Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Ohřev teplé vodyTepelná izolace a plášťTepelná izolace je z kvalitní tvrdé polyuretanové pěny.Tato pěna a překrytí PVC fólií vedou k minimálnímpohotovostním ztrátám.RegulaceZásobník je sériově vybavován čidlem vč. cca 5 mdlouhého kabelu, přímo připojeného k regulátorutepelného čerpadla. Charakteristika čidla odpovídá DIN44 574. Nastavování teploty, časově řízené nabíjenía dohřev provádí regulátor tepelného čerpadla. Přinastavování teploty teplé vody je třeba sledovathysterezi. Kromě toho poněkud stoupá měřená teplota,protože tepelně akumulační procesy se projevují ještěnějaký čas po zastavení ohřevu vody. Alternativně semůže regulace dít termostatem. Hystereze by nemělapřekročit 2 K.Provozní podmínky:Přípustný provozní tlaktopná vodapitná voda3 bar10 barPřípustná provozní teplotatopná voda 110 °Cpitná voda 95 °CMontážProtože jsou zásobníky sériově opatřeny pláštěm avybaveny čidlem, omezuje se montáž na připojení vodya připojení čidla na svorky k regulačnímu přístroji.PříslušenstvíPokud je zapotřebí dohřev, je možnost použití ponornéhoelektrického topného tělesa s přírubou. Elektrické topnévložky smějí být zapojovány jen elektrikářem s platnýmoprávněním podle příslušného schématu zapojení.Přitom je třeba respektovat platné předpisy.Místo instalaceZásobník smí být umístěn jen v místnosti chráněné protimrazu. Instalaci a uvádění do provozu smí provádět jenodborná oprávněná fi rma.Připojení vodyPřipojení studené vody musí být provedeno podleDIN 1988 a DIN 4573, část 1 (viz obr. 6.1). Všechnapřipojovací potrubí se napojují šroubeními.Protože v cirkulačním potrubí dochází k vysokýmpohotovostním ztrátám, mělo by být připojeno jenv případě silně rozvětvené sítě TV. Je-li cirkulacepotřebná, pak je třeba ji podle předpisů vybavit samostatněpůsobícím zařízením k přerušení cirkulačního provozu.Všechny přípojky, vč. armatur (kromě přípojky studenévody), musejí být chráněny proti tepelným ztrátámpodle nařízení o vytápěcích zařízeních. Špatně nebovůbec neizolované přípojky vedou ke ztrátě energie,která je mnohokrát větší než ztráta energie zásobníku.6.1.2Přípojku otopné vody je třeba v každém případě vybavitzpětným ventilem, aby se zabránilo nekontrolovanémuohřevu nebo ochlazování zásobníku.Výtokové potrubí pojistného ventilu na přívodu studenévody musí být stále otevřeno. Provozní pohotovostventilu je třeba čas od času přezkoušet zavzdušněním.VypouštěníJe třeba zajistit možnost vypouštění zásobníku na straněpřípojky studené vody.Redukční ventilMůže-li max. tlak v síti překročit přípustný provoznítlak 10 bar, pak je nutné instalovat redukční ventilv připojovacím potrubí. Aby se však snížila hlučnost,měl by být, podle DIN 4709, zredukován tlak v potrubíuvnitř budovy na provozně ještě přípustnou hodnotu.Pojistný ventilZařízení musí být vybaveno pojistným ventilem, ukterého je možné odzkoušet správnou funkčnost. Mezipojistným ventilem a zásobníkem nesmí být uzavíracíarmatura, ani žádná zúžení, jako jsou např. fi ltry.Při prohřevu zásobníku musí z ventilu unikat voda(kapky), aby se tím podchytila její roztažnost, popř.zabránilo prudkému nárůstu tlaku. Odpadní potrubí odpojistného ventilu musí být volné, bez jakéhokoli zúženía ústit do odvodňovacího systému. Pojistný ventil je třebaumístit na přístupném a přehledném místě, aby mohl býtběhem provozu zavzdušňován. V jeho blízkosti nebona samém ventilu umístit nápis „Neuzavírat! Běhemnatápění může z odpadního potrubí vytékat voda!“Je možné používat pouze pro tento účel přezkoušené,pružinové membránové pojistné ventily.Odpadní potrubí musí mít alespoň světlost výstupníhoprůřezu ventilu. Pokud jsou nutná víc než dvě kolenanebo délka odpadního potrubí je větší než 2 m, musí býtpotrubí o jednu dimenzi větší.Více než tři kolena, jakož i délka potrubí větší než 4 mjsou nepřípustné. Odpadní potrubí za sběrnou nálevkoumusí mít minimálně dvojnásobný průřez vstupu doventilu. Pojistný ventil musí být tak nastaven, aby nebylpřekročen přípustný provozní tlak 10 bar.Zpětný ventil, kontrolní ventilAby se zabránilo zpětnému toku ohřáté vody do potrubístudené vody musí být vestavěn zpětný ventil (zamezovačzpětného toku). Jeho funkci lze přezkoušet, zavřeme-liprvní uzavírací ventil po směru toku a otevřeme kontrolníventil. Nesmí vytéci žádná voda, až na malé množstvíobsažené v krátké trubce.Uzavírací ventilyDo přípojky studené a teplé vody u zásobníku se musejízabudovat uzavírací ventily, jakož i do výstupu a zpátečkyotopné vody, tak jak je to znázorněno v obr. 6.1.61

More magazines by this user
Similar magazines