rõngu valla arengukava 2011-2030 - Rõngu Vald

rongu.ee

rõngu valla arengukava 2011-2030 - Rõngu Vald

Rõngu valla arengukava 2011-2030Vastu võetud Rõngu Vallavolikogu määrusega .............RÕNGU VALLA ARENGUKAVA2011-2030Rõngu 2011


Rõngu valla arengukava 2011-2030SISUKORDSISSEJUHATUS 31. ÜLEVAADE VALLAST 41.1 Geograafiline asend 41.2 Rahvastik 41.3 Ettevõtlus 71.4 Teenindus 71.5 Turism 71.6 Tööhõive 81.7 Loodusressursid 81.7.1 Maakasutus 81.7.2 Vesi 91.8. Tehniline infrastruktuur 91.8.1 Teedevõrk 91.8.2. Ühistransport 101.8.3. Elektrienergia 101.8.4. Tänavavalgustus 101.8.5. Vesi ja kanalisatsioon 101.8.6. Soojamajandus 111.8.7. Jäätmemajandus 111.9. Tervishoid 111.10. Sotsiaalhoolekanne 111.11. Haridus 111.12. Kultuur 121.13. Sport 121.14. Turvalisus. 131.15. Rõngu valla SWOT analüüs 132. VISIOON JA STRATEEGIA 152.1. Arenguvisioon 2010 152.2. Strateegilised eesmärgid 162.3. Strateegilised tegevused 163. EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA AASTATEL 2007-2020 194. ARENGUKAVA ELLUVIIMISE ORGANISATSIOON JA RAHASTAMINE 274.1. Valla investeerimisvõime , eelarve ja laenukoormus 274.2. Arengukava elluviimine 274.3. Rõngu valla arengut suunavad dokumendid 282


Rõngu valla arengukava 2011-2030SISSEJUHATUSNii riigi kui iga organisatsiooni eesmärgiks on paindlikkus, suutlikkus kiiresti reageeridamuutunud keskkonnatingimustele ning õigeaegselt ära tabada maailmas toimuvat.Paindlikkus on võimalik olukordades, kus on kokku lepitud põhiväärtused ja need on püsivad.Selle eelduseks on jälle prognoositav eelarvepoliitika, lepingute kehtivus ja omandisuhetepüsivus. Lisaks tagavad paindlikkuse veel vastava teadlikkuse ja sobivate hoiakute olemasoluja informatsiooni kättesaadavus ning edastamise kiirus.Samas ei ole määravaks mitte niivõrd raha olemasolu ja suurus, kui praktiline analüüs, midatahetakse saavutada ja mida on selleks vaja teha ning kuidas seda teha. Eesmärgid täituvad allessiis, kui keskendume senisest palju enam ühisele mõtlemisele ettepoole ja oluliste valdkondadeanalüüsile.Rõngu valla arengukava koosneb neljast osast. Esimene osa kirjeldab lühidalt valda. Teine osasisaldab valla visiooni aastaks 2030 ning strateegilisi eesmärke ja tegevusi. Kolmandas osas onvälja toodud vajalike tegevuste kava tegevusvaldkondade kaupa. Neljas osa kirjeldab lühidaltstrateegiate elluviimise, seire ja hindamise põhimõtteid.3


Rõngu valla arengukava 2011-20301. ÜLEVAADE VALLAST1.1. Geograafiline asendRõngu vald paikneb Tartu maakonna edelaosas piirnedes läänes Võrtsjärvega, loodes ja põhjasRannu ja Konguta vallaga, kirdes Elva linnaga, idas Nõo valla ja Valga maakonna Paluperavallaga, lõunas Valga maakonna Puka vallaga. Oma praegustes piirides hõlmab vald osaliseltendiste (1939.a.) Rõngu ja Elva valla maid.Rõngu on keskmise suurusega maavald maakonnas. Maa-ameti andmetel on valla suuruseks164 km 2 moodustades 5,6% maakonna maavaldade territooriumist. Territooriumi ulatus põhjastlõunasse on 12,5 km ja läänest itta 20,5 km.Valla territooriumil paikneb 2 alevikku (Käärdi ja Rõngu) ja 15 küla. Vallakeskus paiknebRõngu alevikus. Rõngu alevik on küllalt suure tõmbejõuga asula ning suuremale osalevallaelanikele hea kättesaadavusega. 01.01.2011 seisuga elab Rõngu vallas 2836 1 alalistelanikku, neist mehi 1433 ja naisi 1403. Rahvastiku tihedus on 17,3 in/km 2 .Vald on kaetud tiheda teedevõrgustikuga. Intensiivsema liiklusega teelõiguks on Tartu-Valgamaantee. Rõngu kaudu on hea ühendustee Tartust Pärnusse ja Viljandist Otepääle. Valda läbibTallinn-Tartu-Valga-Riia raudtee. Maakonnakeskusesse Tartusse on Rõngust ca 40 km.Lähimasse linna Elva 14 km ja Otepääle 18 km.1.2. Rahvastik01.01.2011 seisuga elab Rõngu vallas 2836 ¹ alalist elanikku. Rahvastiku tihedus Rõngu vallason 17,3 in/km 2 , mis on Tartu maakonna valdade keskmisest rahvastiku tihedusest (13,7 in/km 2 )1,2 korda kõrgem. Tervikuna on valla ida- ja keskosas, võrrelduna Võrtsjärve äärse alaga,asustustihedus märksa kõrgem. Elanike arv on vähenenud võrreldes 2005 aastaga 8% .Joonis 1. Elanike arvu muutus aastatel 2005-20111Rahvastikuregister 01.01.20114


Rõngu valla arengukava 2011-2030Valla elanike arvukuses on toimunud ühtlane pidev langus, mis on tingitud negatiivsest iibest.Alates 2000 aastast on surmad pidevalt ületanud sünde (Joonis 2)².Joonis 2. Surmad ja sünnid aastatel 2005-2010Valla kahes suuremas asulas elab 1219² inimest, mis ligikaudu 43% kogu valla rahvastikust.Rohkem kui 100 elanikuga küladeks on: Lapetukme (138), Valguta (167), Teedla (160),Koruste (144), Kirepi (128), Lossimäe (120), Tilga (118), Tammiste (104), Kõduküla (103)Külade elanike arv on jäänud enam-vähem samaks või väheneb aegamisi, mis on seotud vallarahvaarvu vähenemisega.Joonis 3. Elanike arvu muutus külades ja alevikes2007 2008 2009 2010 2011KALME KÜLA 89 85 94 92 84KIREPI KÜLA 131 128 128 128 128KORUSTE KÜLA 150 147 148 149 144KÕDUKÜLA KÜLA 112 114 103 103 1035


