Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Volba a dimenzování tepelných čerpadelVzduch jako zdroj tepla je všude k dispozici a můžebýt kdykoliv využit bez schvalování. Očekávaná ročnípracovní čísla jsou sice menší než u zemních či vodníchzařízení, avšak nárok na technickou přípravu zařízení1.2zdroje tepla je menší. Jak má být dimenzováno zařízenízdroje tepla u tepelných čerpadel solanka/voda a voda/voda naleznete v příslušných kapitolách.1.2 Tepelná čerpadla pro nově zřizovaná zařízení1.2.1 Tepelná čerpadla pro nově zřizovaná zařízeníPřesný výpočet maximální potřeby tepla Q hse děje podlepříslušných norem. Přibližné stanovení potřeby tepla jemožné zjistit i podle podle velikosti obytné k vytápění A(m 2 ):potřeba tepla = vytápěná plocha · spec. potřeba tepla[kW] [m 2 ] [kW/m 2 ]1.2.2 Dimenzování výstupních teplotPři dimenzování systému distribuce tepla u vytápěcíchzařízení s tepelnými čerpadly je třeba dbát na to, abypožadovaná potřeba tepla byla přenášena pokud možnopři nízkých výstupních teplotách, protože každý stupeňsnížení výstupní teploty přináší úsporu spotřeby energie1.2.3 Volba zdroje teplaRozhodnutí, zda bude použit jako zdroj tepla vzduch,solanka (zemní kolektor, zemní sonda) nebo voda(studniční zařízení), by se mělo dít s přihlédnutímk těmto dvěma ovlivňujícím veličinám:a) Investiční nákladyKromě nákladů na tepelné čerpadlo a zařízeník využití tepla jsou investiční náklady rozhodujícímzpůsobem ovlivňovány náklady na technickoupřípravu zdroje tepla.1.3 Dodatečný příkon1.3.1 Přerušení odběru elektřinyVětšina dodavatelů elektrické energie nabízí pro tepelnáčerpadla zvláštní sazbu s příznivější cenou. Přitom musíbýt dodavetel elektrické energie při špičkách v napájecísíti tepelná čerpadla vypnout a přerušit odběr.Během přerušení odběru (blokování) není tepelnéčerpadlo k dispozici pro vytápění domu. Proto je třebav době uvolnění provozu dodat energii i za dobublokování teplného čerpadla, což má za následekpříslušné předimenzování tepelného čerpadla.Doby blokování jsou běžné až do 4 hodin denně, které jetřeba zohledňovat faktorem 1,2.DimenzováníVypočtené hodnoty potřeby tepla pro vytápění apřípravu teplé vody je třeba sčítat. Není-li uvažovánoběhem doby blokování připojení druhého zdroje tepla,je třeba hodnoty potřebného tepla násobit součinitelemdimenzování f:q = 0,03 kW/m 2q = 0,05 kW/m 2q = 0,08 kW/m 2q = 0,12 kW/m 2Tab. 1.1:nízkoenergetický důmpodle nařízení o ochraně teplapři normální tepelné izolaci domu(od cca roku 1980)u strašího zdiva bez tepelné izolacePřibližné hodnoty specifi cké potřeby teplacca 2,5 %. Ideální jsou velkoplošné otopné plochy, jakonapř. u podlahových vytápění. Obecně by měla činitpotřebná výstupní teplota max. 55 °C, aby bylo možnopoužít „nízkoteplotních“ tepelných čerpadel (viz kapitola1.1.3 na str.10).b) Provozní nákladyOčekávaná roční pracovní čísla u vytápěcíhozařízení s tepelným čerpadlem mají rozhodující vlivna provozní náklady. Ty jsou především ovlivňoványtypem tepelného čerpadla, průměrnou teplotouzdroje tepla a potřebnými výstupními teplotamiotopné vody.IUPOZORNĚNÍOčekávaná roční pracovní čísla u tepelných čerpadel vzduch/voda jsousice menší než u zařízení, kde je zdrojem tepla voda či zem, naprotitomu jsou ale náklady na technickou přípravu zařízení zdroje teplanižší.Výpočet:Q n=24 h=24hdoba uvolnění 24h -doba blokováníDoba blokování (celková) Součinitel dimenzování2 h 1,14 h 1,26 h 1,3Tab. 1.2:Součinitel dimenzování f zohledňující dobu blokaceVšeobecně stačí u masivních domů, zejména připodlahovém vytápění (schopnost akumulace tepla), abyse překlenuly doby blokování jen s malým účinkem nakomfort, takže je možno neuvažovat připojení druhéhozdroje tepla (např. kotle). Zvýšení výkonu tepelnéhočerpadla je přesto potřeba s ohledem na potřebnéopětovné ohřátí akumulační hmoty.11

More magazines by this user
Similar magazines