Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

1.3.4.3body) potřeby tepla pro budovu v závislosti na venkovníteplotě a křivek topného výkonu tepelných čerpadel ležípři cca -5 °C u prvního tepelného čerpadla a cca -9 °C udruhého. Ve zvoleném případě se použije první tepelnéčerpadlo. Aby byla pokryta potřeba tepla pro vytápěnýobjekt po celý rok, je třeba přídavným vytápěním vyrovnatrozdíl mezi potřebou tepla pro budovu v závislosti navenkovní teplotě a topným výkonem tepelného čerpadlapři příslušné vstupní teplotě vzduchu.Dimenzování elektrického přídavného vytápění:Celková potřeba tepla v nejchladnějším dni- tepelný výkon tepelného čerpadla v nejchladnějšímdni= výkon topných tyčíPříklad:11 kW - 5,5 kW = 5,5 kWPotřeba tepla Topný výkon Výkon topnýchpro dům při tepelného čerpadla při tyčí-16 °C -16 °CPro zvolený příklad je třeba dimenzovat první tepelnéčerpadlo s elektrickým výkonem topných tyčí 6 kW.1.3.4.3 Tepelné čerpadlo voda/voda a solanka/voda (monovalentní provoz)Zjištěná celková potřeba tepla= _____kW Topný výkon kW= topný výkon tepelného čerpadlapři W10 /W35 1) nebo BO/W351 1)1) U monovalentních zařízení je nutno zohlednit při návrhu vztahmezi maximální výstupní teplotou a minimální teplotou zdroje!IUPOZORNĚNÍPodmínka: výstupní teplotatopné vody W 35Skutečné topné výkony tepelného čerpadla voda/voda a solanka/vodapři příslušných výstupních teplotách zjistíte z informací o přístrojích.Typ tepelného čerpadlaPříklad: Monovalentní provoz vytápěcíhozařízení s maximální výstupníteplotou 35 °C. Zvolená potřeba tepla domu 10,6 kWpro vytápění Potřeba tepla pro dům a komponentyx součinitel dimenzování f z tab. 1.2 na str. 11(při např. 2 hod. blokace; f = 1,1) =fi ktivní celková spotřeba tepla.Celková potřeba tepla= 10,6 kW x 1,1 = 11,66 kW= tepelný výkon tepelného čerpadlaObr. 1.5 ukazuje topné křivky nabízených tepelnýchčerpadel solanka/voda. Je třeba volit to tepelné čerpadlo,jehož výkon je nad průsečíkem celkové tepelné potřebya teploty tepelného zdroje, který je k dispozici.bod 1Obr. 1.5:vstupní teplota solanky [°C]Topné křivky tepelných čerpadel solanka/voda, různýchtopných výkonů pro výstupní teplotu 35 °C.1.3.4.3 Tepelné čerpadlo voda/voda a solanka/voda (monoenergetický provoz)Monoenergetická zařízení s tepelnými čerpadlysolanka/voda nebo voda/voda jsou vybavena druhým,rovněž elektrickým zdrojem tepla, např. akumulačnímzásobníkem s elektrickou topnou tyčí. Projektovánímonoenergetických zařízení s tepelnými čerpadlysolanka/voda nebo voda/voda by se mělo dít jenve výjimečných případech, kdy vzhledem k dobámPři celkové potřebě tepla 11,66 kW a při minimálníteplotě solanky 0 °C, musí být při maximální potřebnévýstupní teplotě 35 °C, zvolena křivka výkonu tepelnéhočerpadla WP 4. Za výše uvedených hraničních podmínekje dodáván tento topný výkon: 12 kW.přerušení odběru by byl potřebný velmi vysoký nárůstvýkonu, nebo by muselo být zvoleno tepelné čerpadlos podstatně vyšším výkonem ve srovnání s celkovoupotřebou tepla. Pro 1. otopné období, zejména přivysoušení stavby, se doporučuje monoenergetickýprovoz s el. topnými tyčemi v akumulačním zásobníku,které kryjí zvýšenou potřebu energie.14

More magazines by this user
Similar magazines