Rõngu valla arengukava 2011-2030KÄO KÜLA 39 38 42 43 46KÄÄRDI ALEVIK 504 492 475 476 485LAPETUKME KÜLA 146 142 140 137 138LOSSIMÄE KÜLA 117 127 118 119 120PIIGANDI KÜLA 49 50 49 49 47RAIGASTE KÜLA 109 112 106 106 99RANNAKÜLA KÜLA 60 63 62 62 58RÕNGU ALEVIK 750 760 742 746 734TAMMISTE KÜLA 100 107 102 104 104TEEDLA KÜLA 148 143 160 159 160TILGA KÜLA 128 128 127 127 118UDERNA KÜLA 62 63 59 60 54VALGUTA KÜLA 169 165 166 168 167KOV täpsusega 60 52 44 43 47²allikas :RahvastikuregisterRahvastiku taastoote potentsiaali ja majandusliku kandevõime seisukohalt omab olulist tähtsustelanike vanuskoostis (Joonis 3)².Joonis 3. Elanike vanuskoostis aastatel 2006 ja 2011²allikas :RahvastikuregisterTööeast nooremaid elab vallas 524 (18,5%). Tööealiste osakaal on 58% (1649 inimest).Pensioniealisi on vallas 663 (23%), millest naisi on 414 ja mehi on 249. Vähenenud ontööealiste ja tööeast nooremate isikute osakaal. Vanurite hulgas on suur naiste osakaal, misviitab üksi elavate vanurite arvukusele ja sellest tuleneva sotsiaalhoolekande töö spetsiifilistelevajadustele.Rahvastiku prognoosi kohaselt peaks Rõngu valla elanike arv edaspidi veidi langema võipüsima stabiilsena. Lähtudes üldisest vanusestruktuuri nihkest peaks tööealiste osakaal jäämastabiilseks, mistõttu valla majanduslik kandevõime ei tohiks oluliselt langeda. Mingil määral6


Rõngu valla arengukava 2011-2030mõjutab tööealise rahvastiku arvukust väljaränne. Inimeste lahkumise põhjusena võib väljatuua seoseid tööga ja lastega peredes koolihariduse omandamise võimalusi ja õppekeskkonda.1.3. Ettevõtlus2011. aasta 01. augusti seisuga oli äriregistrisse kantud 11 aktsiaseltsi, 135 osaühingut, 89füüsilisest isikust ettevõtjat , 54 mittetulundusühingut (sh korteriühistud 17) ja 2 sihtasutust.Tegutsevatest ettevõtetest suurim on Promens AS, mis annab tööd ligi 250 inimesele. Võrreldes2006. aastaga on valda juurde tulnud mitmeid ettevõtteid ja lisandunud on ka uusimittetulundusühinguid, mis on oluliseks mõjuteguriks tööhõivele ja valla arengule.1.4. TeenindusTeenindussektoris on enim esindatud jaemüük spetsialiseerimata kauplustes ja hulgimüük. Muuteenindusvõrk on vallas kaetud kesiselt, enamasti üks ettevõte teenindusala kohta.Kasvupotentsiaal on teenindussektoril suur, eriti võimalus väikeettevõtjatele. Laiem teenustepakkumine tõstab inimeste elukvaliteeti ja valikuvõimalusi ning on tõmbeteguriks elukohavalikul. Teenindussfääri areng on problemaatiline, sest kohaliku klientuuri vähesus ning kõrgedsanitaarnõuded raskendavad toitlustusettevõtete loomist ja nende säilimist, samas aga eisuudeta küllaldaselt pakkuda teenuseid läbisõitvatele turistidele.1.5. TurismRõngu vallas ei ole turism eriti arenenud, kuid potentsiaali ja vaatamisväärsusi oleks siinküllaga. Üheks vaatamisväärsuseks on kindlasti Rõngu vanim ehitis kirik, mis on ainukeühelööviline kirik Lõuna-Eestis. Kõige tuntum on aga keset alevikku viie tee ristil seisevRõngu kõver kõrts. See kaarjas ehitis on huvitavamaid klassitsitslikus stiilis sakstekõrtsinäiteid. Lisaks on vaatamisväärsusteks Hiugemägi, kus asus muistne hiis ja kalmekoht,Lossimägi vasallilinnuse varemetega ja veel mitmed mõisad. Ka on Rõngu vallas suurarengupotentsiaal spordi- ja vabaajaturismi arendamiseks (Tartumaa Tervisespordikeskus,Võrtsjärve puhkemajanduslik potentsiaal ,Võrtsjärve SA , Elva puhkepiirkond, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA).Turismimajanduse tasuvuse eelduseks on külastaja pikem peatumine regioonis, nii tekibvajadus kohalikke teenuseid kasutada. Hetkel ei jää läbisõitjad siia pikemalt peatuma, sest neileei pakuta küllaldaselt tegevust. Seetõttu tuleks aktiivselt otsida võimalusi erineva sesoonsusegategevuste kombineerimiseks ja koostöövõrgustiku arendamiseks.7


Rõngu valla arengukava 2011-20301.6. TööhõiveTööealist elanikkonda on Rõngu vallas 58% (~1649 inimest). Enamus valla elanikest töötavadkohalikes ettevõtetes, viimastel aastatel on suurenenud ka töötamine väljaspool valda, kunavald asub suhteliselt lähedal Otepääle, Elvale ja Tartule, mis pakuvad tulusamaid töökohti.Statistikaameti andmeil oli registreeritud töötute arv suurim 2010 aasta alguses. Tööturuametisregistreerimata pidevalt tööta inimesi on hinnanguliselt 20. Töötuse asemel on pigemprobleemiks kvalifitseeritud tööjõu puudus. Puudus on oskustöölistest ja keskastmespetsialistidest. Kuna kohapeal vastava kvalifikatsiooniga inimesi pole, toimub tööjõu importlähedal asuvatest keskustest. Suurenenud on naiste tööhõive, mis on märgata kõrgenenudnõudluses lasteaia kohtade järele.Joonis 4. Registreeritud töötud kuude ja aastate lõikesAllikas:Statistikaamet1.7. Loodusressursid1.7.1. MaakasutusValla tähtsaimaks loodusressursiks on maa, kokku 16418,3 ha. Võttes arvesse, et maa keskmineviljakus on 47 hindepunkti, mis ületab riigi vastava keskmise näitaja 2 punkti võrra, onpiirkonnal märkimisväärne põllumajanduslik potentsiaal. Põllumajanduslikku maad on 8944,6ha ja metsamaad 5649,8 ha, sellest Riigimetsa Majandamise Keskuse käes on 2737,5.8


