Views
3 years ago

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O UNII EUROPEJSKIEJ? - Centrum ...

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O UNII EUROPEJSKIEJ? - Centrum ...

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O UNII EUROPEJSKIEJ? - Centrum

Biura wydają komunikaty prasowe i organizują konferencje prasowe, mają też zazadanie odpowiadać na pytania obywateli zarówno bezpośrednio, w punktach informacyjnychi przez telefon, jak i poprzez rozpowszechnianie broszur informacyjnych natemat Parlamentu Europejskiego oraz organizację seminariów i spotkań. Biura służą teżpomocą w kontaktach z posłami do PE.Biuro Informacyjne Parlamentu EuropejskiegoWarszawskie Centrum Finansoweul. Emilii Plater 53, XIX p., 00-113 Warszawatel. (0-22) 520 66 55, fax (0-22) 520 66 59Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa (CID/FAPA)Centrum zostało utworzone zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie finansowanymze środków funduszu PHARE w listopadzie 1995 roku. Główne cele jegodziałalności to:- wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pracach dostosowujących polskisektor rolny do struktur UE,- stworzenie zaplecza informacyjnego dla Ministerstwa Rolnictwa,- upowszechnianie wiedzy wśród odbiorców instytucjonalnych i indywidualnychzainteresowanych problematyką sektora rolnego w kontekście przystąpienia Polskido UE.CID zgromadził ponad 3100 publikacji książkowych, wydawnictw słownikowo-encyklopedycznych,opracowań, analiz, raportów oraz około 70 tytułów wydawnictw ciągłychw języku polskim i angielskim. Udostępniane w CID publikacje i opracowania dotyczązagadnień związanych z rolnictwem w kontekście akcesji i funkcjonowania Polskiw Unii Europejskiej, harmonizowania prawa polskiego z unijnym, Wspólnej PolitykiRolnej, funkcjonowania rynków rolnych, polityki strukturalnej i regionalnej UE, rozwojuobszarów wiejskich, ochrony środowiska, agroturystyki, ekonomiki rolnej, agrobiznesu,doradztwa rolniczego, organizacji rolniczych, przemysłu rolno-spożywczego, praważywnościowego, jakości żywności, chowu zwierząt i hodowli roślin.Swoje zbiory CID rozpowszechnia na miejscu (czytelnia), a także rozsyła je drogąpocztową lub elektroniczną.Centrum Informacji i Dokumentacji Integracji Rolnictwa FAPAul. Wspólna 30, pok. 36, 32, 00-930 Warszawatel. (0-22) 623 19 90, fax (0-22) 623 19 99e-mail: cid@fapa.com.plwww.fapa.com.plPolska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającąMinistrowi Gospodarki i Pracy. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej zadaniemjest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej,przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich,ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki zwłaszczaw zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju eksportu,rozwoju regionalnego, wykorzystywania nowych technik i technologii, tworzenianowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.Cel ten jest realizowany przez:- dotacje m.in. dla firm sektora MSP, instytucji działających na rzecz rozwoju MSP,instytucji szkoleniowych oraz instytucji rynku pracy,- usługi doradcze i eksperckie,- ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do wiedzy, informacjigospodarczej, opracowań i analiz,- organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni także funkcjęKrajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego FunduszuSpołecznego (KOSzEFS). Ponadto w 16 województwach Polskipowstaje sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego FunduszuSpołecznego (ROSzEFS). Sieć niezależnych ośrodków informacyjnychi szkoleniowych będzie promować zagadnienia związane z EFSoraz pomagać lokalnym organizacjom w przygotowywaniu wysokiejjakości projektów.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczościul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawatel. (0-22) 432 80 80, fax (0-22) 432 86 20, 432 84 04e-mail: biuro@parp.gov.plwww.parp.gov.plwww.koszefs.plCentra EuroInfoProjekt EuroInfoCentres (EIC) powstał w Komisji Wspólnot Europejskichw 1986 roku. Celem projektu jest udzielanie pomocy przedsiębiorcompragnącym dostosować się do szybko zmieniającej sięrzeczywistości ekonomicznej. Centra służą także przedsiębiorcomjako źródło informacji o unijnych programach i możliwościach ichwykorzystania. Obecnie w Europie działa blisko 300 EuroInfoCentres.W Polsce funkcjonuje 14 EuroInfoCentres.Centra EuroInfo podejmują następujące działania:- udzielają informacji o unijnych programach realizowanych w Polscelub tych programach europejskich, które są dostępne dlapolskich firm lub instytucji;- przekazują informacje o rynkach Unii Europejskiej;- proponują pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczejza pośrednictwem sieci EIC;- oferują szczegółowe informacje o podstawach prawnych orazzasadach funkcjonowania Unii Europejskiej (w tym informacjeo formalno-prawnych zasadach współpracy gospodarczej z partneramiz Unii, o normach i standardach towarowych, regulacjachprawa handlowego, etc.);- organizują wyjazdy polskich firm na targi i misje współfinansowaneprzez Komisję Europejskią mające na celu ożywieniewspółpracy pomiędzy regionami i krajami (targi EUROPARTE-NARIAT, INTERPRISE, IBEX);- udzielają także odpowiedzi na zadawane za pośrednictwem sieciEIC pytania przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej dotyczącewarunków formalno-prawnych działalności gospodarczejw Polsce i możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorstwamii instytucjami.www.euroinfo.org.plGDZIE SZUKAĆ INFORMACJIO UNII EUROPEJSKIEJ?

Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Przewodnik po prawie Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...
Budżet Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Parlament Europejski - Centrum Informacji Europejskiej
Co Polacy myÊlà o Europie? - Centrum Informacji Europejskiej
EMAS - Centrum Informacji Europejskiej
budzet 2010 - Centrum Informacji Europejskiej
Zdrowie w UE - Centrum Informacji Europejskiej
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - Centrum Informacji Europejskiej
Przewodnik po prawie Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...
MIASTA I GMINY BLIŹNIACZE - Centrum Informacji Europejskiej
rok 2009 - Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej
Źródła Prawa Wspólnotowego - Centrum Informacji Europejskiej
zrodla prawa UE - Centrum Informacji Europejskiej
Samorzady_w_UE-83-89972-01-8 - Centrum Informacji Europejskiej
Tradycyjne źródła danych o unii europejskiej - Biblioteka Europejska
Unia Europejska - Przewodnik po źródłach informacji - Centrum ...
Agenda Terytorialna dla Unii Europejskiej wnioski dla Polski
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane ...
Prezydencja Unii Europejskiej - Krajowa Szkoła Administracji ...
Unia Europejska przewodnik po źródłach informacji 2010 - Centrum ...
Wykorzystywanie funduszy UE - Centrum Informacji o Środowisku
Biuletyn Informacyjny - Centrum Informacji o Środowisku
kariera w Unii Europejskiej
Prezydencja w Unii Europejskiej. Perspektywa praktyczna
USŁUGI bANKOwE w REGULACJACh UNII EUROPEJSKIEJ
Finansowanie systemu Natura 2000 - Centrum Informacji o ...