiskuse u BiH. Usko grlo se obično pojavljuje upostupku pronalaženja dostupne lokacije, registriranjatitulara, dobivanja odobrenja za re-zoniranje i dobivanjasvih potrebnih odobrenja. Proces je dugotrajan irizičan, a neke procedure nisu dovoljno transparentne.Svi zajedno, ovi faktori otežavaju investitorima da izvršepouzdanu procjenu trajanja i cijene infrastrukturnogzemljišta i projekata izgradnje u BiH. Nažalost, iakoje navedena studija urađena prije pet godina, njeniosnovni nalazi važe i danas i to BiH osjeća u niskojkonkurentnosti u privlačenju domaćih i stranih investitora,pri čemu domaći često i nalaze odgovarajućasredstva da svoje projekte realiziraju, a strani bivajuobeshrabreni i odustaju od svojih planova investiranjau BiH. U tom je području BiH izložena drastičnimkonkurentskim nedostacima, posebno u slučajevimagreenfield investicija, koje su od kritične važnosti za restrukturiranjenjene ekonomije. Jer, u većini evropskihzemalja investitore čekaju pripremljene industrijske lokacijeili prilike da ih pronađu, kupe ili izgrade. U BiHsu u tom pogledu prepušteni neizvjesnosti. Problemje manje prisutan jer je većina stranih investicija bilausmjerena na akvizicije, kod kojih se kupuju izgrađenelokacije. Ali, akvizicije imaju svoj kraj i ograničenkapacitet određen obimom privatizacionog portofolia.Zato industrijske/poslovne zone za greenfield investicijepostaju od ključne važnosti.Podrška razvoju poslovne infrastrukture je postalanezaobilazna tema i u državnim, entitetskim i kantonalnimprogramima i strategijama za podizanje konkurentnostiu poduzetništvu i privlačenju stranih investicija.Obim finansijske podrške je, nažalost, još uvijektek simboličan, ali svakako treba spomenuti „Programizgradnje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ za kojije u 2008.godini izdvojeno 3.000.000,00 KM i Programsubvencioniranja troškova organizacije i izgradnjeposlovnih zona Zeničko-dobojskog kantona.Zašto BiH trebaju poslovne zone?• Rješavanje problema nezaposlenosti• Aktiviranje neiskorištenih resursa i njihovihkapaciteta• Podrška razvoju poduzetništva• Stvaranje uslova za privlačenje stranihinvesticija• Privlačenje fondova strukturalnogprilagođavanja• Povećanje javnih prihoda lokalnih zajednica• Smanjenje investicionih izdataka za prizvodne iposlovne objekte• Smanjivanje operativnih troškova funkcioniranja,transporta, održavanja i sigurnosti objekatai servisa unutar zone• Niži troškovi zajedničkog korištenja određenihobjekata (laboratorije, energetski izvori, uslužniservisi, komunalije, i td.)• Pristup jeftinijim inputima (sirovine, komponente,ambalaža, servisi, radna snaga, i td.)• Niži transakcioni troškovi (lokacija proizvođačai dobavljača identična)• Efikasna koordinacija (kupac-dobavljač)unutar zone• Specijalizacija i podizanje efikasnosti (transfer,primjena i distribucija novih tehnologijaunutar zone)• Partnerstva sa povezanim industrijamaObuka općinskih načelnika i savjetnikanačelnika na temu „Uspostava i upravljanjeposlovnim zonama”Implementirajući projekt, koji je za cilj imao izraduStudije opravdanosti uspostavljanja industrijskih/poslovnihzona u općinama regije Centralna BiH, te kaorezultat konstantne suradnje sa općinskim razvojnimtimovima, REZ Agencija je prepoznala potrebu i značajizgradnje kapaciteta općina po pitanju uspostave iupravljanja poslovnim zonama. Imajuću u vidu da seuspostava poslovnih zona pokazala kao provjeren instrumentekonomskog razvoja u mnogim zemljamatranzicije, a kao logičan