Rõngu valla arengukava 2011-2030Joonis 5. Katastrisse kantud maaAllikas:Maa-amet1.7.2. VesiTeiseks tähtsamaks ressursiks on olulised põhja- ja pinnavee varud. Suurimaks mageveereservuaariks on Võrtsjärv. Valla territooriumil paiknevad viis järve ning Elva ja Rõngu jõgi.Vastavalt põhjavee kvaliteedi hinnangule on põhjavesi keskmise kareduse ja suurerauasisaldusega.Üheks suuremaks probleemiks on Rõngu vallas korraliku supluskoha puudumine. Probleemneon juurdepääs olemasolevatele veekogudele, kuna kallasrada on enamikel veekogudelkorrastamata- võsastunud ning pilliroogu täis kasvanud. Võrtsjärve äärsed alad on kõikeraomandis ning juurdepääs veekogule on raskendatud.1.8. Tehniline infrastruktuur1.8.1. TeedevõrkValla poolt hooldatav teedevõrgustik on 204 km pikk, sellest 9 km on tänavaid, lisaks on 29 kmmetsateid ning 84 km era- ja muid teid. Kattega on üksnes 8 km tänavaid ja 5 km teid,ülejäänud valla hallatavad teed on kruusakattega, eesmärgiks on nende tolmuvabaks muutmine.Enamus teederegistrisse kantud teedest vallas on volikogu otsusega määratud avalikukskasutamiseks . Vallavalitsus organiseerib teede korrashoidu tellides teenustööna teedehööveldamist, kruusaga katmist ning lumetõrjet ettevõtetelt ja eraisikutelt. Riigi hallata onvalda läbivad põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteed, sealhulgas ka üks intensiivseima liiklusega Tartu-Valga maantee. Suureks puuduseks on kergliiklusteede ja kõnniteede puudumine. Inimesteohutuse tagamiseks on kergliiklusteede ehitamine valla üheks prioriteediks.9


Rõngu valla arengukava 2011-20301.8.2. ÜhistransportÜhistranspordi kasutamise võimalused vallas on piiratud. Valda läbivad pikaliinibussid TartustPärnusse ning Tartust Valka. Tartu-Rõngu suunal on käigus 18-20 liini. Raskendatud onsõitmine Viljandisse, Võrru ja Otepääle, kuna otseliinid puuduvad. Kooliõpilaste (sealhulgas kanaabervaldadest pärit õpilaste) transpordi korraldab vallavalitsus. Reisirongiliiklus võimaldabühendust liinil Tallinn-Tartu-Valga.Korra nädalas toimub vallavalitsuse poolt korraldatud bussiliiklus marsruudil Rannaküla-Valguta-Rõngu ja Teedla-Rõngu ning üks kord kuus Rannaküla-Valguta–Teedla-Elva - seevõimaldab erasõidukit mitteomavatel inimestel külastada vallakeskust ning neile on tagatudasjaajamise võimalus.1.8.3. ElektrienergiaValla elektrienergiaga varustamist korraldab Eesti Energia AS. Elektrienergiavõrgu vanustingib uute alajaamade ehitamise vajaduse.1.8.4. TänavavalgustusTänavavalgustus on olemas suurema asustustihedusega Rõngu ja Käärdi alevikus ning Valguta,Tammiste ja Teedla külades. Tänavavalgustite vanad lambid on vahetatud valgusrohkemate jaenergiasäästlikumate vastu välja. Edaspidi on plaanis koos kergliiklusteede rajamisegakompleksselt laiendada ka tänavavalgustust.1.8.5. Vesi ja kanalisatsioonÜhisveevärk ja kanalisatsioon on olemas alevikes ja kõigis suuremates külades, kuid kõikelamud pole sinna ühendatud. Emajõe ja Võhandu valgala veeprojekti raames onÜhtekuuluvusfondi vahendite toel rekonstrueeritud ja välja ehitatud vee- jakanalisatsioonivõrk Rõngu ja Käärdi alevikus. Käärdi alevikus on ühisveevarustuse teenustegavarustatud aleviku kõik korruselamud ning liitumisvõimalus on ka ühepereelamutel . Rõngualevikus on ühisveevarustuse teenustega varustatud kõik korruselamud ja ühepereelamutel onkõigil liitumisvõimalus, välja arvatud Võru ja Valga maantee lõpp.Heitveepuhasteid on Rõngu vallas viis: Rõngu ja Käärdi alevikus, Teedla, Valguta jaTammiste külas. Käärdi alevik on lülitatud Elva linna vee- ja kanalisatsioonivõrku.Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt rekonstrueeritakse kõikolemasolevad puhastid.10


Rõngu valla arengukava 2011-20301.8.6 SoojamajandusOlemasolevate küttesüsteemidega tegeleb Käärdis SW Energia OÜ, Katlamajade Hooldus OÜhallata on Valguta Lasteaed-Algkooli küttesüsteemid, Rõngu alevikus kannab küttesüsteemideeest hoolt Avoterm OÜ,vallamaja haldab Oilterm OÜ.1.8.7. JäätmemajandusJäätmeseadus seab rohkem kui 1500 elanikuga kohalikele omavalitsustele kohustuseorganiseerida korraldatud jäätmevedu ning korraldada kodumajapidamises tekkivate ohtlikejäätmetekogumise ja nende üleandmise jäätmekäitlejatele. Perioodil 31.05.2011 kuni01.06.2016 on jäätmevedajaks AS Veolia Keskkonnateenused.Ohtlike jäätmete kogumiseks on Rõngu alevikus ja Teedla külas konteinerid, ohtlike jäätmetekäitlusettevõtetest tegutseb vallas peamiselt AS Epler & Lorenz.Käärdi aleviku elanikud kasutavad Elva linna vastavaid kogumispunkte.Rõngu ja Käärdi aleviku ning ka suuremate korteriühistute juurde on üles seatudtaaskasutatavate pakendite konteinerid. Pakendijäätmete vedu teostaksetaaskasutusorganisatsioonide tellimusel.1.9. TervishoidRõngu vallas tegutseb OÜ Rõngu Perearstikeskus, SA Rõngu Hooldusravikeskus ning OÜAudhea (hambaravi). Rõngu alevikus asub apteek, kust saab enamlevinud retsepti- ningkäsimüügiravimeid. Käärdi aleviku rahvast teenindavad Elva linna apteegid.1.10. SotsiaalhoolekanneHooldust vajavate inimeste tarbeks on loodud SA Uderna Hooldekodu, kus on aastaringselthooldusel 50 inimest . Kaks korda nädalas käib kohal perearst, pidevalt on tööl medõde.Rõngu vallas on 01.08.2011 seisuga 542 puudega inimest. Hooldust vajavad inimesed elavadhajusalt üle valla. Vanuritele ja raske puudega inimestele on määratud 32 hooldajat.Vallas on Päevakeskus, kus MTÜ Iseseisev Elu poolt õpetatakse psüühikahäiretega inimesteleigapäevaelus toimetulekut. Samuti on võimalus pensionäridel külastada üks kord nädalaspäevakeskust.1.11. HaridusRõngu vallas on kaks eelkoolieelset lasteasutust: Rõngu Lasteaed ja Valguta Lasteaed-Algkool.Rõngu Lasteaias on 4 rühma 74 kohaga, millest kõik on täidetud.11


