Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

4.34.3 Napojení zdroje tepla4.3.1 Zdroj tepla: spodní vodaOdběrová studnaSpodní voda pro tepelné čerpadlo se odebírá z odběrovástudny. Výkon takové studny musí zajišťovat pro tepelnéčerpadlo minimální průtok vody. Vydatnost studny závisína místních geologických podmínkách.odběrová studnavytápěnýsklepfiltrtepelnéčerpadlovsakovacístudnaVsakovací studnaTepelným čerpadlem ochlazená spodní voda se vsakovacístudnou vrací zpět do země. Ta se musí vrtat 10 až 15m ve směru spádu spodní vody za odběrovou studnou,aby se vyloučil „proudový zkrat“. Vsakovací studna musíbýt schopna přijímat totéž množství vody jako vydáváodběrová studna. Projektování a zřizování studny, jetřeba ponechat zkušenému studnaři. Na kvalifi kovanéhostudnaře se zeptejte u našeho zastoupení.Obr. 4.1:směr tokuPříklad zapojení tepelného čerpadla voda/vodas odběrovou a vsakovací studnou.4.3.2 Zdroj tepla: odpadní teplo z chladicí vodyTeplotní rozsah odpadního tepla 10 až 25 °CPři využívání odpadního tepla musí být nejprvevyjasněno, zda je chladicí voda v dostatečném množstvía kvalitě a v jakém objemu může být využíváno teplo,vyrobené tepelným čerpadlem.APOZOR!Může-li stoupnout teplota zdroje tepla nad 25°C, tak je potřebanavrhnout směšovač, který se bude regulovat podle teploty. Tentosměšovač bude při teplotách nad 25°C přimíchávat část ochlazenévratné solanky.Solanka, která bude mít neměnnou kvalituOpakovaně se vracející teplo je možné u tepelnéhočerpadla voda/voda využívat, pokud bude prokázánasnášenlivost chladící vody a odpadního tepla podletab. 4.2. Pokud bude negativně zhodnocena kvalitavody nebo se bude měnit kvalita vody (např. v případěporuchy), musí být provedeno čerpadlo s meziokruhem.Chladící voda s měnící se kvalitou nebo o špatnékvalitěTím, že bude zabudován meziokruh budete chránittepelné čerpadlo. Výparník tepelného čerpadla budechráněn před potažením usazeninami a zanesením.IUPOZORNĚNÍAby se rozšířil rozsah teplot směrem dolu, jsou zpravidla používánytepelná čerpadla solanka/voda. U TČ voda/voda dojde k zastavenízařízení pokud poklesne minimální teplota na výstupu tepelnéhočerpadla pod 4 °C.Protože může dojít k poklesu teplot pod bod mrazu, jepotřeba naplnit meziokruh pro přenos tepla (výměníktepla/tepelné čerpadlo) u čerpadla solanka/vodaprostředkem proti zamrznutí (do -14 °C). Okruh solankyje proveden stejným způsoben jako u zemních kolektorůnebo u zemních sond s čerpadlem pro oběh solanky as pojišťovacím ventilem. Čerpadlo je navržené tak, ževýměník tepla mezi zdrojem tepla a okruhem solankynesmí zamrzat. Návrh výměníku tepla bude provedenpodle následujících parametrů: kvalita vody rozsah teplot při použitíchladicí výkon u použitého typu tepelného čerpadlaobjemový průtok vody v primárním i sekundárnímokruhu.V jednoduchém případě je složen výměník tepla z PEtrubek,které jsou uloženy přímo do chladicí vody a tudížnepotřebují žádné přídavné čerpadlo na chladicí vodu.Tato na náklady úsporná alternativa může být použita,pokud bude nádrž na chladicí vodu dostatečně velká.IUPOZORNĚNÍPři použití tepelného čerpadla solanka/voda musí být průtok vodyprimárním okruhem minimálně o 10 % vyšší, jak průtok solankysekundárním okruhem.Obr. 4.2:chladicí vodazařízenívyužívající teploVyužití odpadního tepla vsazenými výměníky s tepelnýmčerpadlem solanka/vodaLegenda:1 čerpadlo chladicí vody2 čerpadlo tepelnéhozdroje3 ruční ventil4 výměník tepla5 expanzní nádoba6 přetlakový ventil7 manometr(S/W-WP = tepelnéčerpadlo solanka/voda)56

More magazines by this user
Similar magazines