file pdf - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

sprm.gov.my

file pdf - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Perbuatan yang menjadi kesalahanMINTAatauTERIMASUAPANSesiapa yang MEMINTA atauMENERIMA SUAPAN RASUAHsebagai dorongan untuk melakukansesuatu tindakan yang melibatkanurusan rasmi.Sesiapa yang MENAWAR atau MEMBERISUAPAN RASUAH kepada pegawaiawam atau swasta untuk melakukansesuatu tindakan yang melibatkanurusan rasmi.Akta SPRM 2009TUNTUTANPALSUAkta SPRM 2009TAWARatauBERISUAPANSesiapa yang MENGEMUKAKANDOKUMEN yang mengandungibutiran PALSU dalam membuattuntutan bayaran.Akta SPRM 2009Apa yang perluDILAPORKANMaklumat dan aduan berikutamat bernilai untuk dijadikanasas siasatan SPRM:-Identiti orang yang terlibat.Tarikh, masa dan tempat rasuahberlaku.Anda tidak perlu gentar untuk melaporkes rasuah.Undang-undang melindungi kerahsiaanPEMBERI MAKLUMAT dan maklumatyang diberikan.!Pegawai awam MENYALAHGUNAKANJAWATAN atau KEDUDUKAN dalammembuat keputusan atau mengambiltindakan yang melibatkankepentingan diri.Akta SPRM 2009SALAHGUNAJAWATANTujuan rasuah diberikan atauditerima.Bentuk dan nilai rasuah.Lain-lain orang yangmengetahui/melihat kejadian yangberlaku.Akta SPRM 2009Dokumen berkaitan yang bolehmembantu siasatan (jika ada).TAHUNLain-lain maklumat yang difikirkanberkaitan.

More magazines by this user
Similar magazines