Rõngu valla arengukava 2011-2030Alates 2007 aastast kuulub Rõngu Lasteaed Pihlakobar Tervist Edendavate Lasteaedadevõrgustikku.Valguta Lasteaed-Algkoolis on lasteaia kohti on 20, mis igaaastaselt täidetud .Elva linna lasteaedade teenuseid kasutab aastate lõikes 10-11 last.Valguta Lasteaed-Algkool võimaldab Valguta ja sealse lähiümbruse (Piigandi, Rannaküla,Lapetukme) lastele alghariduse, edasist haridusteed on võimalik jätkata Rõngu Keskkoolis.Rõngu Keskkoolis õpib 01.09.2011 seisuga 212 õpilast. Koolihoone on rekonstrueeritud,konkurentsivõime suurendamiseks arendatakse välja kolme õppesuunda.Käärdi aleviku ja lähiümbruse külade lapsed õpivad ja tegelevad huviharidusega Elva linnas(gümnaasiumis 58 last, muusikakoolis 3, huviringid Sinilinnus 12 last).1.12. KultuurRõngu vallas on üks tegutsev rahvamaja Rõngu alevikus ja seltsimaja Valguta ning Teedlakülas .Rõngu vallas on raamatukogu Rõngus ning harukogud Valgutas, Korustes ja Teedlas, misteenindavad ka Aakre, Pühaste, Rannu ning Palupera inimesi. Kõigis raamatukogudes asub kaavalik interneti punkt (AIP), mis on tõstnud oluliselt raamatukogude külastatavust.Ööpäevaringselt on võimalik kasutada internetti Waide motellis, Savikoja kõrtsislahtiolekuaegadel.Rõngu valla seltsielu ilmestavad aktiivselt tegutsevad seltsid, mis pakuvad harivat ajaviideterinevatele huvi- ja vanusegruppidele, korraldavad ise mitmeid üritusi ning osalevadpiirkondlikel seltsieluga seotud üritustel.Rõngu alevikus toimuvad suuremad vabaõhuüritused Hiugemäe laululaval. Teistes küladesvälilavad puuduvad, on väljakujunenud kokkusaamiskohad. Koruste üritused toimuvadraamatukogu ja Moloka talu õuel. Teedla, Tilga ja Kõduküla üritused on toimunud Tilga külaSika ja Koopaaru talu õuel ning Kalme ja Uderna küla rahvas on käinud endise Uderna koolipargis.1.13. SportSportimisvõimalusi pakuvad Valguta Lasteaed- Algkooli saal ning Rõngu Keskkooli staadionja võimla. Käärdi alevikus, Valguta ja Teedla külas on palliplatsid korv- ja võrkpallimängimiseks. Käärdisse, Valgutasse ja Rõngu on ehitatud laste mänguväljakud. Kahjuks12


Rõngu valla arengukava 2011-2030puudub mänguväljak teistes suuremates külades, mis pärsib oluliselt väikelaste sportimis- jamängimisvõimalusi.Tartumaa Tervisespordikeskus pakub võimalusi tegelemiseks laskespordiga, matkamise jaorienteerumisega, samas on võimalik ka majutus ja saali kasutamine koolitustegevuseks.Elva-Vitipalu maastikukaitsealal tegeleb aktiivselt avalikkusele suunatud keskkonna- jaterviseteemaliste , loodust ja looduskasutust käsitlevate ürituste korraldamise ja läbiviimisegaVapramäe-Vellavere- Vitipalu Sihtasutus.Tervisesportlastele on avatud Rõngu alevikus Hiugemäel (ca 1 km) terviserada ja looduseõpperada. Terviserada on talvel kasutusel ka suusarajana ja arvestades endise lasketiiruolemasolu Hiugemäel, võimaldaks lasketiiru radade korrastamine pikendada terviserada ningsellega mitmekesistada treenimisvõimalust ja vaba aja veetmist.Rõngu valla spordi aastakavasse kuuluvad mitmed suurüritused- nagu Võrtsjärve mängud, EVvaldade ning Tartumaa tali- ja suvemängud, spordiveteranide suvemängud jms. Lisakstoimuvad kabe- ja maleturniirid naabervaldadega ning mitmed ainult Rõngu valla rahvalemõeldud spordiüritused.1.14. TurvalisusTurvalisust tagavad vallas kaks konstaablit, kes alluvad Elva politseijaoskonnale, lisaks käivadpatrullid, et tagada liiklusalast korda. Rõngu alevikus on organiseeritud ka videovalve,käivitunud on naabrivalve.Päästeteenistusel on vallas üks abikomando, mille töös osaleb 11 vabatahtlikku. Abikomandotöötab vastavalt vajadusele ning on oma olemasolu igati õigustanud.1.15. Rõngu valla SWOT analüüsRõngu valla arengueeldustest annab kokkuvôtva pildi SWOT analüüs, mis viidi läbi Rõnguarengukava koostamise käigus.13


Rõngu valla arengukava 2011-2030VÕIMALUSED (O)1. Omavalitsussõbralikumriigieelarve2. Rahvastiku sisseränne3. Lisaressursside hankimineprojektide kaudu4. Välisinvesteeringute juurdetulek,laienemine5. Tartu arengupotentsiaaliärakasutamine6. Riigipoolne teedevõrgu parendus7. Elva ja Otepää naabrus8. Omavalitsuste vahelise koostöösüvenemine, ühisprojektideläbiviimine9. Via Hanseatica arengukoridor,turistide ja transiidi teenindusOHUD (T)1. Regionaalse haldusreformikäigus jääda suurvalla ääremaaks2. Käärdi liitumine Elva linnaga3. Volikogu liikmetesunderakonnastamine4. Hariduspoliitika tulemusenaValguta algkooli sulgemine5. Hariduspoliitika tulemusenaRõngu Keskkooli muutminepõhikooliks6. TransiitkuritegevusTUGEVAD KÜLJED (S)1. Rõngu maine puuvilja- jamarjakasvatuspiirkonnana-2. Vallakeskus oluliste teedesõlmpunktis3. Viljakas põllumajandusmaa,põllumajandusliku tootmiseefektiivistumine4. Külaelu hoogustumine, toimivadkülavanemad, aktiivnenoortevolikogu5. Raamatukogude-seltsimajade näololemas küla tugipunktid, toimivadavalikud internetipunktid6. Väljakujunenud traditsioonüritused7. Arvestatav kultuuripärand8.Vallalehe ilmumine9. Rõngu KK tunnustatud GLOBEtegevus10. Tasuta koolilõuna jatöövihikutoetus11. Sünni- ja matusetoetus12. Valla territooriumil tegutsevadmitmed ettevõtted13. Kohapealne haiglateenuseolemasolu14. Päästeteenistuse kohapealneabikomando15. Väljakujunenud maaomanike ring16. Võrtsjärve äärsed suuredriigimetsamassiivid avatud elanikele17. Waide motell- konverentsi- jakoolituskoht koos kompleksseteenindusega18. Hiugemäe laululava –vabaõhuürituste korraldamise koht19. Tartumaa TervisespordikeskusevõimalusedSO strateegia*Kohalikul algatusel põhinevateprojektide koostamine, ressurssideleidmine*Maine kujundaminetraditsioonürituste propageerimisekaudu laiemale avalikkusele*Valla, naaberomavalitsuste ja riigiühishuvidest lähtuva koostööarendamine*Transiitmagistraali paremkasutamine ettevõtluse arengus*Haridusasutuste konkurentsivõimesuurendamine (keskkonnaalanesüvaõpe, autokoolitus, e-õppekohad,õpilaskodu loomine)*Potentsiaalsete investoritekaasamine elukeskkonna kvaliteediparendamisse*Võrtsjärve puhkemajanduslikupotentsiaali kasutamineST strateegia*Rõngu Keskkoolikonkurentsivõime suurendaminesüvaõppe ja eelkutseõppevõimaluste läbi*Käärdi aleviku ümbruse soodsaettevõtluskeskkonna kujundamine*Valla regionaalsearengupotentsiaali tugevdamineläbi koostöö14


