Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Volba a dimenzování tepelných čerpadel1 Volba a dimenzování tepelných čerpadel1.1 Dimenzování stávajících vytápěcích zařízení s tepelnými čerpadly11.1.1 Potřeba tepla pro vytápění domuU stávajících vytápěcích zařízení musí být potřeba teplak vytápění budovy nově určena, protože topný výkonstávajícího kotle není směrodatným měřítkem skutečnépotřeby tepla. Kotle bývají zpravidla předimenzovány atak vycházejí příliš velké výkony čerpadel.Přesný výpočet potřeby tepla se provádí podlepříslušných norem (např. EN 12831). Orinentačníhodnotu lze získat z dosavadní spotřeby energie,vytápěné plochy a specifi cké potřeby tepla.Q n=spotřeba oleje [l/a]250 [l/a kW][kW]1.1.2 Určení potřebné teploty výstupní vodyU většiny zařízení s olejovými či plynovými kotli jetermostat kotle nastaven na teplotu 70 °C až 75 °C. Tatovysoká teplota je zpravidla potřebná jen pro přípravuteplé vody. Připojené regulační systémy vytápění, jakosměšovací a termostatické ventily, zabraňují přehřátíbudovy. Vestaví-li se dodatečně tepelné čerpadlo dootopného systému, musí být nutně stanovena skutečněpotřebná teplota na výstupu a zpátečce, aby se mohlaurčit správná sanační opatření.Q n=spotřeba zemního plynu [m 3 /a]250 [m 3 /a kW][kW]Specifi cká potřeba tepla u jedno a dvougeneračníchdomů postavených mezi 1980 a 1994 je cca 80 W/m 2 .U domů, které jsou postaveny před rokem 1980 adoposud není provedeno zatepelní je specifi cká potřebatepla mezi 100 W/m 2 až 120 W/m 2 . U stávajících zařízeníje potřeba zohlednit současný stav zařízení.IUPOZORNĚNÍPokud dojde při spotřebě k velkým změnám, mohou vzniknou přiodhadu velké odchylky oproti výpočtu podle normy.K tomu jsou dvě možnosti:a) Je znám výpočet tepelné potřeby a potřeba teplav každé místnosti.V tabulkách topných výkonů otopných těles je uvedenvýkon v závislosti na teplotě výstupu a zpátečky (viztab. 1.1 na str. 9). Místnost pro níž je požadovánanejvyšší teplota je pak směrodatná pro maximálnívýstupní teplotu ze zdroje tepla.Tab. 1.1: Výkon článkových otopných těles (při prostorové teplotě ti = 20 °C, dle DIN 4703)b) Experimentální zjišťování v otopném obdobípodle následujícího diagramu (obr. 1.2 na str. 10)Během otopného období jsou teploty na výstupua zpátečce při plně otevřených termostatickýchventilech tak dlouho snižovány, až se nastavíprostorová teplota cca 20-22 °C. Po dosaženípožadované prostorové teploty se zaznamenáaktuální teplota na výstupu a zpátečce a zanesese do níže uvedeného diagramu. Pomocí tohotodiagramu lze vyčíst ze zanesené hodnoty skutečněpotřebnou teplotní hladinu (nízká, střední, vysokáteplota).9

More magazines by this user
Similar magazines