typy projektów - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

typy projektów - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

Typy projektów ze wskazaniemkryteriów horyzontalnych, kryteriówdostępu, kryteriów strategicznychoraz wskaźnikówSpotkanie z BeneficjentamiDepartament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 12.06.2013 r.


PRIORYTET VIIIRegionalne Kadry GospodarkiDziałanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regioniePoddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych wregionieKonkurs zamknięty nr 01/POKL/8.1.2/2013Nabór wniosków o dofinansowanie w terminieod dnia 3 czerwca 2013 rokudo dnia 8 lipca 2013 rokuKwota środków przeznaczonych nadofinansowanie ogółemok. 20 994 000,00 PLNDepartament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 12.06.2013 r.


TYPY PROJEKTÓWW ramach Poddziałania 8.1.2 mogą być realizowane następujące typyprojektów:1. Wsparcie dla osób zwolnionych*, przewidzianych do zwolnienia** lubzagrożonych zwolnieniem z pracy*** z przyczyn dotyczących zakładu pracy,realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement,obejmujących m.in.:*Dotyczy pozostających bez zatrudnienia osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładupracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.**Dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunkusłużbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy.***Dotyczy osób zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przedprzystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lubstosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisamio szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczynniedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm. Lub zgodniez przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,z późn.zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczynu pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk,12.06.2013 r.


TYPY PROJEKTÓW szkolenia* i poradnictwo zawodowe – obligatoryjne formy wsparciaw projekcie,*W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego uczestnikom projektubędących pracownikami może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokościnieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom pozostającymbez zatrudnienia uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokościnie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie– w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala sięproporcjonalnie. poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy,Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk,12.06.2013 r.


TYPY PROJEKTÓW staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowymzawodzie**Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięcznestypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia. subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalnośćgospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiająceuzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzeniadziałalności gospodarczej,• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, dowysokości 40 tyś. PLN na osobę,Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk,12.06.2013 r.


TYPY PROJEKTÓW• wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dniazawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące:• finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie niewyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującegow dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocąw efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęłydziałalność w ramach danego projektu). jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000,00 zł brutto dla osoby,która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałegozamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowaniaw początkowym okresie zatrudnienia,Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk,12.06.2013 r.


TYPY PROJEKTÓWW opinii Instytucji Zarządzającej POKL, mając na względzie zapewnieniewsparcia outplacementowego możliwie szerokiemu gronu osób, w projekciemogą brać udział zarówno osoby, które były (są) zatrudnione na podstawieumowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i te, których umowyo pracę na czas określony zostały rozwiązane wraz z upływem terminu, najaki były zawarte lub przed upływem tego terminu.Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk,12.06.2013 r.


TYPY PROJEKTÓW2. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowegozawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualneplany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejscazatrudnienia)*.*Grupę docelową projektów realizowanych w tym typie operacji stanowią:1) osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) – z własnej inicjatywy;2) pracownicy – tylko z inicjatywy pracodawcy (delegowanie); w tym przypadku pracodawca będącyprzedsiębiorcą, kierujący pracownika na szkolenie jest beneficjentem pomocy publicznej.Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk,12.06.2013 r.


TYPY PROJEKTODAWCÓWWszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osóbprowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawieprzepisów odrębnych).O dofinansowanie mogą ubiegać się ww. podmioty, które spełniają kryteria określonew Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz w dokumentacjikonkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 12.06.2013 r.


Grupy docelowe pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesyrestrukturyzacyjne - 1 i 2 typ projektów, osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresienie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – 1 typprojektu, osoby odchodzące z rolnictwa* lub rybołówstwa (rybactwa)** - 2 typprojektu.*Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.o ubezpieczeniu społecznym rolników), 358 zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej orazw mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpieniado projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanychz działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.**Osoba zatrudniona przy połowie (pozyskiwaniu) ryb i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodachpowierzchniowych (śródlądowych i morskich), a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów rybi innych organizmów wodnych, która w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenieo zamiarze podjęcia zatrudnienia niezwiązanego z wymienioną powyżej działalnością.Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk,12.06.2013 r.