Rõngu valla arengukava 2011-2030NÕRGAD KÜLJED (W)1. Rahvaarvu vähenemine2. Teenindussektori nõrk arengutase3. Vähesed investeeringudinfrastruktuuri arengusse4. Ühtse kogukonnatunde puudumine5. Käärdi on orgaaniliselt Elva linnaosa6. Spordirajatiste halb kvaliteet7. Ühistranspordi kasutamisevõimalused vallas piiratud8. Noortel puudub atraktiivnekooskäimiskohtWO strateegia*Investeeringud infrastruktuuri jaspordirajatiste arenguksmitmesugustest fondidest*Volikogu liikmete konstruktiivnekoostöö valla arenguprioriteetidesWT strateegia*Valla arengupotentsiaalitugevdamine infrastruktuuriparendamise ja teenindussektoriarendamise kaudu*Käärdi aleviku integreeritusesuurendamine vallaellu*Vallaelanike aktiivsusestimuleerimine jaosalusdemokraatia laiendaminevallaelu käsitlevate küsimusteotsustamisel*Koostöö süvendaminenaaberomavalitsustega2. VISIOON JA STRATEEGIA2.1. Arenguvisioon 2030Eesmärkide püstitamiseks ja tegevuse edukaks planeerimiseks on vaja luua võimalikult selge jamõtestatud pilt valla tulevikust. Rõngu valla tulevikupilti nähakse järgmisena:Aktiivset eluhoiakut väärtustav heatasemelise infrastruktuuriga turvaline omavalitsus,kus hinnatakse traditsioone ja arendatakse tasakaalustatud ja loodusthoidvat majandust.Rõngu vald on puhta looduse ja heakorrastatud elamutega turvaline elamis- ja puhkamispaik,mida iseloomustavad rikkalik ajaloo- ja kultuuripärand ning mitmekesised traditsioonid.Traditsioonürituste järjepidevuse tagamine, kultuurisündmuste tähtsustamine loovadvallaelanikes ühtse kogukonnatunde. Valla elanikud on tugeva kodukanditunnetusega ningosalevad aktiivselt valla elu kujundamisel. Kõik see on loonud Rõngu vallast positiivse maineatraktiivse elamis-, puhkamis- ja aktiivse vaba aja veetmise kohana, mistõttu on kasvanudpiirkonna potentsiaal investeerimiskohana. Tänu soodsale kohalikule investeerimiskliimale onvälja arenenud konkurentsivõimelised ettevõtluskobarad. Inimtegevus on loodust säästev jakeskkonna bioloogiline mitmekesisuse säilimine on tagatud.Valla arengupotentsiaal on koostöö süvendamisel naaberomavalitsuste, era- ja kolmandasektoriga, kõige olulisemaks on koostöö kogu piirkonda hõlmava kaasaegse infrastruktuuriväljaarendamiseks. Avaliku-, era- ja kolmanda sektori koostöös on suurenenud kainvesteeringud hariduse, tervishoiu ja teeninduse väljaarendamiseks ning turvalisusetagamiseks. Piirkondliku stabiilsuse tagajaks ja edukuse eelduseks on haritud ja tööalaseltkvalifitseeritud elanikkonna olemasolu, kes suudab käivitada elukestva õppesüsteemi,majanduskeskkonna paindlikkuse ja rakendada arendustegevuse kohaliku uuenemisvõimetagamiseks. Rõngu valla haridusasutused pakuvad mitmekesiseid ja kvaliteetseid võimalusi15


Rõngu valla arengukava 2011-2030lastele hariduse omandamiseks. Kvaliteetsed haridusvõimalused vallas loovad kindlustundenoortele peredele, tagavad ettevõtjatele tööjõu ja on oluliseks eelduseks uute elamupiirkondadeväljaehitamiseks. Kättesaadavad on kaasaegsed telekommunikatsiooniteenused, misvõimaldavad kaugtööd. Välja on ehitatud valla vajadusi rahuldav sotsiaalne infrastruktuur,vanureid ja erivajadustega inimesi aitab heal tasemel hoolekandesüsteem. Valla teedevõrk onkvaliteetne, tagatud on ohutu ja kiire ühendus ümbritsevate suuremate magistraalidega jatähtsamate tõmbekeskustega.2.2. Strateegilised eesmärgid• Valla traditsioone säilitav ja piirkonna arengupotentsiaali tugevdav aktiivne kogukond• Keskkonnasäästlik, turvaline ja atraktiivne elamis-, puhke- ja turismipiirkond• Konkurentsivõimeline, kohalikku inimressurssi motiveeriv ja elukestvat õpet tagavharidusvõrk• Soodne investeerimiskliima ja arenev mitmekülgne ettevõtlus2.3. Strateegilised tegevusedEesmärkide rakendamiseks nähakse ette:• Elukeskkonna atraktiivsuse parandamine ühistegevuse aktiviseerimisegatagatakse suuremates külakeskustes vajalike kultuuriasutuste olemasolu,arendades need välja polüfunktsionaalseteks keskusteks läbi kohalikuaktiivsuse suurendamise ja mittetulundussektori arendamisekülaliikumise toetamine ja projektipõhiste tegevuste soosimine/toetamineküla-, kultuuri- ja spordiseltside arengu toetataminekülade arengukavade koostamine• Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laialdasemat kasutuselevõttu toetavainfrastruktuuri loomine;interneti püsiühenduse kättesaadavuse tagamine• Teavitamis- ja nõustamissüsteemi väljaarendamine ning mudeli väljatöötamine;täiustatakse valla interneti kodulehekülge ning tõhustatakse infoaktualiseerimist, produtseeritakse valla võimalusi tutvustavaid infomaterjale• Omaalgatuse tugevdamine, sotsiaalsete suhete ning koostöötahte arendamine;elanikkonna teadlikkuse tõstmine ja suhtlusoskuse arendaminekogukonnasuhete tugevdamine küladesküla „sädeinimeste” initsiatiivi toetamine• Osalusdemokraatia laiendamine vallaelu käsitlevate küsimuste otsustamisel;võimalikult laia huvigruppide ringi kaasamine valla oluliste otsuste16


