Témy doktorandských dizertačných prác pre akademický rok ... - SAV

uach.test.sav.sk

Témy doktorandských dizertačných prác pre akademický rok ... - SAV

ÚACH SAVTémy dizertačných prác1. Vývoj metód na syntézu fluorido- a fluoridooxido-zlúčenín prechodných kovov z tavenín anorganickýchsolí. (Development of new methods for synthesis of fluoro- and fluorooxo- compounds of transition metalsfrom melts of inorganic salts)Meno školiteľa: Ing. Miroslav Boča, PhD.Analýza fluoridových tavenín si vyžaduje množstvo poznatkov o prítomných fázach. Častokrát analyzované sústavyobsahujú zmesi fluoridových fáz, ktoré nie je možné odseparovať. Preto je nutné tieto fázy pripraviť v čistom stave.Aplikácia bežne používaných metód však často zlyháva. Predmetom práce preto bude vývoj nových metód pre syntézuanorganických fluoridových zlúčenín, prípadne vhodná modifikácia existujúcich metód.2. Štúdium termodynamických vlastností fluoridových tavenín temickými metódami. (Study ofthermodynamic properties of fluoride melts by the use of thermal methods)Meno školiteľa: Ing. Miroslav Boča, PhD.Školiteľ špecialista: Ing. Ivan Nerád, CSc.Fluoridové taveniny sa používajú pri elektrolytickom vylučovaní niektorých kovov a pri výrobe niektorých nekovovýchproduktov, sú základom sústav niektorých skiel pre optické vlákna add. Dôležité sú aplikácie v jadrovej energetike, akoteplonosné a reakčné médium. V práci pôjde o stanovenie entalpických veličín taveninových sústav, tepelných kapacít,reakčných entalpií a zmiešavacích veličín dôležitých pre stanovenie tepelných bilancií. Termodynamicý opis týchtosústav umožní optimalizovať podmienky pre ich rôzne aplikácie. Nosnými metódami budú vysokoteplotná vhadzovaciakalorimetria, DSC a termodynamické modelovanie.3. Príprava a analýza hlboko podchladených priemyselne zaujímavých fluoridových tavenín (Preparation andanalysis of deeply undercooled industrial molten fluorides)Meno školiteľa: Ing. Miroslav Boča, PhD.Školiteľ špecialista: Ing. Michal Korenko, PhD.Pre úspešnú priemyselnú aplikáciu akéhokoľvek taveninového systému je kľúčovým vzťah medzi štruktúrou, jehovnútorným usporiadaním a fyzikálno – chemickými vlastnosťami daného systému. Jednou z možností ako sa dostaťk informácii o štruktúre tavenín je použitie tzv. quenčovania, t. j. prudkého ochladenia taveniny za účelom prípravytuhých vzoriek, ktoré môžu byť následne vyšetrované pri izbovej teplote celým radom dostupných spektrálnych techník.Navyše hlboko –podchladené taveniny, pripravené metódou „Rapid solidification processing“ vykazujú veľmi zaujímavémateriálové vlastnosti (nanoštruktúry, magnetické vlastnosti, mechanické, atď). Témou tejto dizertačnej práce jepríprava analýza a charakterizácia hlboko –podchladených priemyselne zaujímavých fluoridových taveninovýchsystémov na báze Al, Nb a Ta.4. Anorganické nanomateiály s vrstevnatou štruktúrou ako nosiče fotochemicky aktívnych organickýchzlúčenín. (Layered inorganic nanomaterials as carriers of fotochemically-active organic compounds)Meno školiteľa: RNDr. Juraj Bujdák, PhD.Vedecká páca bude zameraná na prípravu a štúdium materiálov, ktoré sa skladajú z častíc nanometrových rozmerovinertného anorganického nosiča, prednostne vrstevnatého kremičitanu, a interkalovaných molekúl organických farbív.V prvej časti budú testované rôzne postupy prípravy takýchto materiálov. Materiály budú charakterizované z hľadiskaštruktúry a fotochemických vlastností, ako sú napr. luminiscencia, fotodezinfekčné vlastnosti a podobne. Cieľomvýskumu bude porozumieť základným zákonitostiam interakie molekúl farbív na povrchu anorganického komponentu.5. Supramolekulové hybridné systémy na báze vrstevnatého anorganického nosiča, polyméru a laserovýchfarbív (Supramolecular hybrid systems based on layered inorganics, polymer and laser dyes)Meno školiteľa: RNDr. Juraj Bujdák, PhDTémou práce bude príprava a charakterizácia vlastností viackomponentných supramolekulových štruktúr zloženýchz anorganického nosiča s vrstevnatou štruktúrou, molekúl laserových farbív a reťazcov organického polyméru. Dôležitoučasťou bude optimalizácia chemickej modifikácie anorganického nosiča, nevyhnutná na docielenie prípravy materiálov,ktoré vykazujú zaujímavé štruktúrne, chemické, optické a fotofyzikálne vlastnosti.. Štúdiuom mechanizmu vznikua základných aspektov interakcie jednotlivých komponentov budú predpokladom pre úspešné dosiahnutie cieľov.