korak nakon publikacije Studijeopravdanosti, REZ Agencija je organizirala primjenjenuedukaciju za općinske načelnike i njihove najbližestručne suradnike iz cijele regije Centralna BiH.Edukacija se sastojala od ciklusa treninga od četirisesije u 4 općine regije Centralna BiH. Obuka je imalaza cilj usvajanje praktičnih znanja i iskustava kada je upitanju izgradnja poslovnih/industrijskih zona, ali i razvijanjemodela uspostave i upravljanja, sa ilustracijomsvih neophodnih koraka procesa. Radionica je obradilai iskustva dobre poslovne prakse iz Češke, Slovačke, Hrvatskei Srbije, ali i primjere iz BiH. Tim predavača je bioiz Udruženja poslovnih savjetnika BiH LESPnet: Dr. FikretHadžić i Edin Alić.Načelnici o Seminaru“Ovo je dobra i korisna edukacija, sa puno pozitivnihprimjera i ilustracija o samom značaju poslovnihzona.”Anto Čičak, načelnik Općine Usora“Ovaj seminar će nam obezbijediti dobar i praktičanmehanizam da slijedimo prave korake u uspostaviposlovnih zona.”Adem Huskić, načelnik Općine Tešanj“Dobro je što je REZ Agencija prepoznala potrebei probleme općina i na taj način konkretno pomažeekonomski razvoj naših lokalnih zajednica.”Izet Bašić, načelnik Općine ZavidovićiREZ Novosti 20083


JAČANJE IZVOZNE KONKURENTNOSTI MALIH ISREDNJIH PREDUZEĆAU aprilu 2008. godine uspješno je završen kurs poslovnogengleskog jezika, koji je REZ Agencija organiziralaza predstavnike malih i srednjih preduzeća i općinskihrazvojnih timova iz regije Centralna BiH. Ukupanbroj polaznika je bio 68, a njih 44 je uspješno položilozavršni ispit. Svi kandidati su dobili certifikate o odslušanomkursu, a oni koji su položili završni ispit i certifikato uspješno položenom ispitu. Program je bio identičanza sve polaznike i, prema njihovim ocjenama, izuzetnokoristan i kvalitetan. Svečana ceremonija dodjele certifikataodržana je 09. maja u hotelu «Zenica» u Zenici.Podrška razvoju malih i srednjih preduzećaODRŽANA KONFERENCIJA O RAZVOJU PODUZETNIŠTVADvodnevna konferencija pod nazivom «Business DevelopmentConference 2008», koja je održana u Zenici, uorganizaciji SPARK BiH – Business Start up Centre Zenica(BSC Zenica), 18. i 19. juna 2008. godine, imala je za ciljpredstavljanje prepreka i razvojnih mogućnosti za malo isrednje poduzetništvo na području BiH i ZE – DO kantona,a u skladu sa studijom «Procjena stanja i prepreke sa kojimase suočava lokalni sektor malih i srednjih preduzećau Zeničko-dobojskom kantonu». Studiju je uradio istraživačkitim REZ Agencije, a prezentirao je Nermin Begović,menadžer za strateško planiranje REZ-a. On je istakao dasu hipoteze koje su testirane potvrdile da postoje značajneprepreke sa kojima se suočava sektor malih i srednjih pre-PODRŠKA IZVOZU I STRANIM ULAGANJIMAduzeća u Zeničko-dobojskom kantonu. Prema njegovimriječima, ovaj dokument predstavlja mjerljivu percepcijupoduzetnika prema poslovnom okruženju u ZE – DO kantonui kao takav sadrži i adekvatne preporuke šta trebauraditi kako bi se poslovno okruženje poboljšalo.Konferenciji je prisustvovalo oko 200 predstavnika poslovnihsubjekata, lokalne samouprave, organa izvršnevlasti, investitora i međunarodnih organizacija.U plenarnom dijelu konferencije održane su prezentacijei diskusije na temu poslovne infrastrukture i virtualneinkubacije, a organizirana su i tri okrugla stola natemu prepreka i preporuka za razvoj malog i srednjegpoduzetništva.U okviru projekta REXIS - podrška izvozu i stranimulaganjima u regiji Centralna BiH, koji je finansiralaAmbasada Kraljevine