Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Proč tepelné čerpadlo?Proč tepelné čerpadlo?Vysoký podíl fosilních paliv v našem zásobování energiímá závažný vliv na naše životní prostředí. Při spalováníjsou uvolňovány ve velkém množství škodliviny, jako oxidsiřičitý a oxidy dusíku.Vytápění budov fosilními palivy přispívá podstatněk produkci škodlivin, protože nelze realizovat náročnáopatření k čištění spalin, jako je tomu v moderníchelektrárnách. Vzhledem k omezeným zásobám oleje aplynu je problematický vysoký podíl fosilních paliv nanašem zásobování energií.Výroba elektrické energie se v budoucnosti bude měnitsměrem k více regenerativním, popř. nově vyvíjenýmzpůsobům výroby.Podílejte se automaticky na tomto vývoji, protožeelektrický proud se v budoucnosti bude orientovatsměrem k poháněcí energii tepelných čerpadel.Jak pracuje tepelné čerpadlo?Tepelné čerpadlo je „transportní přístroj“, který teplookolního prostředí využívá zadarmo k dispozici kezvýšení teplotní hladiny.PojmyOdtáváníRegulační proces k odstranění jinovatky a ledu navýparníku tepelného čerpadla vzduch/voda přívodemtepla. Tepelná čerpadla s reverzací oběhu se vyznačujírychlým a energeticky účinným odtáváním, v závislostina dané potřebě.Bivalentně-paralelní provozBivalentní provozní režim (dnes běžně bivalentněparalelní)pracuje se dvěma zdroji tepla, tj. tepelné čerpadlokryje potřebu tepelného výkonu až za dosažení mezníteploty (zpravidla -5 °C) a poté dochází k paralelnípodpoře z druhého zdroje tepla.Bivalentně/regenerativní provozBivalentně regenerativní provoz umožňuje využitíregenerativního zdroje energie, jako je kotel na dřevonebo solární energie. Je-li k dispozici obnovitelná energie,dojde k blokování tepelného čerpadla a při požadavkutepla pro vytápění, ohřev teplé vody a bazénové vodybude využíváno teplo z regenerativního akumulačníhozásobníku.Carnotův (ideální) topný faktorIdeální srovnávací proces všech tepelně-pracovníchprocesů je Carnortův cyklus. Pro tento ideální (pomyslný)cyklus vychází teoretická účinnost, popř. ve srovnánís tepelným čerpadlem, teoreticky největší výkonnostníčíslo. Carnortovo výkonnostní číslo udává jen čistýteplotní rozdíl mezi teplou a chladnou stranou.D-A-CH známka kvalityCertifi kát pro tepelná čerpadla v SRN, Rakousku aŠvýcarsku, která splňují určité technické požadavky amají záruku 2 roky, zaručující dispozici náhradních dílůJak přeměňuje tepelné čerpadlo teplo o nižší teplotěna teplo o vyšší teplotě?Odnímá okolí - zemi, vodě (např. spodní vodě) a vzduchu(např. venkovnímu vzduchu) – akumulované slunečníteplo a pak ho dodává ve formě tepla do oběhu vytápěnía teplé vody.Teplo nemůže samovolně přecházet z chladnějšího nateplejší těleso. Směr přenosu je vždy od tělesa o vyššíteplotě k tělesu o nižší teplotě (druhý hlavní zákontermodynamiky). Proto musí tepelné čerpadlo převádětpřijatou tepelnou energii z okolí, za použití hnací energie- např. elektřiny pro pohonný motor - na teplotní hladinupotřebnou k vytápění a přípravu teplé vody.Tepelné čerpadlo pracuje vlastně jako chladnička, tj.s toutéž technikou, ale s opačným využíváním. Odnímáchladnému prostředí teplo, které lze využít k vytápění apřípravě teplé vody.po dobu 10 let a jejichž výrobci mají širokou zákaznickousíť služeb. Kromě toho je známkou kvality osvědčovánasériovost řady tepelných čerpadel.Nařízení o úspoře elektrické energieOd 1. 2. 2002 vstoupilo v platnost v SRN „Nařízení oochraně tepla a techniky zařízení k úspoře energieu budov“. Nahrazuje nařízení o ochraně tepla avytápěcích zařízení. Kromě základních požadavků nanově zřizované budovy, jsou zde stanoveny též lhůty navýměnu zastaralé vytápěcí techniky.Doba nařízeného přerušení odběru prouduVyužívání zvláštních tarifů pro tepelná čerpadla v SRNpodle příslušných místních předpisů dodavatelůelektrické energie je podmíněno přerušováním odběru.Dodávka elektrické energie může být např. na 3 x 2hodiny během 24 hodin přerušena. Podle toho smí býtodebírána elektrická energie k vytápění (tepelná energie)jen v té době, kdy je elektrická energie k dispozici.Expanzní ventilJe součástí tepelného čerpadla mezi kondenzátorema výparníkem ke snižování kondenzačního tlaku naodpařovací tlak, odpovídající výparné teplotě. Expanzníventil dodatečně reguluje vstřikované množství chladivav závislosti na zatížení výparníku.Mezní teplota (teplota bivalence)Je venkovní teplota, při níž 2. zdroj tepla (např. el. topnátyč), zapojen v monoenergetickém nebo bivalentnímparalelním provozu (např. kotel) a oba zdroje společněkryjí tepelnou ztrátu objektu.5

More magazines by this user
Similar magazines