Rõngu valla arengukava 2011-2030kujundamiselkülavanemate kui külaühiskonna esindajate institutsiooni rakendamineomavalitsuse valitsemisstruktuuri osana.• Valla maine kujundamine traditsioonide säilitamise ja nende teadvustamise kaudulaiemale avalikkusele;piirkonna mainet tõstvate mastaapsete kultuuri- ja spordiürituste korraldamisetoetaminevallale iseloomulike ja valla atraktiivsust võimendavate sümboliteväljakujundamine ja nende levitamineajalooväärtuste korrastamine, tähistamine ning vaatamisväärsustenaesiletoomine• Sportimis- ja vabaaja veetmise võimaluste avardamine;polüfunktsionaalsete loodus- ja rahvaspordipaikade väljaarendamine(looduse õpperajad, matka- ja suusarajad, orienteerumine, kalapüük,telkimine)Elva-Vitipalu maastikukaitseala võimaluste väljaarendaminekohaliku omavalitsuse munitsipaal-spordirajatiste väljaarendamineolemasolevate kultuuriasutuste korrastamineüldkasutatavate puhkealade korrastaminejalgrattateede võrgustiku väljaarendamineTartumaa Tervisespordikeskuse võimaluste väljaarendamine• Mitmetasandilise sotsiaalvõrgustiku väljatöötamine, osutatavate teenuste kvaliteeditõstmine.laiendatakse avahoolduse väljaarendamistarstiabi kättesaadavuse tagamiseks vallas tehakse koostööd RõnguHooldusravikeskuse ja Rõngu Perearstikeskusegapikaajaliste töötute aktiviseerimiseks ja tööhõive soodustamiseks töötataksevälja abitööde programmtoetatakse toimetulekuraskustega ja erivajadustega inimeste toimetulekutkaasatakse mittetulundussektor hooldusteenuse osutamisse• Säästva arengu ja ressursside kasutuse propageerimine;keskkonnateadlikkust tõstvate ürituste, koolituste jne läbiviimine• Keskkonnanõuetele ja säästva arengu põhimõtetele vastava jäätmemajandusekorraldamine;ühtsete heakorranõuete rakendamine ning heakorrajärelevalvetõhustamineheakorra parandamiseks üldiste heakorraaktsioonide ja -konkurssideläbiviiminejäätmekäitluse arendamiseks prügikogumispunktide arvu juurdekasvusuunalise tegevuse tõhustamine17


Rõngu valla arengukava 2011-2030• Keskkonda säästva soojamajanduse arendamine;• Veekvaliteedi säilitamine ja parandamine;• Nõuetele vastava infrastruktuuri väljaarendamine;kruuskattega teede hoolduse tõhustamine nii suve- kui talveperioodiljalakäijate turvalisuse suurendamiseks teedevõrgutiku rekonstrueerimine jatänavavalgustuse rajamineoptimaalse ühistranspordiühenduse tagamine valla äärealade ja keskuse vahelsuuremate teede tolmuvabaks muutmineparkimisvõimaluste avardamine• Puhta ja eheda looduskeskkonna säilitamine ning loodussõbralike puhketingimusteväljaarendamine ja mitmekesistamine;Võrtsjärve puhkemajandusliku potentsiaali rakendaminepuhkekohtade rajamine koostöös RMK-ga• Puhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuride väljaarendamine;koostöö arendamine eri tasandite vahel aastaringse turismi- japuhkemajanduse väljaarendamisel ( VVV, Võrtsjärve SA, Elva Puhkepiirkond,Tartumaa Tervisespordikeskus)Via Hanseatica arenguvööndi arendaminetoetatakse kohaliku turismiinfopunkti väljaarendamist• Külade välise atraktiivsuse tõstmine;külakeskuste üldkasutatavate vaba aja rajatiste väljaarendamineviida- ja sildimajanduse korrastamine• Tingimuste loomine kõigi tiheasustusega piirkondade elanike liitumiseksühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga;arendatakse välja ja renoveeritakse suuremate ühisveevärki omavatekülakeskuste veevarustus- ja reoveekäitlussüsteemid.• Energiasäästu meetmete rakendamine.ühiskondlike hoonete soojustamineühismajade küttesüsteemide kaasajastamine• Täisväärtusliku alus-, põhi- ja keskhariduse kindlustamine haridusvõrgukorrastamisega;õppetöö kvaliteedi tõstmiseks palgatakse kvalifitseeritud õpetajaideelkooliealiste lasteasutuste teenuste kättesaadavuse tagamine kogu vallasnoorte huvihariduse võimaluste mitmekesistamine• Haridusasutuste konkurentsivõime tõstmine (GLOBE, e-õpe, autokoolitus,õpilaskodu);toetatakse valikainete õpetamist18


Rõngu valla arengukava 2011-2030• Haridusse investeeringute suurendamine;• Valla arengule suunatud strateegiline täiendkoolitus elukestva õppe raames;• Õppeprotsesside kaasajastamise toetamine;• Regioonidevahelise koostöö arendamine ning koostöö avaliku- ja erasektori vahel.infrastruktuuride väljaarendamineloodusmaastike korrastamineturismimajanduse edendamine• Töö ja elukohtade loomiseks ning valla majanduselu mitmekesistamiseksplaneeringute ja kinnisvaraprojektide arendamine;• Soodsa ettevõtluskeskkonna väljaarendamine mitmekesise väikeettevõtlusearenguks;arendatakse välja kohalik ettevõtluse tugisüsteemsoodustatakse ettevõtlusalast koolitustettevõtete toetamine vajaliku infrastruktuuri väljaarendamisega ningarendusprojektide toetamisega• Kohaliku tooraine kasutamisele või teenuste arendamisele suunatud ettevõtlusetoetamine.3. EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA AASTATEL 2012-2020Käesolev peatükk käsitleb Rõngu valla arengustrateegia elluviimiseks vajalikke ülesandeid jategevusprojekte, mis on plaanis teostada aastatel 2012-2020Tabelis tegevuste diferentseerimisel kasutatud lühendite seletused:E –Ü –T –visiooni realiseerimisest tulenev eesmärk;eesmärgi saavutamiseks püstitatud ülesanne, tegevusvaldkond.ülesande täitmisest tulenev konkreetne tegevus19


Rõngu valla arengukava 2011-2030Rõngu valla arengukava 2011-2030 tegevuskava aastateks 2012-2020TÄHTAEGEÜTTEGEVUS 2 012 2 013 2 014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020Sihipärane ja osalusdemokraatial põhinev vallaarengValla üldplaneeringu kaasajastamine jadetailplaneeringute koostamine ning elluviimineKehtiva üldplaneeringu kriitiline läbivaatamine x x x x x x x x x eelarveTHiugemäe munitsipaalomandisse taotlemine japlaneeringute koostamine x eelarveT Maa taotlemine munitsipaalomandisse külakeskuseehitamiseks Käärdi alevikku x x eelarveTKäärdi külakeskuse DP x x eelarveT Detailplaneeringute koostamine perspektiivsetesehitusrajoonides, maa taotleminemunitsipaalomandisse x x x x x x x x x eelarveÜEttevalmistav töö arendustegevuseksTGeoWeb kaardirakenduse kasutus x x x x x x x x x eelarveTTeostatavus-tasuvusuuringute koostamine x x x x x x x x x eelarve, fondidTTehniliste projektide koostamine x x x x x x x x x eelarveTHooldusravikeskuse II etapi projekteerimine x eelarve, fondidTKäärdi külakeskuse projekteerimine x x eelarve, fondidressurss20