Holandije, REZ Agencija je obezbijedilaizradu web stranica, te dizajniranje i štampanjekataloga za 20 preduzeća iz Regije.U prvoj fazi je bilo obuhvaćeno 50 preduzeća iz sektoraprehrambene industrije, prerade tekstila i kože, tehemijske djelatnosti. Nakon posjeta na terenu i analizeizvozne spremnosti, Tim za podršku razvoju malih i srednjihpreduzeća REZ Agencije je odabrao 20 sa najboljimizvoznim potencijalom, za koje su dizajnirani štampanii elektronski promotivni materijali. I web stranice i katalozisu urađeni na našem i engleskom jeziku, dizajn jeunikatan i u skladu sa proizvodnim programom i potrebamasvakog preduzeća.Web stranice su postavljene na internet i katalozidostavljeni korisnicima projekta. Očekuje se da ćeovakav vid podrške našim firmama unaprijediti njihovepromotivne aktivnosti i pomoći im da uspostavesuradnju, kako sa domaćim, tako i sa inozemnim poslovnimpartnerima.DODIJELJENI CERTIFIKATI ZA USPJEŠNO ZAVRŠEN KURSPOSLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA4 REZ Novosti 2008


Podrška razvoju malih i srednjih preduzećaFACILITY – INTERNACIONALIZACIJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆABILATERALNI SUSRETI IZMEDU DOMAĆIH,ITALIJANSKIH I SRBIJANSKIH PRIVREDNIKAJedan od projekata za pružanje podrške malim i srednjimpreduzećima je i projekt FACILITY – internacionalizacijamalih i srednjih preduzeća, koji je REZ Agencija realizirala usklopu INTERREG IIIA CBC programa EU. Cilj projekta je uspostavljanjeinterregionalne suradnje između regija Apulija iVeneto iz Italije, Bosne i Hercegovine i Srbije.U okviru projekta predviđeno je održavanje bilateralnihsusreta privrednika iz regije Centralna BiH sa privrednicimaiz partnerskih zemalja.U maju ove godine organizirana je posjeta BiH delegacijeregiji Apulija u Italiji. Delegaciju su sačinjavalipredstavnici REZ-a i privrednici iz regije Centralna BiH,koji posluju u sektorima proizvodnje namještaja i prehrambeneindustrije: ZEDEX d.o.o. Zenica, ARTISANd.o.o. Tešanj, MAY d.o.o. Tešanj, SALČINOVIČ d.o.o.Zenica i DUKAT d.o.o. Tešanj. 07. i 08. maja održanisu bilateralni susreti u gradovima Bari i Lecce u kojimaje, osim naših preduzeća, učestvovalo i 13 preduzeća izregije Apulija, te 4 preduzeća iz Srbije. Bosanskohercegovačkai srbijanska delegacija su imale priliku sastati sesa predstavnicima organizacije CONFINDUSTRIJA Puglia(Savez udruženja privrednika za regiju Apulija).Tom prilikom su razmijenjena iskustva o načinu organiziranjaprivrednika i mogućnostima privredne suradnjeDirektor Italijanskog instituta za vanjsku trgovinu g. Giorgio Rutaizmeđu partnerskih regija/zemalja.U julu je REZ Agencija bila domaćin privrednicimaiz regija Veneto i Apulija, koji posluju u sektorima proizvodnjei prodaje poljoprivrednih i građevinskih mašina,metaloprerade, drvoprerade, tekstilne industrije, te projektovanjai građevinarstva. U bilateralnim susretima jeučestvovalo 14 italijanskih preduzeća (5 iz regije Venetoi 9 iz regije Apulija) i 18 preduzeća iz naše regije. Italijanskiprivrednici su posjetili preduzeća SLOVENKA d.o.o.Donji Vakuf, VIS KONFEKCIJA d.o.o. Gornji Vakuf/Uskoplje,ZEDEX d.o.o. Zenica, ENTASIS d.o.o. Zenica i AKSAd.o.o. Zenica, kako bi se na licu mjesta uvjerili u poslovnemogućnosti koje im otvara suradnja sa BH firmama. Gostiiz Italije su bili ugodno iznenađeni privrednim potencijalomregije Centralna BiH.Susretima u Zenici je, između ostalih uvaženih gostiju,prisustvovao i direktor Italijanskog instituta za vanjskutrgovinu, odjel Ambasade Italije za promociju ekonomskihodnosa, g. Giorgio Ruta. On je učesnicima ovogznačajnog skupa prezentirao mogućnosti za suradnjuizmeđu BiH i Italije.Očekuje se da će bilateralni susreti održani u maju ijulu ove godine uroditi i konkretnom poslovnom suradnjomu narednom periodu.REZ Novosti 20085


