Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Napojení tepelného čerpadla do otopného systému 88 Napojení tepelného čerpadla do otopného systému8.1 Požadavky na hydraulikuAby bylo možné zvýšit efektivitu tepelného čerpadla, jenutné dávat pozor na hydraulické zapojení tepelnéhočerpadla. Toto zapojení musí být provedeno tak, aby sevždy získal jen skutečně potřebný teplotní spád. Cílemje teplotní spád vyrobený tepleným čerpadlem, který sebude nesměšovaný odvádět do otopného systému.IUPOZORNĚNÍSměšovaný otopný okruh je nutný teprve tehdy, pokud se musíobstarávat dva rozdílné teplotní spády, např. pro podlahové vytápěnía okruh s otopnými tělesy.8.2 Zajištění ochrany proti zamrznutíU tepelných čerpadel, která jsou instalována vevenkovním prostoru nebo mají průtok vzduchuz venkovního prostoru, je nutné provést opatření, kterézabrání v době klidu nebo v době poruchy zamrznutíotopné vody.Při nedosažení potřebné minimální teploty na čidleochrany proti zamrznutí (čidlo na výstupu), budeautomaticky aktivováno čerpadlo vytápění a přídavnéoběhové čerpadlo, které zajistí přívod topné vody bránícíproti zamrznutí. U monoenergetického a bivalentníhozařízení bude při poruše provozu tepelného čerpadlazprovozněn druhý zdroj tepla.APOZOR!U topných zařízení které jsou připojeny s časy blokace rozvodnéhozávodu, musí být zajištěno trvalé napájení pro regulaci tepelnéhočerpadla (L/N/PE~230V, 50Hz). Z tohoto důvodu je provedeno napojenínapájení před ochranou blokace k domovnímu rozvodu.U zařízení tepelných čerpadel, u kterých nemůže býtrozpoznán výpadek proudu (např. rekreační objekty), jenutno provozovat otopný okruh s odpovídající ochranouproti zamrznutí.V trvale obývaných budovách není doporučováno použitíprostředku proti zamrznutí, protože je zajištěno regulacítepelného čerpadla a použití prostředku proti zamrznutízhoršuje topný faktor tepelného čerpadla.8.3 Zajištění průtoku otopné vodyAby bylo dosaženo bezpečného provozu tepelnéhočerpadla, musí být zajištěn minimální průtok otopnévody při všech způsobech provozu, tak jak je uvedenov technických podkladech. Oběhové čerpadlo musíbýt dimenzováno tak, že při maximální tlakové ztrátězařízení (skoro všechny otopné okruhy jsou zavřeny),8.3.1 Teplotní spád zjištěný výpočtemAby se zabránilo směšování rozdílných teplotních spádů,bude během požadavku na teplou vodu přerušen topnýprovoz a tepelné čerpadlo bude dodávat potřebný výkon,s vyšší teplotou na výstupu, pro přípravu teplé vody.Musí se splnit následující základní požadavky: Zajištění ochrany proti zamrznutí kap. 8.2 Zajištění průtoku topné vody kap. 8.3 Zajištění minimální doby provozu kap. 8.4U tepelných čerpadel, které jsou instalovány tak, žemůže dojít k nebezpečí zamrznutí, musí být navrženoruční vyprázdnění. Při odstavení tepelného čerpadlanebo při výpadku proudu musí být zařízení na třechmístech vyprázdněno a rovněž profouknuto vzduchem.Obr. 8.1:APříklad s instalací tepelného čerpadla, kde hrozízamrznutíPOZOR!Hydraulické zapojení musí být provedeno tak, aby tepelné čerpadlo aintegrovaná čidla na zvláštních připojení nebo u bivalentního provozu,byla vždy proplachována.bude zajištěn průtok vody tepelným čerpadlem. Určenípožadovaného teplotního spádu může být provedenodvěma způsoby: Určení výpočtem kap. 8.3.1 Odečtem hodnot z tabulek v závislosti na teplotězdroje tepla kap. 8.3.2Zjištěním momentálního topného výkonu tepelnéhočerpadla z křivek topných výkonů při průměrnéteplotě zdroje tepla.Výpočet požadovaného teplotního spádu, který sezjistí z informací o přístroji, kde je udán minimálníprůtok topné vody.IUPOZORNĚNÍSměšovaný otopný okruh je nutný teprve tehdy, pokud se musíobstarávat dva rozdílné teplotní spády, např. pro podlahové vytápěnía pro okruh s otopnými tělesy.75

More magazines by this user
Similar magazines