KRYTERIA DOSTĘPU (obligatoryjne)Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektuw ramach danego konkursu.Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowaniadanego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, żeniezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których danym podmiotwystępuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskachzłożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadkuzłożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę InstytucjaOrganizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurswnioski, w związku z niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium dostępu.W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowaneprojektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski – ocenaformalnaDepartament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 12.06.2013 r.


KRYTERIA DOSTĘPU (obligatoryjne)Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy.Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli we wniosku o dofinansowanie jako okresrealizacji projektu wpisano daty np. od 1 czerwca 2013 r. do dnia 30 listopada2014 r. Projekt, którego realizacja zostałaby zaplanowana na okres np. od 1czerwca 2013 r. do 1 grudnia 2014 r., trwa przez 18 miesięcy i 1 dzień i niespełnia kryterium dostępu – ocena formalnaMinimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN.Kryterium weryfikowane w oparciu o koszty ogółem projektu wskazane w punkcie4.1 budżetu projektu (część IV wniosku o dofinansowanie) – ocena formalnaDepartament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 12.06.2013 r.


KRYTERIA DOSTĘPU (obligatoryjne)Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lubposiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwolonąformę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwapomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanegoprojektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistegokontaktu z kadrą projektu.Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści punktu 3.7 wniosku, iż w okresierealizacji projektu biuro będzie prowadzone na terenie województwa pomorskiegoz możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu orazzapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrąprojektu. W przypadku posiadania stosownej wiedzy na etapie składania wnioskuprojektodawca powinien wskazać miejscowość, w której zlokalizowane będziebiuro Projektu – ocena formalnaDepartament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 12.06.2013 r.


KRYTERIA DOSTĘPU (obligatoryjne)Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwapomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lubzamieszkują one na obszarze województwa pomorskiego w rozumieniuprzepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadająone jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego).Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści pkt 3.2, iż projekt skierowany dogrup docelowych z obszaru województwa pomorskiego (w przypadku osóbfizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwapomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innychpodmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwapomorskiego) – ocena merytorycznaDepartament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 12.06.2013 r.


KRYTERIA DOSTĘPU (obligatoryjne)Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w 30%:• osoby z wykształceniem co najwyżej średnimalbo• osoby, które ukończyły 50 rok życia.Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści pkt 3.2 wniosku, iż grupę docelowąw projekcie stanowią w co najmniej 30%osoby z wykształceniem co najwyżejśrednim lub osoby, które ukończyły 50 rok życia – ocena merytorycznaWskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony nazakończenie projektu wynosi co najmniej 50% - dla 1 typu projektów !Projektodawca jest zobligowany do określenia w pkt 3.1 wniosku (w częścidotyczącej wskaźników pomiaru celów) liczby/odsetka uczestników, którzypodejmą zatrudnienie w okresie realizacji projektu poprzez określeniestosownego wskaźnika co najmniej w liczbie 50% uczestników projektu – ocenamerytorycznaDepartament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 12.06.2013 r.


KRYTERIUM STRATEGICZNE (fakultatywne)Projekt realizowany jest przez Projektodawcę posiadającego siedzibę lubwyodrębniona formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu(zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego właściwego ze względu narodzaj prowadzonej działalności) – premia 10 punktówLokalizacja siedziby projektodawcy, wskazana w punkcie 2.5 wniosku musi byćzgodna z obszarem realizacji projektu wskazanym w punkcie 1.9 wniosku orazopisanym w punkcie 3.2. Przy czym, jeżeli obszar realizacji projektu obejmujedodatkowe tereny, oprócz miejsca, na którym siedzibę lub wyodrębnionąformalnie jednostkę ma projektodawca, kryterium jest spełnione – ocenamerytorycznaDepartament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 12.06.2013 r.


Obowiązujące wskaźniki Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektachszkoleniowych, w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia. Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udziałw projektach. Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalnościgospodarczej. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków napodjęcie działalności gospodarczej - wskaźnik dotyczy projektów realizującychbezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzezprzyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wys. 40 tys. PLN naosobę.Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 12.06.2013 r.


Obowiązujące wskaźniki Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesamirestrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiegoreagowania. Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesówrestrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniamiszybkiego reagowania.Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk, 12.06.2013 r.


Dziękuję za uwagę.

More magazines by this user
Similar magazines