Usluge holandskih experata putem REZ AgencijePUM organizacija posjeduje 27 godina iskustva u pružanju pomoći i asistencije u više od 70zemalja svijeta. Trenutno angažira od 3500 - 4000 eksperata volontera iz svih oblasti privrede irada malih i srednjih preduzeća, a već 3 godine su dostupni i privrednicima naše regije.Kriteriji za korištenje usluge PUM-a• Mala i srednja preduzeća (udruženja) sa 10 - 750 uposlenih• Maksimalni Bilans stanja 43 mil. €• Godišnji promet ne smije prelaziti više od 50 mil. €• Udio stranog vlasništva mora biti manji od 49%• Preduzeće postoji minimalno 2 godineKlijenti/korisnici PUM usluga snose samo troškove smještaja i lokalnog transportaPUM eksperata.Troškove angažmana PUM eksperta pokriva vlada Kraljevine HolandijePeriod angažmana i trajanje asistencije određuje korisnik uslugeZa sve informacije obratite se na:Štrosmajerova 11, 72000 Zenica,Bosna i HercegovinaTel:+387 32 462 161,Fax: +387 32 441 230,E-mail: info@rez.ba,www.rez.ba PRIMJER USPJEŠNE SURADNJE KONSULTANTA IZHOLANDIJE (PUM) I PRIVREDNIKA IZ NAŠE REGIJEPreduzeće Heko d.o.o. iz Bugojna već nekoliko godinase bavi intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom na površiniod preko 100 hektara na području Hotigošća u općiniBugojno. Ovo preduzeće, pored različitih poljoprivrednihkultura, već dvije godine uspješno proizvodi plantažnevisokožbunaste američke borovnice, brusnice, te novu kulturutajberi. Sadnice za svoju plantažu ovo preduzeće jemoralo uvoziti, s obzirom da u BiH ne postoji niti jedanrasadnik, niti znanje koje je neophodno za razvoj novihsadnica ovih specifičnih kultura. Svi pokušaji preduzeća darazvije svoje vlastite sadnice su završavali bez uspjeha.U cilju prevazilaženja ovog problema, REZ Agencijaje preduzeću Heko osigurala vrhunskog PUM stručnjakaiz Holandije za plantažni uzgoj američkih visokožbunastihborovnica g. Adrianusa Nagela, koji je uposlenikepreduzeća Heko educirao u proizvodnji sadnica ovekulture. U program edukacije uključeni su i predstavniciPoljoprivrednog fakulteta iz Sarajeva, što će u budućnostiosigurati tehničku asistenciju pri uspostavljanju irazvoju plantaža ove visokoprinosne biljke širom Bosnei Hercegovine. Za vrijeme edukacije PUM stručnjak, teuposlenici preduzeća Heko i predstavnici Fakulteta suuspjeli pripremiti 10.000 sadnica, koje su bile spremneza berbu već u ljeto 2008. Time je uspostavljen prvi rasadnikplantažnih borovnica, brusnica i tajberija u BiH.Cijena uvezenih sadnica je vrlo visoka, međutim, to nijenajveća korist koju predstavlja angažman PUM stručnjaka.Preneseno znanje će imati veliki uticaj na širenje plantažneproizvodnje ovih kultura u čitavoj BiH, a samim tim i narazvoj poljoprivrede. Budući da se radi o proizvodnji voćakoje je izuzetno traženo, ne samo na BiH tržištu, nego ivani, ovo predstavlja važnu osnovu za razvoj novih kooperantskihmreža na području Bugojna i šire, što znači velikibroj novih radnih mjesta, ulaganja u prerađivačke kapacitetei drugo. Poznato nam je da berba šumskog voćarezultira devastacijom, tako da će ovaj projekt doprinijeti izaštiti biodiverziteta Bosne i Hercegovine.8 REZ Novosti 2008

More magazines by this user
Similar magazines