ÚACH SAVTémy dizertačných prác6. Hybridné materiály zložené z anorganických vrstevnatých nosičov a fluorescenčných polymérov. (Hybridmaterials based on inorganic layered carriers and fluorescent polymers)Meno školiteľa: RNDr. Juraj Bujdák, PhD.7. Prírodné nanomateriály upravené pre možné environmentálne aplikácieMeno školiteľa: RNDr. Peter Komadel, DrSc.Prírodné nanomateriály sú v tomto prípade ílové minerály zo skupiny smektitov, ktoré tvoria hlavnú zložku bentonitov.Ich environmentálne aplikácie sa spresnia podľa záujmu študenta a možností školiteľa a školiaceho pracoviska. Budúspojené s úpravami a využitím vlastností najmä slovenských bentonitov.8. Chemické modifikácie povrchov prírodných nanomateriálov. (Chemical modifications of the naturalnanomaterials surfaces)Meno školiteľa: RNDr. Jana Madejová, DrSc.Ílové minerály sú dôležitou skupinou prírodných nanmateriálov, ktoré sa využívajú v mnohých priemyselnýcha environmentálnych aplikáciách. Je to vďaka ich veľkej katióno-výmennej kapacite a značným vnútorným a vonkajšímpovrchom, ktoré sú prístupné organickým alebo anorganickým molekulám. Téma dizertačnej práce je zameraná nasledovanie interakcií ílových minerálov s vybranými anorganickými a organickými látkami a na charakterizáciuštruktúrnych zmien pri ich chemických modifikáciách, ktoré významne ovplyvňujú ich vlastnosti a tým aj ich využitie.Informácie o interakciách a o modifikáciách štruktúry ílových minerálov sa získajú najmä pomocou modernýchspektroskopických metód.9. Pórovité materiály na báze organických derivátov smektitov: príprava, charakterizácia, využitie (Porousmaterials based on organic derivates of smectites: preparation, characterization, application)Meno školiteľa: RNDr. Jana Madejová, DrSc.10. Uhlíkové nanotrúbky – vlastnosti meniaci prídavok oxidovej a neoxidovej keramiky. (Carbon nanotubes– influence on properties of oxide and non-oxide ceramics materials)Meno školiteľa: prof. RNDr. Pavol Šajgalík DrSc.Školiteľ špecialista: Ing. Jaroslav Sedláček, PhD.Uhlíkové nanorúrky majú výnimočné mechanické vlastnosti a navyše dobrú chemickú odolnosť. Z tohto dôvodu súzaujímavé najmä z pohľadu zvýšenia pevnosti rôznych materiálov. Okrem ich spevňujúceho efektu môžu zlepšovaťvlastnosti, ako napr. tepelnú a elektrickú vodivosť. Téma dizertačnej práce je zameraná na skúmanie vplyvu prídavkovuhlíkových nanorúrok na vývoj mikroštruktúry keramických materiálov a zmenu ich izbových a vysokoteplotnýchvlastností. Vplyv prídavku bude skúmaný na oxidovej a neoxidovej keramike zhutnovanej rôznymi metódami.11. Zhutňovanie a vysokoteplotné tečenie SiC/SiOC a Si 3 N 4 /SiAlOC kompozitov pripraveného z polymérnychprekurzorov. (Densification and creep resistance of polymer derived SiC/SiOC and Si 3 N 4 /SiAlOC composites)Meno školiteľa: prof. RNDr. Pavol Šajgalík DrSc.Vysokoteplotné vlastnosti pokročilej keramiky závisia od chemického a fázového zloženia intergranularnej fázy.Oxikarbidové sklá sa vyznačujú vysokou vyskozitou až do vysokých tplôt. Témou práce bude príprava a štúdiumvysokoteplotných vlastností neoxidových keramických materiálov s oxikarbidovými sklami pripravenýmiz organometalických prekurzorov.12. Výpočty štruktúrnych a mechanických vlastností ternárnych nitridov modernými DFT metódami a ichporovnanie s nameranými veličinami. (Experimental and DFT calculated structural and mechanical propertiesof ternary silicon-nitrides)Meno školiteľa: RNDR. Ľubomír Benco, PhD.Školiteľ špecialista: doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.


ÚACH SAVTémy dizertačných prácVlastnosti tuhých roztokov odvodených od keramických materiálov na báze nitridu kremičitého (Si 3 N 4 ) závisia od kvality,kvantity, aj lokalizácie prímesných atómov. Moderné výpočtové metódy umožňujú vyhodnotenie vlastností a porovnnies dosupnými experimentálnymi údajmi. Výpočty sú zamerané na výpočet mechanických a optických vlastnostíternárnych nitridov LaSi 3 N 5 a MgSiN 2 .13. Príprava a charakterizácia nanokompozitných keramických materiálov na báze Si 3 N 4 pre rezanie ťažkoobrábateľných materiálov. (Preparation and Characterization of Silicon Nitride-Based Nanocomposites forcutting of hard-to-machine materials)Meno školiteľa: Ing. Miroslav Hnatko, PhD.Školiteľ špecialista: prof. RNDr. Pavol Šajgalík DrSc.Keramické materiály na báze nitridu kremičitého (Si 3 N 4 ) sa často využívajú ako konštrukčné prvky v extrémnychpodmienkach. Jednou z možných aplikácii je výroba rezných nástrojov pre sústružnícke obrábanie tvrdých kovovýchmateriálov. Téma dizertačnej práce je zameraná na štúdium a modifikáciu mikroštruktúrnych parametrov na nanoúrovni. Získané poznatky budú použité pri výskume a vývoji kompozitných Si 3 N 4 /SiC rezných nástrojov. Distribúcia nanočastíckarbidu kremičitého v Si 3 N 4 matrici by mala zlepšiť rezné vlastnosti vďaka zvýšenej tvrdosti, pevnosti, odolnostivoči vysokoteplotnej deformácii ako aj odolnosť voči oxidácii na hrote nástroja v procese rezania.Ústav anorganickej chémie Tel: +421-2-5941 0401Slovenská akadémia vied Fax: +421-2-5941 0444Dúbravská cesta 9845 36 BratislavaSlovenská Republika

More magazines by this user
Similar magazines