Rõngu valla arengukava 2011-2030T Eeltööde teostamine ujumiskoha rajamiseks Rõngualevikku või lähiümbrusesse x x eelarve, fondidÜSotsiaalsete suhete ja koostöö arendamine vallaelanike hulgasTOsalemine MTÜ Võrtsjärve Ühendus töös x x x x x x x x x eelarveTOsalemine MTÜ Võrtsjärve Kalandus töös x x x x x x x x x eelarveTInfotahvlite paigaldamine tõmbekeskustesse x x x x eelarveTInfopunkti loomine x x eelarveT Rahva kaasamine arengukavade (valla, küla, koolijne) uuendamisse x x x x x x x x x eelarveTRõngu valla lehe ilmumise tagamine x x x x x x x x x eelarveTETEÜTTTTTTTKülavanemate koolitamine x x x x x x x x x eelarveValla jätkusuutlikkust toetavate struktuurideväljaarendamineÕpilasteveo bussi ost x x eelarveKaasaegne infrastruktuur ja tasakaalustatudelukeskkondÜhisveevärgi ja kanalisatsiooniobjektideauditeerimine, rekonstrueerimine ja väljaehitamine,joogivee kvaliteedi parandamineRõngu vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus x x x x x x x x x eelarve, fondidSadeveekanalisatsiooni ehitamine x x x x x x x x x eelarve, fondidViljandi mnt elamute veetorustike ehitus x x eelarve, fondidTuletõrje veehoidlate korrashoid x x x x x x x x x eelarveVõru mnt torustike ehitus x x x eelarve, fondidKäärdi vee- ja kanalisatsioonotorustiku ehitus x eelarve, fondidValguta reoveepuhasti rekonstrueerimine x x x eelarve, fondid21


Rõngu valla arengukava 2011-2030TValguta veetorustike rekonstrueerimine( küla, kool) x eelarve, fondidT Külakogukonna toetamine veemajandusekorrastamisel x x x x eelarveT Tammiste küla kanalisatsiooni ja biopuhastirekonstrueerimine x x eelarve, fondidTTeedla küla kanalisatsioonivõrgu ja veetorustikerekonstrueerimine ja ehitus x x x eelarve, fondidT Teedla puurkaevu rekonstrueerimine,rauaärastusseade x x x eelarve, fondidTOsalemine maakondliku vee-ettevõtte tegevuses x x x x x x x x x eelarveÜJäätmekäitluse korrastamine eelarveTJäätmekogumispunktide kaasajastamine x x x x x x x x x eelarveTSetteväljakute rajamine koostöös Rannu vallaga x eelarve, fondidTOhtlike jäätmete kogumine x x x x x x x x x eelarve, fondidÜValla teede korrashoiu tagamineTErateede toetus x x x x x x x x x eelarveTValla teede kapitaalremont x x x x x x x x x eelarve, fondidT Tolmuvabade teede seisundi säilitamine ja uute kateterajamine x x x x x x x x x eelarve, fondidÜÜldkasutatavate infrastruktuuriobjektide rajamineTBussipaviljonide remont ja korrashoid x x x x x x x x x eelarveTKõnniteede ehitamine Rõngu alevikus x x x x x x x x x eelarve, fondidTKergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine x x x x x x x x x eelarve, fondidTTänavavalgustuse rekonstrueerimine ja rajamine x x x x x x x x x eelarve, fondidTRõngu rahvamaja parkimisvõimaluste laiendamine x x eelarve, fondidTBussijaama kinnistu arendus x x eelarve, fondid22


Rõngu valla arengukava 2011-2030T Kirikuesise detailplaneeringu tööprojekti koostamineja ellurakendamine x x x eelarve, fondidÜEnergiasäästu meetmete rakendamineTValguta kooli vana osa soojustus x x eelarve, fondidTValguta kooli keldri remont x eelarveTValguta kooli katuse vahetus x eelarve, fondidTVallamaja hoone rekonstrueerimine x x x eelarve, fondidTRõngu Rahvamaja akende vahetamine II korrus x x x eelarve, fondidTUderna hooldekodu katuse vahetus x x eelarve, fondidÜKüttemajanduse korrastamineTValguta kooli küttesüsteemi ja veevarustuserekonstrueerimine koos katlamaja soojustusega x x x eelarve, fondidTKaugküttetrassi ehitus x x x eelarve, fondidÜLoodushoid ja heakorra tagamineTJärelevalve üldise heakorra üle x x x x x x x x x eelarveTVõrtsjärve Sihtasutuse töös osalemine x x x x x x x x x eelarveTT Hiugemäe ja Lossimäe parkide hooldustöödeläbiviimine x x x x x x x x x eelarve, fondidTValguta tiigi puhastamine x eelarve, fondidTRõngu jõe sängi puhastamine, kalade rändeteedeavamine , lõheliste kudemistingimuste parandamine x x x x x x eelarve, fondidEElanike toimetulek ja turvalisusÜ Sotsiaalsete abisüsteemide väljaehitamine jaarendamineOsalemine Uderna Hooldekodu Sihtasutuse töös x x x x x x x x x eelarve23


Rõngu valla arengukava 2011-2030T Rõngu Päevakeskuse töö jätkamine ja funktsioonidelaiendamine x x x x x x x x x eelarveTRõngu Hooldusravikeskuse sisustus x x eelarveT Rõngu Hooldusravikeskuse II etapi ehitus x eelarve, fondidT Valla elanikele arstiabi kättesaamise tagamine:-perearsti tegevustoetus x x x x x x x x x eelarve-SA Rõngu Hooldusravikeskuse tegevustoetus x x x x x x x x x eelarveTSotsiaalkorterite toimimise tagamine x x x x x x x x x eelarveT Töötutega rehabiliteeriv tegevus (õppepäevad,õppetoad) x x x x x x x x x eelarveTSotsiaaltoetuste maksmine x x x x x x x x x eelarveÜ Otsese ohu kõrvaldamine ja hoiatussüsteemidepaigaldamineTElektriliini kaabeldamine x x x x eelarve, fondidÜTTTTTEÜTTTurvalisuse tagaminePäästeteenistuse üksuse säilitamine, varustuseuuendamine x x x x x x x x x eelarveLiikluse rahustamiseks meetmete rakendamine x x x x x x x x x eelarveNaabrusvalve arendamine x x x x x x x x x eelarveVideovalve säilitamine ja arendamine x x x x x x x x x eelarvePolitsei tegevusele kaasaaitamine x x x x x x x x x eelarveElanike kõrge teadlikkus, aktiivne eluhoiak jasisukas vaba-aja veetmineHariduse ja huvihariduse kättesaamise võimalustelaiendamine ja tingimuste parendamineKäärdi külakeskuse ehitus x x x x x eelarve, fondidRõngu lasteaiahoone ja õueala rekonstrueerimine x x x eelarve, fondid24


Rõngu valla arengukava 2011-2030TValguta kooli puutöökoja remont x eelarveT Infotehnoloogiavahendite uuendamine vallavalitsusesja allasutustes x x x x x x x x x eelarveTInterneti kasutamise võimaluste tagamine x x x x x x x x x eelarveTMuusikastuudio arendamine x x x x x x x x x eelarveTTTTTRahvusvahelistes, kohalikes ja internetipõhistesprojektides osalemise toetamine x x x x x x x x x eelarveKäärdi aleviku lastele lasteaiakohtade võimaldamine x x x x x x x x x eelarveRõngu valla lastele õppekohtade võimaldamine ElvaHuvialakeskuses x x x x x x x x x eelarveRõngu Keskkooli õpilaskodu rajamine x x x eelarve, fondidRõngu Keskkoolis keskkonnaalane õpe Globe baasil x x x x x x x x x eelarveTAutoõpetuse toetamine Rõngu Keskkoolis x x x x x x x x x eelarveÜ Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine,tingimuste parandamineTTraditsioonürituste jätkuv läbiviimine ja toetamine x x x x x x x x x eelarveTNoorte omaalgatuslike projektide toetamine x x x x x x x x x eelarveTNoortekeskuse tegevuse toetamine Rõngus x x x x x x x x x eelarveTValguta seltsimaja noortetoa arendamine x x x x x x x x x eelarve, fondidTKülade tõmbekeskuste väljaarendamine x x x x x x x x x eelarve, fondidTRõngu rahvamaja välisfassaadi rekonstrueerimine x x x x eelarve, fondidT Seltside , MTÜde ja äriühingute avalikkuselesuunatud projektide kaasfinantseerimine ja toetamine x x x x x x x x x eelarveTKoostöösidemete arendamine sõprusvaldadega x x x x x x x x x eelarveÜ Loodussõbralike puhketingimuste väljaarendamine jamitmekesistamine25


Rõngu valla arengukava 2011-2030TPuhke- ja turismiprojektide arendamine x x x x x x x x x eelarve, fondidTPuhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuriväljaarendamine x x x x x x x x x eelarve, fondidT Looduslike ja ajalooväärtuslike objektideväljaarendamine külastusobjektideks x x x x x x x x x eelarve, fondidTValla sümboolikaga valda tutvustavate trükisteväljatöötamine, trükkimine ja levitamine x x x x x x x x x eelarve, fondidÜTervislike eluviiside harrastamiseks võimalusteavardamine ja tingimuste parandamineT Osalemine Vapramäe- Vellavere - VitipaluSihtasutuse töös x x x x x x x x x eelarveT Rõngu Keskkooli maa-ala detailplaneeringuelluviimine x x x x eelarve, fondidTRõngu ja Valguta lasteaia õuemänguvahenditeuuendamine x x eelarve, fondidTHiugemäe terviseraja välisvalgustuse rajamine x x eelarve, fondidTHiugemäele suusaradade rajamine,korrashoid x x x x x x x x x eelarve, fondidT Matk-maratoni raja maaomanikega õiguslikelepingute sõlmimine ja raja hooldus x x x x x x x x x eelarveT Lossimäe väljaarendamine atraktiivseks puhke- javaba aja veetmise piirkonnaks x x x x x x x x x eelarve, fondidTUjumiskoha rajamine Rõngu alevikku võilähiümbrusesse x x x eelarve, fondidTVõrtsjärveäärse ujumiskoha heakorrastamine x x x x x x x x x eelarveTOsalemine Tartumaa Tervisespordikeskuse tegevuses x x x x x x x x x eelarve26


Rõngu valla arengukava 2007-20204. ARENGUKAVA ELLUVIIMISE ORGANISATSIOON JA RAHASTAMINE4.1.Valla investeerimisvõime, eelarve ja laenukoormusValla investeeringute katteallikatena saab käsitleda omavalitsuse omavahendeid (vallaeelarve võivalla poolt võetav laen), riigieelarvest eraldatavaid investeeringutoetusi ning riiklikest jarahvusvahelistest fondidest saadavaid finantseeringuid.Valla investeerimisvõimalusi laenuvõtmise arvelt piirab valla- ja linnaeelarve seadus eesmärgigavältida valdade maksejõuetust. Tagasimakstavate laenusummade ja muude võlakohustustekogusumma ei või ületada ühelgi eelseisval eelarveaastal 20% eelarveaastaks kavandatudeelarvetuludest, millest on maha arvatud riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised.Lisaks ei tohi kõigi tagasimaksmata laenude, tasumata kapitalirendi maksete ja muudevõlakohustuste kogusumma koos võetava laenu, kapitalirendi, ja muude rahaliste kohustustegaületada 60% selleks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest, millest on maha arvatudriigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised.Seoses koolihoone rekonstrueerimisega on valla laenukoormus ületanud lubatud piiri.Pikaajalised kohustused kokku :Laen SEB Pangast lõpeb 20.12.2012Laen Nordea Pangast lõpeb 24.09.2019Sõiduauto kapitaliliising lõpeb 10.11.2011Bussi kapitaliliising lõpeb 30.12.2013Refinantseerimiseks võetud laen lõpeb 30.12.20194.2. Arengukava elluviimineRõngu valla arengukava viiakse ellu valla sõltumatute tegevuste või eri partnerite ühistearendusprojektide kaudu. Arengukava elluviimist rahastatakse valla eelarvest, riiklikest toetustestja investeeringutest ning Eesti, välisriikide või rahvusvaheliste organisatsioonide abi- jakoostööprogrammidest (-fondidest) saadavatest sihtfinantseeringutest.Arengukava elluviimist ning koostööd partneritega koordineerivad vallavolikogu ja vallavalitsus.Arendusprojektide väljaarendamiseks moodustatakse vajadusel töörühmi või palgatakseprojektijuhte.Arengukava täitmise kohta esitab vallavalitsus volikogule aruande üks kord aastas, vajaduselsagedamini. Kodanikualgatusel ning valla finantsilisel osalusel elluviidavate tegevuste osas onaruandekohuslane projektijuht. Vallavolikogu kontrollib ja hindab arengukava täitmist iga aastalõpus ja teeb analüüsi ning kokkuvõtte saavutatust.27


Rõngu valla arengukava 2007-2020Vallavolikogu ja -valitsuse poolt töötatakse välja eelarvestrateegia arengukavas sätestatudeesmärkide saavutamiseks. Eelarvestrateegia koostatakse eelseisva nelja eelarveaasta kohta.4.3. Rõngu valla arengut suunavad dokumendid-Rõngu valla üldplaneering (2008)- Elva-Vitipalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri ja välispiiri kirjeldus (1999)-Võrtsjärve piirkonna arengukava 2006-2010-Võrtsjärve piirkonna üldplaneering (2001)-Võrtsjärve hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020-Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia 2015 (2005)-Rõngu valla jäätmehoolduseeskiri (2011)-Rõngu valla avaliku korra eeskiri (2003)-Rõngu valla heakorraeeskirjad (2006)-Rõngu valla jäätmekava (2011)-Rõngu valla ehitusmäärus (2005)-Rõngu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2006-2017 (2006)- Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (2009)28

More magazines by this user
Similar magazines